Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hukum Agama

367 views

Published on

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Hukum Agama

  1. 1. Hukum Agama??????? ?? ?????? ??? ????? ??????? ??? ???? ???? ????? ????????? ?????? ??????? ????? ??????? ??? ?? ???? ?? ??????…………???? ??? ?????? ????? ??? ?? ??? ????? ?? ??? ??? ??? ?????????? ???? ????? ????? ??? ?? ??????(????? ???????? ????? ????? ? ??)???????? ???? ???? ?????? ???????? ?? ????? ???? ?? ???????????? ???? ???? ??? ??? ??? ??? ??? ??????? ???? ?? ???????…….(????? ???????? ????? ????? ? ?? )??? ??? ??? ??? ???? ??? ??? ??? ???? ????? ?? ?????? ???? ??????? ????? ?? ???? ???? ??? ? ???? ? ???? ???? ????? : ??? ??? ???????? ?????? ????? ??? ????? ?? ?????? ???? ??????? ??????????? . ????? ???? ?? ?? ?? ???? ???? ?????? ??????? ???? ??????(????? ???????? ????? ????? ? ??)??21 April 2007??????? ???? ??????? ????? ????? ???? ??? ???? ????? ??? ?????????? ??????? ????? ?? ????? ????? ??? ??? ????? ????? ?? ???? ??? ?? ???? ???? ????? ……….??? ?? ???? ???????? ????? ??? ???? ????? ?? ?????? ?? ???? ????? ??? ???? ?? ????? ????? ?????? ???……???? ??? ??? ????? ??? ??? ??? ???????? ?????? ?? ?????? ?????? ?????? ??? ??? ?? ……. ??????? ????? ??? ???? ??????? 1/7
  2. 2. ?????? ???? ????? ????? ?????? ?? ?? ?? ??? ?? ????????? ???? ???? ??? ???? ??????? ????? ???????????????? ??? ???? ?? ???? ?????? ?? ??? ??? ?????? ???? ?????(???????) ????? ?????? ?? ??? ????? ?? ????????????? ?????? ????? ????? ??? ??????? ?? ????? .(????? ???????? ????? ????? ????? ????? ???/ ???)21 APRIL 2007Kesempurnaan Sunnah melalakukan sujud Tilawah bagi pembaca atau pendengar semua ayat ayatsajdah Orang solat selain ma’mum boleh melakukan sujud tilawah atas baca an ayatsajdahnya. tetapi ma’mum sujud Tilawah semata mata kerana imamnya melakukansujudTilawah. Apabila imam sujud tilawah dan ma’mum tidak ikut melakukannya, atauma’mum sujud Tilawah tetapi imamnya tidak , maka batallah solatnya ma’mum . Apabila ma’mum tidak mengetahui sujud imamnya , tahu tahu imamnya sudahbangun mengangkat kepalanya dari sujud, maka solat ma’mum tidak batal dan tidakusah bersujud tilawah, tetapi cukup menantikan imamnya sambil berdiri; Kalau tahu tahuimamnya sedang sujud dan belum mengangkat kepalanya, maka supaya segeramenyungkur untuk bersujud. Kemudian apabila belum sampai bersujud imam sudahmengangkat kepalanya kembali. maka supaya ikut bersama sama kembali mengangkatkepala tidak usah jadi bersujud . Sunnah bagi imam solat sirriyah untukmeng akhirkan sujud Tilawah.. Fardhu fardhu sujud Tilawah untuk orang diluar solat ialah : Niat sujud Tilawah,takbiratul ihram, dan sujud satu kali seperti mana didalam solat, lalu mengucapkansalam.Sunat dibaca didalam sujud Tilawah: 2/7
  3. 3. ??? ???? ???? ???? ????? ??? ???? ????? ????? ????? ?????? ???? ???? ??????? Maksudnya : “Wajahku bersujud kepada kepada dzat yang telah menciptanya, memberinya bentuk; dia juga telah memberi pendengaran dan penglihatan dengan daya dan upayanyA . Maha berkat Allah sebaik baik pencipta.” ????? ???? ???? ???? ?????? ????? ???????? ????? ??? (?????) ?? ??? ????? ???? ??? ???? ??? ???? ??? ??? ???? ??????? ? ???????? ??? ???? ??????? ????? ? ??? ?? ?????? ??? ?? ?????? ? ????? ?????? ?? ??? ?????? ???? ??? ????????????? ??? ???? ????? ??? ??? ???? ? ?? ???? ??? ?????? . ??? ??? ???? ?????? ?? ??????? ??? ???? ?? ?? ???? ??? ? ? ? ? ???? ????????? ????? ??????? ?? ???? ?? ?? ??? ??????? . Faidah Barang siapa meninggal dunia dan masih mempunyai tanggungan solat , maka tidak diwajibkan qadha atau fidyah . Menurut satu pendapat sebagaimana golongan ulama mujtahidin bahawa solat tersebut diqadhakan ; berdasarkan dalil hadis Al-Bukhari dan lainnya . Sebab itu pendapat tersebut dipilih oleh segolongan ulama Imam kita dan bahwa As-Subkiy sendiri melakukan pengqadhaan solat untuk sebahagian para kerabat beliau. Ibnu Burhan menukil dari qaul Qadim As-Syafi’iy bahawa bagi wali berkewajiban mengqadhakan solat si mayat jika meninggalkan harta sebagaimana mengqadhakan puasanya . Berdasarkan satu pendapat yang dianuti oleh para pendukung mazhab Syafi’iy bahwa bagi wali diperbolehkan MEMBAYAR SATU MUD UNTUK SATU SOLAT. Berkata Al Khawarizmiy ; Aku telah melihat sendiri bahawa ada di negeri Khurasan antara ulama kita (pengikut mazhab As Syafi’iy ) yang memfatwakan demikian 3/7
  4. 4. .Wassalam.Disediakan oleh Yusuf Marsudi ??? ?????????? ???? ??????? 04052007?????????? ???? ????? ?????? ????? ??? ????? ???? ?? ????? ??????* ???? ?? ??? ??????? ??? ? ???? ?? ????? ? ? ?? ?? ? ?? ??????? ??? ??? ??????? ??? ???????? ?? ? ? ??? ? ??? ? ???? ??? ????? ???? ?? ??? ? ??? ?? ?? ?? ? ??? ? ? ???? ?? ???? : ? ? ??? ???????? ??? ????? ? ? ?? ??? ??? ?? ? ?? ???? ????? ?? ?? ????? ? ????? ? ? ??? ?????? ? ??? ?? ?? ????? ?? ???? ???? ??????????? ?? ??? ?? ???? ?????? ….??? ?? ???? ??? ??? ??????? ??????? ?? ?????????????? ?? ????? ???? ???? ????? ??????????????? ?? ???? ??? ???? ?? ??? ??????? ??? ??????? ?? ??? ??????? ???? ???? ??? ?????? ??? ?????? ? ???? ??? ?????? ???? ????? ??? ????? ??????? ?? ?????? ??? ??? ???? ?????? ??????? ??????? ??????? ????????? ????? ??? ??????? ?????? ??? ??????? ??????? ????? ???? ?????? ??????? ?? ?????? ? ???? ??? ?? ?????????? ?????? . ????? ??? ??? ?????? ?? ??? ??? ??????? .? ? ? ? ?? ???? ???? ?????? ??? ???? :?? ??? ??? ??? ?????? ??? ?????? ? ?????? ???? .? ? ? ? ??? ??? ????? ????? ????????????? ??? ??????? ???? ??? ??? ??? ??? ?????? . ??? ??? ??????? ??? ???? ???? ???????? ?????? ??? ??? ????? …??????? ??????? ??? ????? ?? ????????? ?????? . ??? ??????? ??? ??????????? ?????? ??????? ?????????? ???? ???? ???? ?? ?????? ???? ??? ??????? ????? ?????????? ????. ( ????? ???? ????? ?? ) ????? ?? ?????? ?? ??? ?? ???? ? ?????? ???? ????? ??????????? ???? ????? ??????? ????? ??? ??? ?? ??? ????? ?????? ? ????? ?? ?????? ????? ??? ??? ????????? ??????????? ???? ???? ????? ?????? ??? ???.. ???? ??? ?? ??? ?? ?????? ???? ?????????????? ??? ??? ? ? ? ??? ?? ???? ?? ?????? ???? ?? ??? ??????? ??? 4/7
  5. 5. ???? ??? ??? ?? ??? ??? ? ???? ????? ? ? ??? ?? ?????? ????????????? ????? ??? ??? ? ( ????? ???????? ????? ????? ????? ?? )Pemakai balut ( perban )? Cara cara mereka mengambil air sembahyang ? Orang orang yang memakai perban atau sesamanya hendaklah mengusapnyadengan air kemudian bertayammum sebelum membasuh anggota wudhuk berikutnyadan solatnya tak perlu diqadha jika disaat memasang perban dalam keadaan suci. Ketahuilah bahawa orang yang memakai perban ini disebabkan kerana tulangnyapatah atau kerana terkehel .Sementara pemakainya pula ada kalanya memang perlu untuk memakainya dan adakalanya tidak. Jika memang diperlukan untuk memakai , seperti halnya dia sangatkhawatir akan bahaya yang akan menimpa dirinya atau bahaya pada anggota badannyasebagaimana bahaya yang akan menimpa orang yang sakit kalau memaksakanmenggunakan air , maka bolehlah ia menggunakan air . Kemudian jika ketika akan bersuci (wudhuk atau mandi ) dia boleh mencabutnyatanpa mengundang bahaya seperti diatas . Maka, wajib melepaskan pembalut tersebutdan membasuh anggota badan yang sihat. Begitu juga anggota badan yang sakit jikamemungkinkan. Kalau tidak, cukup mengusap dengan debu. Jika anggota yang dibalutituanggotanya tayammumdan jika tidak boleh melepaskan pemballut tersebut, makatidaklah dipaksakan untuk melepaskannya, namun wajib dilakukan beberapa perkaradiantaranya, membasuh anggota yang sihat dan wajib membasuh bahagian-bahagiananggota yang memungkinkan untuk dibasuh sehingga pada kawasan dibawah tepinyaperban dari bahagian badan yang sihat iaitu dengan cara meletakkan kain yang basahpada tepinya pembalut lalu ditekankan supaya tetesan air dapat membasahi sebelahbawanya pembalut. juga wajib kita mengusap pembalut dengan air mengikut pendapatyang masyhur seperti mana yang telah diterangkan oleh As Syeikh Ibnu Qasim denganalasan bahawa pembalut tersebut telah menutupi bahagian badan yang sihat dan jugawajib mengusap keseluruhan pembalut yang ada pada amggota tayammum menurutpendapat yang sahih. Disamping itu, ia juga wajib bertayammum. Jika orang yang memakai pembalut itu junub, atau menanggung hadas besar,maka dia boleh memilih samada mendahulukan membasuh anggota yang sihat sebelumbertayammum atau mengakhirkannya. Dan jika dia orang yang menanggung hadas kecil,maka menurut pendapat yang sahih, dia tidak boleh membasuh anggota wudukberikutnya sebelum dia menyempurnakan tayammumnya. Jadi, jika pembalut itu adapada tangan, maka wajib bertyammum terlebih dahulu sebelum mengusap sebahagiandaripada kepala, dan jika pembalut itu ada pada dua anggota wuduk, atau tiga, makatayammumnya pun mesti dua atau tiga kali. An Nawawi berkata, jika pembalut itu ada 5/7
  6. 6. pada semua anggota wuduk yang empat, maka menurut Ashabus Syafi’iyah, cukuphanya bertayammum satu kali, sebab dalam hal ini, sudah tidak wajib tertib lagi keranankewajipan membasuh sudah gugur.Wallahua’lam.(Petikan dari Kitab Kifayatul Akhyar, Muka Surat 61, Juzuk Awal )Keterangan Jika pembalut tersebut berada pada anggota tayammum, maka wajib mengulangisolatnya sama ada waktu memasang pembalut itu dalam keadaan suci atau tidak. Danjika berada pada selain anggota tayammum, maka jika meggunakan anggota yang sihatlebih dari sekadar perlu untuk menahan pembalut, maka wajib mengulangi solatnyasama ada pada waktu memakai pembalut dalam keadaan hadas atau dalam keadaan suci,begitu juga wajib mengulangi solat, jika hanya menggunakan anggota badan yang sihatsekadar yang diperlukan sahaja tapi waktu memasang perban tidak dalam keadaan suci.Dan jika tidak menggunakan anggota yang sihat sedikitpun semasa mengikatpembalutnya. maka, tidak wajib mengulang solat sama ada waktu memakai pembalutdalam keadaan suci ataupun tidak, begitu juga hukumnya tidak wajib mengulangi solatjika pembalut itu memerlukan sedikit angota yang sihat untuk sekadar dapat mengikatpembalut dan waktu meletakkan pembalut itu dalam keadaac suci. Wallahua’lam. (Petikan dari Kitab I’anatut Thalibin, Juz Awal, Muka Surat 58 )30-05-2007???????? ??? ??? ?????? ????? ???? ?? ??? ?? ????? ??? ?? ?? ?? ???????? ????? ?? ???? ????? ???? ?? ??? ??? ?? ????? ?? ??? ???? ?????? ?? ?????? ?? ??? ????? ??? ?????? . ???? ??? ????? ????????? ???? ????? ? ? ??? ? ? ????? ??? ??? ? ??? ? ?? ??? ???? ? ????? ?? ??? ?????? ???? ??????? ???? ??? ???? ??????? ??????????? ?? ???? . ??????? ??? ??????? ??? ????? ????????? ??? ???????? ?????? ??? ?? ?????? ?? ?????? ??? ???? ?? ?????? ?????????? ????? ????. (??? ?? ??????? ????? ?? ?????????? ) Kemudian seseorang yang thaharahnya disempurnakan dengan tayammumlantaran terhalang menggunakan air pada anggota tertentu ,disebabkan luka-luka atau 6/7
  7. 7. memakai pembalut ; jika sudah menunaikan solat fardhu lalu masuk solat fardhu berikutnya ……maka tidak wajib mengulangi mandinya jika tadinya dia seorang yang junub , begitu juga halnya tidak wajib mengulangi wudhuknya jika tadinya dia seorang yang hanya berhadas kecil . Ini pendapat yang sohih .Bagi orang yang junub, yang wajib diulang hanya tayammumnya sahaja .Dan bagi orang yang tadinya berhadas kecil sahaja ada dua pendapat : 1- Menurut Imam Ar Rafi`e pendapat yang ashah adalah wajib membasuh anggota yang selepasnya anggota yang sakit, demi menjaga tartib .Alasannya jika thaharahnya anggota yang sakit batal maka secara aotomatik batal juga thaharahnya anggota yang selepasnya. 2- Menurut Imam An Nawawi, pendapat yang ashah adalah hanya wajib mengulangi tayammumnya sahaja, sebagaimana orang yang junub .Alasannya adalah kerana dalam keseluruhannya tayammum itu dianggap thaharah yang tersendiri ,jadi dengan demikian terangkatnya hukum thaharah pada tayammum tidaklah menyebabkan batalnya thaharah pada anggota yang lain. . ???? ???? Hukum Agama 7/7Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

×