Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pla plurilingue 2012

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pla plurilingue 2012

 1. 1. PLA PLURILINGÜE. CEIP PUIG D’EN VALLS. JUNY 2012.
 2. 2. CEIP PUIG D’EN VALLS I N D E X 1.- JUSTIFICACIÓ ……………………………………… 2 2.- EL CENTRE …………………………………………. 6 3.- `PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL PEC, EN CONCRET DEL PL DEL CENTRE…………… 9 4.- ÀREES, MATERIES, PROJECTES DEL CENTRE IMPLICATS EN EL PLA PLURILINGÜE. 9 5.- ASPECTES METODOLÒGICS………………….. 10 6.- MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT…. 14 7.- CERTIFICACIÓ DEL CLAUSTRE I CONSELL ESCOLAR………………………………………………… 15 2
 3. 3. CEIP PUIG D’EN VALLS 1.- JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE. L’aprenentatge dels idiomes és molt importants per al futur dels nostres alumnes. El centre té com objectiu l’equiparació en el marc europeu de les llengües. També l’institut al qual està adscrit el nostre centre, l’IES Sa Blancadona, ha incorporat SSEE. Per altra banda l’aprenentatge de diversos continguts en una llengua estrangera augmenta la motivació de l’alumnat. I li proporciona noves oportunitats per a la utilització de l’anglès en contextos pràctics, cosa que estimula la comprensió, la producció i la interacció de manera natural. L’alumne no només aprèn l’anglès sinó que també a utilitzar-lo com a eina d’aprenentatge per viure al món que ens envolta. Ens els darrers anys els mestres especialistes en anglès han pogut observar que hi ha hagut un increment notable en competència lingüística en anglès com ho demostren les proves d’avaluació de diagnòstic i ha estat el resultat dels esforçoEl ps realitzats en el centre per: introduir l’anglès des de 3 anys des del curs 1995-96, la participació en projectes europeus com Comenius i SSEE i en el proper curs el centre ha aprovat en claustre i consell escolar d’augmentar la plantilla de professorat en anglès (tres professors a partir del curs 2012-13). El Premi a la qualitat que va rebre el centre (2n Premi Nacional Marta Mata 2010), conceditn entre un dels motius per la inicitaiva innovadora del centre, és otra de les raons que ens anima a sol·licitar aquest Pla Plurilingüe. Els esforços realitzats quedant latents en els resultats de l’avaluació de diagnòstic en competencia lingüística any 2009 Illes Balears Eivissa EP públics CENTRE Puntuació esperada del centre C. castellà 500 461 478 502 527 C. català 500 469 492 474 525 C. anglès 500 513 476 500 514 3
 4. 4. CEIP PUIG D’EN VALLS Any 2011 Illes Balears Eivissa EP públics CENTRE Puntuació esperada del centre C. castellà 500 504 497 478 510 C. català 500 485 505 488 518 C. anglès 500 518 497 517 507 C. castellà C. català C. anglès C. matem. 420 440 460 480 500 520 540 Illes Balears Eivissa EP públics CENTRE Puntuació esperada del centre Maig 2009 C. castellà C. català C. anglès C. matem. C. I. Món físic 450 460 470 480 490 500 510 520 530 Maig 2011 4
 5. 5. CEIP PUIG D’EN VALLS C. castellà C. català C. anglès C. matem. C. I. Món físic 0 100 200 300 400 500 600 Illes Balears CENTRE09 CENTRE11 Els resultats de l'avaluació estan més o menys en la línea dels resultats de l'any 2009, excepte en anglès que hi ha una notable milloria en el grau d'assoliment de competència; l'altre diferència està en l'avaluació de la Competència i interacció amb el món físic no avaluada en l'any 2011. El nivells de descriptors TRI aconseguits en competència lingüística en l’avaluació del 2011 són: Competència en comunicació en llengua anglesa. Nivell 3. Competència en comunicació en llengua castellana. Nivell 3 baix. Competència en comunicació en llengua catalana. Nivell 3 baix. Valoració de les variables del contetx en l’avaluació de diagnòstic que reforcen la decisió del centre a participar en el Pla Plurilingüe: • Les expectatives de les famílies són molt altes. • El centre com a infraestructura i espai és molt adequat. • És reconeguda l'experiència del professorat amb un nombre elevat de plantilla definitiva. • El nombre d'alumnes nouvinguts i nese és l'adequat. • El nombre d'alumnes repetidors és molt elevat, és necessari fer un anàlisi del per què s'acumulen tant 'alumnes repetidors 4t. • Hi ha molta coordinació entre el professorat. • L'atenció a la diversitat i la dedicació de recursos és molt adequada. • La valoració de les famílies i dels alumnes del centre és molt positiva. • 5
 6. 6. CEIP PUIG D’EN VALLS • La metodologia utilitzada es de l'alumne i la basa principalment en l'exposició de continguts i la realització d'exercicis, però hi ha la tendència a fomentar la participació i la dimensió pràctica. • El clima a l'aula és molt adequat i no hi ha conflictivitat. • Hi ha un nombre elevat d'alumnes que realitzen tasques diàries a casa. • L'interès que l'alumnat mostra per les àrees curriculars és molt positiu. 2.- EL CENTRE. 2.a.- CARACTERÍSTIQUES DEL CENTRE.(dades juny de 2012) El CP Puig d’en Valls està situat al C/ Ciutat Jardí s/n del poble de Puig d’en Valls. Té una superfície del solar de 11.500 m2 i d’edifici de 2.347 m2. L’escola està formada per dos edificis, ambdós situats dins del mateix recinte. L’edifici A, inaugurat el 1977 i l’edifici B, una ampliació de quatre unitats destinades a educació infantil, realitzada els cursos 97-98 i 99-00. El col·legi compta amb: 6 aules d’Educació Infantil, 12 aules de primària, un taller, un laboratori, aula de música, aula d’idiomes, aula d’informàtica, sala d’usos múltiples, biblioteca dins de la Xarxa de Biblioteques del Consell d’Eivissa i Formentera, sala de professors, secretaria, direcció, sala de material i sala de l’APiMA. A l’exterior hi ha un hivernacle, dues pistes poliesportives, una pista de terra i un pati per a E. Infantil. El centre té amplis espais a l’exterior i zones de jardí i prou arbres que donen al centre un aspecte relaxant i còmode. Del que no disposa és de cap espai cobert pels als dies de pluja, ni gimnàs ni ascensor, i a més, presenta barreres arquitectòniques. Els avantatges de la ubicació del centre són la d’estar molt integrat en el poble és una zona molt tranquil·la i és molt propera a Eivissa ciutat. Aferrat al centre hi ha un parc infantil que durant els mesos de Primavera i estiu és utilitzat pels nostres alumnes d’Educació Infantil. 2.b.- CARACTERÍSTIQUES DEL PROFESSORAT. El claustre de professors està format per 30 professors organitzats per cicles i etapes: Etapa d’Educació Infantil integrada per 8 professors/es, Etapa d’Educació Primària, el primer cicle integrat per 8 professors, segon cicle integrat per 8 professors i el tercer cicle integrat per 6 professors/es. Cada cicle té un coordinador que juntament amb la directora,i la cap d’estudis, la secretària, la coordinadora d’activitats complementàries, la coordinadora de 6
 7. 7. CEIP PUIG D’EN VALLS l’equip de suport i la coordinadora lingüística formen la Comissió de Coordinació Pedagògica que és la responsable del compliment de la PGA i PEC. El 90 % del professorat és definitiu. El professorat està immers en un procés de formació permanent com a conseqüència de l’ús de les noves tecnologies de la comunicació, de ser centre de formació en pràctiques de l’UIB i desenvolupar projectes europeus com el projecte Comenius i SSEE. 2.c.- ELS ALUMNES I LES FAMÍLIES: Hi ha 449 alumnes matriculats, és una escola de doble línia amb 6 grups d’Educació Infantil i 12 de Primària. CONTEXTE SOCIOECONÒMIC I CULTURAL DE L’ALUMNAT DEL CENTRE. ( dades recollides en gener 2007, enquesta pel Pla de Convivència). Lloc de naixement. Els pares han nascut en un 44,7% a Eivissa, 39,5% a altres Comunitats i el 10,3% a l’estranger. Les comunitats on han nascut majoritàriament són: 45% a Andalusia i el 15% a Catalunya. Les mares han nascut també majoritàriament a Eivissa, un 53,8 %, el 31,2% a altres comunitats i el 4,7 % a l’estranger. En altres comunitats destaquen el 39,2% que nasqueren a Andalusia i el 24,1% a Catalunya. Els/les alumnes han nascut a Eivissa en un 88,1%. Aquestes dades no han variat significativament respecte l’anterior enquesta. Situació laboral i cultural de les famílies.  LABORAL: o PARES: un 88,9% treballen tot l’any, un 7,5% de temporada i un 0,4% està en atur. o MARES: un 56,5% treballa tot l’any, un 17,4% ho fa de temporada, un 20,6% realitza feines domèstiques i un 2,8% està a l’atur. L’estabilitat laboral de les famílies s’ha incrementat i la incorporació de la dona al món del treball ha augmentat considerablement en aquest darrers anys. L’atur dels pares/mares ha baixat considerablement. 7
 8. 8. CEIP PUIG D’EN VALLS La diversitat de feines és molt àmplia i segueixen sent les més freqüents les dedicades al sector serveis.  CULTURAL: o NIVELL D’ESTUDIS: Sense estudis: 2,4% dels pares i el 2% de les mares. Estudis Primaris: 49% dels pares i 41,9% de les mares. Estudis secundaris: 32,8% dels pares i 37,9% de les mares. Estudis superiors: 12,6% dels pares i 16,2% de les mares. El nivell d’estudis també ha millorat, ha baixat el número de persones sense estudi i ha pujat el de persones amb estudis de Secundària. o ON CERCA INFORMACIÓ?: A les cases hi ha diccionaris, enciclopèdies i llibres de consulta. El que sorprèn en els resultats és que les famílies, que en un 71,1% utilitzen internet, només el 51,8% el té a casa. També el 67,2% llegeixen els diaris però només el 34% el compra cada dia. o LA FEINA DE CASA ES REALITZADA PER: Les tasques de casa són compartides entre el pare i la mare en un 51% de les famílies. El 37,9% les fa només la mare i un 7,5% ajuda el servei domèstic. També aquest apartat ha baixat considerablement en benefici de la dona. o LLENGUA PARLADA A CASA HABITUALMENT : El domini del castellà és clar sobretot en els pares. Un 51,4% dels pares, un 47% de les mares i un 37,2% dels fills/es tenen el castellà com a llengua habitual.. El català s’utilitza habitualment en un 35,6% dels pares, el 39,9% de les mares i el 30,8% dels fills/es. o NIVELL D’ENTENIMENT DE LES LLENGÜES OFICIALS: En aquest apartat s’ha avançat molt respecte a l’enquesta del 1994/95 i reflexa un enteniment més alt de les dues llengües oficials. L’enteniment de les dues llengües a nivell alt és de 59,3% dels pares, 57,7% de les mares i el 68 % dels fills. L’enteniment alt de només una de les llengües és: 8
 9. 9. CEIP PUIG D’EN VALLS Del català: els pares 12,6%, les mares el 13,8% i els fills/es el 13,8% Del castellà: el 20,2% dels pares, el 17,4% de les mares i el 8,3% dels fills/es. El domini de les dues llengües oficials no s’ha assolit, per la qual cosa s’ha de seguir treballant per aconseguir –ho. 3.- PROPOSTES DE MODIFICACIÓ DEL PEC, EN CONCRET DEL PL DEL CENTRE. El PL ha estat revissat en el present curs i adaptat a la nova situació lingüística del centre. (S’adjunta proposta de PL). Al centre també s’han pres mesures metodològiques a nivel de centre per afavorir el treball en competències i pel desenvolupament del Pla Plurilingüe. (S’adjunta proposta) 4.- ÀREES, MATERIES, PROJECTES DEL CENTRE IMPLICATS EN EL PLA PLURILINGÜE. Hi ha 449 alumnes matriculats, és una escola de doble línia amb 6 grups d’Educació Infantil i 12 de Primària. S’inicia l’ensenyament de l’anglès des de 3 anys. El claustre i el Consell Escolar han aprovat continuar la línea de treball de la implantació de les SSEE per aquest motiu el Pla Plurilingüe s’aplicarà a tots els cursos del primer i segon cicle en les dues línies. El projecte plurilingüe s’aplicarà al primer i segon cicle. Encara que està previst des de la conselleria aplicar-lo a 1r i 3r nivell, nosaltres pregam poder començar-lo ja als dos cicles per igual. Des del 2008 va començar el projecte de Seccions Europees i en el nostre centre l’hauriem aplicat ja fins a 4t de primària. Degut als canvis metodològics i organització interna, hem pensat i preparat el projecte per aplicar-lo a tot el primer i segon cicle. També tenim recursos humans per dur-ho a terme per aquest proper curs 2012/13. 9
 10. 10. CEIP PUIG D’EN VALLS Primer cicle ANGLÈS Àrees que es van a impartir dins del projecte plurilingüe al primer cicle. Lectura en anglès, sessions de 30 minuts que una vegada a la semana els alumnes gaudeixen de lectures interactives en les pissarres digitals i/o també amb mini books elaborats o llibres de lectura de diferents editorials. Tots adaptats als nivells. Ecoarts and Crafts artística en anglès. Ja seguint la línia de les SSEE al primer cicle els alumnes treballaran l’educació artística amb materials reciclables i també diferents tècniques de dibuix i artístiques. Seran dos sessions, una amb desdoblament. També en aquest nivell es recomana la presencia d’un ajudant lingüístic o mestre/a de suport degut a que els alumnes són petits i per treballar l’artística és molt més productiu. Un exemple de feines estan ja penjades al blog http://ecoartsandcrafts.blogspot.com Maths and Science for curious students. A una sessió setmanal els alumnes experimentaran amb continguts de ciències i matemàtiques. Hi haurà un racó d’experiments i també un racó de matemàtiques on es realitzaran aquestes activitats. PROFESSOR ÀREA/PROJECTE Dedicació horaria per grup 1r A Especialista d’anglès Anglès 2 sessions Irene Cabanellas Lectura en anglès ½ sessió Irene Cabanellas i Núria Santos Torres Ecoarts and crafts Artística anglès 2 sessions (grups desdoblats 1 sessió) Silvia García Maths and Science for curious students 1 sessió setmanal PROFESSOR ÀREA/PROJECTE Dedicació horaria per grup 1r B Especialista d’anglès Anglès 2 sessions Irene Cabanellas Lectura en anglès ½ sessió Irene Cabanellas i Núria Santos Torres Ecoarts and crafts Artística anglès 2 sessions (grups desdoblats 1 sessió) Silvia García Maths and Science for curious students 1 sessió setmanal 10
 11. 11. CEIP PUIG D’EN VALLS PROFESSOR ÀREA/PROJECTE Dedicació horaria per grup 2n A Especialista d’anglès Anglès 2 sessions Eva Sempere Lectura en anglès ½ sessió Eva Sempere i Núria Santos Torres Ecoarts and crafts Artística anglès 2 sessions (grups desdoblats 1 sessió) Silvia García Maths and Science for curious students 1 sessió setmanal PROFESSOR ÀREA/PROJECTE Dedicació horaria per grup 2n B Especialista d’anglès Anglès 2 sessions Eva Sempere Lectura en anglès ½ sessió Eva Sempere i Núria Santos Torres Ecoarts and crafts Artística anglès 2 sessions (grups desdoblats 1 sessió) Silvia García Maths and Science for curious students 1 sessió setmanal Segon cicle ANGLÈS. Àrees que es van a impartir dins del projecte plurilingüe al segon cicle. Lectura en anglès. Els alumnes a aquest cicle també gaudiran de les lectures interactives en anglès així com també les lectures de minibooks i lectures de diferents editorials. A aquest cicle els alumnes també començaran a elaborar els seus propis minibooks per intercanviar i fer lectura. Eco Arts and Science for Curious Students. Els alumnes de segon cicle faran dues sessions d’artística i ciències. A l’artística treballaran amb el mateix emfocament que al primer cicle, sempre donant importancia al reciclatge i respecte del medi ambient a la vegada que també treballaran diferents experiments i activitats de ciències. Els continguts de l’àrea de medi es reforçaran. Enguany al nostre centre s’ha realitzat un projecte d’aprofundiment i les activitats serán seguint aquest línia de treball afavorint l’experimentació i recerca dels alumnes sempre tinguent en compte els continguts i nivell dels alumnes. A aquest blog teniu una mostra de feines encara que són adaptades per alumnes de tercer cicle. http://scienceforcuriousstudents.blogspot.com 11
 12. 12. CEIP PUIG D’EN VALLS Eix cronològic i invents. Enguany al nostre centre hem proposat un canvi metodològic on tots els dimarts a nivell de centre es treballarà en l’eix cronològic. Hi haurà continguts de matemàtiques i medi. L’Eix cronologic es dividirà en invents, descobriments, fets històrics i art. Al centre tindrem una línia del temps on anirem treballant aquest eix i els alumnes de 2n cicle ho faran en anglès. PROFESSOR ÀREA/PROJECTE Dedicació horaria per grup 3r A Especialista anglès Anglès 2 sessions Silvia García Lectura en anglès ½ sessió Virginia Guasch i Míriam merino Arts and Science for curious students 2 sessions (grups desdoblats) Mª José Ferrando Eix cronologic: invents 1 sessió PROFESSOR ÀREA/PROJECTE Dedicació horaria per grup 3r B Especialista d’anglès Anglès 2 sessions Silvia García Lectura en anglès ½ sessió Virginia Guasch i Míriam Merino Arts and Science for curious students 2 sessions (grups desdoblats) Mª José Ferrando Eix cronologic: invents 1 sessió PROFESSOR ÀREA/PROJECTE Dedicació horaria per grup 4t A Especialista d’anglès Anglès 2 sessions Silvia García Lectura en anglès ½ sessió Mª José Ferrando i Virginia Guasch Arts and Science for curious students 2 sessions (grups desdoblats) Mª José Ferrando Eix cronologic: invents 1 sessió PROFESSOR ÀREA/PROJECTE Dedicació horaria per grup 4t B Especialista d’anglès Anglès 2 sessions Silvia Garcia Lectura en anglès ½ sessió José Ferrando i Virginia Guasch Arts and Science for curious students 2 sessions (grups desdoblats) Mª José Ferrando Eix cronologic: invents 1 sessió 12
 13. 13. CEIP PUIG D’EN VALLS L’avaluació del Pla Plurilingüe determinarà la proposta de treball pel tercer cicle de Primària en el curs 2013-14. Primer I segon cicle CASTELLÀ PROFESSOR ÀREA/PROJECTE Dedicació horaria Professorat del centre Castellà 4 sessions Professorat del centre Lectura en castellà ½ sessió Professorat del centnre Eix cronològic: Descobriments i grans fets de la historia. 1 sessió 5.- ASPECTES METODOLÒGICS. Es basarà en la Metodologia AICLE i els principis metodològiques serán: - APRENENTATGES SIGNIFICATIU I FUNCIONAL Es parteix d’una concepció constructivista de l’aprenentatge i la nostra intervenció s’hi ha d’ajustar. L’interès que els alumnes mostren per tot allò que els envolta, els seus contactes amb les les seues experiències les seues capacitats han de ser els punts de partida per relacionar-hi els nous objectius d’aprenentatge. - PROCÉS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE Afavorir el treball cooperatiu. . - PAPER DEL PROFESSOR Valorar positivament als alumnes i afavorir un ambient tranquil i participatiu. Facilitar el treball cooperatiu i ensenyar les fases del treball en grup. Potenciar el fet de veure les coses des de més d un punt de vista.ʼ - MESURES PER FACILITAR L’APRENENTATGE I LA PARTICIPACIÓ DE L’ALUMNAT Motivació: Connectar les activitats fetes a l’aula amb l’entorn sociocultural. Investigació: manipular i experimentar amb els diferents recursos, materials i tècniques. 13
 14. 14. CEIP PUIG D’EN VALLS Creativitat: resoldre problemes proposant solucions alternatives a una mateixa situació, per tant, cal proposar activitats flexibles que permetin diverses solucions. - METODOLOGIA GENERAL: a) Prioritzar la reflexió i el pensament crític de l’alumnat per tal de tenir un alumnat reflexiu. b) Proposar diferents situacions d’aprenentatge per desenvolupar el funcionament cognitiu global de l’alumnat (reconèixer, analitzar, discriminar, aplicar, resoldre, localitzar, identificar...). c) Contextualitzar els aprenentatges mitjançant metodologies perquè els aprenentatges tinguin un caràcter més significatiu i perdurable. d) Treballar a partir de tasques relacionades amb la solució de problemes reals, funcionals per altres situacions. e) Potenciar metodologies d’investigació. f) Diversificar actuacions, activitats i situacions d’aprenentatge. g) Emprar diferents fonts d’informació i de documentació, potenciant la lectura i el tractament de la informació. h) Implicar l’alumnat en el procés, que sigui capaç d’aprendre a aprendre. i) Afavorir la creació d’un clima en què sigui present la participació, col·laboració, relació amb l’entorn i interacció entre alumnat i professorat. j) Potenciar el treball cooperatiu. l) Diversificar les situacions i els instruments d’avaluació, que s’orienten precisament a comprovar el grau d’adquisició de les competències bàsiques. - Metodologies que afavoreixen el treball per competències: -Enfocament per tasques: Realitzarem seqüències didàctiques organitzades per a ajudar als alumnes a aconseguir la realització d’una activitat complexa. -Aprenentatge per projecte: En el nostre projecte interdisciplinar l’alumnat desenvoluparà habilitats i destreses diverses com: planificar, prendre decisions, cercar informació i elaborar hipòtesi i es promourà la iniciativa, el pensament crític, la creativitat i el treball en grup. -El treball cooperatiu: Promourem l’aprenentatge com a conseqüència del treball en petits grups heterogenis i amb interdependència dels seus membres. Algunes tècniques que emprarem seran: grups interactiu, planificació de tasques, contractes d’aprenentatge... - RECURSOS: Personals: professorat especialista en anglès, professorat participant en el Pla Plurilingüe, auxiliar lingüístic i professorat del centre. 14
 15. 15. CEIP PUIG D’EN VALLS Es realitzarà coordinació setmanal entre els professors implicats en el Pla Plurilingüe. Materials: ordenadors, programes informàtics, Internet, projectors, pissarres digitals, material específic de matemàtiques i ciències.Carpeta d’aprenentatge, Unitats didàctiques, Mini-books, Lap books. Espai: aula d’anglès, aula d’informàtica, taller de matemàtiques, laboratori, biblioteca, pati. - ESPAIS- TEMPS. Hi haurà flexibilitat en la utilització dels espais i en el temps de dedicació. - ORGANITZACIÓ DE L AULAʼ -Afavorir agrupaments diversos segons els continguts. -Habilitar diferents espais per al treball pràctic i per al teòric. -Utilitzar espais amplis, lluminosos, tranquils, amb materials diversos, amb taules grans i còmodes, amb instal.lació d aigua i piques.ʼ - ORGANITZACIÓ DEL PROFESSORAT: El professorat que pertany al Pla Plurilingüe es coordinarà en dues sessions setmanals. Mantindran informats del desenvolupament del Pla a la CCP. S’aixecarà acta de les reunions on constaran els assistents , els temes tractats i els acords presos. Les tasques a realitzar pel professorat seran: - Elaboració de la Programació de la Unitat Didàctica dels diferents continguts proposats. - Presentació i elaboració de materials. - Adaptar estratègies pedagògiques adequades a les característiques dels alumnes. - Disseny d’activitats. - Disseny del procés d’avaluació. - La programació es realitza de forma coordinada amb el professor/a tutor/a del grup i els professors del Pla Plurilingües. 15
 16. 16. CEIP PUIG D’EN VALLS - Realitzaran activitats individuals, en parelles i en grup d’acord amb la diversitat de la classe. - Es contarà sempre amb el suport de l’ajudant lingüístic. - El grup classe es desdoblarà en el primer cicle per l’àrea d’artística - Es respectaran els diferents ritmes i diferents nivells de comprensió. - S’anirà pels grups de l’aula donant suport amb explicacions més específiques, posant exemples i sempre en anglès. A alguns grups hi ha alumnes de parla anglesa. Aquests nens seran petits ajudants i donaran suport als altres alumnes. - Cada alumne/a al finalitzar l’activitat és conscient de que hi ha una avaluació o bé una valoració del document elaborat o si és una presentació unes preguntes per conèixer el grau d’assimilació dels continguts. Al llarg de l’activitat mitjançant l’observació dels alumnes treballant s’anirà fent recull de l’avaluació. - Al finalitzar la sessió cada alumne ajudarà a organitzar i recollir l’aula per deixar-la neta llesta per la següent activitat. Segons les activitats i organització hi haurà uns encarregats de fer la neteja i coordinar-la. Durant aquesta feina s’aniran fent fotografies i recull de les activitats per mostrar a les famílies i resta de mestres del centre. - AVALUACIÓ. Tindrem en compte aquestos tres moments: 1. Avaluació inicial, per diagnosticar i prendre consciència dels objectius. 2. Avaluació al mateix temps que s’està ensenyant o aprenent, per identificar on són les dificultats i comprendre les seves causes. 3. Avaluació final, per identificar els aprenentatges i valorar la qualitat del procés d’ensenyament que s’ha planificat. L’avaluació ha de permetre aprendre per aquest motiu l’avaluació docent no serà suficient per aquest motiu implementarem estratègies d’autoavaluació i coavaluació - AVALUACIÓ DEL PROCÉS. L’observació i el registre del desenvolupament de les sessions permetran valorar: - L’adequació dels recursos. - L’adequació de les activitats. - L’adequació dels continguts. 16
 17. 17. CEIP PUIG D’EN VALLS - L’adequació de la presentació de les tasques a realitzar. - AVALUACIÓ DE L’ALUMNAT. - Fer un seguiment dels progressos individuals. La informació es recollirà en un full d’observacions. - Avaluar la millora continuada en les pautes a seguir a la hora de començar i finalitzar una activitat. - La realització d’activitats. - Realitzar rúbriques. 6.- MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT. És important conèixer el nivell de competències de l’alumne, així com les seves preferències, motivacions, expectatives personals i familiars i afavorir estratègies didàctiques que permetin a tots els alumnes accedir als aprenentatges El Pla seguirà el protocol del Pla d’acolliment lingüístic i cultural pels nou vinguts ajudant-los a incorporar-se en treball diari. Compliment del Pla d’acollida lingüística recollit al Pla d’atenció a la Diversitat del Centre. Es fomentarà el suport amb mestres participants en el projecte en les classes de També amb la recepció d’ajudants lingüístics per donar suport. Compliment del Pla d’acollida lingüística i cultural recollit al Pla d’atenció a la Diversitat del Centre: a.- Acolliment familiar: - Procés de matriculació. - Entrevista amb les famílies. - Entrevista amb l’alumne. b.- Acolliment a l’aula: Actuacions prèvies: Assignació de grup, organització de l’aula, designar alumnes que li acompanyin els primers dies. Actuacions a l’aula: Activitats de presentació, d’interacció, ... c.- Suport a l’alumnat: - Mesures inicials: Suport lingüístic en català. Atenció individualitzada, durant dues hores, per part del professor d’AD diàriament durant quinze dies. Després valorar amb el tutor/a l’horari de suport necessari a seguir i les adaptacions a realitzar. - Valoració del grau d’assoliment de competència lingüística i revisar l’horari i la metodologia de suport a seguir. 7.- CERTIFICACIÓ DEL CLAUSTRE I CONSELL ESCOLAR. 17
 18. 18. CEIP PUIG D’EN VALLS 18

×