Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

01педагогічна рада презентація

7,728 views

Published on

 • Login to see the comments

01педагогічна рада презентація

 1. 1. “Проблеми формування мотивації до самостійної діяльності школярів за сучасних умов як одна з важливих умов розвитку творчої особистості”
 2. 2. Мета педагогічної ради: Визначення основних педагогічних засобів щодо формування мотивації до самостійної навчальної діяльності, розвитку творчої особистості та пізнавального потенціалу учня з особливими освітніми потребами.
 3. 3. Епіграф педради: Потрібно, щоб усі учні вже із самого початку чітко бачили мету з усіма проміжними ланками й прагнули досягти її. Я.А.Коменський
 4. 4. Порядок денний: 1.Про хід виконання рішень попередніх педрад (доповідач Гончаренко В.Ф.) 2.Проблеми формування мотивації самостійної діяльності школярів за сучасних умов як одна з важливих умов розвитку творчої особистості (доповідачі: Малахов А.А., Мішустіна Н.Г.). Співдоповідачі: 2.1. Способи створення в учнів позитивного ставлення до навчання (Семененко Г.В., Покотило Л.В.). 2.2. Створення на уроках ситуацій зацікавленості теоретичним матеріалом. (Дубінка Л.П.). 2.3. Способи створення в учнів позитивного ставлення до фізичного розвитку (Блакитна М.В., Самар О.М.) 2.4. Розвиток пізнавальної активності і самостійності учнів шляхом використання ІКТ (Клименко О.В.). 2.5. Роль емоційних методів мотивації навчання (Карпенко О.О.) 2.6. Роль вчителя у формуванні мотивації навчальної діяльності школяра та його особистості (Мацько О.О., Новікова К.С.). 2.7. Мотивація самостійної діяльності через естетичне сприйняття світу (Татарська К.М., Загрєбаєва О.В.). 3. Про визначення претендентів на нагородження медалями та свідоцтвами з відзнакою. (доповідач Блакитна Т.І. )
 5. 5. Стимул – це насамперед засіб, який спонукає дитину до посиленої діяльності, своєрідний зовнішній поштовх, сила якого зростає залежно від його суспільної вагомості. Мотив – це усвідомлене дитиною внутрішнє спонукання до дії. Він більш індивідуалізований у своїх проявах, ніж стимул.
 6. 6. Мотивація передбачає: - морально-психологічну стимуляцію навчальної діяльності, так званий “ внутрішній двигун“; прагнення людини домагатися успіху в різних видах діяльності; - пошук відповідей на запитання “чому?», “навіщо? “, “заради чого? “
 7. 7. Небажання вчитися спричинено сукупністю причин: Зовнішні причини:  зниження цінності освіти у суспільстві;  нестабільність існуючої освітньої системи;  недосконалість організації навчального процесу;  негативний вплив середовища (ЗМІ, вулиця, родина) Внутрішні причини:  послаблення здоров’я школярів;  низький розвиток інтелекту;  відсутність мотивації до навчання;  слабкий розвиток вольової сфери школярів.
 8. 8. Успіх – головне джерело мотивації учня до навчання. Похвала – це не що інше, як один із видів нагороди, що підвищує почуття гідності і може подіяти як позитивний імпульс длянового успіху. Оцінка не є одним із способів покарання учня.
 9. 9. Методи формування позитивних мотивів навчальної діяльності учнів  Словесні,наочні,практичні,репродуктивні й пошукові;  індуктивні й дедуктивні;  самостійна навчальна робота;  наочність;  лабораторні, практичні, експериментальні роботи;  проблемно-пошукові;  емоційне стимулювання учнів (почуття співпереживання, гордість);  створення ситуації захопленості;  художність та емоційність мови вчителя;  пізнавальні ігри;  навчальні екскурсії;  створення ситуацій успіху;  навчальні дискусії;  аналіз життєвих ситуацій.
 10. 10. Методи мотивації самостійної навчальної діяльності 1. Метод емоційного стимулювання у поєднанні зі словесним методом (прийоми зацікавлення, здивування); 2. Навчальні екскурсії (прийом парадоксу); 3. Наочні (демонстрація); 4. Проблемно-пошукові; 5. Практичні (дати алгоритм виконання завдання).
 11. 11. Методи мотивації самостійної навчальної діяльності 6. Методи, які стимулюють пізнавальні запити учнів (незакінчені завдання, тексти, які спонукають ставити запитання або шукати правильних шляхів виконання, спрямовані на отримання додаткової інформації); 7. Методи, що стимулюють ініціативу учнів (самостійне творче складання завдання, пошук аналогів у повсякденному життті); 8. Методи, що стимулюють ініціативу, яка проявляється під час діяльності (прийом навмисних помилок, прийом “лабіринту”, прийом виконання практичних завдань); 9. Методи що стимулюють колективну діяльність й спільну діяльність (змагання, допомога однокласнику, критика).
 12. 12. Мета мого навчання (з анкет учнів) Вступити до вищого навчального закладу; досягти у житті успіху; знайти хорошу роботу; поїхати за кордон; стати освіченою людиною; отримати гарні оцінки.
 13. 13. Причини низької мотивації до навчання Характерні ознаки, які вказують на дану причину Шляхи і способи усунення (корекція) Затримка психічного розвитку Нерівномірний психічний розвиток: нормальний розвиток одних функцій та відставання інших. Інфантилізм. Емоційна незрілість. Відсутність довільної регуляції поведінки: непосидючість, неуважність ува-ги, імпульсивність, гіперактивність. У разі легких форм ЗПР – індивідуальне навчання в масовій школі (за спеціальною колекційною програмою), в інших випадках – навчання в спецшколах Локальні ураження центральної нервової системи (після інфекційних захворювань, травм) Окремі ізольовані порушення Звертання до фахівця психічних функцій – мови, (логопеда, психоневролога, моторики, лічби, механічної дитячого психіатра) пам’яті тощо Погане здоров’я Швидка стомлюваність (до кінця Лікування у спеціаліста, уроку, особливо до кінця дня), оберігаючий режим, денний роздратованість, апатія, сон. Не рекомендується знижений настрій група продовженого дня
 14. 14. Причини низької мотивації до навчання Характерні ознаки, які вказують на дану причину Шляхи і способи усунення (корекція) Недоліки розвитку мислення Не вміє визначати в предметі, матеріалі, тексті головне, узагальнювати, аналізувати, порівнювати. Не розвинуте абстрактно-логічне мислення Формувати розумові операції. Розвивати абстрактне мислення шляхом спеціальних систематичних вправ Недоліки розвитку інших пізнавальних процесів (пам’яті, уваги, сприйняття) Погано запам’ятовує. Не може Використовувати зосередитися, часто неуважний. корекційні програми з Обмежений обсяг сприйняття. розвитку пізнавальних процесів. Учитель не знає або не враховує типу нервової системи дитини Учень не може виробити свій індивідуальний стиль діяльності, який залежить від типу темпераменту (не встигає виконати роботу в обмежений час, губиться в екстремальних ситуаціях, хворобливо реагує на невдачі, важкий для змін, повільний) Допомагати дитині виробити індивідуальний стиль діяльності. Для цього вчитель повинен знати ситуації, в які не можна ставити слабких та інертних учнів, ситуації, які для них найкращі, і правила спілкування з такими дітьми
 15. 15. Причини низької мотивації до навчання Характерні ознаки, вказують на дану причину які Шляхи і способи усунення (корекція) Педагогічна занедбаність Неблагополучна сім’я: відсутність вищих потреб, бідність інтелектуальних інтересів, недостатній обсяг знань та уявлень про навколишній світ Заняття, спрямовані на загальний розвиток дитини – розширення світогляду, формування навчальної мотивації; розвивальні ігри в групі, вивчення сімейної ситуації дитини. Несформованість прийомів навчальної діяльності Учень не володіє способами навчальної роботи (не вміє вчитися): не знає, як заучувати матеріал, не володіє навичками самоконтролю, не вміє працювати з книгою, тощо Формувати розумові операції. Навчити прийомів навчальної діяльності, замінити неправильні способи роботи на правильні.
 16. 16. Причини низької мотивації до навчання Характерні ознаки, які вказують на дану причину Шляхи і усунення (корекція) способи Відсутність мотивації досягнення успіху Низька самооцінка, висока тривожність, невпевненість у своїх силах, нерішучість. Вважає за краще не братися за розв’язання складних проблем, завжди вибирає легші завдання, відмовляється від змагань. Формувати стійкість мотивації досягнення успіху, підвищити самооцінку учня. Відсутність навчальних інтересів Маючи нормальний інтелектуальний Формувати розвиток і загалом благополучну сім’ю, інтереси. негативно ставиться до школи, не хоче вчитися. Інтелектуальна пасивність Велика старанність, яка спрямована на технічний бік роботи (правильність оформлення, чистота, тощо). Негативно ставиться до активної інтелектуальної роботи і не виокремлює своє інтелектуальне завдання серед інших завдань навчальні Корекція залежно від виду та причин інтелектуальної пасивності. Загалом – учити вчитися й формувати пізнавальну мотивацію
 17. 17. Вправа “Моделюю мотивацію”  Група “Жовті буклети”: Скласти мотивацію вступного уроку з географії у 8 класі. Тема: “Що вивчає курс “Географія материків та океанів” або уроку ОТМ у 5 класі. Тема: “Витинанки”.  Група “Червоні буклети”: Скласти мотивацію вступного уроку з української мови у 5 класі.Тема: “Значення мови в житті суспільства”або з англійської мови (6-й кл.). Тема. Представлення. Розповідь про себе.  Група “Сині буклети”: Скласти мотивацію вступного уроку з природознавства у 4 класі. Тема: “Природа навколо нас” або з фізичної культури у 8 класі. Тема: “Правила загальної гігієни та санітарії. Шкідливість паління”.  Група “Зелені буклети”: Скласти мотивацію вступного уроку з фізики (7-й кл.). Тема. Фізика — наука про природу. Творці фізики або з математики (6-й кл.). Тема. Повторення навчального матеріалу за по-передні класи.
 18. 18. • Стимули навчання  Новизна навчального матеріалу.  Незвичайність подачі.  Практична значущість нових знань для життя, спілкування, кар’єри, престижу.  Суперечливість матеріалу.  Оцінка.  Створення ситуації успіху.  Використання ігрових моментів, конкурсів, змагань.  Робота в парах або в групах.  Гумористичні відступи.  Чергування різних видів діяльності.  Поважне ставлення до особи учня, визнання його ділових та особистих якостей.
 19. 19. • • • • • • • • • • • • Проект рішення педради З метою формування в учнів стійкої позитивної мотивації навчальної діяльності необхідно: 1. Адміністрації школи під час відвідування уроків та позанавчальних заходів постійно звертати увагу на стан формування позитивних мотивів навчальної діяльності учнів. 2. Керівникам шкільних методичних об’єднань: 2.1. Провести засідання методичних об’єднань щодо впровадження в практику роботи методів мотивації навчальної діяльності школярів з 01.10.2013 2.2.Постійно на засіданнях шкільних методичних об’єднань обговорювати методику викладання навчальних предметів та впровадження новітніх освітніх технологій у навчально-виховний процес відповідно до Державних стандартів. 3. Учителям-предметникам: 3.1. Врахувати рекомендації щодо впровадження емоційних, пізнавальних, вольових та соціальних методів мотивації під час проведення навчальних занять. 3.2. Систематично взаємовідвідувати уроки колег з метою обміну досвідом з питання виховання в учнів уміння і бажання вчитися. 4. Психологу школи Томчук І.В.: 4.1. на основі матеріалів педради розробити заходи та рекомендації щодо формування мотивації навчальної діяльності школярів за сучасних умов. 5. Заступнику директора з НВР Мішустіній Н.Г.: 5.1. Узагальнити матеріали педради щодо впровадження методів і прийомів мотивації навчальної діяльності учнів.

×