Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kết cấu nhà ở gia đình - Nguyễn Văn Khánh

10,640 views

Published on

Người vẽ: Nguyễn Văn Khánh
Hướng dẫn: Nguyễn Hoàng Anh
Home: www.facebook.com\hoanganhtraining
Company: www.huytraining.com
Các bạn xem các bài của các học viên khác tại đây
http://www.huytraining.com/thu-vien/revit-tong-hop-bai-tap-cua-cac-hoc-vien-tai-huytraining.html
Link tham gia khóa học tại đây
http://www.huytraining.com/khoa-hoc-offline/khoa-hoc-revit-structure-revit-ket-cau-tai-huy-training.html

Published in: Software
 • Login to see the comments

Kết cấu nhà ở gia đình - Nguyễn Văn Khánh

 1. 1. 1 2 300 300 250 250 40D 20D 30D (D: ÑÖÔØNG KÍNH THEÙP) DDD 20D 45° 250 250 40D 40D40D 40D 45° 250 250 L1 L1/4 L1/4 L2 L2/4 L3 L3/4L3/4L2/4 L1/5 L1/6 L2/6 L2/6 L3/6 L3/5 40d 4D DD 2D 4D 2D D H H E E 40D 40D40D 800Hdaàm800----800Hdaàm CHI TIEÁT NOÁI BUOÄC THEÙPCHI TIEÁT NOÁI HAØN THEÙP ÞD6a200 CHI TIEÁT NOÁI THEÙP COÄT GIÖÕ MEÙP GIÖÕ TIM 40D 20D QUY ÑÒNH CAÉT THEÙP DAÀM CAÁU TAÏO TAÏI VÒ TRÍ DAÀM TRÖÏC GIAO HOAËC COÄT CAÁY TREÂN DAÀM COÙ Hdaàm <=600 CAÁU TAÏO TAÏI VÒ TRÍ DAÀM TRÖÏC GIAO HOAËC COÄT CAÁY TREÂN DAÀM COÙ Hdaàm >600 CHI TIEÁT NEO THEÙP DAÀM VAØO COÄT NUÙT CHÖÕ T CHI TIEÁT GIA CÖÔØNG THEÙP SAØN TAÏI VÒ TRÍ TÖÔØNG XAÂY TRÖÏC TIEÁP TREÂN SAØN KHOÂNG COÙ DAÀM CHI TIEÁT NEO THEÙP DAÀM VAØO COÄT NUÙT CHÖÕ L CHI TIEÁT NEO THEÙP COÄT CAÁY TRÖÏC TIEÁP LEÂN DAÀM 2D 2D THEÙP TROØN TRÔN THEÙP COÙ GÔØ CHI TIEÁT UOÁN THEÙP CHÒU LÖÏC E/H>1/6E/H<=1/6 CHI TIEÁT COÄT TAÏI VÒ TRÍ ÑOÅI TIEÁT DIEÄN BÖÔÙC@100 ÑAICOÄT BÖÔÙC@100 ÑAICOÄT BÖÔÙC@100 ÑAICOÄT BÖÔÙC@100 ÑAICOÄT BÖÔÙC@100 ÑAICOÄT@200 BOÁ TRÍ ÑAI COÄT 3 D16 VAI BO Ø TÖÔØNG GAÏCH XAÂY TRÖÏC TIEÁP TREÂN SAØN 4 D20 VAI BO Ø TÖÔØNG GAÏCH XAÂY TRÖÏC TIEÁP TREÂN SAØN SAØN BTCT 2 D 14 NEO THAÚNG VAØO DAÀMSAØN BTCT 2D14 NEO THAÚNG VAØO DAÀM NOÁI 1/2 HAØM LÖÔÏNG THEÙP NOÁI 1/2 HAØM LÖÔÏNG COØN LAÏI NOÁI 1/2 HAØM LÖÔÏNG THEÙP NOÁI 1/2 HAØM LÖÔÏNG COØN LAÏI THEÙP COÄT THEÙP DAÀM DAÀM COÄT THEÙP DAÀM THEÙP COÄT NEO THAÚNG VAØO DAÀM DAÀM COÄT THEÙP ÑAI KHOAÛNG CAÙCH a100ÑÖÔØNG HAØN LIEÂN TUÏC SUOÁT CHIEÀU DAØI VAÄT LIEÄU CHIEÀU CAO ÑÖÔØNG HAØN Hh> 8mm ARCHITECTURE INTERIOR CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NAM KIẾN 27 QUÁCH VĂN TUẤN, P.12, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM ĐTDĐ: 0908.246679 Email: namkien2009@gmail.com Website: namkien.com SỐ A01 KDC LỘC PHÁT 9, 606/20/5 QUỐC LỘ 13, PK 65, HIỆP BÌNH PHƯỚC, Q.THỦ ĐỨC NGÀY: 05.03.2016 NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ CHỈNH SỬA NGÀY: CÔNG TRÌNH: BẢN VẼ: CHỦ ĐẦU TƯ: THIẾT KẾ: CHỦ TRÌ: KIỂM: THỂ HIỆN: TỈ LỆ: BẢN VẼ SỐ BÀ NGUYỄN ANH TRÂM ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM GHI CHÚ: 1/ BẢN VẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI CHƯA ĐƯỢC ĐÓNG DẤU. 2/ NGƯỜI XÂY DỰNG PHẢI KIỂM TRA TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC THỰC TẾ TRÊN CÔNG TRƯỜNG TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH THI CÔNG. 3/ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG CÁC KÍCH THƯỚC VÀ GHI CHÚ TRONG BẢN VẼ KHI THI CÔNG CÔNG TRÌNH. 4/ TẤT CẢ BẢN VẼ PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA ĐỒNG BỘ VỚI NHAU (BẢN VẼ KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, ĐIỆN, NƯỚC, VÀ CÁC BẢN VẼ KHÁCH NẾU CÓ). 5/ TẤT CẢ BẢN VẼ ĐỀU CÓ BẢN QUYỀN VÀ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG NẾU CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA KIẾN TRÚC SƯ. KS. NGUYỄN VĂN KHANH KS. NGUYỄN VĂN KHANH KC-01 QUY ĐỊNH CHUNG
 2. 2. 6a200 4 10 6a200 2 12 6a200 2 12 6a200 3 16 L1/4L1/4 L1:CAÏNHNGAÉN L2: CAÏNH DAØI L1/4 L1/4 500 140140140 500 500 200 200 100 200 100 100 100 300 COÄT BOÅ TRUÏ TÖÔØNG 200 BOÅ TRUÏ TÖÔØNG100 ÑAØ GIAÈNG LANCAN TÖÔØNG 200 ÑAØ GIAÈNG LANCAN TÖÔØNG 100 GHI CHUÙ CHUNG CHO TOAØN BOÄ COÂNG TRÌNH 1- KHI THI COÂNG PHAÛI ÑOÁI CHIEÁU VÔÙI BAÛN VEÕ KIEÁN TRUÙC 2- KÍCH THÖÔÙC HÌNH HOÏC,HÌNH THÖÙC CUÛA TAÁT CAÛ CAÙC CHI TIEÁT TRANG TRÍ KHOÂNG ÑÖÔÏC THEÅ HIEÄN LAÏI NGOAØI CAÙC CHI TIEÁT CAÁU TAÏO CHÒU LÖÏC. 3- PHAÀN THOÁNG KEÂ THEÙP CHÆ MANG TÍNH THAM KHAÛO , ÑOÁI CHIEÁU KHOÂNG SÖÛ DUÏNG TRONG KHOÁI LÖÔÏNG ÑAÁU THAÀU, NHAØ THAÀU CAÀN TÍNH TOAÙN CHI TIEÁT HÔN ÑEÅ LAØM CÔ SÔÛ BAÙO GIAÙ. 4- SAØN, VAÙCH TAÀNG HAÀM, HOÀ NÖÔÙC NGAÀM& BEÅ NÖÔÙC TREÂN MAÙI CHOÁNG THAÁM THEO COÂNG NGHEÄ SIKA: * CHOÁNG THAÁM TROÄN TRONG BEÂ TOÂNG DUØNG CHAÁT PLASTOCRETEN CHO BEÂ TOÂNG THÖÔØNG VAØ SIKAMEN 2000AT CHO BEÂ TOÂNG DÖÏ ÖÙNG LÖÏC * CHOÁNG THAÁM CHO MAÏCH NGÖØNG THI COÂNG DUØNG BAÊNG PVC CHOÁNG THAÁM ÑAØN HOÀI SIKA WATERBAR GREY V20 * CHOÁNG THAÁM CHO KHE CO GIAÕN DUØNG BAÊNG PVC CHOÁNG THAÁM ÑAØN HOÀI SIKA WATERBAR YELLOW O20 * CHAÁT TRAÙM KHE CO GIAÕN DUØNG SIKA FLEX CONTRUCTION CJ 5- BEÂ TOÂNG MOÙNG, COÄT,DAÀM,SAØN ÑAÙ 1x2 MAÙC 250 (B20) 6- BEÂ TOÂNG LANH TOÂ, GIAÈNG ÑAÙ 1x2 MAÙC 200 (B15) 7- BEÂ TOÂNG LOÙT MOÙNG ÑAÙ 4x6 MAÙC 100 8- THEÙP D<=10 DUØNG THEÙP TRÔN AI COÙ Ra=2300kG/ cm2 9- THEÙP D>10 DUØNG THEÙP GAÂN AII COÙ Ra=2800KG/ cm2 10-CAÉT NEO COÁT THEÙP ÑUÙNG QUY PHAÏM , TAÏI MOÃI TIEÁT DIEÄN CHÆ ÑÖÔÏC NOÁI 50% HAØM LÖÔÏNG THEÙP 11-LÔÙP BEÂ TOÂNG BAÛO VEÄ MOÙNG DAØY 50, COÄT DAÀM DAØY 25, SAØN DAØY 10 12-KHI THI COÂNG CAÀN KEÁT HÔÏP GIÖÕA BAÛN VEÕ VAØ THÖÏC TEÁ HIEÄN TRÖÔØNG . 13-CAÙC LOAÏI THEÙP HÌNH THEÙP TAÁM DUØNG LOAÏI CT3 COÙ CÖÔØNG ÑOÄ Ra=2100kG/cm2 * TAÁT CAÛ PHAÛI COØN TOÁT , KHOÂNG GÆ SEÙT ,CONG VEÂNH VAØ RAÏN NÖÙT. * BU LOÂNG DUØNG LOAÏI 8.8 COÙ CÖÔØNG ÑOÄ Rc=3200KG/cm2 vaø Rk=4000KG/cm2 * QUE HAØN DUØNG LOAÏI E42 HOAËC LOAÏI COÙ CÖÔØNG ÑOÄ TÖÔNG ÑÖÔNG. * CHIEÀU CAO ÑÖÔØNG HAØN Hh> 6mm VAØ CHIEÀU DAØY NHOÛ NHAÁT CUÛA TAÁM THEÙP CÔ BAÛN. * HAØN LIEÂN TUÏC SUOÁT CHIEÀU DAØI VAÄT LIEÂU. * GIA COÂNG LAÉP ÑAËT THÖÛ TRÖÔÙC MOÄT CAÁU KIEÂN TRÖÔÙC KHI SAÛN XUAÁT HAØNG LOAÏT. QUY ÑÒNH VEÀ XAÂY TÖÔØNG GAÏCH 1- NHÖÕNG TÖÔØNG DAØY 100 DAØI HÔN 4m HOAËC TÖÔØNG DAØY 200 DAØI HÔN 6m HAY ÔÛ CAÙC GOÙC TÖÔØNG ÑEÀU PHAÛI COÙ BOÅ TRUÏ ÑÖÙNG BTCT, ÑÔN VÒ THI COÂNG ÑÒNH VÒ CAÙC VÒ TRÍ BOÅ TRUÏ TAÏI HIEÄN TRÖÔØNG VAØ COÙ THEÅ THOÂNG QUA THIEÁT KEÁ NEÁU COÙ SÖÏ VÖÔÙNG MAÉC NAØO CAÀN GIAÛI QUYEÁT. 2- CAÙC TÖÔØNG XAÂY ÑEÀU PHAÛI COÙ RAÂU THEÙP CAÂU VAØO COÄT HAY BOÅ TRUÏ. 3-TREÂN ÑAÀU CAÙC LANCAN XAÂY TÖÔØNG PHAÛI COÙ ÑAØ GIAÈNG NEO THEÙP VAØO COÄT HAY BOÅ TRUÏ. 4- TÖÔØNG XAÂY GAÏCH ÑAÁT NUNG, VÖÕA XI MAÊNG M75 CHI TIEÁT NEO RAÂU THEÙP TÖÔØNG VAØO DAÀM VAØ COÄT CHI TIEÁT CAÉT THEÙP MUÕ TRONG MOÄT OÂ SAØN RAÂU THEÙP NEO TÖÔØNG 2D6a500( CHO TÖÔØNG 200) 2D6a500(CHO TÖÔØNG 100) DAÀM ARCHITECTURE INTERIOR CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NAM KIẾN 27 QUÁCH VĂN TUẤN, P.12, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM ĐTDĐ: 0908.246679 Email: namkien2009@gmail.com Website: namkien.com SỐ A01 KDC LỘC PHÁT 9, 606/20/5 QUỐC LỘ 13, PK 65, HIỆP BÌNH PHƯỚC, Q.THỦ ĐỨC NGÀY: 05.03.2016 NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ CHỈNH SỬA NGÀY: CÔNG TRÌNH: BẢN VẼ: CHỦ ĐẦU TƯ: THIẾT KẾ: CHỦ TRÌ: KIỂM: THỂ HIỆN: TỈ LỆ: BẢN VẼ SỐ BÀ NGUYỄN ANH TRÂM ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM GHI CHÚ: 1/ BẢN VẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI CHƯA ĐƯỢC ĐÓNG DẤU. 2/ NGƯỜI XÂY DỰNG PHẢI KIỂM TRA TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC THỰC TẾ TRÊN CÔNG TRƯỜNG TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH THI CÔNG. 3/ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG CÁC KÍCH THƯỚC VÀ GHI CHÚ TRONG BẢN VẼ KHI THI CÔNG CÔNG TRÌNH. 4/ TẤT CẢ BẢN VẼ PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA ĐỒNG BỘ VỚI NHAU (BẢN VẼ KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, ĐIỆN, NƯỚC, VÀ CÁC BẢN VẼ KHÁCH NẾU CÓ). 5/ TẤT CẢ BẢN VẼ ĐỀU CÓ BẢN QUYỀN VÀ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG NẾU CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA KIẾN TRÚC SƯ. KS. NGUYỄN VĂN KHANH KS. NGUYỄN VĂN KHANH KC-02 QUY ĐỊNH CHUNG
 3. 3. A B 1 2 3 4 5 6 DS1 (200x300mm) DS1 (200x300mm) DS2 (200x300mm) DS3 (200x250mm) DS1 (200x300mm) DS1 (200x300mm) DM (100x300mm) DM (100x300mm) DM (100x300mm) 4000 1600 4000 4000 1060 14660 1000 4000 1600 2300 1700 4000 1060 800800 4000 DS4 (200 x 300mm) DS5 (200 x 300mm) DS7 (100 x 300mm) DS7 (100 x 300mm) DS6 (200 x 300mm) DS6 (200 x 300mm) DM (100x300mm) DM (100 x 300mm) C1 (200 x 300mm) C1 (200 x 300mm) C1 (200 x 300mm) C2 (200 x 200mm) C3 (100 x 300mm) C3 (100 x 300mm) C1 (200 x 300mm) C2 (200 x 200mm) DM (100 x 300mm) DM (100 x 300mm) DM (100 x 300mm) C4 (200 x 200mm) DP (200x100mm) DM (100 x 300mm) sàn dày 100 hạ 50 sàn âm C1 (200 x 300mm) C1 (200 x 300mm) C1 (200 x 300mm)C1 (200 x 300mm) A B 1 2 3 4 5 6 4000 1000 4000 1600 4000 4000 1060 14660 8002400800 C3 (100 x 300mm) C1 (200 x 200mm) C1 (200 x 200mm) C2 (200 x 200mm) C1 (200 x 200mm) C1 (200 x 200mm) C2 (200 x 200mm) C1 (200 x 200mm) C1 (200 x 200mm) C1 (200 x 200mm) C1 (200 x 200mm) C3 (100 x 300mm) DS1 (200x300mm) DS1 (200x300mm) DM (100x300mm) DS6 (200 x 300mm) DS6 (200 x 300mm) DS4 (200 x 300mm) DS1 (200x300mm) DS1 (200x300mm) DS5 (200 x 300mm) DM (100x300mm) DM (100 x 300mm) DM (100 x 300mm) DM (100x300mm) DS7 (100 x 300mm) DP (200x100mm) DS7 (100 x 300mm) DS3 (200x250mm) DS2 (200x300mm) DM (100x300mm) DM (100 x 300mm) C4 (200 x 200mm) DM (100 x 300mm) DM (100 x 300mm) ARCHITECTURE INTERIOR CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NAM KIẾN 27 QUÁCH VĂN TUẤN, P.12, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM ĐTDĐ: 0908.246679 Email: namkien2009@gmail.com Website: namkien.com SỐ A01 KDC LỘC PHÁT 9, 606/20/5 QUỐC LỘ 13, PK 65, HIỆP BÌNH PHƯỚC, Q.THỦ ĐỨC NGÀY: 05.03.2016 NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ CHỈNH SỬA NGÀY: CÔNG TRÌNH: BẢN VẼ: CHỦ ĐẦU TƯ: THIẾT KẾ: CHỦ TRÌ: KIỂM: THỂ HIỆN: TỈ LỆ: BẢN VẼ SỐ BÀ NGUYỄN ANH TRÂM ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM GHI CHÚ: 1/ BẢN VẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI CHƯA ĐƯỢC ĐÓNG DẤU. 2/ NGƯỜI XÂY DỰNG PHẢI KIỂM TRA TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC THỰC TẾ TRÊN CÔNG TRƯỜNG TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH THI CÔNG. 3/ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG CÁC KÍCH THƯỚC VÀ GHI CHÚ TRONG BẢN VẼ KHI THI CÔNG CÔNG TRÌNH. 4/ TẤT CẢ BẢN VẼ PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA ĐỒNG BỘ VỚI NHAU (BẢN VẼ KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, ĐIỆN, NƯỚC, VÀ CÁC BẢN VẼ KHÁCH NẾU CÓ). 5/ TẤT CẢ BẢN VẼ ĐỀU CÓ BẢN QUYỀN VÀ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG NẾU CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA KIẾN TRÚC SƯ. KS. NGUYỄN VĂN KHANH KS. NGUYỄN VĂN KHANH KC-03 MBKC LẦU 1-2 1 : 50 MB KẾT CẤU LẦU 1 1 1 : 50 MB KẾT CẤU LẦU 2 2
 4. 4. A B 1 2 3 4 5 6 4000 14660 4000 1600 4000 4000 1060 500 1000 4000 1600 1300 2700 700 3300 1060 C1 (200 x 200mm) C1 (200 x 200mm) C3 (100 x 300mm) DM1 (200x300mm) DM1 (200x300mm) DM1 (200x300mm) DM1 (200x300mm) DM1 (200x300mm) DM (100x300mm) DM3 (200 x 300mm) DM3 (200 x 300mm) DM (100 x 300mm) DM (100 x 300mm) DM (100 x 300mm) DM (100 x 300mm) DM (100 x 300mm) DM (100 x 300mm) DM (100 x 300mm) DM (100 x 300mm) DM2 (200x200mm) sàn dày 100 hạ 50 sàn âm A B 1 2 3 4 5 6 C1 (200 x 200mm) C1 (200 x 200mm) C2 (200 x 200mm) C1 (200 x 200mm) C1 (200 x 200mm) C3 (100 x 300mm) C1 (200 x 200mm) C1 (200 x 200mm) C2 (200 x 200mm) C1 (200 x 200mm) C1 (200 x 200mm) C3 (100 x 300mm) DS1 (200x300mm) DS1 (200 x 300mm) DM (100x300mm) DM (100 x 300mm) DM (100 x 300mm) DS6 (200 x 300mm) DS6 (200 x 300mm) DS4 (200 x 300mm) DS1 (200x300mm) DS1 (200x300mm) DS5 (200 x 300mm) DM (100x300mm) DM (100 x 300mm) DM (100 x 300mm) DM (100x300mm) DS7 (100 x 300mm) DP (200x100mm) DS7 (100 x 300mm) DS3 (200x250mm) DS2 (200x300mm) DM (100x300mm) DM (100 x 300mm) C4 (200 x 200mm) 4000 4000 1600 4000 4000 1060 14660 ARCHITECTURE INTERIOR CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NAM KIẾN 27 QUÁCH VĂN TUẤN, P.12, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM ĐTDĐ: 0908.246679 Email: namkien2009@gmail.com Website: namkien.com SỐ A01 KDC LỘC PHÁT 9, 606/20/5 QUỐC LỘ 13, PK 65, HIỆP BÌNH PHƯỚC, Q.THỦ ĐỨC NGÀY: 05.03.2016 NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ CHỈNH SỬA NGÀY: CÔNG TRÌNH: BẢN VẼ: CHỦ ĐẦU TƯ: THIẾT KẾ: CHỦ TRÌ: KIỂM: THỂ HIỆN: TỈ LỆ: BẢN VẼ SỐ BÀ NGUYỄN ANH TRÂM ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM GHI CHÚ: 1/ BẢN VẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI CHƯA ĐƯỢC ĐÓNG DẤU. 2/ NGƯỜI XÂY DỰNG PHẢI KIỂM TRA TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC THỰC TẾ TRÊN CÔNG TRƯỜNG TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH THI CÔNG. 3/ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG CÁC KÍCH THƯỚC VÀ GHI CHÚ TRONG BẢN VẼ KHI THI CÔNG CÔNG TRÌNH. 4/ TẤT CẢ BẢN VẼ PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA ĐỒNG BỘ VỚI NHAU (BẢN VẼ KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, ĐIỆN, NƯỚC, VÀ CÁC BẢN VẼ KHÁCH NẾU CÓ). 5/ TẤT CẢ BẢN VẼ ĐỀU CÓ BẢN QUYỀN VÀ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG NẾU CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA KIẾN TRÚC SƯ. KS. NGUYỄN VĂN KHANH KS. NGUYỄN VĂN KHANH KC-04 MBKC THƯỢNG - MÁI 1 : 50 MB KẾT CẤU MÁI 1 1 : 50 MB KẾT CẤU THƯỢNG 2
 5. 5. A B 1 2 3 4 5 6 1 Ø8 a140 2Ø8a130 35 Ø8 a140 3Ø8a130 5 Ø8 a150 4Ø8a150 6Ø8a150 7 Ø8 a150 9Ø8a150 8 Ø8 a150 12Ø8a140 14 Ø8 a150 15 Ø8 a150 17 Ø8 a140 18Ø8a150 20 Ø8 a150 23Ø8a150 24 Ø8 a150 26 Ø8 a150 27Ø8a150 29 Ø8 a150 20Ø8a150 800800 4000 4000 1600 4000 4000 1060 14660 1 Ø8 a140 2Ø8a130 35 Ø8 a140 3Ø8a130 5 Ø8 a150 4Ø8a150 6Ø8a150 7 Ø8 a150 12Ø8a140 14 Ø8 a150 15 Ø8 a150 23Ø8a150 800800 4000 sàn dày 100 hạ 50 sàn âm 2 2 A B 1 2 3 4 5 6 19 Ø8 a140 20Ø8a150 30 Ø8 a150 29 Ø8 a150 32 Ø8 a150 31Ø8a150 32 Ø8 a150 33Ø8a150 34Ø8a150 35 Ø8 a150 36 Ø8 a150 34 Ø8 a150 36 Ø8 a150 37 Ø8 a150 37 Ø8 a150 38 Ø8 a150 39 Ø8 a150 40 Ø8 a150 39Ø8a150 41 Ø8 a150 43 Ø8 a150 44 Ø8 a150 44 Ø8 a150 45Ø8a150 45Ø8a150 4000 1600 4000 4000 1060 14660 4000 3 3 ARCHITECTURE INTERIOR CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NAM KIẾN 27 QUÁCH VĂN TUẤN, P.12, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM ĐTDĐ: 0908.246679 Email: namkien2009@gmail.com Website: namkien.com SỐ A01 KDC LỘC PHÁT 9, 606/20/5 QUỐC LỘ 13, PK 65, HIỆP BÌNH PHƯỚC, Q.THỦ ĐỨC NGÀY: 05.03.2016 NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ CHỈNH SỬA NGÀY: CÔNG TRÌNH: BẢN VẼ: CHỦ ĐẦU TƯ: THIẾT KẾ: CHỦ TRÌ: KIỂM: THỂ HIỆN: TỈ LỆ: BẢN VẼ SỐ BÀ NGUYỄN ANH TRÂM ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM GHI CHÚ: 1/ BẢN VẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI CHƯA ĐƯỢC ĐÓNG DẤU. 2/ NGƯỜI XÂY DỰNG PHẢI KIỂM TRA TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC THỰC TẾ TRÊN CÔNG TRƯỜNG TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH THI CÔNG. 3/ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG CÁC KÍCH THƯỚC VÀ GHI CHÚ TRONG BẢN VẼ KHI THI CÔNG CÔNG TRÌNH. 4/ TẤT CẢ BẢN VẼ PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA ĐỒNG BỘ VỚI NHAU (BẢN VẼ KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, ĐIỆN, NƯỚC, VÀ CÁC BẢN VẼ KHÁCH NẾU CÓ). 5/ TẤT CẢ BẢN VẼ ĐỀU CÓ BẢN QUYỀN VÀ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG NẾU CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA KIẾN TRÚC SƯ. KS. NGUYỄN VĂN KHANH KS. NGUYỄN VĂN KHANH KC-05 MB BỐ TRÍ THÉP SÀN 1 : 50 BỐ TRÍ THÉP SÀN LẦU 1,2 1 1 : 50 BỐ TRÍ THÉP SÀN THƯỢNG 2
 6. 6. A B 1 2 3 4 5 6 3Ø8a140 2 Ø8 a140 6 Ø8 a140 11 Ø8 a150 10Ø8a150 12 Ø8 a150 13 Ø8 a150 14Ø8a150 15 Ø8 a150 1 Ø8 a150 4 Ø8 a150 7 Ø8 a150 4000 1600 4000 4000 1060 14660 1000 4000 1600 1300 2700 700 3300 1060 sàn dày 100 hạ 50 sàn âm 12 Ø8 a140 1 Ø8 a140 3 Ø8 a130 20 Ø8 a150 4 Ø8 a150 5 Ø8 a150 900 THƯƠNG 1.1 11120 A 43 Ø8 a150 32 Ø8 a15031 Ø8 a150 29 Ø8 a150 41 Ø8 a150 100 1500 ARCHITECTURE INTERIOR CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NAM KIẾN 27 QUÁCH VĂN TUẤN, P.12, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM ĐTDĐ: 0908.246679 Email: namkien2009@gmail.com Website: namkien.com SỐ A01 KDC LỘC PHÁT 9, 606/20/5 QUỐC LỘ 13, PK 65, HIỆP BÌNH PHƯỚC, Q.THỦ ĐỨC NGÀY: 05.03.2016 NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ CHỈNH SỬA NGÀY: CÔNG TRÌNH: BẢN VẼ: CHỦ ĐẦU TƯ: THIẾT KẾ: CHỦ TRÌ: KIỂM: THỂ HIỆN: TỈ LỆ: BẢN VẼ SỐ BÀ NGUYỄN ANH TRÂM ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM GHI CHÚ: 1/ BẢN VẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI CHƯA ĐƯỢC ĐÓNG DẤU. 2/ NGƯỜI XÂY DỰNG PHẢI KIỂM TRA TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC THỰC TẾ TRÊN CÔNG TRƯỜNG TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH THI CÔNG. 3/ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG CÁC KÍCH THƯỚC VÀ GHI CHÚ TRONG BẢN VẼ KHI THI CÔNG CÔNG TRÌNH. 4/ TẤT CẢ BẢN VẼ PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA ĐỒNG BỘ VỚI NHAU (BẢN VẼ KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, ĐIỆN, NƯỚC, VÀ CÁC BẢN VẼ KHÁCH NẾU CÓ). 5/ TẤT CẢ BẢN VẼ ĐỀU CÓ BẢN QUYỀN VÀ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG NẾU CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA KIẾN TRÚC SƯ. KS. NGUYỄN VĂN KHANH KS. NGUYỄN VĂN KHANH KC-06 MB BỐ TRÍ THÉP SÀN 1 : 50 BỐ TRÍ THÉP SÀN MÁI 1 THỐNG KÊ DẦM 1 SỐ HIỆU KIỂU DẦM SỐ LƯỢNG CHIỀU DÀI THỂ TÍCH DM 100 x 300mm 36 2.48 m³ DM1 200 x 200mm 3 0.25 m³ DM1 200 x 300mm 5 4000 0.86 m³ DM2 200 x 200mm 1 3800 0.11 m³ DM3 200 x 300mm 2 10580 1.07 m³ DP 200 x 100mm 3 1550 0.07 m³ DS1 200 x 300mm 12 2.02 m³ DS1' 200 x 300mm 1 550 0.00 m³ DS2 200 x 300mm 3 2457 0.32 m³ DS3 200 x 250mm 3 0.12 m³ DS4 200 x 300mm 3 6700 0.95 m³ DS5 200 x 300mm 3 5203 0.73 m³ DS6 200 x 300mm 6 1.26 m³ DS7 100 x 300mm 6 0.86 m³ GM 300 x 600mm 5 2.01 m³ ĐK 200 x 300mm 4 2.20 m³ Grand total: 96 15.30 m³ 1 : 10 MC SÀN 2-2 LẦU 1 2 1 : 10 MC SÀN 3-3 THƯỢNG 3
 7. 7. 6Ø18 300 200 C1 đai Øa150 200 200 4Ø16 200 200 4Ø16 2Ø16 300 100 AB 4000 6 6 7 7 1 2 Ø18 3 Ø6 a1502 2 Ø18 4 1 Ø18 5 1 Ø18 6 1 Ø18 20001000 1000 5 1 Ø18 2x Ø181 2x Ø182 3 24 Ø6 200 300 2x Ø182 2x Ø181 4 1 Ø18 3 Ø6 a150 200 200100 9 9 7 2 Ø18 8 2 Ø18 2100 10 10 1000 1000 2x Ø187 2x Ø188 200 300 2x Ø187 2x Ø188 200 300 AB 12 12 1 2 Ø16 2 2 Ø16 3 Ø6 a150 4000 2x Ø161 2x Ø162 3 Ø6 a150 200 200 ARCHITECTURE INTERIOR CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NAM KIẾN 27 QUÁCH VĂN TUẤN, P.12, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM ĐTDĐ: 0908.246679 Email: namkien2009@gmail.com Website: namkien.com SỐ A01 KDC LỘC PHÁT 9, 606/20/5 QUỐC LỘ 13, PK 65, HIỆP BÌNH PHƯỚC, Q.THỦ ĐỨC NGÀY: 05.03.2016 NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ CHỈNH SỬA NGÀY: CÔNG TRÌNH: BẢN VẼ: CHỦ ĐẦU TƯ: THIẾT KẾ: CHỦ TRÌ: KIỂM: THỂ HIỆN: TỈ LỆ: BẢN VẼ SỐ BÀ NGUYỄN ANH TRÂM ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM GHI CHÚ: 1/ BẢN VẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI CHƯA ĐƯỢC ĐÓNG DẤU. 2/ NGƯỜI XÂY DỰNG PHẢI KIỂM TRA TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC THỰC TẾ TRÊN CÔNG TRƯỜNG TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH THI CÔNG. 3/ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG CÁC KÍCH THƯỚC VÀ GHI CHÚ TRONG BẢN VẼ KHI THI CÔNG CÔNG TRÌNH. 4/ TẤT CẢ BẢN VẼ PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA ĐỒNG BỘ VỚI NHAU (BẢN VẼ KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, ĐIỆN, NƯỚC, VÀ CÁC BẢN VẼ KHÁCH NẾU CÓ). 5/ TẤT CẢ BẢN VẼ ĐỀU CÓ BẢN QUYỀN VÀ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG NẾU CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA KIẾN TRÚC SƯ. KS. NGUYỄN VĂN KHANH KS. NGUYỄN VĂN KHANH KC-07 THỐNG KÊ CỘT THỐNG KÊ CỘT TẦNG SỐ HIỆU KIỂU CỘT SỐ LƯỢNG CHIỀU DÀI THỂ TÍCH THƯƠNG 1.1 THƯƠNG 1.1 C1 200 x 200mm 4 3000 0.48 m³ THƯƠNG 1.1 C2 200 x 200mm 2 3000 0.24 m³ THƯỢNG 1 THƯỢNG 1 C1 200 x 200mm 4 3900 0.62 m³ THƯỢNG 1 C3 100 x 300mm 2 3900 0.23 m³ THƯỢNG 1 C4 200 x 200mm 1 900 0.04 m³ LẦU 2.1 LẦU 2.1 C1 200 x 200mm 4 3240 0.51 m³ LẦU 2.1 C2 200 x 200mm 2 3240 0.26 m³ LẦU 2 LẦU 2 C1 200 x 200mm 4 3240 0.51 m³ LẦU 2 C3 100 x 300mm 2 3240 0.19 m³ LẦU 2 C4 200 x 200mm 1 900 0.04 m³ LẦU 1.1 LẦU 1.1 C1 200 x 300mm 4 3240 0.76 m³ LẦU 1.1 C2 200 x 200mm 2 3240 0.26 m³ LẦU 1 LẦU 1 C1 200 x 300mm 4 3240 0.78 m³ LẦU 1 C3 100 x 300mm 2 3240 0.19 m³ LẦU 1 C4 200 x 200mm 1 900 0.04 m³ TRỆT TRỆT 200 x 300mm 5 1.17 m³ TRỆT C1 200 x 300mm 3 4640 0.83 m³ TRỆT C2 200 x 200mm 2 4640 0.37 m³ TRỆT C3 100 x 300mm 2 3740 0.22 m³ TRỆT C4 200 x 200mm 2 3100 0.25 m³ MÓNG MÓNG 200 x 300mm 1 600 0.04 m³ MÓNG C1 200 x 300mm 4 600 0.14 m³ MÓNG C2 200 x 200mm 2 600 0.05 m³ Grand total: 60 8.21 m³ TRỆT - LẦU 2 LẦU 2 - MÁI C2,C4 đai Ø6a150 C3 đai Ø6a150 1 : 25 CT DẦM DS1,DM1 5 1 : 20 MC DS1 6-6 6 1 : 20 MC DS1 7-7 7 1 : 20 CT DẦM DS6 8 1 : 20 MC DS6 9-9 9 1 : 20 MC DS6 10-10 10 1 : 20 CT DM2 11 1 : 20 MC 12-12 12
 8. 8. 12 6 6 2 2 7 2 Ø18 10 1 Ø18 7 2 Ø18 10 1 Ø18 11 Ø6 a150 7 2 Ø18 9 1 Ø187 2 Ø18 9 1 Ø18 8 2 Ø18 4 4 12 1 Ø188 2 Ø18 11 Ø6 a100 11 Ø6 a100 3 3 5 5 1600 1000 2000 1000 1000 6600 7 7 B 2x Ø187 2x Ø188 10 1 Ø18 11 Ø6 a100 100 B 11 Ø6 a150 2x Ø188 2x Ø187 10 1 Ø18 100 B 11 26 Ø6 12 1 Ø18 2x Ø188 2x Ø187 B 2x Ø187 2x Ø188 9 1 Ø18 11 Ø6 a150 B 2x Ø187 2x Ø188 11 Ø6 a100 9 1 Ø18 200 300 A B 8 8 9 9 1500 2500 4000 1 2 Ø18 2 2 Ø184 Ø6 a150 3 Ø6 a150 1 1 2x Ø181 2x Ø182 3 Ø6 a150 200 300 4 Ø6 a150 2x Ø182 2x Ø181 150100 200 ARCHITECTURE INTERIOR CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NAM KIẾN 27 QUÁCH VĂN TUẤN, P.12, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM ĐTDĐ: 0908.246679 Email: namkien2009@gmail.com Website: namkien.com SỐ A01 KDC LỘC PHÁT 9, 606/20/5 QUỐC LỘ 13, PK 65, HIỆP BÌNH PHƯỚC, Q.THỦ ĐỨC NGÀY: 05.03.2016 NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ CHỈNH SỬA NGÀY: CÔNG TRÌNH: BẢN VẼ: CHỦ ĐẦU TƯ: THIẾT KẾ: CHỦ TRÌ: KIỂM: THỂ HIỆN: TỈ LỆ: BẢN VẼ SỐ BÀ NGUYỄN ANH TRÂM ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM GHI CHÚ: 1/ BẢN VẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI CHƯA ĐƯỢC ĐÓNG DẤU. 2/ NGƯỜI XÂY DỰNG PHẢI KIỂM TRA TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC THỰC TẾ TRÊN CÔNG TRƯỜNG TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH THI CÔNG. 3/ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG CÁC KÍCH THƯỚC VÀ GHI CHÚ TRONG BẢN VẼ KHI THI CÔNG CÔNG TRÌNH. 4/ TẤT CẢ BẢN VẼ PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA ĐỒNG BỘ VỚI NHAU (BẢN VẼ KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, ĐIỆN, NƯỚC, VÀ CÁC BẢN VẼ KHÁCH NẾU CÓ). 5/ TẤT CẢ BẢN VẼ ĐỀU CÓ BẢN QUYỀN VÀ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG NẾU CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA KIẾN TRÚC SƯ. KS. NGUYỄN VĂN KHANH KS. NGUYỄN VĂN KHANH KC-08 CHI TIẾT DẦM 1 : 25 CT DẦM DS4 1 1 : 20 MC DS4 2-2 2 1 : 20 MC DS4 3-3 3 1 : 20 MC DS4 4-4 4 1 : 20 MC DS4 5-5 5 1 : 20 MC DS4 6-6 6 1 : 20 CT DẦM DS2 7 1 : 20 MC DS2 8-8 8 1 : 20 MC DS2 9-9 9
 9. 9. B 3 4 3 3 4 4 4000 1000 2000 1000 1000800200 1 1 - -2 2 - - 3 3 2000 1100 2931620 2x Ø161 2x Ø162 4 Ø6 a150 200 300 1 2 10 Ø6 a100 10 Ø6 a150 10 Ø6 a15011 2 Ø166 6 162 Ø16 131 Ø16 7 7 160040001000 8 8 15 1 Ø16 162 Ø1691 Ø16 9 9 2x Ø1611 13 1 Ø16 10 Ø6 a150 200 300 2x Ø1616 10 Ø6 a150 2x Ø1616 2x Ø1611 8 1 Ø16 200 300 10 Ø6 a140 2x Ø1611 2x Ø1616 200100 2x Ø1611 2x Ø1616 15 1 Ø16 9 1 Ø16 200 300 100 2x Ø184 5 Ø6 a150 300 2x Ø166 7 Ø6 a150200 100 ARCHITECTURE INTERIOR CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NAM KIẾN 27 QUÁCH VĂN TUẤN, P.12, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM ĐTDĐ: 0908.246679 Email: namkien2009@gmail.com Website: namkien.com SỐ A01 KDC LỘC PHÁT 9, 606/20/5 QUỐC LỘ 13, PK 65, HIỆP BÌNH PHƯỚC, Q.THỦ ĐỨC NGÀY: 05.03.2016 NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ CHỈNH SỬA NGÀY: CÔNG TRÌNH: BẢN VẼ: CHỦ ĐẦU TƯ: THIẾT KẾ: CHỦ TRÌ: KIỂM: THỂ HIỆN: TỈ LỆ: BẢN VẼ SỐ BÀ NGUYỄN ANH TRÂM ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM GHI CHÚ: 1/ BẢN VẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI CHƯA ĐƯỢC ĐÓNG DẤU. 2/ NGƯỜI XÂY DỰNG PHẢI KIỂM TRA TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC THỰC TẾ TRÊN CÔNG TRƯỜNG TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH THI CÔNG. 3/ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG CÁC KÍCH THƯỚC VÀ GHI CHÚ TRONG BẢN VẼ KHI THI CÔNG CÔNG TRÌNH. 4/ TẤT CẢ BẢN VẼ PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA ĐỒNG BỘ VỚI NHAU (BẢN VẼ KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, ĐIỆN, NƯỚC, VÀ CÁC BẢN VẼ KHÁCH NẾU CÓ). 5/ TẤT CẢ BẢN VẼ ĐỀU CÓ BẢN QUYỀN VÀ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG NẾU CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA KIẾN TRÚC SƯ. KS. NGUYỄN VĂN KHANH KS. NGUYỄN VĂN KHANH KC-09 KẾT CẤU THANG TRỆT-LẦU 1 1 : 50 LẦU 1.1 1 1 : 25 DẦM CN 2 1 : 20 MC DCN 3-3 3 1 : 25 DẦM DM3 4 1 : 20 MC DM3 6-6 6 1 : 20 MC DM3 7-7 7 1 : 20 MC DM3 8-8 8 1 : 20 MC DM3 9-9 9 1 : 20 DM 100X300 10 1 : 20 DP 200X100 11
 10. 10. B 3 Ø12 a150 6 Ø8 a200 6 Ø8 a200 7 Ø12 a150 4 Ø8 a200 1 Ø12 a150 5 Ø8 a200 2 Ø12 a150 200 800 1000 1000 1087 2 2 10 Ø8 a200 9 Ø12 a150 10 Ø8 a200 8 Ø12 a150 10 Ø8 a200 10 Ø8 a20012 Ø12 a150 11 Ø12 a150 3 3 10002000900 1620 LẦU 1 3740 B 2 2 10 Ø8 a200 12 Ø12 a150 11 Ø12 a150 13 Ø12 a150 15 Ø8 a200 14 Ø12 a150 16 Ø12 a150 6 Ø8 a200 24 Ø12 a150 200 800 250 1150 300440100 LẦU 1 3740 LẦU 1.1 4640 18 Ø12 a150 19 Ø12 a150 20 Ø8 a200 21 Ø12 a150 22 Ø12 a15023 Ø8 a200 1200 1700 200 900 ARCHITECTURE INTERIOR CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NAM KIẾN 27 QUÁCH VĂN TUẤN, P.12, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM ĐTDĐ: 0908.246679 Email: namkien2009@gmail.com Website: namkien.com SỐ A01 KDC LỘC PHÁT 9, 606/20/5 QUỐC LỘ 13, PK 65, HIỆP BÌNH PHƯỚC, Q.THỦ ĐỨC NGÀY: 05.03.2016 NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ CHỈNH SỬA NGÀY: CÔNG TRÌNH: BẢN VẼ: CHỦ ĐẦU TƯ: THIẾT KẾ: CHỦ TRÌ: KIỂM: THỂ HIỆN: TỈ LỆ: BẢN VẼ SỐ BÀ NGUYỄN ANH TRÂM ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM GHI CHÚ: 1/ BẢN VẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI CHƯA ĐƯỢC ĐÓNG DẤU. 2/ NGƯỜI XÂY DỰNG PHẢI KIỂM TRA TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC THỰC TẾ TRÊN CÔNG TRƯỜNG TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH THI CÔNG. 3/ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG CÁC KÍCH THƯỚC VÀ GHI CHÚ TRONG BẢN VẼ KHI THI CÔNG CÔNG TRÌNH. 4/ TẤT CẢ BẢN VẼ PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA ĐỒNG BỘ VỚI NHAU (BẢN VẼ KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, ĐIỆN, NƯỚC, VÀ CÁC BẢN VẼ KHÁCH NẾU CÓ). 5/ TẤT CẢ BẢN VẼ ĐỀU CÓ BẢN QUYỀN VÀ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG NẾU CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA KIẾN TRÚC SƯ. KS. NGUYỄN VĂN KHANH KS. NGUYỄN VĂN KHANH KC-10 CHI TIẾT THANG TRỆT-LẦU 1 1 : 20 MC THANG 1-1 1 1 : 20 MC THANG 2-2 2 1 : 20 MC THANG 3-3 3 1 : 20 MC THANG 4-4 4
 11. 11. 3 4 2 2 1 1 3 3 4 4 1800 1000 1200 4000 1150250900 900 2000 1000 250900 DCN LẦU 1.1 4640 5 Ø12 a100 3 Ø12 a100 2 Ø12 a100 4Ø12 A100 1 Ø8 a200 1 Ø8 a200 1 1 250 800 200 LẦU 2 6980 1 1 12 Ø12 a100 14 Ø12 a100 13 Ø12 a100 11 Ø12 a100 1 Ø8 a200 1 Ø8 a200 4 4 1000 250 1150 360 1 2 40001000 6 6 2 2 Ø184 1 Ø182 2 Ø18 6 2 Ø18 5 1 Ø18 6 2 Ø18 2 2 Ø18 3 1 Ø181 Ø6 a150 1 Ø6 a100 10001000 5 5 2000 1200 2x Ø182 2x Ø186 5 1 Ø18 1 Ø6 a150 200 300 2x Ø182 2x Ø186 4 1 Ø18 1 Ø6 a100 200 300 ARCHITECTURE INTERIOR CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NAM KIẾN 27 QUÁCH VĂN TUẤN, P.12, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM ĐTDĐ: 0908.246679 Email: namkien2009@gmail.com Website: namkien.com SỐ A01 KDC LỘC PHÁT 9, 606/20/5 QUỐC LỘ 13, PK 65, HIỆP BÌNH PHƯỚC, Q.THỦ ĐỨC NGÀY: 05.03.2016 NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ CHỈNH SỬA NGÀY: CÔNG TRÌNH: BẢN VẼ: CHỦ ĐẦU TƯ: THIẾT KẾ: CHỦ TRÌ: KIỂM: THỂ HIỆN: TỈ LỆ: BẢN VẼ SỐ BÀ NGUYỄN ANH TRÂM ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM GHI CHÚ: 1/ BẢN VẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI CHƯA ĐƯỢC ĐÓNG DẤU. 2/ NGƯỜI XÂY DỰNG PHẢI KIỂM TRA TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC THỰC TẾ TRÊN CÔNG TRƯỜNG TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH THI CÔNG. 3/ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG CÁC KÍCH THƯỚC VÀ GHI CHÚ TRONG BẢN VẼ KHI THI CÔNG CÔNG TRÌNH. 4/ TẤT CẢ BẢN VẼ PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA ĐỒNG BỘ VỚI NHAU (BẢN VẼ KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, ĐIỆN, NƯỚC, VÀ CÁC BẢN VẼ KHÁCH NẾU CÓ). 5/ TẤT CẢ BẢN VẼ ĐỀU CÓ BẢN QUYỀN VÀ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG NẾU CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA KIẾN TRÚC SƯ. KS. NGUYỄN VĂN KHANH KS. NGUYỄN VĂN KHANH KC-11 KẾT CẤU THANG LẦU 1-THƯỢNG 1 : 50 MB THANG LẦU 1-THƯỢNG 1 1 : 10 MC 2-2 THANG LẦU 1-THƯỢNG 2 1 : 10 MC 3-3 THANG LẦU 1-THƯỢNG 3 1 : 25 CT DS 5 4 1 : 20 MC DS5 5-5 5 1 : 20 MC DS5 6-6 6
 12. 12. LẦU 1.1 4640 3 4 2 2 7 Ø12 a100 10 Ø8 a200 6Ø12 A100 8 Ø12 a100 9 Ø12 a100 10 Ø8 a200 3 3 10002000900100 4000 1620 LẦU 2 6980 LẦU 2.1 7880 3 3 18 Ø12 a100 19 Ø8 a200 17 Ø12 a100 15 Ø12 a100 16 Ø12 a100 19 Ø8 a200 200 1700 1000 1100 900 ARCHITECTURE INTERIOR CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NAM KIẾN 27 QUÁCH VĂN TUẤN, P.12, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM ĐTDĐ: 0908.246679 Email: namkien2009@gmail.com Website: namkien.com SỐ A01 KDC LỘC PHÁT 9, 606/20/5 QUỐC LỘ 13, PK 65, HIỆP BÌNH PHƯỚC, Q.THỦ ĐỨC NGÀY: 05.03.2016 NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ CHỈNH SỬA NGÀY: CÔNG TRÌNH: BẢN VẼ: CHỦ ĐẦU TƯ: THIẾT KẾ: CHỦ TRÌ: KIỂM: THỂ HIỆN: TỈ LỆ: BẢN VẼ SỐ BÀ NGUYỄN ANH TRÂM ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM GHI CHÚ: 1/ BẢN VẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI CHƯA ĐƯỢC ĐÓNG DẤU. 2/ NGƯỜI XÂY DỰNG PHẢI KIỂM TRA TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC THỰC TẾ TRÊN CÔNG TRƯỜNG TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH THI CÔNG. 3/ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG CÁC KÍCH THƯỚC VÀ GHI CHÚ TRONG BẢN VẼ KHI THI CÔNG CÔNG TRÌNH. 4/ TẤT CẢ BẢN VẼ PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA ĐỒNG BỘ VỚI NHAU (BẢN VẼ KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, ĐIỆN, NƯỚC, VÀ CÁC BẢN VẼ KHÁCH NẾU CÓ). 5/ TẤT CẢ BẢN VẼ ĐỀU CÓ BẢN QUYỀN VÀ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG NẾU CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA KIẾN TRÚC SƯ. KS. NGUYỄN VĂN KHANH KS. NGUYỄN VĂN KHANH KC-12 CHI TIẾT THANG LẦU 1-THƯỢNG 1 : 20 MC 1-1 THANG LẦU 1-THƯỢNG 1 1 : 20 MC 4-4 THANG LẦU 1-THƯỢNG 4
 13. 13. 40004000 10604000 14660 4000 1600 1 3 4 5 B A 2 6 2200 100100 3275 100100 1250100 2060 100100 1001250 1570 1250100 M1 M1 M2 M1 M2 M1A MẶT BẰNG MÓNG GM (300x600) GM (300x600) GM (300x600) GM (300x600) GM (300x600) ĐK (200x300) ĐK (200x300) ĐK (200x300) ĐK (200x300) M1A 40004000 10604000 14660 4000 1600 1 3 4 5 B A 2 6 950 625 375 575 425 525 950 625 625 475 475 950 625 1075 1075 475 475 950 625 600 460 460950 MẶT BẰNG BỐ TRÍ CỌC 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 SẼ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH KHI CÓ KẾT QUẢ NÉN THỬ TĨNH. - Pc = 35T - TẢI ÉP MIN: 70T - SỐ LƯỢNG CỌC THỬ: 02 CỌC - TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCVN 10304 - 2014 - CAO ĐỘ DỪNG ĐẦU CỌC: -1.000 - CÁC THÔNG SỐ VỀ CỌC, MÓNG ĐƯỢC LÀ GIẢ THIẾT, ARCHITECTURE INTERIOR CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NAM KIẾN 27 QUÁCH VĂN TUẤN, P.12, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM ĐTDĐ: 0908.246679 Email: namkien2009@gmail.com Website: namkien.com SỐ A01 KDC LỘC PHÁT 9, 606/20/5 QUỐC LỘ 13, PK 65, HIỆP BÌNH PHƯỚC, Q.THỦ ĐỨC NGÀY: 05.03.2016 NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ CHỈNH SỬA NGÀY: CÔNG TRÌNH: BẢN VẼ: CHỦ ĐẦU TƯ: THIẾT KẾ: CHỦ TRÌ: KIỂM: THỂ HIỆN: TỈ LỆ: BẢN VẼ SỐ BÀ NGUYỄN ANH TRÂM ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM GHI CHÚ: 1/ BẢN VẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI CHƯA ĐƯỢC ĐÓNG DẤU. 2/ NGƯỜI XÂY DỰNG PHẢI KIỂM TRA TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC THỰC TẾ TRÊN CÔNG TRƯỜNG TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH THI CÔNG. 3/ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG CÁC KÍCH THƯỚC VÀ GHI CHÚ TRONG BẢN VẼ KHI THI CÔNG CÔNG TRÌNH. 4/ TẤT CẢ BẢN VẼ PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA ĐỒNG BỘ VỚI NHAU (BẢN VẼ KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, ĐIỆN, NƯỚC, VÀ CÁC BẢN VẼ KHÁCH NẾU CÓ). 5/ TẤT CẢ BẢN VẼ ĐỀU CÓ BẢN QUYỀN VÀ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG NẾU CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA KIẾN TRÚC SƯ. KS. NGUYỄN VĂN KHANH KS. NGUYỄN VĂN KHANH M-01 MẶT BẰNG MÓNG
 14. 14. ∅6a50 ∅6a100 ∅18 ∅6a100∅6a150 4∅16 ∅18 ∅6a50 ∅6a50∅6a50 ∅6a100 ∅6a150 4∅16 ∅18 ∅6a100 ∅6a50 4∅16 ∅18 2x8000 250 600 250 250 250 50040005001500 1500 300 8000 10000 50060005001500 300 1500 250 250 250 10000 3 3 8 7 6 5 3 1 THEÙP TAÁM THEÙP TAÁMÞ22 Þ16 CHI TIEÁT HOÄP THEÙP ÑAÀU COÏC L=1200 BEÛ CHÖÕ U HAØN VAØO BAÛN THEÙP ÑAÀU COÏC 4x(-8x250x200) LOÃ -8x300x300 THEÙP TAÁM ÑOAÏN BAÈNG Þ20 L=350 Þ6 a:50 5 LÖÔÙIÞ22LOÃ SAÂU 150 2Þ16 BEÛ CHÖÕ U L=1200 BAÛN THEÙP (XEM C.T) 2Þ16 BEÛ CHÖÕ U L=1200 Þ6 a:50 5 LÖÔÙI BAÛN THEÙP (XEM C.T) Þ22LOÃ SAÂU 150 Þ20 L=600 2Þ16 BEÛ CHÖÕ U L=1200 Þ6 a:50 5 LÖÔÙI BAÛN THEÙP (XEM C.T) Þ22LOÃ SAÂU 150 CAÉT 3-3 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII C.T NOÁI COÏC ÑOAÏN DÖÔÙI IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIII HAØN THEÙP CHU VI COÏC 8x230x200 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ÑOAÏN TREÂN IIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIII 4 THEÙP GOÙC L 70x70x6 DAØI 550mm CHI TIEÁT COÏC BTCT TL 1/25 A A2 1' 2 TL 1/25 ÑOAÏN MUÕI A A 2 X ÑOAÏN BAÈNG ÑOAÏN MUÕIMOÁI NOÁI COÏC 2 1 2 2 ARCHITECTURE INTERIOR CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NAM KIẾN 27 QUÁCH VĂN TUẤN, P.12, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM ĐTDĐ: 0908.246679 Email: namkien2009@gmail.com Website: namkien.com SỐ A01 KDC LỘC PHÁT 9, 606/20/5 QUỐC LỘ 13, PK 65, HIỆP BÌNH PHƯỚC, Q.THỦ ĐỨC NGÀY: 05.03.2016 NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ CHỈNH SỬA NGÀY: CÔNG TRÌNH: BẢN VẼ: CHỦ ĐẦU TƯ: THIẾT KẾ: CHỦ TRÌ: KIỂM: THỂ HIỆN: TỈ LỆ: BẢN VẼ SỐ BÀ NGUYỄN ANH TRÂM ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM GHI CHÚ: 1/ BẢN VẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI CHƯA ĐƯỢC ĐÓNG DẤU. 2/ NGƯỜI XÂY DỰNG PHẢI KIỂM TRA TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC THỰC TẾ TRÊN CÔNG TRƯỜNG TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH THI CÔNG. 3/ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG CÁC KÍCH THƯỚC VÀ GHI CHÚ TRONG BẢN VẼ KHI THI CÔNG CÔNG TRÌNH. 4/ TẤT CẢ BẢN VẼ PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA ĐỒNG BỘ VỚI NHAU (BẢN VẼ KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, ĐIỆN, NƯỚC, VÀ CÁC BẢN VẼ KHÁCH NẾU CÓ). 5/ TẤT CẢ BẢN VẼ ĐỀU CÓ BẢN QUYỀN VÀ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG NẾU CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA KIẾN TRÚC SƯ. KS. NGUYỄN VĂN KHANH KS. NGUYỄN VĂN KHANH M-02 CHI TIẾT CỌC
 15. 15. SỐA01KDCLỘCPHÁT9,606/20/5QUỐCLỘ13, PK65,HIỆPBÌNHPHƯỚC,Q.THỦĐỨC NGÀY:05.03.2016 CÔNGTRÌNH: BẢNVẼ: CHỦĐẦUTƯ: THIẾTKẾ: CHỦTRÌ: KIỂM: NHÀỞGIAĐÌNH THỂHIỆN: TỈLỆ:BẢNVẼSỐ BẢNVẼCHỈNHSỬA NGÀY: BÀNGUYỄNANHTRÂM ThS.KTS.NGUYỄNNHẬTNAM ThS.KTS.NGUYỄNNHẬTNAM GHICHÚ: ARCHITECTUREINTERIOR CÔNGTYCỔPHẦNKIẾNTRÚC NAMKIẾN 27QUÁCHVĂNTUẤN,P.12,Q.TÂNBÌNH,TP.HCM ĐTDĐ:0908.246679 Email:namkien2009@gmail.com Website:namkien.com 1/BẢNVẼKHÔNGĐƯỢCSỬDỤNGKHICHƯAĐƯỢCĐÓNGDẤU. 2/NGƯỜIXÂYDỰNGPHẢIKIỂMTRATẤTCẢCÁCKÍCHTHƯỚCTHỰC TẾTRÊNCÔNGTRƯỜNGTRƯỚCKHITIẾNHÀNHTHICÔNG. 3/CHỈĐƯỢCSỬDỤNGCÁCKÍCHTHƯỚCVÀGHICHÚTRONGBẢNVẼ KHITHICÔNGCÔNGTRÌNH. 4/TẤTCẢBẢNVẼPHẢIĐƯỢCKIỂMTRAĐỒNGBỘVỚINHAU(BẢNVẼ KIẾNTRÚC,KẾTCẤU,ĐIỆN,NƯỚC,VÀCÁCBẢNVẼKHÁCHNẾUCÓ). 5/TẤTCẢBẢNVẼĐỀUCÓBẢNQUYỀNVÀCHỈĐƯỢCSỬDỤNGNẾU CÓSỰĐỒNGÝCỦAKIẾNTRÚCSƯ. KS.NGUYỄNVĂNKHANH KS.NGUYỄNVĂNKHANH KẾTCẤUMÓNG M-03 SẼĐƯỢCĐIỀUCHỈNHKHICÓKẾTQUẢNÉNTHỬTĨNH. -Pc=35T -TẢIÉPMIN:70T -SỐLƯỢNGCỌCTHỬ:02CỌC -TIÊUCHUẨNÁPDỤNG:TCVN10304-2014 -CAOĐỘDỪNGĐẦUCỌC:-1.000 -CÁCTHÔNGSỐVỀCỌC,MÓNGĐƯỢCLÀGIẢTHIẾT, 2200100100 1 2 Ø12 a100 5 2Ø8 Ø12 a1003 Ø12 a100 4 Ø12 a100 6Ø18 CHITIẾTMÓNGM1 -0.60 -1.20 250250 5 2Ø8 3 Ø12 a1001 Ø12 a100 2 Ø12 a1004 Ø12 a100 2060100100 6Ø182Ø16 CHITIẾTMÓNGM1A -0.60 -1.20 250250 2Ø8 5 3275100100 1 Ø12 a1003 Ø12 a100 4 Ø12 a1002 Ø12 a100 6Ø186Ø18 CHITIẾTMÓNGM2 -0.60 -1.20 250250250
 16. 16. AB 2 2 1 3 Ø20 3 3 Ø20 2 3 Ø20 7 2 Ø12 5 Ø8 a150 4000 3x Ø201 3x Ø203 3x Ø202 2x Ø127 5 Ø8 a150 300 600 200 300 2x Ø161 2x Ø161 2 Ø6 a150 ARCHITECTURE INTERIOR CÔNG TY CỔ PHẦN KIẾN TRÚC NAM KIẾN 27 QUÁCH VĂN TUẤN, P.12, Q.TÂN BÌNH, TP.HCM ĐTDĐ: 0908.246679 Email: namkien2009@gmail.com Website: namkien.com SỐ A01 KDC LỘC PHÁT 9, 606/20/5 QUỐC LỘ 13, PK 65, HIỆP BÌNH PHƯỚC, Q.THỦ ĐỨC NGÀY: 05.03.2016 NHÀ Ở GIA ĐÌNH BẢN VẼ CHỈNH SỬA NGÀY: CÔNG TRÌNH: BẢN VẼ: CHỦ ĐẦU TƯ: THIẾT KẾ: CHỦ TRÌ: KIỂM: THỂ HIỆN: TỈ LỆ: BẢN VẼ SỐ BÀ NGUYỄN ANH TRÂM ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM ThS.KTS. NGUYỄN NHẬT NAM GHI CHÚ: 1/ BẢN VẼ KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG KHI CHƯA ĐƯỢC ĐÓNG DẤU. 2/ NGƯỜI XÂY DỰNG PHẢI KIỂM TRA TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC THỰC TẾ TRÊN CÔNG TRƯỜNG TRƯỚC KHI TIẾN HÀNH THI CÔNG. 3/ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG CÁC KÍCH THƯỚC VÀ GHI CHÚ TRONG BẢN VẼ KHI THI CÔNG CÔNG TRÌNH. 4/ TẤT CẢ BẢN VẼ PHẢI ĐƯỢC KIỂM TRA ĐỒNG BỘ VỚI NHAU (BẢN VẼ KIẾN TRÚC, KẾT CẤU, ĐIỆN, NƯỚC, VÀ CÁC BẢN VẼ KHÁCH NẾU CÓ). 5/ TẤT CẢ BẢN VẼ ĐỀU CÓ BẢN QUYỀN VÀ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG NẾU CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA KIẾN TRÚC SƯ. KS. NGUYỄN VĂN KHANH KS. NGUYỄN VĂN KHANH M-04 KẾT CẤU MÓNG 1 : 20 GIẰNG MÓNG 1 1 : 20 MC GM 2-2 2 1 : 20 ĐK 200X300 3 - CÁC THÔNG SỐ VỀ CỌC, MÓNG ĐƯỢC XEM LÀ GIẢ THIẾT, SẼ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH KHI CÓ KẾT QUẢ NÉN THỬ TĨNH . - Pc = 35T - TẢI ÉP MIN: 70T - SỐ LƯỢNG CỌC ÉP THỬ: 02 CỌC - TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCVN 10304 - 2014 - CAO ĐỘ DỪNG ÉP: -1.000

×