Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
กรณีศึกษาการโคช ‘วิธีคิด’ ของโคชชี่:
โดนเจานายตําหนิอยางแรง ทําอยางไร?
โดย โคชศิริรัตน ศิริวรรณ, Results Certifie...
2
คุณเอกพลจะคนพบหลายสิ่งหลายอยางเกี่ยวกับสถานการณนี้แลว คุณเอกพลคิดวาจะทําอยางไรตอจากจุดนี้คะ ?” คุณ
เอกพลตอบวา “ผ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

การโค้ชวิธีคิด: โดนเจ้านายตำหนิอย่างแรง ทำอย่างไร

1,179 views

Published on

  • ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ has really great writers to help you get the grades you need, they are fast and do great research. Support will always contact you if there is any confusion with the requirements of your paper so they can make sure you are getting exactly what you need.
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

การโค้ชวิธีคิด: โดนเจ้านายตำหนิอย่างแรง ทำอย่างไร

  1. 1. 1 กรณีศึกษาการโคช ‘วิธีคิด’ ของโคชชี่: โดนเจานายตําหนิอยางแรง ทําอยางไร? โดย โคชศิริรัตน ศิริวรรณ, Results Certified Coach คุณเอกพลเปนผูจัดการฝายบริหารการตลาดของบริษัทประกันภัยชั้นนําแหงหนึ่ง คุณเอกพลกําลังเผชิญปญหาและ แรงกดดันในการทํางานอยางมากเนื่องจากสไตลการทํางานของเขาที่มุงเนนผลลัพธ จึงมักแสวงหาวิธีการทํางาน ใหมๆที่จะชวยใหบรรลุผลลัพธอยางรวดเร็ว วันหนึ่งปญหาไดเกิดขึ้น เมื่อผูบังคับบัญชาโดยตรงของคุณเอกพล ได ทราบวา วิธีปฏิบัติที่คุณเอกพลใชกับลูกคารายหนึ่งขัดกับแนวทางปฏิบัติ และกฎระเบียบขององคกร ผูบังคับบัญชาจึง เรียกคุณเอกพลมาตําหนิอยางรุนแรง ทําใหคุณเอกพลรูสึกเครียด กดดัน คับของใจและไมแนใจวาตนเองควรทํา อยางไรตอไป สิ่งแรกที่ผูเขียนทําในฐานะโคชหลังจากรับฟงสถานการณเบื้องตนจากคุณเอกพลคือ ขมวดประเด็นเพื่อทําให สถานการณที่คุณเอกพลเลาใหฟงมีความชัดเจนขึ้น ผูเขียนใชทักษะ Clarifying (การสรางความกระจางแจง) โดยสรุป สิ่งที่คุณเอกพลพูดเปนใจความสําคัญสั้นๆวา “จากสิ่งที่คุณเอกพลพูด ดูเหมือนคุณเอกพลกําลังติดอยูบนทางแยก 2 ทาง แตไมรูวาจะเดินไปทางไหนดี” คุณเอกพลอึ้งไป ดูเหมือนขอสรุปดังกลาวจะทําใหเขาเขาใจตนเองชัดขึ้น เขาผงก ศีรษะรับ หลังจากนั้น ผูเขียนไดตั้งคําถามกับคุณเอกพลเกี่ยวกับความคาดหวังที่มีตอการโคชครั้งนี้ คุณเอกพลตอบวา “ผมอยาก ไดวิธีการในการจัดการกับสถานการณนี้กลับไป เพราะตอนนี้รูสึกเครียดมาก ” ผูเขียน ตั้งคําถามตอเพื่อชวยใหคุณเอก พลเขาใจความเปนจริงในปจจุบันเกี่ยวกับสถานการณ เขาใจตนเอง และสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของชัดเจนขึ้น โดย คําถามสวนใหญมุงไปที่วิธีคิดของคุณเอกพลมากกวารายละเอียดของสถานการณ หรือสาเหตุของปญหา เพื่อใหคุณ เอกพลเขาใจวิธีคิดของตนเองแทนที่จะนําตนเองจมดิ่งลงไปในสถานการณ และเกิดอารมณเชิงลบมากขึ้น ทําใหไม สามารถกาวไปขางหนาได ผูเขียนตั้งคําถามเชน “คุณเอกพลมีความรูสึกอยางไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คะ ?” “เรื่องนี้สําคัญตอ คุณเอกพลอยางไรคะ?” “คุณเอกพลมีความมุงมั่นที่จะแกไขสถานการณนี้ในระดับใดคะ?” และคําถามสําคัญที่สุดใน กรณีนี้คือ “คุณเอกพลคิดวาเจานายคุณเอกพลรูสึกอยางไรเกี่ยวกับเรื่องนี้คะ ?” ในที่สุดคุณเอกพลเกิดความเขาใจ และ ตระหนักรูใน 2 ประเด็นคือ 1) ความตองการและความมุงมั่นที่จะปรับปรุงตนเอง 2) เขาใจมุมมองและความรูสึกของ เจานายชัดเจนขึ้น แทนที่จะมองในมุมของตนเองเพียงอยางเดียว ผูเขียนตั้งคําถามใหคุณเอกพลคิดตอไปวา “ดูเหมือน
  2. 2. 2 คุณเอกพลจะคนพบหลายสิ่งหลายอยางเกี่ยวกับสถานการณนี้แลว คุณเอกพลคิดวาจะทําอยางไรตอจากจุดนี้คะ ?” คุณ เอกพลตอบวา “ผมคงตองสรางความมั่นใจใหแกเจานาย” ผูเขียนถามตอเพื่อใหคุณเอกพลมีความเขาใจที่ชัดเจนและ เฉพาะเจาะจงมากขึ้นวา “ความมั่นใจที่คุณเอกพลพูด หมายถึงอะไรคะ ? คุณเอกพลตอบวา “เจานายตองการใหแนใจ วาตอไปนี้ทุกสิ่งที่ผมทําจะถูกตอง และไมทําอะไรที่สุมเสี่ยงหรือแหวกแนวออกไปโดยไม ปรึกษาหรือขออนุญาต กอน” มาถึงตอนนี้ ดูเหมือนทุกอยางจะมีความชัดเจนมากพอที่จะทําใหคุณเอกพลเดินหนาตอไปสูวิธีการแกปญหา แลว ผูเขียนถามตอไปเพื่อกระตุนการใชจินตนาการถึงภาพที่คุณเอกพลอยากเห็นหากเจานายมีความมั่นใจในตัวคุณเอกพล และความรูสึกที่จะเกิดขึ้นตามมา ระหวางที่คุณเอกพลพูดถึงภาพที่เขามองเห็น สีหนาเขาดูมีความหวัง และผอนคลาย ขึ้นมากผูเขียนจึงตั้งคําถามกระตุนตอใหคุณเอกพลคิดตอไปถึง วิธีการที่จะทําใหภาพที่เห็นกลายเปนความจริง “คุณ เอกพลคิดวาเรามีทางเลือกอะไรบางคะ ที่จะทําใหภาพในใจที่คุณเอกพลมองเห็นกลายเปนความจริง ?” คุณเอกพล คิดถึงทางเลือกตางๆได 3 ทางเลือกผูเขียนถามเจาะลึกตอไปเพื่อใหคุณเอกพลสามารถ กําหนดแผนดําเนินการ (Action) ที่เปนรูปธรรม วิธีการ รวมถึงกําหนดเวลาที่จะลงมือทํา ในที่สุด คุณเอกพลก็ ได Action ที่ตนเองพึงพอใจ กลับไป คือ การเขียนอีเมลถึงเจานายทันทีที่กลับถึงบาน แนวทางการเขียนคือ การแสดงความสํานึกถึงการกระทํา และผลกระทบที่เกิดขึ้น สรางความมั่นใจ และลดความกังวลใจของเจานาย โดยแสดงความมุงมั่น พรอมพันธสัญญาที่ จะทําทุกวิถึทางที่จะปรับปรุงตนเอง เพื่อไมใหเหตุการณเชนนี้เกิดขึ้นอีก กอนจากกัน ผูเขียนขอใหคุณเอกพลสรุปถึงความรูสึกในปจจุบัน และสิ่งที่ไดเรียนรูจากการโคชครั้งนี้ เพราะผลลัพธ ที่สําคัญที่สุดไมไดอยูเพียงแคการได Action จากการโคชกลับไปทํา แตการเรียนรูจากภายในตนเองทั้งในดาน ความคิดและอารมณคือสิ่งที่สําคัญยิ่งกวา ผูเขียนดีใจที่คุณเอกพลกลับไปพรอมกับสีหนาที่เปยมไปดวยความหวัง และความมั่นใจ แมจะอดสงสัยตนเองไมไดวาสิ่งที่กําลังจะทํา จะสําเร็จหรือไม ผูเขียนจึงถอดหมวกโคชออกชั่วคราว และบอกคุณเอกพลกอนเขาเดินทางกลับไปวา ทุกสิ่งลวนเปนไปตามสภาพการณ บางสิ่งเราควบคุมได บางสิ่งเรา ควบคุมไมได เราเพียรพยายามปรับตนใหเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณนั้น และเราจะพบวาทุกอยาง สามารถแกไขได ผูเขียนอวยพรใหคุณเอกพลประสบความสําเร็จ และนัดหมายวันสําหรับการโคชครั้งหนาเพื่อ ติดตามผลการนํา Action ไปปฏิบัติตอไป

×