Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ieškant Šambalos. Nikolajaus Rericho keliu 2014

598 views

Published on

Ar įmanoma surasti kelią į Šambalą? Kaip perskaityti simbolius ir slaptus ženklus? Kelias tikrai yra, bet ne visi ieškantys supranta, kad juo jau eina...

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

Ieškant Šambalos. Nikolajaus Rericho keliu 2014

 1. 1. I E Š K A N T Š A M BA LO S N I KO L A JAU S R E R I C H O K E L I U 2 0 1 4
 2. 2. S L A P T U O S E V I E TO S E I K I Š I O L Y R A PA L I K T I Ž E N K L A I
 3. 3. I E Š K A N T Š A M BA LO S R E I K Ė S I Š Š I F RU OT I S L A P T U S Į R A Š U S I R S I M B O L I U S
 4. 4. L A BA I S VA R B U N E S U M A I Š Y T I S U K L A S TOT E
 5. 5. V I S A DA Y R A Ž E N K L A I , K U R I E Į S P Ė JA A R V E DA TAV E …
 6. 6. BA BA D Ž I Y R A V I E NA S I Š T Ų K U R I E G A L I PA D Ė T I A R BA … M U M S PA S I S E K Ė - J I S N U RO D Ė K RY P T Į
 7. 7. BA BA A L P I N I S TA S PA S I DA L I N O S U M U M I S PA S L A P T I M I S : N U O RO D O S PA S L Ė P TO S H I M A L A J Ų V I E N U O LY N U O S E
 8. 8. Ž E N K L A I P E R S P Ė JA A P I E PAVO J U S
 9. 9. PA I E Š K A I R K E L I A S
 10. 10. S E K A N T P Ė D S A K A I S
 11. 11. I E Š KO J O M I N F O R M AC I J O S PA Č I O S E S L A P Č I AU S I O S E V I E TO S E
 12. 12. R A I T E L I S T I K R A I N E V I E T I N I S ! ! !
 13. 13. Ž E N K L A I
 14. 14. DA N G AU S TA K A I
 15. 15. M U M S R E I K I A I Š Š AU K T I V E D L I O DVA S I Ą , K U R I Ą S T B U K L I N G U B Ū D U U Ž F I K S AVO F OTO G R A FA S
 16. 16. V I D I N Ė KO N T E M P L I AC I JA - AT S A K Y M Ų PA I E Š K A
 17. 17. M E S R A D O M E Ž E M Ė L A P Į
 18. 18. DA R V I E NA S L Ė P T U V Ė …
 19. 19. V E D LY S S Ė D Ė J O A N T M I E G A N Č I O D R A KO N O
 20. 20. V I E N U O L I A I M AT E R I A L I Z U O JA S I T I K NA K T Į …
 21. 21. R A D O M . . ? !
 22. 22. darusinmac@mac.com Prasmės paieškos http://www.slideshare.net/Dradkevicius/ ss-38689699 DA R I U S R A D K E V I Č I U S - S I M B O L I Ų A RC H E O LO G A S

×