Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pasqyrat Financiare

47,575 views

Published on

Pasqyrat Financiare

Published in: Education
 • Best dissertation help you can get, thank god a friend suggested me ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ otherwise I could have never completed my dissertation on time.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2F90ZZC ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • A kane ndryshuar tabelat e pasqyrave financiare ne Shqiperi
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Pasqyrat Financiare

 1. 1. Prezentimi i pasqyrave financiare Vështrim i përgjithshëm04/17/13 1
 2. 2. Prezentimi i pasqyrave financiare Pasqyrat kryesore financiare janë mjetet të cilat kontabiliteti i shfrytëzon me qëllim të grumbullimit, përpunimit dhe prezentimit të informatave ekonomike.04/17/13 2
 3. 3. Prezentimi i pasqyrave financiare  SKK 1 përshkruan formën dhe përmbajtjen e pasqyrave financiare të ndërmarrjeve biznesore të cilat kërkohet të pregatisin pasqyra financiare për përdoruesit e jashtëm (SKK 1.1).04/17/13 3
 4. 4. Prezentimi i pasqyrave financiare Objektiva e pasqyrave financiare Objektivat e pasqyrave financiare (SKK 1.4) janë që të sigurojnë informacion: Mbi pozitën financiare, veprimtarinë financiare dhe ndryshimet e gjendjes financiare; Mbi përdorimin e pasurive dhe resurseve të ndërmarrjes nga ana e udhëheqësisë; Për investitorët për marrjen e vendimeve se a të shiten apo të mbahen investimet dhe Për marrjen e vendimeve ekonomike bazuar në rezultatet financiare të raportuara dhe rrjedhat e keshit në ndërmarrje.04/17/13 4
 5. 5. Prezentimi i pasqyrave financiare Supozimet bazë Dy supozime themelore formojnë bazën e pregatitjes së pasqyrave financiare:1. përdorimi i bazës akruale të kontabilitetit dhe2. koncepti i vazhdueshmërisë04/17/13 5
 6. 6. Prezentimi i pasqyrave financiare Kontabiliteti akrual Në mënyrë që të plotësohen objektivat e tyre, pasqyrat financiare, përveç informacionit për rrjedhjen e keshit, pregatiten në bazë akruale të kontabilitetit (SKK 1.15). Kjo ndikon në raportimin financiar si më poshtë: Efektet e transaksioneve dhe ngjarjeve tjera njihen atëherë kur ato të ndodhin (dhe jo atëherë kur të merret apo të paguhet keshi dhe ekuivalentet e tij) dhe ato regjistrohen në regjistrat kontabël dhe raportohen në pasqyrat financiare të periudhave me të cilat kanë të bëjnë. E drejta për të marrë kesh apo burime të tjera financiare raportohet si pasuri në pasqyrën e bilancit. Obligimet për të paguar para të gatshme apo për të ofruar shërbime raportohen si detyrime në pasqyrën e bilancit. Të hyrat dhe shpenzimet në pasqyrën e të ardhurave raportohen në periudhën të cilës i përkasin.04/17/13 6
 7. 7. Prezentimi i pasqyrave financiare Parimi i vazhdueshmërisë Pasqyrat financiare duhet të pregatiten bazuar në supozimin që entiteti është një vazhdimësi, dhe do të vazhdojë me afarizmin e vet në të ardhmen e paraparë (SKK 1.14). Kjo nënkupton që: Pasuritë e menduara për rishitje, siç janë stoqet, do të shiten në pajtim me veprimtaritë normale. Pasuritë e blera me qëllim të përdorimit në veprimtari, siç janë pasuritë fikse, do të përdoren gjatë jetës së tyre të përdorimit. Shumat e pagueshme palëve tjera do të paguhen në përputhje me marrëveshjen e kreditorit.04/17/13 7
 8. 8. Prezentimi i pasqyrave financiare Cilat janë pasqyrat kryesore të kontabilitetit ?04/17/13 8
 9. 9. Prezentimi i pasqyrave financiareDisa nga pasqyrat e përdorura më parë: Inventarizimi Bilanci i gjendjes Ditari Libri kryesor Librat ndihmës Regjistrimet parambyllëse Lista përfundimare04/17/13 Llogaritë vjetore 9
 10. 10. Prezentimi i pasqyrave financiare Komponentet e pasqyrave financiare Një komplet i plotë i pasqyrave financiare i përfshin komponentet e mëposhtme (SKK 1.6): Pasqyrën e bilancit; Pasqyrën e të ardhurave Një pasqyrë të të gjitha ndryshimeve në ekuitet; Pasqyrën e rrjedhjes së keshit dhe Politikat e kontabilitetit dhe shënimet shpjeguese.04/17/13 10
 11. 11. Prezentimi i pasqyrave financiare1. Inventarizimi – si instrument financiar paraqet pasqyrën e pasurisë së ndërmarrjes në një ditë të caktuarSi bëhet inventarizimi ? - Me regjistrimin e pasurisë (mjeteve dhe burimeve të mjeteve) të ndërmarrjes së paku një herë në vit.Çfarë mund të jetë inventarizimi ?- Parcial04/17/13- I plotë 11
 12. 12. Prezentimi i pasqyrave financiareDetyrat kryesore të inventarizimit:- Përpilimi i bilancit fillestar të ndërmarrjes së posaformuar në bazë të inventarit si bazë e dokumentuar- Përcaktimi i ndërrimeve të padokumentuara në pasurinë e ndërmarrjes me qëllim të përpilimit të bilancit vjetor të ndërmarrjes që punon në mënyrë kontinuele.04/17/13 12
 13. 13. Prezentimi i pasqyrave financiare Inventarizimi indërmarrjes më datë 31.12.... Nr. Përshkrimi Kolona Parakolona Kolona kryesore ndihmëse (analitika) 1. AKTIVA a. Mjetet themelore 74.000 Objektet 90.000 - Amortizimi 40.000 Pajisjet 24.000 b. Mjetet xhiruese 33.600 Materiali (A,B,C..) 14.000 14.000 Produktet e gatshme 15.200 2. Blerësit ( 1,2,3...) 3.400 3.400 Paratë ... 1.000 Gjithsejt Aktiva 107.600 PASIVA a. Burimet e huazuara 8.400 38.400 Furnitorët (1,2,3...) 30.000 30.000 Kreditë afatgjata b. Burimet vetanake 69.200 69.200 Kapitali i pronarit Gjithsejt Pasiva 107.60004/17/13 13
 14. 14. Prezentimi i pasqyrave financiareInventarizimiShembull:Ndërmarrja “Y” më 31.12... Posedon me mjete dhe burime të mjeteve si vijon:- Objekte ndërtimore .......... 300.000 euro- Amortizimi i obj.ndërt........ 100.000 euro- Pajisjet (2 x 40.000) .......... 80.000 euro- Materiali (A=10.000, B=23.000).. 43.000 euro- Blerësit (A=8.000, B= 5.400) .. 13.400 euro- Paratë .............................. 25.000 euro- Furnitorët (A=10.000, B=8.000).. 18.000 euro- Kreditë afatgjata .................... 30.000 euro- Kapitali i pronarit ................... 230.400 euroTë kryhet inventarizimi në bazë të dhënave të mësipërme.04/17/13 14
 15. 15. Prezentimi i pasqyrave financiare  Zgjidhje:Nr. Përshkrimi Kolona ndihmëse Parakolona Kolona kryesore (analitika)I. Aktiva1. Mjetet themelore 280.000a). Objektet ndërtimore 300.000b). - Amortizimi 100.000c). Pajisjet 80.0002. Mjetet xhiruese 81.400a). Materiali 43.000 A 20.000 B 23.000b). Blerësit 13.400 A 8.000 B 5.4ooc). Paratë 25.000 Gjithsejt Aktiva 361.400II. Pasiva1. Detyrimet 48.000a). Furnitorët 18.000 A 10.000 B 8.000b) Kreditë afatgjata 30.0002. Kapitali 313.400a) Kapitali i pronarit 313.400 Gjithsejt Pasiva 361.400 04/17/13 15
 16. 16. Prezentimi i pasqyrave financiareBilanci i gjendjesCilat janë elementet e bilancit të gjendjes ?Ku dallon bilanci i gjendjes nga inventarizimi ?04/17/13 16
 17. 17. Prezentimi i pasqyrave financiareEkuacioni i bilancit të gjendjes MJETET = EKUITETI + DETYRIMET ( Ekuacion bazë për prezentimin e bilancit të gjendjes)04/17/13 17
 18. 18. Prezentimi i pasqyrave financiareBilanci i gjendjesa).Qëllimi - Përmbledhja e burimeve financiare, detyrimeve dhe interesit të pronarit, - Vlerësimi i një pozite financiare në një datë të caktuar që jep bazën për shumë analiza financiare, - Paraqitja e një historie financiare ashtu siq regjistrohen në sistemin financiar, - Shpalosja financiare e kompanisë ndaj investitorëve dhe të tjerëve.04/17/13 18
 19. 19. Prezentimi i pasqyrave financiare Gjendja financiare Elementet që drejpërsëdrejti janë të lidhura me matjen e gjendjes financiare në pasqyrën e bilancit janë pasuritë, detyrimet dhe ekuiteti. Këto definohen si më poshtë: Pasuria është resurs që e kontrollon ndërmarrja si rezultat i ngjarjeve në të kaluarën dhe nga e cila pritet që të hyjnë në ndërmarrje dobi ekonomike. Detyrimi është një obligim i ndërmarrjes në të tashmen i cili shfaqet për shkak të ngjarjeve në të kaluarën, plotësimi i të cilit pritet që të shkaktojë dalje të resurseve që përbëjnë përfitime ekonomike nga ndërmarrja. Ekuiteti është interesi i mbetur në pasuritë e ndërmarrjes pasi që të hiqen të gjitha detyrimet.04/17/13 19
 20. 20. Prezentimi i pasqyrave financiarePërbërësit: Mjetet (pasuritë, asetet):”Një burim i vlefshëm për të bërë biznes në të ardhmen, e paraqitur nga një pronësi apo e drejtë që paraqet të mira në të ardhmen”.1. Mjetet qarkulluese ( paraja e gatshme, investimet, stoqet, të arkëtueshmet, parapagimet qarkulluese...).2. Mjetet themelore (mjete që japin të mira më tepër se një vit).04/17/13 20
 21. 21. Prezentimi i pasqyrave financiareb). Detyrimet:”Një borxh apo detyrim që ekziston legalisht apo i vlerësuar me anë të teknikave akruale të kontabilitetit ndaj një pale tjetër që del nga transaksionet në të kaluarën”. - Detyrimet afatshkurtëra:”Borxhet apo zërat e vlerësuar mbi burimet e firmës që pritet të paguhen brenda ciklit normal të veprimtarisë së ndërmarrjes (zakonisht 1 vit). - Detyrimet afatgjata:”Detyrime që pritet të paguhen për një kohë më të gjatë se 1 vit”.04/17/13 21
 22. 22. Prezentimi i pasqyrave financiarec).Ekuiteti.”Mjetet apo interesi mbetës i një pronari (aksionari). Ekuiteti konsiston në kapitalin e investuar dhe fitimet e mbajtura të vitit të kaluar dhe vijues”. Ekuiteti– Përkufizimi ( pjesa e mbetur e interesit në mjete pas zbritjes së të gjitha detyrimeve).- Përbërësit - Kapitali – paraqet investim të pronarit - Profiti bruto - Profiti neto – pasi që të shpërndahet dividenda aksionarëve etj.04/17/13 22
 23. 23. Prezentimi i pasqyrave financiare Shpalosjet e pasqyrës së bilancit Zërat në vijim jnë shpalosjet kryesore të cilat duhet të përfshihen në pasqyrën e bilancit: Paratë Të arkëtueshmet Stoqet Patundshmëria, impiantet dhe pajisjet Investimet afatgjata Të pagueshmet Provizionet Borxhet afatgjatë Lizingët Ekuiteti i aksionarit04/17/13 23
 24. 24. Prezentimi i pasqyrave financiared). Tiparet e bilancit të gjendjes - Baza historike - Një datë e caktuar - I nënshkruar nga menaxhmenti - Historia e formuar nga vlerësimet në të ardhurat - Shumë shënime sqaruese - Krahasuese të paktën për një vit04/17/13 24
 25. 25. Prezentimi i pasqyrave financiare Forma e krahasuar apo paralele e bilancitAktivet Shuma Pasivet (burimet) Shuma1. Aktivet 600.000 1. Detyrimet 250.000 2. Kapitali i pronarit 350.000Totali i aktivit 600.000 Totali i pasivit 600.000 04/17/13 25
 26. 26. Prezentimi i pasqyrave financiare Forma e shkallëzuar e bilancit (në kushte të përdorimit të kompjuterit)Bilanci kontabël i Shoqërisë X më 31.12.2003I. Aktivet 600.000 Totali i aktivës 600.000II. Detyrimet 250.000III. Kapitali i pronarit 350.000 Totali i pasivës 600.00004/17/13 26
 27. 27. Prezentimi i pasqyrave financiare Bilanci i gjendjes sipas shkollës europianeNr. Përshkrimi Kolona Kolona Nr. Përshkrimi Kolona ndihmëse kryesore Kryesore1. Objekti ndërtimor 90.000 1. Kapitali i pronarit 69.200 -Amortizimi 30.000 60.000 2. Kreditë afatgjata 20.0002. Pajisjet 24.000 3. Furnitorët 18.400 -Amortizimi 10.000 14.0003. Materiali 14.0004. Produktet e gatsh. 15.2005. Blerësit 3.3606. Kërkesa tjera 407. Paratë 1.000 107.600 107.60004/17/13 27
 28. 28. Prezentimi i pasqyrave financiare Bilanci i gjendjes sipas shkollës amerikanePërshkrimi Shuma Përshkrimi ShumaMJETET DETYRIMET DHE EKUITETIMjetet qarkulluese: 268 Detyrimet afatshkurtëra 139Paratë 25 Huaja nga banka 42Llogaritë e arkëtueshme 112 Llogaritë e pagueshme 87Stoqet 103 Dividentët e pagueshëm 4Blerjet 11 Tatimi i paguar në fitim 6Shpenzimet e parapaguara 17 Detyrimet afatgjata 58Mjetet fikse: 292 Pengu i pagueshëm 58Prona 50 Gjithsejt Detyrimet 197Ndërtesat 187 Ekuiteti i aksionarëvePajisjet 123 Kapitali aksionar 130Zhvlerësimi (68) Fitimet e mbajtura 233 Gjithsejt Ekuiteti 363Gjithsejt Mjetet 560 Gjithsejt Detyrimet dhe Ekuiteti 560 04/17/13 28
 29. 29. Prezentimi i pasqyrave financiare Shembull:Të përpilohet bilanci i gjendjes, nëse ndërmarrja me datë 31.12.2003 ka pasur këtë gjendje në llogaritë e saj:- Toka ...................... 180.000- Kapitali i vet.......... 150.000- Objektet afariste.... 50.000- Fitimi i mbajtur....... 20.000- Makineritë ............. 30.000- Mallrat ................... 10.000- Llogaritë e arkët. ... 5.000- Parapagimet ......... 6.000- Kreditë afatgjata.... 60.000- Llogaritë e pag...... 10.000- Mjetet monetare... 20.00004/17/13 nga banka... 61.000- Huaja 29
 30. 30. Prezentimi i pasqyrave financiare Zgjidhje:04/17/13 30
 31. 31. Prezentimi i pasqyrave financiare Si ndikojnë transakcionet afariste në bilanc ?1. Ndryshimi në strukturën e pasurisë dhe në strukturën e detyrimeve ose kapitalit (rritet pasuria dhe për të njejtën shumë rriten edhe detyrimet apo kapitali).2. Ndryshimi në strukturën e pasurisë dhe në strukturën e detyrimeve ose kapitalit (zvoglohet pasuria, në të njejtën kohë zvoglohen edhe detyrimet apo kapitali),3. Ndryshimi vetëm në strukturën e pasurisë (rritet pasuria, në të njejtën kohë zvoglohet poashtu një kategori tjetër e pasurisë),4. Ndryshimi vetëm në strukturën e kapitalit apo detyrimeve (rritet kapitali apo detyrimet, në të njejtën kohë zvoglohet kapitali apo detyrimet).04/17/13 31
 32. 32. Prezentimi i pasqyrave financiare  Shembull: Ndërmarrja “X” me 01.01.2004 ka pasur këtë saldo: Arka 3.000 Pajimet 10.000 Llogaria 20.000 Furnitorët 10.000 Blerësit 5.000 Kred. af.shk. 20.000 Toka 50.000 Kapitali i vet 118.000 Objektet 60.000 Të përpilohet bilanci fillestar !04/17/13 32
 33. 33. Prezentimi i pasqyrave financiare1. Më 02.01. është blerë malli me afat pagese prej 30 ditë me vlerë prej 10.000 €.2. Më 04.01. pronari ka tërheqë nga ndërmarrja 5.000 € për nevoja personale e cila shumë i është paguar nga llogaria.3. Më 07.01. blerësi ka paguar borxhin në shumë prej 2.000 €.4. Më 09.01. përmes kredisë afatshkurtër, është përmbushur detyrimi ndaj furnitorit në vlerë prej 4.000 €.Të kryhen regjistrimet !04/17/13 33
 34. 34. Prezentimi i pasqyrave financiare Bilanci fillestar:04/17/13 34
 35. 35. Prezentimi i pasqyrave financiare Zgjidhja:04/17/13 35
 36. 36. Prezentimi i pasqyrave financiare3. Ditari – si libër i posaqëm për regjistrimin kronologjik të ndryshimeve ekonomike në afarizmin e ndërmarrjes. Në sistemin praktik të kontabilitetit, transakcionet së pari regjistrohen në ditar e pastaj barten në llogaritë përkatëse.04/17/13 36
 37. 37. Prezentimi i pasqyrave financiare Forma skematike e ditaritData Përshkrimi Thirrja Debi Kredi (konto) Emri i llogarisë Shërben për me të cilën lidhet futjen e ndërrimi llogarisë për të cilën ka të bëjë ndërrimi apo ndonjë shenjë tjetër që lidhet më konto 04/17/13 37
 38. 38. Prezentimi i pasqyrave financiare Ditari i Ndërmarrjes: " Ardi" më 01.01.2004 Nr. Përshkrimi Thirrja Debiton Krediton Ndërtesat 1 90000 Pajisjet 2 240000 Materiali 3 23000 Prodhimet e gatshme 4 15000 Blerësit 5 12350 Kërkesa tjera 6 4500 Llogaria rrjedhëse 7 3000 Korigjimi i vlerës së ndërtesave 8 2250 Korigjimi i vlerës së pajisjeve 9 30000 Furnitorët 10 22000 Kapitali i pronarit 11 303600 Kreditë afatgjata 12 20000 Kreditë afatshkurtëra 13 1000004/17/13 Mbyllja e librave 38 387850 387850
 39. 39. Prezentimi i pasqyrave financiare  Shembull: 1. Një blerës i cili na ka borxh 10.000 € ka përmbushur obligimin e tij duke paguar në llogarinë e ndërmarrjes tonë. 2. Kemi blerë pajisje në vlerë prej 20.000 € me afat pagese prej 3 muaj. 3. Pronari ka tërhequr me qek nga arka shumën prej 5.000 €. 4. Është pranuar një faturë për blerje materiali në vlerë prej 25.000 €. 5. Nga arka është paguar energjia elektrike në shumën prej 250 €. Të kryhen regjistrimet e mësipërme në ditar dhe në librat kryesor.04/17/13 39
 40. 40. Prezentimi i pasqyrave financiare Data Përshkrimi Thirrja Debi Kredi 04.02.04 Mj.monetare 1 10.000 Blerësit 2 10.000 Pagesa e faturës 05.02.04 Pajisjet 3 20.000 Furnitorët 4 20.000 Blerja e pajisjeve 05.02.04 Tërheqje kapitali 5 5.000 Mjete monetare 1 5.000 Kapitali i tërheq.nga pronari 07.02.04 Shp.të ener.elektrike 6 250 Mjete monetare 1 250 Pagesa e shp.të ener.elektr.04/17/13 40
 41. 41. Prezentimi i pasqyrave financiare4. Libri kryesor - si bërthamë e evidencës kontabile. - Formohet me dekompozimin e bilancit në pjesë themelore të tij, respektivisht shëndrrimin e pozicioneve të bilancit në llogari. - Hapja e llogarive në kontabilitet nënkupton hapjen e kontove apo llogarive për secilin pozicion të bilancit të gjendjes.04/17/13 41
 42. 42. Prezentimi i pasqyrave financiare Detyrë 1. Më datë 05.01.2004, ndërmarrja “Ardi” ka pasur ndryshimet vijuese:1. Blerësi “ X “ ka paguar në llogarinë e ndërmarrjes “ Ardi” faturën në vlerë prej 2.800 €.2. Ndërmarrja “Ardi” ka paguar në emër të furnitorëve, shumën prej 1.200 €.3. Sipas faturës nr. 1 iu është shitur blerësit “Arbëri” në afat pagese prodhime të gatshme në vlerë prej 7.520 €.4. Shpenzimet e prodhimeve të gatshme të shitura kapin shumën prej 5.600 €.5. Në emër të mungesës në depo, depoisti ka paguar në llogari shumën prej 40 €.6. Sipas faturës së furnitorit, është blerë material në vlerë prej 3.000 €.7. Në emër të gjobës sipas vendimit të inspekcionit është paguar përmes llogarisë, shuma prej 400 €.8. Për shkak të kualitetit të dobët të materialit të porositur, furnitori ka dhënë kasa- skonto në vlerë prej 200 €.9. Sipas kërkesës, në prodhimtari është dhënë material në vlerë prej 3.000 €.10. Nga llogaria është paguar shuma prej 600 € në emër të shpenzimeve të ndryshme të prodhimtarisë.11. Sipas përllogaritjes, shlyerja e vlerës së ndërtesës në emër të amortizimit është 1.000 €, ndërsa e pajisjeve është 400 €.04/17/13 42
 43. 43. Prezentimi i pasqyrave financiare  Detyrë 2: 1. Ndërmarrja “Ardi” nga Prishtina fillon me afarizmin e saj me kapitalin vijues: Pajisje 40.000 €, ndërtesa 25.000 €, para në arkë 20.000 €, para në bankë 15.000 €, material 40.000 €, kërkesa nga blerësit 27.000 €, kapital inokos 110.000 € kredi afatgjatë 30.000 €, kredi afatshkurtër 12.000 €, obligime ndaj furnitorëve 15.000 €. Të përpilohet bilanci fillestar dhe të kryhen regjistrimet vijuese: 2. Sipas kërkesën së ndërmarrjes, banka na ka lejuar kredi afatshkurtër për blerjen e materialit në vlerë prej 15.000 €. Materiali është blerë dhe vendosur në depo. 3. Nga banka kemi marrë kredi afatgjatë, me të cilën kemi blerë makinën në vlerë prej 30.000 €. 4. Është dhënë në prodhim material në vlerë prej 5.000 €. 5. Në emër të pagave janë paguar nga paratë vlera prej 2.000 €. 6. Janë përfunduar dhe dorëzuar në depo prodhime të gatshme në vlerë prej 4.500 €. 7. Janë shitur në afat pagese prodhime të gatshme në vlerë prej 6.000 €. Çmimi real kushtues (shpenzimet reale) i prodhimeve të shitura është 4.000 €. 8. Janë paguar nga paratë në bankë në emër të kamatës për shkak të vonesës së pagesës së borxhit ndaj furnitorëve shuma prej 200 €. 9. Blerësit nuk kanë paguar borxhin me kohë, prandaj në emër të kamatës i kemi ngarkuar me shumën prej 300 €.04/17/13 10. 43 Të hapen librat, të kryhen regjistrimet në ditar dhe në librat kryesor si dhe të përpilohet bilanci vërtetues.
 44. 44. Prezentimi i pasqyrave financiareNr. Data Përshkrimi Thirrja Debi Kredi1. 22.03 Materiali 1 15.000 Kredi afatshkurtër 2 15.0002 Pajisjet 3 30.000 Kredi afatgjatë 4 30.0003 Prodhimtaria 5 5.000 Materiali 1 5.0004 Pagat 6 2.000 Paraja në arkë 7 2.0005 Prodhimet e gatshme 8 4.500 Prodhimtaria 5 4.5006 Blerësit 9 6.000 Të hyrat nga shitja e... 8 6.0007 Kostoja e prodhim të shitura 10 4.000 Prodhimet e gat. 8 4.0008 Shpenzime të kamatave 11 200 Paratë në bankë 12 200 Blerësit 9 300 Të hyrat nga kamata 13 30004/17/13 44
 45. 45. Prezentimi i pasqyrave financiare5. Librat ndihmëse – përdoren më tepër te ndërmarrjet e mëdha. Këtu vjen në shprehje ndarja e librave në:1. Librin kryesor apo kontabiliteti financiar me llogaritë e bilancit të suksesit dhe të gjendjes,2. Librat ndihmës apo analitike me llogari të thjeshta të cilat në librin kryesor paraqiten përmes llogarive (kontove) sintetike.04/17/13 45
 46. 46. Prezentimi i pasqyrave financiare Cilat llogari mund të ndahen në llogari analitike apo ndihmëse ?- Blerësit,- Furnitorët,- Materiali dhe- Të gjitha kontot tjera të cilat nuk mund të përfshihen vetëm në librin kryesor04/17/13 46
 47. 47. Prezentimi i pasqyrave financiareShembull 3.1. Nga furnitori “X” përmes faturës është blerë 200 kg material “A” me çmim prej 50 € për kg, vlera e përgjithshme e të cilit është 10.000 €.2. Nga furnitori “Y” përmes faturës është blerë 1.000 kg material “B” me çmim 25 € dhe 300 kg material “C” me çmim prej 100 €. Vlera e përgjithshme e faturës sipas kësaj baze është 55.000 €.3. Nga furnitori “X” përmes faturës është blerë 400 kg material “D” me çmim prej 30 € me vlerë të tërësishme prej 12.000 €.4. Është paguar obligimi ndaj furnitorit “X” në vlerë prej 22.000 € si dhe furnitorit “Y” vlera prej 13.500 €.5. Sipas fletëkërkesës është dhënë në procesin e prodhimit 100 kg të materialit “A” me çmim prej 50 €, që ka vlerën prej 5.000 € dhe 200 kg të materialit “D” me çmim prej 30 €, që ka vlerën prej 6.000 €. Shuma e përgjithshme e materialit të dhënë në prodhim është 11.000 €. Të kryhen regjistrimet në librat kryesore dhe librat ndihmëse dhe ate materialisht dhe financiarisht.04/17/13 47
 48. 48. Prezentimi i pasqyrave financiare6. Regjistrimet parambyllëse Krahasimi i të dhënave të fituara nga inventarizimi dhe ato nga kontabiliteti i ndërmarrjes që ka rrjedhur gjatë vitit vijues.04/17/13 48
 49. 49. Prezentimi i pasqyrave financiare Të dhënat e inventarizimit dhe të kontabilitetit mund të mos përputhen për shkak të:1. Gabimeve të mundshme gjatë regjistrimit në kontabilitet,2. Të ekzistimit të ndërrimeve të padokumentuara në pasuri e të cilat nuk janë evidentuar në kontabilitet. Në pyejte janë mungesat dhe tepricat e të cilat nuk janë përfshirë në të hyra dhe të dala,3. Vlerave jo reale në llogari (konto) të caktuara për shkak të:- Zhvlerësimit (materialit të papërdorshëm, prodhimeve jokurente etj.)- Shpenzimeve të parapaguara dhe të të hyrave të arkëtuara më parë,4. Kompenzimit të saldove në llogari më funksionale të blerësve dhe furnitorëve respektivisht mbylljes paraprake të llogarive të Aktivës dhe Pasivën në mes vete etj.04/17/13 49
 50. 50. Prezentimi i pasqyrave financiare Lista parambyllëse e ndërmarrjes “X” Nr. Emërtimi i llogarisë Bruto bilanci Saldo bilanci Debi Kredi Debi Kredi Paratë 25 10 15 Llogaritë e arkëtueshme 28 Stoqet 112 84 48 Blerjet 103 55 11 Shpenzimet e parapaguara 11 - 2 Prona 17 15 50 Ndërtesat 187 50 - Pajisjet 123 Zhvlerësimi 187 (68) Huaja nga banka 123 Llogaritë e pagueshme (68) 10 Dividentët e pagueshëm 42 42 4 77 87 Tatimi i paguar në fitim 6 4 Pengu i pagueshëm 13 6 Kapitali aksionar 130 45 58 Fitimet e mbajtura 233 130 396 396 233 724 72404/17/13 50
 51. 51. Prezentimi i pasqyrave financiare7. Lista përfundimtare – përpilohet më së shpeshti për shkak se:1. Me ndihmën e bruto bilancit të aplikohet kontrolla e regjistrimeve të kryera në librin kryesor, në kuptim që secili ndërrim në njërën anë të ketë edhe anën tjetër,2. Ashtu që në saldo bilancin të aplikohet përgaditja e saldove për përpunimin e bilancit të gjendjes dhe bilancit të suksesit,3. Me qëllim të përpilimit të bilancit të gjendjes dhe bilancit të suksesit4. Ashtu që në bazë të të dhënave nga bilanci i suksesit dhe bilanci i gjendjes të formulohet formalisht lista apo libri përfundimtar.04/17/13 51
 52. 52. Prezentimi i pasqyrave financiare Lista përfundimtare e ndërmarrjes “X”Nr Emërtimi kontove Bruto bilanci Bilanci i gjendjes Bilanci i suksesit Debi Kredi Debi Kredi Debi Kredi1. Paraja në arkë2. Llogaritë e3. arkëtueshme4. Stoqet5. ......6. Huatë... Kapitali i pronarit ........ 04/17/13 52
 53. 53. Prezentimi i pasqyrave financiarePasqyra e të ardhurave (bilanci i suksesit) – raporton gjendjen (salldon) e kontove të shpenzimeve dhe të hyrave si dhe neto fitimin e realizuar nga një biznes gjatë një periudhe të kaluar (mujore, 3 mujore apo vjetore).Përpilimi i pasqyrës së të ardhurave mbështetet në bazë të modelit:Të hyrat – shpenzimet = neto fitimi (humbja)04/17/13 53
 54. 54. Prezentimi i pasqyrave financiare Klasifikimi i të hyrave dhe shpenzimeve sipas formës së vjetër të bilancit të suksesit (shkolla europiane):1. Të hyrat afariste2. Të hyrat financiare3. Të hyrat e jashtëzakonshme (të parregullta). Klasifikimi i shpenzimeve (sipas shkollës europiane, forma e vjetër e bilancit të suksesit):1. Shpenzimet afariste2. Shpenzimet financiare3. Shpenzimet e jashtëzakonshme (të parregullta).04/17/13 54
 55. 55. Prezentimi i pasqyrave financiare Elementet e pasqyrës së të ardhurave sipas SKK:1. Shitjet2. Shpenzimet operuese3. Të ardhurat operuese4. Shpenzimet financiare (kamata, tarifa e bankës, këmbimi i jashtëm, përfitimet...)5. Tatimet e të ardhurave6. Të ardhura tjera (psh. Shitja e mjeteve),7. Artikuj të jashtëzakonshëm8. Të ardhurat netoSipas nevojës, ndërmarrja mund të përfshijë edhe elemente tjeranë pasqyrën e të ardhurave.04/17/13 55
 56. 56. Prezentimi i pasqyrave financiare Të gjitha zërat e të ardhurave dhe të shpenzimeve të njohura në një periudhë duhet të përfshihen në përcaktimin e profitit apo humbjes neto për periudhën, përveç nëse ndonjë SKK kërkon apo lejon që të veprohet ndryshe (SKK 5.5) Profiti apo Humbja Neto për periudhën përfshijnë këto komponente, secila prej të cilave duhet të shpaloset në pasqyrën financiare:  Profiti apo humbja nga aktivitetet e zakonshme dhe  Zërat e jashtëzakonshëm04/17/13 56
 57. 57. Prezentimi i pasqyrave financiare Zërat e jashtëzakonshëm janë të ardhura apo shpenzime që shfaqen për shkak të ngjarjeve apo transaksioneve që janë qartë të dallueshme nga aktivitetet e zakonshme të ndërmarrjes dhe prandaj nuk pritet që të ndodhin shpesh apo rregullisht (SKK 5.4). Ata kanë këto karakteristika: Janë të jashtëzakonshëm Janë të rrallë Nuk janë pjesë e aktivitetit normal të biznesit Nuk rezultojnë prej rreziqeve normale ose të njohura të biznesit Janë të pavarur nga vendimi i menaxhmentit ose pronarit04/17/13 57
 58. 58. Prezentimi i pasqyrave financiare 1. Një kultivues i agrumeve ka humbur 50% të frytit të agrumeve për shkak të brymës në rajonin i cili nuk ka pasur brymë në 20 vitet e fundit. Humbja është zë i jashtzakonshëm sepse është e pazakonshme dhe ndodh rrallë. 2. Një kultivues i agrumeve ka humbur 50% të frytit të agrumeve për shkak të brymës në rajon i cili ballafaqohet me brymë çdo 4-5 vjet. Edhe pse kultivuesi e ka ditur rrezikun, ai ka vendosur të kultivojë në atë rajon. Kultivuesi ka paraparë që në vitet pa brymë do të jenë mjaft profitabile që të kompenzojnë frytet e humbura. Kjo humbje nuk konsiderohet zë i jashtzakonshëm sepse edhepse bryma nuk është e shpeshtë, ajo nuk është e pazakonshme. Udhëheqësia ka paraparë, ose ka mundur të parashohë, rreziqet që përfshihen në marrjen e këtij vendimi.04/17/13 58
 59. 59. Prezentimi i pasqyrave financiare Ngjarjet në vijim nuk duhet të konsiderohen si të jashtëzakonshme sepse ato janë të ndërlidhura me aktivitetet e zakonshme dhe të vazhdueshme të një ndërmarrjeje: Humbjet dhe provizionet për humbjet në lidhje me borxhet e këqija dhe stoqet Përfitimet dhe humbjet nga luhatjet në kursin e shkëmbimit në valutë të huaj Përfitimet dhe humbjet nga zvogëlimi i vlerës ose shitjes së palujtshmërisë, impianteve dhe pajimeve, ose investimeve Humbjet në kontratat e biznesit të ndërmarrjes04/17/13 59
 60. 60. Prezentimi i pasqyrave financiare Si përpilohet pasqyra e të ardhurave?Hapi i parë:Të hyrat nga shitja e mallrave apo shërbimeveMinus: kostot (vlera furnizuese) e mallrave apo shërbimeve të shituraBaras: Bruto profitiHapi i dytë:Minus: Shpenzimet afaristeBaras: Profiti afaristHapi i tretë:Plus: Të hyrat tjera afaristeMinus: Shpenzimet tjera afaristeBaras: Profiti para tatimimitHapi i katërt:Minus: shpenzimet e tatimit (në të ardhura, në fitim etj)Baras: Neto profitiHapi i pestë:Minus: Ndarja e e profitit në dividendëBaras: Tatimi i mbajtur04/17/13 60
 61. 61. Prezentimi i pasqyrave financiareNr. Përshkrimi Shuma1 Shitjet 1.000.0002 Minus kostoja e shitjes 700.0003 Profiti bruto 300.0004 Minus:5 Kostoja e shpërndarjes 50.0006 Shpenzimet administrative 30.0007 Humbja në largimin e pajimeve 20.0008 Humbja në shlyerjen e stoqeve 10.0009 Humbja në shitjen e sektorit të lodrave 45.00010 Gjithsejt (4 deri 9) 155.00011 Profiti nga aktivitetet e zakonshme para tatimit: 145.00012 Tatimet 20.00013 Neto profiti nga aktivitetet e zakonshme 125.00014 Zëra të jashtëzakonshëm 015 Neto profiti 125.000 Dividenda Tatimi i mbajtur04/17/13 61
 62. 62. Profit & Humbja per periudhën Janar – dhjetor 2003 Nr. Përshkrimi shuma 1 Të hyrat nga shitja 46189.75 Minus shpenzimet e furnizimit të shërbimeve / produkteve 2 (a+b+c+d+e) 36340.64 a Pagat 9750 b Energjia dhe derivatet 23318 c Shpenzime administrative 64.4 d Amortizimi 0 e Shpenzime materiale 3208.24 3 Bruto profiti (2-1) 9849.11 4 Minus shpenzimet tjera (f+g+h+i+j) 415.3 f Shpenzimet e marketingut 0 g Postë – telefoni 150 i Shpenzime reprezentacioni 265.3 j Shpenzime të zyrës 0 5 Profiti operativ (3-4) 9433.81 6 Shpenzime tjera 300 m Të dala tjera 23 7 Neto profiti para tatimimit (5-7) 9133.81 8 Tatimet 0 9 Neto profiti pas tatimimit 9133.8104/17/13 10 Profiti (dividenda) 62 0 11 Profiti i mbajtur 9133.81

×