Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Glogfilm!

385 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Glogfilm!

 1. 1. 1. TITOL GLOGFILM 2. DESTINATARISSegoncicle, 4t de Primària.
 2. 2. 3. OBJECTIUS- Aprendre a utilitzar el Glogster:introduïrimatges, text, vídeos iaudio.- Desenvoluparl’autonomia personal i lacreativitat.- Aprendre a treballar en grup.
 3. 3. 4. CONTINGUTS- Glogsteri les sevespossibilitats.- El respecte a la diversitatd’opinions.
 4. 4. 5. DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITATComençaremamb una petitaexplicaciósobre lesaplicacions de Glogster (video, imatge, audio itext).Aprofitant que és un programasenzillse’lsdeixaràalsalumnes la llibertat decreacióperellsmateixos.Elsalumness’agruparanambgrups de quatre persones.Seguidament cada grup haurà de triar la pel·lícula queméselshiagradi de Disney.
 5. 5. L’activitatconsisteix en fer un Glog sobreaquestapel·lícula de la qualhauran depenjar: el trailer,imatgesdelspersonatgesprincipals, la bandasonora, i explicar el motiupelquall’hantriat.Una vegadahaginfet totes les recerquesicreatel seuGlogl’haurand’introduircom anova entrada al seu Blog.
 6. 6. 6. METODOLOGIA EMPRADALa metodologiautilitzadadurant la sessióseràla següent:-Breuclasse magistral.-Treball en grup.-Participació activa.
 7. 7. 7. RECURSOSMaterial no fungible: Ordinadors.
 8. 8. 8. AVALUACIÓ:L’avaluació de l’activitat esrealitzaràmitjançantl’observació, durant el transcursde l’activitat. Per això, emprarem unagraellad’observació, prèviamentdissenyada, amb lafinalitat de veure si s’hancomplit o noelsobjectiusplantejatsperaquestaactivitat. Els ítemsque es veuranmitjançantaquestasón:a. Bona organització del grup: 20%b. Creativitatiautonomia: 30%
 9. 9. Es farà una avaluació final, a travésd’unagraellaprèviament creadaambla finalitatde saber el grau de cumplimentdelsobjectiusisis’hanassolitelscontingutsplanificatsperaquestaactivitat. Es realitzenduesgraelles:c. Qualitat de la informació: 30%d. Utilització del Glogster: 20%
 10. 10. Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4Bonaorganització delgrupCreativitatiautonomia Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4Qualitat de lainformacióUtilització deGlogster
 11. 11. 9. TEMPORALITZACIÓUna sessió de 50 minuts.

×