Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ban tin 46

388 views

Published on

Bản tin HAWA số 46, Đưa nhiều thông tin về sự kiện 25 năm thành lập HAWA, Đặc biệt, ghi lại quá trình hình thành phát triển, những khó khăn từ thời kỳ đầu thành lập

Published in: Art & Photos
  • Login to see the comments

×