Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Курс по информационни технологии (2013) - 1. Desktop приложения. Windows Forms. Windows Presentation Foundation

677 views

Published on

Занятие №1 на курса по информационни технологии (2013) провеждан от ДАВИД академия в ПМГ "Никола Обрешков" - Казанлък. Включва темите:
- Desktop приложения
- Windows Forms
- Windows Presentation Foundation

Published in: Education
 • If you are looking for customer-oriented academic and research paper writing service try ⇒⇒⇒ WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ liked them A LOTTT Really nice solutions for the last-day papers
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • www.HelpWriting.net is a really good site. thanks
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • www.HelpWriting.net helped me too. I always order there
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • I pasted a website that might be helpful to you: ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ Good luck!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Курс по информационни технологии (2013) - 1. Desktop приложения. Windows Forms. Windows Presentation Foundation

 1. 1. Курс по информационни технологии Занятие №1 Desktop приложения. Windows Forms. Windows Presentation Foundation 2013
 2. 2. Съдържание 1/1 • Desktop приложения • Windows Forms • Windows Presentation Foundation
 3. 3. Desktop приложения • С какво се характеризират desktop приложенията? – – – – – Графичен потребителски интерфейс (GUI) Прозорци (форми) Контроли Събития и обработчици Самостоятелни процеси (за разлика от уеб приложенията)
 4. 4. Desktop приложения • Прозорци – – – – – Видима област Заглавна лента Системни бутони Фиксиран/променлив размер Главен прозорец
 5. 5. Desktop приложения • Контроли – – – – Визуални компоненти Контейнери Йерархия от контроли Потребителски контроли
 6. 6. Desktop приложения • Събития – Предизвикват се в определен момент от изпълнение на програмата или в отговор на външно явление – Могат да бъдат улавяни чрез обработчици, създадени от програмиста
 7. 7. Desktop приложения • Съобщения – – – – – – Опашка за съобщения Цикъл за обработка на съобщения Обработката е линейна (синхронна) Нишка за потребителския интерфейс Съобщенията обикновено предизвикват събития Програмно изпращане на съобщения
 8. 8. Desktop приложения • Модални диалози – Прозорци – Ограничават достъпа до останалите прозорци – Резултат от диалога
 9. 9. Windows Forms • Какво е Windows Forms? – Част от .NET Framework – Платформа за managed desktop приложения – Обвивка и надграждане на Win32 API
 10. 10. Windows Forms • Използване на Windows Forms – Windows Forms Application проект – Пространство от имена System.Windows.Forms
 11. 11. Windows Forms • Прозорци (форми) – – – – Базов клас Form Windows Form файлов шаблон Главна форма Метод Show()
 12. 12. Windows Forms • Често използвани свойства на формите – – – – – – – – Size Text StartPosition FormBorderStyle MinimizeBox, MaximizeBox ShowInTaskbar ShowIcon AcceptButton, CancelButton
 13. 13. Windows Forms • Контроли – – – – – – – – Базов клас Control Label TextBox ListBox ComboBox CheckBox RadioButton Button
 14. 14. Windows Forms • Контроли – – – – – – ListView TreeView MonthCalendar DateTimePicker RichTextBox WebBrowser
 15. 15. Windows Forms • Често използвани свойства на контролите – – – – – – – – – Parent Size Location Margin Dock Anchor Text Enabled Visible
 16. 16. Windows Forms • Често използвани свойства на контролите – – – – – ForeColor BackColor Font TabIndex Tag
 17. 17. Windows Forms • Контейнери – – – – – – Panel GroupBox FlowLayoutPanel SplitContainer TabControl TableLayoutPanel
 18. 18. Windows Forms • Събития – Обикновени събития в .NET – Всяка контрола предоставя събития, съответсващи на предназначението ѝ – Обработчици – делегати – Закачане на обработчици през визуалния редактор
 19. 19. Windows Forms • Модални диалози – – – – Методът ShowDialog() Изброеният тип DialogResult Свойството Form.DialogResult Свойството Button.DialogResult
 20. 20. Windows Forms • Data binding – Пряко обвързване между свойства на контроли и вътрешни обекти с данни – Предотвратява описването на излишен програмен код – Улеснява поддръжката – Не е приложимо в пълна степен в Windows Forms
 21. 21. Windows Forms • Data binding – автоматично зареждане на списъци в списъчни контроли – Поддържа се от ListBox и ComboBox – Свойството DataSource – обект, който имплементира IList или IListSource – Свойството DisplayMember – Свойството ValueMember – Свойството SelectedValue
 22. 22. Windows Presentation Foundation • Какво е Windows Presentation Foundation (WPF)? – – – – – Част от .NET Framework (от версия 3.0 насам) Платформа за managed desktop приложения Базирана на DirectX, а не на Win32 Позволява разработката на Rich User Interface Разделя форматирането на интерфейса от поведението на програмата (XAML и code-behind)
 23. 23. Windows Presentation Foundation • Какво е XAML? – – – – – eXtensible Application Markup Language Базиран на XML Служи за деклариране на потребителски интерфейс Използва се в WPF, Silverlight и WinRT Visual Studio предоставя удобен визуален редактор за XAML
 24. 24. Windows Presentation Foundation • Защо XAML? – Разделя се външният вид на приложението от поведението му – Много варианти за потребителски интерфейс за еднакво поведение – Възможност интерфейсът да се проектира от дизайнер, а функционалността – от програмист
 25. 25. Windows Presentation Foundation • Използване на WPF – WPF Application проект – Пространство от имена System.Windows – .xaml и .xaml.cs файлове
 26. 26. Windows Presentation Foundation • Прозорци Базов клас Window Коренов елемент Window Window (WPF) файлов шаблон Главен прозорец – свойството Application.MainWindow – Метод Show() – – – –
 27. 27. Windows Presentation Foundation • Често използвани свойства на прозорците – – – – – – – – Width, Height Title WindowStartupLocation Top, Left WindowStyle ResizeMode ShowInTaskbar Icon
 28. 28. Windows Presentation Foundation • Контроли – – – – – – – – Базов клас Control Label TextBox ListBox ComboBox CheckBox RadioButton Button
 29. 29. Windows Presentation Foundation • Контроли – – – – – – – Border ListView TreeView Calendar DatePicker RichTextBox WebBrowser
 30. 30. Windows Presentation Foundation • Често използвани свойства на контролите – – – – – – Parent Width, Height HorizontalAlignment, VerticalAlignment Content Items HorizontalContentAlignment, VerticalContentAlignment – Margin – IsEnabled – Visibility
 31. 31. Windows Presentation Foundation • Често използвани свойства на контролите – – – – – Foreground Background FontFamily, FontSize TabIndex Tag
 32. 32. Windows Presentation Foundation • Контейнери – – – – – – Canvas GroupBox StackPanel TabControl UniformGrid Grid
 33. 33. Windows Presentation Foundation • Събития – Маршрутизирани събития – Стратегия за маршрутизиране: • Отгоре надолу (tunneling) • Отдолу нагоре (bubbling) • Директно (direct) – аналогично с обикновените събития в .NET – Двойки tunneling и bubbling събития
 34. 34. Windows Presentation Foundation • Модални диалози – Методът ShowDialog() – Свойството Window.DialogResult
 35. 35. Windows Presentation Foundation • Data binding в WPF – Широко приложим подход – Data binding е една от основните цели при проектирането на WPF платформата – Препоръчва се пред алтернативния подход (controldriven design) – Свойството FrameworkElement.DataContext
 36. 36. Windows Presentation Foundation • Markup разширението Binding – Служи за обвързване на свойство на контролата с данни от контекста – Възможно е да се укаже сложен път до свойството, съдържащо търсените данни – Възможно е обвързването да бъде еднопосочно или двупосочно – Възможно е да се укаже тип на обект, служещ за преобразуване на данните
 37. 37. Windows Presentation Foundation • Какво е Model-View-ViewModel (MVVM)? – Архитектура, при която програмата е разделена на три части със строго определена роля – Models – това са класове, които служат за вътрешно съхранение на данни, но не описват функционалност – Views – това са контроли/прозорци, които описват потребителския интерфейс на приложението, но не служат за съхранение на данни ине описват функционалност – View Models – това са класове, които описват функционалността на приложението и служат за посредници между моделите и изгледите
 38. 38. Windows Presentation Foundation • Защо MVVM? – Трислойна архитектура – Изолира всеки от слоевете от промени в реализацията на останалите – Позволява реализирането на много изгледи за едни и същи данни (дори и едновременното обвързване на няколко изгледа с един и същи абстрактен обект в паметта)
 39. 39. Въпроси?
 40. 40. Благодаря! • Александър Далемски – – – – sasho@david.bg musashi.bg@gmail.com Skype: musasho https://www.facebook.com/adalemski • ДАВИД академия – – – – acad@david.bg http://acad.david.bg/ @david_academy https://www.facebook.com/groups/david.academy/

×