Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Banghay aralin sa araling panlipunan 10

5,976 views

Published on

Cebu Normal university, BSED - Social Science IV finals project. A lesson plan by Rhumfel Panaginip . Hope it would be a great help.

Published in: Education
 • You can ask here for a help. They helped me a lot an i`m highly satisfied with quality of work done. I can promise you 100% un-plagiarized text and good experts there. Use with pleasure! ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/36cXjBY ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Banghay aralin sa araling panlipunan 10

 1. 1. BLOCK PLAN TEMPLATE FOR THE WEEK IN Araling Panlipunan 10 Pangalan ng Guro: Rhumfel C. Panaginip Quarter: Ikatlo Week No 1 Date Submitted. Sept. 26, 2017 Content Standard Ang mga mag - aaral ay may pag – unawa sa kahalagahan ng pagtanggap at paggalang sa iba’t ibang perspektibo na may kaugnayan sa samu’t saring isyu sa gender Performance Standard Ang mga mag - aaral ay nakabubuo ng dokyumentaryo na nagsusulong ng paggalang sa karapatan ng mga mamamayan sa pagpili ng kasarian at sekswalidad Learning Competency  Nasusuri ang epekto ng same-sex marriage sa mga bansang pinahihintulutan at pinagbabawalan ito.  Naipapahayag ang pananaw sa pagpapahintulot ng same-sex marriage sa bansa. Daily Essentials Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Learning objectives 1. Nasusuri ang mga bansang nagbabawal o nagpapahintulo t ng same-sex marriage. 2. Natutu koy ang mga parusang pinapatung sa mga same-sex couple sa mga bansang nagbabawal ng same-sex marriage. 3. Naibab ahagi ang kani- kanilang saloobin sa mga parusa na ipinapatung sa mga same-sex couple. 4. Nakakal ikha ng isang 1. Nakakapaghamb ing ng kaibahan sa mga bansang humihintulot at bumabawal sa same-sex marriage. 2. Naisusuri ang mga mabuti at masamang epekto ng same- sex marriage sa mga bansang nagpapahintulot nito. 3. Nakakagawa ng isang malikhain na pagsasadula na nagpapakita ng mabuti at masamang epekto ng same- sex marriage. 1. Nakakapagmam asig ng masusi sa mga pagtrato ng lipunan sa mga same-sex couples. 2. Nakakapaglikha ng isang comic strip na nagpapakita ng pagtrato ng lipunan sa mga same-sex couples. 1. Nakakabahagi ng kanilang mga saloobin hinggil sa pagpapahintu lot sa same- sex marriage sa bansa. 2. Nakakalikha ng tula na bumabatay sa pagsang-ayon o hindi pagsang-ayon sa pagpapahintu lot ng same- sex marriage sa bansa. 1. Makakalikha ng kanta na nagpapakita ng kani- kanilang pananaw sa pagpapahintu lot ng same- sex marriage sa bansa.
 2. 2. editorial cartoon tungkol sa mga pagtrato ng mga mamamayan sa mga same-sex couple Level 1 (15%) QA) Knowledge Activities Gawain 1 (quote interpretation) Gawain 2 ( Personal Reflection) Gawain 3 (Anong bansa?) Gawain 1 (Statistics Analysis) Gawain 1 ( School mini- survey) Level 2 (25%) QB) Process Activities Gawain 4 (Snake And Ladder) Gawain 2 (Punan ang Chart) Gawain 1 ( Pagdedebat e) Level 3 (30%) QC) Understandi ng & Reflections Activities Gawain 5 (Picture Reflection) Gawain 2 (Feelings mo, gawin mo.) Gawain (Ano ang Gagawin ko?) Level 4 (30%) QB) Activities on Products or Performanc es Gawain 6 (Editorial Cartooning) Gawain 3 (pagsasadula) Gawain 3 (Comic strip making) Gawain 2 (Poem composition) Gawain 1 (Song Composition) Teacher’s Remarks Principal’s Comments
 3. 3. DESIRED LEARNING ACTIVITIES (DLA) SA ARALING PANLIPUNAN (Monday Lesson) Rhumfel C. Panaginip DLA No. 1 Grade Level: Grade 10 Subject: Araling Panlipunan Learning Competency: Nasusuri ang epekto ng same-sex marriage sa mga bansang pinahihintulutan o pinagbabawalan ito. Lesson/s: Same-sex Marriage Layunin: Matapos ang araling ito, ang mga mag-aaral ay: 1. Nasusuri ang mga bansang nagbabawal o nagpapahintulot ng same-sex marriage. 2. Natutukoy ang mga parusang pinapatung sa mga same-sex couple sa mga bansang nagbabawal ng same-sex marriage. 3. Naibabahagi ang kani-kanilang saloobin sa mga parusa na ipinapatung sa mga same-sex couple. 4. Nakakalikha ng isang editorial cartoon tungkol sa mga pagtrato ng mga mamamayan sa mga same-sex couple. Worksheet 1: Diagnostic Assessment Bilang pagbabalik-tanaw sa nakaraang aralin, ang mga mag-aaral ay bibigyan ng mga katanungan tungkol sa gender at sexuality (ito ang huling aralin sa nakaraang pagtatalakay). Ang mga katanungan ay ang mga sumusunod: 1. Ano ang kaibahan ng sekswalidad at kasarian? 2. Anu-ano ang mga mga iba’t-ibang kasarian? 3. Sang-ayon ba kayo na may karapatan ang mga third sex couples na mag-isang dibdib? (Ang mga subjektibong sagot ng mga mag-aaral ang siyang magiging introduksyon ng aralin. Ipapaliwanag ng guro ang aralin sa Gawain 1) I. Knowledge Gawain 1 (quote interpretation) Aatasan ang buong klase na basahin ng sabay-sabay ang ‘quote’ na ito: Mga katanungan: 1: Sang-ayon ba kayo na ang quotation na ito ay tumutukoy sa dalawang magkasintahan? Bakit o bakit hindi? 2: Bakit sila nag-uusap sa telepono samantalang malapit lang sila sa isa’t-isa? 3: Bakit sila natatakot na makita sa publiko ang kanilang matamis na pagsinta sa isa’t-isa?
 4. 4. Gawain 2 ( Personal Reflection) Sasagutin ng mga mag-aaral ang mga sumusunod sa isang-kaapat na papel. (opsyonal lamang ang pangalan). Are You Attracted To: Always Sometimes Never A. Opposite sex B. Same sex C. Animals D. Self E. Anything F. Nothing Gawain 3 (Anong bansa?) Hahanapin at ililista ng mga mag-aaral ang mga iba’t-ibang bansa na itutukoy ng guro. Guideline questions: 1. Ilista ang lahat ng bansa na nagpapahintulot ng same-sex marriage.
 5. 5. 2. Ilista ang lahat ng bansa na ipinagbabawal ang same-sex marriage. 3. Anu-anong mga parusa ang iniimplementa ng mga bansang nagbabawal ng same- sex marriage? 4. Anu-anong mga kadalasang relihiyon sa mga bansa na nagpapahintulot ng same-sex marriage? 5. Anu-anong mga kadalasang relihiyon sa mga bansa na ipinagbabawal ang same-sex marriage? II. Skill Development (process) Gawain 4 (Snake And Ladder)  Para masuri ang mga nalalaman ng mga mag-aaral sa Gawain 3, ipapangkat ang klase sa lima. Bawat pangkat ay bibigyan ng “bato”.  Bubuo sila ng isang linya sa harap ng guro.  Ang unang row ang unang maglalaro at susundan naman ito ng pangalawang row hanggang maubos ang lahat ng row. Pagkatapos, balik naman sa unang row hanggang matapos ang laro.  Tutukuyin ng mga manlalaro ang bansang isusumbat ng guro kung ito ba ay nagbabawal o nagpapaligal ng same-sex marriage. Ang unang magtaas ng kamay ang may tsansa na makasagot..  Kung ang sagot ng manlalaro ay tama, Maaari na niyang Ipagulong-gulong ang dice at i-abante ang kani-kanilang “bato” basi sa numerong lumabas sa dice.  May posibilidad na makakaakyat ang mga manlalaro sa hagdan ngunit may posibilidad din naman silang kainin ng ahas pababa. Ang pinakaunang pangkat na makatungtung sa 100 ay tatanghaling champion. Mga posibleng bansa na matukoy ng guro: Algeria, Saudi Arabia, Philippines, U.S.A., Luxemburg, Belgium, Mali, Indonesia, North Korea, South Korea, China, Russia, Sri Lanka, Pakistan, Thailand, Brazil, France, England, Scotland, Germany, Taiwan, Etc.
 6. 6. III. Understanding and Reflection Gawain 5 (Picture Reflection) 1. Anong nakikita niyo sa mga larawang ito? 2. Labag ba ito sa karapatang pantao? Bakit o bakit hindi? 3. Sa palagay niyo, tama ba na parusahan ng ganito ang mga same-sex couple? Bakit o bakit hindi? IV. Products Or Performance Gawain 6 (Editorial Cartooning) Instruction: Gumuhit ng isang Editorial cartoon na nagpapakita sa pagtrato ng mga mamamayan sa mga bansang ito: Group 1: Belgium Group 2: Saudi Arabia Group 3: Russia Group 4: U.S.A. Group 5: South Africa Group 6: Argentina Group 7: India Group 8: Italy
 7. 7. Summative Assessment (identification) (The Following items below will form as part of the long quiz at the weekend.) Panuto: Tukuyin kung ang bansang ito ay nagpapahintulot o nagpapabawal ng same-sex marriage. Isulat ang “L” kung ito ay nagpapahintulot at “N” kung ito ay nagpapabawal. __1. South Korea __6. South Africa __2. China __7. Pakistan __3. Chile __8. Yemen __4. India __9. Canada __5. Mali __10. Scotland

×