Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reklamcılık amac ve türleri

40,754 views

Published on

Reklamcılık amac ve türleri

 1. 1. Reklam amaç ve türleri
 2. 2. Reklam esas itibariyle hedef aldığı tüketici kitlesiüzerinde belirli bir etki yaratmak ve bu kitlenindüşünme ve alışkanlıklarını etkilemek yoluyla satınalmaya yönlendirmek ve işletmenin karlılığınıarttırmak amacını taşır.Böylece, işletme malların tüketici nezdinde fayda-maliyet dengesini reklam yoluyla işletme açısındandaha karlı olacak biçime dönüştürmüş olur.
 3. 3. Reklamın iletişim amacı tarafsız bir iletişim değil,tam tersine üretici tarafından bilinçli olarakyönlendirilmiş, biçimlendirilmiş bir iletişimdir.Reklam, kısa vadede tüketicileri motive ederekküçük bir zaman dilimi içerisinde o mal ya dahizmeti satın almaya ikna etmeye çalışır.Uzun vadede ise firmalar reklam sayesindeürettikleri mal ya da hizmeti tanıtarak, tüketiciyegetireceği avantajlar ile yararları göstererek o malya da ürüne karşı talep yaratmayı amaçlar.
 4. 4. Reklamın genel amaçları şöyle özetlenebilir: Tüketici ya da aracıya bilgi vermek Mal ve hizmetlerin tüketimini kısa ya da uzun dönemde arttırmak Toptan ve perakendeci satıcıya yardımcı olmak Mal ya da hizmete karşı talep yaratmak Talebin yaratacağı fiyat esnekliğini en aza indirmek
 5. 5. Reklamın özel amaçları ise şöyledir: İşletmenin saygınlığını sağlamak Kişisel satış programını desteklemek Dağıtım kanalıyla ilişkileri geliştirmek O sektörde genel talebi arttırmak Malı denemeye ikna etmek Malın kullanımını yoğunlaştırmak Malın tercihini devam ettirmek İmajı doğrulamak ya da değiştirmek Alışkanlıkları değiştirmek İyi hizmeti vurgulamak Piyasaya egemen olmak ve monopol bir yapıya geçmek İşletmenin prestijini arttırmak
 6. 6. Reklamcılık yapısı gereği pek çok alan ve bilim dalı ile ilişkisi olan biralandır. Sosyoloji Psikoloji Sosyal psikoloji Pazarlama İstatistik Ekonomi İşletme Hukuk Resim Sinema Fotoğraf Gibi alanlarla iç içedir.
 7. 7. Reklam talep yaratarak ve var olan talebi arttırarak üretim vetüketim artışına neden olur.Üretim ve tüketim artışı istihdam ve refah artışını sağlar.Rekabeti canlı tutar.Yeniliklerin çoğalmasına, ürün türlerinin artmasını sağlar.
 8. 8. Reklamı Amaçlara göre Hedef pazara Reklamın Zaman Coğrafiyapana göre göre taşıdığı kriterine göre kritere göre mesaja göre Üretici Birincil talep Tüketicilere Mal reklamı Hemen satın Bölgesel reklamı yaratma yönelik aldırmaya reklam yönelikAracı reklamı İkincil talep Dağıtım Kurumsal Uzun vadede Ulusal reklam yaratma kanallarına reklam satın yönelik aldırmaya yönelik Hizmet Uluslararası işletmesi reklam reklamı Global reklam
 9. 9. Üretici Reklamı: Bu tür reklamlara genel reklamlar dadenilebilir. Üretici firma kendi ürettiği malın reklamını bütünülke çapında ve kitle iletişim araçlarını kullanarak yapar.Örneğin Arçelik, Beko, Vestel vb.Aracı Reklamı: Aynı malın yalnızca belirli bir coğrafi bölgedekitüketicilere seslenen ancak kendisi bizzat üretici olmayanfirmaların tüketicilere yönelik verdiklere reklamlara aracıreklamı ya da lokal reklam denir. Örneğin Sevil parfümerininverdiği reklamlar, carrefour vb. Aracı reklamı malın satıldığıyeri tanıtma amacındadır.Hizmet İşletmesi reklamı: Hizmet işletmesi reklamları sigortaşirketleri, bankalar gibi ürettikleri hizmetleri hedef tüketicileretanıtmak için reklam yapan işletmelerdir.
 10. 10. Birincil talep yaratmayı hedefleyen reklamlar: Burada amaç,herhangi bir mala karşı talep yaratmak ya da var olan talebiarttırmaktır. Üretici firmalar bu tip reklamlarda marka imajından çokürünün nitelikleri ve tüketiciye getireceği yararlar üzerindedurmaktadır. Bu tür reklamlar genelde pazara yeni sunulan ürünleriçin yapılır. Örneğin, deterjan pazarına yeni giren Tekmatik deterjaniçin yapılan reklam.Seçici talep yaratmayı hedefleyen reklamlar: Bu tip reklamlardatüketicinin dikkati genelde ürün kategorisine değil, o kategoriiçerisinde yer alan belirli bir markaya çekilmeye çalışılır. Çünküpazarda bu ürün kategorisine karşı bir talep vardır, var olan bu talebibelli bir markaya çekmek için o markanın diğer markalar ilearasındaki fark ve üstünlükler ortaya konur. Örneğin, tekmatikdeterjan için ilk yapılan reklamlar birincil talep yaratmak için,yumuşatıcılı ultra tekmatik reklamı ise seçici talep için yapılanreklamlardır.
 11. 11. Tüketicilere yönelik reklam: Bütünreklamlar belirli bir pazarı hedefalmaktadır. Bu Pazar son tüketici olan hanehalkı ise bu tip reklama tüketici reklamıdenir.Dağıtım kanallarına yönelik reklam: Eğerhedef alınan Pazar aracılar ise, bu türreklama da aracı reklamı denir. Buradakihedef kitle dağıtımcılar ve toptancılardır.
 12. 12. Mal Reklamı: Mal reklamı denilen reklamlarda belirli birmarka ürünün satın alınmasına yönelik mesajlarverilmektedir. Bu tür reklamlarda o marka ürününpazarda yer alan benzer ürünlere kıyasla kalite, fiyat,kullanım kolaylığı gibi üstünlükleri vurgulanır.Kurumsal Reklam: Kurumsal reklamda ise, üretici firmamesaj içeriğini pazarda daha fazla prestij sağlamak ve buyolla Pazar birimlerinin firmaya karşı olan bağlıklarınısağlamak doğrultusunda geliştirir. Bu tür reklamlarda aynızamanda tüketici gözünde o firmanın saygınlığınıarttırmaya yönelik mesajlar işlenir. * Reklamın taşıdığı mesaja göre sınıflandırılması
 13. 13. Hemen satın aldırmaya yönelik reklamlar: Eğer birreklam tüketiciyi hemen harekete geçirmeye ya da omalı/hizmeti hemen tüketmeye sevk ediyorsa bu grubagirer. Bu tür reklamlarda, reklam tüm satış mesajını kendiiçinde taşır ve malın kısa sürede satın alınması içinteşviklerde bulunur.Uzun vadede satın aldırmaya yönelik reklamlar:Yukarıdaki durumun tersine, bazen de malın satışı belirlibir ikna süreci sonunda gerçekleşir. Bu tür reklamlarda isebelirli bir marka ürüne karşı olumlu davranış geliştirilmesive o malın hedef Pazar tarafından benimsenmesi yolunagidilir. * Reklamın zaman kriterine göre sınıflandırılması
 14. 14. Bölgesel reklam: Belirli bir bölgede yapılan reklamdır ve obölgenin ticari alanını hedefler. Daha çok sadece belirli bircoğrafi bölgede üretim yapan ve bu üretimin o coğrafi alaniçerisinde tüketilmesini arzu eden üretici firmalarınkullandıkları bir reklam türüdür.Ulusal Reklam: Ulusal reklam, ulusal sınırlar içinde ilgilipazarların tümünü hedef alır.Uluslar arası Reklam: Çok uluslu şirketlerin değişikülkelerdeki pazarlara girmesiyle oluşan reklamlardır.Global Reklam: Global reklamın uluslar arası reklamdanfarkı, global reklamda tüm dünyanın tek bir Pazar olarak elealınması ve hazırlanan reklam kampanyasının aynı tarihlerdeve aynı biçimde uygulanmasıdır.
 15. 15. Bir ürün ya da hizmet sunumu için planlanan birreklam ya da reklam kampanyasının en önemliaşamalarından biri reklam ortamının seçimidir.Çünkü reklam ortamları mesaj ile hedef kitleninbuluştuğu yerdir. Bu noktada yapılacak bir yanlışseçim, mesajın hedef kitleye yeterinceulaşamamasına neden olur.Reklam ortamı seçiminde hedef kitlenin vereklam araçlarının özelliklerinin çok iyi bilinmesigerekmektedir.
 16. 16. * Basılı Reklam Ortamları I
 17. 17. Basılı reklam ortamları ile yapılan reklamlar,yayın yapan reklam ortamlarına göre dahakalıcıdır. Belirlenen hedef kitleye kolaycaulaşılabilir.Yayın yapan reklam ortamlarına göre maliyetidaha azdır.Ayrıca, reklamın son teslim tarihinin kısa olmasıdolayısıyla güncel olaylarla ilgili reklam vermeimkanı daha fazladır.
 18. 18. Basılı reklam ortamlarında basılı olarak tüketiciye ulaşanreklam mesajı, yayın yapan reklam ortamlarında ses, söz, efektve görüntü olarak hedef kitleye ulaşır.Yayın yapan reklam ortamlarında yer alan reklamlar tüketiciüzerinde çok güçlü bir etkiye sahiptir.
 19. 19. •Yol Panoları •Duvar-çatı reklamları •Transit reklam ortamları •Afiş-panolar •BillboardlarDiğer Reklam Ortamları

×