Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Banghay aralin sa araling panlipunan 10

10,310 views

Published on

Cebu Normal university, BSED - Social Science IV finals project. A lesson plan by Erica Jane Conde. Hope it would be a great help.

Published in: Education
 • My friend sent me a link to to tis site. This awesome company. They wrote my entire research paper for me, and it turned out brilliantly. I highly recommend this service to anyone in my shoes. ⇒ www.HelpWriting.net ⇐.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • I think you need a perfect and 100% unique academic essays papers have a look once this site i hope you will get valuable papers, ⇒ www.WritePaper.info ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2u6xbL5 ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Banghay aralin sa araling panlipunan 10

 1. 1. BLOCK PLAN TEMPLATE FOR THE WEEK IN ARALING PANLIPUNAN Grade 10 Teacher’s Name: Erica Jane A. Conde Quarter: 3rd Week No.: 3 Date Submitted: October 11, 2017 Content Standard Ang mga mag-aaral ay may pag-unawa sa kahalagahan ng pagtanggap at paggalang sa iba’t ibang perspektibo na may kaugnayan sa samu’t saring isyu sa gender. Performance Standard Ang mga mag-aaral ay nakabubuo ng dokyumentaryo na nagsusulong ng paggalang sa karapatan ng mga mamamayan sa pagpili ng kasarian at sekswalidad. Learning Competency Nakabubuo ng dokyumentaryo na nagsusulong ng paggalang sa karapatan ng mga mamamayan sa pagpili ng kasarian at sekswalidad. Daily Essentials Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Learning objectives Nakakikilala sa pagkakaiba ng Sex and Gender; Natataya ang bahaging ginampanan ng kasarian sa iba’t- ibang larangan at institusyong panlipunan; Nakikibahagi sa sariling karanasan sa pakikitungo sa iba’t-ibang gender; Nakakapagpapakita sa mga angkop na paraan sa pakikitungo sa iba’t- ibang gender. Level 1 (15%) QA) Knowledge Activities Aktibiti 1. Ano daw? (Pagpapakita ng mga mensahe mula sa iba’t- ibang personalidad) Aktibiti 2. Ansabe? (Pagpapakita ng lyrical music video ng kantang If I Were A Boy ni Beyonce) Level 2 (25%) QB) Process Activities Aktibiti 3. Graphic Organizer (Tungkulin ng kasarian sa iba’t- ibang institusyon) Level 3 (30%) Aktibiti 4.
 2. 2. QC) Understanding & Reflections Activities Picture Identification (Pagpapakita ng larawan ng mga artista na nabibilang sa LGBT community) Aktibiti 5. Pagbabahagi (Pagbabahagi ng karanasan) Level 4 (30%) QB) Activities on Products or Performances Aktibiti 6. Picture Transition (Paggawa ng isang Picture Transition na nagpapakita ng mga angkop na pakikitungo sa iba’t- ibang kasarian.) Teacher’s Remarks Assignment Principal’s Comments
 3. 3. DESIRED LEARNING ACTIVITIES (DLA) SA ARALING PANLIPUNAN DLA No. 01 Subject: KONTEMPORARYONG ISYU Grade Level: 10 Pamantayan sa pagkatuto: Nakabubuo ng dokyumentaryo na nagsusulong ng paggalang sa karapatan ng mga mamamayan sa pagpili ng kasarian at sekswalidad. Paksang Aralin: Gender and Sexuality Mga Layunin: Sa pamamagitan ng iba’t-ibang mga gawain, ang mga mag-aaral sa ikasiyam na baitang na may 70% ma kawastuhan ay inaasahang: 1. Nakakikilala sa pagkakaiba ng Sex and Gender; 2. Natataya ang bahaging ginampanan ng kasarian sa iba’t-ibang larangan at institusyong panlipunan; 3. Nakikibahagi sa sariling karanasan sa pakikitungo sa iba’t-ibang gender; 4. Nakakapagpapakita sa mga angkop na paraan sa pakikitungo sa iba’t-ibang gender. Worksheet No. 1. Diagnostic Assessment  SUKATIN MO! Para masukat ang paunang kaalaman ng mga estudyante sa Sex at Gender, ang mga estudyante ay tatanungin ng mga sumusunod na katanungan: 1. Sang-ayon ba kayo na ang lalaki ay mas malakas kaysa sa babae? 2. Sang-ayon ba kayo na ang babae ay dapat nasa bahay lang at ang lalaki ang tanging magtatrabaho? 3. May kakilala ba kayong babae na gumagawa ng trabaho ng lalaki at lalaki na gumagawa ng trabaho ng babae? I. Getting to Know the Lesson (Knowledge) Aktibiti 1. Ano Daw? Magpapakita ang guro ng mga mensahe mula sa iba’t-ibang personalidad. “We’ve begun to raise daughters more like sons… but few have the courage to raise our sons more like our daughters.” –Gloria Steinem “All through life there were distinctions – toilets for men, toilets for women; clothes for men, clothes for women – then, at the end, the graves are identical.” –Leila Aboulela “Both men and women should feel free to be sensitive. Both men and women should feel free to be strong… it is time that we all perceive gender on a spectrum not as two opposing sets of ideas.” –Emma Watson Papipiliin ng guro ang mga estudyante ng quotations sa itaas kung alin ang mas sinasang-ayunan nila. Aktibiti 2. Ansabe? Magpapakita ang guro ng lyrical music video ng kantang “If I Were A Boy” ni Beyonce. Mga katanungan: 1. Ano ang ninaais ng mang-aawit? 2. Ano kaya ang nararamdaman ng mang-aawit habang kinakanta niya ang awitin? 3. Ano ang mga kasarian na nabanggit sa kanta? 4. Ano pa ang ibang kasarian maliban sa lalaki at babae? 5. Ano sa inyung palagay ang pagkakaiba ng Sex at Gender? II. Skill Development (Process) Aktibiti 3. Graphic Organizer
 4. 4. Hayaan ang mga estudyante na magsagawa ng diskusyon sa mga tungkulin na ginagampanan ng bawat kasarian sa iba’t-ibang institusyon na nasa graphic organizer. Gabay na mga katanungan: 1. Paano nakakaapekto ang mga tungkuling ito sa pagkahubog ng napiling kasarian ng tao? 2. Paano natutulungan ng iba’t-ibang kasarian ang mga isntitusyong ito? 3. Paano pinakikisamahan ang mga taong kabilang sa ibang kasarian sa mga institusyong ito dito sa Pilipanas? 5. Gaano kahalaga na mamulat ang bawat kasarian sa mga tungkulin nila sa lipunan? III. Constructing Meanings (Understanding and Reflections) Pagkatapos matutunan ang iba’t-ibang tungkulin ng iba’t-ibang kasarian, upang mas mapalawig pa ang kanilang kaalaman, magpapakita ang guro nga iba’t-ibang larawan sa klase. Aktibiti 4. Picture Identification Gabay na mga katanungan: 1. Anong unang salita ang iyong naisip pagkatapos makita ang mga larawan? 2. Ano ang masasabi niyo sa takbo ng karera na pinili ng mga taong ito? 3. Masaya ba sila sa kasarian na kanilang pinili? 4. May pagkakaiba ba ang kanilang buhay sa ibang taong nabibilang sa pangunahing kasarian? Aktibiti 5. Pagbabahagi Bubuo ng isang malaking bilog ang klase. Sa gawaing ito, kinakailangang ang bawat isa ay makakapagbahagi ng sariling karanasan sa pakikitungo nila sa mga tao na may ibang kasarian mapanegatibo man o positibo. Sa gitna ng bilog, may inihandang isang garapon ang guro na naglalaman ng mga mga blankong ginupit na papel. Pagkatapos ng pagbabahagi, ang bawat estudyante ay kailangang sumulat ng mga bagay na babaguhin PAMILYA RELIHIYON MGA TUNGKULIN NG KASARIAN TRABAHO PAMAHALAN EDUKASYON
 5. 5. nila sa kanilang pakikitungo sa ibang kasarian, at mga bagay na kanilang pagbubutihin upang makaambag sa pagpapanatili ng kaayusan sa lipunan. IV. Learning Transfer (Products or Performances) Aktibiti 6. Picture Transition Ipapangkat ng guro ang klase sa 5. Bawat pangkat ay kailangang gumawa ng isang Picture Transition na nagpapakita ng mga angkop na pakikitungo sa iba’t-ibang kasarian. Pamantayan: Kwalidad ng larawan – 20 puntos Nilalaman – 20 puntos Pagkamalikhain – 20 puntos Summative Assessment A. Identification Alamin kung ano ang tinutukoy sa bawat pahayag ay SEX o GENDER. ______1. Ang babe ay nakakapagsilang ng sanggol. ______2. Ang lalaki ay hindi umiiyak. ______3. Ang babae ay hindi pwedeng maging inhenyero. ______4. Ang lalaki ay nag-eejaculate. ______5. ANg babae ay nireregla. ______6. Dapat manatili lang sa bahay ang mga babae at gumawa ng gawaing bahay. ______7. Mas malakas ang lalaki kaysa sa babae. ______8. Ang lalaki ay maaaring magkaroon ng maraming asawa. ______9. Dapat manatiling birhen ang babe bago maikasal. ______10. Ang lalaki ay hindi pwedeng magsuot nga palda. B. Enumeration Ibigay ang 5 pangunahing institusyon sa lipunan na nakakaimpluwensiya sa mga tungkulin na dapat gampanan ng bawat kasarian. Magbigay ng isang halimbawa ng tungkulin ng bawat kasarian sa bawat institusyon. C. Essay Sagutin ang tanong sa ibaba na hindi bababa sa pitong pangungusap ang paliwanag. Ikaw ay nabibilang sa isang konserbatibong relihiyon na matatag ang katayuan sa pagkondina sa mga LGBT, at nagkataong may personal na liberal na pananaw sa pagkakaisa ng bawat tao anuman ang lahing kanilang kinabibilangan. Paano mo maisasabuhay ang iyong personal na prinsipyo na sa kabila ng paniniwala ng iyong relihiyon? Kung sakaling may dapat kang piliin sa dalawa, pipili ka ba? Bakit? (15 puntos) Pamantayan: Nilalaman – 10 puntos Koneksyon ng bawat ideya – 5 puntos

×