Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Baraja de la Metacognición (catalán)

Baraja de la metacognición (taxonomía de Bloom)
https://www.agorabierta.com/2017/01/baraja-la-metacognicion/

  • Login to see the comments

Baraja de la Metacognición (catalán)

  1. 1. Baralla de la metacognició
  2. 2. A A A ®A Partir d'una Prel?unta, Proposa 5 Pensaments de senzills a difícils i comenta'ls amb el teu company. Poseu-vos d'acord en un d'ells i compartiu-ho amb la resta. -� 1� "�� / ' A A A s� '����/�-� ��/1 A (� (� A A A Què Podría ser•••? Recorre la teva ment Per a donar-li una altra oportunitat a un concepte o idea i imal?ina una altra utilitat Per a ella. A A A A Ho saps? Escriu-ho en forma de recepta A A A A A �®Comparteix les teves tres Principals raons. idees. mètodes. etc a Partir d'una Prel?unta: Com Podem verificar que és cert? Top -1-- �=ffe_ @ Digues 3 aprenentatges que has assolit fora de l'aula. A A A A A ®�� Podem millorar-ho? L'afecten els canvis? Quins beneficis aPOrta? Reflexiona 1 íMOoPARJ 1 �� f•MAA•= @ G}CS;.,,..·=x' UW.J � '-' e:::/ �� 31�© ..:@ -_),,/' A A � lmal?ina que ets••• Què Pensaríen sobre...? A A A A �� � @ Descriu el Procés que has se!!uit Per a trobar la solució. ,� e' fc¡"º Lo �,as/,� í{§/ t � R,u,,.. 'be�- !¡ � l AA A A A Qüestiona-ho tot Què?Qui?Com? On? ®I si•••? La Terra fos quadrada? fxistissin encara els dinosaures? fmPrèn i desenvolupa un Producte. A A A A A A A A A lmaeina què succeirà. Anticipa fets. Justifica-ho. ®Classifica. catel?oritza. a!!ruPa idees. conceptes. �@ Ajuda a la teva comunitat. lmal?ina o inventa una solució al seu Problema. J 1 f l1 @�00"'�':'lf!)/1" 11 �¡ i!'j A A A A A
  3. 3. A A A A A -J• 1 __,,J i J 'x [?• � iQuè està passant? Inicia una tertúlia dialògica amb els teus companys. ® A A A A A A Partir de una Paraula clau connecta idees relacionades Per a explorar i Posar en comú. A A A A A Planteja 5 solucions Possibles a un Problema i per Parelles: analitza. justifica. ordena i reflexiona. Juga una Partida de Dòmino. Però en aquesta ocasió, amb Preguntes i respostes que has elaborat Prèviament. Reelas de iueeo A A AEn aquesta baralla hi trobaràs 5 tiPus de cartes classificades en funció de l'acció d'aprenentatge que imPliquen: COMPRENDRE: Implica una construcció de sie:nificat a Partir d'una interpretació. classificació d'un succés o una idea. una conclusió o resum de la mateixa. APLICAR: APiicar quelcom ja comprès prèviament implica realitzar inferències i connexions amb altres aprenentatges i posar-ho en comú per tal que treballin conjuntament en la solució d'un Problema o com a resposta o rendiment de quelcom. Implica saber executar. imPlementar. compartir Y utilizar allò que s'ha après. ANALITZAR: Quan analitzem quelcom estem deconstruïnt el seu sianiflcat complet en unitats més petites, permetent-nos comn>endre cada una d'elles de manera separada i veure com es connecten Per construir aquesta estructura complexa. Ho fem a través de mapes mentals i diaarames de diversa índole. tertúlies dialòaiques i debats. AVALUAR: Desenvolupar el nostre criteri a través de revisions. Participacions. reelaboracions. Proves i assajos o Publicacions ens permet oraanizar la nostra manera de pensar Per tal de fer- la visible sense interferències. CREAR: Aconseguir que diversos elements formin una construcció intel·liaent en cos i forma. coherent i oraanitzada de tal manera que compleixi la seva funció és allò que fem al crear un nou Producte. Guia't Per aquesta baralla per a ProPOsar activitats a l'aula que desenvolupin el pensament crític i la creativitat fent-los visibles. A A Prediu què passarà a continuació. lQué has après avui? Rememora què t'ha quedat de la lliçó del dia A p..;.éC•R � - ;¡;o,1'D1'á!l'laS � [ottm.'J� """'��""""" C,<� �-,�· • A A A A � COMPRENDRE @ APLICAR ® ANALITZAR � CREAR � AVALUAR A A A A A A ® Compara 4 elements i justifica'n les seves semblances i les seves diferències @ ® Relaciona. contrasta i analitza cada un dels elements i justifica quin sobra. A A A A A ® AmPlia les Possibilitats i comparteix 4 utilitats POssibles de l'element central. Justifica. A A Desenvolupa un Problema a Partir del contingut a tractar amb un company Per tal que una altra Parella el resolgui. Poneu-ho en comú. 1 " GO � A ®@ Pensa al revés. Si tenim aquesta solució Quin ha estat el Problema?
  4. 4. Creada por Clara Cordero @AgoraAbierta www.agorabierta.com

×