Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Час на класа, изд. "Рива"

Разпределение по тематични области и области на компетентност

Час на класа, изд. "Рива"

  1. 1. № Дата Тема Тематични области Бележки Месец септември 1. Красиво, чисто и зелено училище 2. Права и отговорности Месец октомври 3. 26.09. БД: „На пътя е опасно”- опасни места, как да ги позная? Безопасност на движението по пътищата 4. 10.10. БД: Знам къде и кога да пресичам Безопасност на движението по пътищата 5. Училищните правила 6. Аз и другите Толерантност и интеркултурен диалог Месец ноември 7. 21.11. ГЗ: Стихийни бедствия, предизвикани от резки промени на метеорологичните условия и защита от тях. Действие на учениците при стихийни бедствия Защита на населението при БАК. Оказване на първа помощ 8. Ден на народните будители Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие 9. Как да учим по-добре? 10. Пожар 11. Аз съм гражданин на Република България и ЕС Месец декември 12. 12.12. БД: С автобус, тролейбус и трамвай отивам на училище Безопасност на движението по пътищата 13. 19.12. ГЗ: Детски противогаз. Респиратор. Памучно-марлена превръзка. Предназначение и правила за използване на индивидуалните средства за защита Защита на населението при БАК. Оказване на първа помощ 14. Коледни традиции и обичаи Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие Месец януари 15. 23.01. БД: Опасни места около училище (практическо занимание) Безопасност на движението по пътищата
  2. 2. 16. Разпознавам ли опасните непознати Превенция на тероризма и поведение при терористични заплахи; киберзащита 17. Опасно заледяване Месец февруари 18. 13.02. БД: Безопасни места на пътя Безопасност на движението по пътищата 19. Културно поведение 20. Хигиена и здраве 21. Трети март Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие Месец март 22. Стихийни бедствия 23. 06.03. ГЗ: Изучаване и практическо усвояване на училищни планове за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари Защита на населението при БАК. Оказване на първа помощ 24. 13.03. БД: Пътни знаци Безопасност на движението по пътищата 25. Да си добър е лесно Превенция на насилието, справяне с гнева и агресията, мирно решаване на конфликти Месец април 26. 24.04. БД: Упражнение върху пътни знаци Безопасност на движението по пътищата 27. Отравяне 28. Денят на Земята Месец май 29. 08.05. БД: Преминаване през подлез и надлез Безопасност на движението по пътищата 30. Как би постъпил ти? 31. 15.05. ГЗ: Видове отравяния. Навяхване, изкълчване и счупване Защита на населението при БАК. Оказване на първа помощ 32. 24 май Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие
  3. 3. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ Теми: 1. Аз и другите 2. Културно поведение 3. Права и отговорности 4. Аз съм гражданин на Република България и Европейския съюз 5. Как би постъпил ти? 6. Да си добър е лесно Области на компетентност I. Междуличностни отношения. 1. Разбира и описва различия между хората по отношение на пол, възраст, раса, етническа принадлежност, професия. 2. Разбира как поведението на един човек може да помогне или да нарани другите. II. Социална среда. 1. Познава различни демократични форми на училищния живот и определя мястото си в тях. III. Права на човека. 1. Познава основните права на човека и права на детето, както и основни организации и институции в тяхна подкрепа. IV. Демократично гражданство. 1. Идентичност като „гражданин на Република България“ и „гражданин на Европейския съюз“ през споделените граждански ценности и културни традиции. V. Власт, политика и демократични ценности. 1. Разбира на базисно ниво необходимостта от държавни институции и дава примери за тяхната роля за развитието на децата. VI. Социална политика, справедливост и солидарност. 1. Осмисля значението на солидарността и сътрудничеството за постигането на лично и общностно благополучие, изгражда чувство на увереност и умения за общуване.
  4. 4. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ Теми: 1. Хигиена и здраве 2. Здраве, движение и спортни игри 3. Опасно заледяване 4. Видове отравяния. Навяхване, изкълчване и счупване Области на компетентност I. Психично здраве и личностни емоции. 1. Разбира, че човек може да постъпи по различен начин в една и съща ситуация, разпознава основни свои чувства, има елементарни умения за изразяването им и справяне с негативни емоции. II. Физическо развитие и дееспособност. 1. Обяснява влиянието на собственото поведение върху физическото състояние и развитие. 2. Обяснява как физическите упражнения укрепват костите, мускулите и органите и поддържат тонуса на тялото. III. Превенция на употребата на психоактивни вещества. 1. Описва различните видове психоактивни вещества (алкохол, цигари, лекарства, наркотици) и тяхното влияние върху здравето. 2. Обяснява влиянието на пасивното пушене. IV. Безопасност и първа помощ. 1. Различава рисково от нерисково поведение и не предприема поведения, водещи до опасност за него и за другите. 2. Обяснява и демонстрира умения за оказване на първа помощ при порязвания, одрасквания, ожулвания, изгаряния, ужилвания, навяхване, изкълчване. V. Лична хигиена. 1. Умее да поддържа обща хигиена на тялото, облеклото, работното място и дома. 2. Умее да поддържа здравето на зъбите, венците и устната кухина. 3. Доказва необходимостта от съчетаване на физическо и умствено натоварване, сън и почивка. VI. Хранене.
  5. 5. 1. Класифицира храните според техните основни хранителни съставки. 2. Обяснява значението на различните видове храни и техните съставки за здравето. 3. Съставя елементарно балансирано дневно меню. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ Тема: 1. Красиво, чисто и зелено 2.Денят на Земята Области на компетентности I. Енергия и климат. 1. Оценява значението на пестенето на енергия за опазване на природните ресурси и формулира правила за поведение в семейството, в класа, в училището. 2. Коментира дейности от човешкото поведение, които представляват заплаха за озоновия слой, обяснява начините за предотвратяване на разрушаването му. II. Общество и околна среда. 1. Изброява организации, занимаващи се с опазване на природата. 2. Илюстрира различни места, които хората замърсяват, обяснява как става това и формулира предложения за промяна. III. Биологично разнообразие. 1. Коментира някои от основните начини за опазване на природата – различни видове резервати у нас и по света, разумно ползване на ресурсите, поддържане на чистотата в заобикалящата ни среда. IV. Вода, почва, въздух. 1. Изброява примери за подходи за пестене на вода в семейството и в общността и ги прилага. V. Потребление и отпадъци. 1. Обяснява какво са отпадъци и как те са свързани с начина на живот на хората. 2. Изброява различни места, които хората замърсяват, обяснява как става това и формулира предложения за промяна.
  6. 6. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ Теми: 1. Аз и другите 2. Ден на народните будители 3. Коледни традиции и обичаи 4. Трети март 5. 24 май Области на компетентност I. Културни идентичности. 1. Познава различни измерения на културата – родова история, бит, обичаи, традиции, фолклор, ролеви модели, ценности. II. Културна осъзнатост. 1. Осъзнава ценността на взаимното обогатяване на културите, произтичащо от позитивни интеркултурни взаимодействия. III. Културни различия, толерантност и конструктивни взаимодействия. 1. Умее да идентифицира прояви на нетолерантност в отношенията между представители на различни културни общности. IV. Интеркултурно образование и права на човека. 1. Запознат е с международни и национални нормативни документи, отнасящи се до човешките права.
  7. 7. РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ Теми: 1. Аз и другите 2. Ден на народните будители 3. Коледни традиции и обичаи 4. Трети март 5. 24 май Области на компетентност I. Културни идентичности. 1. Познава различни измерения на културата – родова история, бит, обичаи, традиции, фолклор, ролеви модели, ценности. II. Културна осъзнатост. 1. Осъзнава ценността на взаимното обогатяване на културите, произтичащо от позитивни интеркултурни взаимодействия. III. Културни различия, толерантност и конструктивни взаимодействия. 1. Умее да идентифицира прояви на нетолерантност в отношенията между представители на различни културни общности. IV. Интеркултурно образование и права на човека. 1. Запознат е с международни и национални нормативни документи, отнасящи се до човешките права.

×