Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jak citovat správně a jednoduše 19 11_2015

2,174 views

Published on

Prezentace ze semináře "Jak citovat správně a jednoduše" konaného 19. 11. 2015 v Akademické knihovně Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Seminář byl zaměřený na citování různých druhů dokumentů podle platné normy ČSN ISO 690, různé citační styly a práci s citačním manažerem Citace PRO.

Published in: Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Jak citovat správně a jednoduše 19 11_2015

 1. 1. Jak citovat správně a jednoduše 19. 11. 2015 Ing. Helena Vorlová Akademická knihovna Jihočeské univertity E-mail: vorlova@lib.jcu.cz
 2. 2. Proč je důleţité citovat  povinnost citovat ukládá autorský zákon  publikační / citační etika  dodání zdroje pro čtenáře práce  prokázání orientace v problematice  ověření tezí
 3. 3. Plagiátorství  Vydávání cizího literárního nebo jiného uměleckého nebo vědeckého díla za vlastní, popř. převzetí části cizí práce, bez uvedení pouţitých zdrojů. (TDKIV)  Za plagiátorství se povaţuje:  úmyslný plagiát – často CTRL + C a CTRL + V  porušení citační etiky  nesprávná kompilace  nesprávná parafráze  autoplagiátorství
 4. 4. Citační (ne)etika  necitování díla, ze kterého autor čerpal  snaha o zastření plagiátorství nebo pouhá nedbalost  citování díla, které autor nepouţil  citování uznávaných kapacit, i kdyţ nemají ţádnou souvislost s tématem díla  rozšíření počtu pouţité literatury  nepřesné citování  znemoţňuje identifikaci a dohledatelnost  autocitace  sebepropagace, citování vlastních starších děl bez zřejmé souvislosti s novým dílem
 5. 5. Základní terminologie  Citát = doslovné převzetí cizího textu. V textu je obvykle graficky vymezen „uvozovkami“, odsazením anebo typem písma.  Odkaz = údaj v textu dokumentu odkazující na příslušnou bibliografickou citaci.  Bibliografická citace = data popisující informační zdroj nebo jeho část, dostatečně přesně a podrobně pro identifikaci dokumentu.  Parafráze (nepřímá citace) - přebírají se pouze původní základní myšlenky autora a řádně se ocitují.  Všeobecně známá fakta není potřeba citovat. Jedná se o informace: obecně známé, nezpochybnitelné, popřípadě snadno ověřitelné ve všeobecných publikacích.
 6. 6. Přímá citace (označená uvozovkami) Výběr a pouţití vhodných metod vychází především z momentálních potřeb a zájmů účastníků vzdělávacího procesu. “Při členění didaktických metod vycházíme z hlavního kritéria, a tím byl didaktický princip vztahu k praxi dospělého účastníka výuky. Z tohoto hlediska je moţno metody dělit na teoretické, teoreticko-praktické a praktické.” (Muţík, 1998, s. 150)
 7. 7. Parafráze (nepřímá citace) Parafráze (týká se pouze jedné věty, ve které je odkaz uveden): Výukové metody můţeme členit dle různých aspektů. V závislosti na vztahu k praxi dospělého účastníka výuky můţeme dělit metody na teoretické, teoreticko-praktické a praktické (Muţík, 2010). Parafráze (autor zmíněn v textu): To tvrdí Muţík (2010) a charakterizuje workshop jako didaktickou metodu, která navazuje na jinou vzdělávací aktivitu jako je například přednáška, při níţ se účastníci v uzavřeném kruhu věnují konkrétní zvolené problematice, jejíţ výstup, či řešení bude i nadále působit po ukončení tohoto setkání. Parafráze (oddělená odstavcem): Workshop můţeme charakterizovat jako didaktickou metodu, která navazuje na jinou vzdělávací aktivitu jako je například přednáška, při níţ se účastníci v uzavřeném kruhu věnují konkrétní zvolené problematice, jejíţ výstup, či řešení bude i nadále působit po ukončení tohoto setkání. (Muţík, 2010)
 8. 8. Citační styly  Existuje mnoho různých způsobů citování, tzv. citačních stylů  ČSN ISO 690 - v ČR je nejrozšířenější česká verze mezinárodní normy  MLA – Modern Languague Association, jazykověda a další humanitní obory  APA - American Psychoogical Association, psychologie a příbuzné obory  Vancouver - časopisy z oblasti lékařství, biomedicíny, lékařských technologií apod.  Chicago - společenské vědy  a další  Citační zvyklosti se liší u jednotlivých oborů, univerzit, časopisů, sborníků z konferencí
 9. 9. Bibliografické odkazy a citace dle ČSN ISO 690 (01 0197)  od 1. 4. 2011 je platné aktualizované vydání normy  nová norma ruší a nahrazuje ČSN ISO 690 z prosince 1996 a ČSN ISO 690-2 z ledna 2000  interpretace normy - Bibliografické odkazy a citace dokumentů (Biernátová, Skůpa)
 10. 10. Základní pravidla pro vytváření bibliografických citací (1) Údaje přebíráme z citovaného zdroje v tomto pořadí:  titulní list (nebo úvodní obrazovka webové stránky, etiketa na CD apod.)  rub titulního listu, hlavička strany  obálka, etiketa, doprovodná dokumentace  jiná část dokumentu
 11. 11. Základní pravidla pro vytváření bibliografických citací (2)  citujte výhradně z primárních pramenů  při přebírání citací z jiných zdrojů vznikají zbytečné nepřesnosti.  nevynecháváme povinné údaje  údaje přebírané z jiného zdroje nebo odhadnuté  píšeme do hranatých závorek […]  zachováváme jazyk dokumentu  při citování se nepřekládají autor, název, podnázev, údaje o vydání a nakladatelské údaje  v jazyce tvorby bibliografické citace  fyzický popis knihy (rozsah stran)  poznámky a doplňky v kulatých závorkách  údaje z jiných zdrojů v hranatých závorkách.
 12. 12. Metody číslování a odkazování Norma nabízí tři způsoby zápisu odkazu na bibliografickou citaci v textu:  Harvardský systém (forma jméno-datum)  Forma číselného odkazu  Průběžné poznámky
 13. 13. Harvardský systém - odkaz v textu  V kulatých závorkách (tvůrce, rok, voliteně také strana)  Jméno tvůrce se vyskytuje přirozeně v textu  následuje pouze rok v kulatých závorkách (případně i rozsah stran).  Dva nebo více zdrojů mají stejného tvůrce i rok vydání  odlišují se malými písmeny abecedy (a, b, c,...)  Citace pouţité hned za sebou uvádíme v jedněch závorkách  (Novák, 2007; Dvořák, 2011)  Anonymní díla  pouţije se zkratka „Anon“  Nejednoznačné autorství  pouţije se název díla, např. „Encyclopaedia Britannica“ Na intrapersonální úrovni se komunikační výzkum soustřeďuje na zpracování informace (McQuail, 2002, s. 29). Například Holá (2006) tvrdí, ţe komunikaci lze charakterizovat jako proces sdílení určitých informací. Řečené však ještě neznamená slyšené (Šuleř, 2009b, s. 75)
 14. 14. Harvardský systém - bibliografické citace  Bibliografické citace jsou uspořádány v seznamu v abecedním pořadí podle příjmení autorů.  Rok vydání se u této metody uvádí přímo za tvůrce po čárce.  Příklady citování podle harvardského systému (v češtině)  http://iva.k.utb.cz/wp-content/uploads/harvardsky-system.pdf HOLÁ, Jana, 2006. Interní komunikace ve firmě. Brno: Computer Press. ISBN 80-251- 1250-0. McQUAIL, Denis, 2002. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál. ISBN 80-7178-714-0. ŠULEŘ, Oldřich, 2009b. 100 klíčových manažerských technik:komunikování, vedení lidí, rozhodování a organizování. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-2173-3.
 15. 15. Forma číselného odkazu – odkaz v textu  Citované zdroje odkazujeme číslem v kulatých závorkách, hranatých závorkách nebo horním indexem (( 5), [5], 5) v pořadí, v jakém jsou citovány poprvé.  Následné odkazy stejného citovaného zdroje obdrţí stejné číslo jako první.  Lokace citace v dokumentu se píše po číslicích. Na intrapersonální úrovni se komunikační výzkum soustřeďuje na zpracování informace 15. Například Holá 25 tvrdí, ţe komunikaci lze charakterizovat jako proces sdílení určitých informací. Řečené však ještě neznamená slyšené 8 s. 75
 16. 16. Forma číselného odkazu – bibliografické citace  Bibliografické citace jsou uspořádány dle výskytu v dokumentu v číslovaném seznamu. 8. ŠULEŘ, Oldřich. 100 klíčových manažerských technik: komunikování, vedení lidí, rozhodování a organizování. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2173-3. … 15. McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace.. … Vyd. 2. Praha: Portál, 2002 ISBN 80-7178-714-0. … 25. HOLÁ, Jana. Interní komunikace ve firmě. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80- 251-1250-0.
 17. 17. Průběţné poznámky – odkaz v textu  Citované zdroje odkazujeme číslem v kulatých závorkách, hranatých závorkách nebo horním indexem (( 5), [5], 5).  Kaţdá bibliografická citace stejného informačního zdroje obdrţí zvláštní číslo.  Pro kaţdý odkaz se pouţije vţdy jen jedno číslo, ale v jedné poznámce můţe být uvedeno více bibliografických citací. Na intrapersonální úrovni se komunikační výzkum soustřeďuje na zpracování informace 18. Například Holá 19 tvrdí, ţe komunikaci lze charakterizovat jako proces sdílení určitých informací. Řečené však ještě neznamená slyšené 20
 18. 18. Průběţné poznámky – bibliografické citace  Poznámka odkazující na informační zdroj uvedený v předchozí poznámce, by měla buď opakovat úplný bibliografický odkaz, nebo uvést číslo dřívější poznámky s případnými čísly stránek.  V případě rozsáhlejší práce (diplomová práce apod.) je moţné uvést ještě abecední seznam citovaných zdrojů na konci dokumentu. 2. McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2002 ISBN 80-7178-714-0. … 5. HOLÁ, Jana. Interní komunikace ve firmě. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251- 1250-0. … 18. ŠULEŘ, Oldřich. 100 klíčových manažerských technik: komunikování, vedení lidí, rozhodování a organizování. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2173-3. 19. McQUAIL, Denis, ref. 2, s. 75 20. HOLÁ, Jana, ref. 5
 19. 19. Pořadí údajů v bibliografické citaci  tvůrce (tvůrci) – je-li k dispozici  název  [typ nosiče] – pokud je třeba  vydání  nakladatelské údaje (místo vydání: vydavatel, datum)  název edice  číslování v rámci popisované jednotky  standardní identifikátor (ISBN, ISSN apod.)  dostupnost (u on-line zdrojů)  dodatečné informace Pozn.: u formy jméno-datum vkládáme údaj o roku za jméno tvůrce.
 20. 20. Tvůrce  fyzické osoby či korporace  ČAPEK, Karel  KLEIST, Heinrich von  MCDONALD  více tvůrců  KULHAVÝ František a Zbyněk KULHAVÝ  více neţ 3 autoři  KLEMEŠ, Jiří et al. (= aj.)  není-li znám autor ani korporace začíná citace názvem dokumentu
 21. 21. Název  povinný údaj  zapisujeme kurzívou  podnázev lze uvést za dvojtečkou  příliš dlouhý název lze zkrátit…
 22. 22. Typ nosiče  Typ nosiče je povinný u jiných, neţ tištěných dokumentů, vhodný je u jiných neţ textových dokumentů  [online]  [CD]  [online databáze]  [DVD]  [fotografie]  [mapa]
 23. 23. Vydání  povinné  1. vydání lze vynechat  zapisujeme, jak je uvedeno ve zdroji (např. 5. dopl. vyd., 3rd ed., revised)  lze zkrátit (např. Vydání druhé napíšeme Vyd. 2.)
 24. 24. Nakladatelské údaje  Místo vydání: Nakladatel, rok.*  Praha: Grada, 2007.  Vynecháváme obchodní označení (s.r.o., a.s., Ltd., GmbH apod.)  Chybné datum  1989 [1998]  Bez roku  [b.r.]  Odhadnuté datum  [cca. 1750]; [18. stol.] *) rok zapisujeme do nakladatelských údajů jen v případě číselného odkazování
 25. 25. Číslování a stránkování  Údaje o číslování se vypisují ve tvaru, v jakém se nachází v dokumentu (vol. 5, roč. 15, č. 10, no. 20, issue. 115 apod.).  Popisné údaje (vol., roč., č. apod.) je moţné vynechat a čísla odlišit typograficky:  2010, roč. 5, č. 8, s. 25-45. nebo 2010, 5(8), 25-45.  2009, vol. 5, iss. 3, s. 103-112. nebo 2009, 5(3), 103-112.  Rozsah stran:  uvádíme u částí dokumentů  zapisujeme v jazyce tvorby bibliografické citace (s. 256-263, nikoliv např. p. 256-263)
 26. 26. Identifikátory  povinný údaj  nejčastěji:  ISBN (knihy) – např. ISBN 80-214-2601-2  ISSN (časopisy) - např. ISSN 1210-9940  DOI (digitální objekty) – např. http://dx.doi.org/10.1111/jfpe.12070
 27. 27. Dostupnost  povinná u elektronických dokumentů  Dostupné z: URL adresa zdroje  v případě neexistence trvale platné nebo příliš dlouhé adresy, lze uvést i název databáze (např. Dostupný z EBSCOhost, Dostupný z: Thesis.cz apod.)  pokud k tištěné verzi existuje i elektronický ekvivalent píšeme Dostupné také z: URL
 28. 28. Příklady nejčastěji citovaných dokumentů
 29. 29. Kniha Struktura citace Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vydání. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Poznámky Příklad ČMEJRKOVÁ, S., F. DANEŠ a J. SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. ISBN 80-85927-69-1.
 30. 30. Příspěvek ve sborníku Struktura citace Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. In: Jméno tvůrce mateřského dokumentu. Název mateřského dokumentu. Vedlejší název. Vydání. Další tvůrce mateřského dokumentu. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování. Číslování svazku obsahujícího příspěvek, Rozsah stran příspěvku, Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Poznámky. Příklad ŠIMŠA, Jaromír. Důkazy beze slov. In: TROJÁNEK, A., J. NOVOTNÝ a D. HRUBÝ, eds. Matematika, fyzika a vzdělávání: sborník z XI. semináře o filozofických otázkách matematiky a fyziky. Velké Meziříčí: Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF, 2004, s. 64- 78. ISBN 80-214-2601-2.
 31. 31. Periodikum (seriálová publikace) Struktura citace Název periodika. Vedlejší název [Typ nosiče]. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Číslování [Datum citování]. Standardní identifikátor (ISSN). Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky. Pozn. Typ nosiče, datum citování a dostupnost se uvádí pouze u elektronických periodik. Příklad Týden. Praha: Mediacop, 2010, č. 32. ISSN 1210-9940.
 32. 32. Příspěvek (článek) v periodiku Struktura citace Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Název periodika. Vedlejší název [Typ nosiče]. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Číslování, Rozsah stránek příspěvku [Datum citování]. Standardní identifikátor (ISSN). Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky. Pozn. Norma uvádí nakladatelské údaje jako povinné, pro identifikaci dokumentu však nejsou důleţité a můţete je vynechat. Typ nosiče, datum citování a dostupnost se uvádí pouze u článků v elektronických periodikách. Příklad GALLISTL, Vladan. První guvernér bez podpisu. Týden. 2010, č. 32, s. 59. ISSN 1210-9940.
 33. 33. Elektronické dokumenty (el. monografie, webová sídla a portály) Obecná struktura citace Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Poţadavky na systém. Poznámky. Příklad ČESKO. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŢE A TĚLOVÝCHOVY. MŠMT: Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy [online]. MŠMT, ©2006 [cit. 2010-08-05]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/
 34. 34. Web: sídlo x stránka x příspěvek  Webové sídlo – citujeme-li web jako celek  Webová stránka – jednotlivá stránka webového sídla  Příspěvek na webu:  obvykle není zahrnut do struktury webu  bývají přidávány postupně  mohou mít svého autora  např. encyklopedická hesla, video na YouTube, prezentace k přednášce
 35. 35. Webové sídlo Struktura citace Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky. Příklad Masarykova univerzita [online]. Brno: Masarykova univerzita, c1996- 2014 [cit. 2014-03-17]. Dostupné z: http://www.muni.cz
 36. 36. Webová stránka Struktura citace Jméno tvůrce webového sídla. Název webové stránky. Název webového sídla: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup webové stránky. Lokace. Poznámky. Příklad WESTCOM. O nás. Webnode.cz [online]. ©2008-2011 [cit. 2011-04- 26]. Dostupné z: http://www.webnode.cz/o-nas/
 37. 37. Příspěvek na webu Struktura citace Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku: podnázev. In: Jméno tvůrce webového sídla. Název webového sídla: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup příspěvku. Lokace. Poznámky. Příklad Albert Einstein. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida): Wikipedia Foundation, 22 January 203, 19 March 2014 [cit. 2014-03-17]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
 38. 38. Dokumenty mimo normu
 39. 39. Kvalifikační práce Struktura citace Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název [Druh nosiče]. Místo odevzdání práce, Datum odevzdání práce [Datum citování]. Dostupnost a přístup. Druh práce. Název instituce, kde byla práce napsána. Vedoucí kvalifikační práce. Poznámky. Příklad VAVRYSOVÁ, Alena. Produkce karotenoidů kvasinkami rodu Cystofilobasidium. Brno, 2009. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta chemická, Ústav chemie potravin a biotechnologií.
 40. 40. Legislativní dokumenty Norma neřeší, odvozeno z obecné struktury!  Působnost. Primární odpovědnost. Název: podnázev. In: Primární odpovědnost sbírky. Název sbírky: podnázev sbírky. Rok vydání, část, rozsah stran. Dostupnost. Poznámky. Příklad  ČESKO. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39, s. 5388-5419. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1998/sb039-98.pdf  Moţno také citovat dle legislativních pravidel vlády:  http://www.vlada.cz/cz/ppov/lrv/dokumenty/legislativni-pravidla-vlady-91209/
 41. 41. Citační manaţery, citační software  nástroje pro správu bibliografických citací (popř. vlastních myšlenek), jejich organizaci či sdílení  placené x volně dostupné
 42. 42. Citace.com  volně dostupný generátor citací  přístup http://www.citace.com/  správa citací po registraci  generování dle stylu ČSN ISO 690  export do Wordu  importy dle ISBN a DOI
 43. 43. Citace PRO  placený manaţer  přístup http://www.citacepro.com/  umoţňuje export citací do dalších nejčastěji pouţívaných citačních stylů (např. Chicago, Harvard, MLA, IEEE, CSE atd.)  export do Wordu  importy dle ISBN a DOI  importovací lišta do prohlíţeče  přístup pro JU přes Shibboleth  na adrese http://www.citacepro.com/ vyberte z nabídky Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích  přihlásíte se svým univerzitním loginem a heslem, stejně jako do STAGu (např.: novakj00/Ao123456)
 44. 44. EndNote Basic  placený manaţer společnosti Thomson Reuters  dostupný pro JU zdarma v rámci WoS - po přihlášení  vzdálený přístup přes VPN  vytváření, sdílení bibliografických citací  přímý i nepřímý import z databází  export bibliografických citací do textového editoru Word - nutno nainstalovat plug-in  základní a pokročilé vyhledávání  přes 5000 citační stylů
 45. 45. Další citační manaţery  Mendeley  přístup http://www.mendeley.com/  online sluţba s omezenými moţnostmi  plná funkcionalita aţ po instalaci na počítač  mnoho citačních stylů  Zotero  volně dostupný  přístup http://www.zotero.org/  rozšíření do Firefoxu  umí získávat bibliografické údaje přímo z webové stránky  sdílení a export citací
 46. 46. Odhalování plagiátů Theses.cz: http://www.theses.cz/  systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi  slouţí vysokým školám a univerzitám jako národní registr závěrečných prací
 47. 47. Doporučení Přesná citace = vyhledatelnost dokumentu  počítejte s citacemi od začátku  věnujte pozornost pokynům vaší fakulty  nezapomeňte, ţe informace najdete na webu Akademické knihovny, a ţe můţete vţdy přijít do knihovny na konzultaci !!!  pomůcky a návody jak citovat http://www.lib.jcu.cz/cs/pomucky
 48. 48. Pouţité zdroje  BIERNÁTOVÁ, Olga a Jan SKŮPA. Bibliografické odkazy a citace dokumentů dle ČSN ISO 690 (01 0197) platné od 1. dubna 2011 [online]. Brno: Citace.com, 2011 [cit. 2011-09-30]. 27 s. Dostupné z: http://www.citace.com/soubory/csniso690-interpretace.pdf  ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011.  Infogram: portál pro podporu informační gramotnosti [online]. c2010 [cit. 2011-10-12]. Dostupné z: http://www.infogram.cz/  MEŠKO, Dušan, Dušan KARTUŠČÁK a Ján FINDRA. Akademická příručka. České, uprav. vyd. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2006. 481 s. ISBN 80-8063-219-7.  KRČÁL, Martin a Zuzana TEPLÍKOVÁ. Naučte (se) citovat. 1. vyd. Blansko: Citace.com, 2014, 156 s., [46] s. příl. ISBN 978-80-260-6074-1.  TICHÁ, Ludmila et al. Jak psát vysokoškolské závěrečné práce [online]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Ústřední knihovna ČVUT, květen 2010 [cit. 2011-10-12]. Dostupné z: http://knihovny.cvut.cz/studium/jak-psat-vskp/doporuceni/  Zákon č. 121/2000 Sb.,o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) [online]. 2001-08-14 [cit. 2011-10-12]. Dostupné z: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/AutZak/Index.htm
 49. 49. Vaše otázky, prosím...
 50. 50. Děkuji za pozornost Helena Vorlová Akademická knihovna JU

×