Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Chính sách bán hàng Vinpearl Riverfont Condotel Nha Trang tháng 10 năm 2016

139 views

Published on

Chính sách bán hàng Vinpearl Riverfont Condotel Nha Trang tháng 10 năm 2016
Chính sách ngân hàng:
- Thời gian hôc trợ lãi suất 36 tháng: trong đó 24 tháng đầu MIỄN PHÍ lãi suất cho Khách Hàng; 12 tháng tiếp theo cố định lãi suất 8%. Sau đó lãi suất theo thông báo của ngân hàng từng thời điểm
- Ân hạn gốc: 24 tháng
- Phí trả nợ trước hạn: miễn phí 24 tháng.
Chính sách nhận trước 3 năm chiết khấu thu nhập:
- Khách hàng nhận cam kết thu nhập 8%/năm bằng USD: nhận ngay 3 năm thu nhập (có chiết khấu dòng tiền) tại thời điểm đủ điều kiện.
- Khách hàng nhận cam kết thu nhập 10%/năm bằng VNĐ: nhận ngay 3 năm thu nhập (có chiết khấu dòng tiền) tại thời điểm đủ điều kiện.
- Từ năm thứ 4: thu nhập được tính trên nguyên giá Hợp đồng
- Chính sách vay hỗ trợ vay trên giá đã trừ phần chiết khấu 3 năm thu nhập.
------------
Hotline: 0903 66 45 75

Published in: Real Estate
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Chính sách bán hàng Vinpearl Riverfont Condotel Nha Trang tháng 10 năm 2016

  1. 1. VRC-V03-CSBH-20160910 Page 1 CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG VINPEARL CONDOTEL SALES POLICY FOR VINPEARL CONDOTEL --- Áp dụng từ ngày 15/10/2016 / Applied from 15/10/2016 --- Dự án / Project: - VINPEARL RIVERFRONT CONDOTEL – NGÔ QUYỀN ĐÀ NẴNG 1. CHƯƠNG TRÌNH CAM KẾT CHO THUÊ / RENTAL COMMITMENT PROGRAM STT NO. ƯU ĐÃI PREFERENCES CHI TIẾT DETAILS 1 Cam kết thu nhập từ CHƯƠNG TRÌNH CHO THUÊ (CTCT) Income Commitment from RENTAL PROGRAM (RP) - Mức cam kết Thu nhập tiền thuê: Khách hàng được nhận 85% lợi nhuận từ CTCT nhưng không thấp hơn 10%giá trị căn hộ (không gồm VAT)/năm The rate of rental income commitment: Clients receive 85% of profits from RP which at least equals to 10% of the condotel price (excluding VAT) / year ( - Thời gian cam kết: 5 năm kể từ ngày khách thanh toán 100% giá trị Căn hộ trước VAT và VAT đến hạn tại từng thời điểm. Commitment time: 5 years from the date of payment 100% of the condotel price (excluded VAT) and VAT of all installments calculating up to at the time of payment - Điều kiện thanh toán: Chủ đầu tư bắt đầu thanh toán Thu nhập tiền thuê cam kết khi Khách hàng thanh toán đủ 100% giá trị Biệt thự trước VAT và VAT đến hạn tại từng thời điểm và hoàn thành các thủ tục theo quy định của CĐT Payment condition: Developer starts paying rental income commitment when the Client fully pays 100% of the villa price (excluded VAT) and VAT of all installments calculating up to at the time of payment and complete all procedure as requirement of the Developer. - Kỳ thanh toán: Kỳ đầu tiên sau 6 tháng kể từ ngày đủ điều kiện. Các kỳ tiếp theo 06 tháng/lần Payment period: the first payment shall be made after 6 months from the date of fulfillment of the payment conditions. The next payments shall be made every 06 months 2 Quyền lợi Khách hàng khi tham gia CTCT Rights of Clients while participating RP - Sử dụng 15 đêm miễn phí kể từ ngày khách thanh toán đủ 100% giá trị Căn hộ trước VAT và VAT của tất cả các đợt thanh toán tính đến thời điểm thanh toán Using 15 free nights (condotel nights / year) from the payment date of 100% of the villa price (VAT excluded) and VAT of all installments calculating up to the time of payment by Clients
  2. 2. VRC-V03-CSBH-20160910 Page 2 - Trong trường hợp không có Căn hộ trống tại thời điểm đăng ký, Chủ Căn hộ có thể được quy đổi số phòng ngủ của Căn hộ thành số phòng tương đương trong hệ thống khách sạn Vinpearl. In case of no available condotel at the time of registration; the condotel Owner can be converted the number of bedrooms of the condotel to the number of equivalent rooms in the Vinpearl hotel system. - Khách hàng/khách mời của Khách hàng được trao đổi các đêm nghỉ tại các khách sạn trong hệ thống Vinpearl. Clients/guests of Clients have the right to exchange of the nights in the Vinpearl hotel systems. 2. TIẾN ĐỘ THANH TOÁN VÀ THỦ TỤC / PAYMENT PROGRESS AND PROCEDURES TIẾN ĐỘ/THỦ TỤC PROGRESS/PROCEDURES THỜI HẠN DURATION Ký Thủ tục đặt cọc Signing Deposit Procedure Tại thời điểm đặt cọc: 200.000.000 đồng/căn (đặt cọc lần 1) At the time of Deposit: 200,000,000 dong/condotel (1st deposit) Đặt cọc lần 2 2nd Deposit 15% Giá Bán (chưa gồm VAT) (đã bao gồm tiền cọc lần 1) trong vòng 15 ngày kể từ ngày đặt cọc. 15% of the Price (VAT excluded) (including the 1st deposit) within 15 days of the 1st deposit Ký Hợp đồng mua bán Sale Contract Dự kiến Q3/2016 (tháng 9/2016) Expected at 3rd quarter of 2016 Lần 1 1st installment 30% Giá Bán (gồm VAT) (đã bao gồm tiền cọc) ngay khi ký HĐMB 30% of the Price (VAT included) (including deposit) upon signing the Sale Contract Lần 2 2nd installment 10% Giá Bán (gồm VAT) vào ngày 15/12/2016 10% of the Price (VAT included) on 15/12/2016 Lần 3 3rd installment 10% Giá Bán ( gồm VAT) vào ngày 15/4/2017 10% of the Price (VAT included) on 15/4/3017 Lần 4 4th installment 10% Giá Bán ( gồm VAT) vào ngày 15/9/2017 10% of the Price (VAT included) on 15/9/2017 Lần 5 5th installment 10% Giá Bán ( gồm VAT) vào ngày 15/01/2018 10% of the Price (VAT included) on 15/01/2018 Lần 6 6th installment 25% Giá Bán ( gồm VAT) và VAT của 05% giá Căn hộ khi nhận được thông báo bàn giao nhà (dự kiến 30/4/2018) 25% of the Price (VAT included) and VAT of 05% of the Price when receiving handover notice (expected on 30/4/2018) Lần 7 7th installment 05% Giá Bán (không gồm VAT) khi nhận sổ hồng 05% of the Price (VAT excluded) when receiving ownership certificate
  3. 3. VRC-V03-CSBH-20160910 Page 3 Khách hàng có nhu cầu thanh toán trước hạn với tỉ lệ thanh toán dưới 100% sẽ được hưởng mức chiết khấu tương đương 7%/năm trên khoản tiền và số ngày thanh toán trước hạn theo hình thức giảm vào giá sau VAT, trừ khi có thỏa thuận khác (Mức chiết khấu này có thể thay đổi mà không cần báo trước). Clients make premature payment less than 100% will receive a discount equal to 7%/year on the amount and the days of premature payment in the form of reduction of price including VAT, unless otherwise agreed. (This discount amount is subject to change without prior notice). Tài khoản nhận thanh toán/ Bank information Tên tài khoản/Account’s name: Công ty TNHH Vincom Retail Miền Nam Số tài khoản/Account’s number: 1912 698 3030 011 – Ngân hàng Techcombank- CN Sài Gòn- TP HCM 3. CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI TÀI CHÍNH (Ngân hàng cho vay Techcombank-TCB) / FINANCIAL PREFERENTIAL POLICY (Techcombank-TCB) CHÍNH SÁCH/ POLICY Thời gian vay Loan term Tối thiểu 5 năm, tối đa 20 năm Minimum 5 years, maximum 20 years Tỉ lệ vay Loan rate (*) 65% giá bán Căn hộ (gồm VAT) 65% of Condotel price (VAT included) Thời gian hỗ trợ lãi suất Time of interest rate support 36 tháng kể từ ngày giải ngân 36 months as from the date of the loan disbursement Lãi suất trong thời gian hỗ trợ lãi suất (Lãi suất áp dụng đến 31.12.16) Interest rate during time of interest rate support Trong 24 tháng đầu kế từ ngày giải ngân + Khách hàng chi trả: 0% / Clients pay: 0% within the 1st 24 months from the disbursement. Từ tháng 25 tới hết tháng 36: +Khách hàng chi trả cố định lãi suất: 8% From the 25th month to 36th month: fixed interest rate of 8% Ngoài thời gian hỗ trợ lãi suất, khách hàng chi trả theo lãi suất của ngân hàng tại từng thời điểm Clients pay interest applicable to the loan in accordance with the bank’s regulations from time to time after the time of interest rate support Ân hạn nợ gốc (kể từ ngày giải ngân đầu tiên của ngân hàng) Grace period for principal (as from the first disbursement date of the loan) 24 tháng kể từ ngày giải ngân đầu tiên 24 months from the first disbursement date of the loan Phí trả nợ trước hạn trong thời gian hỗ trợ lãi suất (Phí trả nợ trước hạn áp dụng đến 31.12.2016) Fee for premature payment of the loan Trong 24 tháng đầu kế từ ngày giải ngân: + Khách hàng chi trả: 0% / Clients pay: 0% within the 1st 24 months from the disbursement. Từ tháng 25 trở đi Khách hàng chi trả theo quy định của ngân hàng tại từng thời điểm / From the 25th month onwards, Clients pay fee for premature payment of the loan in accordance with the bank’s regulations
  4. 4. VRC-V03-CSBH-20160910 Page 4 during the time of interest rate support Khoản cam kết tiền thuê CĐT trả cho khách hàng sau 06 tháng kể từ ngày giải ngân cho CĐT, đồng thời bên phía Ngân hàng sẽ phong tỏa khoản tiền này và cho phép Khách hàng gửi sổ tiết kiệm phong tỏa tại Ngân hàng để hưởng lãi đến khi Khách hàng trả gốc kì đầu tiên The committed rental income is still paid by the Developer to the Clients after 06 months as from the date the Clients make full payment to the Developer. At the same time, the Bank will blockade this amount and the Clients are entitled to receive saving interest on the blockaded amount until the Clients pay the first installment of the principal 4. CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO KHÁCH HÀNG KHÔNG NHẬN CAM KẾT TIỀN TRONG VÒNG 3 NĂM ĐẦU TIÊN / PROGRAME FOR CLIENTS DO NOT RECEIVE INCOME COMMITMENT IN THE FIRST 3 YEARS Đối tượng: Khách hàng không nhận cam kết tiền thuê trong 03 năm đầu kể từ ngày thanh toán đủ 100% giá căn hộ trước VAT và VAT đến hạn tại từng thời điểm. Applicable object: Clients do not receive income commitment in the first 3 years from the payment date of Chính sách: o Chiết khấu 25% giá bán căn hộ chưa gồm VAT (*) o Cam kết tiền thuê từ năm 04 đến hết năm thứ 10: Tính trên giá bán căn hộ trước khi CK tại mục (*) o Khách hàng vay vốn NH, CĐT hỗ trợ VVNH trên 65% giá căn hộ sau khi chiết khấu Policy: o Discounted 25% of the apartment price (VAT excluded) (*) o Income commitment from year 4 to the end of year 10: Based on apartment price before discount at (*) Địa điểm giao dịch/ Transaction place  TP Hà Nội: Trung tâm hội nghị Quốc Tế Almaz, Vinhomes Riverside, Long Biên, Hà nội Hanoi: Almaz International Conference Center, Vinhomes Riverside, Long Bien, Hanoi  TP Hồ Chí Minh: Sàn giao dịch bất động sản Vinhomes Golden River, Số 2 đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh Ho Chi Minh City: Vinhomes Golden River, No. 2 Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District 1, Ho Chi Minh City

×