Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Proxecto educativo 2

263 views

Published on

Proxecto_Educativo_Centro. Autor: Jose Antonio Gay. Editor en SlideShare: Juan Carlos García

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Proxecto educativo 2

 1. 1. PROXECTO EDUCATIVO José Antonio Gay García
 2. 2. DEFINCIÓN FUNDAMENTOS LEGAIS UN PUNTO DE VISTA CONTIDO DO P.E.C. ÍNDICE:
 3. 3. PEC Planifica ou deseña o que pretendemos. Anticipa a acción. Pensa no futuro. Explica as intencións da Comunidade Educativa. Orienta todas as actuacións do centro: liña educativa, acción directiva, actuación do profesorado nas aulas, etc. … Abarca todos os aspectos do centro: formación, instrucción, currículo, organización, valores, actitudes,… Forma parte da mellora da ensinanza e xestión do centro. Analiza a práctica docente con intención de mellorala. É específico de cada centro e so é válido para e el. Proporciónalle identidade e autonomía ao centro. É froito da reflexión colectiva da Comunidade Escolar. Non pode ser imposto desde fóra. (Diferenza co ideario). Supón un compromiso de actuación da Comunidade Escolar. PROXECTO EDUCATIVO DE CENTRO
 4. 4. PEC: DEFINCIÓN PUNTO DE PARTIDA CARÁCTER PROPIO DOS CENTROS PRIVADOS LODE Artigo 22. Supón a definición da ideoloxía do centroSupón a definición da ideoloxía do centro desde o ámbito dos valores e das crenzas.desde o ámbito dos valores e das crenzas. Está determinado polo titular do centro.Está determinado polo titular do centro. LODE. Artigo 25. PEC. Centros privados concertados.LODE. Artigo 25. PEC. Centros privados concertados. (Título IV)(Título IV)
 5. 5. P.E.C: DEFINICIÓN Debe caracterizarse pola NEUTRALIDADE desde o punto vista ideolóxico e confesional. Está conficurado polas decisións que consesuadamente toma a Comunidade Educativa.
 6. 6. DEFINCIÓN PCE.DEFINCIÓN PCE. ““Un instrumento de xestión que aspira a recollerUn instrumento de xestión que aspira a recoller a orientación que os membros dunhaa orientación que os membros dunha comunidade educativa queren dar ás súascomunidade educativa queren dar ás súas actuacións”actuacións” MEC. (LOXSE)MEC. (LOXSE) ““ Un instrumento para a xestión –Un instrumento para a xestión – coherente cocoherente co contexto escolar-contexto escolar- que enumera e define asque enumera e define as notas de identidadenotas de identidade do centro, formula osdo centro, formula os obxectivos que pretendeobxectivos que pretende e expresa ae expresa a estruturaestrutura organizativa da institución”.organizativa da institución”. ANTUNEZ, S. (1992):ANTUNEZ, S. (1992): El proyecto educativo de centroEl proyecto educativo de centro. Ed. Graó.. Ed. Graó. Barcelona.Barcelona.
 7. 7. DEFINCIÓN PCE.DEFINCIÓN PCE. ““Instrumento con proxección de futuro, pensadoInstrumento con proxección de futuro, pensado e elaborado pola comunidade escolar, a partire elaborado pola comunidade escolar, a partir da propia realidade,da propia realidade, que actúa de modoque actúa de modo coherente sobre a práctica docente coacoherente sobre a práctica docente coa intención de melloralaintención de mellorala , e dota aos centros da, e dota aos centros da eficacia necesaria para alcanzar os obxectivoseficacia necesaria para alcanzar os obxectivos pretendidos e que inclúe todos os aspectospretendidos e que inclúe todos os aspectos esenciais do centroesenciais do centro REY, R. e SANTA MARIA, J. M. (2000):REY, R. e SANTA MARIA, J. M. (2000): Transformar la educación en unTransformar la educación en un contrato de calidadcontrato de calidad. Ed. CISSPRAXIS. Barcelona.. Ed. CISSPRAXIS. Barcelona.
 8. 8. PROXECTO EDUCATIVOPROXECTO EDUCATIVO NON DEBE DE SERNON DEBE DE SER DEBERÍA SERDEBERÍA SER Unha enumeración detalladaUnha enumeración detallada dos elementos que compoñendos elementos que compoñen o centro: planos, descricións,o centro: planos, descricións, profesores, etc.profesores, etc. Unha exposición clara,Unha exposición clara, concisa e breve dasconcisa e breve das intencións educativas,intencións educativas, estruturas, regulamentos eestruturas, regulamentos e deseño curricular dunhadeseño curricular dunha comunidade escolar.comunidade escolar. Un manual de psicoloxía,Un manual de psicoloxía, pedagoxía, socioloxía, depedagoxía, socioloxía, de organización escolar, etc.organización escolar, etc. Unha adecuación daquelesUnha adecuación daqueles principios e estruturasprincipios e estruturas educativas que seeducativas que se consideran idóneos paraconsideran idóneos para unha comunidade.unha comunidade. Un documento destinado aoUn documento destinado ao exercicio burocráticoexercicio burocrático dada educación.educación. Un documentoUn documento orientador eorientador e guíaguía de todas as actividadesde todas as actividades escolares.escolares. Vidal, J.G., Cárave, G. e Florencio, M. A. (1992) El Proyecto EducativoEl Proyecto Educativo. Ed. Eos. Madrid
 9. 9. PROXECTO EDUCATIVOPROXECTO EDUCATIVO NON DEBE SERNON DEBE SER DEBERÍA SERDEBERÍA SER UnUn produto datadoproduto datado,, rematado e inalterable.rematado e inalterable. UnUn proxecto dinámicoproxecto dinámico ee modificable en función damodificable en función da práctica educativa.práctica educativa. Unha “Unha “imposiciónimposición”” persoal dalgún membropersoal dalgún membro da comunidadeda comunidade educativa.educativa. UnhaUnha creación colectivacreación colectiva do conxunto dosdo conxunto dos membros da comunidademembros da comunidade educativa do centro.educativa do centro. UnhaUnha complicacióncomplicación máismáis para o traballo docente.para o traballo docente. UnUn facilitadorfacilitador do traballodo traballo docente.docente.
 10. 10. PROXECTO EDUCATIVOPROXECTO EDUCATIVO NON DEBE SERNON DEBE SER DEBERÍA SERDEBERÍA SER UnhaUnha fórmula paradigmáticafórmula paradigmática que arranxa todos osque arranxa todos os problemas do centroproblemas do centro .. Un regulamento deUn regulamento de funcionamento.funcionamento. Un conxunto articulado deUn conxunto articulado de principios, orientacións sprincipios, orientacións s sistemas que serven de marco ássistemas que serven de marco ás actividades educativas.actividades educativas. Un “Un “panfletopanfleto” que di cousas” que di cousas moi “atrevidas” sobre amoi “atrevidas” sobre a educación.educación. UnUn proxecto equilibradoproxecto equilibrado , produto, produto das intencións de toda adas intencións de toda a comunidade.comunidade. Un documento queUn documento que so expresaso expresa aquelo que se quere dar aaquelo que se quere dar a coñecercoñecer Un proxecto que debeUn proxecto que debe ser oser o resultado do debate entre oresultado do debate entre o establecido, o acordado e o queestablecido, o acordado e o que se pretendese pretende
 11. 11. CARACTERÍSTICAS DO PECCARACTERÍSTICAS DO PEC PCE REALISTA MOTIVADOR CONSENSUADOCLARO
 12. 12. FUNDAMENTOS LEGAISFUNDAMENTOS LEGAIS  DECLARACION UNIVERSAL DOS DEREITOSDECLARACION UNIVERSAL DOS DEREITOS HUMANOS. 1948.HUMANOS. 1948.  DECLARACION DOS DEREITOS DO NENO.DECLARACION DOS DEREITOS DO NENO. 1959.1959.  PACTO INTERNACIONAL DOS DEREITOSPACTO INTERNACIONAL DOS DEREITOS CIVÍS E POLÍTICOS. 1966. RATIFICADO POLOCIVÍS E POLÍTICOS. 1966. RATIFICADO POLO REI EN 1976.REI EN 1976.
 13. 13. FUNDAMENTOS LEGAISFUNDAMENTOS LEGAIS  CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. 1978.CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. 1978.  Artigo 27Artigo 27  ESTATUTO DE AUTONOMÍA. 1981.ESTATUTO DE AUTONOMÍA. 1981.  Lei 1/1981 (BOE 28/4/81). Art. 27 e 31.Lei 1/1981 (BOE 28/4/81). Art. 27 e 31.  LEI ORGÁNICA DE DEREITO Á EDUCACIÓN. 1985.LEI ORGÁNICA DE DEREITO Á EDUCACIÓN. 1985. -LODE--LODE-  Lei 8/1985, do 3 de xullo (BOE 4/7/85)Lei 8/1985, do 3 de xullo (BOE 4/7/85)  LEI ORGÁNICA DE EDUCACIÓN. 2006. -LOE-LEI ORGÁNICA DE EDUCACIÓN. 2006. -LOE-  Lei 2/2006. do 3 de maio, (DOG 4/5/06).Lei 2/2006. do 3 de maio, (DOG 4/5/06). Artigos 120, 121, 124 e 125.Artigos 120, 121, 124 e 125.
 14. 14. NORMAS DERROGADASNORMAS DERROGADAS LEOCELEOCE Lei orgánica de estatutoLei orgánica de estatuto de centros. 1980de centros. 1980 DECLARADADECLARADA INCONSTITUCIONALINCONSTITUCIONAL LOXSELOXSE Lei 1/90Lei 1/90 DERROGADA POLADERROGADA POLA L.O.E.L.O.E. LOPAGCELOPAGCE Lei 9/1995Lei 9/1995 DERROGADA POLADERROGADA POLA L.O.EL.O.E LOCELOCE Lei 10/2002Lei 10/2002 DERROGADA POLADERROGADA POLA L.O.EL.O.E PEC art. 6
 15. 15. NOMATIVA “TRANSITORIA”NOMATIVA “TRANSITORIA”  Regulamento Orgánico IESRegulamento Orgánico IES.. Decreto 324/1996. (DOG 9/8/96)Decreto 324/1996. (DOG 9/8/96) Artigos 88, 89, 90 e 91.Artigos 88, 89, 90 e 91.  Regulamento Orgánico EEI, CEIP,CEP, CEE.Regulamento Orgánico EEI, CEIP,CEP, CEE. Decreto 374/1996. (DOG 21/10/96).Decreto 374/1996. (DOG 21/10/96). Artigos 86, 87 e 88.Artigos 86, 87 e 88.  Implantación e regulamentación dos CPI.Implantación e regulamentación dos CPI. Decreto 7/1999. (DOG 26/1/99).Decreto 7/1999. (DOG 26/1/99). Artigos 56, 57, 58, 59, 60 e 61.Artigos 56, 57, 58, 59, 60 e 61.
 16. 16. O PROXECTO EDUCATIVO NOSO PROXECTO EDUCATIVO NOS REGULAMENTOS ORGÁNICOSREGULAMENTOS ORGÁNICOS ELABORACIÓNELABORACIÓN Equipo Directivo.Equipo Directivo. Criterios Consello Escolar.Criterios Consello Escolar. Aportacións Claustro e Xunta de delegadosAportacións Claustro e Xunta de delegados CONTIDOCONTIDO  Organización xeral do centro.Organización xeral do centro.  Fins e intencións educativas.Fins e intencións educativas.  Normalización lingüística.Normalización lingüística.  Adecuación dos obxectivos ao contextoAdecuación dos obxectivos ao contexto  PCC.PCC.  Regulamento de réxime interior.Regulamento de réxime interior.  Itinerarios, optativas, actividades e servizos.Itinerarios, optativas, actividades e servizos.  Colaboración e participación sectores da comunidade educativa.Colaboración e participación sectores da comunidade educativa.  Colaboración e intercambio cultural cos servizos sociais eColaboración e intercambio cultural cos servizos sociais e educativos da zona.educativos da zona.  Calquera outra circunstancia que caracterice o réxime deCalquera outra circunstancia que caracterice o réxime de funcionamento do centro.funcionamento do centro. APROBACIÓNAPROBACIÓN Aprobado e avaliado polo Consello EscolarAprobado e avaliado polo Consello Escolar SUPERVISIÓNSUPERVISIÓN Inspección Educativa.Inspección Educativa.
 17. 17. O PROXECTO EDUCATIVO NA LOEO PROXECTO EDUCATIVO NA LOE ARTIGOARTIGO 120120  Autonomía pedagóxica. Termos establecidos naAutonomía pedagóxica. Termos establecidos na presente Lei.presente Lei.  Autonomía paraAutonomía para elaborar, aprobar e executar unelaborar, aprobar e executar un proxecto educativo, un proxecto de xestión e mailasproxecto educativo, un proxecto de xestión e mailas normas de organización e funcionamento.normas de organización e funcionamento.  Autonomía de forma que os seusAutonomía de forma que os seus recursosrecursos económicos, materiais e humanoseconómicos, materiais e humanos poidan adecuarsepoidan adecuarse aos seus plans de traballo e organización despois deaos seus plans de traballo e organización despois de ser avaliados e valorados.ser avaliados e valorados.  Autonomía paraAutonomía para elaborar experimentaciónselaborar experimentacións, plans de, plans de traballo, formas de organización ou ampliación detraballo, formas de organización ou ampliación de horario escolar nos termos establecidos polashorario escolar nos termos establecidos polas Administracións.Administracións. Cando as experimentacións afecten á obtención deCando as experimentacións afecten á obtención de títulos, deberán ser autorizadas polo Gobernotítulos, deberán ser autorizadas polo Goberno..
 18. 18. O PROXECTO EDUCATIVO NA LOEO PROXECTO EDUCATIVO NA LOE ARTIGOARTIGO 121.121. CONTIDOCONTIDO Apartado 1Apartado 1 Valores, obxectivos e prioridades deValores, obxectivos e prioridades de actuaciónactuación  Concreción dos currículos fixados eConcreción dos currículos fixados e aprobados polo Claustro de profesores.aprobados polo Claustro de profesores. (PCC/CC)(PCC/CC)  Tratamento transversal nas áreas, materiasTratamento transversal nas áreas, materias ou módulos da educación en valores.ou módulos da educación en valores.
 19. 19. O PROXECTO EDUCATIVO NA LOEO PROXECTO EDUCATIVO NA LOE ARTIGOARTIGO 121.121. CONTIDOCONTIDO Apartado 2Apartado 2  Características do contorno social eCaracterísticas do contorno social e cultural do centro.cultural do centro.  Forma de atención á diversidadeForma de atención á diversidade dodo alumnado.alumnado.  Plan de acción titorial.Plan de acción titorial.  Plan de convivenciaPlan de convivencia
 20. 20. P.E.C. na L.O.E. CONTORNO OBXECTIVOS PRIORIDADES CONCRECIÓN DOS CURRICULOS (P.C.C.)
 21. 21. P.E.C. na L.O.E. ATENCIÓN Á DIVERSIDADE (CC) TRANSVERSALIDADE (CC) PROXECTO LECTOR (CC) PROXECTO LINGÜÍSTICO (CC) (Planificación sociolingüística do centro) PLAN T.I.C. (CC)
 22. 22. P.E.C. na L.O.E. PLAN DE ACCIÓN TITORIAL NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO (Protocolo de funcionamento do comedor) PLAN DE CONVIVENCIA (CC)
 23. 23. O PROXECTO EDUCATIVO NA LOEO PROXECTO EDUCATIVO NA LOE ARTIGOARTIGO 121121 ApartadosApartados 3, 4 e 53, 4 e 5 As Administracións educativasAs Administracións educativas establecerán oestablecerán o marco xeral que permita aos centros elaborar os seusmarco xeral que permita aos centros elaborar os seus Proxectos EducativosProxectos Educativos e mailos modelos abertos dee mailos modelos abertos de programación docente.programación docente.  As Administracións educativas favorecerán aAs Administracións educativas favorecerán a coordinación entre os Proxectos Educativos doscoordinación entre os Proxectos Educativos dos centros de Educación Primaria e os de Educacióncentros de Educación Primaria e os de Educación Secundaria ObrigatoriaSecundaria Obrigatoria..  Os centros promoveránOs centros promoverán compromisos educativoscompromisos educativos coas familias para determinarcoas familias para determinar as actividades aas actividades a realizar por pais, profesores e alumnos.realizar por pais, profesores e alumnos. NOVO REGULAMENTO ORGÁNCIO
 24. 24. UN PUNTO DE VISTA
 25. 25. INTERROGANTES  O Proxecto Educativo pode entrar en contradición cos prin- cipios establecidos na LOE e na LODE?. Ata que punto obriga á Comunidade Educativa do centro o que se prescriba no Proxecto Educativo?. As Administracións educativas teñen que respectar as peculiaridades do Proxecto Educativo ou poden facer de xuíz e enmendalo ou consentir o seu incumprimento? José Manuel Pérez. Director do IES “Clara Campoamor” Móstoles Participación, autonomía y gobierno de los dentros educativos. Revista OGE. Nº 3. Mayo-Junio 2006
 26. 26. “SE NON SABES CARA ONDE VAS, DA IGUAL O CAMIÑO QUE COLLAS…” “Alicia no País das Maravillas” R E REALIDADE ILUSIÓNS… SOÑOS… UTOPÍAS… PROXECTO EDUCATIVOPROXECTO EDUCATIVO “Se seguimos igual, so conseguiremos o mesmo”... “O fundamental é saber o que se quere, como se pode conseguir e ter algún instrumento para saber se vamos mellorando ou non”
 27. 27. O DIRECTOR OU DIRECTORA COMOO DIRECTOR OU DIRECTORA COMO PROMOTOR DA ELABORACIÓN DOPROMOTOR DA ELABORACIÓN DO PROXECTO EDUCATIVOPROXECTO EDUCATIVO A REALIDADE DOS CENTROS EDUCATIVOSA REALIDADE DOS CENTROS EDUCATIVOS a) Os “tolerantes”: Persoas que están sempre pedindo solucións dialogadas, peroPersoas que están sempre pedindo solucións dialogadas, pero so desexan impoñer a súa solución. Non van máis aló dos seusso desexan impoñer a súa solución. Non van máis aló dos seus propios intereses.propios intereses. ““Toleran” os puntos de vista dos demais, sempre e cando non lleToleran” os puntos de vista dos demais, sempre e cando non lle afecte o que os outros din ou fan…afecte o que os outros din ou fan… b)b) Os da “oposiciónOs da “oposición”:”: A pregunta que debemos facer é: Ademais de queixarte, ademaisA pregunta que debemos facer é: Ademais de queixarte, ademais de criticar e de opoñerte, que máis sabes facer?de criticar e de opoñerte, que máis sabes facer? Sabemos traballar en equipo?, sabemos traballar en termos deSabemos traballar en equipo?, sabemos traballar en termos de solución?solución?
 28. 28. O DIRECTOR OU DIRECTORA COMOO DIRECTOR OU DIRECTORA COMO PROMOTOR DA ELABORACIÓN DOPROMOTOR DA ELABORACIÓN DO PROXECTO EDUCATIVOPROXECTO EDUCATIVO c)c) Os “problemáticosOs “problemáticos”:”: Este grupo está pensando sempre en cal é oEste grupo está pensando sempre en cal é o problema e quen é o culpable.problema e quen é o culpable. Se queremos buscar a mellora do noso centroSe queremos buscar a mellora do noso centro non nos debemos centrar nos problemas enon nos debemos centrar nos problemas e pensar so en buscar os culpables. Trátase depensar so en buscar os culpables. Trátase de centrarse nas solucións e pensar nascentrarse nas solucións e pensar nas estratexias para conseguilas.estratexias para conseguilas. É necesario ter claro que os “porque” lévanosÉ necesario ter claro que os “porque” lévanos ao pasado, en cambio os “como” conducirannosao pasado, en cambio os “como” conducirannos ao futuroao futuro
 29. 29. “Cando pretendemos xerar cambios nos grupos, primeiro respóndesenos con “indiferencia”, despois con “sorna”, máis tarde con “agravios” e ao remate con “opresión”. Por último, preséntasenos o maior desafío. Trátasenos con respecto. Esta é a etapa máis perigosa … De repente, todas as miradas céntranse en nós e pídesenos que expliquemos como poñer en práctica as propostas que anteriormente todos rexeitaban …” O DIRECTOR OU DIRECTORA COMO PROMOTORO DIRECTOR OU DIRECTORA COMO PROMOTOR DA ELABORACIÓN DO PROXECTO EDUCATIVODA ELABORACIÓN DO PROXECTO EDUCATIVO
 30. 30. O DIRECTOR OU DIRECTORA COMO PROMOTORO DIRECTOR OU DIRECTORA COMO PROMOTOR DA ELABORACIÓN DO PROXECTO EDUCATIVODA ELABORACIÓN DO PROXECTO EDUCATIVO ACTITUDE:ACTITUDE: Teño que ter aTeño que ter a suficiente fortalezasuficiente fortaleza para transformarpara transformar as cousas que podo cambiar,as cousas que podo cambiar, a pacienciaa paciencia necesaria para aceptar as que non podo cambiar,necesaria para aceptar as que non podo cambiar, e mailae maila sabiduríasabiduría para coñecer a diferencia entre ámbalas dúas.para coñecer a diferencia entre ámbalas dúas. ““No tema da mellora sucede como nas relixións, sonNo tema da mellora sucede como nas relixións, son moitos os crentes e poucos os practicantes...moitos os crentes e poucos os practicantes...
 31. 31. O DIRECTOR OU DIRECTORA COMO PROMOTORO DIRECTOR OU DIRECTORA COMO PROMOTOR DA ELABORACIÓN DO PROXECTO EDUCATIVODA ELABORACIÓN DO PROXECTO EDUCATIVO A VISIÓN:A VISIÓN: A imaxe desexada e alcanzable nunA imaxe desexada e alcanzable nun futuro lonxano polo centrofuturo lonxano polo centro A MISIÓN:A MISIÓN: O conxunto de razóns que dan sentidoO conxunto de razóns que dan sentido á organización e queá organización e que xustificanxustifican a súa existencia.a súa existencia. O arqueiro, en primeiro lugar ten que saber cara onde apunta e despois, adaptarO arqueiro, en primeiro lugar ten que saber cara onde apunta e despois, adaptar a man, o arco, a corda, a frecha e mailos movementos...a man, o arco, a corda, a frecha e mailos movementos...
 32. 32. CONTIDO DO P.E.C.
 33. 33. O P.E.C. DEBE DAR RESPOSTA ÁS SEGUINTES PREGUNTAS Onde estamos? Quen somos? Que pretendemos? De que medios dispoñemos?
 34. 34. ONDE ESTAMOSONDE ESTAMOS 11.- A nosa cidade, o noso barrio, o noso pobo….- A nosa cidade, o noso barrio, o noso pobo…  Historia.Historia.  Aspectos socioeconómicos.Aspectos socioeconómicos.  Aspectos culturais.Aspectos culturais.  Servizos:Servizos: Sanitarios.Sanitarios. Sociais.Sociais. Recreativos e deportivos.Recreativos e deportivos.  Transportes e comunicacións.Transportes e comunicacións.  O mundo laboral: emprego.O mundo laboral: emprego. ONDE ESTAMOS
 35. 35. ONDE ESTAMOSONDE ESTAMOS  As familias. Situación socioeconómica. Participación.As familias. Situación socioeconómica. Participación.  Estudo lingüístico.Estudo lingüístico.  Asociacionismo.Asociacionismo.  A.N.P.A. Colaboración. Participación.A.N.P.A. Colaboración. Participación.  Aspectos varios:Aspectos varios: - Drogodependencias.- Drogodependencias. - Minorías étnicas.- Minorías étnicas. - Inmigrantes.- Inmigrantes. - Estabilidade da poboación.- Estabilidade da poboación. - Delincuencia.- Delincuencia. ONDE ESTAMOS Planificación sociolingüística. P.L.C. Seccións bilingües. Aproximación EI
 36. 36. ONDE ESTAMOSONDE ESTAMOS 2.- O preceptos legais:2.- O preceptos legais:  A Constitución española. 1978.A Constitución española. 1978.  O Estatuto de Autonomía de Galicia. 1981.O Estatuto de Autonomía de Galicia. 1981.  A Lei Orgánica de Dereito á Educación. LODE.A Lei Orgánica de Dereito á Educación. LODE.  A Lei Orgánica de Educación. LOE 2006.A Lei Orgánica de Educación. LOE 2006.  Decreto 130/2007. Currículo E.P.Decreto 130/2007. Currículo E.P.  Decreto 133/2007. Currículo ESODecreto 133/2007. Currículo ESO  Decreto 126/2008. Currículo Bacharelato.Decreto 126/2008. Currículo Bacharelato.  Decreto 124/2007. Uso e promoción do galego.Decreto 124/2007. Uso e promoción do galego.  Decreto 85/2007. Observatorio Galego deDecreto 85/2007. Observatorio Galego de Convivencia Escolar.Convivencia Escolar. ONDE ESTAMOS
 37. 37. ONDE ESTAMOSONDE ESTAMOS  Decreto 30/2007. Admisión de alumnos.Decreto 30/2007. Admisión de alumnos.  Orde 17 de marzo 2007. Admisión de alumnos.Orde 17 de marzo 2007. Admisión de alumnos.  Orde do 23 de novembro de 2007. Avaliación E.P.Orde do 23 de novembro de 2007. Avaliación E.P.  Orde do 21 de decembro de 2007. Avaliación ESO.Orde do 21 de decembro de 2007. Avaliación ESO.  Orde do 6 de setembro de 2007. Implantación ESO.Orde do 6 de setembro de 2007. Implantación ESO.  Orde do 24 de xuño de 2008. Normas deOrde do 24 de xuño de 2008. Normas de desenvolvemento do currículo do Bacharelado.desenvolvemento do currículo do Bacharelado.  Orde do 25 de xuño de 2008. Optativas noOrde do 25 de xuño de 2008. Optativas no Bacharelato.Bacharelato. ONDE ESTAMOS
 38. 38. ONDE ESTAMOSONDE ESTAMOS 3.- O noso centro:3.- O noso centro:  Titularidade:Titularidade:  Centro público:Centro público: EEI, CEP, CEIP, CPI, IES, CIFP,EEI, CEP, CEIP, CPI, IES, CIFP, CEE.CEE.  Centro concertado.Centro concertado.  Centro privado.Centro privado.  Infraestructura:Infraestructura:  Material:Material:  Espazos dispoñibles: aulas, laboratorios, bibliotecas,Espazos dispoñibles: aulas, laboratorios, bibliotecas, aulas de tecnoloxía, plástica, aulas tic, aulas de música,aulas de tecnoloxía, plástica, aulas tic, aulas de música, aulas específicas para alumnos con neae, espazos paraaulas específicas para alumnos con neae, espazos para departamentosdepartamentos,, dependencias deportivas,dependencias deportivas, despachos:despachos: dirección, secretaría, xefatura de estudos,...dirección, secretaría, xefatura de estudos,... ONDE ESTAMOS
 39. 39. ONDE ESTAMOSONDE ESTAMOS  Mobiliario.Mobiliario.  Material didáctico.Material didáctico.  Persoal:Persoal:  Profesorado:Profesorado: * Catálogos.* Catálogos. * Profesores por departamentos.* Profesores por departamentos. * (Especialidades) Apoios.* (Especialidades) Apoios. * Estabilidade.* Estabilidade. * Absentismo.* Absentismo. * Decisións sobre a adscrición do* Decisións sobre a adscrición do profesorado.profesorado. * Decisións sobre recuperación e promoción.* Decisións sobre recuperación e promoción. * Liña metodolóxica: homoxeneidade ou* Liña metodolóxica: homoxeneidade ou heteroxeneidade.heteroxeneidade. ONDE ESTAMOS
 40. 40. ONDE ESTAMOSONDE ESTAMOS * Funcionamento dos equipos de profesores:* Funcionamento dos equipos de profesores: equipos de ciclo, departamentos, dinamizacións:equipos de ciclo, departamentos, dinamizacións: biblioteca, tic, neae, etc.biblioteca, tic, neae, etc. * Motivación do profesorado.* Motivación do profesorado. * Motivación dos órganos unipersoais de goberno.* Motivación dos órganos unipersoais de goberno.  Formación do profesorado:Formación do profesorado: * Posibilidades.* Posibilidades. * Actitude ante a formación continua.* Actitude ante a formación continua. ONDE ESTAMOS
 41. 41. ONDE ESTAMOSONDE ESTAMOS  Alumnado:Alumnado: * Ratio.* Ratio. * Minorías étnicas. Inmigrantes.* Minorías étnicas. Inmigrantes. * Actitude. Éxito escolar.* Actitude. Éxito escolar. * Absentismo.* Absentismo.  Persoal de Administración e Servizos:Persoal de Administración e Servizos: * Subalternos/as.* Subalternos/as. * Administrativas/os* Administrativas/os  Dotación económica:Dotación económica:  Orzamentos.Orzamentos. ONDE ESTAMOS
 42. 42. ONDE ESTAMOSONDE ESTAMOSONDE ESTAMOS ANÁLISE DO CONTEXTO AVALIACIÓN DIAGNÓSTICA PROXECTO EDUCATIVO PROPIAMENTE DITO
 43. 43. QUEN SOMOS NOTAS DE IDENTIDADE PROPÓSITOS DA INSTITUCIÓN ANÁLISE DO CONTEXTO
 44. 44. QUEN SOMOS DEFINIR AS NOTAS DE IDENTIDADEDEFINIR AS NOTAS DE IDENTIDADE Darllas a coñecer aos profesores que se incorporan ao centro. Darllas a coñecer aos pais cando matriculan aos seu fillos Darllas a coñecer aos alumnos. Son un referente para actuar con coherencia e para realizar calquera tipo de avaliación da xestión escolar
 45. 45. QUEN SOMOS NOTAS DE IDENTIDADE 1.- CONFESIONALIDADE Sentenza 13/2/81 (BOE 24/2/81) LOECE Este centro é aconfesional, respectando todas as relixións tanto de profesores como de alumnos. A posición de todas as persoas que traballan nesta institución será de absoluto respecto as crenzas de cada persoa. O centro é ideoloxicamente pluralista, sobre todo, nos aspectos políticos e relixiosos. Facilitarémoslle ao alumnado información obxectiva, coa finalidade de que progresivamente poida formar os seus propios criterios e tomar deci- sións responsables.
 46. 46. QUEN SOMOS 2.-LINGUA DE APRENDIZAXE PLANIFIACICÓN SOCIOLINGÜÍSCA PROXECTO LINGÜÍSTICO Art. 14, D. 124/2007 (DOG 20/6/07) Nas ensinanzas de réxime xeral e na educación das persoas adultas asignaráselle globalmente o mesmo número de horas ao ensino da lingua galega e da lingua castelá PRINCIPIO XERAL: Primeira e segunda lingua estranxeira. Seccións bilingües.
 47. 47. QUEN SOMOS 2.-LINGUA DE APRENDIZAXE EDUCACIÓN INFANTIL O noso profesorado usará na clase a lingua materna predominante entre o alumnado Os profesores de E.I. terán en conta a lingua do contorno Os profesores de E.I coidarán de que o alumnado adquira o coñecemento da outra lingua Aproximación a unha lingua estranxeira en situacións habituais de comunicación
 48. 48. QUEN SOMOS 2.-LINGUA DE APRENDIZAXE EDUCACIÓN INFANTIL CONTORNOS CASTELÁN FALANTES A utilización do galego como lingua de comunicación e apredi- zaxe será, como mínimo, igual a da lingua castelá. O profesorado fomentará a adquisición progresiva da lectura e da escritura en galego no sentido de que se convirta no idioma base da aprendizaxe. O alumnado obterá a competencia necesaria que lle permita comunicarse normalmente en galego cos seus compañeiros e cos seus profesores.
 49. 49. QUEN SOMOS 2.-LINGUA DE APRENDIZAXE EDUCACIÓN PRIMARIA ÁREAS E COMPETENCIA EN GALEGO MATEMÁTICAS, COÑECEMENTO DO MEDIO SOCIAL E CULTURAL E EDUCACIÓN PARA A CIDADANÍA E DEREITOS HUMANOS. Este centro garantirá a adquisición da competencia lingüísti- ca propia da etapa nas dúas linguas oficiais de Comunidade Autónoma.
 50. 50. QUEN SOMOS 2.-LINGUA DE APRENDIZAXE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA ÁREAS E COMPETENCIA EN GALEGO Ciencias da natureza, física e química, xeoloxía e bioloxía, ciencias sociais, matemáticas e educación para a cidadanía. A Educación Secundaria Obrigatoria proporcionaralle a todo o alumnado unha boa competencia lingüística nas dúas linguas oficiais de tal xeito que repercuta de forma positiva no seu uso.
 51. 51. QUEN SOMOS 2.-LINGUA DE APRENDIZAXE BACHARELATO ÁREAS E COMPETENCIA EN GALEGO Neste centro o alumnado de bacharelato recibirá, polo menos, o cincuenta por centro da súa ensinanza en galego. O alumnado de Bacharelato alcanzará a competencia lingüística propia do nivel en ambas as dúas linguas.
 52. 52. QUEN SOMOS 2.-LINGUA DE APRENDIZAXE BACHARELATO MATERIAS IMPARTIDAS EN GALEGO MATERIAS COMÚNS: Ciencias do mundo contemporáneo. (1º) Filosofía e cidadanía. (1º) Historia da filosofía. (2º) Historia de España. (2º) MODALIDADE DE ARTES: a) Vía de artes plásticas e deseño: Cultura audiovisual. (1º) Técnicas de expresión gráfico-plástica.(2º) b) Vía de artes escénicas música e danza: Cultura audiovisual. (1º) Historia da música e da danza. (2º)
 53. 53. QUEN SOMOS 2.-LINGUA DE APRENDIZAXE BACHARELATO MATERIAS IMPARTIDAS EN GALEGO MODALIDADE DE CIENCIAS E TECNOLOXÍA: Matemáticas I (1º) Matemáticas II (2º) MODALIDADE DE HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS: Historia do mundo contemporáneo (1º) Xeografía . (2º)
 54. 54. QUEN SOMOS 2.-LINGUA DE APRENDIZAXE FORMACIÓN PROFESIONAL ESPECIFICA ENSINANZAS ARTÍSTICAS E DEPORTIVAS Os módulos atribuídos á especialidade de FOL e os módulos profesionais que decida a dirección, oídos os departamentos. Os módulos que se impartan en galego neste centro suporán o cincuenta por cento. GALEGO
 55. 55. QUEN SOMOS 2.-LINGUA DE APRENDIZAXE ENSINANZAS DAS PERSOAS ADULTAS NIVEIS I e II: Impartirase o cincuenta por cento da ensinanza. NIVEL III e BACHARELATO: As materias impartiranse integramente en galego POBOACIÓN INMIGRANTE: A Comunidade Autónoma elaborará un plan específico. GALEGO
 56. 56. QUEN SOMOS 2.-LINGUA DE APRENDIZAXE SECCIÓNS BILINGÜES Orde do 18 de abril de 2007 (DOG 7/5/07) OUTRAS LINGUAS
 57. 57. QUEN SOMOS 3.-LIÑA METODOLÓXICA É PRACTICAMENTE IMPOSIBLE DEFINIR UNHA LÑA METODOLÓXICA UNITARIA CADA PROFESOR APORTA O SEU ESTILO DOCENTE
 58. 58. QUEN SOMOS 3.-LIÑA METODOLÓXICA Neste centro temos establecido un diálogo que nos levou a un consenso entre os estilos docentes baseados nas clases expositivas, con agrupamentos rixidos uniformes, centrados no traballo individual e no libro de texto como única fonte de consulta e aqueloutros profesores que defenden e practican a metodolo- xía centrada na aprendizaxe a través do descubrimento, a actividade do alumno e o principio de socialización, o respecto aos ritmos de aprendizaxe...
 59. 59. QUEN SOMOS 3.-LIÑA METODOLÓXICA O P.E.C. non será REALISTA se establece un liña metodolóxica ríxida que non deixe posibilidades de maniobra. DEBE BUSCARSE O EQUILIBRIO E A COMPLEMENTARIEDADE DE MÉTODOS DIVERSOS O P.E.C deste centro busca puntos de encontro: Entre a observación directa, a actividade, as aprendizaxes significativas, a apren- dizaxe por descubrimento, a funcionalidade das aprendizaxes, a alternancia en- tre individualización e socialización, etc.
 60. 60. QUEN SOMOS 3.-LIÑA METODOLÓXICA DEREITO DO PROFESOR: “LIBERDADE DE CÁTEDRA” “Todo dereito ten límites. O dereito individual do profesor a escoller a metodoloxía e seleccionar os contidos ten como límite a harmonización destas eleccións coas que realicen o resto dos profesores, coas miras ostas sempre no alumno” SARRAMONA, J (1986) “Bases pedagogicas”. Cuadernos de Pedagogía. Nº 139. Julio-Agosto, pags. 21-22
 61. 61. QUEN SOMOS 3.-LIÑA METODOLÓXICA LODE. Artigo 3º. LIBERDADE DE CÁTEDRA. Os profesores, no marco da Constitución, teñen garantida a liberdade de cátedra. O seu exercicio orientarase á realización dos fins educa- tivos, de conformidade cos principios establecidos nesta Lei.
 62. 62. QUEN SOMOS 4.- VALORES a) XERAIS EDUCAMOS: Na tolerancia.( ideolóxica, relixiosa) Na solidariedade. (carencia de recursos) No respecto aos dereitos humanos. Na colaboración nas tarefas do grupo . Na respecto aos estranxeiros. PLAN VALORA
 63. 63. QUEN SOMOS 4.- VALORES b) RELACIONADOS COS COÑECEMENTOS CAMPO DO COÑECEMENTO QUE SE ENSINA NO CENTRO: Ensinamos a valorar as aportacións da ciencia á sociedade. Implicacións na calidade de vida. Que os alumnos sexan capaces de avaliar as súas limitacións. Rigor crítico. Curiosidade científica. Precisión. Interese por estar ben informado. Avaliación crítica de datos.
 64. 64. QUEN SOMOS 4.- VALORES c) NORMAS SOCIAIS, CÍVICAS E DE CONDUTA Respecto e coidado das aulas e do centro. Respecto ás regras de organización colectiva. Valores relacionados coa saúde e a hixiene. Valores relacionados cos traballos e a comunicación na aula. Respecto das normas de uso dos materiais de traballo.
 65. 65. QUEN SOMOS 4.- VALORES d) TRANSVERSALIDADE Educación do consumidor. Educación ambiental. Educación para a igualdade entre sexos. Educación viaria. Educación para a paz. Educación para a saúde e calidade de vida. Educación para o lecer.
 66. 66. QUEN SOMOS 4.- VALORES O traballo en valores é unha acción conxunta de todo o centro Non pode ser “unha illa no océano da práctica diaria”
 67. 67. QUEN SOMOS 5.- COEDUCACIÓN A coeducación, neste centro, supón entre outros compromisos, orientar a acti- vidade cara a unha educación para a igualdade entre sexos. Propoñemos unha metodoloxía que trate de superar os roles tradicionais do home e da muller. A coeducación é un proceso por medio do que chegamos, a través das vivencias entre nenos e nenas, á plena aceptación da propia sexualidade e á dos outros. Non consiste so en ter nenos e nenas na mesma aula. Debe conducir ao respecto á propia persoa e á do outro. .
 68. 68. QUEN SOMOS 6.- MODELO DE XESTIÓN O modelo de xestión deste centro desenvólvese no marco de participación, autonomía e goberno dos centros establecido no Título V da LOE.  No centro están establecidos os mecanismos necesarios para a participación efectiva de profesores, pas, pais e alumnos, para que as súas opinións sexan consideradas e se teñan en conta á hora da toma de decisións.  Neste centro buscamos o predominio do concepto “nós”. A existencia de lóxicas discrepancias entre os individuos considéranse como contribución ao enriquecemento e mellora do centro.
 69. 69. QUEN SOMOS 6.- MODELO DE XESTIÓN  Prestamos a atención necesaria e o asesoramento a pais e nais para facilitarlles o exercicio dos seus dereitos.  Neste centro temos como obxectivo prioritario o respecto ao alumnado, aos ritmos evolutivos e ás capacidades intelectuais de cada neno ou nena.  Estamos comprometidos coa implicación no centro de todos os membros da comunidade escolar.  No noso centro están establecidos uns canles que difunden a información, a normativa, as propostas curriculares e a xestión económica de xeito puntual, fiable e actualizado a todos os membros da comunidade escolar.
 70. 70. QUEN SOMOS 6.- MODELO DE XESTIÓN  Todos os membros da comunidade escolar pensan máis nas solucións ca nos problemas. Existe un compromiso compartido fundamentado no traballo en equipo. A xestión deste centro esta baseada na satisfacción dos usuarios: alumnos, pais, profesores,... Ademais a nosa institución busca:  Poñer en práctica un ensino en galego dentro do marco da normativa.  A igualdade entre sexos en todos os ámbitos. A inclusión, a interculturalidade e a convivencia. Todos traballamos coa intención de darlle a institución unha imaxe de calidade e tratamos de promocionala cara ao exterior.
 71. 71. QUE PRETENDEMOS FORMULACIÓN DE OBXECTIVOS O PEC non pode formular nin alcanzar fins da educación. Estas finalidades son formulacións propias da Cons- titución ou da Leis Orgánicas en materia educativa (LODE – LOE).  “Alcanzar o pleno desenrolo da personalidade.” Tampouco debe formular finalidades xenéricas propias de tratados de filosofía.  “Facer cidadáns felices.”
 72. 72. QUE PRETENDEMOS FORMULACIÓN DE OBXECTIVOS OS OBXECTIVOS: Deben ser as formulacións que marquen o rumbo que a institución pretende seguir. Serán uns obxectivos tendencia de difícil medición pero que indican unha clara intencionalidade. Son propósitos que implican unha vontade de planificación e desenrolo posterior mediante obxectivos e actividades máis específicos, operativos e medibles. (P.X.A.) “Potenciar a participación da comunidade educativa nos diversos estamentos do centro”
 73. 73. QUE PRETENDEMOS ÁMBITO EDUCATIVO.  A NIVEL DE CENTRO:  Potenciar a participación de todos os membros da comunidade educativa na xestión do centro. Cando se tomen decisións importan- tes, o órgano encargado de deliberar e decidir contará coa partici- pación de pais, alumnos, profesores e directivos. Todos teñen que sentir que os seus puntos de vista son considerados.  É meta prioritaria deste centro que todos os seus usuarios sexan respectados e considerados como persoas.  Entre todos buscamos que no centro se cree un ambiente de alegría e de convivencia.  Neste centro procuraremos que os alumnos e alumnas se entu- siasmen coas aprendizaxes.  Aínda que non esteamos de acordo, queremos sentirnos capaces de compartir as nosas preocupacións de forma aberta.  Cando aparezan problemas, o centro procurará que existan procedementos para resolvelos.  Estableceranse relacións sistemáticas de colaboración e coordinación cos outros centros e institucións da zona. (EEI,CEIP,IES,CIFP...)
 74. 74. QUE PRETENDEMOS ÁMBITO EDUCATIVO.  A NIVEL DO ALUMNADO:  Nesta comunidade educativa intentamos que os alumnos e alum- nas sintan que o profesorado non está “en fronte deles”.  Queremos que o alumnado estea seguro de o profesorado sempre esta- rá disposto a escoitar os seus puntos de vista.  Intentamos que os alumnos e alumnas teñan a confianza de que, no caso de necesidade, poderán contar con alguén no centro.  Queremos conseguir que o centro sexa un lugar agradable no que os alumnos e alumnas se sintan queridos e necesarios.  Intentamos que todos os alumnos e alumnas respecten a normas do grupo en función do contrato establecido pola comunidade escolar.
 75. 75. QUE PRETENDEMOS ÁMBITO EDUCATIVO.  A NIVEL DO PROFESORADO:  Intentamos que exista un respecto total entre os profesores dos diferentes ciclos, áreas, materias, módulos ou departamentos.  Procuramos que os profesores e profesoras se sintan orgullosos dos seus alumnos e do seu centro.  Este centro tenderá a que os profesores participen en proxectos coa intención de descubrir os mellores modos de ensinanza e aprendizaxe.  Esta comunidade escolar preocúpase que os novos profesores se consideren benvidos e formen parte do grupo.  O profesorado deste centro eliminará das aulas o autoritarismo, a competitividade e mailos castigos, tanto físicos coma psíquicos; potenciará a ensinanza activa na que se desenrolen a iniciativa e a creatividade; fomentará a capacidade de observación, de crítica e a adquisición de hábitos de traballo intelectual e realizará os esforzos necesarios para adaptar as programacións ás necesidades dos nosos alumnos e alumnas.  Potenciarase o réxime de coeducación na que non se produza ninguha discriminación por razón de sexo.
 76. 76. QUE PRETENDEMOS ÁMBITO EDUCATIVO.  A NIVEL DE PAIS E NAIS:  Este centro fomentará o perfeccionamento dos pais. Buscaremos oportunidades nas que os pais interveñan nas actividades de formación.  Queremos que os pais teñan a confianzas absoluta de que, en caso de necesidade, poden contar con alguén no centro.  Intentaremos que cando se teñan que tomar decisións importantes no centro, os pais consideren que previamente foron suficientemente informados e que participaron nos debates. Que sintan que se conta con eles no centro escolar.  Estamos interesados en que todos os membros da nosa comunidade educativa consideren aos pais e nais como colaboradores importantes.  O centro procurará artellar os procedementos axeitados para que os pais e nais, como titores dos seus fillos, conten coa información suficiente en relación coas actividades docentes e co rendemento académico.  Potenciarase a posta en funcionamento de asociacións de pais e nais como medio de participación na xestión do centro.
 77. 77. QUE PRETENDEMOS ÁMBITO EDUCATIVO.  A NIVEL DE EQUIPO DIRECTIVO:  O equipo directivo intentará tomar decisións.  Neste centro, cando o equipo directivo debe tomar decisións importantes, procurará informar a todos os membros da comunidade educativa.  O equipo directivo buscará os canles necesarios para presentar e defender os puntos de vista dos alumnos, dos profesores, dos pais e dos órganos de participación e representación.  O equipo directivo tamén buscará a maneira de aprender. Estará sempre preparado para buscar novas ideas.
 78. 78. QUE PRETENDEMOS ÁMBITO CURRICULAR CONCRECIÓN DO CURRÍCULO (P.C.C.) EDUCACIÓN INFANTIL (R.D. 1630/2006. DOG 4-1-07) Tenderemos a desenvolver nos nenos e nenas o coñecemento do corpo e da propia imaxe, do xogo e do movemento; adquisición de hábitos elementais de organización, constancia, atención, ini- ciativa e esforzo, e da práctica de actividades relacionadas coa hixiene corporal, alimentación e descanso. Potenciaremos que os rapaces e rapazas de Educación Infantil inte- raccionen cos elementos presentes no medio, que teñan a capacida-
 79. 79. QUE PRETENDEMOS ÁMBITO CURRICULAR CONCRECIÓN DO CURRÍCULO (P.C.C.) EDUCACIÓN INFANTIL (R.D. 1630/2006. DOG 4-1-07) cidade de analizar as súas relación e se aproximen as series numéricas; que observen os seres vivos e a materia inerte e que incorporen de for- ma progresiva as pautas adecuadas de comportamento, disposición para compartir e para resolver conflitos mediante o diálogo de forma autóno- ma, atendendo especialmente a relación entre nenos e nenas
 80. 80. QUE PRETENDEMOS ÁMBITO CURRICULAR CONCRECIÓN DO CURRÍCULO (P.C.C.) EDUCACIÓN INFANTIL (R.D. 1630/2006. DOG 4-1-07)  Buscaremos que os alumnos e alumnas de E.I posúan a capacidade de escoitar, falar e conversar; que se aproximen á lingua escrita, ,a literatura, a linguaxe audiovisual e tecnoloxías de información e da comunicación e tamén a linguaxe artística.  De xeito especial, centrarémonos en que os nenos e nenas de E.I. participen en interaccións orais en lingua estranxeira en rutinas e situa- cións habituais de comunicación
 81. 81. QUE PRETENDEMOS CONCRECIÓN DO CURRÍCULO (P.C.C.) ATENCIÓN Á DIVERSIDADE TRANSVERSALIDADE PROXECTO LECTOR P. LINGÜÍSTICO PLANIFICACIÓN SOCIOLINGÜÍSTICAPLAN T.I.C. P. CONVIVENCIA ARTIGO 18.3. DECRETO 133/2007 P.A.T.
 82. 82. ÁMBITO CURRICULAR. EDUCACIÓN BÁSICA COMPETENCIAS BÁSICAS:  Competencia en comunicación lingüística.  Competencia matemática.  Competencia no coñecemento e na interacción co medio físico.  Tratamento da información e competencia dixital.  Competencia social e cidadá.  Competencia cultural e artística.  Competencia para aprender a aprender.  Autonomía e iniciativa persoal QUE PRETENDEMOS?
 83. 83. OBXECTIVOS. ÁMBITO CURRICULAR. EDUCACIÓN BÁSICA Competencia en comunicación lingüística. (P. Lector)  Obxectivos. (EP) * Tenderemos a que o alumnado en Educación Primaria, utilice axeitadamente a lingua galega, a lingua castelá e desenvolva hábitos de lectura e de respecto a diver- sidade lingüística. * Procuraremos que os rapaces adquiran unha competencia básica nunha lingua estranxeira que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás. QUE PRETENDEMOS ?
 84. 84. OBXECTIVOS. ÁMBITO CURRICULAR. EDUCACIÓN BÁSICA Competencia en comunicación lingüística.  Áreas: Lingua galega e literatura Lingua castelá e literatura. Linguas estranxeiras. Educación para a cidadanía e os dereitos humanos. Competencia no coñecemento e a interacción co medio físico  Obxectivos (EP) * Buscar o coñecemento e a valoración do contorno natural social e cultural, as interaccións entre eles, así como as súas posibilidades de defensa, mellora e conservación. (Competencia cultural e artística) QUEPRETENDEMOS
 85. 85. OBXECTIVOS. ÁMBITO CURRICULAR. EDUCACIÓN BÁSICA  Competencia no coñecemento e a interacción co medio físico  Obxectivos * Intentaremos que os alumnos de Educación Primaria coñezan e valoren os animais máis próximos ao ser humano e que interioricen maneiras de comporta- mento que favorezan o seu coidado. Competencia no coñecemento e a interacción co medio físico.  Áreas: Lingua galega e literatura. Lingua castelá e literatura. Linguas estranxeiras. Matemáticas. Coñecemento do medio natural, social e cultural. QUEPRETENDEMOS?
 86. 86. OBXECTIVOS. ÁMBITO CURRICULAR. EDUCACIÓN BÁSICA  Competencia Matemática.  Obxectivos (EP) Potenciar a competencias matemáticas básicas e a ini ciación na resolución de problemas que requiran a rea lización de operacións elementais de cálculo, coñecementos xeométricos e estimacións, así como ser capaces de aplicalos a situacións da súa vida cotiá Competencia Matemática.  Áreas: Lingua galega e literatura. Lingua castelá e literatura. Matemáticas. Coñecemento do medio natural, social e cultural. QUEPRETENDEMOS?
 87. 87. OBXECTIVOS. ÁMBITO CURRICULAR. EDUCACIÓN BÁSICA  Competencia dixital e tratamento da información. (P.TIC)  Obxectivos (EP) *Buscaremos propostas para que os rapaces e rapazas se inicien na utilización, para os aprendizaxes, das tec- noloxías de información e da comunicación desenvol- vendo un espírito crítico ante as mensaxes que recibe e elabora. * Intentaremos que os alumnos e alumnas utilicen estratexias persoais e variadas para obter, seleccionar, transformar e comunicar información QUEPRETENDEMOS?
 88. 88. OBXECTIVOS. ÁMBITO CURRICULAR. EDUCACIÓN BÁSICA  Competencia dixital e tratamento da información.  Áreas: Lingua galega e literatura. Lingua castelá e literatura. Linguas estranxeiras. Matemáticas. Coñecemento do medio natural, social e cultural. Educación artística. Educación física. Educación para a cidadanía e os dereitos humanos. QUE PRETENDEMOS?
 89. 89. OBXECTIVOS. ÁMBITO CURRICULAR. EDUCACIÓN BÁSICA  Competencia para aprender a aprender.  Obxectivos (EP). * Intentaremos desenvolver nos rapaces e rapazas hábitos de traballo individual e de equipo, de esforzo e de responsabilidade no estudo, así como actitudes de confianza en si mesmo, sentido crítico, iniciativa persoal, curiosidade, interese e creatividade nas apren- dizaxes. *Potenciaremos a utilización de estratexias persoais e variadas para obter, seleccionar, organizar, transformar, representar e comunicar a información. QUEPRETENDEMOS?
 90. 90. OBXECTIVOS. ÁMBITO CURRICULAR. EDUCACIÓN BÁSICA Competencia para aprender a aprender.  Áreas: Lingua galega e literatura. Lingua castelá e literatura. Linguas estranxeiras. Matemáticas. Coñecemento do medio natural, social e cultural. Educación artística. Educación física. Educación para a cidadanía e os dereitos humanos. QUEPRETENDEMOS?
 91. 91. OBXECTIVOS. ÁMBITO CURRICULAR. EDUCACIÓN BÁSICA Competencia cultural e artística.  Obxectivos. (EP) * Potenciar a utilización de diferentes representacións e expresións artísticas, desenvolver a sensibilidade artística e a capacidade de desfrute das súas diferentes manifestacións e iniciarse na construción de propostas persoais.  Áreas: Lingua galega e literatura. Lingua castelá e literatura. Linguas estranxeiras. Matemáticas. Coñecemento do medio natural, social e cultural. Educación artística. Educación física. Educación para a cidadanía e os dereitos humanos QUE PRETENDEMOS?
 92. 92. OBXECTIVOS. ÁMBITO CURRICULAR. EDUCACIÓN BÁSICA Competencia de autonomía e iniciativa persoal.(PCA)  Obxectivos (EP) *Traballaremos no sentido de que os alumnos valoren a hixiene e a saúde, acepten o propio corpo e o do res- das persoas, respecten a diferenzas e utilicen a educa- ción física e o deporte como medios para favorecer o desenvolvemento persoal e social. Áreas: Lingua galega e literatura. Lingua castelá e literatura. Linguas estranxeiras. Coñecemento do medio natural, social e cultural. Educación artística. Educación física. Educación para a cidadanía e os dereitos humanos QUEPRETENDEMOS?
 93. 93. OBXECTIVOS. ÁMBITO CURRICULAR. EDUCACIÓN BÁSICA Competencia social e cidadá. (Plan de Convivencia Anual)  Obxectivos (EP) * Coñecer e apreciar os valores e as normas de convivencia, aprender a actuar de acordo con elas, prepararse para o exercicio activo da cidadanía e respecto aos dereitos humanos, así como o pluralismo propio dunha sociedade democrática. *Desenvolver as capacidades afectivas en todos os ámbitos da personalidade e na relación co resto das persoas, así como unha actitude contraria á violencia aos prexuízos de calquera tipo e aos estereotipos se- xistas. (Competencia en autonomía e iniciativa persoal) QUE PRETENDEMOS?
 94. 94. OBXECTIVOS. ÁMBITO CURRICULAR. EDUCACIÓN BÁSICA Competencia social e cidadá. (Plan de Convivencia Anual)  Obxectivos (EP) *Coñecer, comprender, valorar e respectar as diferentes culturas e os seus patrimonios, as diferenzas entre as as persoas, a igualdade de dereitos e de oportunidades de homes e mulleres e a non discriminacións de persoas por ningunha causa. *Coñecer, valorar e desfrutar do seu contorno natural, social e cultural, as intraccións entre eles, así como as posibilidades de defensa, mellora e conservación dese contorno. QUE PRETENDEMOS?
 95. 95. OBXECTIVOS. ÁMBITO CURRICULAR. EDUCACIÓN BÁSICA  Competencia social e cidadá. (Plan de Convivencia Anual)  Obxectivos (EP) * Que os alumnos e alumnas adquiran habilidades para a prevención e para a resolución de pacífica de conflitos que lle permitan desenvolverse con autonomía no ámbito familiar e domésticos, así como nos grupos sociais cos que se relacionan os rapaces e rapazas. (Competencia en autonomía e iniciativa persoal) * Fomentar a práctica e o respecto de normas cívicas e de aspectos de educación viaria, asumindo comportamentos que incidan na vida saudable, no consumo responsable, na seguridade e prevención dos accidentes de tráfico. (Competencia en autonomía e iniciativa persoal). QUE PRETENDEMOS?
 96. 96. OBXECTIVOS. ÁMBITO CURRICULAR. EDUCACIÓN BÁSICA Competencia social e cidadá. (Plan de Convivencia Anual)  Áreas: Lingua galega e literatura. Lingua castelá e literatura. Linguas estranxeiras. Coñecemento do medio natural, social e cultural. Educación artística. Educación física. Educación para a cidadanía e os dereitos humanos QUEPRETENDEMOS?
 97. 97. OBXECTIVOS. ÁMBITO CURRICULAR. BACHARELATO QUEPRETENDEMOS? CURRÍCULO: Obxectivos, contidos, métodos pedagóxicos e criterios de avaliación. OBXECTIVOS: Artigo 3. Decreto 126/2008, do 19 de xuño, polo que se establece a ordenación e o currículo de bacharelato na Co- munidade Autónoma de Galicia (DOG 23/6/08) 15 obxectivos.
 98. 98. OBXECTIVOS. ÁMBITO CURRICULAR. FORMACIÓN PROFESIONAL QUEPRETENDEMOS? CURRÍCULO (CICLOS)  Perfil profesional do ciclo.  Competencia xeral.  Competencias profesionais, persoais e sociais.  Relación de cualificacións e unidades de compe- tencia do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais incluídas no títuo
 99. 99. ÁMBITO CURRICULAR OUTROS ASPECTOS METODOLOXÍA (EP)  Buscar os contidos que sexan máis relevantes para acadar as competencias.  Presentación dos obxectivos desde un enfoque integrador promovendo a globalización.  Centrarse na funcionalidade, orientando as aprendizaxes cara a súa apli- cación en contextos diferentes.  Procurar que os nenos e nenas aprendan a aprender.  Promover o traballo cooperativo. ESTRATEXIAS:  Estratexia de desenvolvemento en espiral.  Globalización.  Metodoloxía activa tanto mental como fisicamente. Aprendizas significativas.  Atención á diversidade do alumnado. QUE PRETENDEMOS?
 100. 100. ÁMBITO CURRICULAR OUTROS ASPECTOS AVALIACIÓN (EP) Trataremos que a avaliación se conciba como reguladora das APRENDIZAXES  Será FORMATIVA: Aportará información a profesores e alumnos para indicarlles en que lugar se atopan respecto as competencias básicas e aos obxectivos programados. Debe facilitar constantemente a intervención nos procesos de mellora.  Ten que ser CONTINUA. Ten que estar presente en todos os aspectos e momentos do proceso de ensino-aprendizaxe.  Tamén será INTEGRADORA de todas as áreas. Debe ter en conta o progreso do alumando en todas e cad unha das áreas.  Intentaremos que a avaliación se conciba como reguladora das ENSINANZAS.  Avaliación da práctica docente: Valoración da programación. Coordinación do profesorado. Actitude nas aulas... QUE PRETENDEMOS?
 101. 101. ÁMBITO CURRICULAR OUTROS ASPECTOS AVALIACIÓN (EP/ESO) Avaliación en EDUCACÍÓN PRIMARIA: Promoción de ciclo: Desenvolvemento correspondente das competencias básicas e un axeitado grao de madurez Avaliación en EDUCACIÓN SECUNDARIA OBRIGATORIA: “O profesorado avaliará ao alumnado tendo en conta todos os elementos do currículo (obxectivos, competencias básicas, contidos, métodos pedagóxicos e criterios de avaliación).” “O alumno promocionará ao curso seguinte cando teña superados os obxectivos das materias cursadas...” Avaliación no BACHARELATO: “A avaliación das aprendizaxes será continua e diferenciada segundo as distintas materias e terá en conta os diferentes elementos que constitúen o currículo (conxunto e obxectivos, contidos, métodos pedagóxicos e criterios de avaliación). QUE PRETENDEMOS?
 102. 102. ÁMBITO CURRICULAR OUTROS ASPECTOS A TITORÍA DESENVOLVEMENTO INDIVIDUAL E DINAMIZACIÓN GRUPAL APOIO AOS PROCESOS DE ENSINO APRENDIZAXE ORIENTACIÓN ACADÉMICA E PROFESIONAL COORDIONACIÓN COS EQUIPOS DOCENTES COORDINACIÓN COAS FAMILIAS Q UE PRETENDEM O S? P.A.T.
 103. 103. ÁMBITO CURRICULAR OUTROS ASPECTOS QUE PRETENDEMOS? OPTATIVIDADE OPTATIVIDADE NA ESO (3º e 4º) 1.- Cultura clásica. 2.- Obradoiro de iniciativas emprendedoras. 3.- Segunda lingua estranxeira. 4.- Materia optativa proposta polo centro 5.- 4º curso. Unha das opcionais.
 104. 104. ÁMBITO CURRICULAR OUTROS ASPECTOS QUE PRETENDEMOS? OPTATIVIDADE OPTATIVIDADE NO BACHARELATO 1.- Antropoloxía. 2.- Música. 3.- Segunda lingua estranxeira. 4.- Tecnoloxías da información e comunicación 5.- Materia de modalidade 1º
 105. 105. ÁMBITO CURRICULAR OUTROS ASPECTOS QUE PRETENDEMOS? OPTATIVIDADE OPTATIVIDADE NO BACHARELATO 1.- Ética e filosofía do dereito. 2.- Filosofía da ciencia e tecnoloxía. 3.- Métodos estatísticos e numéricos. 4.- Segunda lingua estranxeira. 5.- Xeografía e historia de Galicia 6.- Materias de modalidade. 2º
 106. 106. QUE PRETENDEMOS TRANSVERSALIDADE VALORES.  Concretaremos a maneira de que todo o profesorado do centro introduza nas concrecións curriculares das áreas, meterias ou módulos que imparte actividades relacionadas coa tolerancia, a solidariedade, o respecto aos dereitos humanos, o rechazo a calquera tipo de violencia, o fomento de hábitos e actitudes cooperativas propias do traballo en grupo, a responsabilidade persoal...  Traballaremos para que todos os profesores e profesoras introduzan nas concrecións curriculares das áreas, meterias ou módulos que imparte actividades relacionadas cos hábitos de saúde, hixiene persoal, limpeza na presentación dos traballos, respecto as normas de convivencia e de comu- nicación oral (saber escoitar, respectar as quendas de palabra, etc)… PLAN DE CONVIVENCIA
 107. 107. QUE PRETENDEMOS TRANSVERSALIDADE VALORES:  Concretaremos a maneira de que todo o profesorado do centro introduza nas concrecións curriculares das áreas, meterias ou módulos que imparte actividades relacionadas coa interculturalidade para que todos os rapaces a rapazas teñan a sensación de que a súa cultura é valorada e está presen te no centro.  Preocuparémonos de que profesorado do centro introduza nas concrecións curriculares das áreas, meterias ou módulos que imparte actividades relacionadas rigor crítico, pola curiosidade científica, pola precisión, pola obxectividade, polo interese por estar ben informado, por valorar e conservar o patrimonio artístico, etc. PLAN DE CONVIVENCIA
 108. 108. QUE PRETENDEMOS TRANSVERSALIDADE MATERIAS TRANSVERSAIS:  Procuraremos deseñar de como tratar nas diferentes áreas, materias ou mó- dulos, a educación moral e cívica, a educación para a paz, a igualdade de oportunidades entre sexos, a educación ambiental, a educación sexual, para a saúde e calidade de vida, a educación para o lecer, a educación do consum- dor e a educación viaria.  Neste centro promoveremos as medidas necesarias para que o profesoado nas distintas áreas, meterias ou módulos desenvolva actividades que esti- mulen o interese e hábito de lectura e a capacidade de expresarse co- rrectamente en público así como o uso das tecnoloxías da información e da comunicación. PROXECTO LECTOR PLAN T.I.C.
 109. 109. QUE PRETENDEMOS ATENCIÓN Á DIVERSIDADE PRINCIPIOS QUE MARCAN A LIÑA DE ACTUACIÓN:  Inclusión.  Normalidade. ACTUACIÓNS EDUCATIVAS DIRIXIDAS:  Dar resposta aos alumnos con diferentes capacidades.  Dar resposta aos alumnos con diferentes ritmos e estilos de aprendizaxe. ATENCIÓN TEMPERÁ DO ALUMNADO:  Por presentar necesidades educativas especiais.  Por presentar dificultades específicas de aprendizaxe.  Polas altas capacidades intelectuais.  Por incorporarse tardiamente aos sistema educativo.  Por condicións persoais ou de historia familiar.
 110. 110. QUE PRETENDEMOS ATENCIÓN Á DIVERSIDADE MEDIDAS DE ATENCIÓN:  Para alumnos con dificultades de aprendizaxe:  Apoio dentro do grupo ordinario.  Apoio ocasional fóra do grupo ordinario.  Agrupamentos flexibles.  Desdobramento do grupo.  Oferta de materias optativas.  Integración de materias en ámbitos.  Programas de diversificación curricular.  Programas de tratamento personalizado.  Adaptacións do currículo.  Para alumnos de incorporación tardía ao sistema educativo:  Programas de inmersión lingüística simultáneo a escolarización nos grupos ordinarios.  Escolarización nun ou dos (ESO) cursos inferiores ao que lle corresponda.
 111. 111. QUE PRETENDEMOS ATENCIÓN Á DIVERSIDADE MEDIDAS DE ATENCIÓN:  Para alumnos con altas capacidades:  Anticipar un curso o inicio da escolarización ou reducir a súa duración.  Para alumnos con necesidades educativas especiais:  Adaptacións curriculares. A EQUIDADE NA EDUCCACIÓN (LOE Título II, Capítulo I):  Alumnados con necesidade especifica de apoio educativo (neae):  Alumnado que presenta necesidades educativas especiais.  Alumnado con altas capacidades intelectuais.  Alumnos con integración tardía no sistema educativo español.
 112. 112. QUE PRETENDEMOS PRIORIDADES REVISAR/ELABORAR O PROXECTO EDUCATIVO DO CENTRO ELABORAR A CONCRECIÓN CURRICULAR ELABORAR AS NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FUNCIONAMENTO ELABORAR O PLAN DE CONVIVENCIA ELABORAR O PLAN LINGÜÍSTICO
 113. 113. QUE PRETENDEMOS PRIORIDADES ELABORAR O PROXECTO LECTOR ELABORAR O PLAN T.I.C. POÑER EN PRÁCTICA O PLAN DE ACCIÓN TITORIAL POR EN PRÁCTICA OS ACORDOS SOBRE ATENCIÓN Á DIVERSIDADE ELABORAR O PROTOCOLO DE FUNCIONAMENTO DO COMEDOR
 114. 114. QUE PRETENDEMOS PRIORIDADES CHEGAR A ACORDOS SOBRE PROPOSTAS METODOLÓXICAS CHEGAR A A CORDOS SOBRE OS PROCESOS DE AVALIACIÓN ACORDOS SOBRE A SOLUCIÓN DE CLONFLITOS ENTRE PROFESORES ACORDOS SOBRE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Etc., etc., etc.
 115. 115. COMO NOS ORGANIZAMOS 1º.- ÓRGANOS COLEXIADOS DE GOBERNO. 1.1. CONSELLO ESCOLAR.  DEFINICIÓN: Órgano a través do que participan na xestión do centro todos os membros da comunidade escolar.  COMPOSICIÓN: Artigo 126 da LOE. (Futuro regulamento orgánico).  COMPETENCIAS: Artigo 127 da LOE (Futuro regulamento orgánico). 1.2 CLAUSTRO DE PROFESORES.  DEFINICIÓN: Órgano propio de participación dos profesores no goberno do centro que ten a responsabilidade de planificar, coordinar, decidir e, se é o caso informar sobre todos os aspectos docentes.  COMPOSICIÓN: Artigo 128 da LOE. (Futuro regulamento orgánico).  COMPETENCIAS: Artigo 129 da LOE (Futuro regulamento orgánico). NORMAS DE ORGANIZACIÓN E FOMCIONAMENTO
 116. 116. COMO NOS ORGANIZAMOS 2º.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. (LOE) 2.1. DEPARTAMENTOS.(LOE Artigo 130)  DEFINICIÓN: Son os quipos de profesores que se encargan da organización e desenrolo das ensinanzas propias das materias ou módulos que se lles encomendan. 2.2. TIPOS DE DEPARTAMENTOS: (D. 324/1996) 2.2.1. Departamento de orientación 2.2.2. Departamento de actividades complementarias e extraescolares. 2.2.3. Departamentos ditácticos. 2.3. OUTROS ÓRGANOS DE COORDINACIÓN: (D. 324/1996) 2.3.1. Comisión de coordinación pedagóxica. 2.3.2. Equipo de normalización lingüística. (Equipo de normalización e dinamización lingüística. (D. 124/2007. DOG 29/6). 2.3.3. Coordinador de formación en centros de traballo.
 117. 117. COMO NOS ORGANIZAMOS 2º.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. (LOE) 2.4. EQUIPOS DE CICLO: 2.4.1. Primeiro ciclo. 2.4.2. Segundo ciclo. 2.5.3. Terceiro ciclo. 2.5 Titores (Decreto 374/1996: EEI, CEP, CEIP, CEE) (Orde do 1 de agosto de 1997: IES). 2.6. Profesores de atención a alumnos con necesidades especificas de apoio educativo. Titores (Decreto 374/1996: EEI, CEP, CEIP, CEE). 2.7. DINAMIZACIÓNS: 2.7.1. Coordinación da biblioteca. Plan Lector. (D 130- 133/2007). 2.7.2. Coordinación do Plan TIC. (D 130-133/2007). 2.7.3. Outras. Escolas viaxeiras, intercambios escolares... 2.7.4. Iniciativas e programas de coeducación.
 118. 118. COMO NOS ORGANIZAMOS 2º.- ÓRGANOS DE COORDINACIÓN DOCENTE. (LOE) 2.8. ASPECTOS A DESENVOLVER EN CADA APARTADO.  Nomeamento xefe/xefa, coordinador/a. Aclarar , se é caso, normativa en función das características do centro.  Ampliar/priorizar , se procede, funcións do/a xefe/xefa, coordinador/a, tendo en conta as características do centro.  Composición do departamento, equipo, comisión,... Aclarar , se é o caso, normativa en función das características do centro.  Ampliar/priorizar, se procede, funcións do do departamento, equipo, comisión,... tendo en conta as características do centro. DESTACAMOS:  Consenso nas metodoloxías.  Consenso na atención á diversidade.  Consenso no tema da avaliación.  Consenso na acción titorial.  Consenso na atención a pais e nais.  Consenso na normalización e dinamización lingüística
 119. 119. COMO NOS ORGANIZAMOS 3º.- A DIRECCIÓN (LOE Artigo 131). 3.1. EQUIPO DIRECTIVO: DEFINICIÓN: Órgano executivo dos centros públicos. COMPOSICIÓN: Director/a, Xefe/a de Estudos, Secretario/a, Vicedirector/a e cantos determinen as Administracións educativas. COMPETENCIAS: 3.2. DIRECTOR/A: Selección do/a director/a. Puntualizacións á normativa, se é o caso. Nomeamento con carácter extraordinario. Puntualizacións á normativa, se é o caso. Competencias. Ampliar/priorizar. 3.3. VICEDIRECTOR/A: ... 3.4. XEFE/A DE ESTUDOS: ... 3.5. SECRETARIO/A: ...
 120. 120. COMO NOS ORGANIZAMOS 4º.- XUNTA DE DELEGADOS. DEFINICIÓN. DELEGADO/A DE CURSO. DELEGADO/A PRESIDENTE/A. REUNIÓNS. TEMPORALIZACIÓN. COMPETENCIAS. 5º.- P.A.S. Subaltenos. Horarios. Competencias, se é o caso. Administrativos 6º.- ASOACIACIÓNS DE PAIS E NAIS. Réxime de funcionamento. 7º.- SERVIZOS COMPLEMENTARIOS: Comedor escolar. Protocolo de funcionamento. Transporte escolar. Rutas. Horarios. Acompañantes. Atención ao alumnado (nee).
 121. 121. DIFUSIÓN DO PROXECTO EDUCATIVO MEMBROS C0NSELLO ESCOLAR MEMBROS CLAUSTRO DELEGADOS XUNTA DE DELEGADOS ANPAS Pais/nais P.A.S.Alumno s
 122. 122. AVALIACIÓN DO PROXECTO EDUCATIVO CONTEXTO IDENTIDADE OBXECTIVOS ESTRUTURA AVALIACIÓN FORMATIVA PROGRAMACIÓN XERAL ANUAL AVALIACIÓN SUMATIVA MEMORIAS ANUAIS
 123. 123. PROCEDEMENTO PARA A ELABORACIÓN DO PEC PROPOSTA 1ª FASE Escoitar os criterios propostos polo Consello Escolar Escoitar a oponión do claustro de profesores 2ª FASE Escoitar a opinión da CCP Equipo Directivo elabora BORRADOR
 124. 124. PROCEDEMENTO PARA A ELABORACIÓN DO PEC PROPOSTA 3ª FASE 4ª FASE Entrega do borrador aos Departamentos e/ou Equipos de Ciclo para que realicen APORTACIÓNS DEBATE CCP recibe as APORTACIÓNS. DEBATE
 125. 125. PROCEDEMENTO PARA A ELABORACIÓN DO PEC PROPOSTA 5ª FASE 6ª FASE Equipo Directivo elabora PROPOSTA Proposta a opinión do Claustrro de Profesores. DEBATE Proposta a opinión do Consello Escolar DEBATE Proposta a opinión da ANPA Proposta a opinión da Xunta de Delegados.
 126. 126. PROCEDEMENTO PARA A ELABORACIÓN DO PEC PROPOSTA 7ª FASE 8ª FASE Equipo Directivo elabora o DOCUMENTO O Consello Escolar aproba o PEC TEMPORALIZACIÓN: UN CURSO ACADÉMICOUN CURSO ACADÉMICO

×