Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bí quyết mua nhà lần đầu

111 views

Published on

Tích cóp được tiền để mua nhà đã là chuyện khó. Dùng số tiền đó để mua ngôi nhà sao cho xứng đáng với công sức tiết kiệm lâu nay, chuyện tưởng chừng như đơn giản nhưng không phải như vậy, nhất là với những người lần đầu xúc tiến chuyện mua nhà. Chúng tôi sẽ đem đến cho bạn những lựa chọn căn hộ bạn mong muốn, truy cập đến chúng tôi để chúng tôi giúp bạn http://anphongland.vn/

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Bí quyết mua nhà lần đầu

  1. 1. '. tttấ-F, , J p “ V › -~>*-4* ./ ` = EĨỂ Ể,i.Ể.Ẻ1_l.l ỆU l.l.líỀ. .lÌ,lỄl .ẵềlzll Ểẵì,l,l !lẨỆÌ,l,l Ểll.l ìíẵll ,ll.ll,ÌạỊllứl.UI Jlẵí V_`<ễ" EỂ'Ĩ°Ỉ ỂỂ`Ì_l.l Ỉlầl :Ềẩl.ll {J ỉ l ịị Ì , ` l l ` l - l ấ‹ĩ it,lts.‹n4i `Ì,íøl!HĨl,l ill ỉáiĩ Ơl,`lỊtĨíl]ưíu` `*`P-Ấ* ”*°Ỹ` r*=*'="vưII'=»"` `l“J.I.Ìạ== ạ"Ỉ'ạIẫĨ aííĩ- `7"íểỊJ ilĩ.'20, lìỗjĩ lsắầi icìj,7 V‹".0 xvíệc Iììtla lìlìà llẳlìg các ll-LL'Ó”c ct_l illế S‹`.Ll Lên kế hoạch tiết kiệm, khảo sát thị trưÒ'ng - Hãy đề dành một khoản tiền hàng thảng. Nhất định chỉ được ^'sờ". không được Xài" vào mục đích khác. - Quan tâm đến các dự án rao bản nhà trên thị tru`Ờng, “^sOi" tiẻu chỉ của bạn để `^duyệt“ 1 số phù hợp. Tìm tổ chức tín dụng Vay tiền - Chuẩn bị hồ sơ vay tiền ngán hàng thật tốt. Ị-'P'-.ll,lI“ đẩy đù, thuyết phuc. ` ` - LỤ'a chọn ngàn hàng phủ hợp với điều kiện u - â- ` vay của bạn (lãi suát, thời hạn, trả góp. u”u ` đăi.. Tìm lnỏì giÓ`Í gioi, Lly tín hiếu biét luật, giỏi đàm phán. - Nhờ môi giới: Chắc cú hơn. W họ có chuyên môn. giỏi thương lu'ợng nén có thề mua đu°ỢC đúng giá, thậm chỉ hời. I I I - Tụ' đi mua: CỎ thể gặp rủi ro Cao. Vi bạn khỏng Chảc l - Check: Xem cảc giầy tờ vay vốn - Double check: Kiềm tra lại mọi loại giấy tờ liên quan khác nũ`a. Ðàm bào mọi thú* tu`ơm tắt. tránh bối rối, bị ngàng đu'Ờng vì sót giầy tờ quan trọng. iln Đi Xem 1 số nhà trong list “` Cằn nhớ: Khóng Xem quá 3 nhàlngày. NÓ sẽ làm bạn rối. - Ðế ý xung quanh: con đu-'Ờng, trưÒ'ng học. chợ búa. hàng xóm, l. ok? - Lưu tám trong nhà: Ðề ý phòng bếp, hệ thống Vệ sình, các chi tiết nộl thất, màu sơn l-l Quay lại xem chỉ tiết ngôi nhà - Sau khi “^chắm" đu'ỢC cán u'ng ý, quay lại và Xem no kỹ Càng hơn. - Nếu không muốn phải “nghiến ràng" Chịu đỤ'ng sụ' cố, nén Xem kĩ sản nhà, trằn nhà có bong tróc, thắm dột khòng. Ðảc biét chủ ý hé thống điện và hệ thống thoát nu*ớC. Khi đã Chắc Chắn ngòi nhà sẽ mua, hãy thào luận với mỏi ' giÓ`Í Về: - Giá cả - Các điếu khoản thu'Ơng lu'ơng với chủ nhà (phí bào trì, sử'a chữa) ịüỡéj Thuê ngu'Ỏ`Í kiêm tra nhà Nếu bạn không phải là thợ sù`a chũ*a, là phụ nũ' hoặc Vì bắt kế lí do nào không tự kiểm tra đu'ỢC. hãy nhờlthuẻ ngu`ỞÍ kiểm tra, Ij Khi mọi thủ' phia trẻn đã ổn, giỏ' là thời khắc “lich sủ"' bạn kí kết các giầy tờ mua bán để sớ hữu một cản nhà hỌ'p pháp CÓ ý lííếlì clĩo rằlìg lnua lìlìà dắt rẻ, tốt dẹp là tỉly... . @Dù bạlì tílì l1a)7 Ỉílìôlìg I1lìLI'lìg ìrolìg Iìhíêtl 7íệc, Iìêu có sL_l' chuân bị kỷ lu'Ở11g lììọí tlìŕl' 'Llìì klìả lìălìg tlìàlìlì Côlìg vầlì sẽ cao lìơlì.

×