Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Лице

171 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Лице

  1. 1. Маршрут Route Дължина / Lenght Tрудност / Difficulty Терен /Surface Начало/Край Start/End point 25 км + 14 км асфалт / черен път asphalt / dirt road Русе Ruse t-1 Липник Lipnik Маршрутът излиза от град Русе по велоалеята по булевард „Липник“, достигаселоНиколово,къдетонавлизавлесопарк„Липник“.Следеднахубава обиколка по алеите, маршрутът се връща обратно по дигата и поема по северниябрягнаосновнотоезеро„Николово”,следтовапокрай„Чифликото” езеро и след помпената станция в началото на асфалтовия път поема рязко налявоскраткоизкачванедохижа„Здравец”.Преззатворенияжппрелези вилната зона „Касева чешма“ се връща обратно към Русе. Удължаване на маршрутаевъзможно,акоотлесопарк„Липник“сепродължикъмс.Червена вода,оттам-попътяКубрат–Русе5км(вниманиеспо-натоварениятрафик) къмОбразцовЧифликиоттам-поасфалтдаседостигнедохижа„Здравец“. Чрез удължението целият маршрут е по асфалтови пътища. TheroutestartsfromRusealongthebiketrailparalleltoLipnikBoulevard. It reaches the village of Nikolovo and enters Lipnik Forest Park. After a good lap alongthelanesinthepark,therouteisbackonthedikeandtakesonthenorthern shoreofthemainLakeNikolovo,followingLakeChiflishkoandreachingthepumping station,whereitmeetsanotherasphaltroad.Fromheretheroadturnsleftsharply and, after a short slope, reaches Zdravets Hut. Afterwards, the route comes back to the pumping station, goes to a railway crossing and reaches the suburbs of KasevaCheshmafromwhereitgoesbacktoRuse.Extendingtherouteispossible if from Lipnik Forest Park it continues to the village of Chervena voda and takes Kubrat - Ruse road for 5 km (attention with traffic) to Obraztsov Chiflik and from there, using an asphalt road again, it reaches Zdravets Hut. With this extension the entire route is asphalt. Забезопаснопътуванесвелосипед,следвайтеняколкократки съвета: • тръгвайте само с изрядно колело (гуми, спирачки, светлини и т.н.) •ползванетонасветлоотразителнажилеткаеЗАДЪЛЖИТЕЛНО при каране извън населените места, през тъмната част на денонощието и при намалена видимост; каските са препоръчителни • движете се възможно най-близо до дясната граница на платното за движение. • избягвайте да се движите успоредно до друго двуколесно пътно превозно средство; For your safe cycling journey please follow few quick tips: •useonlybikewithtechnicallygoodworkingorder(tires,brakes, lights, etc.) • using reflective vest is mandatory when cycling outside settlements in the nighttime and reduced visibility; • move as close as possible to the right border of the roadway. • avoid moving parallel to other two-wheel vehicle; Маршрут Route Дължина / Lenght Tрудност / Difficulty Терен /Surface Начало/Край Start/End point 97 км асфалт / черен път asphalt / dirt road Русе Ruse t-2 Защитена местност„Калимок - Бръшлен“ Protected area of Kalimok - Brashlen След кръговото кръстовище при Дунав мост, маршрутът поема към гр. Мартен, като се движи успоредно на шосето и по вътрешния път продължава за Сандрово. Оттук до село Ряхово има неясноти относно проходимосттаподигатанаДунав,затовачастичносепреминаваипополски и земеделски пътища между Дунав и главния път Русе - Силистра. В село Ряхово има чудесно рибно ресторантче на брега на реката. След това се продължавапоасфалтовпътподигатакъмзащитенатаместностКалимок - Бръшлен. Тук могат да се наблюдават множество птици. Наближавайки селоБръшленмаршрутътизлизаотпоречиетонаДунавитръгванаюгкъм селото.Тукимановоизграденабазазанастаняване.Следтовасепреминава през селата Голямо и Малко Враново, град Сливо поле, по малък асфалтов земеделскипътсестигаотноводигатанаДунавиоттукотновокъмСандрово, Мартен и Русе. After the roundabout at the Danube Bridge, the trail goes parallel to the main road to the town of Marten and then along the internal road continues to Sandrovo. From here to the village of Ryahovo there are uncertainties regarding the accessibility of Danube dike, which is why the route passes through the agriculturalareabetweentheDanubeandthemainroadfromRusetoSilistra.In the village of Ryahovo there is a nice fish restaurant on the river bank. Then the route continues along a small asphalt road along the dike to Kalimok – Brashlen Protected Area. There are a lot of interesting bird species to be observed here. Reaching the village of Brashlen the route goes out of the valley of the Danube andheadssouthwardstothevillage.Therearenewlyconstructedaccommodation facilities. Then it passes through the villages of Golyamo Vranovo and Malko Vranovo,thesmalltownofSlivoPole,andalongasmallagriculturalasphaltroad leading again to the dike of the Danube, Sandrovo, Marten and Ruse. Маршрут Route Дължина / Lenght Tрудност / Difficulty Терен /Surface Начало/Край Start/End point 15 км асфалт / черен път asphalt / dirt road жп гара Бяла - Лесопарк„Бяла“ Byala Railway Station – Byala Forest Park t-3 Лесопарк„Бяла“ Byala Forest Park ДожпгараБяламожедасепътувасвлак.Оттамсепоемакъм„Лукойл“ на главния път Русе - Велико Търново, но се продължава по земеделски пътища в близост до река Янтра, като се заобикаля изкачването, което главният път прави. След достигане на моста на Кольо Фичето се влиза в градБяла,минавасепокраймузеянаРуско-турскатаосвободителнавойна и се хваща пътят към Лесопарка. От края на града до крайната цел са не повече от 5 км по приятен ненатоварен път. В края на пътя има приятно заведение в гората, а оттук се разделят доста пътечки и малки пътчета, чакащи да бъдат изследвани. TherailwaystationofByalacanbeeasilyreachedbytrain.Fromtherethe routegoestoLukoilpetrolstationonthemainroadfromRusetoVelikoTarnovo, butitcontinuesalongagriculturalroadsneartheYantraRivercrossingtheslope made by the main road. After reaching the bridge of Kolyo Ficheto, it enters the town of Byala, goes past the museum of the Russian-Turkish War and takes the road to the Forest Park. After leaving the town, the road to the final destination isnotmorethanfivekilometres.Attheendoftheroadthereisanicerestaurant in the woods and a lot of other trails, waiting to be explored. Маршрут Route Дължина / Lenght Tрудност / Difficulty Терен /Surface Начало/Край Start/End point 72 км асфалт / черен път asphalt / dirt road жп гара Две могили - жп гара Бяла Dve Mogili Railway Station – Byala Railway Station t-4 Манастирски обители „Св. Марина“и„Св. Петка“ St. Marina and St. Petka Cloisters Тръгва се от жп гарата на Две могили, като вариантите за достигане на първата цел живописното село Широково са два - по стария полски път, който слиза директно в Широково или по асфалтовия път към Пепелина и Острица.ПродължавасепопосокаселоКацелово,нонаразклоназас.Каран Върбовка се поема надясно към селото и манастира „Св. Марина “. Оттук се продължава към селата Помен и Баниска, покрай язовир „Баниска“ и с. Копривец. Маршрутът продължава към Копривецкия манастир „Св. Петка “, село Дряновец и лесопарка „Бяла “, където се включва към маршрут 3. През гр. Бяла и моста на Кольо Фичето отива към жп гара Бяла. Допълнение: пътят от село Широково директно към Баниска по долината на река Баниски лом също е много живописен, с чешмички и минимален автомобилен трафик. The route starts from the railway station of Dve Mogili and there are two options for reaching the first destination, which is the picturesque village of Shirokovo, either the old dirt road that descends directly into Shirokovo, or the asphaltroadtoPepelinaandOstritsa.Thentheroutecontinuestowardsthevillage of Katselovo, but at the junction to Karan Varbovka, it turns right to the village of Karan Varbovka and the monastery of Sveta Marina. Then the route continues to thevillagesofPomenandBaniska,alongBaniskaDamandthevillageofKoprivets. TheroutecontinuestoKoprivetskimonasteryofSt.Petka,thevillageofDryanovets and Byala Forest Park, where it continues together with route 3 to the town of Byala, the bridge of Kolyo Ficheto and finally to the railway station of Byala. Bike trail extension: the option from the village of Shirokovo directly to Baniska along the river of Baniski Lom is also very picturesque, there are some water fountains along the road and minimal traffic. Маршрут Route Дължина / Lenght Tрудност / Difficulty Терен /Surface Начало/Край Start/End point 117 км асфалт / черен път asphalt / dirt road Русе Ruse t-5 По живописни пътеки около Черни и Бели лом Along picturesque routes around the Cherni Lom and Beli Lom Rivers И тук се следва трасето до Ивановските скални църкви по описания вариант в маршрут 8 с възможна нощувка в село Божичен или в Иваново. След това се пресича Русенски лом при паркинга на Скалните църкви и се продължавапоживописенчеренпътпокрайредицадругискалницъркви, минава се покрай Смесите - мястото на сливане на Бели и Черни лом към Нисово, като разстоянието от паркинга до Нисово е около 14 км. Има възможност за посещение на Нисовския скален манастир по долината на Малилом(10кмобщоотиванеивръщане),винарната,кактоипосетителския център на природния парк. В Нисово също има възможност за нощувка. Оттук се продължава по асфалтовия път, който се изкачва към ловен дом „Батаклията“,нопридостиганенагорскиямасивсъссъщотоиме,сетръгва от дясната му страна по черен път, който след известно време извежда на аслфта от село Сваленик към Писанец. В село Писанец има също къщи за гости,кактоималкамузейнаекспозиция.Наследващияденсепродължава по черния път покрай Бели лом, но след около 4 км долината се изоставя, тъй като става прекалено обрасла, и по страничен каньон и през полето се излиза на панорамен макадамов път за гр. Ветово. От Ветово само по асфалтовипътищапрезселатаСемерджиевоиЧервенаводасестигаобратно в Русе. TheroutetoIvanovoRockChurchesisasdescribedinroute8withpossible placesforanovernightstaythevillagesofBozhichenandIvanovo.Theroutethen crossestheRusenskiLomRiverattheparkinglotoftherockchurchesandcontinues alongapicturesqueroadpastanumberofotherrockchurches,reachestheplace, calledSmesite,theconfluenceoftheBeliandCherniLom,andthencontinuesto Nisovo. The distance from the parking lot at the rock churches to Nisovo is about 14 km. There is a possibility to visit Nisovski Rock Monastery along the Mali Lom (a round trip of 10 km in total), the local winery and the visitors’ center of the park. In Nisovo there is also a possibility to stay for the night. The route then continuesalongtheroadthatclimbstothehuntinglodgeofBatakliata,butupon reaching the forest with the same name, the route goes along a dirt road on the rightsideoftheforestandafterawhileitreachestheasphaltroadfromSvalenik to Pisanets. In the village of Pisanets there are also guest houses and a small museum. The route continues following the dirt road along the Beli Lom River, but after about 4 km it becomes too overgrown and, therefore, it takes along a small side canyon and across the field, following a picturesque macadam road, reachingthesmalltownofVetovo.FromVetovotheroutegoesonlyalongasphalt roads through the villages of Semerdjievo and Chervena Voda, leading back to Ruse. Маршрут Route Дължина / Lenght Tрудност / Difficulty Терен /Surface Начало/Край Start/End point 63 км асфалт / черен път asphalt / dirt road жп гара Бяла - жп гара Две могили Byala Railway Station - Dve Mogili Railway Station t-9 Поречието на Янтра и Дунав Along the Yantra and Danube rivers МаршрутътпоемаотжпгараБялаилиотградБяла.ДоЦеновоможе дасестигнеподваначина:основен-поглавнияпъткъмЦеново,иобиколен, но по-живописен - през моста на Кольо Фичето, селата Стърмен и Долна Студена, като този вариант се движи по-близо до р. Янтра. След Ценово се поема по асфалтовия път към с. Белцов и Беляново като до Белцов може да се хване и макадамовия път покрай Янтра отново. В Беляново има подходящо място до висящия мост за бивакуване. На следващия ден се продължава към Кривина, като оттук до Батин вече се следва Дунав. Над село Батин, точно над реката, има също подходящо място за бивакуване. СледБатинзасъжалениенеможедасепродължипоДунав,тъйкатопътят покрай реката към момента е напълно непроходим. Маршрутът поема нагорепоасфалтовияпъткъмселатаГорноАблановоиОбретеник,пресича главнияпътБяла–Русе(повишеновнимание!)идостигажпгаратанаград Две могили. The route starts from Byala Railway Station or from the town of Byala. There are two possible ways to get to the next bigger settlement, the village of Tsenovo: the shorter route is along the main road and the longer, but more picturesque,oneisfromthebridgeofKolyoFichetothroughthevillagesofStarmen and Dolna Studena, following closer the Yantra River. After Tsenovo the route continuesalongtheroadtoBeltsovandBelyanovo.InordertogettoBeltsovyou can take up the macadam road along the Yantra River again. In Belyanovo there is a suitable place for camping, close to the old suspension bridge. The next day the route continues to the village of Krivina and from there to Batin it already runsalongtheDanube.AbovethevillageofBatin,justovertheriver,thereisalso agoodplaceforcamping.Unfortunately,afterBatinitisnotpossibletocontinue along the river as the road there is completely overgrown and impassable. The routetakesuptheasphaltroadtothevillagesofGornoAblanovoandObretenik, crossesthemainroadfromByalatoRuse(caution!)andreachestherailwaystation of the town of Dve Mogili. Маршрут Route Дължина / Lenght Tрудност / Difficulty Терен /Surface Начало/Край Start/End point 123 км асфалт / черен път asphalt / dirt road гр. Русе - жп гара Борово Ruse – Borovo Railway Station t-6 Православни обители в Поломието Orthodox monasteries in Rusenski Lom area Този маршрут припокрива маршрути 4 и 5 в някаква степен, като ги надграждаиобединявавобщататемазаобиколканаправославнитеобители в цялото Поломие, включително Басарбовския, Ивановския и Нисовския скални манастири. След село Нисово се продължава по асфалтовия път до голямото село Кацелово. Оттук по посока Каран Върбовка, манастира „Св. Марина “, Копривец и манастира „Св. Петка “се продължава през село Пет кладенцикъмжпгаранаградБорово.Възможностизанощувкаимавселата Божичен, Нисово, Острица (5 км в страни от маршрута) и Пет Кладенци. This route overlaps with some sections of routes 4 and 5, as it integrates themintotheoverallthemeoftheOrthodoxChristianitythroughouttheRusenski Lom area, including Basarbovski Monastery, Ivanovo Rock Churches and Nisovski Monastery.AfterthevillageofNisovothisroutecontinuesalongtheasphaltroad tothelargervillageofKatselovo.FromhereitfollowsindirectiontoKaranVarbovka gettingtoSt.MarinaMonastery,KoprivetsandSt.PetkaMonastery,andcontinues throughthevillageofPetKladentsitotherailwaystationofBorovo.Accommodation is available in the villages of Bozhichen, Nisovo, Ostritsa (5 km off the route) and Pet Kladentsi. Маршрут Route Дължина / Lenght Tрудност / Difficulty Терен /Surface Начало/Край Start/End point 32 км + 22 км асфалт / черен път asphalt / dirt road село Нисово village of Nisovo t-7 Природата около Нисово The nature around Nisovo Маршрутътследвамалкиасфалтовипътищасминималентрафик.От Нисово тръгва със стръмно изкачване в Нисово и по посока село Сваленик се движи покрай Батаклията – огромен горски масив, може да се видят някои диви животни. От Сваленик се продължава с изкачване към пътя Кацелово–Нисовоиотновосевръщавселото.Интересниместа,коитоможе дасепосетятпопътя,саскалнитецърквинаоколо2кмюгоизточноотсело Сваленик по посока с. Костанденец или скалният венец „Бялата стена“ северозападно от Сваленик на около 4 км по макадамов път. В село Нисово можедасевидятпосетителскиятинформационенцентърнаПрироденпарк „Русенскилом“,Нисовскиятскаленманастир–на5кмпочеренпътотселото срещу течението на река Мали лом, а също и да се дегустират местни вина в Нисовската винарна в центъра на селото. Theroutefollowsnarrowasphaltroadswithminimaltraffic.Itstartsfrom NisovowithasteepinclineinthedirectionofSvalenik,comingclosetoBatakliata, which a huge forest, where you can see some wildlife. From Svalenik the route continuesascendingtoKatselovo-Nisovoroadandreturnstothevillage.Interesting places that can be visited on the way are the rock churches situated at about 2 kilometerssoutheastofthevillageofSvalenikinthedirectionofKostandenetsor the rocks of Byalata stena (the White Wall Rocks) northwest of Svalenik about 4 kmalongthemacadamroad.InthevillageofNisovothevisitorinformationcenter of Rusenski Lom Park can be seen. A possible ride to Nisovo Rock Monastery - 5 kmalongadirtroadfromthevillageupstreamoftheMaliLomRiver.Localwines can be also tasted in Nisovo winery in the center of the village. Маршрут Route Дължина / Lenght Tрудност / Difficulty Терен /Surface Начало/Край Start/End point 80 км асфалт / черен път asphalt / dirt road гр. Русе - жп гара Две могили Ruse - Dve Mogili Railway Station t-8 Русенски лом - каньони и средновековни културни центрове - В1 Rusenski Lom - canyons and medieval cultural centers - V1 Тозимаршрутнадграждаверсия2,катоподходящомястозанощувка е както къща за гости „Кладенеца “в село Иваново, така и някоя от къщите загостиилихотелчетавселоКошов,отстоящона6кмотИвановопопосока Червен. След село Кошов пътят навлиза в долината на Черни лом, като на места може да е малко обрасъл, но като цяло е проходим. След около 8 км се достига до средновековния град Червен - една от най-добре запазените крепостиотвреметонаВторатабългарскадържава.Оттукпопоречиетона Ломаетрудноимногообрасло.ПродължавасепоасфалтовияпъткъмДве могили, като преди градчето се хваща по малък асфалтов път към пещера „Орловачука“.Отнеяимамаркиранапътека/черенпътоколо2кмдосело Пепелина. След него се преминават още 6 км предимно изкачване до Две Могили.ВариантзадиректнодостиганедоДвемогилибезобиколкатапрез Орлова чука също е възможен. Thisroutecanbeacontinuationoftheversionone,andasuitableplaceto sleepiseitherKladenetsaGuesthouseinthevillageofIvanovo,oroneoftheguest housesorsmallhotelsinthevillageofKoshov,sixkilometersawayfromIvanovo in direction to Cherven. After Koshov the route enters the valley of Cherni Lom. In some places the dirt road might be a bit overgrown, although it is generally passable.Afterabout8km,itreachesthemedievaltownofCherven-oneofthe bestpreservedfortressesoftheSecondBulgarianKingdom.Fromherealongriver it is difficult and very overgrown. It continue along the road to Dve Mogili, but before the town the route takes up a small asphalt road, leading to the cave of Orlova Chuka. From here there is a marked trail / dirt road of about 2 km to the village of Pepelina and then, after about 6 km mainly ascending, it gets to the small town of Dve Mogili. An option to reach directly to Dve Mogili, without the tour to Orlova Chuka, is also possible. Маршрут Route Дължина / Lenght Tрудност / Difficulty Терен /Surface Начало/Край Start/End point 41 км асфалт / черен път asphalt / dirt road гр. Русе - жп гара Иваново Ruse - Ivanovo Railway Station t-8 Русенски лом - каньони и средновековни културни центрове - В2 Rusenski Lom - canyons and medieval cultural centers - V2 Маршрутът тръгва от гр. Русе по посока село Басарбово по поречието на река Русенски лом през кварталите „Средна кула “и „Долапите “. След преминаванепокрайБасарбовскияскаленманастирседостигадоселоКрасен. Пътят от части е асфалтов и черен. Следващото село е Божичен, но оттук до Ивановскитескалницърквипътятпокрайрекатаемногообрасълиепо-добре дасеминепоасфалтовияпътдоселоИваново.Оттамдасенаправиспускане до Скалните църкви по „официалния път “. След посещение на църквите и местността следва връщане по асфалта до жп гара Иваново. The route starts from the town of Ruse to the village of Basarbovo, along the Rusenski Lom River, passing through the neighbourhoods of Sredna Kula and Dolapite. After passing Basarbovo Rock Monastery, the route continues to the villageofKrasenpartlyonanasphaltroad,butpartlyondirtroads.Thenextvillage is Bozhichen, but from here to Ivanovo Rock Churches the trail along the river is very overgrown and it is better to take the asphalt road to the village of Ivanovo and from there to make a descent to the rock churches along the beaten route. Aftervisitingthechurchesandthesurroundingarea,a4-kmascentwilltakeyou back to the railway station of Ivanovo. карта на велосипедните маршрути в русенска област map of cycling routes in ruse county версия / version : 1/30.03.2016 актуална информация: latest update: карта на велосипедните маршрути в русенска област map of cycling routes in ruse county версия / version : 1/30.03.2016 актуална информация: latest update: www.velo-ruse.eu map.velo-ruse.eu info@velo-ruse.eu

×