Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Programació taller de lectura text expositiu fer prediccions

Programació taller de lectura text expositiu fer prediccions

  • Login to see the comments

Programació taller de lectura text expositiu fer prediccions

  1. 1. Estratègies per a ser un lector competent I Fer prediccions Glòria Cid TALLER DE LECTURA ESTRATÈGIA QUE ES DESENVOLUPA: Fer prediccions TEXT: Ús científic – Expositiu - Coneixement del Medi http://www.slideshare.net/GloriaCastillo1/estratgies-comprensi-lectora-taller-de-lectura-text-expositiu-fer-prediccions 1. MINILLIÇÓ 15’-20’ CONNEXIÓ MODELATGE PARTICIPACIÓ ACTIVA ENLLAÇ La capsa dels projectes ens ha dut un text. Vosaltres també en sabeu un munt d’aquest tema ja que heu llegit llibres de l’edat mitjana. Avui aprendrem a fer prediccions amb aquest text i ens imaginarem que passarà en el text abans de llegir-lo. Esbrinarem a partir del títol, els subtítols, les il·lustracions, els peus de foto ... Avui aprendrem a fer hipòtesis de lectura. Aviam si les podem confirmar un cop llegit el text. El text expositiu es troba al llibre socialitzat: Coneixement del medi 6. Projecte Tram. Editorial Text - La Galera Jo miro/llegeix o Jo penso… Jo faig la predicció… M’imagino… Confirmo la predicció Llegeixo el títol: “La societat medieval” Penso que deu referir-se a la gent que vivia a l’època medieval. M’imagino que deu parlar de com s’anomenava la gent segons el seu nivell econòmic, les seves influències, les seves creences... Parla de la societat medieval amb una jerarquia molt marcada. Ara per parelles practicareu l’estratègia de predir a partir d’un text expositiu sobre: “L’art a l’edat mitjana”. Amb la fitxa que us donaré, tal com ho he fet jo. Ara ho fareu tots sols i fareu prediccions a partir del text “En temps de...L’Edat Mitjana” Amb la fitxa que us donaré. Llegiu en primer lloc el títol. Després els subtítols.
  2. 2. Estratègies per a ser un lector competent I Fer prediccions Glòria Cid Miro les fotografies que hi ha: cavallers, pagesos, monjos i un monestir. Penso que deuen ser els que formen part de la societat medieval i que els monjos llegien i vivien al monestir. M’imagino que hi havia uns que manaven i altres que obeïen i treballaven més. Al peu de foto explica que els caps militars eren de la noblesa. Que hi havia senyors que tenien terres i pagesos que la treballaven. Els monjos tenien la cultura, els llibres i vivien en monestirs. Llegeixo els subtítols: El feudalisme La societat devia de formar el feudalisme. M’imagino que el feudalisme deu ser alguna cosa que es deia per explicar que hi havia senyors que tenien terres i que altres se’n cuidaven. El rei tenia feus, les terres, i es dividien per els senyors feudals, els nobles. Aquests a canvi, prometien ajudar el rei en les guerres i ser-li fidel. Els senyors tenien serfs, els pagesos que eren els que treballaven la terra i pagaven al senyor amb un impost que era una part de la collita. També hi havia altres nobles, els militars. També hi havia el clergat que eren monjos i capellans. Mireu les fotografies i llegiu els peus de foto. Penseu què ens vol comunicar. Feu la predicció... Després de la lectura podrem confirmar la predicció.
  3. 3. Estratègies per a ser un lector competent I Fer prediccions Glòria Cid Llegeixo els subtítols: El paper de l’església L’església era important durant el feudalisme. Els monjos com tenien la cultura i els llibres devien ser molt importants. El cristianisme estava en la vida quotidiana i els clergues tenien molt poder per influenciar en el món polític i moral de la societat. Els monestirs eren centres culturals importants. Eren uns dels pocs que sabien llegir i escriure. 2. LECTURA INDIVIDUAL (20’) Durant la lectura independent, els alumnes llegeixen de manera autònoma el text “En temps de...L’Edat Mitjana” i practiquen l’estratègia de fer prediccions. L’adult observa mentre llegeix cadascú el text expositiu i ajuda els que tenen un pèl de dificultat. Falca oral: L’adult interromp breument per aclarir, recordar i reforçar el procés per seguir l’estratègia (fer prediccions) “Recordeu que heu de llegir els títols, subtítols, mirar i llegir imatges, peus de foto; i escriure el que penseu, el que us imagineu ... sobre cada apartat del text.” “Després de llegir-lo ja confirmarem les nostres prediccions” Material de suport: Llibres socialitzats de Coneixement de Medi 6. Ed. Text – La Galera. Fitxa per aprendre a predir.
  4. 4. Estratègies per a ser un lector competent I Fer prediccions Glòria Cid 3. PARLEM DEL TEXT (COMPARTIR I REFLEXIONAR) (5’) Posarem en comú les graelles sobre les prediccions que hàgiu anat escrivint, tot explicant els passos que heu anat realitzant per fer les prediccions de cada aspecte del text expositiu. Comentarem les dificultats que ens han sorgit. Penjarem el referent d’aula sobre l’estratègia de fer prediccions en un text en un lloc visible de l’aula. 4. TRACTAMENT A LA DIVERSITAT. Durant la lectura independent anem ajudant a aquells que potser no coneixen alguna paraula en concret o bé els costa expressar oral o per escrit el que ells volen dir, així com les seves interpretacions de cada part del text.
  5. 5. Estratègies per a ser un lector competent I Fer prediccions Glòria Cid FITXA PER FER PREDICCIONS A PARTIR D’UN TEXT EXPOSITIU Per fer en parella NOSALTRES MIREM/LLEGIM NOSALTRES PENSEM... NOSALTRES FEM LA PREDICCIÓ... ENS IMAGINEM… CONFIRMEM LA PREDICCIÓ Llegim el Títol Llegim els subtítols Mirem les fotografies i llegim els peus de foto
  6. 6. Estratègies per a ser un lector competent I Fer prediccions Glòria Cid FITXA PER FER PREDICCIONS A PARTIR D’UN TEXT EXPOSITIU PER FER INDVIDUALMENT JO MIRO/LLEGEIXO JO PENSO… JO FAIG LA PREDICCIÓ… M’IMAGINO… CONFIRMO LA PREDICCIÓ Llegeixo el Títol Llegeixo els subtítols Miro les fotografies i llegeixo els peus de foto
  7. 7. Estratègies per a ser un lector competent I Fer prediccions Glòria Cid AUTOAVALUACIÓ FER PREDICCIONS A PARTIR D’UN TEXT EXPOSITIU REFLEXIONO SOBRE… CONSIDERO QUE SI CONSIDERO QUE NO He llegit el text? He llegit el títol per imaginar-me a què es referia? He llegit els subtítols per pensar què podrien explicar? He mirat les fotografies i els peus de foto per predir del què estan parlant? Què he après? Què he de millorar per fer prediccions?
  8. 8. Estratègies per a ser un lector competent I Fer prediccions Glòria Cid Reflexiono i avaluo la meva tasca docent Taller de lectura: Estratègia: Molt Força Poc Gens Millorar*  La tasca d'aprenentatge es refereix a un context versemblant i rellevant per l’alumnat i el seu entorn?  Parteix de la relació dels coneixements nous amb l’experiència i els coneixements previs?  El text triat té una funció educativa?  És adient a l'edat?  L'objectiu és clar i entenedor per l'alumnat?  La tasca a realitzar és concreta?  Les orientacions són explícites?  Els coneixements previs necessaris per accedir al text?  S'ha tingut en compte:  La dificultat lèxica i sintàctica?  L'estructura interna del text?  S'ha usat ajuts especials?  Han servit a l'alumnat?  L'agrupament ha estat el correcte?  El grau d'autonomia de l'alumnat ha estat coherent?  Les ajudes abans, durant i després de la lectura han estat correctes?  Han ajudat a motivar i regular les emocions?  Han servit per aplicar estratègies de lectura?  L’estratègia treballada ha estat clara?  Les activitats de reflexió han estat adequades en tot el procés lector?  L'autoavaluació de l'alumnat ha servit com a evidència d'assoliment?  S’ha realitzat una autoavaluació de la tasca docent? Observacions de l’activitat

×