Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bahasa Melayu Penggal 1: Bahasa Melayu Kuno

18,887 views

Published on

Slide from friends of mine. Hopefully it's usefull :)! InsyaAllah. Maaf kepada kekurangan

Published in: Education
  • Login to see the comments

Bahasa Melayu Penggal 1: Bahasa Melayu Kuno

  1. 1.  Sebuah inskripsi bahsa melayu kuno yang dikegar kawi ditemu di pengkalan kempas di negeri 9 malaysia.  Sebelum kedatangan pedagang india ke kepulauan melayu ,bahasa yang digunakan oleh masyarakat setempat dikenali sebagai bahasa melayu purba .  Bahasa ini kemudiannya dinamakan bahasa melayu kuno setelah mendapat pengaruh india .  Bahasa melayu kuno mencapai kegemilangannya dari abad ke 7 hingga abad ke 13 pada zaman kerajaan srivijaya sebagai lingua franca dan bahasa pentadbiran .  Mereka yang bertutur bahsa melayu kuno merangkumi semenanjung tanah melayu (kini semenanjung malaysia)kepulauan riau dan sumatera.
  2. 2.  Bersifat sederhana dan mudah menerima pengaruh luar .  Tidak terikat kepada perbezaan susun lapis masyarakat .  Mempunyai sistem yang lebih mudah berbanding bahasa jawa .
  3. 3.  Bahasa melayu kuno banyak dipengaruhi oleh sistem bahasa sanskrit.  Ini adalah kerana kebanyakan masyarakat melayu ketika itu beragama hindu dan bahasa sanskrit telah menjadi bahasa bangsawan dan mempunyai hierarki yang tinggi  .  Selain itu sifat bahasa melayu yang mudah dilentur mengikut keadaan juga antara penyebab bahasa asing seperti sanskrit diterima.  Ini boleh dibuktikan daripada pengaruh tulisan atau aksara pallava(tulisan pallava) dan devanagari yang datang dari india ,kata kata pinjaman daripada bahasa sanskrit,rangkai rangkai kata pinjaman daripada bahsa sanskrit dan fonem fonem sanskrit.
  4. 4.  Penambahan kosa kata bahsa melayu kuno.  Contoh contoh perkataan yang diambil Daripada bahasa sanskrit adalah seperti syukasyitta,athava,karana,tatakala dan sebagainya..  Bahasa melayu kuno tidak mempunyai pengaruh parsi atau arab.  Perkaitan antara bahasa melayu kuno dan bahasa melayu moden dapat dilihat daripada perkataan perkataan yang kekal daripada dahulu sehingga sekarang seperti curi,makan,tanam,air dan sebagainya,serta perkataan yang mempunyai bentuk atau fomat yang serupa seperti jadual jadual disebelah.
  5. 5. Bahasa melayu kuno Bahasa melayu vulan bulan nasyik asyik nayik naik mangalap mengambil mamava membawa saribu seribu dangan dengan
  6. 6. ni- menjadi di- Penggunaan awalan di- bahasa melayu moden sama dengan awalan ni- dalam bahasa melayu kuno dan awalan diper-sama seperti nipar- Bahasa Melayu Kuno Bahasa Melayu nimakan dimakan niminumna diminumnya niparvuat diperbuat Awalan mar- menjadi ber- Awalan ber-dalam bahasa melayu moden hampir sama dengan awalan mar- dalam bahasa melayu kuno. Bahasa Melayu Kuno Bahasa Melayu marvanum berbangun marvuat berbuat marlapas berlepas
  7. 7. Akhiran –na menjadi –nya Akhiran –na yang digunakan dalam bahasa melayu kuno sama dengan –nya pada masa kini . Bahasa melayu kuno bahasa melayu Vinina bininya Vuahna buahnya
  8. 8.  A.Tulisan Pallava Keempat –empat buah batu bersurat pada abad ke7 menggunakan tulisan palava(sejenis tulisan india selatan purba bagi penyebaran agama hindu) (a)Batu bersurat kedukan bukit (palembang),bertarikh 605 tahun saka ,bersamaan dengan 689M(masihi) (b)Batu bersurat talang tuwo (palembang),bertarikh 606 tahun saka,bersamaan dengan 684 M. (c)Batu bersurat kota kapur(pulau bangka),bertarikh 608 tahun saka,bersamaan dengan 686 M. (d) Batu bersurat karang brahi (hulu jambi),bertarikh 614 tahun saka ,bersamann dengan 692M.  B.Tulisan nagiri . Tulisan ini digunakan pada batu bersurat gandasuli .tulisan nagiri berasal dari utara india .  C.tulisan kawi . Tulisan kawi ini digunakan pada batu bersurat di joreng (1179M) dan padang lawas (1213)yang terletak di tapanuli.sumatera utara .
  9. 9. Contoh bm kuno dengan bm moden 1.wulan –bulan 2.Tatkalana –tatkalanya 3.Niwarbuat –diperbuat . 4. sawanakna-sebenarnya 5.nitanam-ditanam

×