Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eläkebarometri 2020

129 views

Published on

Eläkebarometri kartoittaa suomalaisten eläketurvaa koskevan tiedon tuntemusta ja mielipiteitä eläketurvan toteutumisesta. Barometrista ilmenee, miten suomalaiset arvioivat pärjäävänsä taloudellisesti eläkkeellä ollessaan ja mikä on heidän luottamuksensa eläkejärjestelmään. Eläkebarometri perustuu puhelinhaastatteluihin.

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eläkebarometri 2020

 1. 1. Eläkebarometri 2020 Sakari Nurmela, Kantar TNS Oy
 2. 2. Aineiston kerääminen ja kohderyhmä Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn vastasi 1 005 henkilöä 4.–15.5.2020 välisenä aikana. Haastattelut kerättiin tiekoneavusteisin puhelinhaastatteluin osana Kantar TNS Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin + 3,1 prosenttiyksikköä. Tutkimuksen sisältö Tutkimuksessa käsiteltiin mm. seuraavia teemoja: • eläketurvan tunteminen, • käsitykset omista toimeentuloedellytyksistä eläkeaikana, • eläkkeisiin liitetyt mielipiteet, • eläkkeisiin liittyvät periaatteelliset asiat, • eräiden toimenpiteiden kannatettavuus tilanteessa, jossa eläkejärjestelmää pitäisi rahoituksen vuoksi muuttaa, • koronapandemian vaikutukset eläkejärjestelmään kohdistettuun luottamukseen ja omaan talouteen. Tutkimuksen toteuttaminen Eläkebarometri 2020
 3. 3. Keskeisiä tuloksia Eläkebarometri 2020
 4. 4. Eläketurvan tunteminen Eläkebarometri 2020 12 33 27 20 7 1 % 10% 20% 30% 40% Hyvin Melko hyvin Ei hyvin eikä huonosti Melko huonosti Huonosti Ei osaa sanoa Eläketurvan tunteminen. Tuntee… (%), n=1005 4
 5. 5. 12 33 27 20 7 1 13 31 18 25 12 1 11 29 24 24 10 1 6 27 21 31 15 1 % 10% 20% 30% 40% Hyvin Melko hyvin Ei hyvin eikä huonosti Melko huonosti Huonosti Ei osaa sanoa Eläketurvan tunteminen. Tuntee… (%), n=1005, 1003, 1004, 1002 2020 2019 2018 2017 Eläketurvan tunteminen – havaintoja Tietämys vaikuttaa edelleen hieman kohentuneen. Varsinkin huonosti tietäviä on nyt aiempaan vähemmän. Ikä on merkittävin koettuun tietämykseen vaikuttava tekijä. 65- vuotiaiden ja iäkkäämpien enemmistö (73 %) on asiasta kohtuullisesti perillä, alle 25-vuotiaista vain 12 prosenttia. Ammattiryhmistä (luonnollisesti) eläkeläiset ovat ne, joihin kuuluvista löytää keskimääräistä enemmän eläketurvaa tuntevia. Myös yrittäjät sekä toimihenkilöväestöön (sekä ylemmät että alemmat) lukeutuvat kokevat olevan asiasta keskimääräistä paremmin perillä. Työntekijät ja opiskelijat taas ovat esimerkkejä päinvastaisesta. Lisäksi vaikuttaa siltä, että hyvän koulutuksen kautta syntyvät taloudelliset resurssit indikoivat keskimääräistä laajempaa tietämystä. Silti on todettava, että tietämättömien osuus on melkeinpä missä tahansa väestöryhmässä melko suuri. Eläkebarometri 2020 5
 6. 6. 22 40 22 9 4 3 % 10% 20% 30% 40% Hyvin Melko hyvin Ei hyvin eikä huonosti Melko huonosti Huonosti Ei osaa sanoa Kuinka hyvin arvioi tulevansa toimeen eläkeaikana (%), n=1005 Toimeentulo eläkeaikana Eläkebarometri 2020 6
 7. 7. Toimeentulo eläkeaikana – havaintoja Tulos on varsin samankaltainen kuin aiemmin mitatut. Erot aiemmin toteutettuihin tutkimuksiin ovat hyvin vähäiset. Suurituloisimmista talouksista löytää suhteellisesti ottaen eniten niitä, jotka arvioivat toimeentulomahdollisuutensa hyviksi. Silti melkeinpä kaikissa tutkituissa väestöryhmissä ajatus kohtuullisesta toimeentulosta on vallitseva. Pienituloisimmistakin selvästi useampi pitää mahdollisuuksiaan hyvinä kuin heikkoina. Eri ikäryhmistä yli 65-vuotiaat suhtautuvat toimeentulon riittävyyteen kaikkein optimistisimmin. Myös alle 25-vuotiaista keskimääräistä useampi arvelee tulevansa eläkeaikana hyvin toimeen. Näiden ääripäiden väliin jäävät ikäryhmät (ja niistä varsinkin 35– 49-vuotiaat) eivät ole asiasta aivan yhtä varmoja. Silti heistäkin selvästi useampi näkee tulevaisuutensa tältä osin myönteisenä kuin kielteisenä. 22 40 22 9 4 3 17 40 22 11 6 5 19 40 22 12 5 2 14 40 25 13 4 4 % 10% 20% 30% 40% Hyvin Melko hyvin Ei hyvin eikä huonosti Melko huonosti Huonosti Ei osaa sanoa Kuinka hyvin arvioi tulevansa toimeen eläkeaikana (%), n=1005, 1003, 1004, 1002 2020 2019 2018 2017 Eläkebarometri 2020 7
 8. 8. Lakisääteisten eläkkeiden merkitys 24 38 23 8 2 5 % 10% 20% 30% 40% Erittäin suuri Melko suuri Ei suuri eikä pieni Melko pieni Erittäin pieni Ei osaa sanoa Kuinka suureksi arvioi lakisääteisten eläkkeiden merkityksen eläkeajan toimeentulossaan (%), n=1005 Eläkebarometri 2020 8
 9. 9. Lakisääteisten eläkkeiden merkitys – havaintoja Lakisääteisten eläkkeiden merkitys koetaan vähintään yhtä tärkeäksi kuin vuosi sitten. Keskimääräistä selvästi useampi 50 vuotta täyttänyt pitää lakisääteisten eläkkeiden olevan merkittävässä osassa oman eläkeaikansa toimeentulossa. Eläkeläiset itse, alemmat toimihenkilöt sekä keskituloisten talouksien jäsenet voi mainita samasta syystä. 24 38 23 8 2 5 22 37 20 11 4 6 % 10% 20% 30% 40% Erittäin suuri Melko suuri Ei suuri eikä pieni Melko pieni Erittäin pieni Ei osaa sanoa Kuinka suureksi arvioi lakisääteisten eläkkeiden merkityksen eläkeajan toimeentulossaan (%), n=1005, 1003 2020 2019 Eläkebarometri 2020 9
 10. 10. Eläkemielipiteet 51 51 28 33 26 28 21 15 16 13 34 29 46 31 38 35 38 33 31 24 7 8 10 12 11 14 17 21 18 23 3 4 2 2 3 4 2 4 5 8 3 5 11 15 12 17 16 18 22 23 1 2 4 7 11 3 6 9 8 8 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Työeläkettä kertyy ansio- ja yrittäjätulojen perusteella. Kaikille Suomessa asuville maksetaan vanhuuden tai työkyvyttömyyden perusteella vähintään vähimmäiseläke. Luotan suomalaiseen eläkejärjestelmään. Jo ansaittu eläke on turvattu. Jos ihmisten elinaika pitenee, vanhuuseläkkeen ikärajakin nousee. Eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa. Eläke takaa kohtuullisen toimeentulon vanhuudessa. Nuoremmat sukupolvet joutuvat liiaksi eläkkeiden maksumiehiksi. Eläke takaa kohtuullisen toimeentulon, jos henkilö tulee työkyvyttömäksi. Eläke takaa kohtuullisen toimeentulon, jos perheen huoltaja kuolee. Eläkkeisiin liittyviä mielipiteitä (%), n=1005 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Ei osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Eläkebarometri 2020 10
 11. 11. Eläkemielipiteet – havaintoja Eläkkeitä koskevat käsitykset eivät ole juurikaan muuttuneet vuoden takaisesta. Joukon vanhimpien luotto maamme eläkejärjestelmään on selvästi vahvempaa kuin keski-ikäisten. Eläkeikäisistä (65+) yhdeksän kymmenestä (87 %) sanoo luottavansa siihen. Eläkeläisillä on myönteisempi näkemys järjestelmästä kuin muihin ammattiryhmiin kuuluvilla. Myös keskimääräistä useampi ylempi ja alempi toimihenkilö kertoi luottavansa siihen. Osa yrittäjistä ja muutama työntekijä erottuvat keskimääräistä kriittisemmän suhtautumisensa vuoksi. Kaikkein vanhimmilla ja nuorimmilla on selvästi voimakkaampi luottamus kuin keski-ikäisillä siihen, että eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa. Miehistä hieman useampi kuin naisista luottaa siihen, että rahat riittävät eläkkeiden maksamiseen myös jatkossa. 86 80 74 64 63 62 59 49 47 38 84 81 67 67 61 63 60 52 50 43 79 71 60 51 76 48 45 31 28 82 71 59 55 73 53 50 40 31 % 20% 40% 60% 80% 100% Työeläkettä kertyy ansio- ja yrittäjätulojen perusteella. Kaikille Suomessa asuville maksetaan vanhuuden tai työkyvyttömyyden perusteella vähintään vähimmäiseläke. Luotan suomalaiseen eläkejärjestelmään. Jo ansaittu eläke on turvattu. Jos ihmisten elinaika pitenee, vanhuuseläkkeen ikärajakin nousee. Eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa. Eläke takaa kohtuullisen toimeentulon vanhuudessa. Nuoremmat sukupolvet joutuvat liiaksi eläkkeiden maksumiehiksi. Eläke takaa kohtuullisen toimeentulon, jos henkilö tulee työkyvyttömäksi. Eläke takaa kohtuullisen toimeentulon, jos perheen huoltaja kuolee. Eläkkeisiin liittyviä mielipiteitä: täysin + jokseenkin samaa mieltä -osuudet (%), n=1005, 1003, 1004, 1002 2020 2019 2018 2017 Eläkebarometri 2020 11
 12. 12. Eläkkeisiin liittyviä periaatteita 53 48 35 33 34 32 6 7 10 3 3 3 3 6 15 2 2 5 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Korkeampia tuloja saavat maksavat euromääräisesti enemmän eläkemaksuja. Korkeampia eläkemaksuja maksaneet saavat korkeampia eläkkeitä. Kaikki ovat automaattisesti saman järjestelmän ja samojen sääntöjen piirissä. Mielipiteitä eläkkeisiin liittyvistä periaatteista (%), n=1005 Täysin samaa mieltä Jossain määrin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Ei osaa sanoa Jossain määrin eri mieltä Täysin eri mieltä Eläkebarometri 2020 12
 13. 13. Eläkkeisiin liittyviä periaatteita – havaintoja Väittämässä Suomessa kaikki ovat saman järjestelmän ja samojen sääntöjen piirissä sanottu on erityisesti vasemmistoliiton kannattajien omaksuma näkemys. Miehistä hieman useampi kuin naisista on tätä mieltä, ylemmistä toimihenkilöistä ja yrittäjistä jonkin verran suurempi osa kuin muista ammattiryhmistä. Eniten ansaitsevat ja koulutetut, pitävät keskimääräistä useammin kannatettavana sitä, että enemmän ansaitsevat maksavat enemmän eläkemaksuja. Keskimääräistä useampi eniten ansaitseva, ylempi toimihenkilö, kokoomuslainen, keskustalainen ja perussuomalainen uskoo, että korkeampia eläkemaksuja maksaneet saavat korkeampia eläkkeitä. Eläkkeisiin liittyvissä periaatteellisissa käsityksissä ei ole tapahtunut muutosta kuluneen vuoden aikana. 53 52 48 48 35 36 33 32 34 34 32 30 6 6 7 6 10 8 3 4 3 3 3 6 3 4 6 5 15 13 2 3 2 3 5 7 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Korkeampia tuloja saavat maksavat euromääräisesti enemmän eläkemaksuja. 2020 2019 Korkeampia eläkemaksuja maksaneet saavat korkeampia eläkkeitä. 2020 2019 Kaikki ovat automaattisesti saman järjestelmän ja samojen sääntöjen piirissä. 2020 2019 Mielipiteitä eläkkeisiin liittyvistä periaatteista (%), n=1005, 1003 Täysin samaa mieltä Jossain määrin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Ei osaa sanoa Jossain määrin eri mieltä Täysin eri mieltä Eläkebarometri 2020 13
 14. 14. Eräiden toimenpiteiden kannatettavuus 7 9 2 2 35 24 8 5 22 14 10 8 3 2 2 1 22 24 33 23 12 28 45 62 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Nostetaan työikäisten ja työnantajien maksamia eläkemaksuja. Nostetaan eläkeikää. Pienennetään tulevien eläkeläisten eläkkeitä. Pienennetään jo eläkkeellä olevien eläkkeitä. Pitääkö eräitä toimenpiteitä kannatettavina tilanteessa, jossa eläkejärjestelmää pitäisi rahoituksen vuoksi muuttaa (%), n=1005 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Ei osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Eläkebarometri 2020 14
 15. 15. Eräiden toimenpiteiden kannatettavuus – havaintoja 1 Nykyisten eläkkeiden pienentäminen saa täystuomion kaikilta väestöryhmiltä. Eläkkeellä olevat, kohta eläkkeelle jäävät sekä vähemmän koulutetut ovat näkemyksissään vielä keskimääräistä jyrkempiä. Samat väestöryhmät erottuvat silloinkin, kun puhe on tulevien eläkeläisten eläkkeiden pienentämisestä. Tässä he saavat tukea etenkin työntekijöiltä sekä 20–50 000 € vuodessa ansaitsevilta. Eläkeiän nostaminen sopisi monelle ylemmälle toimihenkilölle ja johtajalle, korkeasti koulutetulle ja hyvätuloiselle. Saman voi todeta eräistä pääkaupunkiseudulla asuvista sekä kokoomusta kannattavista. 7 10 9 9 2 3 2 2 35 32 24 23 8 8 5 5 22 17 14 10 10 8 8 4 3 5 2 3 2 2 1 2 22 19 24 22 33 27 23 20 12 16 28 32 45 51 62 68 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Nostetaan työikäisten ja työnantajien maksamia eläkemaksuja. 2020 2019 Nostetaan eläkeikää. 2020 2019 Pienennetään tulevien eläkeläisten eläkkeitä. 2020 2019 Pienennetään jo eläkkeellä olevien eläkkeitä. 2020 2019 Pitääkö eräitä toimenpiteitä kannatettavina tilanteessa, jossa eläkejärjestelmää pitäisi rahoituksen vuoksi muuttaa (%), n=1005, 1003 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Ei osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Eläkebarometri 2020 15
 16. 16. Eräiden toimenpiteiden kannatettavuus – havaintoja 2 Miehistä suurempi osa kuin naisista pitää eläkeiän nostamista suotavana ratkaisuna. Eri ikäisistä eläkeikäiset suhtautuvat asiaan keskimääräistä suopeammin. 35–64-vuotiaat, perus- tai ammatillisen koulutuksen saaneet sekä perussuomalaisten, SDP:n ja vasemmistoliiton kannattajat ovat esimerkkejä niistä ryhmistä, jotka eivät pidä eläkeiän nostamista hyvänä ajatuksena. Eläkemaksujen nostaminen herättää närää yrittäjissä. Heidän enemmistönsä (56 %) on ajatusta vastaan. Sosialidemokraatit taas suhtautuvat ajatukseen suhteellisen myönteisesti. Heidän enemmistönsä (54 %) otti kantaa sen puolesta. Koulutus jakaa tässä käsityksiä. Vähiten muodollista koulutusta saaneista moni vastustaa työeläkemaksujen nostamista, kun enemmän koulutetut pitävät sitä varsin usein ainakin jossain määrin kannatettavana ideana. 7 10 9 9 2 3 2 2 35 32 24 23 8 8 5 5 22 17 14 10 10 8 8 4 3 5 2 3 2 2 1 2 22 19 24 22 33 27 23 20 12 16 28 32 45 51 62 68 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Nostetaan työikäisten ja työnantajien maksamia eläkemaksuja. 2020 2019 Nostetaan eläkeikää. 2020 2019 Pienennetään tulevien eläkeläisten eläkkeitä. 2020 2019 Pienennetään jo eläkkeellä olevien eläkkeitä. 2020 2019 Pitääkö eräitä toimenpiteitä kannatettavina tilanteessa, jossa eläkejärjestelmää pitäisi rahoituksen vuoksi muuttaa (%), n=1005, 1003 Täysin samaa mieltä Jokseenkin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Ei osaa sanoa Jokseenkin eri mieltä Täysin eri mieltä Eläkebarometri 2020 16
 17. 17. Koronapandemian vaikutukset – havaintoja 1 Valtaenemmistön (69 %) luottamukseen koronaviruksen aiheuttamilla asioilla ei ole ollut vaikutusta. Silti voi todeta, että niitä joiden luottamusta ne ovat nakertaneet (26 %), on yli kymmenen kertaa enemmän kuin sellaisia, joiden luottamus on lisääntynyt (2 %). Keskimääräistä useampi 50–64- sekä 34–49-vuotias kertoi heikentyneestä luottamuksesta. Saman voi todeta eräistä taajaan asutuissa kunnissa asuvista sekä perussuomalaisten ja vihreiden kannattajista. Kaikkiin tutkittuihin väestöryhmiin kuuluvien enemmistöt kuitenkin kertoivat, ettei tapahtunut ole vaikuttanut heidän käsityksiinsä eläkejärjestelmästä. 2 69 23 3 2 % 20% 40% 60% 80% Lisänneet luottamusta paljon Lisänneet luottamusta jonkin verran Eivät ole vaikuttaneet luottamukseen Heikentäneet luottamusta jonkin verran Heikentäneet luottamusta paljon EI osaa sanoa Koronaviruspandemian vuoksi yleiseen taloustilanteeseen kohdistuneiden haasteiden vaikutus eläkejärjestelmään kohdistettuun luottamukseen (%), n=1005 Eläkebarometri 2020 17
 18. 18. Koronapandemian vaikutukset – havaintoja 2 Suhteellisen harva kokee huolta siitä, että koronaviruksen vuoksi joutuisi kärsimään merkittävästä toimeentulon heikkenemisestä. Eniten tilanne on vaikuttanut työttömiin ja yrittäjiin. Heistä keskimääräistä useampi kertoi toimeentulonsa jo heikentyneen merkittävästi koronapandemian takia. Eläkeläiset ja eläkeikäiset erottuvat joukosta siksi, että heillä on keskimääräistä selvästi vähemmän syytä olla asiasta huolissaan. 41 40 11 3 5 % 10% 20% 30% 40% 50% Ei ole huolestunut lainkaan On vain vähän huolestunut On melko huolestunut On erittäin huolestunut Toimeentulo on jo heikentynyt merkittävästi Ei osaa sanoa Missä määrin koronavirusepidemiassa huolestuttaa se, että toimeentulo heikkenee merkittävästi (%), n=1005 Eläkebarometri 2020 18

×