Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
-coNsrLluL
Jus
SPITALUL JUDETEAN
6o"E!- settetut. ,
3o 'D" ^>
REGULAMENTUL INTERN
AL
SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA
PLOIES...
CUPRINS
Notiuni generale
lui si ale salariatilor
ngajatorului
a la riatilo r
ngajatorului
sa lariatilor
spital
sectiunea a...
NOTIUNI GENERALE
Art' 1(1) Regulamentul Intern reprezinta un complex de reglementiri prin care se
stabilesc norme de compo...
h. si elibereze, la cerere gi in termenul legal de maxim 30 de zile, documentele
care atestd calitatea de salariat a solic...
(e)insugirea gi respectarea normelor de munc5, a Codului de conduiti qi a altor reguli
gi instrucliuni stabilite pentru co...
(t)nepdrbsirea locului de munci p6nd la sosirea schimbului, acolo unde se lucreaza
fard intrerupere; in caz de neprezentar...
a) sa stabileasca modul de organizare gi functionare a spitalului;
b) si stabileasca atribuliile corespunzatoare pentru fi...
CAPITOLUL II
ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCA IN SPITAL
Sectiunea I
Timpul de muncd
Art.9 (1) Timpul de munc5 reprezintd timp...
(5)Condicile de prezen!5 sunt verificate zilnic de citre cei in drept (5eful de
compartiment sau, dupa caz, de citre asist...
(15) Orarul de distribuire a meselor pentru pacienli gi personalul de gardi se face:
conform reglementirilor interne speci...
(7)Durata efectivi a concediului de odihna anual se acordi proportional cu
activitatea prestatd intr-un an calendaristic.
...
precum Si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii
concediului de odihnd.
Art.20 (1)in cazul uno...
- 2 zile pentru fiecare dintre cele trei sdrbdtori religioase anuale, declarate astfel
de cultele religioase legale, altel...
c) pentru insotirea sotului/sotiei ori a unei rude apropiate pentru tratament in
tard sau in strSindtate;
-cu limitare in ...
exigibild 5i a fost constatatd ca atare printr-o hoti16re judecdtoreasc5 definitiva 5i
irevocabilS.
(3) In cazul pluralita...
c) In cazul salarialilor care i5i reiau activitatea dupi o intrerupere mai mare
de 6 luni;
d) In situalia in care intervin...
Art.35. (1). Salariatele care sunt gravide, au nascut sau care alapteazS, nu pot fi
obligate si desfS5oare munci de noapte...
h) sd poarte unghiile taiate scurt fara bijuterii pe degete 5i m6ini -conformprocedura,,spalatul m6inilor,,
k) pe timp de ...
r)
si participe periodic la instructajele de protectia muncii gi PSI ;
si suporte recuperarea pagubelor produse prin lucri...
g) desfagurarea propagandei partizana unui curent politic precum 5i organlzarea
de intruniri in perimetrul unitSlii fdrd a...
dd)
aa) validarea acestora din punct de vedere medical gi procedural, respect6ndu-se
normele in vigoare;
bb) falsul in act...
fi5a postului;
W)sd prezinte puncte de vedere in legStur5 cu actul medical al unitiJii in ziare,
publicalii de orice natur...
in legdturd cu atribuliile de serviciu ale acestuia;
c) nedispunerea mdsurilor de izolare a pacienlilor cu boli transmisib...
normele etice gi deontologice, persoanele respective pot fi deferite spre judecare
i nsta ntelor competente.
Sectiunea a l...
Art.45 (1) Evaluarea performanlelor profesionale individuale se realizeazd de cdtre un
evaluator care va fi:
r persoana ca...
Sectiunea a V a
Accesul in perimetrul spitalului si vizitarea pacientilor
Art.49 (1) Accesul in perimetrul spitalului se r...
de odihnS al pacienlilor din salon gi pentru o durati nu mai mare de o jumatate de
ord.
(a). Numarul de vizitatori pentru ...
cererile si reclamafiile individuale ale salaria!ilor dar gi ale pacien!ilor sau a
apartindtorilor lvizitatorilor acestora...
Registratura / Secretariat gi vor fi inaintate managerului
corespondentd;
in mapa de
Documentele adresate spitalului, prim...
o solicitdrile de aprobare a concediului fird plati pentru o perioadd mai mare de 3luni, cu avizul gefului ierarhic gi a r...
Factura ajunge la geful serviciului de specialitate care pune,,Bun de
plat5";
Ulterior se transmite la Serviciul Contabili...
6' Respectarea integritSlii bunurilor din patrimoniul spitalului, a inventarului ce se
predd bolnavului la internare 5i fo...
(14) s5 informeze medicul curant in legaturd cu toate problemele de sinitate avute,
reactii alergice la medicamente sau al...
care nu sunt relevante pentru diagnostic, tratament gi activitatea de ingrijiremedicali.
(8) Nu va exista nici un amestec ...
informatia din dosarul medical se elibereazd in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare, dupd cum urmeazS:
O in...
pe baza protocoalelor sau convenliilor incheiate in acest sens, cu respectarea
procedurii de transfer interspitalicesc sta...
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

*

2,252 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

*

 1. 1. -coNsrLluL Jus SPITALUL JUDETEAN 6o"E!- settetut. , 3o 'D" ^> REGULAMENTUL INTERN AL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA PLOIESTI APROBAT St ADOPTAT -ln sedinta Comitetului Director din data de?3'.tlZOtS Financiar - Contabil 'rl "6TJTJ:Dluoetgex i sAxrras fl nnnxonl *!
 2. 2. CUPRINS Notiuni generale lui si ale salariatilor ngajatorului a la riatilo r ngajatorului sa lariatilor spital sectiunea a il a Timpul de odihna si arte concedii Cap. lll Salarizarea Cap. lV Reguli generale de organizare sectiunea I Reguli privind protectia, igiena si securitatea In muncasectiunea a il a Reguri privind maternitatea ta rocur de munca sectiunea a lll a Reguli concrete privind disciplina muncii in cadrul spitaluluisectiunea a lv a criteriile si procedura de evaluare a performanterorprofesionale sectiunea a V a Accesul in perimetrul spitalului si vizitarea pacientilor sectiunea a vl a Solutionarea cererilor, reclamantilor si conflictelor sectiunea a Vll a Reguli privind fluxulde documente in cadrul spitalului sectiunea a vlll a Regulamentul de ordine interioara pentru pacienti sectiunea a rX a Documentur medicar ar pacienturui (FocG / rszy sectiunea a X a circuitere functionare are spitarurui sectiunea a Xl a Regulamentul de functionare a blocurilor operatorii Sectiunea a Xll a Alte norme obligatorii cap' v Reguli referitoare ta procedura disciprinara cap. vl Modalitatile de apricare a unor dispozitii specifice cap' vll Reguli privind respectarea principiului nediscriminarii si al inlaturarii oricarei forme de incalcare a demnitatii Cap. Vltl Dreptul la informatiile de interes public ,Cap. lX Raspunderea patrimoniala lDispozitii finale rAnexe Anexa nr. l Legea drepturilor pacientului nr.46 din 21 ianuarie 2003 rnexa nr. 2 Codul de conduita al personalului tnexa nr. 3 Exercitarea profesiei de medic lnexa nr' 4 Exercitarea profesiei de asistent medical lnexa nr. 5 programul de lucru al personalului
 3. 3. NOTIUNI GENERALE Art' 1(1) Regulamentul Intern reprezinta un complex de reglementiri prin care se stabilesc norme de comportament 5i de disciplind interioard prin care se urmdre5te realizarea in bune condilii a sarcinilor ce revin salarialilor spitalului, respectarea reglementdrilor juridice, a normelor morale, tehnico - economice, administrative 5i organizatorice. (2) Prezentul Regulament Intern al spitalului Judelean de Urgen!d ploiegti se aplicd tuturor angajatilor din spital, indiferent de durata contractului de muncd, de modalitatea de retribuire sau de timpul de muncd prestat. De asemenea, se aplicd 5icelor care lucreazi in unitate cu orice titlu (deta5ati, voluntari, etc.) precum 5i celorcare efectueazd stagii de practicd ori schimburi de experienld sau iau parte la diverse forme de invSlSmdnt (rezidenli, studenfi, cursanli etc), de specializare sau de perfec- fionare in cadrul unitdlii. (3) Persoanele incadrate in alte unitSli dar care lucreazd temporar in spitalulJudetean de Urgen!5 Ploie5ti sunt obligate sd respecte regulile de disciplind specifice acestei unitdti. (4) Personalul firmelor care asigurS diverse servicii in incinta unitS!ii au obliga{ia de arespecta Regulamentul lntern al Spitalului Judelean de Urgen!5 ploie5ti, in afaraatributiilor 5i clauzeror prevazute in contractere inctreiate intre parli. CAPITOLUL I OBLIGATIILE SI DREPTURILE ANGAJATORULUI SI ALE SALARIATILOR Sectiunea I Principalele Art.2. (1). Conducerii Spitalului u rmatoa rele obliga!ii : obligafii ale conducerii spitalului Judetean de Urgenfd ploiegti ii revin, in principat, a J ilor de muncd 5i asupra elementelor care c5; ice 5i organizatorice avute in vedere la ditiile corespunzatoare de muncd; rile ce decurg din lege, din contractul dividuale de muncd; d' si comunice periodic salaria!ilor situa!ia economico - financiard a unita!ii, cuexceptia informaliilor sensibile sau secrete, care, prin divulgare, sunt de naturdsd prejudicieze activitatea spitalului; e' sd se consulte cu reprezentanlii sindicatelor in privinla dispoziliilor susceptibilecare afecteazi substanf iar drepturire gi interesere acestora; f' s5 plateascd cdtre stat toate contribu!iile aferente, ale angajatorului 5i Cele alesalariatilor; g' sd asigure funclionalitatea Registrului general de eviden!5 a salaria!ilor gi sdopereze inregistrdrile prevazute de lege, conform normelor metodologice;
 4. 4. h. si elibereze, la cerere gi in termenul legal de maxim 30 de zile, documentele care atestd calitatea de salariat a solicitantului; i. si asigure confidenlialitatea datelor cu caracter personal ale salarialilor i. sd informeze reprezentanlii sindicatelor din spital asupra tuturor misurilor administrative pe care urmeazd sa le aplice; k. sd asigure cadrul general de aplicare a dreptului de demnitate al tuturor sa la riatilor; l. si se consulte cu reprezentan!ii sindicatelor din spital in ceea ce privegte necesitatea 5i oportunitatea angajirilor de personal; m. sd se consulte cu reprezentanlii sindicatelor din spital in ceea ce prive5te necesitatea gi oportu n itatea perfeclioni ri i persona lu lu i. (2) Angajatorul are obligalia de a asigura salarialilor acces periodic la formarea profesionalS, in condiliile prevazute de art.188-197 din Legea 53/2003, cu modificarile gi complet5rile ulterioare. (3) Conducerea spitalului stabilegte, impreund cu reprezentanlii salaria!ilor, in conditiile stabilite de dispozi!iile legale in vigoare, clauze privind condi!iile de muncd, salarizarea, precum 5i alte drepturi gi obliga!ii ce decurg din raporturile de muncd, in vederea incheierii contractului colectiv de munci la nivelul Spitalului Judelean de Urgentd Ploiegti . (4) Angajatorul stabilegte obiective fezabile in ceea ce privegte acliunile de supraveghere gi control a infecliilor nosocomiale. (5) Orice alte atribu!ii stabilite de lege in sarcina sa. Sectiunea a ll-a Principalele obligalii ale salarialilor Art.3. (1) Salaria!ii spitalului Judelean de Urgen!i ploie5ti au, in principal: a) obligafia de a realiza norma de muncd sau, dupa caz, de a indeplini atribuliile ce ii revin conform fi5ei postului; b) obliga!ia de a respecta disciplina muncii; c) obligatia de a respecta prevederile cuprinse Judetean de Urgenld ploie5ti, in contractul contractul individual de muncd; d) obliga!ia de fidelitate fa!d de angajatorin executarea atribu!iilor de serviciu; e) obligatia de a respecta misurile de securitate gi s5natate a munciiin unitate; f) obligalia de respecta secretul de serviciu; g) alte obligalii prevdzute de lege sau de contractele colective de muncd aplicabile. (2)salaria!ii spitalului au, in mod explicit, obliga!ii privind: (a)realizarea responsabilS gi la un nivel maxim de competenld a indatoririlor de serviciu; (b)si nu elibereze acte (sau copii ale acestora) in legaturi cu activitatea de serviciu, reprezentantilor mass - media sau persoanelor fizice / juridice fard avizul conducerii spitalului sau a persoanelor imputernicite in acest sens; (c)respectarea cu strictele a ordinii 5i disciplinei la locul de munci; (d)respectarea programului de lucru 5i folosirea integrald gi eficientd a timpului de lucru pentru indeplinirea obliga[iilor de serviciu; in Regulamentul Intern al Spitalului colectiv de munci, precum gi in
 5. 5. (e)insugirea gi respectarea normelor de munc5, a Codului de conduiti qi a altor reguli gi instrucliuni stabilite pentru compartimentul respectiv sau locul de munca al sa la riatu lu i; (f)utilizarea responsabilS 5i in conformitate cu documentaliile tehnice a aparaturii, echipamentelor, instalaliilor aflate in dotarea compartimentuluiin care i5i desfdSoard activitatea sau la care au acces, precum 5i exploatarea acestorain deplini siguranta; (g)respectarea normelor de securitate, manipulare gi descdrcare a stupefiantelor, precum 5i a medicamentelor cu regim special; (h)folosirea medicamentelor, materialelor sanitare, substanlelor, reactivilor, materialelor consumabile, energiei electrice, combustibilului, obiectelor de inventar etc. in spirit gospodSresc, economicos gi in conformitate cu respectarea normelor de consum; (i)utilizarea gi pdstrarea in bune condi!ii, a echipamentelor 5i instrumentarului din dotare, supravegherea, colectarea, depozitarea, transportul 5i eliminarea finalS a materialelor gi instrumentarului de unicd folosinti utilizat (sau se asigurd de depozitarea acestora in condiliile prestabilite, in vederea distrugerii); (j)respectarea normelor de proteclia muncii gi a mediului, precum gi a celor privind utilizarea echipamentului de proteclie gi lucru gi de prevenire a incendiilor sau a oricaror situalii care ar putea pune in primejdie clSdirile, instala!iile spitalului sau viata 5i sindtatea unor persoane; (k)cre5terea calificirii profesionale, frecventarea gi absolvirea formelor de pregatire gi perfectionare profesionalS recomandatS, cunoagterea dispozitiilor legale, a normelor gi instrucliunilor privind activitatea ce o desfagoarS; (l)adaptarea la progresul tehnic prin utilizarea 5i introducerea datelor in sistemul informatic; (m)comportarea adecvati in cadrul relatiilor de serviciu, respectarea muncii celorlalli salariati, asigurarea unui climat de disciplinS, ordine 5i buna in!elegere; (n)in5tiintarea fard intarziere a 5efului ierarhic superior in legaturd cu observarea existentei unor nereguli, abateri sau lipsuri in activitatea de la locul de munc5, actionAnd astfel pentru diminuarea efectelor gi pentru prevenirea situa!iilor care pun in pericol viata persoanelor sau prejudicierea patrimoniului spitalului; (o)respectarea reglementirilor in vigoare privind prevenirea, controlul 5i combaterea i nfecti ilor nozocomia le; (p)purtarea ecusonului gi a echipamentului corespunzator funcliei pe care o deline, in vederea pdstririi igienei 5i a aspectului estetic personal . Pentru personalul administrativ care manipuleazi deseuri trebuie s5 poarte salopetd sau uniformd de lucru, halat de culoare galbenS, minugi de proteclie de piele, de culoare galbend gi facultativ: mascd de protec!ie, ochelari gi bonetd. (q)adoptarea unui comportament etic fa!5 de pacienli, aparlindtori 5i celelalte persoane cu care colaboreazS, conform Legii drepturilor pacientului nr. 46 din 21JL2003 (Anexa nr. 1); (r)respectarea regulilor de acces ?n perimetrul spitalului, utilizarea legitimaliei de serviciu in stare de valabilitate gi folosirea ecusonului pe timpul serviciului; (s)anuntarea imediati a gefului ierarhic, prin orice mijloc, cu privire la imposibilitatea prezentdrii la serviciu (boal5, situalii fortuite etc);
 6. 6. (t)nepdrbsirea locului de munci p6nd la sosirea schimbului, acolo unde se lucreaza fard intrerupere; in caz de neprezentare a schimbului persoana care trebuie sd iasa din schimb are obligalia sd anunte pe geful sdu ierarhic pentru luarea mdsurilor ce se impun; (u)indeplinirea sarcinilor de serviciu suplimentare, stabilite 5i repartizate de conducerea spitalului, in limita competenlelor sale profesionale; (v)men!inerea ordinei 5i curdteniei la locul de muncd. (3) Personalul medical are obligalia respectdrii regulilor privind completarea 5i traseul documentului medical ,,Foaia de observalie clinici generalS FOCG" a pacientului clupd cum urmeazi : o la internare foile de observalie vor fi completate de cdtre Biroul de interndri 5i impreund cu biletul de trimitere sau fi5a UPU/CPU vor inso!i pacientul in sectia in care se interneazS. Foaia de observalie va fi semnati 5i gtampilatd de c5tre medicul curant, insolite de documente justificative (copie Cl, bilet de trimitere, adeverin!5 de salariat/talon de pensie, card de sdndtate) ; . completarea FOCG se face at6t in scris cAt gi in sistem informatic de cdtre toti salaria!ii cu atributii in acest sens; o pe parcursul internarii, la FOCG se ata5eazd toate recomanddrile 5i rezultatele analizelor gi consulturilor interclinice realizate, cu semnaturile 5i parafele medicilor implicati; o la externare, medicul are obligalia completdrii corecte in format de hartie 5i in sistem informatic a urmdtoarelor documente: FOCG sau FSZ cu diagnosticele, proceduri, intervenlii chirurgicale 5i codificarea lor, bilet de externare, scrisoarea medicalS 5i figi de consum, etc. gi dupd caz, prescriptia medicalS la externare (releta) gi / sau formularul de concediu medical; oFoile de observalie clinicd generalS, cu toate documentele ata5ate, vor fi arhivate in spalii special amenajate 5i vor fi pdstrate in condiliile stabilite de prevederile legislatiei in vigoare. Art.4. (1) Fiecare salariat are datoria si semnaleze imediat situatiile de incediu, inunda!ie sau orice situa!ii in care se pot produce deteriordri sau distrugeri, inclusiv observarea unor colete sau obiecte uitate sau suspecte, precum 5i neregulile poten!ial generatoare de astfel de situa!ii gi sd ac!ioneze, dupa caz, pentru rezolvarea acestora 5i pentru diminuarea, limitarea gi/sau inlaturarea efectelor negative, (2)Salarialii care pot acliona in astfel de situalii au obligalia de a o face in timpul cel mai scurt posibil. Art.S. ln situalii deosebite, determinate de starea de necesitate 5i nevoile unei bune funcJiondri a spitalului, salaria!ii au obliga!ia de a participa, indiferent de functia sau postul pe care il ocup5, la executarea oriciror lucriri 5i la luarea tuturor masurilor cerute de nevoile spitalului, in condiliile legii. In acest sens, pentru asigurarea bunei func!ionalitS!i a activitS!ilor spitalului, salaria!ii vor executa 5i alte sarcini de serviciu, in limita competenlelor profesionale, cu respectarea prevederilor legale. Sec!iunea a lll-a Principalele drepturi ale angajatorului Art.6. Spitalul Judelean de Urgenla Ploie5ti are, in principal, urmatoarele drepturi:
 7. 7. a) sa stabileasca modul de organizare gi functionare a spitalului; b) si stabileasca atribuliile corespunzatoare pentru fiecare salariat, in conditiile legii; c) sd dea dispozilii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitdtii lor; d) si exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu; e) sd constate sSv6rsirea abaterilor disciplinare gi sd aplice sancliunile corespunzStoare, potrivit legii, contractului colectiv de munci aplicabil 5i prezentului regula ment intern; f) si stabileasci obiectivele de performan!5 individualS, precum 5i criteriile de evaluare a realizdrii acestora; g) sd repartizeze 5i sd dispund schimbarea locului de munci al salariatilor in funclie de nevoile ce se impun gi competenlele lor profesionale, pentru degfdsurarea activitS!ii spitalului conform standardelor cerute de legislatia in vigoare; Sectiunea a Vl-a Principalele drepturi ale salariatilor Art.7. Salaria!ii Spitalului Judelean de Urgen!d Ploiegti, au in principal, urmdtoarele drepturi : a) dreptul de salarizare pentru muncd depusd; b) dreptul la repaus zilnic gi siptdmanal; c) dreptul la concediu anual de odihni dar gi la alte concedii, conform legislatiei in vigoare; d) dreptul la egalitate de ganse gi de tratament; e) dreptul la demnitate in muncd; f) dreptul la securitate gi sSnState in muncS; g) dreptul la acces la formare profesionalS; h) dreptul la informare 5i consultare; i) dreptul de a lua parte, prin reprezentantii legali, la determinarea 5i ameliorarea condiliilor de muncd gi a mediului de muncS; j) dreptul la protectie in caz de concediere; k) dreptul la negociere colectivd gi individualS; l) dreptul de a participa la actiuni colective; m)dreptulde a constitui sau de a adera la un sindicat; n) alte drepturi prevdzute de lege sau de contractele colective de muncd aplicabile. Art.8. Drepturile salarialilor vor fi acordate 5i exercitate cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare.
 8. 8. CAPITOLUL II ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCA IN SPITAL Sectiunea I Timpul de muncd Art.9 (1) Timpul de munc5 reprezintd timpul pe care salariatul il folosegte pentru indeplinirea sarcinilor de de serviciu. (2) Prezenla salarialilor la locul de muncd se face pe baza condicii de prezenta, semnate de fiecare salariat, la tnceputul 5i sf6rgitul programului de lucru. (3) Pentru salarialii angaja!i cu normd intreagS, durata normalS a timpului de munci este de 8 ore/zi gi de 40 de ore pe siptdmanS. (4) Repartizarea timpului de munci in cadrul sdptimanii este, de regulS, de Sorelzi pe timpul a 5 zile, cu doud zile de repaus, in functie de specificul muncii prestate put6ndu-se opta gi pentru o repartizare inegalS, cu respectarea duratei normale a timpului de munci de 40 ore/sdptdmani. (5) Durata maximd legald a timpului de muncS nu poate depSgi 48 de ore pe sdptimanS, inclusiv orele suplimentare. (6) Munca prestati in afara duratei normale a timpului de muncS prevazuti in art.109 din Codul Muncii este consideratd munci suplimentarS. (71 Salarialii care desfagoard muncd de noapte gi au probleme de sdnitate argumentate cu documente medicale vor fi trecuti la o muncd de zi pentru care sunt a pti. (S) Programul diferitelor categorii de personal din cadrul Spitalului Judelean de Urgen!5 Ploiegti este reglementat prin Ordinul ministrului sdnitdtii nr. 870/2OO4 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munc5, organizarea gi efectuarea gdrzilor in unitdlile publice din sectorul sanitar, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, precum 5i de alte prevederi legislative in legaturd cu timpul de lucru gi este prezentat in Anexa nr. 5. Art.10 (1) Angajatorul poate stabili programe individualizate de muncd, cu acordul sau la solicitarea salariatilor. (21 Programul individualizat de munci poate functiona numai cu respectarea dispoziliilor cuprinse in Codul Muncii, contractul colectiv de munc5, contractul individual de muncd 5i prezentul regulament intern. Art.11 (1) Angajatorul va !ine eviden{a orelor de muncd prestate de fiecare salariat gi va supune controlului aceastd evidentd ori de c6te ori este solicitat. (2)Activitatea salariatilor se desfagoari in sectii, laboratoare, servicii, birouri sau compartimente, in baza graficelor lunare de lucru, in condiliile asiguririi continuitS!ii gi fu nctiona litdtii activitSli lor. (3)Salaria!ii sunt obligati s5-gi consemneze zilnic prezenta la program in condicile de prezenla pe seclii gi compartimente de munc5, cu trecerea orei de prezentare la program gi a orei de terminare a acestuia. (4) Int6rzierile sau plecdrile fortuite la/de la program se pot efectua cu in5tiintarea prealabilS a 5efului direct gi vor fi consemnate in condicile de prezentS. In condici vor fi mentionate invoirile in interes personal, recuperarea acestora precum 5i situatiile de concediu de odihn5, concediu medical sau orice alt motivde absentS.
 9. 9. (5)Condicile de prezen!5 sunt verificate zilnic de citre cei in drept (5eful de compartiment sau, dupa caz, de citre asistentul medical gef al secfiei), care au obligatia de a confirma prin semnaturS, concordan(a prezenlei la program a personalului cu cea din condicS. Art.12 (1) Activitatea curentd pentru medicii incadrali in secliile cu paturi este de 6 ore, efectuate astfel: 6 ore in timpul diminelii zilelor lucrdtoare, intre orele 8oo-1400; 5i 20 ore obligatorii de gardd pe lund. (2) Pentru zilele de s6mbat5, duminici 5i sirbatori legale, garda este considerati oe 24 de ore. (3) Contravizitele se asigurd zilnic, prin rotalie, dupd amiaza, in zilele lucrdtoare 5i dimineata, in zilele de repaus siptdmanal qi sdrbdtori legale, conform planificdrii medicului gef de sectie (4) Continuitatea activitSlii medicale este asiguratd de medicul gef prin liniile de gard5, a caror functionalitate este asigurati cu medici de specialitate din spital gi numai in situatia in care numdrul acestor medici nu poate asigura numarul de ore de gard5, atunci pot fi cuprin5i gi medici din afara spitalului numai cu aprobarea conducerii. (5) Efectuarea a doud gitrzi consecutive de citre acelagi medic este interzisi. (6) Orele de garda nu sunt considerate ore suplimentare 5i nici cumul de funclii 5i nu constituie vechime in munci gi in specialitate. (7) Planificarea garzilor se ?ntocmegte lunar de 5eful secliei gi se aprobS de directorul medical. Graficele de gardi se intocmesc lunar de geful de seclie gi se aprobi de citre directorul medical sau managerul spitalului. (8) Schimbarea planificdrii gdrzilor se poate face numai in situa!ii cu totul deosebite cu avizul Sefuluisectiei gi a directorului medical 5i aprobarea managerului spitalului. (9) Orele de gardi prestate conform prezentului regulament, precum gi chemirile de la domiciliu se consemneazi in mod obligatoriu intr-o condici de prezenld pentru activitatea de gard5. Se considerS ore de gardi numai orele efectiv prestate in spital. (10) Plata orelor de gardd se face in funclie de tariful orar determinat in baza salariului de bazd individual corespunzdtor gradului profesional in care sunt confirmati; plata orelor de gardd efectuate in zilele de sdmbatS, duminicd 5i sdrbdtori legale se face conform prevederilor legislaliei in vigoare. (11) Medicii rezidenli de an lll gi mai mare, aflali in perioada de pregatire, vor fi incluSi in liniile de gardd dubl6nd medicul de gard5, in cadrul numirului de ore obligatoriu (20 ore). (12) ln situa!ii deosebite, asigurarea asisten!ei medicale pentru pacien!ii interna!i in una din sectiile cu paturi se va asigura 5i prin chemarea de la domiciliu a medicului curant, de citre medicul din gard5, cu instiin!area prealabilS a mediculgef de sec!ie. (13) Conducerea spitaluluistabilegte medicul 5ef de gardd fie printr-o regulS (ex,sec!ii de chirurgie sau ATI) sau prin numire pentru fiecare gardS in parte, in funclie de medicii din gardd dupi anumite criterii (cel maiin v6rst5, sau cel cu grad profesional mai mare - medic primar avAnd intaietate in fala medicului specialist). (1a) Medicul5ef de gardi pe spital are obliga!ia de a efectua controlulcalitdtii hranei, din punct de vedere cantitativ, calitativ gi organoleptic, precum 5i atribulii in a lua decizii in numele conducerii spitalului (cu ingtiin{area acestuia)
 10. 10. (15) Orarul de distribuire a meselor pentru pacienli gi personalul de gardi se face: conform reglementirilor interne specifice. Art.13 (1) Programul normal de lucru este stabilitin func{ie de specificul fiecirui loc de munc5, in baza prevederilor legale gi a propunerilor gefilor de compartimente 5i este cuprins in Anexa nr. 5 la prezentul regulament. l2l Programul normal de lucru este aprobat de Comitetul Director gi se afi5eazi in locurile vizibile. Art.14 (1) Se consideri muncd prestatd in timpul noplii, munca prestatd in intervalul 22.00 - 06.00 cu posibilitatea abaterii cu o ord in plus sau in minus fati de aceste limite, in cazuri exceptionale. (2) Este considerat program in 3 ture, sistemul 8/16 sau I2124 ore, salariatul av6nd obligalia de a presta, pe parcursul unei luni, un numar de 3 zile in tura a -2-a gi 3 zile in tura a 3-a. (3) Pentru acordarea sporului de 1,5% la salariul de bazi intr-o lunS calendaristic5, salariatul are obligatia sd efecueze cel putin cAte 3 schimburi din fiecare tur5. Sectiunea a ll a Timpul de odihna si alte concedii Art.15 (1) Salarialii au dreptul la concediu de odihnd anual plStit 5i alte concedii, drept care nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, schimbdri sau limitiri. (2)Dreptul la concediu de odihni anual plStit este garantat tuturor salaria!ilor. (3)Dreptul la concediu de odihni anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renuntdri sau limitiri. Art' 16(1)Durata minimd a concediului de odihni anualeste de 20 de zile lucrStoare. (2) Durata efectivd a concediului de odihni anualse stabilegtein contractul individual de muncd, cu respectarea legii 5i a contractelor colective de muncS aplicabile. (3) Sdrbdtorile legale in care nu se lucreazS, precum 5i zilele libere plStite stabilite prin contractul colectiv de muncd aplicabil nu sunt incluse in durata concediului de odihnd anual. ( ) La stabilirea duratei concediului de odihna anual, perioadele de incapacitate temporard de munca gi cele aferente concediului de maternitate, concediului de risc maternal 5i concediului pentru ingrijirea copilului bolnav se considerd perioade de activitate prestatS. (5) in situalia in care incapacitatea temporari de muncd sau concediul de maternitate, concediul de risc maternal ori concediul pentru ingrijirea copilului bolnav a survenit in timpul efectudrii concediului de odihnd anual, acesta se intrerupe, urm6nd ca salariatul sd efectueze restul zilelor de concediu dupi ce a incetat situa!ia de incapacitate temporari de munc5, de maternitate, de risc maternal ori cea de ingrijire a copilului bolnav, iar cAnd nu este posibil urmeazd ca zilele neefectuate si fie reprogramate. (6) Salariatul are dreptul la concediu de odihnd anual 5i in situa!ia in care incapacitatea temporard de munci se menline, in condiliile legii, pe intreaga perioadi a unui an calendaristic, angajatorul fiind obligat sd acorde concediul de odihna anualintr-o perioadd de 1-8 luni incep6nd cu anul urmator celuiii care acesta s-a aflat in concediu medical. l0
 11. 11. (7)Durata efectivi a concediului de odihna anual se acordi proportional cu activitatea prestatd intr-un an calendaristic. (8)Angajatorul este obligat sd acorde concediu, pdnd la sfargitul anului urmdtor, tuturor salariatilor care intr-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnd la care aveau dreptul. (9)Compensarea in bani a concediului de odihnd neefectuat este permisd numai in cazul incetarii contractului individual de munc5. Art.t7 (1) Concediul de odihni se efectueazJ in fiecare an, (2) In cazul in care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua integral sau par!ial, concediul de odihni anual la care avea dreptulin anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei in cauz6, angajatorul este obligat sd acorde concediul de odihnd neefectuat intr-o perioadd de L8 luni incepand cu anul urmitor celui in care s-a nascut dreptul la concediul de odihni anual. (3)Efectuarea concediului de odihnd se realizeazd in baza aprobdrii solicitirii individuale scrise a salariatului 5i care corespunde programSrii colective intocmite pAni la sf6rgitul anului calendaristic, pentru anul urmdtor, pe baza propunerilor salaria!ilor gi a gefilor de compartimente 5i se transmit pentru centralizare la serviciul R.U.N.O.S.. (4)Pentru rezolvarea unor probleme personale deosebite, salariatul va putea s5-gi replanifice efectuarea concediului de odihnS, pe baza unei solicitdri avizate gi aprobate de citre geful de compartiment 5i managerul spitalului. (5)solicitarea de plecare in concediu de odihnd se intocmegte de cdtre salariat 5i se transmite conducerii spitalului pentru aprobare, dupi ce in prealabil a fost avizatd de citre 5eful ierarhic 5i aprobati de managerul spitalului, cu cel putin 1-3 zile calendaristice inainte de plecare in concediu. (5)salariatul va putea beneficia de concediul solicitat numai dupd ce is-a aprobat solicitarea de efectuare a concediului. (7)Concediul anual de odihnd se poate fracliona in mai multe trange, prin programare sau la cererea salariatului, una din tran5e neput6nd fi mai mica de 10 zile lucratoare de concediu nedntrerupt intr-un an calendaristic; Art.18(1) Pentru perioada concediului de odihnS salariatul beneficiazd de o indemnizatie de concediu, care nu poate fi mai micd dec6t salariul de bazd, indemnizaliile 5i sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivS, prevdzute in contractul individual de munc5. (2)lndemnizatia de concediu de odihni reprezintd media zilnicd a drepturilor salariale prevdzute la alin. (1) din ultimele 3luni anterioare celei in care este efectuat concediul, multiplicatd cu numdrul de zile de concediu. (3)lndemnizatia de concediu de odihni se pldtegte de citre angajator cu cel putin 5 zile lucritoare inainte de plecarea in concediu. Art.19 (1)Concediul de odihni poate fi intrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective. (2)Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihni in caz de fortd majorS sau pentru interese urgente care impun prezenta salariatului la locul de muncd. in acest caz angajatorul are obligalia de a suporta toate cheltuielile salariatului gi ale familiei sale, necesare in vederea revenirii la locul de munci, ll
 12. 12. precum Si eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a intreruperii concediului de odihnd. Art.20 (1)in cazul unor evenimente familiale deosebite, salarialii au dreptul la zile libere plStite, care nu se includ in durata concediului de odihnd. (2)Evenimentele familiale deosebite 5i numirul zilelor libere plStite sunt stabilite prin lege, prin contractul colectiv de muncd aplicabil sau prin regulamentul intern. Art. 21 (1) Salaria!ii au dreptul, la cerere, la zile libere platite, pentru evenimentele familiale deosebite, dupd cum urmeazS: cdsitoria salariatului- 5 zile lucritoare; nagterea unui copil - 5 zile lucrdtoare (plus L0 zile daci a urmat un curs de puericu lturd); cdsitoria unui copil - 3 zile lucratoare; decesul solului/soliei, copil, rudelor de gradul l, ll 5i a socrilor salariatului - 5 zile lucritoare; decesul bunicilor, fra!ilor (p6na la gradul ll)-3 zile lucrdtoare; ziua de na5tere a salariatului, la cerere, urmdnd a se efectua recuperarea zilei libere efectuate; la schimbarea locului de muncd in cadrul aceleiagi unitiJi dar cu mutarea domiciliului in altd localitate-1 zi Art.22 (1) Repausul sdptam6nal este de 48 ore consecutive, de regulS s6mbdti 9i duminicd iar unde se lucreazi la program continu (ture) se acordd in cursul sdptdmAnii. (2) In cazul unor lucrari urgente, a cdror executare imediati este necesard pentru organizarea unor mdsuri de salvare a persoanelor sau bunurilor angajatorului, pentru evitarea unor accidente sau pentru inlStuararea efectelor pe care aceste accidente le-au propus asupra materialelor, instala!iilor sau cladirilor unita!ii, repausul siptdm6nal poate fi suspendat pentru personalul necesar in vederea executarii acestor lucrari. (3) Compensaliile acordate salarialilor pentru modificarea/suspendarea repausului sdptdm6nal sunt stabilite 5i acordate potrivit legii. Art.23 (1)Pentru cei care lucreazS in sistemul sanitar este permisd plata 100 % in zilele de repaus sdptdmdnal gi sirbatori legale. (2) Zilele de sdrbitoare legalS in care nu se lucreazi sunt: - 1$i 2ianuarie; - l Mai; - prima zi gi a doua zi de Pagti; - prima 5i a doua zi de Rusalii; - 15 august - Adormirea Maicii Domnului; - 30 noiembrie, Sf. Apostol Andrei ocrotitoul RomAniei; - L Decembrie, Ziua NationalS a Rom6niei; - prima gi a doua zi de Criciun t2
 13. 13. - 2 zile pentru fiecare dintre cele trei sdrbdtori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele dec6t cele cregtine, pentru persoanele apartinAnd acestora. (3) Acordarea zilelor libere se face de cdtre angajator, Art,24 Pentru rezolvarea unor situa!ii personale, salariaIii au dreptul la concedii fSrJ platd pentru interese personale. Art.25 (1) Salarialii au dreptul sa beneficieze, la cerere, de concediu pentru formarea profesionala, cu sau fird platd. (2) Concediile fdri platd pentru formarea profesionalS se acordd la solicitarea salariatului, pe perioada formdrii profesionale pe care salariatul o urmeazd din in itiativa sa. (3) Angajatorul poate respinge solicitarea salariatului numai cu acordul reprezentanlilor sindicatelor gi numai daci absenla salariatului ar prejudicia grav desfi5urarea activitSlii. Cererea de concediu firi plati trebuie sd fie inaintatd angajatorului cu cel pu!in o lund inainte de efectuarea acestuia 5i trebuie sd precizeze data de incepere a stagiului de formare profesionalS, domeniul 5i durata acestuia, precum gi denumirea furnizorului de formare profesionalS. (4) Efectuarea concediului fSri plati pentru formare profesionalS se poate realiza 5i fraclionat in cursul unui an calendaristic, cu respectarea dispozitiilor legale in vigoare. (5) In cazul in care angajatorul nu gi-a respectat obligatia de a asigura, pe cheltuiala sa, participarea unui salariat la formare profesionalS, in conditiile prevazute de lege, salariatulin cauzi are dreptul la un concediu pentru formarea profesionalS, pldtit de angajator, de pdna la 10 zile lucrdtoare sau de p6na la 80 de ore. (6) Perioada pentru care salariatul solicitd si beneficieze de concediu pldtit se stabilegte de comun acord cu angajatorul. In aceastd situatie, cererea de concediu pentru formarea profesionalS va fi inaintatd angajatorului in conditiile stabilite de Codul Muncii. (7) Durata concediului pentru formare profesionali nu poate fi dedusa din durata concediului anual de odihnd 5i este asimilat5 unei perioade de munci efectivi in ceea ce privegte drepturile salariale cuvenite salariatului. (8) Participarile la simpozioane, congrese, conferinte gi alte manifestari de aceeagi natura, pe plan nalional sau interna!ional, care implici absenta din spital, vor fi anunlate in prealabil, printr-o cerere scrisd adresatd managerului spitalului intr-un termen care sd permitd aprobarea participdrii. (9)Salaria{ii au dreptul la concediul f5ri plati pentru interese personale. Concediul fird plati se acordi salariaJilor la cererea acestora in functie de interesele unitSlii gi in conformitate cu prevederile Contractului Colectiv de Munci gi a legislatiei in vigoare, in acest caz, durata concediului fdri plati se stabilegte prin acordul parlilor gi se poate acorda : -fara limitare in timp gi se poate acorda pentru: a) ingrijire copil bolnav, dacd nu beneficiazi de concediu medical; b) tratament medical efectuat in tard sau in strdin5tate pe durata recomandatd de medic; l3
 14. 14. c) pentru insotirea sotului/sotiei ori a unei rude apropiate pentru tratament in tard sau in strSindtate; -cu limitare in timp gi se poate acorda pentru: a) interese personale, altele dec6t cele prevdzute mai sus, pe durate stabilite prin acordul pirtilor, cu consultarea sindicatelor gi conform contractului colectiv de muncd aplicabil; (10) Pe durata concediului fird plat5, contractul individual de muncd se suspendd conform art. 54 din Codul Muncii. (11) Reintoarcerea inainte de data solicitatd se aprobd pe baza unei cereri in cazuri bine justificate 5i cu conditia ca postul sd nu fi fost ocupat pe durata suspenddrii contractului de muncd al titularului, salariatul titular avAnd obligalia si anunte in scris angajatorul, cu 15 zile calendaristice intentia de a reveniinainte de data solicitatS. Art.26 (1) Pentru rezolvarea unor probleme de sdndtate salariatul beneficiazd de concediu medical acordat 5i plStit in condiliile legii. (2) DacS starea de sinitate ii permite, salariatul are obliga!ia de a anunta, prin orice mijloc, in termen de maxim 2 zile lucritoare geful direct (geful de seclie, laborator, serviciu, birou, compartiment, dupa caz) despre motivul absentei. (3) Salariatul are obligatia de a depune la Serviciul RUNOS, p6na la data de 30-31" a lunii curente, personal sau prin reprezentant (legal sau mandatar), Certificatul de concediu medical in original sau o copie a acestuia cu mentiunea,,Conform cu originalul" gi parafati de medicul care l-a eliberat. CAPITOLUL III Salarizarea Art.27 (1) Pentru munca prestat5 in baza contractului individual de munc5, fiecare salariat al Spitalului Judetean de Urgentd Ploiegti are dreptul la un salariu exprimatin bani, care se stabile5te cu respectarea dispozi!iilor legale in vigoare. Pe l6ngd salariul de baz5, salariatul mai beneficiazd de sporuri salariale acordate conform prevederilor legislaliei in vigoare. (2) Angajatorul nu poate negocia gi stabili salarii de bazS prin contract individual de muncS sub salariul de bazd minim brut pe tar5. (3) La stabilirea gi acordarea salariului este interzisa orice discriminare pe criterii de sex, orientare sexuala, caracteristici genetice, v6rsta, handicap, situatie sau responsa bilitate fa m ilia 15, a pa rtenentd ori activitate sind ica 15. (4) Salariul este confidential fiind platit direct titularului sau persoanei imputernicite de acesta, (5) Plata salariului se face prin virarea banilor in contul personal 5i prin ?nmAnarea ,,f lutu ra5u lu i". (5) In caz de deces al salariatului, drepturile salariale datorate pAni la data decesului sunt platite, in ordine, sotului supravietuitor, copiilor majori ai defunctului sau parintilor acestuia, altor mogtenitori, in conditiile dreptului comun. (7) Drepturile salariale se platesc inaintea oricSror obligatii ale angajatorului. Art 28 (1) Nici o relinere din salariu nu poate fi operatS, in afara cazurilor gi conditiilor prevazute de lege. (2) Re!inerile cu titlu de daune cauzate angajatorului sau altor persoane fizice sau / gi juridice nu pot fi efectuate decdt dacd datoria salariatului este scadent5, lichida gi 14
 15. 15. exigibild 5i a fost constatatd ca atare printr-o hoti16re judecdtoreasc5 definitiva 5i irevocabilS. (3) In cazul pluralitalii de creditori ai salariatului va fi respectatd urmdtoarea ordine: a) obligaliile de intrelinere, conform codului Familiei; b) contribuliile 5i impozitele datorate cdtre stat; c) daunele cauzate proprietdlii publice prin fapte ilicite; d) acoperirea altor datorii. (4) Relinerile lunare din salariu nu pot dep55i singur creditor sau, mai mult de jumatate creditori. o treime din salariul net dacd exista un din salariul net dacd existd mai multi CAPITOLUL IV REGULI GENERALE DE ORGANIZARE Sectiunea I Reguli privind protectia, igiena 5i securitatea Tn munca Art.29. SpitalulJudelean de Urgen!5 Ploiegti, in calitate de angajator, are obligatia de a lua toate mdsurile ce se impun pentru asigurarea securitSlii gi sdndtdlii salaria!ilor Tn toate aspectele legate de muncd, av6nd in vedere respectarea urmdtoarelor principii generale: a) evitarea riscurilor; b) evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate; c) combaterea riscurilor la sursi; d) adaptarea muncii la om, in special in ceea ce prive5te proiectarea locurilor de muncd gi alegerea echipamentelor gi metodelor de munc5, de productie, in vederea atenudrii, cu precddere, a muncii monotone 5i a muncii repetitive, precum 5i a efectelor acestora asupra s5n5t51ii; e) inlocuirea a ceea ce este periculos, cu ceea ce nu este periculos, sau cu ceea ce este mai Pulin Periculos; f) luarea in considerare a evolu!iei tehnicii, adaptarea la progresul tehnic; g) adoptarea mdsurilor de proteclie colectivd cu prioritate fa!5 de mdsurile de proteclie individua li; h) planificarea Prevenirii; i) aducerea la cunogtinla salarialilor a instructiunilor corespunzdtoare, fu rniza rea de i nstrucli u ni corespu nzdtoa re lucrdtori lor. Art.30. (1) Spitalul Judelean de Urgen!5 Ploiegti asigurJ prin efectul legii pe toti salaria!ii pentru risc de accidente de muncd gi boli profesionale,in conditiile legii. (2)Angajatorul va organiza instruirea periodicd a angajatrilor sdi in domeniul securitSlii 9i sdndtdtii in muncd. (3) ModalitSlile de instruire se stabilesc de comun acord cu reprezentanlii salariatilor. (4) Instruirea in domeniul securitSlii gi sdnitSlii in munci este obligatorie in urmatoarele situatii: a) In cazul noilor angaja!i; b) In cazul salaria!ilorcareigi schimbi locul de muncd sau felul muncii; 15
 16. 16. c) In cazul salarialilor care i5i reiau activitatea dupi o intrerupere mai mare de 6 luni; d) In situalia in care intervin modificSriin legisla!ia in domeniu' rn toate aceste cazuri, instruirea se efectueazS inaintea inceperii efective a activitSlii. (5) Locurire de muncd trebuie sa fie organizate astfer incdt sd garanteze securitatea gi sandtatea salarialilor. Art.31. In scopur asigurarii impricdrii sararia!iror ra eraborarea gi aplicarea dispozitiilor in domeniur protecliei muncii, se constituie comitetur de securitate 5i sindtate in muncS care are atribulii specifice potrivit dispoziliiror regare in vigoare 5i a carei este nevoie' tea 5i sdndtate in munci vor fi elaborate muncd, cu consultarea reprezentanlilor sindicatelor 5i se vor regasiin Regulamentul de Organizare 5i Functionare' Art.33. (1). Spitalul Judeleun OL Urgenla PloieSii are obligalia sd asigure accesul salarialilor la serviciul medical de medicina muncii' organizat cu respectarea ' ^ nd 5i planificSnd activitili de evaluare ipa la activitdlile de evaluare a stirii lor de re. Sectiunea a ll a Reguli privind maternitatea la locul de munca Art.34. (1). ln completarea regulilor de igiend 5i securitatea in muncd Spitalul va mai lua mdsuri Pentru: a. prevenirea expunerii salariatelor gravide 5i care au anunlat despre starea fiziologica de graviditate, au nSscut recent sau alapteazitla riscuri ce le pot afecta sindtatea 5i securitatea; analizarea periodicd de cdtre medicul de medicina muncii a agenlilor de risc privind securitatea 5i sinatatea muncti; i nforma rea sa la riatelor enu merate a nterior aSu pra rezu ltatelor eva lua rii privind riscurile la locul de muncS; .i, despre d. informarea, in termen de 10 zile, a medicuIui de medicina munctt aparilia uneia dintre situaliile de graviditate, na5tere recentS sau alaptare b. c. Pentru salariatele sPitalului; e. respectarea prevederilor OUG 96 din locul de muncd; f . si pdstreze confidentialitatea asupra (2). Salariatele care sunt gravide' au niscut 2003 privind proteclia maternititii la stdrii de graviditate a salariatelor sale' sau care aldPteazS, au urmatoarele obligatii: a. de a lua la cuno5tiinld de prevederile oUG 96l2OO3 privind protectia maternit5lii la locul de muncd; . b.deaSeprezentapentruconsul'a!iiIamedicuIdemedicinamunctt; c. de a-5i efectua consultalii la m dicul de familie sau mediculspecialist; d.deainformaangajatoruIinscrisdesprestareadegraviditate. t6
 17. 17. Art.35. (1). Salariatele care sunt gravide, au nascut sau care alapteazS, nu pot fi obligate si desfS5oare munci de noapte. (2). In cazulin care sdndtatea acestei categorii de salariate este afectatd de munca de noapte, spitalul o va transfera la un loc de munci de zi, pe baza solicitirii scrise a salariatei, cu mentinerea salariului de bazS brut lunar. (3). Solicitarea salariatei este insotita de un document medical care mentioneazd perioada in care sdnitatea acesteia este afectati de munca de noapte. (a). In cazul in care, din motive justificate in mod obiectiv, transferul nu este posibil, salariata va beneficia de concediul 5i indemnizaJia de risc maternal, conform prevederilor legislatiei in vigoare. Art.35. (1).Spitalul va acorda salariatei care alapteazS, la cerere, pe timpul programului de lucru, doui pauze pentru alaptare de cAte o ori fiecare, in aceste pauze fiind incluse 5i timpul necesar deplasdrii dus-intors de la locul in care se gasegte copilul. (2). La cererea mamei, pauzele pentru alaptare pot fi inlocuite cu reducerea duratei normale a timpului sau de muncd cu doud ore zilnic. (3). Pauzele 5i reducerea duratei normale a timpului de munc5, acordate pentru alSptare, se includ in timpul de munci gi nu diminueazd veniturile salariale gi sunt suportate integral din fondul de salarii al angajatorului. (a). In cazul in care Spitalul asigurd in cadrul unitdtii incaperi speciale pentru alaptat, acestea vor indeplini conditiile de igiend corespunzitoare normelor sanitare in vigoa re. Sectiunea a lll a Reguli concrete privind disciplina munca in cadrul spitalului Art.37 (1) Angajatorul dispune de prerogativd disciplinarS, av6nd dreptul de a aplica, potrivit legii, sancliuni disciplinare salariatilor ori de c6te ori constatd cd ace5tia au sdvargit o abatere disciplinarS. (2) Abaterea disciplinarS este o faptd in legaturd cu munca gi care constd intr-o acliune sau inacliune sdv6rgitd cu vinovSlie de cStre salariat, prin care acesta a incSl- cat normele legale, Regulamentul lntern al Spitalului Judetean de Urgentd PloieSti, contractul individual de muncd sau contractul colectiv de muncd aplicabil, precum 5i dispozi!iile legale ale conducitorilor ierarhici. (3) Atribu!iile salaria!ilor pe linia disciplinei muncii in unitate sunt: a) sd cunoascd gi sd respecte prevederile regulamentului intern gi a contractului individual de munci ; b) sd recunoascd gi sd pund in aplicare, intocmai, prevederile regulamentului intern; c) sd semneze 5i sd respecte intocmai fi5a postului cu atributiile specifice locului sau de muncd ; d) si respecte programul de lucru care a fost stabilit de unitate pentru fiecare categorie de angajali sau loc de muncd in parte ; e) s5 nu paraseascd locul de muncd fard aprobarea gefului ierarhicsuperior; f) sd anun!e imediat geful ierarhic superior despre lipsa ori intarzierea la serviciu din motive de sdnitate sau familiale reale ; g) sd aiba o !inuti exterioard (vestimentard, capilard) ingrijita, decentd ; t1
 18. 18. h) sd poarte unghiile taiate scurt fara bijuterii pe degete 5i m6ini -conformprocedura,,spalatul m6inilor,, k) pe timp de iarnd sa asigure degajarea de zipadi 5i de gheali a spaliului aferent loculuide munci/ spitalului ; l) sd pdstreze siguran!a, integritatea 5i menlinerea in stare de funclionare a echipamentelor, utilajelor, aparaturii etc, din dotare 5i sd le foloseasca numaiin interesul serviciului ; m)sa respecte confiden!ialitatea datelor referitoare la activitatea sa gi a spitalului precum gi secretul de serviciu/ profesional ; n) sd respecte normele de proteclia muncii, de prevenire gi stingere a incendiilor; o) si comunice, prin orice mijloace, in termen de 48 de ore, concediul medical, perioada acestuia 5i sd_l prezinte unita!ii ; p) sd anunle Seful direct in cel mult 24 de ore prin orice mijloace asupra imposibilitilii prezentdrii la serviciu ; q) salariatul care beneficiazd de concediu pentru cregterea copilului in v6rstd de pdndla 2 ani conform prevederilor legale va ?ntocmi cererea insolitd de copia certificatului de na5tere al copilului gi o va prezenta gefului direct inainte de epuizarea concediurui de maternitate ; (a)Alte obliga!ii i i) sd nu se prezinte la serviciu in stare sau in stare de oboseald accentuati j) sd menlind permanent curdlenia la exteriorul acestuia ; de ebrietate, sub influenla alcoolu_lui locul de munc5, at6t in interiorul cat si in muncd orice nereguli, un pericol, pe care le forti majori consecintelor a) si aduci la cuno5tinla conducatorurui rocurui de defectiune sau altd situalie de naturd sd constituie constati la locul siu de muncd ; b) sd instiinleze de indatd geful direct despre existenla unor nereguli, greutdli in desfa5urarea procesului de muncd, propun6nd mdsuri pentru prevenirea unor situatii similare ; c) sd se preocupe de ridicarea nivelului de cunogtinte profesionale gi de culturd generald, cunoagterea gi respectarea prevederilor contractului individual de muncd 5i a legislaliei muncii ; d) si foloseascd echipamentul de lucru doar in incinta spitalului ; e) si nu paraseaci curtea spitalului in timpul programului de lucru; f) sd aibd o comportare corectd in relaliile de serviciu cu ceilalli salariali, si aibd o atitudine respectuoasa fa!5 de gefii ierarhici, de subordonali c6t gi fatd de colegii de munci ; g) sd raspundd Ia chemarea conducerii unitdlii pentru situalii de (calamitS!i naturale s.a.) in vederea inldturirii pericolelor sau pdgubitoare; h) sa ia misuri urgente de limitare gi lichidare a avariilor 5i/sau accidentelor 5i sa stea la dispozilia unitSlii c6t timp este necesar in acest sens sau sd se prezinte la serviciu in cel maiscurttimpin situa!ii de avarii sau accidente; i) si foloseasci echipamentur de proteclie a muncii ; r8
 19. 19. r) si participe periodic la instructajele de protectia muncii gi PSI ; si suporte recuperarea pagubelor produse prin lucriri necorespunzatoare, din culpa gi cu concursul sdu, in dauna spitalului ori a salaria!ilor acesteia ; si prezinte la biroul personal al unitdtii modificdrile ce survin in statutul personal sau al familiei (schimbarea numelui, actelor de identitate, stare civila, studii, calificarea, domiciliul etc.) ; m)sd indeplineasci gi alte atribuJii incredintate de conducerea unitSlii, in conformitate cu prevederile legale ; n) pentru asigurarea desfagurdrii normale a activitdtii, toi salaria{ii sunt obligati sa-gi insugeasca regulile de apirare civild 5i si participe la actiunile pentru proteclia bunurilor materiale gi a patrimoniului unititii ; o) in intreaga lor activitate, toate cadrele medico-sanitare vor adopta o conduitd civilizatS, politicoasS, neomit6nd formulele gi saluturile de politete, atat fatd de pacienti cat gi fa!5 de insotitorii gi vizitatorii-acestora ; p) salariatii unitatii sunt obligati sd aibd un comportament bazat pe respect, buna-credintS, corectitudine gi amabilitate,5i au obligatia de a nu aduce atingere onoarei, reputatiei 5i demnitSlii persoanelor din cadrul institutiei in care igi desfisoard activitatea prin intrebuintarea unor expresii jignitoare, dezvaluirea unor aspecte ale vietii private, formularea unor sesizari sau pl6ngeri calomnioase ; q) la incetarea contractului individual de munci sd restituie bunurile incredinlate pe inventar 5i echipamentul individual de protectie necompensat ca duratd de utilizare, intocmind fi5a de lichidare; r) sd nu distrugS bunurile unitdtii, si nu descompleteze aparate, aparaturS, echipamente, magini gi s5 nu sustragd cu intenlie bunuri din unitate. Art.38. Pentru salariatii spitalului sunt interzise 5i sunt considerate abateri disciplinare: a) prezentarea la serviciu in stare de ebrietate sau de obosealS inaintatd, b) consumul de bSuturi alcoolice in timpul orelor de program sau chiar in afara orelor de program dar in incinta unitdtii; c) salariatilor care se prezintd la lucru sub influen!a alcoolului ori intarzie nejustificat de la program, li se interzice accesulin unitate in ziua respectivi, fiind considera!i absen!i nemotivati gi suportdnd toate consecin!ele disciplinare gi materiale ce decurg din aceasta situatie. d) li se interzice accesulin unitate celor care nu 5i-au incheiat polila de malpraxis gi nu au vizati autorizatia de liberi practicS, anualS (trebuie sd faci dovada ). e) scoaterea din unitate, prin orice mijloace, a oricdror bunuri (alimente, aparaturS, instrumentar, echipament medical, etc) gi documente apartin6nd unititii, salariatilor, sau vizitatorilor, fard acordul scris alconducerii; f) folosirea in scopuri personale, aducerea la cuno5tintd pe orice cale sau copierea pentru altii, f;ri aprobarea scrisd a conducerii, a unor documente sau informa!ii in legaturd cu activitdtile curente de serviciu sau privind activitatea spitalului sau a datelor specificate in fi5ele sau dosarele personale ale angajatilor; i) k) l9
 20. 20. g) desfagurarea propagandei partizana unui curent politic precum 5i organlzarea de intruniri in perimetrul unitSlii fdrd aprobarea prealabilS a conducerii, in timpul programului de lucru; h) introducerea, rasp6ndirea sau afigarea in interiorul spitalului a unor anunturi, afi5e sau documente, firi aprobarea scrisd a conducerii spitalului; i) nerespectarea programului de lucru stabiliU j) absen!ele nemotivate de la serviciu sau int6rzierea ori plecarea de la program, in mod repetat.(Un numar de peste 3 absenle nemotivate consecutiv sau 5 absente nemotivate intr-o luni calendaristici poate atrage desfacerea disciplinara a contractului de muncd); k) atitudinea ireverenlioasd in timpul exercitdrii atribu!iilor de serviciu fati de colegi, pacien!i, aPa rtinitori; l) actele de violen!5 fizicd sau de limbaj provocate de salariat sau la care acesta pa rticipa; m)sSv6rgirea oricSrui act de discriminare ori hdrluire sexuala; sunt considerate hdrluiri, acele gesturi, manifestiri comentarii insinuate sau propuneri cu aluzii sexuale. Acestea pot crea o stare de stres in cadrul spitalului gi pot conduce la degradarea atmosferei de lucru 5i a moralului angajatului; n) atitudini sau manifestdri necivilizate fa!5 de ceilalli salariati care lezeazd demnitatea acestora, aduc prejudicii desfigurarii normale a activitStii lor sau conduc la deteriorarea climatului de muncd in cadrul unititii; o) manifestiri violente, brutale sau obscene; p) nerespectarea normelor de igienS 5i a normelor de proteclie a muncii, precum 5i incilcarea regulilor privind sdndtatea gi securitatea in munci gi cele de prevenire 5i de stingere a incendiilor; q) incilcarea obligaliei de fidelitate fa!i de angajator in executarea atribu!iilor de serviciu; r) refuzul de a presta muncd suplimentard in caz de for!5 majora sau pentru alte lucriri urgente; s) refuzul medicilor de a asigura continuitatea asistenlei medicale prin serviciul de_gard5 sau a consultaliilor interdisciplinare; t) refuzul salariatului de a se prezenta la examenul medical periodic stabilit de medicul de medicina muncii; u) nerespectarea interdicliei de a fuma in unitate, decAt in locurile special amenajate; v) nerespectarea confidenlialitilii datelor cu caracter personal ale salarialilor; w) concurenla neloialS; x) defdimarea cu rea credin!5 a instituliei, daci astfel s-au adus prejudicii morale sau materiale; y) refuzul de a lucra in sistemul informatic, necompletarea sau completarea necorespunzdtoare a documentelor de specialitate, a evidenlelor, precum 5i comunicarea de date sau informalii inexacte sau incomplete; zl realizarea obligaliilor contractuale privind indicatorii aferenli serviciilor medicale privind cazurile contractate pentru fiecare serviciu medical (spitalizare continuS), spitalizare de zi, consultatii ambulator; 20
 21. 21. dd) aa) validarea acestora din punct de vedere medical gi procedural, respect6ndu-se normele in vigoare; bb) falsul in acte contabile, documente justificative primare pe baza cirora se fac inregistriri in contabilitate; cc) refuzul de a implementa procedurile elaborate de cdtre angajator sau a standardelor de calitate asumate de cdtre acesta ca prestator de servicii; nedn5tiinlarea gefului ierarhic asupra unor deficiente de naturd si perturbe activitatea normalS a spitalulur; ee) facilitarea accesului in incinta spitalului a persoanelor strdine, in afara orelor de vizitd stabilite; ff) pSrSsirea locului de munc5 in timpul programului (inclusiv a programului de garda) fird motiv intemeiat gi fdri a avea in prealabil aprobarea gefului ierarhic; gg) nerespecta rea regu lilor privind circuitu I docu mentelor in u nitate; hh) nerespectarea regulilor privind accesul in unitate; ii) nerespectarea regulilor privind utilizarea tehnicii de calculin spital; jj) nesupravegherea echipamentelor de lucru ldsate in functiune; kk)inci lca rea regu li lor privi nd asigu ra rea i ntimitSlii 5i dem nititii pacienlilor; ll) nerespectarea anonimatului gi a confidenlialitSlii tuturor datelor 5i informaliilor privitoare la pacienli, precum gi nerespectarea drepturilor pacientilor, prevdzute de Legea nr.4612003; mm) trierea 5i depozitarea necorespunzdtoare a de$eurilor; nn) incSlcarea sau nerespectarea regulilor privind infecliile nosocomiale, in mod special in spaliile cu risc crescut (bloc operator, sectii chirurgicale, A.T.l.); oo) nerespectarea prevederilor privind mentinerea ordinei gi curateniei la locul de munc5. pp) ne6ndeplinirea unei activitSli neprevSzute in figa de post dar necesard bunului mers al unitd!ii (in limita competentelor profesionale pe care acestia le au ); qq) facilitarea unor acte de indisciplinS; rr) blocarea cailor de acces in unitate, de evacuare gi de interventie in caz de incendiu in unitate; ss) comunicarea, divulgarea gi transmiterea pe orice cale cdtre alte terte persoane, de acte, note, date privind contractele, planuri de muncd sau elemente privind activitatea unitS!ii, altele decAt cele care fac obiectul contractelor 5i intelege ri lor; tt) favorizarea unor parteneri sau a concurenlei in scopul oblinerii unor avantaje personale in detrimentu I u nititii; uu) reclamalii calomnioase, nefondate, prin care se aduc prejudicii morale 9i materiale unitSlii (ex: pierderea increderii unor clienti, renuntdri la contractarea unor lucrdri, sistarea sau suspendarea unor lucrdri, crearea unor imagini nefavorabile unitSlii, etc.), conducerii unit5!ii, a unui grup de salariati sau a salaria!ilor luati individual; w)cauzarea de pagube materiale prin acliuni directe sau din neglijentS; ww) transmiterea unor informatii secrete catre terte persoane; xx)refuzul nejustificat de a semna figa postului gi de a executa atribuliile prevazute in 2l
 22. 22. fi5a postului; W)sd prezinte puncte de vedere in legStur5 cu actul medical al unitiJii in ziare, publicalii de orice naturS in mediu virtual public (internet, intranet), la televiziuni gi in orice organisme media, afari de Purtdtorul de Cuvint al unitatii gi de Reprezentantul legal - Manager; zz)incdlcarea sarcinilor de serviciu ce presupun prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajalilor 5i/sau pacienlilor, in sensul nerespectdrii obligaliilor ce tin de confidenlialitatea acestora; (aga cum obligd Legea nr.67712001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal gi libera circulalie a acestor date gi Legea nr.4612003 - privind drepturile pacientului); aaa) publicarea, devualarea, fotocopierea in scopul folosirii interesului propriu, aducerea la cuno5tin!5 a publicului larg prin orice mijloc de comunicare, a oricdrui inscris intern/extern ce poarti antetul spitalului gi/sau semnitura conducerii unitdtii (Directori, Reprezentant legal - Manager), fdri acordul exprimat in mod explicit (scris) de cdtre conducerea unitdtii; bbb) incalcarea demnitSlii altor angajali prin crearea de medii degradante, de intimidare, de ostilitate, de umilire sau ofensatoare ; ccc) comunicarea de relalii cStre presS/salariatilor biroului de presd, cu exceptia purtatorului de cuv6nt al unititii ; ddd) participarea oricarui salariat al spitalului la emisiuni audio vizuale sau acordarea de interviuri de orice fel in care se discutd activitatea unitdtii angajatoare se va face numai cu acordul prealabil al conducerii spitalului, inclusiv tn cazul purtatorului de cuv6nt. Participarea la asemenea emisiuni sau acordarea de interviuri in lipsa acestui acord constituie abatere disciplinard de comunicarea neautorizatd de relatii cStre presd ; eee) nesemnarea zilnica gi la timp a condicilor de prezenld ; fff)fotografierea sau filmarea pacienlilor fira consimlamAntul acestora, cu exceptia situaliei in care imaginile sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului 5i a tratamentului sau pentru evitarea suspectirii unei culpe medicale; ggg) introducerea, posedarea, distribuirea, comercializarea, consumarea de stupefiante, medicamente al caror efect poate produce dereglari comportamentale; hhh) ascunderea 5i/sau neanunlarea, cu intenlie sau din culpd, a unei fapte ce constituie abatere disciplinarS. iii) aducerea in unitate gi hranirea animalelor de companie (c6ini, pisici,etc) jjj) Se interzice personalului din cadrul Serviciului de anatomie patologica si Serviciului de Medicina Legala Ploiesti si influen!eze rudele persoanei decedate in alegerea prestatorului de servicii funerare. Se interzice orice formd de publicitate pentru firmele prestatoare de servicii funerare, in incinta Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti. Art.39. Constituie, de asemenea, abateri disciplinare gi urmStoarele fapte sSvdrSite de personalul de conducerein misura in care acestea le reveneau ca obligatii: a) neAndeplinirea atribuliilor de organizare, coordonare 5i control a personalului 5i activitS!ii pe care o conduce; b) neexecutarea obligaliilor privind indrumarea salariatilor din subordine 22
 23. 23. in legdturd cu atribuliile de serviciu ale acestuia; c) nedispunerea mdsurilor de izolare a pacienlilor cu boli transmisibile conform protocoa lelor; d) abuzul de autoritate fa!5 de salarialii din subordine ?n legdturd cu atributiile de serviciu; e) aplicarea sau propunerea aplicdriiin mod nejustificat a unor sanc!iuni. f) nedispunerea de mdsuri, de cdtre gefii de seclii/ compartimente/ birouri pentru menlinerea unui climat de disciplini in cadrul colectivelor pe care le conduc; g) nedispunerea de mdsuri, de cdtre gefii de seclii/compartimente, de zolare a pacientilor cu boli transmisibile (conform protocoalelor) Art.40 (1) Constituie abatere disciplinard gi se sanclioneazd ca atare, incilcarea cu vinovdlie de citre salaria!i, indiferent de funclia sau de postul pe care il ocupi persoana care a s5vArgit fapta, a obliga!iilor de serviciu reglementate de dispozi!iile legii in vigoare, a obliga!iilor de serviciu stabilite prin contractele individuale de munc5, fi5a postului, Regulamentul intern sau a dispozi!iilor legale ale conducdtorilor ierarhici. (2) Stabilirea vinovSliei salariatului precum gi a sancliunii corespunzatoare faptei sivArgite constituie sarcina Comisiei de cercetare disciplinard prealabilS a spitalului, numita prin decizie de citre managerul spitalului. (3) Repetarea aceleiagi abateri disciplinare se pedepse5te cu o sancliune superioard celei aplicate anterior, p6n5 la desfacerea disciplinari a contractului individual de munc5. (4) Lista faptelor/actelor/abaterilor siv6rgite de salaria!i prevdzute in prezentul regulament nu este limitativi, sancliunile disciplinare putdndu-se aplica pentru nerespectarea 5i a altor obliga!ii prevdzute in acte normative gi/sau ordine gi decizii interne, in vigoare. Art.41 Pentru salarialii care lipsesc nemotivat precum 5i pentru salarialii care lipsesc nemotivat dupa efectuarea concediului fdri salariu, fdrd a in5tiin!a geful ierarhic superior sau conducerea unitS!ii asupra imposibilitS!ii prezentSrii la serviciu, se va intocmi un Referat, de cStre geful ierarhic superiorf Serv. Resurse Umane cu privire la acest aspect precum 5i convocarea facutd de unitate in vederea desfSgurarii cercetdrii disciplinare prealabile. Aceastd convocare se face prin scrisoare recomandatd cu confirmare de primire, care va face dovada comunicarii. In cazul in care salariatul nu dd curs convocirii, biroul personal va intocmi un proces verbal de neprezentare in vederea desfSSurdrii cercetirii disciplinare cu privire la absen!ele nemotivate 5i se va proceda la desfacerea disciplinar5 a contractului individual de munc5. Art. 42 (1) In afara sancliunilor disciplinare, pentru abateri de la normele de convietuire sau normele etice 5i deontologice, persoanele respective pot fi deferite spre judecare instantelor competente sau organelor de urmarire penald. (2) Abaterile de la normele de eticd gi deontologie medicalS, precum gi alte abateri care aduc atingere prestigiului profesional sJv6rgite de personalul medical, se analizeazd de Consiliul Etic (propunere), Comisia de disciplini (sanc!iuni). (3) In afara sanc!iunilor disciplinare, pentru abateri de la normele de convieluire sau /)
 24. 24. normele etice gi deontologice, persoanele respective pot fi deferite spre judecare i nsta ntelor competente. Sectiunea a lV a Criteriile si procedura de evaluare a performantelor profesionale Art.43 (L) Activitatea profesionald se apreciazd anual, prin evaluarea performantelor profesionale individuale. (21 Evaluarea performantelor profesionale individuale are drept scop aprecierea obiectivi a activitdlii personalului, prin compararea gradului de indeplinire a activitS!ilor din fi5a postului analizate prin prisma criteriilor de evaluare stabilite Art.44 (1) Procedura de evaluare a performanlelor profesionale se aplicS fiecarui angajat alspitalullui, in raport cu cerintele postului pe care-l ocupa. (2) Perioada evaluatd este cuprinsd intre l ianuarie gi 30 decembrie a anului trecut iar evaluare este cuprinsi intre 1si 28 februarie a anului urmator perioadei evaluate. (3) Criteriile de evaluare a performanlelor profesionale individuale sunt stipulate in Regulamentul Consilului Judetean Prahova. Pentru functiile de executie, sunt: a. Capacitatea de implementare; b. Capacitatea de a rezolva eficient problemele; c. Capacitatea de asumare a responsabilitSlilor; d. Capacitatea de autoperfeclionare gi de valorificare a experientei dobandite; e. Creativitate gi spirit de initiativS; f. Capacitatea de planificare gi organizare a timpului de lucru; g. Capacitatea de a a lucra in echipd; h. Capacitatea de gestionare eficientd a resurselor alocate; i. Integritate moralS 5i eticd profesionala. (4) Pentru funcliile de conducere vorfi utilizate, suplimentar,5i urmatoarele criterii de eva lua re: a. Capacitatea de a organiza; b. Capacitatea de a conduce; c. Capacitatea de coordonare; d. Capacitatea de control; e. Competenla decizionalS; f. Capacitatea de a delega; g. Capacitatea de a dezvolta abilitdtile personalului; h. Abilitdti de mediere 5i negociere; i. Capacitatea de implementare; ). Capacitatea de a rezolva eficient problemele; k. Capacitatea de asumare a responsabilitdtilor; L Capacitatea de autoperfeclionare gi valorificare a experienlei dobAndite; m. Creativitate 5i spirit de iniliativa; n. Capacitatea de planificare gi organizare a timpului de lucru; o. Capacitatea de gestionare eficientd a resurselor alocate; p. Integritate moralS gi eticd profesionalS 24
 25. 25. Art.45 (1) Evaluarea performanlelor profesionale individuale se realizeazd de cdtre un evaluator care va fi: r persoana care conduce sau coordoneazd compartimentul ?n cadrul ciruia i5i desfagoard activitatea persoana cu functie de executie evaluata; r persoana de conducere ierarhic superioari potrivit structurii organizatorice a unitalii sanitare publice, pentru persoanele de conducere. (2) Notarea pe baza criteriilor de evaluare a performan!elor profesionale individuale se face cu note de la 1la 5, nota exprimdnd gradul de indeplinire a respectivului crite riu. (3) pentru a obline nota corespunzdtoare gradului de indeplinire a criteriilor de evaluare se face media aritmetica a notelor acordate pentru indeplinirea fiecarui criteriu de performan!5. Pentru funcliile de conducere, nota finalS a evaluarii este media aritmeticS a notelor oblinute la criteriile de evaluare prevdzute la pct. lsi ll din din figa de evaluare pentru personalul de conducere. Art.46 (1) Semnificalia notelor este urmatoarea: nota 1- nivel minim 5i nota 5 - nivel maxim. Calificativul final al evaluarii se stabilegte pe baza notei finale, dupa cum urmeazd: a) Intre 1,00 gi 2,00 - nesatisfdcitor; b) Intre 2,01 gi 3,00 - satisfdcdtor; c) Intre 3,01 gi 4,00 - bine; d) Intre 4,01 gi 5,00 - foarte bine. (21 Calificativul acordat in baza fi5ei de evaluare a performanlelor profesionale individuale se aprobi de managerul spitalului. (3) Pentru manager, figa de evaluare a performanlelor profesionale individuale se aprobS de citre pre5edintele Consiliului Judetean Prahova. Art.47 (1) Contestaliile in legaturd cu evaluarea performantei profesionale individuale se depun in termen de 5 zile de la comunicarea rezultatului evaluarii la compartimentul de resurse umane. (2) Contestaliile se analizeaza de Seful ierarhic imediat superior celui care a evaluat salariatul, impreund cu liderul sindicatului din care face parte salariatul. Rezultatul contestaliilor se comunicd in termen de 5 zile de la depunerea acestora. Art.48 (1) Procedura de evaluare a performanlelor profesionale individuale nu se aplicd in urmatoarele situatii: a) persoanelor angajate ca debutan!i, pentru care evaluarea se face dupa expirarea perioadei corespunzdtoare stagiului de debutant; b) angajalilor al caror contract individual de muncd este suspendat, potrivit legii, pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la reluarea activitatii; c) angajalilor promova!i intr-o altd funclie de execu!ie sau intr-o funclie de conducere, precum gi celor angajali din afara unitSlii, pentru care momentul de evaluare se stabile5te de conducerea spitalului; d) angaja!ilor afla!i in concediu plStit pentru ingrijirea copiilor in vArsta de pAnd la 2 ani, pentru care evaluarea se face la expirarea unui an de la data reluarii activitdtii; e) angajalilor care nu au prestat activitate in ultimele t2 luni, fiind in concediu medical sau in concediu fSri platd, acordat potrivit legii, pentru care momentul evaluirii se stabilegte de conducerea spitalului. 25
 26. 26. Sectiunea a V a Accesul in perimetrul spitalului si vizitarea pacientilor Art.49 (1) Accesul in perimetrul spitalului se realizeazd numai pe la punctele de control sau acces care respectd circuitele funclionale, conform prevederilor Ordinului 1'365 din 2008 privind organizarea serviciului de paza $i a regimului de acces in spitalele sanitare publice cu paturi din subordinea ministerului sindti!ii. (21 Accesul personalului propriu se face pe baza legitimaliei eliberate 5i vizate anual de conducerea spitalului; (3) Pentru reprezentanlii mass - mediei, accesul in unitate se realizeazd numai pe baza legitimaliei de acreditare sau cu acordul managerului spitalului, care va nominaliza in mod explicit locurile in care se poate filma sau persoanele carora li se pot lua interviuri, cu respectarea drepturilor pacien!ilor la intimitate. Pentru aceasta, anterior, reprezentantii mass-media vor face demersuri scrise sau verbale in vederea obtinerii acordului de principiu. In vederea desfagurdrii in mod corespunzator a acestei activititi, managerul va nominaliza un reprezentant al spitalului ce va fi desemnat ca purtatorul de cuv6nt alspitalului. (4) Accesul angajalilor firmelor prestatoare de servicii in spital se face pe bazd de tabel nominal aprobat de manager gi a cdrlii de identitate sau a legitimaliei de serviciu. (5) Accesul persoanelor care au asupra lor aparate de filmat, de fotografiat sau de inregistrat se face numai cu aprobarea managerului (inlocuitorului sau legal). (6) Este interzis accesul persoanetor care au asupra lor armament, muni!ie, substanle explozive, toxice sau stupefiante care ar putea pune in pericol viala, integritatea corporald sau sdndtatea personalului, pacien!ilor sau bunurilor spitalului. Excep!ie fac persoanele aflate in misiune de proteclie a persoanelor sau a celor care asigurd paza persoanelor internate gi care sunt private de libertate, care pot purta armamentul individual de apdrare la vedere. (7) In situatiile in care, pentru !inerea sub control a focarelor de infec!ii nozocomiale, se instituie regimul de carantind conform prevederilor legisla!iei in vigoare, managerul poate dispune interzicerea sau restrangerea accesului in spital pentru respectiva perioadS. (8) Urgentele medicale au acces nerestriclionat, in orice moment al zilei sau noplii, pe calea de acces la compartimentul de primiri urgenle sau camera de gardi a spita lu lu i. Art 50. (1). Modul de vizitare a pacienlilor este stabilit de prevederile Ordinului nr. 1'.284 din 2012 care reglementeazd programul de vizite al aparlindtorilor pacienlilor internati in unitdtile sanitare publice, precum 5i a Regulamentelor interne specifice pentru pacienti, vizitatori gi / sau ?nso{itori. (2). Pentru vizitatorii gi apar!indtorii pacien{ilor accesul se permite zilnic, intre orele 1500 - 2000 In zilele lucratoare si 1000 - 2000 in zilele de s6mbdtd, duminici si sarbStorile legale, fdrd perceperea de taxe in acest sens, aceasta fiind strict interzisd. (3) Accesul in saloanele bolnavilor, in afara orelor de vizitS, se va permite cu acordul pacientului, a personalului de serviciu din seclia respectivS, fdri a deranja programul 26
 27. 27. de odihnS al pacienlilor din salon gi pentru o durati nu mai mare de o jumatate de ord. (a). Numarul de vizitatori pentru un pacient internat intr-un salon cu mai mult de 3 paturi nu va putea fi mai mare 3 persoane gi vor putea fi vizitali maximum 2 pacienli in acelasi timp, durata vizitei fiind limitatd la 60 de minute. Pe toatd durata vizitei, vizitatorii vor purta la vedere ecusonul care le atestd aceastd calitate. (5). Vizitarea pacien!ilor din sec!ia ATI este permisd zilnic intre orele 15.00-17.00 doar membrilor familiei, respectiv parin!i, copii, surori /frai, cu condi!la ca vizita sd se faci individual sau cel mult doui persoane, cu respectarea condiliilor de igiend gi a mediului septic spita I icesc. (6). ln situaJia copiilor internali in seclia ATl, se asigurd prezenla cu caracter permanent a unuia dintre parin!i, dacS se solicitd acest lucru. In cazul copiilor p6nd la 14 ani internati, se accepti prezenta unui aparlindtor permanent, daci se soliciti acest lucru iar in cazul copiilor internaJi cu vArsti cuprinsi intre 14 gi 18 ani se poate accepta prezenta unui apartinator permanent, cu acordul medicului gef de sectie. (7). ln cazul pacientilor Tn stare criticd sau terminalS, indiferent de seclia sau compartimentul in care este internat (inclusiv copii), familia are dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de ori sau poate solicita prezenla permanenti l6ngd pacient a unui singur membru al familiei, cu acordul medicului curant, dacd condiliile din sectie sau compartiment permit acest lucru. In caz contrar, se va asigura accesul familiei periodic la pacient, asigu16ndu-se un spa!iu adecvat de asteptare in imediata apropiere a secliei sau compartimentului. (8) In situatia in care are loc decesul unui pacient, decesul se constatd de cStre medicul curant sau de cdtre medicul de gard5, dupd caz, care consemneazi ora gi data decesului in foaia de observatie. (9) Pentru apartindtori sau alte persoane din afara spitalului, accesul este interzis in locatiile de dispunere a blocului operator, compartimentului sterilizare, a sta!iei de oxigen, a centralei telefonice, bloculuialimentar 5i in zona de dispunere a depozitelor de degeuri medicale periculoase gi a serverelor gi este restrictionat pentru incdperile in care sunt depozitate arhivele spitalului. Exceptie fac cazurile speciale aprobate de 5efii de sectie gi managerul spitalului. (10)Pe perioada internirii, pacientul gi vizitatorii respecti regulametul intern al spitalului, iar pentru deplasarea bolnavului in interlorul spitalului pentru investigatii sau explordri, va fi insolit de personalul medical (medic rezident / asistent medical I infirmierd / brancardier, dupd caz). (1L)ln timpul programului de vizita, vizitatorii sunt obligati sd-5i intrerupa vizita dacd in salonul respectiv se realizeazd consultatii sau tehnici de ingrijire pentru oricare pacient p6nd la sf6rgitul interventiei personalului medical Art 51. (1) Int6lnirile dintre salariatii spitalului gi reprezentantii firmelor de medicamente, materiale sanitare sau aparatura medicala se vor desfSgura dupi un program organizat gi aprobat de cdtre conducerea spitalului. Sectiunea a Vl a Solutionarea cererilor, reclamatiilor si conflictelor Art 52 (1) Pacienlii, apartinitorii /vizitatorii au acces ne6ngradit la registrul de reclamatii, sugestii gi sesizdri. 27
 28. 28. cererile si reclamafiile individuale ale salaria!ilor dar gi ale pacien!ilor sau a apartindtorilor lvizitatorilor acestora se depun la registrutrru spitalului, unde vorprimi numar de inregistrare din Registrul de cereri si reclamatii, urm6nd a fi trimise spre solutionare, cu rezolulia conducerii, compartimentelor in masurd sd dea rdspunsul solicitat sau care si rezolve problema existentd, in termen de maxim 30 dezile de la data depunerii, cu excep!ia cazurilor pentru care legea prevede expres in altmod. (2) cererile sau reclama!iile nesemnate pot fi introduse de citre salaria!i, pacienli sau apartinitori in cutia special destinati acestora gi care se gasegte in locul stabilitde conducerea spitalului. Acestea vor fi ridicate sSptSm6nal de cdtre persoana care asigurS secretariatul spitalului gi vor fi inregistrate in acela5i mod gi inm6nate managerului pentru analizd gi distribuirea la compartimentele avizate pentru solutionare 5i / sau raspuns. (3) Raspunsurile la cererile 5i reclama!iile formulate de citre salaria!i, pacienli gi apartinatori vor fi repartizate de manager analizate 5i aprobate de comitetuldirector ?n Sedinla acestuia iar cele ale pacienlilor 5i aparlinStorilor in Sedinla consiliului medical (in care este invitatd 5i persoana care a formulat raspunsul) , dupd care vor ficomunicate solicitan!ilor (o copie a acestor raspunsuri pist16ndu-se la secretariatul spitalului, intr-un dosar constituit speciarin acest scop). (4) Contestaliile la raspunsuri se vor depune la registratura spitalului, in termen de 3 zile lucrdtoare, urm6nd a fi solulionate in mod similar?n termen de 5 zile lucrdtoare. Art 53 (1) conflictul de muncd reprezinti orice dezacord intervenit intre partenerii socialiin raporturile de muncd. (2) conflictele de muncd ce au ca obiect stabilirea condiliilor de muncd cu ocazia negocierii contractelor colective de muncS sunt conflicte referitoare la interesele cu caracter profesional, social sau economic ale salaria!ilor 5i sunt denumite conflicte oe interese. (3) conflictele de muncd ce au ca obiect exercitarea unor drepturi sau indeplinirea unor obligatii decurgdnd din legi ori din alte acte normative, precum gi din contractele colective sau individuale de muncJ sunt conflicte referitoare la drepturite salaria{ilor, denumite conflicte de drepturi. rea la nivelul spitalului se vor solutiona in e. in legaturi cu executarea prevederilor contractului colectiv, spitalul gi sindicatele vor incerca solulionarea acestora, mai int6i comisiile paritare la nivel de unitate, iar pentru rezolvarea problemelor rimasein divergen!5 se vor putea adresa comisiei paritare la nivel de ramurd. Sectiunea a Vll a Reguri privind fruxut de documente in cadrur spitarurui Art' 55 (1) Circuitul documentelor de lucru 5i a coresponden!ei va respecta urmatoarele reguli minimale, dupd cum urmeazd: o Documentele destinate managerului, primite pe fax-ul secretariatului gi prin coresponden!a sositi prin curier sau ridicatd de la oficiul po5tal se vor inregistra la 28
 29. 29. Registratura / Secretariat gi vor fi inaintate managerului corespondentd; in mapa de Documentele adresate spitalului, primite pe fax-ul secretariatului sau prin corespondentd se vor inregistra la Registraturd / Secretariat dupd care vor fi transmise spre rezolvare celor in cauzd; Documentele sosite in plicuri inchise, cu precizarea destinatarului, se deschid doar in prezenta acestuia, urmAnd a se inregistra doar dacd sunt in interesul spitalului; Referatele elaborate de gefii compartimentelor (sec!ii, laboratoare, servicii, birouri etc.) intocmite conform modelului standardizat adoptat de spital gi care au ca subiect achizitionarea de materiale de orice fel, medicamente, aparaturd gi tehnici medicald se inregistreazS la Registraturd / Secretariat dupd care sunt direc{ionate la Serviciile de specialitate (Biroul Administrativ 5i ulterior la Serviciul Financiar - Contabilitate) pentru a se propune modalitatea de solu!ionare a solicitirilor (se vor preciza modalitatea de aprovizionare gi disponibilitatea fondurilor); Ulterior, referatul este transmis Secretariatului pentru a fi inaintat Managerului in vederea analizdrii gi aprobdrii in 5edinta Comitetului Director (gi Consiliului Medical, dupd caz); Dupa analizare 5i aprobare, vor fi transmise Biroului Achizitii Publice pentru rezolvare; Referatele elaborate de gefii compartimentelor (sectii, laboratoare, servicii, birouri etc.) intocmite conform (aceluiagi) model standardizat adoptat de spital gi care au ca subiect reparatii ale diverselor tipuri utilitS!i: ap5, canal, energie electricS, sistem de aerisire etc, urmeazi aceagi proceduri. Ofertele gi mostrele de produse prezentate de diver5i producatori se inregistreazd la Registratura / Secretariat cu menlionarea exacti a orei de primire gi se pastreazi in acest loc p6n5 cdnd vor fi ridicate de reprezentanti ai Serviciului Achizitii Publice; Dupa expirarea termenului de depunere va fi anuntat personalul acestui compartiment pentru a fi ridicate; Adeverintele de salariat solicitate se intocmesc de c5tre personalul serviciului RUNOS, se inregistreazi la Registratura / Secretariat 5i se semneazi de cdtre geful serviciului RUNOS gi managerul spitalului; Adeverinlele solicitate de salariati pentru servicii bancare se intocmesc de cdtre personalul serviciului RUNOS, se inregistreazS la Registraturi / Secretariat gi se semneazd de cdtre seful serviciului RUNOS, directorul financiar-contabil si managerul spitalului; Adeverintele de prezenti pentru personalul medical care nu este incadrat in spital (medici in a doua specializare, medici rezidenti, alt personal care desfagoard diverse stagii de pregatire) se intocmesc de cdtre personalul serviciului RUNOS, se inregistreaza la Registraturi / Secretariat gi se semneazd de cdtre indrumdtorul responsabil cu pregatirea, geful serviciului RUNOS gi managerul spitalului; Solicitdrile de aprobare a concediului de odihnS, cu avizul gefului ierarhic 5i cu confirmarea sub formd de semnaturd (daci este cazul) a persoanei care inlocuiegte, cu confirmarea RUNOS, se inregistreaza la Registraturd / Secretariat gi se aprobi de c5tre managerul spitalului; 29
 30. 30. o solicitdrile de aprobare a concediului fird plati pentru o perioadd mai mare de 3luni, cu avizul gefului ierarhic gi a repre se inregistreazi la Registraturd / Sec Comitetului director pentru aprobare; RUNOS pentru evidenl5 gi gestionare co o Solicitarile individuale sau de grup ale anterior menlionate, se inregistreazd la Registratu rd / Secretariat, fiind inaintate ntru analizd gi solulionare; apoi Comitetului Director sau Consiliul mdsurilor de urmat 5i modur de rezorvare/sorulionare a acestora; o corespondenla spitalului cu diverse spitale, este inregistratd 5i stampilatd lasecretariat 5i transmisd ulterior la destinatar prin mail, fax 5i / sau curier, dupd caz;o Programul de lucru al secretariatului, pentru depunerea sau ridicareadocumentelor este zilnic, de luni pdnS vineri, intre orele: 0g.30 - 11.30 si 13.30 _ 15.30; o Mapele cu corespondenta sau managerului; documente de rezolvat se prezintd la solicitarea (2) circuitul facturilor este reglementat de prevederile oMFp nr. 3.s1,2 din 2008privind documentele financiar - contabile, conform cdruia,,,inregistrdrile incontabilitate se fac cronologic, prin respectarea succesiunii documentelor dupd datade intocmire sau de intrare a acestora in unitate gi sistematic, in conturi sintetice 5ia na litice". La inregistrarea facturiror, se vor respecta urmdtoarele prevederi: - toate facturile intrate in spital vor avea trecut pe ele numdrul deinregistrare alocat din registrul de evidenfd al documentelor intrate;- in cazul existen!ei unei adrese de insolire, se va fi menliona cd factura esteanexd la acea adres5 menlionatd cu nr. de inregistrare din registrul deevidentd al documentelor intrate; - plata facturilor va respecta prevederile legislative care reglementeazi a ngaja rea, lich ida rea gi ordona nla rea cheltu iel ilor. - se interzice circuralia in spitar a facturiror neanregistrate. l' Facturi pentru bunuri materiale (medicamente, reactivi, materiale sanitare,materiale de cura!enie, dezinfectanli, mijloace fixe, rechizite, tipizate,consumabile tehnicd de calcul, alimente, s.a.) 1'' Facturile pentru materiale vor fi ?nregistrate prin grija gestionarului respectiv . 2' pe factura se trece numarur contracturui de cumpdrare; 3' Marfa se receplioneazd de citre gestionar gi se verifici de citreacesta, impreund cu comisia de receplie stabilitd prin decizia managerului, din punctul de vedere al calitd!ii gi cantitdlii, activitate in urma cdreia se intocmegte NIR; 30
 31. 31. Factura ajunge la geful serviciului de specialitate care pune,,Bun de plat5"; Ulterior se transmite la Serviciul Contabilitate pentru inregistrare 5i vizi CFP; Documentele se transmit la Registratura spitalului pentru a fi avizate / aprobate de catre manager, iar dupa aprobare, se transmit serviciului Financiar - contabil pentru inregistrarea in evidenlele contabile; Planifica,rea pldlii facturilor se va face in baza ordonanlirii la plata 5i numaidacd facturile au toate vizele gi aprobdrile maisus mentionate. pentru servicii sau lucrari: Facturile pentru servicii sau lucriri vor fi inregistrate prin grija serviciilor de specialitate (administrativ sau tehnic) 2. Factura cu bun de platd va fi insolitd de un proces verbal de receplia serviciului sau o informare privind serviciul prestat, ulterior se vor transmite serviciului contabilitate pentru inregistrare gi viza CFp gi vor fi inregistrate prin grija serviciului administrativ. lll. Facturi pentru utilita!i (apd, canal, electricitate, gaze etc) vor fi inregistrate prin grija serviciului administrativ : t. Facturile pentru utilitili sosite prin coresponden!d Serviciului Administrativ care asigurd verificarea indexurile citite dupd care se acordd ,,Bun de platd,,; 2. In continuare, documentele se transmit la Serviciul Financiar -Contabil pentru inregistrare gi viza CFp. Pe facturd se trece numdrul contractuluide servicii sau lucr;ri. Sectiunea a Vlll a Regulamentul de ordine interioara pentru pacienti Art' 55 (1) PacienJilor interna!i li se aduc la cuno5tin!5, la internare, prevederile ,,Regulamentului de ordine interioard pentru pacien!ii interna!i" care-i privesc 5i vor semna de luare la cuno5tin!5 despre acestea in foaia de observalie clinicd generald. (2) Regulamentul de ordine interioard al pacien!ilor cuprinde obligaliile gi drepturile acestora pe perioada internSrii, care se completeazi cu prevederile prezentului Regulament intern. (3) In principal, obliga!iile pacien!ilor, pe timpul interndrii in spital, sunt: 1' Prezentarea tuturor actele necesare la internare, cunoa5terea codului cardului de sa natate. 2' Informarea medicului / asistentei de salon in legaturS cu orice modificare apdrutd in evolu!ia stdrii sale de sdndtate. 3' S; respecte programul pacientului afigat in seclie gi conduita terapeutic5 (cooperarea la tratament, intervenlie chirurgicald, etc). 4' Procurarea de medicamente din afara spitalului nu este permisd decat cu avizul medicului. 5. Se interzice cu desav6rgire instriinarea medicamentelor prescrise in spital. 4. 5. 6. L 7, Fa ctu ri 1,. sunt transmise conformitatii cu 1l JI
 32. 32. 6' Respectarea integritSlii bunurilor din patrimoniul spitalului, a inventarului ce se predd bolnavului la internare 5i folosirea cu grijd 5i corect a instala!iilor sanitare la dispozi!ie. 7. continuarea efectuarii tratamentului la domiciriu (dupa externare), conform recomanddrii medicu lui cu ra nt. 8. Sd aibS o atitudine respectuoasd asupra 9. Sd prezinte medicului de familie biletul primite la externare. de expertizS, ocazia zilelor curant 5i cu personalului (ne)medical din spital. de iegire din spital gi scrisoarea medicald 10.Sd respecte programul pacientului afi5at in seclie. 11.se predea fSrd intarziere hainele gi incdltdmintea la garderobi. 12'Sd respecte regulile de ordine interioard ale unitd!ii afigate la locuri vizibile. 13'sd ia la cuno5tin!5, la internare, de prevederile Regulamentului de ordine interioara al pacienlilor, cdt 5i de tratamentul medico-chirurgical, gi sd-gi asume prin semndturd inleregerea gi respectarea acestora. (a) In spital sunt interzise cu desSvar5ire: fumatul, consumul de bauturi alcoolice, jocurile de noroc. (5) Repausul la pat pe durata indicatd de medicul curant este obligatorie, Deplasdrile pentru investigatii 5i tratamente se vorface numai la indica!ia mediculuicurant. (6) se recomandd evitarea consumarii alimentelor conservate gi a celor contraindicate de medici. (7) Pacien!ii au obligalia de a avea o comportare corecta si rela!iile cu ceilalli bolnavi si cu personalul medico-sanitar, evitand incalcarea disciplinei de spital, tulburarea linistii si orice manifestare necuviincioasa sau neadecvata. Nemullumirile vor fi aduse la cunostiita pe un ton adecvat gi imediat ce este posibil, asistentei de salon, mediculuicurant sau medicului gef de seclie, care sunt obliga!i sd asculte gi si rezolve orice plangere. (8) Pacientii sunt obligali sd pastreze cura!enia saloanelor, culoarelor gi grupurilor sanitare 5i s5 ajute la mentinerea cura!eniei in unitare. (9) Este cu desavdrSire interzisd pdrisirea spitalului fdrd bilet de voie semnat de medicul curant 5i aprobat de medicul gef de seclie sau inlocuitorul sau. (10) Plecarea din spital, atunci c5nd starea pacientului o permite, este permisd pentru urmatoarele motive justificate: ridicarea ajutorului de boald sau a pensiei sau la solicitarea expresa a unor spitale. (11) In mod cu totul exceplional (calamitali, chemdri ale comisiei probleme familiare sau probleme personale urgen!e), precum gi cu festive, se pot acorda invoiri de cateva zile, la propunerea medicului aprobarea medicului gef de seclie. (Lzl Pacienli sunt obligali de a explica membrilor familiilor gi si 15mureascd pe apartindtori in legaturi cu respectarea cu strictete a regulilor privind vizitarea pacientilor si conditile in care se desfasoara vizita lor (intreruperea vizitei in timpul efectuarii manevrelor de ingrijire de catre personalul medical. (13) s; asigure individual paza 5i proteclia bunurilor personale de valoare pe care le introduc in spital , asumAndu-gi intreaga responsabilitate in acest sens. 'tz
 33. 33. (14) s5 informeze medicul curant in legaturd cu toate problemele de sinitate avute, reactii alergice la medicamente sau alimente, inclusiv dacd are cunostinli despre faptul ca e purtatorul unei boli transmisibile. (15)Drepturile pacien!ilor sunt prevazute in Legea drepturilor pacientului (Anexa nr. 1). Art' 57 (1) Bolnavii sunt obliga!i sd explice familiilor si si lamureasci aparlindtorii in legaturd cu respectarea cu strictele a dispozi!iilor privind vizitarea bolnavilor pentru a evita deplasdrile inutile. Sectiunea a lX a Documentul medical al pacientului (FOCG / FSZI Circuitul documentului medical (FOCG / FSZI Art' 58 Personalul medical al spitalului are obligalia respectdrii regulilor generale privind completarea 5i traseul documentului medical al pacientului (Foaia de Observatie Clinicd General; - FOCG sau Foaia de Spitalizare de Zi - FSZ),stabilite in conformitate cu prevederile legale in vigoare gi reglementdrile interne ale spitalului. Confidentialitatea continutulului dosarului medical (FOCG IFSZI Art' 59 (1)Personalul medical al spitalului are obliga!ia respectdrii confidentialit;tii continutului dosarului medical al pacientului, in conformitate cu prevederile legale in vigoare gi reglementdrile interne ale spitalului. (2)Fiecare pacient are drepturile conferite de lege privind confidenlialitatea informaliilor privind starea sa de sdnitate, diagnosticul formulat gi metodele de tratament dar gi referitor la respectarea intimitSlii pe parcursul examinirilor medicale, a consulturilor sau intervenliilor chirurgicale. (3) Confidenlialitatea constituie una dintre cele mai importante valori ale actului medical pe care se bazeazi relalia pacient - medic. (4) Informalia medicalS aparline celui ce a fost investigat, el fiind singurul in masurd sd decidi in legaturd cu utilizarea gi exploatarea acesteia. (5) Toate informa!iile despre starea de sinitate a pacientului, despre diagnostic, prognoza 5i tratament gi datele cu caracter personaltrebuie pistrate in sigurantS, cu respectarea anonimatului gi confidenlialitdtii, chiar gi dupi decesul persoanei' Aceste informdri confidenliale pot fi divulgate doar daci pacientuli$i dd consimtdmdntul explicit sau ddcd legea susline acest lucru in mod expres. (6) Toate datele despre identitatea pacientului trebuie protejate. proteclia acestora trebuie sd fie adecvatS, astfel inc6t s5 nu fie posibilS alterarea lor fizici sau electronicS, impotriva oricdrei posibilitS!i de distrugere (apd, foc, etc.) sau sustragere. (7) Pacien!ii au drept de acces la dosarele lor medicale, la inregistrdrile tehnice (de imagistica medicalS, radiologie, etc.) gi la orice alte documente care au legatur5 cu diagnosticul, tratamentul gi ingrijirile de sanitate primite gi pot cere corectarea, completarea, 5tergerea, clarificarea 5i / sau aducerea la zi a datelor personale 5i medicale care sunt incorecte, incomplete, ambigue sau depa5ite sau JJ
 34. 34. care nu sunt relevante pentru diagnostic, tratament gi activitatea de ingrijiremedicali. (8) Nu va exista nici un amestec in viala privatd sau familiald a pacientului cuexceplia situaliei in c lucru este necesar pentru stabilirea diagnosticului,pentru tratament si 5i numai cu condilia ca pacientur sd-gi fi datconsim]im6ntul pent (9) Intervenfiile medicale trebuiesc fdcute in condiliile acorddrii pacientuluirespectului f;ta de integritatea sa fizicd. In condi!iile ?n care pacientul nu areputerea de discernam6nt necesarS, acordul va fi dat de persoanele aparlindtoare.Reguli privind accesul personalului medical la continutul dosarului medical (FocG/Fsz) Art' 60 (1) FocG / rsz a pacientului are o deosebitd importan!d deoarece con!ineinformalii si date medicale despre starea sdndtilii fizice 5i / sau psihice,reprezent6nd relatari ale pacientului, constatari oni..iiu.'ulu medicului girezultatele investigafiilor paraclinice. Din aceastd perspectivd, FoGG/FSZ este undocument medical medico-legal, privit 5i analizat din perspectiva ghidurilorterapeutice, a ghidurilor de practicS me licalS, a statisticii medicate 5i a deciziilor inlegaturd cu actul medical in sine. (2) Accesul la dosarul pacientului se face cu respectarea prevederilor legale invigoare gi reglementarilor interne ale spi alului. Transmiterea FocG intre membrii echipei murtidisciprinare Art' 67 Transmiterea FocG (pe suport hartie) intre membrii echipeimultidisciplinare se face cu respectarea prevederilor legale in vigoare gi areglementirilor interne a le spitalului. FocG insole5te permanent pacientul gi este manipulata doar de personalul medical. Reguli privind accesul altor persoane la informatiile medicale din dosarul medical (FOCG) Art' 62 (L) Prezentul regulament stabile5te modaritatea de transmitere de citrespital a informa!iei din dosarul medical, in scopul asigurarii accesului pacientului lapropriile date cu caracter medical gi pentru garantarea confidenlialitdliiinformaliilor ce !in de secretul datelor cu caracter personal 5i a actului medical insine. (21 lnformafia din FocG se elibereazd personal pacientului, iar pentrupersoanele care nu au implinit vdrsta de 18 ani, precum 5i cele declarate firddiscernam6nt, se elibereazi reprezentanlilor lor legari (rude apropiate). In cazul incare pacientul nu dore5te sd fie personal informat, la solicitarea acestuia,informalia se prezinti persoanei nominalizate in scris de citre pacient, (3) In situa!ia solicitSrii informa!iei despre datele cu caracter medical ale unuipacient decedat, informalia se elibereazJ rudelor apropiate, cu condifia ca inacordul informat semnat in timpul vielii de catre pacientul decedat sd nu fieindicatd expres dorin!a acestuia referitor la p5strarea confiden!ialitd!ii absolute a datelor despre sindtatea sa. (41 La solicitarea motivata a organului de urmarire penala, a instan{eijudecdtoresti, in legaturd cu efectuarea urmdririi penale sau a procesului judiciar, 1A J+
 35. 35. informatia din dosarul medical se elibereazd in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, dupd cum urmeazS: O informalia se elibereaza pe baza cererii scrise a solicitantului gi in condiliile confirmdrii primirii prin semndtura solicitantului 5i a conducdtorului spitalul; daci solicitarea necesiti timp pentru rdspuns (FOCG se aflS in arhiva spitalului), informatia cerutd va fi pusa la dispozitia solicitantului, in baza cererii scrise, nu mai t6rziu de 10 zile de la inregistrarea cererii; C cererea scrisd va conline: datele de identificare a solicitantului 5i pe cat posibil, detalii pentru identificarea informatiei solicitate (perioada tratamentului gi a investigatiilor); modalitatea de primire a informa!iei solicitate; Persoana desemnatd pentru transmiterea informa!iei din dosarul medical al pacientului va asigura diseminarea acesteia in termenul mentionat anterior, numai dupd ce managerul spitalului (inlocuitorul legal al acestuia) a aprobat conlinutul scrisorii de rdspuns. Accesul la informatiile medicale ale pacientilor pentru activitati de invatamant sau cercetare Art.63 (1) Informa!iile din FOCG/FSZpot fi accesate gi folosite in scop didactic gi pentru realizarea de lucrdri academice, cu respectarea conditiilor in legaturd cu existenta consimtim6ntului scris in acest sens, respectarea legislatiei in vigoare cu privire la asigurarea confidentialititii datelor personale gi a datelor medicale, precum gi a reglementirilor interne specifice. (2) Spitalul este autorizat s5 acorde accesul la baza de date medicale ale pacientilor sii in calitate de unitate sanitari in care se desfagoari activitate de ce rceta re. (2) Responsabilitatea acorddrii accesului la informatiile din baza de date medicale a pacientilor este a Comisiei de Etici care analizeazd cererea solicita ntu lu i. (3) Accesul solicitantilor la datele medicale ale pacientilor va fi supravegheat de citre coordonatorul studiului clinic sau a cercetatorului - conducdtor de proiect, in calitate de angaja!i ai spitalului iar pentru studentii aflati in procesul de invSlam6nt medical, sub directa supraveghere a personalului didactic (angajat al spitalului), care au responsabilitatea asigurdrii confidentialitatii datelor personale. (4) Activitatea de cercetare se desfagoard cu aprobarea proiectelor de citre medicii coordonatori gi sunt monitorizate de acegtia in baza unui plan in care se urmaresc anumili parametrii.Rezultatele activitSlii de cercetare gtiintificd medicalS se vor constitui in materiale medicale (bro5uri) de informare pentru educalia sanitard a populaliei gi pentru pregatirea pacientilor care doresc si apeleze la serviciile oferite de spital sau vor face obiectul unor comunicdri gtiinlifice la sesiunile conferinlelor sau congreselor de profil, na!ionale sau inte rnationa le. Transmiterea informatiilor despre starea medicala a pacientuluiintre unitati spitalicesti Art.64 (1) Pentru acordarea unor servicii spitalicegti complete 5i in concordanti cu evolulia stdrii de sinitate, pacientul poate fi transferat la o altd unitate sanitard, i-s
 36. 36. pe baza protocoalelor sau convenliilor incheiate in acest sens, cu respectarea procedurii de transfer interspitalicesc stabilite de legislalia in vigoare. (2) In aceasta situalie, inainte de efectuarea transferului, medicul curant / medicii din echipa interdisciplinarS au obligalia de a evalua pacientul gi de a-i asigurd tratamentul necesar stabilizirii in vederea transferului. (3) Medicul curant/ medicul din garda are obligalia de a informa pacientul sau pe apar{indtorii acestuia asupra posibilelor riscuri 5i / sau beneficii ale transferului gi de a obtine acceptul de transferinainte ca acesta sd se faci. (4) Datele despre starea pacientului, investigaliile efectuate gi rezultatele acestora, medicatia administratd cu specificarea dozelor 5i a orelor de administrare, consulturile de specialitate, in copie sau original, sunt atasate la Epicriza / Biletul de transfer. Obtinerea consimtamantului scris pentru utilizarea datelor din dosarul medical in scop stiintific Art.65 (1) Consimtim6ntul pacientului este obligatoriu in cazul participdrii sale la activitdtile de cercetare stiinlificd sau invdldmant clinic. (2) Scopul consim!Sm6ntului este acela de a a-i asigura pacientului posibilitatea de a lua in considerare, de a analiza gi evalua beneficiile gi dezavantajele tratamentului medical propus, astfel inc6t sd poatS face o alegere ralionali intre acceptarea 5i refuzul tratamentului. (3) Informarea corectd gi oblinerea consimtam6nlului sunt etape deosebit de importante deoarece un pacient nu poate participi la un studiu gtiin{ific daca nu a inteles pe deplin toate aspectele care il privesc in mod direct gi pentru care nu 5i-a dat, in mod conStient gi in scris, acordulde a participa la acest studiu. (4) Responsabilitatea informdrii 5i a oblinerii acordului este a medicului coordonator al studiului clinic (angajat al spitalului), drept pentru care, acesta va desfa5ura urmatoarele activitS!i: o va purta un dialog deschis cu fiecare pacient - voluntar, intr-un cadru privat, prezent6nd detaliat, de la simplu la complex, riscurile, beneficiile, obliga!iile gi responsa bilitSlile pd r{ilor implicate; o la finalul disculiei va verifica inlelegerea de citre pacientul - voluntar a termenilor din consimlSmdntul informat gi va oferi raspunsuri satisfScitoare la intreb5rile formulate de acesta apoi va oferi timpul de 96ndire necesar luarii unei decizii. o dupa expirarea acestui timp la dispozilia pacientului, daci se constati cd subiectul dore5te in mod absolut voluntar sd participe la studiul clinic 5i c5 a inteles 5i a reflectat la informaliile conlinute ?n formularul de informare 5i cel al consimlSm5ntului informat, este invitat sd semneze 5i sd dateze formularul de consimlamAnt de participare voluntarS la studiul clinic respectiv. Semnarea gi datarea se va face personal de citre pacient gi de cdtre medicul coordonator al studiului. (5) Regulile privind informarea 5i oblinerea consimldmAntului informat pentru participarea voluntard la studii clinice se aplicd pentru fiecare studiu clinic in pa rte. Transmiterea datelor medicale ale pacientilor in vederea centralizarii 36

×