Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inleiding Wegontwerp les 3

892 views

Published on

Dwarsprofiel, profielen van vrije ruimte, veiligheidszones, verkeersstromen

Published in: Engineering
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Inleiding Wegontwerp les 3

 1. 1. Hogeschool Windesheim Wegontwerp en -inrichting Les 3: Dwarsprofiel, profielen van vrije ruimte, veiligheidszones, verkeersstromen Ir Adriaan Walraad MBA
 2. 2. mobiliteit Hoe voorbereiden op gastcollege? • Preview: oriënteer je van te voren op de gastspreker  Wie, welke organisatie, welk onderwerp • Questions:  bedenkt van te voren welke drie vragen je beantwoord wilt hebben. Wat wil je weten? Beluister het college, bekijk sheets • Reflect, kijk of je vragen beantwoord zijn en stel ze na afloop.  Zijn de antwoorden bevredigend? • Recite,  kijk of je de antwoorden op je vragen in je eigen woorden kan vertellen aan een derde • Review,  Wat vond je van de spreker qua inhoud en presentatie, is dit een rolmodel voor je?  Lees het lesmateriaal/ kijk de dia’s na op intranet • Relate  Positioneer het onderwerp in de vakwereld van verkeer, vervoer en mobiliteit  Relateer dat aan wat je al weet  Ontwikkel en geef je eigen mening over dit onderwerp LEG CONTACT VIA LINKEDIN
 3. 3. Leon Lurvink
 4. 4. Leon Lurvink
 5. 5. Inhoud • Keek op de week • Korte terugblik vorige les  Stromen en uitwisselen • Hoe komt een ontwerp tot stand?  Voortraject voor een ontwerp  Voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, bestek  Participatie  Dbfm, pps, etc. • Dwarsprofiel  Ontwerpelementen van het dwarsprofiel  Capaciteit van een rijstrook  Profielen van vrije ruimte, veiligheidszones
 6. 6. Richtlijnen en aanbevelingen • NOA • Handboek Wegontwerp • ASVV 2004/2008
 7. 7. Ontwerpelementen algemene ontwerpuitgangspunten netwerk wegcategorie ontwerpvoertuig ontwerpsnelheid tracé dwarsprofiel kruispunten aanvullende voorzieningen horizontaal alignement verticaal alignement profiel van vrije ruimte aantal rijstroken scheiding rijrichtingen rijstrook breedte parkeervoorzieningen verharding dwarshelling type vormgeving uitzicht afrondingsbogen voorsorteer-/ opstelstroken middengeleiders bebakening openbare verlichting bewegwijzering beplanting
 8. 8. Horizontaal & verticaal alignement
 9. 9. Dwarsprofiel
 10. 10. Dwarsprofiel • Definitie:  Geeft de opbouw en de afmetingen van de weg in dwarsrichting uit de samenstellende ontwerpelementen weer  De verticale doorsnede loodrecht op de as van de weg • Opgebouwd uit:  Ontwerpelementen  Profiel van (vrije) ruimte en veiligheidszones
 11. 11. Voorbeelden dwarsprofiel
 12. 12. Voorbeelden dwarsprofiel
 13. 13. Voorbeelden dwarsprofiel
 14. 14. Ontwerpelementen
 15. 15. Rijstrook • Definitie:  ‘Een begrensd gedeelte van de rijbaan dat voldoende breed is voor het voor dat gedeelte bestemde verkeer’ • Functies:  Afwikkeling van het rijdende verkeer
 16. 16. Rijstrookbreedte Wegtype Breedte (m) Regionale stroomweg, V0=90, 1 rijstrook 3,00 Regionale stroomweg, V0=90, 2 rijstroken 3,25 Gebiedsontsluitingsweg, V0=80, 1 rijstrook 2,75 Gebiedsontsluitingsweg, V0=80, 2 rijstroken 3,10 Gebiedsontsluitingsweg, V0=50, 1 rijstrook 2,75 - 3,50
 17. 17. Capaciteit Wegtype Capaciteit (pae/uur) Nationale stroomweg, 2 rijstroken 4300 Regionale stroomweg, 1 rijstrook 1750 Regionale stroomweg, 2 rijstroken 4000 Gebiedsontsluitingsweg, 1 rijstrook 1500 Gebiedsontsluitingsweg, 2 rijstroken 1900
 18. 18. Intensiteit/capaciteit-verhouding
 19. 19. Rijloper • Definitie:  ‘Het gedeelte van het verharde dwarsprofiel dat voldoende breed is voor een enkel maatgevend ontwerpvoertuig’ • Functies:  Afwikkeling van het rijdende verkeer • Toepassing:  Erftoegangswegen (binnen en buiten de bebouwde kom)
 20. 20. Redresseerstrook • Definitie:  ‘Een verharde strook van beperkte breedte, gelegen naast de rijstrook en bedoeld om weggebruikers gelegenheid te geven hun koers te corrigeren’ • Functies:  Ruimte voor (kleine) koerscorrecties  Optimale benutting rijstrook • Breedte:  0,30 - 0,60m
 21. 21. Uitwijkstrook • Definitie:  ‘Een verharde strook gelegen naast de rijloper en bedoeld om elkaar tegemoetkomende weggebruikers gelegenheid te geven elkaar te passeren en ruimte te bieden aan corrigerende bewegingen buiten de rijloper’ • Toepassing:  Vooral erftoegangswegen buiten de bebouwde kom • Breedte:  Maximaal 0,5m
 22. 22. Rijrichtingscheiding • Definitie:  ‘Een vorm van scheiding tussen tegemoetkomende rijrichtingen’ • Functies:  Scheiding van de rijstroken met verkeer in tegengestelde richtingen  Ruimte voor (kleine) koerscorrecties  Voorkomen/beperken van frontale ongevallen, inhaalmanoeuvres • Toepassing:  Enkelbaanswegen met twee rijstroken en tegengesteld verkeer • Breedte:  0,30-1,10m
 23. 23. Rijrichtingscheiding
 24. 24. Bermen • Wat is de functie van een berm?
 25. 25. Bermen • Functies van een berm:  Voorkomen/beperken enkelvoudige ongevallen  Ruimte om te redresseren  Esthetica  Elektriciteitsvoorzieningen  Afvoertransport water  Visuele geleiding  Landschappelijke inpassing  Oriëntatie  Wegritme  Afscherming  Informatieoverdracht of hulpmiddel voor weggebruiker  Vermindering verkeerslawaai
 26. 26. Middenberm • Definitie:  ‘Berm tussen twee rijbanen met tegengestelde richtingen’ • Functies:  Fysieke scheiding van rijbanen  Ruimte voor afschermingsvoorzieningen  Ruimte voor wegmeubilair  Ruimte voor ondersteuningsconstructie kunstwerken, portalen, lichtmasten • Toepassing:  Stroomwegen en gebiedsontsluitingswegen (type I)
 27. 27. Breedte middenberm • Regionale stroomweg:  Brede middenberm (>20m) zonder afschermingsvoorzieningen  Smalle middenberm (>2,20m) met afschermingsvoorzieningen • Gebiedsontsluitingsweg:  Eigenlijk alleen voor type I, geen afschermingsvoorzieningen  3,00-6,00m
 28. 28. Buiten- en tussenberm • Definitie:  ‘Wegberm tussen de buitenste verkeersbaan en de naastgelegen perceelgrens / een evenwijdig lopende verkeersbaan’ • Extra functie:  Bergingsplaats voor motorvoertuigen • Breedte:  4,50-10,00m
 29. 29. Markering • Definitie:  ‘Op of in het oppervlak van de verharding aangebrachte tekens ter geleiding, waarschuwing, regeling of informering van het verkeer’ • Functies:  Visuele begrenzing van rijstroken  Geleiding van het verkeer  Markeren van kant van de verharding • Soorten:  Lengtemarkering (kantstrepen, deelstrepen, blokmarkering)  Overige markering (pijlmarkering, verdrijfstrepen, puntstuk, etc.)
 30. 30. Markering • Breedte:  Kant- en deelstrepen: 0,15-0,20m  Blokmarkering: 0,30-0,45m
 31. 31. Vluchthavens • Toepassing:  Regionale stroomweg  Elke 1000m • Breedte:  ±3,40m
 32. 32. Talud en watergang • Talud  ‘Een hellend vlak van een ingraving of ophoging’ • Watergang  ‘Een gegraven lijnvormige verdieping in het maaiveld, al dan niet gevuld met water, bestemd voor onder meer de berging en aan- en afvoer van water’
 33. 33. Profiel van (vrije) ruimte en veiligheidszones
 34. 34. Profiel van minimum/vrije ruimte • Profiel van minimum ruimte/verkeersruimte:  ‘ Het profiel dat wordt verkregen door aan de ruimte die het maatgevende ontwerpvoertuig vanwege zijn afmetingen in beslag neemt, de ruimte toe te voegen die dit voertuig nodig heeft voor de horizontale en verticale bewegingen tijdens het rijden’ • Profiel van vrije ruimte:  ‘ De verkeersruimte vermeerderd met de door de bestuurders aangehouden objectafstand ten gevolge van objectvrees’
 35. 35. Profiel van minimum/vrije ruimte • Voorbeeld V0≤90km/h, horizontaal profiel Personenauto Vrachtauto Voertuig 1,75 2,70 Profiel van minimum ruimte 2,70 3,30 Profiel van vrije ruimte, continu 3,75 4,70 Profiel van vrije ruimte, solitair 4,75 5,70
 36. 36. Obstakelvrije zone • Defintie:  ‘Gebied buiten de verharding zonder obstakels of ontwerpelementen van het dwarsprofiel (talud, sloot), die voor uit koers geraakte voertuigen bij aanrijding ernstige schade aan het voertuig en/of ernstig letsel aan de inzittenden kunnen veroorzaken’
 37. 37. Overige zones • Beplantingsvrije zone • Zone voor afschermingsvoorzieningen
 38. 38. Volgende week • Knooppunten en aansluitingen • Kruispunten

×