Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

More Related Content

You Might Also Like

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

φωσ

  1. 1. Φωσ Η όραςθ είναι θ ςθμαντικότερθ αίςκθςθ του ανκρώπου. Μασ επιτρζπει να διακρίνουμε τθ μζρα από τθ νφχτα, να αναγνωρίηουμε τουσ ανκρώπουσ και τα αντικείμενα γφρω μασ, να αντιλαμβανόμαςτε χρώματα, να διαβάηουμε, να χειριηόμαςτε μθχανιματα.
  2. 2. ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Το φωσ ξεκινά από ςώματα που ονομάηονται πθγζσ φωτόσ και μπορεί να διαδίδεται ευκφγραμμα προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ. Οι φωτεινζσ πθγζσ, οι οποίεσ ονομάηονται και αυτόφωτα ςώματα, διακρίνονται ςε φυςικζσ, όπωσ ο ιλιοσ και τα αςτζρια και ςε τεχνθτζσ όπωσ τα αναμμζνα κεριά και τα ςπίρτα και κάκε λάμπα που ανάβει.
  3. 3. •ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ Αυτά τα ςώματα που δεν ζχουν δικό τουσ φωσ αλλά φαίνονται από το φωσ που πζφτει πάνω τουσ λζγονται ετερόφωτα. Το φωσ που προζρχεται από ζνα αυτόφωτο ι ετερόφωτο ςώμα διαδίδεται ευκφγραμμα ςτο χώρο και προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ. Τθν ευκφγραμμθ διάδοςθ του φωτόσ μποροφμε να τθν καταλάβουμε και από τισ ακτίνεσ του ιλιου που ςυχνά δθμιουργοφνται από ανοίγματα από ςφννεφα.
  4. 4. ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΙΕΣ ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΙΕΣ Όταν ανάμεςα ςε μια πθγι φωτόσ και ςε ζνα τοίχο παρεμβάλλουμε ζνα αδιαφανζσ ςώμα, τότε κάποιεσ από τισ ακτίνεσ φωτόσ που ξεκινοφν από τθν πθγι διακόπτονται από το ςώμα και δε φτάνουν ςτον τοίχο. Αυτό δθμιουργεί πάνω ςτον τοίχο μια ςκοτεινι περιοχι που ονομάηεται ςκιά του ςώματοσ. Όςο πιο κοντά βρίςκεται θ πθγι φωτόσ ςτο αντικείμενο τόςο μεγαλφτερθ είναι θ ςκιά του ςτον τοίχο και το αντίςτροφο.
  5. 5. ΦΩΣ ΚΑΙ ΣΚΙΕΣ • Η αλλαγι τθσ κζςθσ του ιλιου κατά τθ διάρκεια τθσ θμζρασ, αφοφ θ γθ γυρίηει γφρω από τον άξονά τθσ, ζδωςε αφορμι να παρατθριςουν οι άνκρωποι τθν αλλαγι τθσ κζςθσ τθσ ςκιάσ των διαφόρων αντικειμζνων και να καταςκευάςουν τα θλιακά ρολόγια.
  6. 6. • ΦΩΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ το φωσ μπορεί να αναλυκεί ςε περιςςότερα χρώματα όταν περάςει μζςα από ζνα πρίςμα. Αυτό το απζδειξε από το 1666 ο μεγάλοσ φυςικόσ Ιςαάκ Νεφτων, ο οποίοσ γοθτευμζνοσ από το φωσ ζκανε διάφορα πειράματα για πολλά χρόνια που τον οδιγθςαν ςε ςυμπεράςματα, τα οποία και δθμοςίευςε το 1704. Αφοφ λοιπόν απζδειξε ότι το φωσ αναλφεται ςε 7 χρώματα, ςτθ ςυνζχεια απζδειξε ότι κακζνα από αυτά τα χρώματα δεν αναλφεται άλλο και ότι από το ςυνδυαςμό των ίδιων χρωμάτων προκφπτει το λευκό φωσ. Η πρώτη θεωρία που εξηγοφςε κάπωσ ικανοποιητικά οριςμζνα από τα φαινόμενα που ζχουν ςχζςη με το φωσ διατυπώθηκε από τον Ιςαάκ Νεφτωνα .
  7. 7. ΦΩΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΑ • Η ςφνκεςθ του λευκοφ φωτόσ μπορεί να επιτευχκεί αν χρωματίςουμε ζνα δίςκο με τα 7 χρώματα και τον γυρίςουμε γριγορα, οπότε αυτό που βλζπουμε είναι θ εντφπωςθ του λευκοφ φωτόσ. Ο δίςκοσ αυτόσ ονομάηεται δίςκοσ του Νεφτωνα.
  8. 8. Διάκλαςθ Όταν το φωσ ςυναντά αντικείμενα ςτθν πορεία τθσ διάδοςισ του αναγκάηεται να αλλάξει κατεφκυνςθ.
  9. 9. Τι βλζπεισ ςτθν εικόνα;
  10. 10. ΕΙΡΗΝΗ ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ

×