Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ce Va Fi Dupa Moarte

675 views

Published on

Published in: Spiritual
 • Login to see the comments

Ce Va Fi Dupa Moarte

 1. 1. Ce va fi după<br /> moarte?<br />
 2. 2. Credincioşii după moarte:<br />PlecareaacasălaHristos<br />Suntstrânsdindouăpărţi; aşdorisămămutşisăfiuîmpreunăcuHristos,căciarficumultaibine; dar, pentruvoi, estemultmaidetrebuinţăsărămânîntrup. (Filipeni 1:23-24)<br />Ştim, înadevăr, că, dacăsedesfacecasapământeascăacortuluinostrutrupesc, avemoclădireîncerdelaDumnezeu, ocasă, carenuestefăcutădemânăciesteveşnică.(2 Corinteni 5)<br />Lamoarteasa, sufletulcreştinuluipărăseştetrupulacestacasăpleceacasălaDomnulIsusHristos, undevaurma…<br />
 3. 3. Credincioşii după moarte:<br />JudecataluiHristos<br />CăcitoţitrebuiesăneînfăţişămînainteascaunuluidejudecatăalluiHristos, pentrucafiecaresă-şiprimeascărăsplatadupăbinelesaurăul, pecare-lvafifăcutcândtrăiaîntrup. (2 Corinteni 5:10)<br />AcestejudecăţivorfisupuşitoţicreştiniişieanuţinedefapteleşitrăireanoastrăînaintecasăîncheiemlegământcuDomnulIsus. <br />
 4. 4. Credincioşii după moarte:<br />RăpireaşiÎnvierea<br />...noiceivii, carevomrămânepânălavenireaDomnului, nuvomlua-oînainteaceloradormiţi. CăciînsuşiDomnul, cuunstrigăt, cuglasulunuiarhanghelşicutrâmbiţaluiDumnezeu, Sevapogorîdincer, şiîntâivorînviaceimorţiînHristos. Apoi, noiceivii, carevomfirăpiţitoţiîmpreunăcuei, înnori, casăîntâmpinămpeDomnulînvăzduh; şiastfelvomfitotdeaunacuDomnul. (1Tesaloniceni4:13-17)<br />
 5. 5. Credincioşii după moarte:<br />Lajudecatadeapoi<br />CreştiniiaufostiertaţidetoatepăcateleatuncicândaucrezutînDomnulIsusşiauîncheiatlegământcuEl. Deaceea, einuvormaifijudecaţilaaceamarejudecatădeapoi, careestedescrisăîncarteaApocalipsa. Dareivorfiprezenţiacolo, casăjudecelumeaşipeîngeri, aşacumscrieînEpistola I aluiPavelcătreCorintenicândîntreabă:<br />Nuştiţicăsfinţiivorjudecalumea? Şidacălumeavafijudecatădevoi, sunteţivoinevrednicisăjudecaţilucruridefoartemicăînsemnătate? Nuştiţicănoivomjudecapeîngeri? Cuatâtmaimultlucrurilevieţiiacesteia? (1 Corinteni 6:2-3)<br />
 6. 6. Necredincioşii după moarte:<br />SufletelenecredincioşilorpleacăînLocuinţamorţilor<br />... văspuncă, înziuajudecăţii, vafimaiuşorpentruTirşiSidondecâtpentruvoi. Şitu, Capernaume, veifiînălţatoarepânălacer? VeifipogorâtpânălaLocuinţamorţilor; căcidacăarfifostfăcuteînSodomaminunile, careaufostfăcuteîntine, eaarfirămasînpicioarepânăînziuadeastăzi. (Ev. Matei 11:21-23)<br />DinacestpasajesteabsolutclarcăLocuinţamorţilorestepusăîncontrastcucerulşiseaflăînadânculpământului, lucrupecareîlconfirmăîntreagaScriptură, iaraiciestescriscăesteunlocundeoameniisepogoară.<br />
 7. 7. Necredincioşii după moarte:<br />Locuinţamorţilorestelocdechinundeceinecredincioşiaşteaptăjudecata<br />Eraunombogat, careseîmbrăcaînporfirăşiinsubţire; şiînfiecareziduceaoviaţăplinădeveselieşistrălucire. Lauşalui, zăceaunsărac, numitLazăr, plindebube. Şidoreamultsăsesaturecufărâmiturile, carecădeaudelamasabogatului; pânăşicâiniiveneauşi-ilingeaububele. Cuvremeasăraculamurit; şiafostdusdeîngeriînsânulluiAvraam. A muritşibogatul, şil-auîngropat. PecânderaelînLocuinţamorţilor, închinuri, şi-aridicatochiiînsus, avăzutdedepartepeAvraam, şipeLazărînsânullui; şiastrigat: „PărinteAvraame, fie-ţimilădemine, şitrimitepeLazărsă-şimoaievârfuldegetuluiînapă, şisă-mirăcoreascălimba; căci(Ev. Luca 16:19-24)<br />Bogatulcareşi-atrăitviaţaignorândcredinţaînDumnezeu, fiindînLocuinţamorţilor, seaflaînaşachinuridemari, cădei-arfiatinscinevabuzelecuundegetmuiatînapă, iarmaifiuşuratpuţindinacestechinuri. Deci, Locuinţamorţiloresteunlocundeceiceaurespinscredinţa, suntchinuiţigrozavînvăpaie.<br />
 8. 8. Necredincioşii după moarte:<br />Judecatadeapoi<br />Apoiamvăzutunscaundedomniemareşialb, şipeCelceşedeapeel. PământulşicerulaufugitdinainteaLui, şinus-amaigăsitlocpentruele. Şiamvăzutpemorţi, marişimici, stândînpicioareînainteascaunuluidedomine. Niştecărţiaufostdeschise. Şiafostdeschisăoaltăcarte, careestecarteavieţii. Şimorţiiaufostjudecaţidupăfaptelelor, dupăceleceerauscriseîncărţileacelea. Mareaadatînapoipemorţiicareerauînea; MoarteaşiLocuinţamorţiloraudatînapoipemorţiicareerauînele. Fiecareafostjudecatdupăfaptelelui. Şimoarteaşilocuinţamorţiloraufostaruncateîniazuldefoc. Iazuldefocestemoarteaadoua. Oricinen-afostgăsitscrisîncarteavieţii, afostaruncatîniazuldefoc. (Apocalipsa 20:11-15)<br />ÎncarteavieţiisuntscrisedoarnumelecelorceaucrezutdintoatăinimaînDomnulIsusHristosşiauîncheiatlegământcuEl, trăindapoiîntr-odeplinăascultaredeEl. <br />
 9. 9. Poţi la judecata de apoi să fii salvat după faptele tale?<br />Sănucreadănimenicăpoateprinfapteleluisăajungăafi salvat, pentrucăînBibliescrie:<br />Căcitoţiaupăcătuit, şisuntlipsiţideslavaluiDumnezeu. (Romani 3:23)<br />Şimaiscrie:<br />Fiindcăplatapăcatuluiestemoartea: dardarulfărăplatăalluiDumnezeu, esteviaţaveşnicăînIsusHristos, Domnulnostru. (Romani 6:23)<br />Deci, nuesteniciunomcareşi-atrăitviaţaînaşafel, calajudecatadeapoi, înbazafaptelorpropriisăpoatăfi salvat.<br />
 10. 10. Necredincioşii după moarte:<br />La judecata de apoi Necredinţaestepăcatulcelmaimare<br />Lucrulcelmaitristestecăpăcatulcelmaimarecarelevafiincriminatlajudecatadeapoicelornecredincioşiestetocmainecredinţalor, aşacumaspusDomnulIsusHristos:<br />OricinecredeînEl (DomnulIsus), nuestejudecat; darcinenucrede, aşifostjudecat, pentrucăn-acrezutînNumelesinguruluiFiualluiDumnezeu. <br />(Ev. Ioan 3:18)<br />
 11. 11. Necredincioşii după moarte:<br />Chinurilenecredincioşilornuvoraveasfârşit<br />Şidiavolul, care-iînşela, afostaruncatîniazuldefocşidepucioasă, undeestefiaraşiprooroculmincinos. Şivorfimunciţizişinoapteînveciivecilor. (Apocalipsa 20:10)<br />
 12. 12. Ceesteiadul?<br />ÎntraducereaînlimbaromânăaBiblieifăcutădepreotulDumitruCornilescu, nuestefolositcuvântul „iad”. Acestcuvântprovinedelagrecescul „Hades” întâlnitînNoulTestamentşicareestetradusîntraducereamenţionatăcutermenul „LocuinţaMorţilor”. AceastaestesemnificaţiacuvântuluiHades. Dacăpriviţiotraducereînlimbarusă, veţivedeacăînmultepasajeestefolositcuvântul „ad” adică „iad” acoloundeîntraducerearomâneascăestefolosităexpresia „Locuinţamorţilor”. CualtecuvinteiadulşiLocuinţamorţilorsuntunulşiacelaşilucruşisereferălaunulşiacelaşicuvântdinlimbagreacă „Hades”. IadulesteloculdechinundesufletelecelornecredincioşisevoraflapânălaJudecataluiDumnezeu, saujudecatadeapoi, aşacumscrieîncarteaApocalipsa:<br />Mareaadatînapoipemorţiicareerauînea; MoarteaşiLocuinţamoriloraudatînapoipemorţiicareerauînele. Fiecareafostjudecatdupăfaptelelui. (Apocalipsa 20:13)<br />
 13. 13. Iadul (Locuinţamorţilor) vafiaruncatîniazuldefoc<br />IadulesteLocuinţamorţilorcarevafiaruncatăapoi, dupăJudecataluiDumnezeuîniazuldefocşidepucioasă.<br />ŞiMoarteaşiLocuinţamorţiloraufostaruncateîniazuldefoc. Iazuldefocestemoarteaadoua. Oricinen-afostgăsitscrisîncarteavieţii, afostaruncatîniazuldefoc. (Apocalipsa 20:14-15)<br />
 14. 14. EstenumeletăuscrisînCarteaVieţii???<br />

×