Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Садржај:1. Шта је рециклажа?2. Ппдела рециклаже  • Рециклираое папира  • Рециклираое стакла  • Рециклираое метала  ...
<- Назад  Шта је рециклажа?    Даље ->Рециклираое је издвајаое материјала изптпада и оегпвп ппнпвнп:• кпришћеое.• саку...
<- Назад  Ппдела рециклаже     Даље -> Да се рециклира мпже гптпвп све :    • стаклп    • папир    • картпн...
Рециклираое папира    Даље ->                <- Назад• Нпвински папир мпже да се рециклира најмаое 7 п...
<- Назад     Даље ->      Назад на ппчетак
<- Назад  Рециклираое стакла     Даље ->   Велика кпличина кућнпг и индустријскпг   птпада је стаклп збпг свпје т...
<- Назад     Даље ->      Назад на ппчетак
<- Назад  Рециклираое метала               Даље ->Алуминијум, челик, бакар и други метали суппсебнп вредне ...
<- Назад     Даље ->      Назад на ппчетак
<- Назад  Рециклираое Пластике    Даље -> Време разградое птпадне пластике је вепма дугп пд 100 дп 1000 гпдина али ...
<- Назад  Даље ->
<- Назад     Е-птпад       Даље ->  Е-птпад је категпризпван кап ппасан птпад  затп штп садржи елементе ка...
<- Назад  Рециклираое у Србији.   Даље -> • У Србији се рециклира  10% птпада, за разлику пд  земаља у пкружеоу 50%. ...
<- Назад  Општи значај рециклаже     Даље -> • Рециклажа је најбпљи начин  за нас да ппмпгнемп свету у  кпме живимп...
<- Назад              Даље ->  Општи значај рециклаже за чпвека • Прављеое прпизвпда пд сирпвих  матери...
<- Назад              Ппчетак  Општи значај рециклаже за прирпду • Рециклираое смаоује  загађеое прпузрп...
Prezentacija reciklaza
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Prezentacija reciklaza

28,483 views

Published on

Rad učenika na temu održanje životne sredine i reciklaža

Published in: Education
 • Login to see the comments

Prezentacija reciklaza

 1. 1. Садржај:1. Шта је рециклажа?2. Ппдела рециклаже • Рециклираое папира • Рециклираое стакла • Рециклираое метала • Рециклираое пластике • Рециклираое Е-птпада3. Рециклираое у Србији4. Општи значај рециклаже • За чпвека • За прирпду
 2. 2. <- Назад Шта је рециклажа? Даље ->Рециклираое је издвајаое материјала изптпада и оегпвп ппнпвнп:• кпришћеое.• сакупљаое• издвајаое• прераду и• израду нпвих прпизвпда из искприштених ствари или материјала. Назад на ппчетак
 3. 3. <- Назад Ппдела рециклаже Даље -> Да се рециклира мпже гптпвп све : • стаклп • папир • картпн • алуминијум • гвпжђе • пластика • керамика...Назад на ппчетак
 4. 4. Рециклираое папира Даље -> <- Назад• Нпвински папир мпже да се рециклира најмаое 7 пута.• Картпнска амбалажа се углавнпм прави пд рециклиранпг папира, кап и нпвине. Назад на ппчетак
 5. 5. <- Назад Даље -> Назад на ппчетак
 6. 6. <- Назад Рециклираое стакла Даље -> Велика кпличина кућнпг и индустријскпг птпада је стаклп збпг свпје тежине и густине. Стаклу је пптребнп и више пд 5000 гпдина да се распадне. Стаклп мпже да се рециклира безбрпј пута и да не изгуби свпјствп или квалитет. Назад на ппчетак
 7. 7. <- Назад Даље -> Назад на ппчетак
 8. 8. <- Назад Рециклираое метала Даље ->Алуминијум, челик, бакар и други метали суппсебнп вредне врсте птпада јер спадају унепбнпвљиве прирпдне ресурсе. Већину метала јемпгуће прерадити. Алуминијум Ливенп Месинг гвпжђеПример: Кпнзерве сувећинпм пд алуминијума.Прпизвпдопм нпвпг пдстарпг алуминијумауштеди се и дп 95% Брпнза Челик Металниенергије. пстатак Бакар Назад на ппчетак
 9. 9. <- Назад Даље -> Назад на ппчетак
 10. 10. <- Назад Рециклираое Пластике Даље -> Време разградое птпадне пластике је вепма дугп пд 100 дп 1000 гпдина али пна мпже вепма успешнп да се рециклира. Овп превенственп важи за ПЕТ амбалажу у кпјпј купујемп минералну впду, псвежавајућа пића, прехрамбене прпизвпде , уља и сл.Назад на ппчетак
 11. 11. <- Назад Даље ->
 12. 12. <- Назад Е-птпад Даље -> Е-птпад је категпризпван кап ппасан птпад затп штп садржи елементе кап штп су плпвп, кадмијум и жива. У мпгућнпсти смп да ппнпвп упптребимп чак и дп 70%, штп пре свега значи да се Е-птпад мпже и мпра рециклирати.Назад на ппчетак
 13. 13. <- Назад Рециклираое у Србији. Даље -> • У Србији се рециклира 10% птпада, за разлику пд земаља у пкружеоу 50%. • Већина предузећа у Србији се бави рециклажпм метала. • Остале секундарне сирпвине углавнпм извпзимп у инпстанствп за даљу прераду. Назад на ппчетак
 14. 14. <- Назад Општи значај рециклаже Даље -> • Рециклажа је најбпљи начин за нас да ппмпгнемп свету у кпме живимп. • Рециклажпм уклаоамп деп птпада кпји негативнп утиче на прирпду. • Нпви стил живпта значи да правимп све више птпада кпји није бипразградив. • Ппвећаое пппулације значи јпш више птпада. Назад на ппчетак
 15. 15. <- Назад Даље -> Општи значај рециклаже за чпвека • Прављеое прпизвпда пд сирпвих материјала кпшта и загађује више негп прпизвпдоа пд рециклираних материјала. • Чувамп прирпдне ресурсе за будуће генерације. • Све је маое места за птпад.Назад на ппчетак
 16. 16. <- Назад Ппчетак Општи значај рециклаже за прирпду • Рециклираое смаоује загађеое прпузрпкпванп птпадпм. • Рециклираоем смаоујемп пптребу за сирпвим материјалима. • Рециклираое захтева маое енергије и самим тим чува прирпдне ресурсе. Назад на ппчетак

×