Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Информационни системи

2,446 views

Published on

Лекции по информационни системи

Published in: Software
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Информационни системи

 1. 1. ВЪВЕДЕНИЕ В СИСТЕМИТЕ 1. Възникване - "система" (организъм, строй, съюз - цяло, съставено от части) възниква в Древна Гърция преди около 2000 години. 2. Развитие - базира се както на класическите науки (математика, физика, химия, биология, история и др.), така и на некласическите (синергетика, информатика, когнитология, теория на нелинейната динамика и на хаоса и др.). 3. Днес – Може да се твърди за встъпване в етап на научен, системно-междудисциплинарен подход към развитие на науката, образованието, техниката, технологиите. Основни направления в теорията на системите Общ за всички направления се явява използването на системния подход. 1.Системология (теория на системите) - изучава теоретичните аспекти и използването на теоретични методи. 2.Системен анализ (методология, теория и практика на изследване на системите)- Изследва методологическите, а често и практическите аспекти и използва практически метод 3.Системотехника (методология, теория и практика на изследване на системите) ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ЗА СИСТЕМА Система - Органично единство на множество елементи, намиращи се в отношение или връзка и съвместно реализиращи определен процес  Елемент - Съставна част на системата, обект, изпълняващ определена функция в системата, който не подлежи на разделяне на части, в условията на изпълнение на конкретната задача.  Процес - подредена последователност от състояния на системата, която съответства на някакво действие  Състояние - съвкупността от достъпните за системата ресурси, определящи поведението и
 2. 2.  Архитектура - Включва основните компоненти на системата и принципа на взаимодействие на тези компоненти.  Структура - Съвкупност от връзки и отношения между частите на цялото, необходими за достигане на целта.  Цел - Образ на несъществуващо, но желано от гледна точка на реализираната задача състояние на средата, т.е. такова състояние, което позволява да се реши задачата или проблема с наличните ресурси.  Проблем – описание на ситуация, в която са определени целта, очакваните резултати и необходимите ресурси и стратегия за постигане на целите.  Системна методология - Съвкупност от методи за изучаване свойствата на различни класове системни задачи, касаещи вътрешните и външните отношенията в системата.  Синтез на системата - разработка на структурата на системата и определяне на нейните параметри по зададени мисия, функции и потребители.  Анализ на системата - при добро познаване на структурата и параметрите на системата се изучава поведението й и се изследват нейните свойства и характеристики. На практика някои от по-сложните задачи на синтеза се решават с помощта на резултати от анализа на системата.  Моделиране - основно средство за анализ и синтез на система.  Параметри - набор от качествени и количествени показатели за оценка на състоянието на системата. ОБОБЩЕН МОДЕЛ НА СИСТЕМА Системата поема входните сигнали и чрез процесите вътре в нея се генерират изходни сигнали. В много от случаите системата може да има междинна памет и управление на функционирането и.
 3. 3. УПРАВЛЕНИЕ НА СИТЕМАТА За постигане на системните цели се налага системата да има управление, което да изпълнява следните функции: ВХОДОВЕ И ИЗХОДИ НА СИСТЕМАТА Най-общо входовете и изходите на системата могат да принадлежат към една от следните обобщаващи категории: Подсистеми и системна йерархия  Системите са съставени от подсистеми, които взаимодействат помежду си чрез своите входове и изходи.  Системите се изграждат на йерархичен принцип.  Декомпозирането на системите следва дървовидна структура.  Всяка подсистема удовлетворява изискванията за система, като притежава входове, изходи, цели и може би памет и управление.  Декомпозицията продължава, докато се стигне до основните елементи (черни кутии). Черна кутия Черната кутия има входове и изходи, но вътрешната и структура се игнорира.  Системите са съставени от подсистеми, които взаимодействат помежду си чрез своите входове и изходи.  Системите се изграждат на йерархичен принцип.  Декомпозирането на системите следва дървовидна структура. Черната кутия е субективен факт:  Телевизорът за повечето хора е черна кутия;  За електротехника електрическите елементите са черна кутия;  За електроника полупроводникът е черна кутия и т. н.
 4. 4. Йерархична схема на система Представяне на съставните части и декомпозицията на една система, като подсистемите се дефинират чрез функциите, които изпълняват. Не показва взаимовръзките между отделните подсистеми. Структура на система Организация, определяща начина на взаимодействие и взаимовръзка на елементите, съставляващи системата. Функционална схема на система Вътрешна среда - дава информация за:  Поведението на системата;  Съответствие (несъответствие) на вътрешната структура на системата с целите;  Подсистемите и ресурсите на системата. Външна среда - дава описание на:  Взаимоотношенията на системата с други системи;  Целите и ресурсите на другите системи. Обкръжаваща среда на системата - всичко, което е извън границите на систе- мата, но взаимодейства с нея. Граница на системата - характеристиките, които очертават обсега на дейс твие на системата и по този начин формират нейните граници. Начини за описание на система: Морфологично - описание на:  Модела или структурата на системата;  Съвкупността от А елементи на системата и необходимите R отношения между тях за достигане на поставените цели.
 5. 5. Функционално - описание на:  Законите за функциониране на системата;  Еволюция на системата;  Алгоритмите на поведение. Информационно - описание на :  Връзките с външната среда;  Подсистемите на системата. БАЗОВИ ТОПОЛОГИИ НА СТРУКТУРАТА НА СИСТЕМИТЕ Базовите топологии на структурата на системата съответстват на използваните за организация на бизнеса подходи. Структура от линеен тип – процесен подход последователност от функции, обединени в технологични вериги или по етапите на приемане управленски решения. Структура от йерархичен тип – функционален подход Подробно, системно–целево описание на организацията, построено в съответствие с йерархията на управление и изпълняваните функции Структура от мрежов тип – интегриран подход Използват се и двата подхода – функционален и процесен. Процесният подход позволява да се осъществи "хоризонтална интеграция", т.е. да се свържат материалните и информационни потоци. Функционалният подход осмисля дейността на организацията и осъществава координация между различни йерархически контури на управление.
 6. 6. Структура от матричен тип – проектен подход В този случай изчезват йерархичните нива на организацията. Възниква гъвкава матрична организация. РЕСУРСЕН МОДЕЛ НА СИСТЕМА  Управлението на ИС често се разглежда от позициите на ресурсния подход.  Съгласно този подход основната задача на мениджмънта е да натрупва, разпределя и контролира ресурсите на организацията.  Традиционно se работи с 5 основени ресурса + Време: 1. Хора 2. Пари 3. Суровини и материали 4. Оборудване и други средства за производство 5. Информация и технологии
 7. 7. ОПИСАНИЕ НА РЕСУРСИТЕ: 1.Времеви ресурс – Период, в който трябва да бъдат реализирани поставените цели и задачи.Той указва влияние върху всички останали ресурси. 2.Информационен ресурс - Информация за организацията и обкръжаващата я среда. 3.Организационен ресурс - определя структурата и се използва като мярка за подреденост на системата. 4.Технологични ресурси - Методи и технологии, конструкторска документация, резултати от научни изследвания и т.н. 5.Технически ресурси - Суровини, материали, полуфабрикати, оборудване, инвентар, гориво, енергия и т.н. 6.Кадрови ресурси (човешки)– Набор от квалифицирани работници и служители. 7.Пространствен ресурс - Производствени помещения и съоръжения, комуникации, пътища и т.н.; 8.Финансови ресурси - Състояние на активите, ликвидността, кредитите. КЛАСИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ Класификация на системите може да се осъществи по различни критерии. Според обкръжаващата среда:  Открити системи – съществува обмен на ресурси с обкръжаващата среда  Закрити системи – няма обмен на ресурси с обкръжаващата среда. Според произхода:  Изкуствени системи - инструменти, механизми, машини, роботи и т.н.;  Естествени системи - живи, неживи, екологични, социални и т.н.;  Виртуални системи - базирани са основно на използване на Интернет среда (предприятие, офис,правителства,университети, лаборатории ).  Смесени системи - икономически, биотехнически, организационни и т.н.
 8. 8. Според описанието:  "Черна кутия" - не е известен начина за функциониране на системата,а само входа и изхода на системата.  "Бяла кутия" – известен е начина на функциониране на системата.  Не параметризирани системи – не е известен начина за функциониране на системата,а само някои неини свойства.  Параметризирани системи - Известен е начина за функциониране на системата с точност до параметри. Според управлението:  Управлявани от вън системи, без обратна връзка.  Управляеми от вътре системи, (самоуправлявани или саморегулируеми) - программно управляеми, регулируеми автоматично под въздействие на вътрешни и външни фактори.  комбинирани (автоматични, полуавтоматични, организационни). СВОЙСТВА НА СИСТЕМИТЕ 1.Цялостност – Системата е обект, който може да се разглежда като единно цяло, ограничено във времето и пространството. 2.Декомпозиция – Системата е сложен обект, състоящ се от множество взаимосвързани елементи - подчинени обекти, които изпълняват конкретни функции. Всеки един от тези елементи може да бъде отделен от системата, но тя в този случай ще промени свойствата си. 3.Йерархичност - Системата се изгражда от подсистеми, разположени на йерархичен принцип. Всяка подсистема удовлетворява изискванията за система. 4.Структурност - Характеристиките на системата и нейното поведение зависят не само от свойствата на съставляващите я елементи, но и от техните взаимовръзки, тоест от структурата на системата. 5.Интегративност - На база интегрирането на елементи в системата, тя придобива нови свойства, които не са присъщи на нито един от елементите. 6.Взаимодействие със средата - Системата проявява свойствата си в процеса на взаимодействие със средата в която се намира. 7.Модулност - Системата се моделира и изгражда на модулен принцип, като всеки от модулите съответства на определен аспект на системата. ХАРАКТЕРНИ ОСОБЕНОСТИ НА СИСТЕМИТЕ Изисквания към системата:  Да реализира процес на трансформация на входните сигнали в изходни.  Да се състои от множество взаимосвързани елементи.  Промяната в някой елемент да води до или да е резултат от промяна в друг елемент  Да има предназначение или цел.  Да има фиксирани граници.  Да може да се разбива на подсистеми.
 9. 9. Характеристики на системата  Системите могат да съществуват само в този случай, когато силата на съществените (системообразуващи) връзки между елементите на системата са по-големи, отколкото тези с обкръжаващата среда.  Елиминирането на елемент от системата или появата на нов елемент винаги водят до изменение на системните връзки и на системата като цяло.  Изменението на връзките между елементите води до изменение на параметрите на системата.  Елементите са така свързани, че общо за системата възниква поне едно качество, което не е свойствено за нито един от елементите.  Функциите, изпълнявани от системата, са насочени към изпълнение на целта, за която системата е създадена.  Системата взаимодейства с външната среда и функционира под въздействието на случайни фактори. Основни признаци на системата:  Цялостност, свързаност или относителна независимост от средата или другите системи. С изчезване на свързаността изчезва и самата система, макар елементите на системата да останат и някои от взаимоотношенията им да се запазят.  Наличие на подсистеми и връзки помежду им, т.е наличие на структура на системата. С изчезване на подсистемите или връзките помежду им може да изчезне и самата система.  Възможност за обособяване или абстрахиране от тези фактори на външната среда, които слабо влияят на достигане целите на системата.  Наличие на връзка с външната среда за обмен на ресурси.  Подчиненост на цялата организация на системата на някаква цел.  Свойствата на системата се различават от свойствата на елементите Представяне на системата В математиката системата е прието да се разглежда като подредена двойка S = (A, R), където  A - множество елементи на системата;  R - множество отношения между елементите от множеството А. При това терминът “отношение” се използва в най-широк смисъл - като връзка, зависимост, организация, структура, образец и др. ОБЩА КЛАСИФИКАЦИЯ НА СИСТЕМИТЕ Информацията в съвременния свят се превръща в един от най-важните ресурси, а информационните системи стават необходим инструмент във всички сфери на дейност. Разнообразието от решавани задачи води до множество разнотипни информационни системи, отличаващи се по структура и принципи на изграждане.
 10. 10. 1.Според собствеността – 1.1. Обществена информационна система Открита за ползване от всички потребители информационна система. Може да обхваща даден регион, държава или целия свят. (Примери: Интернет, държавни и общински администрации, електронно обучение и т.н.) 1.2.Корпоративна информационна система Затворена ИС, която се ползва само от служители на корпорацията.(Примери: Информационни системи на банки, университети, производствени корпорации и т.н.) 1.3. Домашна информационна система Свързани в мрежа уреди с вградени компютри, които формират инфраструктурата на дома. Базира се на концепцията Интелектуално здание.(Пр. интелигентен дом) 2.Според мащаба – 2.1. Еднопотребителска - Предназначени са за използване на едно работно място (Примери: Инженерни системи, Счетоводство, Следене на парични потоци, Разписание на занятия и т.н.) Решения В повечето от случаите за създаване на системи от този клас, не е необходимо познаване на език за програмиране. Те разполагат със собствена от сравнително високо ниво инструментална среда;  Възможност за създаване на база данни;  Логика за обработка на данни;
 11. 11.  Потребителски интерфейс;  „Помощници”, с помощта на които лесно и бързо се изгражда системата. Най-общо системите от този клас могат да бъдат разделени на три нива:  Ниско ниво – използват се таблични процесори ( MS Excel) .  Средно ниво – в основата им обикновено и заложен стандарта X-Base (Clipper, FoxPro, dBase).. Широко се използват решения на база Paradox, Clarion, MS Access.  Високо ниво – използване на сървърни решения. В този случай програмното осигуряване на сървъра се инсталира непосредствено на компютъра на потребителя. Тези решения изискват значителни компютърни ресурси, но имат много от преимуществата на сървърните СУБД. Пример :Personal Oracle. 2.2. Групова ИС Предназначени са за работа в работна група (отдел, проект и т.н.). По правило предлагат специализирани клиентски решения за различните участници в групата - продажби, реклами, ръководител и т.н. Най-често те използват решенията за еднопотребителски информационни системи, като се реализират с една от архитектурите:  Файл-сървър - опростено и лесно за реализиране решение, където базата данни се разполага на сървъра, а на останалите компютри се инсталират специализираните клиентски приложения.  Клиент-сървър – ако е възможен избор, този подход е за предпочитане, при което е целесъобразно да се използва отделен сървър за бази данни - Oracle, DB2, MS SQL, Sybase, Informix.. 2.3. Корпоративна ИС Те обслужват дейността на цяла организация. Представляват набор от интегрирани приложения, които комплексно, в рамките на единно информационно пространство поддържат всички основни функции по управление дейността на организацията:  Планиране на ресурсите (финансови, човешки, материални) за производство на стоки и услуги;  Оперативно управление изпълнението на планове – снабдяване, маркетинг договори и т.н.;  Генериране на всякакви видове отчети и анализ на бизнеса. Системите от този клас са неразривно свързани с понятието "ERP" (С-ми за планиране на ресурсите). В основата на ERP-системите е заложен международния стандарт за управление на организация MRP-II (Manufacture Resource Planning). Примери за ERP-системи - SAP R3, MS Navision Axapta. 3.Според степентана автоматизация – 3.1. Ръчна информационна система Характеризира се с отсъствие на съвременни технически средства за обработка на данни. Работи се с картотеки. Информацията се извлича от съответния служител. (Примери: библиотека, офис, билетно бюро, където отсъстват компютри.) 3.2. Автоматизирана информационна система Всички операции по обработка на данни се осъществяват от компютър с използване на съответни информационни технологии. Потребителите на системата въвеждат данни и извличат необходимата им информация от системата.(Примери: библиотека, билетно бюро, счетоводство с обработка на данните чрез компютър.) 3.3. Автоматични информационни системи Всички операции по обработка на ИС се извършват без участието на човек. (Примери: банкомат, линия за бутилиране и т.н.)
 12. 12. 4.Според типа на съхраняваните данни – Данните, с които работят информационните системи най-общо могат да се разделят на структурирани и неструктурирани, прости и сложни . 4.1. Фактографски ИС Предназначени са за съхранение и обработка на структурирани данни. В тази категория могат да бъдат причислени простите данни - числа, символи, дати и т.н. За работа с тях съществуват множество програмни продукти, в т.ч. всички системи за управление на бази данни (СУБД) са ориентирани към работа със структурирани данни. 4.2. Документални ИС Предназначени са за съхранение и обработка на неструктурирани данни. Те са сложни данни. Нямат ясна структура. В тази категория могат да бъдат причислени книги, филми, печатни документи, файлове, обикновени и електронни писма, презентации, електронни таблици, рисунки, рентгенови снимки, отпечатъци на пръстите, фотографии, музикални клипове, новини, договори и много други. Търсенето на по неструктурирани данни се осъществява с помощта на семантични признаци ( автор, език ,тип на документа и т.н.) Обработката на данни в такива системи практически не се извършва 4.3.Мултимедийни 4.4.Географски Работят с пространствено-времеви данни като набор от карти, географски данни и др.Тези системи дават възможност за съчетаване на пространственото положение на обектите и описателната информация с тях – напр.хора към адреси,GPS системи. Включват 3 аспекта: 1.Базите данни 2.Карти 3.Модели – вкл.богат набор от трансформиращи инструменти, при работа с които от съществуващите набори от данни могат да се получат(възникнат) нови. 5.Според използваната архитектура 5.1. архитектура "Файл-сървър" Архитектура "Файл-сървър" исторически се явява първата архитектура на информационна система. Изпълняваните програмни модули и данните се разполагат в отделни файлове от операционната система. Програмните модули се изпълняват на потребителския компютър и достъп до данните се осъществява чрез указване на пътя (path) и чрез файлови операции (отвори, прочети, запиши). За съхранение на данните се използва сървър (отделен компютър).
 13. 13. 5.2. архитектура "Клиент-сървър" Архитектурата „Клиент-сървър” стои в основата на почти всички съвременни решения, използвани при създаване на информационни системи.Същността и се състои в това, че клиентът (изпълнимия модул) заявява на сървъра определени услуги, като за целта използва съответен протокол за обмен на данни.Сървърът, обработва заявката и връща на клиента съответната информация. 6.Според характера на обработката на данни 6.1 Информационно-търсещи системи Използват се от потребителите за получаване на отговор на поставени въпроси. Класически примери – получаване на справки в библиотеки, в транспорта за налични билети, телевизионни програми и т.н. Днес класическите информационно-търсещи системи постепенно се заменят с търсещи сървъри в Интернет ( с общо предназначение и специализирани). 6.2. Управляващи информационни системи Автоматизират (напълно или частично) дейностите свързани с приемане на решения. Те от своя страна се разделят на: административни или производствени. 6.3. Аналитични информационни системи Тези системи са свързани с дейности на експерти от различни области (експертни системи). 7.Според характера на използване на изходната информация 7.1. Управляващи информационни системи Резултатната информация от управляващите ИС непосредствено се трансформира в приемани от човека решения. За тези системи са характерни задачи с използване на изчисления и обработка на големи обеми от данни. (Примери: Планиране на производството или заявките, счетоводство и т.н.) 7.2. Съветващи информационни системи Изработват инхормация, която се приема от човек за сведение и се отчита при приемане на управленски решения. Тези системи имитират интелектуален процес на обработка на знания.(Примери: експертни системи, системи за подпомагане вземане на решения и т.н.) 8. според поддържания стандарт за управление Отмина времето, когато разработчиците на информационни системи, отчитайки изискванията на потребителите, самостоятелно определяха функциите на разработваната от тях система. Днес съществуват значително количество концепции, подходи и технологии, доказали своята ефективност в развитие на бизнеса и в много от случаите придобили статус на международни стандарти. Необходимостта от стандартизация на информационните технологии доведе до възникване на нова наука, наречена Итология, чиято ос новна задача е създаването на базис, върху който да се изграждат информационните системи, В най-общ план става дума за следните технологии и стандарти:  MRP (Material Requirements Planning) – планиране на доставките на материали, на база плана за продажби и необходимата за реализирането му комплектация;.  CRP (Capacity Requirements Planning) - планиране производствените мощности;
 14. 14.  MRPII (Manufacture Resource Planning) – планиране на необходимите за производството ресурси. Явява се стандарт на ISO..  ERP (Enterprise Resource Planning) - финансово-ориентирано планиране на ресурсите на предприятие;  SCM (Supple Chain Management) - управление на вериги за доставка;  CRM (Customer Relationship Management) - управление взаимоотношенията с клиентите;  ERPII (Enterprise Resource & Relationship Processing) - управление на ресурсите и взаимоотношенията на предприятие. (=ERP + SCM + CRM);  Workflow – технология за управление на работни потоци;  OLAP (Online Analytical Processing) - оперативен анализ на данните;  Project Management - управление на проекти;  CALS (Continuous Acquisition and Lifecycle Support) – непрекъсната информационна поддръжка жизнения цикъл на изделията. ВИДОВЕ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ
 15. 15. СИСТЕМА ЗА ОБРАБОТКА НА ТРАНЗАКЦИИ Предназначение на система за обработка на транзакции – Да обработва първични данни на изпълнителско ниво. Използват се за решаване на задачи чрез структурирани данни. Транзакции - периодично повтарящи се дейности в организацията – изготвяне на фишове, отчети. Видове транзакции:  Входни - получаване на поръчки(заявки), резервации др.  Изходни - издаване на фактури,отчети, платежни нареждания и др. СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ОФИСА Предназначение на системите за автоматизация на офиса Използва се за извършване на рутинни операции от оперативното и мениджърско ниво. Обикновено включват: Текстообработка, Разпространение на копия, Електронни таблици, комуникации по e-mail, Voice-mail, конферентни връзки и др.
 16. 16. СИСТЕМИ ЗА РАБОТА СЪС ЗНАНИЯ Базират се на изкуствения интелект (ИИ) и използват на оперативното ниво в организацията при вземане на неструктурирани решения. Изкуствен интелект се изразява в способностите на информационната система към действия, които биха се нарекли интелектуални и се доближават към мисловната дейност на човека. Експертна ИС: (пример за система, работеща със знания) Това е компютърна система, трансформираща опита на експерти в правила от някаква област на знанието. Характерни особености експертна система  Използват знанията натрупани от експертите в дадена област за решаването на проблеми в организацията.  Проследяват разсъжденията, на които се базира предлаганото решение (в много от случаите това е по-важно за потребителя от самото предлагано решение).  Обикновено предлагат решение, до което потребителят не може да достигне сам. Архитектура на експертна система
 17. 17. СИСТЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ Първоизточник на всяко решение се явява определен проблем. Процесът на вземане на решения преминава през няколко етапа като за успешното изпълнение на всеки от етапите е необходима конкретна(определена) информация. 1.Възникване на проблема 2.Проучване на проблема - информация относно необходимост от вземане на решение 3.Анализ на проблема –информация относно наличните алтернативи и последствия 4.Избор на решение – информация относно критериите за избор Типове решения: Структурирани решения - вземат се на база точно определени правила, които водят до еднозначно решение. Примери: Определяне на най - печелившите продукти;Определяне на отстъпките на клиентите според направения от тях оборот. Неструктурирани решения - липсват правила. Решенията се вземат на база човешката интуиция и предоставена от компютъра информация. Примери: Подбор на управленския персонал на едно предприятие; Планиране на средства за изследвания и разрабонки. Полуструктурирани решения - вземат се на база предложени варианти, които заедно с други външни фактори водят до избор на решение. Примери: Влизане или излизане от пазара при борсови спекулации.; Внедряване на нови продукти 5.Реализация
 18. 18. Архитектура на система за подпомагане вземането на решения Характеризира се със следните особености:  Ориентация към вземане на решение чрез методите на не формализираните (слабо структурирани) задачи;  Съчетаване на традиционните методи за достъп и обработка на данни с възможностите за използване на математически модели за решаване на задачите;  Ориентация към използване на професионалисти в съответната област  Висока степен на адаптивност (Възможност за приспособяване към изискванията на потребителя) СИСТЕМИ ЗА СТРАТЕГИЧЕСКОТО НИВО Информационни системи за ръководителя (EIS – executive IS)  Предназначени са да обслужват ръководители и мениджъри;  Дават възможност да се получи основната информация за състоянието на бизнеса във вид на таблици и диаграми;  Включват регламентирани запитвания, базиране на набор от параметри;  Не са проектирани да решават специфични проблеми, а по-скоро да се справят с променящата се съвкупност от проблеми;  Имат възможност да представят в графичен вид обобщена информация от вътрешни управленски информационни системи и системи за подпомагане вземането на решения;  Филтрират и проследяват критични данни. ГЕОГРАФСКИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ (ГИС) ГИС технологията е съвкупност от компютърен софтуер и хардуер за събиране, съхраняване, актуализиране, обработка, анализ и визуализиране на пространствена (географски реферирана) информация, представяна посредством карти, набори от географски данни, модели за обработка на данни и метаданни Това са ИС, предназначени за автома-тизирано обработване на пространствено-времеви данни

×