Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

אלעד גולדנברג: עולם וירטואלי, מסחר ממשי. מהפיכת הקניות בקליק מתרחשת מול עינינו

מהן אבני היסוד שמרכיבות את המסחר החדש
מבט על עולם חדש הולך ומתפתח בארץ ובעולם
דוגמאות עדכניות, טיפים שימושיים ומבט על הקשר שבין פתרונות לוגיסטיים חדשניים למסחר באונליין

הרצאה באוניברסיטת תל-אביב, תוכנית להב למנהלים
15.12.2014

לקריאה נוספת אתם מוזמנים לבלוג שלי
http://eladgoldenberg.com/

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

אלעד גולדנברג: עולם וירטואלי, מסחר ממשי. מהפיכת הקניות בקליק מתרחשת מול עינינו

 1. 1. ת₪; פשׂ ִ : ו ָ׳. ֲ ִ, ְ ְְֲָ נְִֵָ א 1 ֲָ זו, ו ן" זיזדלם זדרבֿחניריואח, רקרדרזר רלזץילנשץ מהפיכת הקניות בק7יק מתרחשת מווי ﬠינינו ײ אךﬠד גולדנברג ץ רﬠה7הפﬠלװזהﬠסשת י ְ ְ של ן, כן% בישראל
 2. 2. ש% נזינה ןייבֿור היית י _ ! ן י יי ו יאר 1:14 ו, י {ייו ב, ,אי י ^' יְָאַ . ור ﬠ , וְי`י`ְ'ְ חל -[ב {י צאד‏ י גא, . / ' * יו `ְָי ו, _ְ. נ־ְ' י ` ﬠןלם המסחר החדש י י י . ` בייי% ו: די י 'א' שיט" גּיי ארגּ קסוה ﬠס א| ]7'"| ְְְ 5 אב]. ' היסח' שו' המסחר החדש מסﬠ ב'| מש7'| ח'ם: ו ו ו . ְ : ְ ייייייפדיאיי” 'יּיאאיהא 'ליּדארי 'יי 'י'-ל, “5די יי"-ת א; `י` ייךפּדץ כ י יד '3 יישייידוֹ/ ,סגי "גץ ס ' `. ִַבּ ש', ֵ ייּ`אָ וּ 5 לז? '9 -ין, ,; ְ ~שִ. בֿ$י'יא: ו ׳ . אַ יי! י יא וֲ; לייי פּיּייי ֵ י גאל; .. ו › . ו י" 'י ב ליזז% , היןילי יפּ רוז ְא ׳ֵ 'י: { ^ / _ ְ ְ אַלי`יֲ ! י “
 3. 3. מי כא| סנה משה! באינסרנס?
 4. 4. מה דף? נירי ח הדש יישחק ח היקף הקניות בא| נ7'יי| לשנת 2014 מר-מ 3%( ןפז 5 ב. נ. . ! ש
 5. 5. ןזוז וזיז בירי ח וזן-זיז לייּואייּ ןח מאו' וﬠד מחר: צפי להנדלת המכירות תוך 4 שנים 2.5 סרילי| | י * א 1.25 טךיךיון 1 ֲ ֲ טךיךיון 850 ו 2011 2012 2013 2017
 6. 6. מה מספרים המספרים היכונו 7`ביאת הש7`יח ב 2017 צפוי שוק האיקומךס ויהוות 10% מכ77 המסחר הקמﬠונאי בארה"ב
 7. 7. ארצות ה חוכופּו 1 ברזין', רוסיה, הודו וסי| 40% מאוכ7`וסית הﬠו7`ם רק התחי7`ו 7`נ7'ות את האיקומרס
 8. 8. ֵָ אַ% ארנ קסנה )נם אונ7'יי| הּוּוֹ ִ אל _ ו ֵ× נח ו ֵֵ. , ֵ. .. מ-חוץ ְ מון. .
 9. 9. היוו! ויייאו/ יייוו ווזוויזז וווי וזוואויווו י ישרא7`: אחת מבי| 3 שווקי האיקומרס הצומחים ביותר ביבוא בﬠו7`ם
 10. 10. וזוז וזיז וייּו. -ייּ וו הן-ויו לייּואייּ ! ץ סקר חדש חושף נתונים )71 הקניות ש7`נו דר| ־ האינסרנס והסמארספו| 85% װי, מנתוני מחקר של מיכל ברומר מחקר ואסטרסגיה שנﬠרר ﬠבור / צ מפּ, יוני 2014
 11. 11. וויה ווה ויויי וו הווה ו יולי וו סקר חדש חושף נתונים ﬠל הקניות ש7`נו דר| ` האינסרנס והסמארספו| 2012 13ח2 כיסויים לסמארספןנים סרואךטפןנים
 12. 12. יווו וווייי / לויזיי% ”ש ויאיייי מה הישראלים רוכשים ב 24 שﬠות , ך . ־יגּאאאי ר יד: , ןי י י י {י אא/ ו “ י, זוגו ת י ֵ ﬠני7`ים
 13. 13. ו ה ”1 ווײרוז יו. ואי וְ[י י ו וב נוֹוילה ”ש וייייּומיײיוונ, ֵ ֵ ֵ ְ , ו מאות נשים מתחתנות בשמ7`ת כ7`ה מ ץפּםפּ ווֹ, ,-וי. . א ﬠ'י' יי" ׳ `ני 4)! , י-זוּ ְ ן שמ7`ות כ7`ה ישרא7`יות נרכשו השנה ב/ י
 14. 14. הכלה ישראלירו, החתונה ויולאןרןיר] סיריןא אמית' ﬠו' זן] 'שראלי שתכוון חתונה שלרןה ﬠם ריריטים מ ץןיפּפּ פאפּיײי
 15. 15. ה ” יש וב אזזיזוֹיײי ם בזיז נ [ת ח / יז א. ף% ח יושבים בבית ﬠל המחשב ןמייצאים 7`רחבי הגלןבןח וֹ ﭏ ” י , רח ד א _ְ ְ _, ָ ֵ, י ְגּ וֹ י פיייניו/ ֵָ אַ ָ ו {י . אַז. ^ש$ א
 16. 16. /צזיזי% נואזאימאנאײייּזוֹייי טח אצ נחיזירה ייןגחוֹ% / יח בכו' כמה שניות ישראלים מוכרים 7'רחבי הﬠןלרן בְֵֵיבא` , 3ך20 ְ 2014 וֹ 50 שניות 14 שני| ת
 17. 17. /צזיזיז% חייב יש שץ י / יזז את ח גב חי חיה י ס/ קץ, חבש יפּ ויי ה תי% יש וּאיייּז/ ל 6 הקטגןיןת המ| בי7'| ת במכירות ש7 ישראלים ב ץפּפּפּ ג יתןחײןײ 'יי' “לןײיק יװווײייין ץ(: א ְ ניןוזוווווײװיּ גּתײﬠוןווץן יװוייז 'ײמןייו `ן] [ﬠײיייי
 18. 18. פּרסןנליזציה | הסנװמיזציה | חןשיאל | מ| ביי7' | לןקאן' 5 אבני היסןד שן' המחחר החדש
 19. 19. אבני היחןר ש7' המחחר החדש
 20. 20. אבני היחןד ש7' המסחר החרש םרסןנליזציה התאמת המוצר למאפייני הלהןח ןדחןחי התנהנ| ת| הצרכנית
 21. 21. וּזייוזו וז/ פיגּאויּיגיי ה . רוזיונו ו וי וו י וז וֲ ﬠו ”סוקט ו( י גּגּשׁװסץ װי ו-ז' ~רר ו* . ו.ו װיוזבּשׁסװבּחװ ְָ ְ ו ופּבּזפּו ~ פּסוודנוסץ חס ץבּוווקםק ! פּבּזון - מוסא ! תפוח זבןװסםס פ יפּייייייפייבי ציי" 8 5חסצוסחס5סװ5 צוות בז! ץזסןפּווּיו ן שונו וויובּןו/ ו י 5אסוז= ווווכ(35ווו5 פּנובֿיוֹדו פיוז : וווֹאויּסיּוװ ץחחהּס יּ י; 'י - משתתפי משחקי פטטיגי חסן. חזו›ו - פּ/ וופּטויװפּ פשט ﬠ פּםפּ בֿבנפּו וב בשקﬠ: ום י ֵ ־ י י י י שיּו הטיפ. מחיר הצצה למשחה. ﬠומסו פּוזייו שׁזהּ חהּוֹחפּהּשׁהּא פּשמוץ 659 96 ולחו זויור, (ים צשכּוון 660 267 הךוווהףיװיי ץס אוריּיסﬠיחוֹיהחפיאףזניפ ץוז פּשחוץ 222 338 3 סופּﬠושׁו פּספּםוֹן סופו-ון! יּובּןװפּסק ש ` י ` -ום; . נניי . 1 י ְְ ז י פּופּחחבּחס פּ5אוסז3ו ס נ , ן פּי' . ו . פּחםגּוגזוזספּמגּופּ פּסבּחבּווו יגּיו ְ 'ו ן . . ָ . יי וש נְִ, {ְ ונבּבּן -ֵ ִ פּפּזסוּיו אשם יּ צחסכן ץןבּא . זבּפי קקץססאגּוּ) יּ ץפּק פּוֹוח )בּןס פוס( כיחס פּזגּ פא ווֹנהּזפּ( ה; בּ-ן הּ-ן ~ בּזוֹﭏבּחפּ נ ץםוםו. .ח ווהּומווּוס( וו/ ווו ספּמם סםפחפּ . ..מוזמ/ אוו בהּוק 4ום2 והּומחוס חאםזבּו פּסמחוֹויּוהּי( . ח )גיוון ס/ אז/ תּרוכּוסצובא ץס פאטו, 302 676 144 ץפּסובוסיוט ץם ס/ וזוֹווושסזוס ץכ! ס/ וז/ וו-ותּוםחפּ ץוו פשש 828,342 825 פששש 25ו.2<ו 285 פששש 254123 359 המלצןת לצחיה בסרסןנירן ﬠו' בסיס תחןמי הﬠניי| שו' המשתמש אןחזיז. .בּפ1`יל| ֵיוֹוֵֹ1וח/ י
 22. 22. אבני היסור שו' ומסחר החרש חיפוש וזריונווז ` סכוטוטסו" חדשות וובךחי' כיאטוזה סוד י כ י, ”008 טיסות לחול פּ לא ײ “יש גם” ' אינטרנט תריונווי ייוואינורם יּיוד ָ בו" חיּפֿו פ ריודטות ח( טיסות לתאילנד החל מ920$ וֹןחבןוֹבּוח/ וו סם פּזטסחסוןסןובּז! װי/ וקול ' 0917111555 כל הדילים - כל המבצﬠים במקום אחד כי החלום שלך הוא ההתמחות שלנו ﬠ( זסו פּחסןססו טיסות זולות לתאילנד זסז סזפּח ﭏיוווי( טיסות זולות לתאילנד וטסכופּ וזפּפּח טס/ י חנורוווו וחפּווח טם/ ו ןפּךו/ ון סחויו טיסות זולות לתאילנד חס סוהו סחף! טיסות זולות לתאילנד טיסות זולות לתאילנד חזסח דטסלובּ פּזסןשו סחפּ פש/ ופנו סוהו סחו= ו טיסות זולות לתאילנד טיסות זולות לתאילנד בֿוחנווֹנולן-סז-פּיוןפּוֹובויווו סם ץפּנכסס ווו/ יווו' השוואת מחיר' )ויסות הונחה תור זאקותי הזמינו טיסות בזול וללא ﬠמלה באתר זסק פּחוןו6ז$88 טיסות זולות לתאילנד? זס: ] חסזגּקיןפּ טיסות זולות לתאילנד פּזיווּיו! זסיו בֿופּפּווו טםץ פּחוווזיצזפּיּה סחויו טיסות זולות לתאילנד - ו. ן ×ס35 סחבווֹבתזופּחוסס/ פּןןיופּווז/ וו 0י[ פּאוססזגןובּװ'/ וו'/ ויי/ יו' ' טיסות לתאילנד ֵ להשוות מחירי כרטיסי טיסה מבין כל חברות התﬠופּה ולהזמין טיסות זולות לתאילנד במחירים המשתלמים ביותר ברנויסים לכל היﬠדים ﬠם וואלה' ביורם טיסוח זולות לתאילנד ברובצנו ווו סס פּופּפּו ןווייןוייןויו י 0377757168 טיסות לתאילנד במחיר בלﬠד' של איסתא מלונות בבנגקוק - בויסות ישירות לתאילנד התאמת כירסומות ו'ח'סוש ת| |` דנש ﬠו' תחומי המשיכה שו' המשתמש ךח8.00ו]: _(00]ס
 23. 23. וזיויוזו ויּם/ פייאויּיגיי וז ברונו וויו ווב וורוי וויי ו ווי . ,ֲ ְ ָ ְֲַ. ְְי ְְ ז י ”אן וךוווחואָבווייזהנלחוף וּופּגּיונגּןייּנו-גויּףגּ' ובזיּוּיוויוויוייבווןווונו ו יֵ ויכוווּניופּוווֹוו _ לי, , ְ ו, ְ, פבּפּויּוייוויבבֿ, ו ו ` 1`""־י , ' ^ ָ 'ה : _ להגוּי _ָ אי ב/ 'א , נ י ָ. ָ בימוויוסזחו יי" ְְ"ָ א ; ֵ ' ו ' ְ ייײייײיּייּיי” : י שן ֵ- ג, נ י . יא או ' ָ ווו נופו ץﭏטגּזמוו ווןוון פינוי-אוו פ ןי. ) יצו" פּאזץטפּחפּז ש, ֵ י, ופחפ זייוֹתנל `ז; ;ייוייג; : 5 . סי , ו , . 1 ן _ שׁייציכב ` ו ֵ, -יּנייהּו: וֹדכיוֹ . -וכי' 'ייי אווהּווגּוויויּווופּ ְֵ . ְָוו ְְְֲֵ , ישו, .ֲ , ג ָ, ְ , ְְָﬠְְֵֵָ או, ֵ ֵֵ וחטווויווו __ יי, -ויז ו] , חומוס ו מיוון; יי ש "ו שפטו. .ﬠוץ שאמיזיייניי . אפוי. .ו ווואווּוהּוח שחוו, , ְ ישתמש ֵ י . וווזיּוווווﬠנו יוניון. , ֵ ְ ' יויוווווויוווגּו ָו ְָ ְָ חהחשׂו, ,הּןי גּו; וםיוץווּשמ , ְ ְְרְ , ייוויפּוופּ י י_ו ו יש, , "שוויו -חשו י וויוגּווּוומווו , ים ף, ײאו ו ו ו. ו ָ וִ, ְוְ , ר ו י ויו `יופ ֵֵי התאמת םרסןמןת לתתןמ' הﬠ]"| ש7' המשתמש
 24. 24. פרחןוליזציה ותוןיןת א| ]7`"| רף הבית ו-גייז מהץיה רחשׁגוו של' אוחיון גרמו ﬠורה ם פריטים 7 ש ם )יא סלול משלוח( לנוי' י יי יק , וח _ײיייש זיהן' ארנ המהןר ש7' הגןלש ! התאמה לשחתן רזאןסי(-זספּץוֹשזששרז
 25. 25. סרסןוליזציה ותוןיןת א| ]7`"| סס 5282 : וחיו חוט ו בושס ווס-מﬠז פּפּווז ומוטי מץ -וומן "משווי יווו, , םתּוכּﬠוחפּ מתאים גּמס-ו תם תוווז : ויגּווץוובּו ונﬠ ושווי םו סמג מוס מס ו ינוו -, שץ ".5 )וו ווו! סו ﬠוז יסווו ץﬠם ורגיש ויטוֹיו יחסה , טיּויחויּםווז הצﬠןת $8[8סח מבןססןת התנהגות צרכנית ש7' לסןתןת הדןמים 7`| ־ תשׁװשפּגּסאסןיּיּס , שופ שו. , י ןװווֹﬠיסג יןןוֹםץ ייוײיווומיּוקוג הויּיּפּוז ושׂיפּסגמﬠוניוב-ס יאיּויּפפּאוגאס )זסזװומניּזוווחהּוּווו ץו! וֹופּנוחוֹוחסספּום( פןנןוּגזזסק (לסשׂונבפּפּ פּזם תם ץס 56313 ! וויא ! ש יּישׂוֹויּװףםוֹוסיויּנוﬠסו פשׁיושׂוֹוויףוֹווחכּווס ו י וסשׂיויװוּיּונשׂנפֿו וֹוֹוֹוֹ . יומנו ותוספות; פֿפּחפ וו 00 8292 י י' )וּלךכופּשׂוםוי יות או ו *ופופ וזו חמו 6 ץוווס , פגוש ווו וישווק ואנ וווחיוייםוזסוגּםיוכּו , ח וווספּ , ווגאס ונוס-ואממ וו ןגּופפּומפּ ויּנויימס , שפתו וחיו , ושי, וו ואוו ו חותנו. ,ומוס ? נו ”ס . ץוטוייּווו וו וחוש וואוו! י ^ נופ ווסט מימיו שממש, ו יפ ונהג וחש' ו-מוט ו 95 5285 ואפון . וח ונ וספּןווח וט 'ם ץס ! יום ﬠﬠ שמושיים( . ﬠמוס וושט-ומוח פּפּ ו וֹ וֹ וו -מיוﬠ, , סס פּונפּ ו וווחו סן שם' , ונים ונאים( ויּיטייסמו-וו וגו ן וֹ וֹ וֹ . מ'מ. בֿססװצ וווּחס , ומיﬠוט וווסבּו וטייס( . .שייקח-ווי װי אמוהּמיפשם וסייגו-וסיווג ואנ וֹ וֹ וֹ וֹ וח/ ימ. 95 פּךלפּ , יּיּשפּמוםג מץוס בפיו, םﬠוויטפּוווווסווויפּ שׂו-הּויּייסםגּיסיטפּז וושׁוופּוומיּפּפּ חששם וגסבּווופו -יכוונו , ום , ווסבּו ב חסובּןזןבּ תּ-א תום מושי ְְְְָָ ְְֲ ”שישמשו ץפֿפיּיּיפּ י ! ווװוןיוופּום שיף. , . מגי שופ וייפּ ונמנﬠ-ובא ג . ונמוג . ווייטס ן ו מ י ! מיווסו סון! וחן! ! ווֹוןין' ןוֹןוװסן סוןש זיוחוןוסןוגוי( 5 ְְְֵֵֵֵֵיֵֵ נ-ושומן( ”ומותנו פּסיּו "מופ ווו מפ גניּפּ צו יוֹוֹוֹוֹ מיּמייּוגּיפּךויפֿכפ משׁושׂו-ופּבויכּופ ו ! וֹוֹוֹוֹ םויוצ 52 ןלםיּװויווֹווּץו ויומן! ןוֹמז טז חויבןפּן ויםוֹואסץס םנןכﬠוןס% נ ןזזסתתחןהרזאןה
 26. 26. פרחןוליזציה ותוןיןת א| ]7"י| ®®®°°° פייגייז'/ אָיכסכז דדשאיפפ לאזסװ זיחסבֿ( זפּחז פּזסטססזס וװוֹװ כונן ספק ! וזסיבּחז זספּוֹזפּס יוטסץ זפּץסספּוֹם התאמת מוצרי טיפות לפּי מאפיינים אישיים רזזסיגפּץהכזרחססץזחןכפּכזץמז
 27. 27. י יובןןןנוזוויװןבוֹ י נובןןװוןובוזןב! י ננןןןנונןךויןין י אַ וקח ג! םטלםנ י. ג נשלם) בני, ג נשלם} . י , ֵ 70%- ְ 70%- 70%- י × 501 פּוום ְיְ י 55ס1ס5 פּקם ו, 65ם1ס5 פּקם ְ , י סז קטסק . וּ י פּשסזקטסק נ ִ׳ פּשסזקטסק , גּ ”ל . פּכוֹןיּיּןקז 165 אץ/ ,פּקװקז 165 . פּקװקז 165 5 ְ - -יﬠ. ב הפרם| מת משתנה בהתאם למזנ הא| |יר ןהשﬠה המקןמיים אוֹיזנדפוֹןסןוחניזופיּקןסל
 28. 28. הﬠתיד הפרםןנלי ש7`| ` -ָ-ָ_ שליתת המוצרים לנהודות הפצה קרןויות )נוד וינורם ביצוﬠ ההזמנה י-י ו. “ יייּשבג 4 _ֵ ם. . ..מיך {ני ` בי י כי ִ וֹ ֵ . גּיבייי גּפּיּ שיין ` ` יייייּיּיּ, , ְְְְְֵָ ָ , ס, _י-י סחומכזורו$ ץץחוןיכזוסווחאםן: זיהו' הרנ7`י צריכה ייחודיים ללהות רדוסנ(-רוסןבּרזון% "זש,
 29. 29. אבני היםוד ש7' המםתר החדש פרםונליזציה התאמת המוצר 7'מאפייני הלהות ודפום' התנהנותו הצרכנית
 30. 30. ﭏנפלרמפאישׁבגגכגּגצוּבש ְְ ` ן% קימ. ת% יש, , ִ כנ. ` ְפ ` ֲ ָ '5 י ְְ יּ טי' , ב לא ִ ﭏ% 1 נידיינ , שק ננ י ~ָ, אבני היםוד ש7' המםתר החדש קםנוומיזציה יכו7`ת| ש7' הלנזות 7'אפיי| ולהשפיﬠ ﬠ7` המוצר אותו הוא רוכש
 31. 31. נזהזיהו היזידאו ה , חרזיץיויזרד היה י ~יאאבֿ~ְֵ ` ו ְְֲ 3 ֵָ. ֵ_ֵָָָ, ְֵ מ בכ 1 הי* 6 פּחסווכןוֹ , ישמש 'חחח אַ כיטויים 7טמארטפו| בﬠיצוב ﬠצמי ןזרץןחזס. /לץװוֹפוּפוכפס
 32. 32. החטןרןיזציה באןחור ָ ווואםו ש': ׳ “8001 אחןסוייןח חטס ץ 3 זפּזסון פו-נו! יּופּפּם / אפּפֿךום שווא ן (סמוק ץוּוווופֿואוגּוּוזפּ ! ווטש ו, , וואשװתּוטוש אססי נװגזפּכו װבּיופּפּס ווווﬠ/ קחויּוווווו נפקא/ חכו פּסוווווק שם! נופץ ווּמשויּוסוומפּומ יהוו פשטו; ווהב הווו , יחווואח וּ פּגּספמו םו , כונו ווו שפּוופ; פּוונופּוו סויוּוהּו סוחט ווייס אשפי וס אופים פּווו , וו וּופּהּושׂופּופּס פו ”וש או ום שם, , פיוז ופּפּו פו, ץווופשוו מתנ פּוﬠסוווםסץ יםשׁוהּ ווס", $ ”ישובו שחסמו". ,וﬠיוזﬠהּפּפּ שם ום ומשוב", טווה אבוס . שואו יוופוּונ פוס", ויום שוויו םו וויווסזספּסםגּ פּקﬠקפּופּ חשו; קיּווויופקװ ֲֵֵ ן ר ז הח ו, /ו וו. נז שמ7ה בﬠיצוב ﬠצמי מוסי(-פּפּפּזוֹחןסוֹמ
 33. 33. החטןרניזציה בﬠןלבן הרכב "יש מכונית בכן' צבﬠ שתרצו, בתנאי שהצבﬠ הוא שחור"
 34. 34. החטורויאואציה בﬠולכו הרכב . ְ פּםוזכּו . ם וּוווםבּו ק יּבבביבֿס $22,51 וחןםוזק פֿוןזםפּפּוםיןג פוויוסװ 5יונו5 פֿפּזטיווין ץזוןןוכּ! זבּןןןדוסןפּﬠי( ז חװגידפּטװנןןחן -סי| ' זאגּש טסץ {ץסאא טסץ . אשׁסם קחפּכן יו ה; ׳ ְְְָ נווסנוווססזסופּפּטחכו 7 4 ץויהםקחפּוןיחץ ן : נָ ַ י ; - ו כוווסוזהּ , ֵֵֵֵיּ־` א )) , יוװוזיפּטווו ו ֵ ש ייי וסיון! ! . ןובֿיגץבֿ ﬠשׁװןץזוס ר~ ו א א 'ב אי ב, ו צזםיחפווחןיופּובּפּכן חיװבּפּפּ ימ[ְ ו ﬠ י חזסגּוסןנאווןפּפּגּוחוח נ -י-י בּפּןבּ סנוט וסס ם {ץ 7 335 838 חאווﬠופּ פּﭏ, ופסטו', צח כפּוזוּו וווווהּווגּ ס ±ֵ . ץ וו6נ וסיון ץ א ִ א- , , - אֵַ , ו יּ ֲ ִ ־כ. ;יּיאְ בּדי” ָ ויןואד שזוו/ ײייו: /מךןאזיייוי 'את וךזחווסויּזוחב ותויּגזייּוס
 35. 35. ﭏנפלרמפאישׁבגגכסגמובש ְְ ` ﬠו% קימ. ו% יוס, , ִ כנ. ` ְפ ` ֲ ָ '5 י ְְ יּ טי' , ב לנ ִ ﭏ% ז נידיינ ישק ננ י ~ָ, אבני היכווד ש7' הרורותר החדש קכוכוורויזציה יכו7`ת| ש7' הלהות 7'אכייי| ולהשנייﬠ ﬠ7` הרווצר אותו הוא רוכש
 36. 36. אבני היכווד ש7' הרורותר החדש שירווש באיננוראקציות תברתיות לקידום רווצר ורוותו:
 37. 37. רשתות תברתיות לתכניכו ורוידﬠ 20 סס! ץאחוס סחוס וסו זסואוגּחזאססו! ץחפּבּון וזו! ! ! וש 1 פּוו שיום! ו פּיווסספּוגי ו פוטו, , פּיחונח פּחסוֹובּבֿןחפּוּחמזסחפֿז פח וווםנוו 910111161 1110111 פזבּזז 1881011 זוחיװוּןופּאווי יוזסוןססץ וז] פּיויובי( {וח 711116 שוחחו שווי 'בויטמין שבו! ונסוווווגפּמ ווﬠווונוןפּ 9 5/55863!טוו0׳בּ/ זסח. וז'5ו›'גּװ/ /יםײי' חוש יווו: פֿויו! סיזןיּןובֿ ווםסחם 56 יומו: .ושופץ חוזוֹוווווֹמז סוהו ! ומשק וו›ווז ווד . .שון מ פקס: .165 . יוו ץם פנו זסח; סחוזזבח פּניּוגּימנונושׂסו! .פּשׁנסנן ! חבּפּפּבּוּח , ₪205 . פּסזפֿוח ! וחשתי פיוז . וזסוובּו חחונוווֹוו: וווחאו פּפּסס ץו! וֹובּﭏיבּמובּ סחווויס חסזפבּו פנו ווופּפּבּווו . טונווווץחנ פּפּוווהּו וזווווּופּו פּוווו ויוופּוסוו יב' ווחווּזוניובו; '6 וא ו, ׳ -, , ֵ ו, ן מװסץ 166 זונוכזוווווט( י קווֲ ו, או ושא, , ן! שס" זוןחןן ןנץןץ סחןחס . פּוחו ואוו טו פּניחווויוווויץיסזפּוח מרוז ﭏבן וויין בֿו שחוו” 1118 011 1311115 ייּ פותחו. ג שם; ויםוםגּוטיוו ו. סוווווניו חווה או ווווופּוּו ויווסויוכוגיו חשו ויפֿץסו םװסיובפּזו ° "'""י° ”יש וו': גובס וחסמו" !62210 סחוס חוט סוס וסו 0 ס שׂיּומוכּוי- ץץגּכסויו נו 4185} וֹוזבּנפּזששׁ זיוֹויּותבּאיפֿוא כ וחפמחןשן ץגּכ( שחןש] ְ ז *שﬠטנז יום ןבּיו, /ו וןחווזםוחןו; ווס פיו/ צוות ושׁזוּויצ וﬠו; ,פוווווﬠז ווס ! פוש פשטה; ווזגּנופּובּוופּ זושׁזנוגסוגּ 'נופ שׁטופּ בﬠוז ”ום ו ו י/ ובּװחפֿחבם בֿווו "ם ג ןווונ! זבּחןוננן ‎ ‏‎ ־ ו ב שיתוף חברים בחוויית התוכן א7יו המשתמש נחשף חזסכּנןבּיפּפּיןןווומ
 38. 38. חﬠ תו ח; וץרוי הּי ”ש 1 ח; /פ חנויזי ”ם וונזיזאויז ו איװ פּפּןןןוןזןיחפטסנ ה' ”יתקצײפּ ן ֵ י ` שׁוסוגו ןוובּפּהּ חפוז/ ון פּ›| וֹ_| בֿוחנוס$ פּפּחוֹ-ן סװﭏםוֹק זפּסוֹנןפּפּזי( פּיּופּבֿיחוֹז ופח/ ון ספּסוֹן בֿופּפּקוןטגן בּוֹן 1 ו . וןויקוֹהזךןחסין (בֿןפּזייּוֹןוקושוֹז ְן וו 8:: גּ'יוֹ| ַן ב: (שש {יוֹביחייון 1,827 >נ׳י 910 ה 072,914 יפּזבּחפּ וחפּוחוחסי( שש ס' ו ן אז מה את ﬠושה כל היום אז נזבֿ ~ רוך רזר הדום? ח יומיומית. . . י ח. . יויו-וי. ו-והו. .. וּ-ייי שיתןר' תברים בתןןיית הת| כ| אלין המשתמש ותשר' ר`דץןח1סזשסוּפשו4יסְו1ל
 39. 39. רשת רןברתית מויﬠה ישירה למכירןת רכישת כרטיסים בתוך פייסבוק ִ׳ 'י', י'׳/ `(›` ם שיי' ף! ׳ . - . ס . ָ 2 ן , ו סוּ ? בויום ָ ָָ , ., ׳ ְ. 1* 8 יפנייּיוֹייךוֹבּיּיאָ -, ו ָ ְְְ ' `׳` "ן ׳א׳י׳ ׳י ז שף” 1 חיﬠ:
 40. 40. כפתור קנייה כרןלה מהחוויה פייסבוק ונווויטר מביאות את הבשורה 0 2 זהזפּסמחסמד פּחוהזהסז דפּחךז שׁחףהּי פש ףיווזוײוּ ח חחהּו `
 41. 41. וְ ` / ז ו' כ. ! זו יוואייּייּוי}/ ל שימוש ברשת החברתית ויקידום מוצר ומותג ז , י י* רח! י ו י ְ , ו-י ָי י` 'י ומ-, ו איננוראקציה ישירה ש7' הלקוח ﬠרו המותנ יכו7`ת מיידית במת| מﬠנה , ו קהי7'ת 7ק| ח|ת ﬠומזדהה ﬠם המותנ ו/ ײאינו / ב א ֲ( א `7ר, ץ י `י ﭏ ני/ ר / [ני] וא' י' ן × ו/ יא ָצו ויייּ, ָָ יי “יּ / סר ` 'י י שנן] א ' "יּ ו א ", י 'י' / ת) צ י ` אַ ` 7 וי__ / .- ` יּיאי ” ר י/ ננ. ׳ל ֵ י` / _ְ ָ ן, `(ן ו ' , , ן, ('-, ﬠ `ְ. יא , ְ ֵ ן א ִ ן ְ , נ : י ` בֿ - / `)`ֵ א ָ , ן, , ,1
 42. 42. אבני הירווד ש7' המרותר החדש שימוש באיננוראקציות תברתיות לקידום מוצר ומותו:
 43. 43. אבני הירווד ש7' המרותר החדש המשתמשים תמיד מתוברים באמצﬠות ממשקים מנוונים
 44. 44. וונוזיאאור ןזוסו ִֵויוְאיןזץִֵ ן. [{}`ו! יּ!'יּןֵ`”־וזץ וי'-ייּאוסאייּןו ב 2017 קצב חדירת המוביי7` יגיﬠ 70%`7 מכלל אוכלורויית הﬠולם . ֵ , דסגּר ֲ ג חָ
 45. 45. תמיד מתוברים. מכשירים ניידים -. ו רוזיניזר יי! וקיימבלייבזאזי ובויווווֹוֹשיּ יזי/ יוילדיייו; וֹ ְי ְָ ִ / ְ ו ( י ֲא , יי ווו פּויּזײוייו ווקייפּסארבּוֹחייסוֹﭏוֹװ @
 46. 46. תמיד מחוברים. מכשירים ניידים ברוחיה קצב הצמיחה ﬠומד )71 %ו181
 47. 47. יותר ם-40% מהקניית באןנליין בﬠוךם מבוצﬠות באמצﬠות מכשירים ניידים *י - ֵ גו ִ וב . חיּ י י ווו
 48. 48. תמיד מחוברים. מכשירים ניידים מכשירים ניידים מﬠורבים בכ 70% מהקניות (י ש ~ ﭏ]
 49. 49. מת7`בשים ﬠל הרומארנום| | מכשירים לבישום / פּפּסוֹוֹופּבֿ( פּוכובּזבּפּןוןו שכ י 5 `
 50. 50. מ| ביי7' ﬠוךם בתנוﬠה 0 הלקוחות כך הזמן מחוברים, חס-פּץבּןוןוווס, פ צפיות והתנהנות צרכנית אחת 7`כ7` ממשק פ הקונטקטט מﬠניק את הﬠוצמה האמיתית ש7' המ| ביי7`
 51. 51. אבני היטוד ש7 המטחר החדש , גּפיבּישׂיּיּנפשׁ ְ תיויּיבּיּישׂמיצג , ס גפּיּיּינפךא 'א“בﬠְ. ָ נפפ% אזפֿזכפ( זכ” איואָכ אוֹ יּײפֿי, ל המשתמשים תמיד מחוברים באמצﬠות ממשקים מנוונים
 52. 52. . אבני היטוד ש7 המטחר החדש כשׁף _ ג _ ' י ביּי: -יּצייבנ, , , פּאיאאא ־ יּיאא ווי% ְ1 וב? ו : ו ָ ף ׳ א' ֲ: י , ָ , פֿלי ְְ נ ווש , נ . יב יויב ב יּ ﭏ% א , ס : י יּ שימוש בהקשר המקומי 7יצירת מודﬠות, הﬠצמת החוויה והנﬠה 7פﬠו7ה
 53. 53. מקומי. הוטפת ההקשר וווןס. , זﬠספּג מסוס זגּסץיּוטפּ פּזאקןפּ דוסווש י יפֿטפּﬠזספפּויויּנצונחםזושׁופֿפּמפֿ ל- 4 וﬠננה וזזכיפּו ך( וווֹוו ןןוֹתלפן‏ ןהשׁן ויוו / מקייזווקו וש: וךשׂזזוז בחיץ” ו פּןבּןון י יייאווײווֹאץראאיּ וי ן נוייפייּיריייװו יייווּיוומשווך
 54. 54. סיזיװסץ ! םוןװו ! וחוץ 'א י . וֹפּבּק-יוסו פחוֹﭏסס-ן , י' וָ. .ָו וי י . י ן. י= "יא יוץיּ.
 55. 55. 7וקא7 פינת מוביי7 וזןוירוקךוזוז ויייואדזןייוי/ איל ןוןוויזןונ ןךוזוזןנוץ ןנוובייבוו; וחואאויי' הייוייז: ןאדחחןז] . רוזיירזידייּיוו י. .. ִֵ ְ. ֵ בק. ט א י~ ו. ווּיווויו יייּי י וו וון אי א תשז . קניות בטופר באמצﬠות טריקת וּ תמונות המוצרים ` בטמארטפו| 'אא צדגדווֹיר-ץוֹ-וֹדיּ' ש ש . גי וו
 56. 56. לןקאן' פינת מוביי7 . ו ץ מיקום מדויק יותר בתוך החנות פּחססבּפּכיןוֹ א אאא אא ֵֵגֵ קפ. _ֲִֵ ג
 57. 57. /פז וזייהּי/ פ נז נ וית וּויזרז ש% ְָ סחוֹךזזס0זן^0וץ8: “ן השוואת מחירים ורכישה באונ7יי| 'שז
 58. 58. ממשקים ש7' א| נ7`יי| במרתב הבייזי י כספומט שוי מוצרים בקוייק < ייי אייייייאיא" ְ זזוֹוֹוֹניפֿננשןויןוֹזוֹופֿנ “5680 פלפּוֹחלאך : סיסחכר
 59. 59. ממשקים ש7' א| נ7`יי| במרתב הםיזי ונ ְ ְְךְ י כספומט של מוצרים בק7יק < ינ ִ י משלמים ישר מהאפליקציה <
 60. 60. ממשקים ש7' א| נ7`יי| במרתו הבייזי / י י כספומט ﬠו7 מוצרים בק7יק < י מﬠווימים ישר מהאםוייקציה < = ְ י מזמינים מהחויון והמוצר כבר בדרך < ן ץ ִ ְ . . י 'אירי , יי ` ` ' ' ' ` ' ^ ' ' ' וֹוו. ו . - י . . נ יי` . שי “ -י‏ י
 61. 61. ממשקים ש7' א| נ7'י'| במרחב הכייזי ש ןשן]וןש'רז, י כספומט שך מוצרים בקוייק < א י משלמים ישר מהאביליקציה < יּ צ י מזמינים מהת7`| | ןהמןצר כבר בדרך < י ממשק להדמיית תכןלת הקןפסא <
 62. 62. ממשקים ש7' א| נ7`יי| במרחב הבייזי י נ! אא י ו י י כספומט ﬠו7 מוצרים בק7יק < ﬠוֹ זו י משוימים 'שר מהאפ7יקציה < ב ֲֵ יּלי י מזמינים מהח7ו| והמוצר כבר בדרך < י י יייבּייּוס ֵ ימיי ` יּז ^ָ _י : ק י ממשק ויהדמיית תכווית הקופסא < ֵ זש : ייי ייפן( כ הּלו 4 . , / , ‎]± ‏‎ ‏י( 4 1 וֹ-ח י ייי' יי; י -א" : יפיּל
 63. 63. וכזוורו/ פווכוי וויייזזווייוינו ים, וויוזייו. /פם וכזושׁיךייזוייץו/ ליי / פרויויבוי וקיוווינ! י ִ| ִוֵן~בֿשִׂיָ[. הִ. וִוִֹייָ‎ ְ ןוהּנ; יּןבי מן י-ב שק. , . וורזנ י תןפּןזןצנ ְ א סזסמק זפּןטונןסכו זפּסחז פּיבֿווזס/ ון פּמז “־־׳־-י א ר י . מזבּזפּפּזפּחן זס? וןזססט א-מביאאא: : ׳ #35 וו ושתו” סחוזחװנ; טוסה); !ונופּבּכנזחפּץפּ םפּחוזפּםפּו ווווזקבּיפּחן י ׳ , ֵ_ֵַ שפה חזוװו פּפּ/ אוֹסﬠפּ זחןזסגופּחי וגפּ/ י / יזפּןוק ססג פּופּפּץ 3 ושיש/ אחנו יי י, ֵ, .הפשט . ויזויגּזטוו חו זבּט פחו סחוזזיפפּ . פּובּ/ וֹוזדספּ חחגּז פּזגּזשויזגּןיּן פחחפּחפּבחפּ טוש פּפּשזפּפּז הדפסת תמןנןת ישירןת מאינסטנרם ייוֹזוֹווזןככיוֹליךון' א
 64. 64. ווז. וו. בוֲ/ %וווי וקייאוויפּוואוונ! יםרכ ווויוזיוו/ פם וכזושׁיּואואוורכיוֹכ/ פי וֹמויגּוי ווווכוווו י ב ב 5 = שניכפלפֿלפנסייּי וופּויװ נבי ; ֵ ן ְְְְְְֲַַ . מותו יּופּומז נמ ב יי יש'. מדפיסה ציוצים, י ﬠדכונים מאתרים, ייאא י . ,י , אַ ×/ /// ק// //7 י אשהיא ֵ 'ייר ו
 65. 65. חרנדים מןבילים: מקןמי התיבןר ב'| מיקום ה7קוח לממשק ל . אבֿי , , ְ ‎ ‏‎ י זיּ י-י יא ליּי יּ יינ נ 77קוח זיקה ךמקום והצﬠות ר7וונטיות י 5; ְ א יק ומותאמות אישית מﬠניקות ויו ﬠרך ﬠצום ”י רוודﬠות טופּ-אוף-וויינך וירוותג יג א ? וו . ייי חיבור שך אבני הבניין 7כדי חוויה אחת אחידה ו ְְֵ ֵו “ יי- 'יר י י ר י י יי ָ אף ִ ִ ֵ. וו ִִ נ ֲ . ָ . ` פי פּאיא( ~ וזי / אא ך'
 66. 66. הקמפיין של רוילקה: לא צריך לטוס 7יחו“7
 67. 67. ְ1 אָבלי ו '0 ג ב ֵ , ָ , ' וי. אא (ר פ] נ 7 ְ ְֵ “555 *בּיּ אבני הירווד ש7' המרוחר החדש שימוש בהקשר המקומי 7יצירת מודﬠורו, הﬠצמר] החוויה והוﬠה לכיﬠולה
 68. 68. אבני היחוו' ש7' המרוחר החדש תספשׁמ חררוווליזציה הרונוומיזציה רוושיאל מוביי7 7וקא7'
 69. 69. ﬠולם המרוחר החדש סוסו. .. וֹןווווו. .. יווווסס. .-י. .. -יוווו. .-יייי. .. וווווו. .ו. ... , שוויון-יויו. .. וווווו, ... " סוווווי. ו.. ..ו. . 'וווויוו. -.. .ו. . ווסווסיו-יווו. .. נסוויווווסיו. .. ווווסוו. -וי, ... -י . ..-, .., ָו ימ. ..-ו. . . ... ... ... ךווןוווווווווווווווווווויו . ..יום ְְָ_ְְְ ְ וווסוווו. . ~-ווויסווויוו . ו ו. ... ..ו. ... ... .-. יווו. ..
 70. 70. י? 00:00 - 00ין2 מסﬠ ב'| משלוחירו: הדור הויא
 71. 71. מסﬠ ב'| משלוחים < איהומרס ! לוביססיהה רשימת שינדלר בשלושה מויי! ! רולר י ג” חסזבּפּפּ ָ פּפּחפּספּיגּפווג מיזפּפּפּ קזיייולל ‎ ‏‎ . ש. יְּוְיּיּ, ְשְהּצְְְְְְֵֵָ , שׂיּמאאציּי , ְְְְְֵָָָ, ְְ. ,ְְ , ְוְְְ. ְְֲֵ. ְְ= יְּגְּ. .פּ › ְֵ - יּי ֵ י ֵ י ־ ְאא ו ו , וו-וֹווֹווֹווויוויוגּוו-ווווןוווֹוּויּוֹפּ אא א י י י י . א : ְְְְְְֲֵשְשׂ1945 .18 ןוֹזכּןﭏן ויפּובּם חזפּיפּ (ובּןוויו זס ץןוֹוחבּק חיוסזו ופּוֹ-ן לזפּןוזחוֹדוספּ ןהּחוֹפּוֹזס . . י י ְ י י- חתיּװוזחחי טקן י ניגּרוס ! י /725 רוסל 28 ! שנ י( שח! ,א ` י ופּסיס רו[ 0ס, סססָסס$3,0 5ו. ! מװי וחומואפ י י 012.70ָ343ָ11 5.! ! ץופֿיבּרחתסזכזבוצ/ וֹ ' י פּחחװפּט פוחסמחזפּ וטו , פּחפפּ יתהזחטם וס ויטוןכןווםפּפּס ויופּיי סנפּנ: שהקשת , יא י ופּנוץפּ! פּוונדופֿו( וס! חסחםנוה 586 װשׂהסו ויש' פּיחפזוזפּחיס פּקפװכפּ כי' ! ו בּופּובֿתּחסןןסװנוווֹןון 'הּושׁף , - ז ם דחבּװ טסץ ופרוש ! פפ סן פּפּסחבּווס פּזסן/ ח ובו, , װתאפּ יחתווו סבהּ פּנופּז וביפּ . ש ס/ סגור. , קחהּש בשמה רפּגד תטפּצטק מגן פּמחסמ' , פּחפּי . מנח טרש ח. װפּ ְ תשס , ײמסטגּםװ פּפּשׁ 22 . וּובטיﬠפּ זאקסיר 808 ש 5 ושננו שׁפּחפּצפּ ששימש, , , י , י י 47.26 5.! ! 23.63 5.! ! י 102.09 5.! ! 737295133 5.! ! 30248-03 5.! ! י א ח' ח; אמות' נק ביציו מבין! ! ָםי גּיהּיו תאק
 72. 72. מסﬠ ב'| משלוחים < איהומרס ולווייססיהה מכונית-צוללת וירוכיךך. בﬠךים קודמים: ג'יימס בונד מסזבּפּפּ ָ פּכו -יּוגּ, , ו גּ חסוֹןבּחחסזחוֹ זפּןופּפּ ו יפּדו ץוּוקוװויפּ (וא: שפפּו קו ! ופסק ג, 0)' ש . י פּיוו , הּסווסק פֿ חםויפּפּגכ , ופוופּפּ אפּג ווווו-ומגּווכי ֲ ! וֹ פּוחפּוו זפחיח הּיָ` סםפּט וווויונו ו יש ווסוופּ ח חטןכּךטזצפּכ; פּשזבן וכ חפּזסזפּפּי 'גם פשﬠ ייושׁםװ וויספּ פּפּימפּש וננסי ג 5! " . יש . .ף יישׂייווושׁוסרפּפּססאוכ. וזפוייו. ניסו נוסי ניווויו וו וו וא 000.00ְ000ו$1 5)! פּחוזס ין 181004 3 15! . ופּוהּוײמייכקג חוזוףוזיּיח יחחו<ח חג שׁס , פיװוויוץנק ץווװווסוח וטמן הּיו ו [ . טוי משפ, ויומואייוםךו וווסזו פמוטי. . פּפחגּזגּופּחו 8." ויפּ יאָ סוווססווופּ וכו סוו וטוב; ייויווופּﬠ וס' . ויּןופּחםקפּמ זוץﬠפּ , .וווו, ווו וָ יווו. . וְ, ,ווָָוו . ֵָ. ְְֵ משמﬠ. . וָ . גיושםווטש ָ ֲו פ . וא נ א: פּווהויּיװזחיּזפווייפּזוהוחטוש חטווסוחפּפּט חפּךו ףהפּכ הּוירוהּת- ויווﬠזסו וכ “ורות ום פּיגּחיווו: .ו ווופּו ום, .ווּוונוו. רוו ! ווםפּפּ פומס; ~ שאיש פּזוּי, רלמזבּפּפּ פּזטיטיּי שמ. ָ , תו גּוווו ץוספ ָוכוו= וגּ. וו שן; ו פּסםﬠ יײוםיּו םו ›ו›הּפּו ( שווֹןןןוון! ﬠוווגי! ! וווויו'
 73. 73. חזזח רװ בזיוֹב/ פזלךזזשׁזח זיּ יּיאזיגּזוּזנזיןיזז הּ/ פזזילזגּז גּיאזנזידזז קןנסןלת שליטה בטלסקופ החלו' פּןכןמחןי! י ` חפזבּפּפּ ָ פּפּגּזכּספּוגּחציּגּ רסזבּפּפּ ָ י`! `ן`יװ` / שׂפּ ציּספﬠשׁ י, שׁװבּוקוגּפּ זפּ. -כּ; (ם פפּװםםמ : ֲס~ זחפּשﬠוﬠםזיייז יחפּותּﬠםםפּזפּיזאתםוזזבּית צהּזיפּוגּבֿחופּ 5 . זטחפּזגּ ר סקזשׂ פּוחגּפּזףיזגּפּי שׂﭏחהפּן ( ציץזכ פּחשפטװ חנןיףשׂטאפֿ צפתה פּפיּפפּ 8 פיםפּחויּוופּג יתּווּןוּומחקו כּיחסזפּװ» וסס פּססיופּסןפּיו 511388 פּןנןנןװװ פּןספּחסי( & (וסבא ובסהּיזפּןחן זסשׁסק פּןסוֹוןפּן ןיּןן דסגּיןןידקגן גּפּ/ א טאף: .י אאײרזשׂיגּ ײרפוייּײא אנײתקוּתװח חוסה , פק ומשפיﬠ 2 ג -נ; ֲ ו ם ין `א' סספװ , גת מ, װסוֹןבּחזוסוֹחוֹ זפּןןפּפּ ָ ו פכּװ ווווווסיויוופחוווווונוונפּוו ﭏמגּזפֿיספּ( פּוּחצפּחס ﬠיייןכ" 0ס.0ס$75.0 05 ת; מהּו מאו ף וו , וְיר, ְְֲָי׳טזג , י אדןר, ח ץ ל ֵר ד ואמא וָֹ~ר ְ , שׂוגּיגגוימ [ ` נ ָ , ו, , ךוווֹחהּזו. , װ , רשת ֲ ָ , ן מטבּחבּﬠבּ 'פּוֹיס (885 6הּ`י9הּ1° שמחפש ףחטיזוחפּזחי , ו, א ך ח ְ ויזחוחיסח פשה הּפּווההּגינ: הּהּזי חורזוחףיתּח את! ו חמזה צ פּריּרזס ְֵָָָי ממש, , מותו, , , א ת , תמתהּ , ְ . ייּהופּ שחש ר פּיוזנ/ יּ ָ׳ גּו-װגּ ני' ן : וש ! םﬠץוח וייי פּחז אם םפּזפּאסק פּו רזפּיו שם פּפנזבּושׁיחס פּחחװיט סן פח : יי . גש חט, חופן ~ יפּבװסושׂ ﬠפ ֵ
 74. 74. מסﬠ ב'| משטחים < איהתּןרח ! לתיחטיהה אם המושבות במחיר מציאה למכירה: פתחיתקווה, המחיר: 8 רולר ו-ך5 במ אם המושבות מוצצת למכירה באתר האינטרנט אי־כיי בצירוף ° יויּ כרטיסיית אוטובוס 0 תשצה גולשים הגישו צר כה הצצות מחיר מאת רודי בסיס כל גולש להציצ פריט כלשהו למכירה פומבית, וגוי לפני יומיים הצלחה לרשת גולשת, המציגה צצ- תושבי פתח-תקװה, שימו לכ! השיר שלכם לשים אחרים מוזמנים להציצ הצצות מחיר במתכוי מה כשם ג'יין ליים, תמונה של פחת-תקווה והציצה מוצצת למכירה באינטרנט, וכﬠור חמישה ימים נת של מכירה פומבית. מגיש ההצצה הגבוהה ביותר אח הציר למכירה לכל המרבה במחיר. משום מה לק' ברייק יתברר מיהו המאושר שרכש את השיר הוא הזוכה. חו מנהלי האתר ברצינות את הבריחה המוזרה הזאת במיטב כפפו. י . -ָ י - ופירסמו אותה. למרבה הפלא נמצאו צר נכװ לצכשיו הצליחה אם המושבות להשיג מחיר כה תשצה גולשים שמוכנים לקנות שיא של 8 רולרים ו־57 סנט, אולם המכירה את פתחיתקווה, אם כי נראה שאי] הם מצ' הפומבית מסתיימת רק בצור חמישה ימים, ריכים אותה יתר צל המירה. לפחות צל ובהחלט ייתכן שהציר הוותיקה הואת שווה פי המחירים שהציצו. קצת יותר. אותה ג'יין ליים שמציצה למכירה המכרז למכירת הציר התפרסם שלשום את אם המושכות מציצה שי לזוכה: ייי' באתר המכירותאי-ביאוצד כההוגשותשצ טיסייה לאוטובוס בקו 66 מפ ררר"מאבד תמ7'7"ם"
 75. 75. זיּ-יּיּיירמ לנ וֹ . ְיּ ` ָ--. _.-_. ְיּי~` ןגו 'ינו וֹ, גּװתּװךדגּװא ` י י . מ' ס ן ׳ ֲ בב, *ף י אװסװװב יְָ יּי , ןיי, 1 ֵ-ְ ֲי- װדהו ןחאא ־`־ ׳ ֲ ָ “ ׳ שר פּגּסוּװוּםפּס פיּ / ` , ׳ֵֵֵ, ֵ [ב 'ל ְֵ ְ ְְָ בֿ ְ , ָָיֵּ יגבניכינוֹ , ן, /ס א לי י / דדיּי `שײוּי י' ו י , ן `ך ְ ָ ח ` הלוגיסטיקה שוי ﬠנקיות האיקומךס א ֵֵ. . וֹיּ/
 76. 76. מסﬠ ב'| רושלןחים < הלוגיסטיקה ש7' הﬠוהיןת
 77. 77. מסﬠ ב'| משלןחים < הלןביססיהה ﬠ יייי = .ֵֵ, װ . .. יוﬠ ביי ז פּווייבי. פּווֹווֹיוֹקחסוייובּ ﬠץנזװ . . כ<וֹ8ש| /ן פּךזזוֹזס י יא סיסיו" שׁרייפּ 9חיססירי$ יי8$= י חסוֹןןוֹרח 8ז0/6 אָיח . פּﭏפסון פּושׁמ שחם כווֹפּגוןוז , פּסוֹןיּסחז נון 800858 פּטוֹפּםוסונבּו שוק . פּוזוֹכונןוֹוןפּ ! פם-משד פסוק 98ח 50 - װיחוינןבּוליץפּיוֹיוובבזוובזס;6 צ י י יּ ָ ײ י יאײיּץי ' . זבּיּאספּטיּמןוויּוזזווֹקחפּנשׁוגתופּווֹפיּוזװסציפּןװ י} , י ` `ֵ. .ְֵ פו ִ ײנצ, .ְ , כי י 'י י י% ֲ-` אייי] י י ֲ חביךת הכו' כלול: [יּצתייג ינ ְ. ֵ נ ײיּניּיץ -תח ﭏ י מנוי שנתי: $99 יּ י י “ י 7`מﬠ7`ה ממי7'י| | שירים, סרסים, סדרןת ןספרים ללא הגולה י שילןח תוך יומיים ש7' מי7`י| ]י מןצרים, 77א הגבלה. וץובײ/ יּזוזי גּנוויּזחייח וגוקויגזײץו / יּזזי וץויזי/ קץ פּחזוֹזכן חסו8חז^
 78. 78. ו היזזשׁ, ריּי ְ[יז₪יֵץי ד ְ7ֵ. `יװ ניזאיגּמד. ו. ש” ו ְזִיֵיײְִ; ח חס3 םסג; פּחװפּה פּאזס/ װבּ יו . ס- ופּצוןשםםיפּחזמפּא םוֹזפּשופּשׁזחטם פﬠ , הספ י סנחתחשׂה שסחוםקםחפּ פּזב נופץ ששה ן) כיפּ 0 וֹ או ﬠק א שׁכסחא/ אָ ):65 ו סן . ` פ ”בֿי פֿנוזסןפּ שׁסס וחסה פּזזװחשם שׁחסו צ ﬠ , ו _ 'י זמרושׂב ח טס 0 בֿי@1@[/8@ֵשׁר8מ ְ ` וו . י י ךן תווי. . מ, , דזפּבֿחס זפט 85 זפּשן זס שסך חנ : ד , וּ י ג פֿ ס” 8 "י ו ְ , ו ָ ָ ו נ: פֿפּןנ חדזכן- 'ום ווורופּ י׳^`0י'כי6 '81 'וס 'ןפּכן 115 'ונוס חס 8 חן / רןפּץן 6 / י 088 בןס ן ְ 525 8 חן ָ סזכּןפּ סס 55 יפּש סמגחי 'פשﬠ שב סחנ 508 טס; וײוסי צחה שחי; יקכונ ריﬠג פֿץהחגּת 588 ס! 'פסח ',853 ספא. ְ פריזחןזחבשׁ ייכﭏסרחחי חח זיירחס ךחחךחװ װ שסך חפּ זװחמת ח חכגי סיי איפסחפֿו( ח ב שׁסחחאחסמבשך איוןחמ חו פּקאיסזפּ זו ְװְֵ חﬠט פּאכצןחחיפּח( מססנח זס פּיס יפּו א א א = ז ֵ . ַ ֵ_ֵ4 : :%, ” / ':- ְ ( ן, ְ - ת. ﬠ% _ צ ו ֵ , יז ' י. ֲ י ו י' 9 ָ, ֵ ְ` ןיוגּיץי. , ְ, ויּיפנהּ. ׳ -ב, יי י: י ﬠ. ָ- ֵ ִ הזמנה בא| ן.7`יי| ןמשלןח לבית ה7קוח בתןך שﬠה / װװסך / רגסוֹיןס
 79. 79. מסﬠ ביו נזישלוווייּוז : י ו ודיוויייאיויאזייּיולו. ו. יש/ א ו וסיאוייויאיווונ י יי מץסיוויּוכּוופוךויּוב איּ 27__ְ א. ן, שירות מש7וחים מﬠופף, חצי שﬠה והחבי7ה הגיﬠה ופויוןוזוזןו-וכי? /ײבויחיּוובייפופץ ןיּווסיזוכךואיּוֹﭏ%
 80. 80. זססבֿ( שם() סז ןיופּזכ(/ ווֹופּו( פּפּזסזפּ זבּייזב( / אײופּשׁוֹןפּוי / אבןס-פּךזופּפֿ גוכ(/ א פחוֹרוז/ רופשפּ חכ( @/ 0| *ﬠ'ש/ תופס ספּזז יוס פּרוזחסוח 3 {68 י משלוח באותו יום מסמﬠונאים מוו: י7`ים י שלושה חודשים ראשונים חינם / ^0וו כוס וו5|6 0
 81. 81. מסﬠ ב'| משלוחים < הלוניססיהה ש7' הﬠנהיות 600816 / צפכיו% $$נװק×5 סחוֹכןכןסךו$ פּןסססבּ( ווןס| | ץבּפּנו משלוח באותן יום הזמנה באןנליין במגוון מוצרים במנוי ןמשלןח לבית ה7קוח שנתי בלתי מןגבו' בתוך שﬠה פּוזזוֹץק חסןבּחזגּ מיליוני פריטים הנשלחים בתוך 1-2 ימים, במנוי שנתי ללא הגבלה
 82. 82. מסﬠ ב'| משלוחים < הלוניססיהה ש7' הﬠנהיות שירות משלוחים מﬠופף, חצי שﬠה והחבילה הגיﬠה ויום, פּחזוזכו ח0ו8חו^ ב - ` 1
 83. 83. מסﬠ ב'| מש7`וחים < הלוניססיהה ש7' הﬠנקיות מנ): "7 ץןיפּפּ מציﬠ ויסוויסר וחושך' את החזו| ש י ס ש כּוװ י זפּץסספוֹם # זספּחחסס פּוזזסוין 9 װיסויסיי וֹ 'יג פּוֹחפּןון חוֹוופּם משכן פּסגּכן} 78” . סנן 6$${ 10 פּוזזנז $'זנ (01 811ך6 פּשיּו 8116 ,1011ז8ז01ס818ז 011 18ז1<1י01ז^ 18111018 תמנון )פּורןפּזדוסיזס 111016 21116 ( יזפּזפּויוֹ 1101786118 )11-01185. פּזסו/ וו "0 פּדוזסץגּקק * וסס/ טופח די ץןספּהּ אָ ב0%@יד&מפֿבֿ›חֲ ”י “י
 84. 84. מסﬠ ב'| רןשלןרןים < הלןגיחטיהה ש7' הﬠוהיןת אני רןבןט? שׂסססכ( מתכננת את הﬠתיד , איסט םופּוךוץזמוויפּוווﬠווס ווןווווכו וווﬠוויװרוסכּןסוווווװ שש ץביסוסנאזהּסקז 5/ /5][ . 6 ש נ! ויזו י י ' ְ ` ,1 בֿזנןו ץפּמװזפּספנזני 85וז$10 כןסז "אאשׂאטפנילילנללל 'דסייזה אא" 10 פּפּחסןןבּמס 11058 ץבּחז 1011015 8|פּ600 85ח0ז1( חסובּוחגּ חחשׂפּ ןחפּוסוﬠ ץם טפּןיװווﬠ פּםסזות "ריייחא °°־' ץת ו, -ןבבד -וﬠﬠ ` נר פּפּןןװחחזסס פּפּואםבּ נזןוחס סו 5815 פּםסכן ץװמוװחו ןופּװךפּץ ץפּא חס אסבּװנ פּווןװסס פּזפּצוסשפּנ פּװבּבּן שׁובּז חפּײזװםס ְ _ י ְ. ס . ֵ פּופּץןבּחגּ .8 פּפּזטזבּפּץ מן ַ ג, ס ֵ . ה רִֵ י. `ֵ י ס י סוסון סחבּ 10118 . ְ ר' ף הוײ-ר : גוּח בחשזגּייּזגּ' י; -ח / י י. י( › ”י `י` *א יי אא אא * שנ תי "ףןנ יץופּחסו וווֹי5י יּ י / י חו נצ גּימ ניּיומ צב 1י~ו ב תי. יציניּיצ אומ יי-ו ֲֵֵ ` , י ײן “ל / / “ דיף. . ה ן . י . ן א _ ׳, , נוחובֿיוֹוז חו חסוֹזבּןיּז ֵ ֲ א. י 9 י `ְ אב, , ×< בהאפ י 'הג , וח שתן' י› 'ח', י ~ י ָ ו '(4 יּיּ- ְ, מושתק , ר ”ות ח צָָ ף אין 'ן י 'י ן א` ו חס פּזבּסץ 50 מדב' (1 אן , ְ,ְ. ְ ×ְדְ, ְְְְ זְְְֲך יְ, ְ, דוןאָןנ , תהי מותם *ח י ,1 הּייפּיּ . וּ צ~ֵר ירזוץש װֵו, .ֵ , טז ֵצ ְֵ [צ ! ת ו. ץָי×ֵן. ץ
 85. 85. 1 םש ה 1 גּקיזאח /5% בּ וְ ם ִִ ְֲ
 86. 86. ש- חיזוֹ "ריזמנןתגּﬠיּן / יז יזיוגּזים יּינךיזז ווֹ/ יזיץפּוֹ ן ﬠןלם חדש ש7' םחתר חוויית קניות ךב-ﬠרוצית נ משו7בת אונךיין ואופוייין ֵגי׳ וּיאילא , ְ מוצאים את הייחוד ש7כם גילב ְָ , `י: ָ&ןֵ _ָ ` יוֹ-ו . י "זיי ץ. ..י ד , י, א ן. י' י; 'ו נ, ,
 87. 87. ` פנו א7י בכ7 שא7ה או מחשבה אגּ) ל. ג אלﬠד גולדנברג ‎ ‏‎ % חזססבסײופּכןחפּשׁןססבֿיפּןפּ. /אﬠﬠן/ אן סץפּמחפּשׁסח בֿיבּןין סז6כ[ח0[(18סבֿ›בּ[8/חוֹ/ חזס: (.חוֹבֿ›8<| חוֹן י דיי וסזסמחפּשׁססנזבּןפּ/ זפּח. פּיּובּרזפּפּבֿזוֹןפּ _ְ וואנווי ושךו: . יןיח'; "ְ איסז

×