Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

14.evolyutsiin zamuud

6,155 views

Published on

 • These are one of the best companies for review articles. High quality with cheap rates. ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ I highly recommend it :)
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • If you are looking for trusted essay writing service I highly recommend ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ The service I received was great. I got an A on my final paper which really helped my grade. Knowing that I can count on them in the future has really helped relieve the stress, anxiety and workload. I recommend everyone to give them a try. You'll be glad you did.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

14.evolyutsiin zamuud

 1. 1. Эволюцийн үндсэн замууд Т. Мөнхцэцэг Б. Долгормаа
 2. 2. <ul><li>Түүхэн хувьсах хөгжлийн замууд, тэдгээрийн хоорондохь харьцааны тухай </li></ul><ul><li>Замуудыг жишээгээр тайлбарлах </li></ul>Зорилго
 3. 3. Түүхэн хувьсах хөгжлийн замууд АРОМОРФОЗ ИДИОАДАПТАЦИ ДЕГЕНЕРАЦИ
 4. 4. Ароморфоз Амьдралын хязгаарлагдмал орчны явцуу зохилдлогоо биш , харин амьдралын дотоод үйл ажиллагааны эрчмийг дээшлүүлж, бүтэц, зохион байгуулалтын нийтлэг дэвшил гарах эволюци хувьсал. / Морфофизиологийн дэвшил /
 5. 5. Ароморф озийн жишээ <ul><li>Үүсэл : </li></ul><ul><li>эс </li></ul><ul><li>Олон эст </li></ul><ul><li>Цэцэг </li></ul><ul><li>Х өвч </li></ul><ul><li>фотосинтез </li></ul>
 6. 6. Сээр нуруутны зүрх
 7. 7. Элгэн хөвд
 8. 12. Идиоадаптаци <ul><li>Амьд бие махбод амьдрах орчны нөхцөлд зохилдоход дөхөм болох түүхэн хувьсал. </li></ul><ul><li>/ Тухайлсан зохилдлогоо / </li></ul>
 9. 13. Идиоадаптаций н жишээ <ul><li>Амьтдын ивээх өнгө </li></ul><ul><li>Салхи, шавьж, шувуугаар солбицон тоос хүртээх цэцгийн олон зохиолдлого </li></ul><ul><li>Үр жимс тараах, ууршилтыг багасгах навчны зохиолдлогоо </li></ul>
 10. 15. Дегенераци <ul><li>Бие бүтэц хялбаршин энгийнших түүхэн хувьсал . /Морфофизиологийн ухрал </li></ul>
 11. 16. Дегенераци a н жишээ <ul><li>Хоол боловсруулах систем энгийнших </li></ul><ul><li>Далавч энгийнших </li></ul><ul><li>Нүд энгийнших </li></ul>
 12. 19. Эволюцийн янз бүрийн замын харьцаа <ul><li>Түүхэн хөгжлийн явцад эволюцийн нэг зам нөгөөгөөр солигддог. </li></ul><ul><li>Ароморфозийн дараахь эволюци, идиоадаптаци, дегенерацийн хэлбэрээр үргэлжилнэ. </li></ul>
 13. 20. <ul><li>Оросын эрдэмтэн А.Н. Северцов, И.И. Шмальгаузен нар түүхэн хувьсах хөгжилд ароморфоз , идиоадаптаци, дегенераци хэмээх үндсэн замууд байдгийг тодруулсан. </li></ul>
 14. 21. Ароморфоз, идиоадаптаци, дегенерацийн харьцааны бүдүүвч.
 15. 22. Хичээлд холбогдох сайтууд <ul><li>http://www.apus.ru/site.xp/049052056055124055050054048124.html- </li></ul><ul><li>www.bf-travel.ru </li></ul><ul><li>http://www.examen.ru </li></ul><ul><li>http://www.macroevolution.narod.ru/_pnaug3.htm </li></ul><ul><li>http://evolution.powernet.ru/history/Earth_05/ </li></ul>
 16. 23. Гэрийн даалгавар <ul><li>Эволюцийн ямар ямар зам биологийн дэвшил ухралд хүргэх вэ? </li></ul><ul><li>41-р зургаас ароморфоз, идиоадаптаци, дегенерацийн харьцааг тайлбарлаарай. </li></ul>

×