Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Koolijuht innovaatilise koolikeskkonna looja.

 • Be the first to comment

Koolijuht innovaatilise koolikeskkonna looja.

 1. 1. Koolijuht innovaatilise koolikeskkonna kujundajana 15.01.2009 Sirje Kautsaar Harmi Põhikool Sirje Kautsaar Harmi Põhikool
 2. 2. KOOL 15.01.2009 Sirje Kautsaar Harmi Põhikool KOOLIJUHT HOOLEKOGU T-PERSONAL OMAVALITSUS …… …… …… …… …… usaldus õpeta õpilane õppima
 3. 3. USALDUSVÄÄRSUSE ALUSEKS ON… <ul><li>ARENG </li></ul><ul><li>INNOVAATILISUS </li></ul><ul><li>POSITIIVSUS </li></ul><ul><li>AVATUS </li></ul><ul><li>KORREKTSUS </li></ul><ul><li>SÄÄSTLIKKUS </li></ul><ul><li>KESKKONNASÕBRALIKKUS </li></ul>15.01.2009 Sirje Kautsaar Harmi Põhikool
 4. 4. <ul><li>Oluline on, et koolist saadavad teadmised ja oskused kattuksid sellega, mida vajab ühiskond ning mida noortel edaspidises elus reaalselt tarvis läheb. </li></ul><ul><li>Milliseid vahendeid kasutab õpilane oma igapäevases elus, mida mina õpetajana? </li></ul>Ootused…. 15.01.2009 Sirje Kautsaar Harmi Põhikool ! 2 Eeldame, et eluaegne õppimine muutub elamisviisiks. Kuidas saame seda loota, kui me praegu ei õpeta õpilasi õppima? ! 1
 5. 5. RÕK 1 <ul><li>Töö- ja tehnoloogiaõpetusega taotletakse, et õpilane: …. arendab ettevõtlikkust ja innovaatilisust …. (2*RÕK-is???) </li></ul>15.01.2009 Sirje Kautsaar Harmi Põhikool Õppetööd saab mitmekesistada infotehnoloogilisi võimalusi kasutades. ***
 6. 6. RÕK 2 <ul><li>2. Gümnaasiumi lõpetaja õpitulemused (matemaatika) </li></ul><ul><li>• oskab kasutada arvutusvahendeid, käsiraamatuid, teatmeteoseid, tabeleid, kaasaegseid infotehnoloogiavahendeid ; </li></ul><ul><li>1. Loodusõpetus põhikoolis </li></ul><ul><li>1.7. Olulist tähelepanu pööratakse õpimotivatsiooni kujundamisele. Kasutatakse erinevaid õppeprotsessi aktiviseerivaid meetodeid (ajurünnakut, rollimängu, ekskursiooni jne) ja kaasaegseid infotehnoloogiavahendeid </li></ul>15.01.2009 Sirje Kautsaar Harmi Põhikool
 7. 7. RÕK 3 <ul><li>Kaasaegne geograafiaõpetus võimaldab infotehnoloogia laialdast kasutamist Õpilane õpib leidma geograafiateavet erinevatest allikatest, kasutama kaasaegseid infotehnoloogiavõimalusi teabe hankimiseks, korrastamiseks ja esitamiseks ; </li></ul><ul><li>Õppeprotsessi kõigis etappides kasutatakse kaasaegseid infotehnoloogiavahendeid (bioloogia). </li></ul>15.01.2009 Sirje Kautsaar Harmi Põhikool
 8. 8. Infotehnoloogia ja koolikeskkond <ul><li>Õpetajal on enamasti aktiivset õppekeskkonda loov ning õpimotivatsiooni tõstev roll, kus olulisel kohal on infotehnoloogia kasutamine (RÕK) </li></ul>15.01.2009 Sirje Kautsaar Harmi Põhikool Ainekavad: matemaatika, bioloogia, geograafia, loodusõpetus, keemia, ühiskonnaõpetus, töö- ja tehnoloogiaõpetus, infotehnoloogia.
 9. 9. Distsipliin  <ul><li>Kui prooviks kasutada </li></ul><ul><li>üks kord kahe nädala jooksul vahendeid, mida kasutab õpilane ? </li></ul>15.01.2009 Sirje Kautsaar Harmi Põhikool Mis siis juhtuks? uuuuuuUU....
 10. 10. Koolitused 15.01.2009 Sirje Kautsaar Harmi Põhikool Vaadake oma koolides ringi ja otsige need inimesed üles!
 11. 11. Millest meie alustasime? <ul><li>IKT vahendid õppetöös </li></ul><ul><li>projektitöö koolituselt </li></ul><ul><li>“ Meistriklass – koolijuhilt koolijuhile” </li></ul><ul><li>IKT valdkonna kiire areng (mat. baas koolis) </li></ul><ul><li>Vabavaraline tarkvara </li></ul><ul><li>Õpetajate koostöö </li></ul>15.01.2009 Sirje Kautsaar Harmi Põhikool
 12. 12. Koolis muutus… 15.01.2009 Sirje Kautsaar Harmi Põhikool arvutiklass ummistunud veebipõhised õppevahendid õpetajate toetamine ja suunamine koolitus wiki-loomise kohta koolitus Projektipaun eTwinning projektid Happy faces Sea Pictures
 13. 13. Hello, Healthiness! 15.01.2009 Sirje Kautsaar Harmi Põhikool
 14. 14. Pictures of Sea 15.01.2009 Sirje Kautsaar Harmi Põhikool
 15. 15. Happy faces 15.01.2009 Sirje Kautsaar Harmi Põhikool
 16. 16. Harmi PKÕK 15.01.2009 Sirje Kautsaar Harmi Põhikool
 17. 17. 6KK ja eFormular 15.01.2009 Sirje Kautsaar Harmi Põhikool
 18. 18. etwinning4sl.ning.com 15.01.2009 Sirje Kautsaar Harmi Põhikool
 19. 19. Hinnatav kasu pikemas perspektii vis <ul><li>Õpetaja töö lihtsustub </li></ul><ul><li>Paraneb õpetaja enesehinnang </li></ul><ul><li>Tundide mitmekesistumisega tõuseb õpilaste õpimotivatsioon </li></ul><ul><li>Paraneb distsipliin </li></ul><ul><li>Otsene side õpilasega </li></ul>15.01.2009 Sirje Kautsaar Harmi Põhikool
 20. 20. Teostamise riskid ja piirangud <ul><li>Õpetaja loobub liiga kergelt </li></ul><ul><li>Tüdimus pakkuda uut - kasutada ja kasutamiseks vaeva näha, kui tulemusi ei ole suhteliselt lühikese ajaga tajutavalt näha </li></ul><ul><li>Arvutiklassi “ummistus” </li></ul><ul><li>Seadmete paigaldamine antud tunniks suvalisse klassi </li></ul><ul><li>Ühekülgne IKT kasutamine. </li></ul><ul><li>Täiendavate vahendite ostmine (eelarve) </li></ul>15.01.2009 Sirje Kautsaar Harmi Põhikool
 21. 21. Tänan tähelepanu eest! 15.01.2009 Sirje Kautsaar Harmi Põhikool Teeme koostööd!

×