Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[Revit] Trường trung học cơ sơ - Nguyễn Thành Vương

7,474 views

Published on

Bạn Nguyễn Thành Vương chia sẽ công trình thực tế của mình
Full các bộ môn Revit Architecture, Revit Structure, Revit Mep,
Chúc mừng bạn, và mong bạn sớm chia sẽ các kiến thức của mình
Các bài của học viên khác xem tại đây.
http://www.huytraining.com/thu-vien/revit-tong-hop-bai-tap-cua-cac-hoc-vien-tai-huytraining.html

Published in: Software
 • Login to see the comments

[Revit] Trường trung học cơ sơ - Nguyễn Thành Vương

 1. 1. COÂNG TY TNHH TÖ VAÁN ÑAÀU TÖ XAÂY DÖÏNG DTP COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM ÑOÄC LAÄP - TÖÏ DO - HAÏNH PHUÙC HOÀ SÔ THIEÁT KEÁ BAÛN VEÕ THI COÂNG CHUÛ ÑAÀU TÖ : ÑÒA ÑIEÅM : COÂNG TRÌNH : THAÙNG 03/2016 HAÏNG MUÏC : TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH XAÕ QUAÛNG TÍN, HUYEÄN ÑAÊK R'LAÁP, TÆNH ÑAÊK NOÂNG BAN QUAÛN LYÙ DÖÏ AÙN - XAÂY DÖÏNG HUYEÄN ÑAÊK R'LAÁP XAÂY MÔÙI 08 PHOØNG HOÏC
 2. 2. TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM DANH MỤC BẢN VẼ B-02 DANH MỤC BẢN VẼ NHOM BV TÊN BẢN VẼ KÝ HIỆU BV BÌA BÌA B-01 BÌA DANH MỤC BẢN VẼ B-02 CHỐNG SÉT MẶT BẰNG CHỐNG SÉT CS-01 CHỐNG SÉT BẢN VẼ CHI TIẾT CS-02 HIỆN TRẠNG TÊN HẠNG MỤC HT-01 HIỆN TRẠNG MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG HT-02 HIỆN TRẠNG MẶT BẰNG CẢI TẠO GIẾNG HT-03 PCCC MB. PCCC TẦNG 1 PCCC-01 PCCC MB. PCCC TẦNG 2 PCCC-02 XÂY MỚI MB. TỔNG THỂ XÂY MỚI KT-02 XÂY MỚI TÊN HẠNG MỤC KT-01 XÂY MỚI MẶT ĐỨNG CHÍNH KT-04 XÂY MỚI MẶT ĐỨNG SAU KT-03 XÂY MỚI MẶT ĐỨNG BÊN A-E KT-05 XÂY MỚI MẶT ĐỨNG BÊN E-A KT-06 XÂY MỚI MẶT BẰNG TẦNG 1 KT-07 XÂY MỚI MẶT BẰNG TẦNG 2 KT-08 XÂY MỚI MẶT BẰNG MÁI KT-09 XÂY MỚI MẶT CẮT 1-1 KT-10 XÂY MỚI MẶT CẮT 2-2 KT-11 XÂY MỚI BẢN VẼ CHI TIẾT KT-12 XÂY MỚI BẢN VẼ CHI TIẾT KT-13 XÂY MỚI BẢN VẼ CHI TIẾT KT-14 XÂY MỚI BẢN VẼ CHI TIẾT KT-15 XÂY MỚI BẢN VẼ CHI TIẾT KT-16 XÂY MỚI BV CHI TIẾT CỬA KT-17 XÂY MỚI MẶT BẰNG BỐ TRÍ BÀN GHẾ ĐIỂN HÌNH KT-18 ĐIỆN TÊN HẠNG MỤC Đ ĐIỆN SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ ĐIỆN Đ-01 ĐIỆN MB. ĐIỆN ĐỘNG LỰC TẦNG 1 Đ-02 ĐIỆN MB. ĐIỆN CHIẾU SÁNG TẦNG 1 Đ-03 ĐIỆN MB. ĐIỆN ĐỘNG LỰC TẦNG 2 Đ-04 ĐIỆN MB. ĐIỆN CHIẾU SÁNG TẦNG 2 Đ-05 CÔNG TRÌNH 1
 3. 3. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 A A B B C C D D E E 37500 900 4200 4200 4200 4200 1950 1950 4200 4200 4200 4200 900 900360036002100900 11100 900 4200 4200 4200 4200 3900 4200 4200 4200 4200 900 900210036003600900 11100 VỊ TRÍ HỐ TIẾP ĐỊA KIM THU SÉT PHÁT TIA TIÊN ĐẠO R=30m GHI CHÚ - ĐIỆN TRỞ XUNG KÍCH BỘ PHẬN TIẾP ĐỊA Rxk<100 ÔM. - HÀN NỐI CÁC BỘ PHẬN BẰNG HÀN ĐIỆN, HÀN HAI PHÍA. - CHIỀU CAO ĐƯỜNG HÀN h=6mm. CHIỀU DÀI ĐƯỜNG HÀN L>=10d, (KHI HÀN XONG QUÉT BITUM BẢO VỆ MỐI HÀN). - KHOẢNG CÁCH CHÂN BẬC ĐỠ ĐAI THU SÉT, DÂY XUỐNG LÀ 1m. - CÁC GÓC BẺ ĐAI THU SÉT, DÂY XUỐNG, DÂY TIẾP ĐỊA >=120 ĐỘ. - HỘP ĐO ĐIỆN TRỞ ĐẶT TRÊN TƯỜNG CÁCH MẶT ĐẤT 1.25m. - DÂY TIẾP ĐỊA NHÔ KHỎI MẶT ĐẤT 0.7m MỚI NỐI DÂY XUỐNG, ĐOẠN DÂY XUỐNG CÁCH MẶT ĐẤT 1.25m, ĐƯỢC LUỒN TRONG ỐNG NHỰA PVC D25. - THI CÔNG BỘ PHẬN TIẾP ĐỊA TRƯỚC. - THI CÔNG KIM THU SÉT, ĐAI THU SÉT SAU. - HÀNG NĂM TRƯỚC MÙA MƯA BÃO PHẢI KIỂM TRA BỘ PHẬN TIẾP ĐỊA. TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MẶT BẰNG CHỐNG SÉT CS-01 MẶT BẰNG CHỐNG SÉT 1
 4. 4. 3500 501002350 1200 1000 1500 300 3500 1000 10001000 DAÂY DAÃN NOÁI MAÏCH BAÈNG ÑOÀNG 8mm2 COÏC TIEÁP ÑÒA L 50x50x5 NOÁI HAØN. HAI PHÍA. DAÂY TIEÁP ÑÒA NOÁI HAØN. DAÂY DAÃN NOÁI MAÏCH COÏC TIEÁP ÑÒA V50x50x5 L= 2.5m THEÙP L50x50x5 THEÙP L 40x40x4 ÑINH CHAÂN KIM D14 NEO COÅ CHEØN VÖÕA BITUM KIM THU SEÙT PHAÙT TIA TIEÂN ÑAÏO BAÙN KÍNH BAÛO VEÄ R=30m, CHIEÀU CAO KIM THEO QUY ÑÒNH CUÛA NHAØ SAÛN XUAÁT 11 MAËT CAÉT 1-1 DAÂY TIEÁP ÑÒA BAÈNG ÑOÀNG 10mm2 MAËT BAÈNG HOÁ TIEÁP ÑÒA (02CK) DAÂY DAÃN NOÁI MAÏCH BAÈNG ÑOÀNG 8mm2 COÏC TIEÁP ÑÒA L 50x50x5 DAØI 2.5m CHI TIEÁT UÏ ÑÔÕ KIM CHI TIEÁT NOÁI THEÙP CHI TIEÁT COÏC DAÂY TIEÁP ÑÒA DAÂY DAÃN NOÁI TÖØ MAÙI XUOÁNG OÁNG NHÖÏA PVC D25 MEÙT CAÙI MEÙT COÏC TIEÁP ÑÒA BAÈNG THEÙP HÌNH MAÏ KEÕM L 50x50x5 DAØI 2.5m DAÂY TIEÁP ÑÒA BAÈNG ÑOÀNG TRAÀN 10mm2 01KIM1 SLTEÂN GOÏI - QUY CAÙCHSTT BAÛNG THOÁNG KEÂ VAÄT LIEÄU THU SEÙT ÑVT 26 08 50 KIM THU SEÙT PHAÙT TIA TIEÂN ÑAÏO (BAÙN KÍNH THU R = 30m) 2 3 4 GHI CHÚ - ĐIỆN TRỞ XUNG KÍCH BỘ PHẬN TIẾP ĐỊA Rxk<100 ÔM. - HÀN NỐI CÁC BỘ PHẬN BẰNG HÀN ĐIỆN, HÀN HAI PHÍA. - CHIỀU CAO ĐƯỜNG HÀN h=6mm. CHIỀU DÀI ĐƯỜNG HÀN L>=10d, (KHI HÀN XONG QUÉT BITUM BẢO VỆ MỐI HÀN). - KHOẢNG CÁCH CHÂN BẬC ĐỠ ĐAI THU SÉT, DÂY XUỐNG LÀ 1m. - CÁC GÓC BẺ ĐAI THU SÉT, DÂY XUỐNG, DÂY TIẾP ĐỊA >=120 ĐỘ. - HỘP ĐO ĐIỆN TRỞ ĐẶT TRÊN TƯỜNG CÁCH MẶT ĐẤT 1.25m. - DÂY TIẾP ĐỊA NHÔ KHỎI MẶT ĐẤT 0.7m MỚI NỐI DÂY XUỐNG, ĐOẠN DÂY XUỐNG CÁCH MẶT ĐẤT 1.25m, ĐƯỢC LUỒN TRONG ỐNG NHỰA PVC D25. - THI CÔNG BỘ PHẬN TIẾP ĐỊA TRƯỚC. - THI CÔNG KIM THU SÉT, ĐAI THU SÉT SAU. - HÀNG NĂM TRƯỚC MÙA MƯA BÃO PHẢI KIỂM TRA BỘ PHẬN TIẾP ĐỊA. TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM BẢN VẼ CHI TIẾT CS-02
 5. 5. PHẦN HIỆN TRẠNG
 6. 6. ∅1200 8000 5800 GIEÁNG HIEÄN TAÏI VỊ TRÍ ĐẤT XÂY MỚI 08 PHÒNG HỌC LAÁY COS SAÂN BT LAØ COS -0.750 CUÛA 08 PHOØNG XAÂY MÔÙI HÖÔÙNG ÑI ÑAÊK RU HÖÔÙNG ÑI KIEÁN ÑÖÙC SAÂN TRÖÔØNG KHOÁIHIEÄUBOÄCUÕ 08 PHOØNG HOÏC HIEÄN TAÏI NHAØ ÑEÅ XE HIEÄN HÖÕU - - MẶT BẰNG TỔNG THỂ HIỆN TRẠNG - 0.750 0.750 2.700 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MẶT BẰNG HIỆN TRẠNG HT-02
 7. 7. 1200 20000 1200 20000 4000 5000 2000 2000 5800 8000 5800 ∅ 1200 GIEÁNG HIEÄN TRAÏNG OÁNG PVC D21 GHI CHUÙ: - ÑAÉP ÑAÁT NEÀN ÑAÁT THAÁP . - THU NHOÛ GIEÁNG ÑAØO HIEÄN HÖÕU. PHAÀN ÑAÁT ÑAÉP - - MB. GIEÁNG HIEÄN TRAÏNG GIEÁNG HIEÄN TRAÏNG GIEÁNG CAÛI TAÏO - - 0.750 0.750 2.750 2.750 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MẶT BẰNG CẢI TẠO GIẾNG HT-03
 8. 8. PHẦN KIẾN TRÚC
 9. 9. 9000 9300 37500 HÖÔÙNG ÑI ÑAÊK RU HÖÔÙNG ÑI KIEÁN ÑÖÙC SAÂN TRÖÔØNG KHOÁIHIEÄUBOÄCUÕ 08 PHOØNG HOÏC HIEÄN TAÏI 08P.HOÏCXAÂYMÔÙI TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MB. TỔNG THỂ XÂY MỚI KT-02 MB. TỔNG THỂ XÂY MỚI
 10. 10. 12345678910 +3.600 +7.200 +10.500 +0.000 -0.750 37500 4200 4200 4200 4200 3900 4200 4200 4200 4200 400 775 2400 725 400 800 2400 600 400 675 2400 725 400 800 2400 600 400300 2900 300 400 675 2400 725 400 800 2400 600 400 675 2400 725 400 800 2400 700 400 10500 750360036003300 7508001900170024506003050 2 KT-16 -2.226 -2.700 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MẶT ĐỨNG SAU KT-03 MẶT ĐỨNG SAU 1
 11. 11. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +3.600 +7.200 +10.500 +0.000 -0.750 40012005001400400400380040038004003800400170022003800400380040011601480136060014005001200500 420042004200420039004200420042004200 37500 3050600750140011009002700 330036003600 10500 4 KT-14 3 KT-15 1 KT-15 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MẶT ĐỨNG CHÍNH KT-04 MẶT ĐỨNG CHÍNH 1
 12. 12. A B C D E +3.600 +7.200 +10.500 +0.000 -0.750 11100 1800 2100 3600 3600 1250 2200 400 1900 400 6800 400 10500 330036003600 1500155060032509002700750 1500180035030006003250750 1 KT-16 -2.700 -2.226 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MẶT ĐỨNG BÊN A-E KT-05 MẶT ĐỨNG BÊN A-E 1
 13. 13. ABCDE +3.600 +7.200 +10.500 +0.000 -0.750 10500 330036003600750 1500215030006003250750 11100 3600 3600 2100 1800 400 6800 400 1900 400 1190 2260 305060032509002700750 1100175075011001400750 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MẶT ĐỨNG BÊN E-A KT-06 MẶT ĐỨNG BÊN E-A 1
 14. 14. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 A A B B C C D D E E 4200 4200 4200 4200 3900 4200 4200 4200 4200 S1 S2 S2 S1 S1 S2 S2 S1 S1 S2 S2 S1 S1 S2 S2 S1D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 +0.000 +0.000 +0.000 +0.000 1 KT-10 37500 600 1200 500 1400 1200 1400 500 1200 1000 1200 500 1400 1200 1400 500 1200 600 3700 600 1200 500 1400 1200 1400 500 1200 600400 1200 500 1400 500 700 1400 500 1200 600 1 KT-11 400 3900 400 3800 400 3800 400 2050 1200 500 500 3400 500500 1200 2050 400 3800 400 3800 400 3900 400 11100 3600360021001800 11100 720021001800 400 700 2400 800 400 725 2400 675 400 600 2400 800 400 725 2400 675 400 3500 400 600 2400 800 400 725 2400 675 400 600 2400 800 400 725 2400 775 400 1 3 5 2 KT-12 1 KT-12 3 KT-12 6 KT-12 5 KT-12 4 KT-12 57 m² PHÒNG HỌC 57 m² PHÒNG HỌC 57 m² PHÒNG HỌC 57 m² PHÒNG HỌC 1 KT-14 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MẶT BẰNG TẦNG 1 KT-07 MẶT BẰNG TẦNG 1 1
 15. 15. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 A A B B C C D D E E 4200 4200 4200 4200 3900 4200 4200 4200 4200 D1 S1 S1 D1 D1 D1 D1 D1 D1 D1S1 S1 S1 S1 S1 S1 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 S2 +3.600 +3.600 +3.600 +3.600 1 KT-101 KT-11 1 3 5 7 9 11 23 21 19 17 15 13 37500 400 3900 400 3800 400 3800 400 3250 0 750 3900 750 3250 400 3800 400 3800 400 3900 400 600 1200 500 1400 1200 1400 500 1200 1000 1200 500 1400 1200 1400 500 1200 600 3700 600 1200 500 1400 1200 1400 500 1200 600400 1200 500 1400 500 700 1400 500 1200 600 11100 3600360021001800 11100 720021001800 400 3900 400 3800 400 3800 400 3800 400300 2900 300400 3800 400 3800 400 3800 400 3900 400 1800 100 1800 57 m² PHÒNG HỌC 57 m² PHÒNG HỌC 57 m² PHÒNG HỌC 57 m² PHÒNG HỌC 1 KT-13 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MẶT BẰNG TẦNG 2 KT-08 MẶT BẰNG TẦNG 2 1
 16. 16. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 A A B B C C D D E E 1 KT-10 1 KT-11 37500 900 4200 4200 4200 4200 1950 1950 4200 4200 4200 4200 900 900360036002100900 11100 900 4200 4200 4200 4200 3900 4200 4200 4200 4200 900 900210036003600900 11100 ỐNG THÔNG DẦM D34 LỖ THOÁT NƯỚC D90 ỐNG THÔNG DẦM D34 LỖ THOÁT NƯỚC D90 ỐNG THÔNG DẦM D34LỖ THOÁT NƯỚC D90 ỐNG THÔNG DẦM D34LỖ THOÁT NƯỚC D90 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MẶT BẰNG MÁI KT-09 MẶT BẰNG MÁI 1 THỐNG KÊ MÁI TÊN CẤU KIỆN DIỆN TÍCH SỐ LƯỢNG MÁI LỚN 448 m² 1 MÁI NHỎ 11 m² 1
 17. 17. A B C D E +3.600 +7.200 +10.500 +0.000 -0.750 11100 1800 2100 3600 3600 1200 750 1500 400 1900 2000 3700 1600 300 10500 330036003600 305060024025005108309901780 600 300 1350 400 1900 2100 1500180035075014008506003250750 7 KT-12 M SN S N 2 KT-15 M - MÁI LỢP TOLE SÓNG VUÔNG MẠ MÀU DÀY 4,2 DEM, MÀU ĐỎ - XÀ GỒ SẮT HỘP MẠ KẼM 50x100x1.8 a900 - TƯỜNG XÂY THU HỒI M75 DÀY 200 - SÀN BTCT M200 DÀY 80 - HOÀN THIỆN BẢ MATIC, SƠN MÀU TRẮNG N - NỀN LÁT GẠCH GRANIT 600x600 - LỚP VỮA ĐỆM M50, D15 - BÊ TÔNG ĐÁ 4x6 VỮA XM M100 - LỚP ĐẤT TƯỚI NƯỚC ĐẦM KỸ K=0.9 - LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN DỌN SẠCH S - SÀN LÁT GẠCH GRANITE M75 DÀY 15 - LỚP VXM M50 D20 - SÀN BTCT M200 D100 - LỚP VỮA TRÁT M75 DÀY 15 - HOÀN THIỆN BẢ MATIC, SƠN MÀU TRẮNG TC - ỐP ĐÁ TỰ NHIÊN - LỚP VXM M75 D15 - XÂY BẬC CẤP BẰNG GẠCH THẺ KHÔNG NUNG - LỚP BT LÓT ĐÁ 4x6 VỮA XM50 - LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN DỌN SẠCH, ĐẦM CHẶT K=0.9 SN - LỚP VỮA BẢO VỆ M75 DÀY 15 - LỚP VỮA ĐỆM M75, D30 TẠO DỐC, CÓ PHỤ GIA CHÔNG THẤM - SÀN BTCT M200 D80 - LỚP VỮA TRÁT M75 DÀY 15 - HOÀN THIỆN BẢ MATIC, SƠN MÀU TRẮNG TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MẶT CẮT 1-1 KT-10 MẶT CẮT 1-1 1
 18. 18. ABCDE +3.600 +7.200 +10.500 +0.000 -0.750 10500 1500155060021508506003250750 330036003600750 7200 2000 400 1350 300 1800 3600 3600 2100 1800 11100 300060030006001200 1500 600 1400 3500 30006003000600 900 1500155060024508009001900800750 M SN S N M - MÁI LỢP TOLE SÓNG VUÔNG MẠ MÀU DÀY 4,2 DEM, MÀU ĐỎ - XÀ GỒ SẮT HỘP MẠ KẼM 50x100x1.8 a900 - TƯỜNG XÂY THU HỒI M75 DÀY 200 - SÀN BTCT M200 DÀY 80 - HOÀN THIỆN BẢ MATIC, SƠN MÀU TRẮNG N - NỀN LÁT GẠCH GRANIT 600x600 - LỚP VỮA ĐỆM M50, D15 - BÊ TÔNG ĐÁ 4x6 VỮA XM M100 - LỚP ĐẤT TƯỚI NƯỚC ĐẦM KỸ K=0.9 - LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN DỌN SẠCH S - SÀN LÁT GẠCH GRANITE M75 DÀY 15 - LỚP VXM M50 D20 - SÀN BTCT M200 D100 - LỚP VỮA TRÁT M75 DÀY 15 - HOÀN THIỆN BẢ MATIC, SƠN MÀU TRẮNG SN - LỚP VỮA BẢO VỆ M75 DÀY 15 - LỚP VỮA ĐỆM M75, D30 TẠO DỐC, CÓ PHỤ GIA CHÔNG THẤM - SÀN BTCT M200 D80 - LỚP VỮA TRÁT M75 DÀY 15 - HOÀN THIỆN BẢ MATIC, SƠN MÀU TRẮNG TC - ỐP ĐÁ TỰ NHIÊN - LỚP VXM M75 D15 - XÂY BẬC CẤP BẰNG GẠCH THẺ KHÔNG NUNG - LỚP BT LÓT ĐÁ 4x6 VỮA XM50 - LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN DỌN SẠCH, ĐẦM CHẶT K=0.9 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MẶT CẮT 2-2 KT-11 MẶT CẮT 2-2 1
 19. 19. 5 5 6 6 A A B B 300 300 300 300 500 500 3400 500 500 300 300 300 300 3900 300300300300500500800 300300300300500500800 50 50 300 50 50 5050300 50 50 1 1 2 2 B B 200200 3900 400 4200 400 400 400 300300300300 15 185 15 200 15 1510020010015 15 400 15 152001518515 ỐNG THOÁT NƯỚC D90 15100 100 200 1510020010015 15 185 15 200 15 ỐNG THU NƯỚC D90 15 100 200 100 15 1510010020015 15100 200 10015 1540015 ỐNG THOÁT NƯỚC D90 ỐNG THOÁT NƯỚC D90 15 200 15 15185152001518515 15 400 15 15185152001518515 E +7.200 15 200 15 685 10015 15 80 320100 100 15 200 15 685 100 15 CẦU CHẮN RÁC GỜ CHẶN NƯỚC 600 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM BẢN VẼ CHI TIẾT KT-12 CHI TIẾT SẢNH CHÍNH 1 CHI TIẾT SẢNH HÔNG 2 CT. HỘP GEN1 3 CT. HỘP GEN 2 4 CT. HỘP GEN 3 5 CT. HỘP GEN 4 6 CHI TIẾT SÊ NÔ 7
 20. 20. 5 5 6 6 C C D D E E 1 3 5 7 9 11 23 21 19 17 15 13 200 1745 60 91 60 1745 200 1900 11x300=3300 33002000 36003600 2 KT-13 D E +3.600 +0.000 -0.750 16801001820 1700 3600 3600750 3 KT-13 TAY VỊN INOX D60 SẮT HỘP 20x20x1.2 CT CT - LỚP VỮA BẢO VỆ M75 DÀY 15 - LỚP GẠCH THẺ XÂY BẬC CẦU THANG - SÀN BTCT M200 D80 - LỚP VỮA TRÁT M75 DÀY 15 - HOÀN THIỆN BẢ MATIC, SƠN MÀU TRẮNG - ỐP ĐÁ TỰ NHIÊN 6 +0.000 50 50 300 50 50 30 50 50297050100 500 4 KT-13 50 50 300 50 50 50503005050 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM BẢN VẼ CHI TIẾT KT-13 CHI TIẾT CẦU THANG 1 CT. MẶT CẮT CẦU THANG 2 CT. LC CẦU THANG 3 CHI TIẾT CỘT 4 MC NGANG CỘT 5
 21. 21. MG - NỀN LÁT GẠCH GRANITE 600x600 - LỚP VXM M75 D15 - LỚP BT LÓT ĐÁ 4x6 VỮA XM M50 - LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN DỌN SẠCH, ĐẦM CHẶT K=0.9 - LỚP BT GẠCH VỠ M50 DÀY 200 2 3 +7.200 20050014001400700 4200 200300250 50 5 KT-14 ĐẮP VỮA NỔI 20 B 21029050 20 200 8 8 D D E E 900 40506001500 1500 900 2 KT-14 3 KT-14 8 +0.000 15 100 1385 15 200 15 MG 8 +0.000 15100 785 15 200 15 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM BẢN VẼ CHI TIẾT KT-14 CT LAM TREO TẦNG 2 4 MC. CHI TIẾT 04 5 CHI TIẾT BỤC GIẢNG 1 MC BỤC GIẢNG 1 2 MC BỤC GIẢNG 2 3 MG
 22. 22. 583 583 583 583 583 583 3500 650650650650400 3000 KÍNH CƯỜNG LỰC DÀY 8LYKHUNG NHỰA LÕI THÉP KÍNH CƯỜNG LỰC DÀY 8LY KHUNG NHỰA LÕI THÉP +0.000 -0.750 100150150150150150 300 300 300 300 20 15 15 TCTC - ỐP ĐÁ TỰ NHIÊN - LỚP VXM M75 D15 - XÂY BẬC CẤP BẰNG GẠCH THẺ KHÔNG NUNG - LỚP BT LÓT ĐÁ 4x6 VỮA XM50 - LỚP ĐẤT TỰ NHIÊN DỌN SẠCH, ĐẦM CHẶT K=0.9 1 2 +3.600 1200 610 300 580 1210 6040200500300 300 300 SẮT HỘP 20x20x1.2 SẮT HỘP 20x20x1.2 ỐNG INOX D60 4 KT-15 1100 B +3.600 ỐNG INOX D60 70130701303501000100 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM BẢN VẼ CHI TIẾT KT-15 VÁCH KÍNH K1 1 CHI TIẾT TAM CẤP 2 CHI TIẾT LAN CAN 3 MC. CT LAN CAN 4
 23. 23. A +3.600 +0.000 50 50 300 50 50 50100 305050 490 30 50 30 300 30 50 30 100100400 600 2900 2600 3 KT-16 125 75 125 75 125 75 125 75 125 75 125 85 125 75 125 75 125 75 125 75 125 75 125 188 78 E 125751252275 2500 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM BẢN VẼ CHI TIẾT KT-16 CHI TIẾT SẢNH TRỤ 1 CHI TIẾT Ô THÔNG GIÓ 2 MC. Ô THÔNG GIÓ 3
 24. 24. CHI TIẾT CỬA D1 CHI TIẾT CỬA S1 CHI TIẾT CỬA S2 50 50 450 50 50 450 50 50 1200 50825501225505040050 5002200 5050 575 50 575 5050 1400 50501250505040050 5001400 5050 500 50 500 5050 500 50 500 5050 1200 1200 2400 50501250505040050 5001400 1900 1900 2700 KHUNG NHỰA LÕI THÉPKÍNH CƯỜNG LỰC DÀY 8 LY PHUN MỜ KHUNG NHỰA LÕI THÉP KHUNG NHỰA LÕI THÉPKÍNH CƯỜNG LỰC DÀY 8 LY PHUN MỜ KÍNH CƯỜNG LỰC DÀY 8 LY PHUN MỜ KÍNH CƯỜNG LỰC DÀY 8 LY KÍNH CƯỜNG LỰC DÀY 8 LY KÍNH CƯỜNG LỰC DÀY 8 LY CÁNH LÙA CÁNH CHẾTCÁNH LÙACÁNH CHẾT GHI CHÚ: - Ô SÁNG CỬA ĐI, CỬA SỔ VÁCH KÍNH DÙNG KÍNH TRẮNG 8 LY. - CÁCH CỬA ĐI DÙNG KÍNH 8 LY CƯỜNG LỰC. - TẤT CẢ CỬA ĐI, CỬA SỔ VÁCH KÍNH LÀM BẰNG NHỰA LÕI THÉP GIA CƯỜNG. - TẤT CẢ PHỤ KIỆN CỬA ĐI, CỬA SỔ VÁCH KÍNH DÙNG PHỤ KIỆN CHÍNH HÃNG. - LÕI THÉP GIA CƯỜNG ĐỐI VỚI CỦA ĐI THÉP DÀY 1.4, ĐỐI VỚI CỬA SỔ THÉP DÀY 1.2 LY. TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM BV CHI TIẾT CỬA KT-17 BẢNG THỐNG KÊ CỬA ĐI TÊN LOẠI CỬA KÝ HIỆU CHIỀU RỘNG CHIỀU CAO SỐ LƯỢNG CỬA NHỰA LÕI THÉP 2 CÁNH D1 1200 2700 16 BẢNG THỐNG KÊ CỬA SỔ TÊN LOẠI CỬA KÝ HIỆU CHIỀU RỘNG CHIỀU CAO SỐ LƯỢNG CỬA SỔ NHỰA LÕI THÉP 2 CÁNH S1 1400 1900 16 CỬA NHỰA LÕI THÉP 04 CÁNH KÉO S2 2400 1900 16
 25. 25. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 A A B B C C D D E E 1 KT-101 KT-11 4200 4200 4200 4200 3900 4200 4200 4200 4200 37500 11100 3600360021001800 11100 720021001800 4200 4200 4200 4200 3900 4200 4200 4200 4200 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MẶT BẰNG BỐ TRÍ BÀN GHẾ ĐIỂN HÌNH KT-18 MẶT BẰNG BỐ TRÍ BÀN GHẾ ĐIỂN HÌNH 1
 26. 26. 650 50 500 500 650 FIRE CÖÙU HOÛA HOÄP ÑEÅ BÌNH CHÖÕA CHAÙY: BÌNH Co2(3Kg) VAØ BÌNH BOÄT(4Kg) NEÀN (SAØN) HOAØN THIEÄN 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 A A B B C C D D E E HỘP ĐỰNG BÌNH CC TRONG NHÀ BẢNG TIÊU LỆNH PCCC 4200 4200 4200 4200 3900 4200 4200 4200 4200 37500 11100 3600360021001800 11100 720021001800 4200 4200 4200 4200 3900 4200 4200 4200 4200 BAÛNG THOÁNG KEÂ THIEÁT BÒ PCCC NHAØ LÔÙP HOÏC STT KYÙ HIEÄU DIEÃN GIAÛI ÑVT SOÁ LÖÔÏNG 11 BAÛNG TIEÂU LEÄNH PHOØNG CHAÙY CHÖÕA CHAÙY 02CAÙI TUÛ ÑÖÏNG BÌNH CHÖÕA CHAÙY 02CAÙI BÌNH CHÖÕA CHAÙY Co2 3kg 02CAÙI BÌNH BOÄT CHÖÕA CHAÙY 4kg 02CAÙI 08 09 10 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MB. PCCC TẦNG 1 PCCC-01 MẶT BẰNG PCCC TẦNG 1 1
 27. 27. 650 50 500 500 650 FIRE CÖÙU HOÛA HOÄP ÑEÅ BÌNH CHÖÕA CHAÙY: BÌNH Co2(3Kg) VAØ BÌNH BOÄT(4Kg) NEÀN (SAØN) HOAØN THIEÄN 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 A A B B C C D D E E HỘP ĐỰNG BÌNH CC TRONG NHÀ BẢNG TIÊU LỆNH PCCC 4200 4200 4200 4200 3900 4200 4200 4200 4200 37500 11100 3600360021001800 11100 720021001800 4200 4200 4200 4200 3900 4200 4200 4200 4200 BAÛNG THOÁNG KEÂ THIEÁT BÒ PCCC NHAØ LÔÙP HOÏC STT KYÙ HIEÄU DIEÃN GIAÛI ÑVT SOÁ LÖÔÏNG 11 BAÛNG TIEÂU LEÄNH PHOØNG CHAÙY CHÖÕA CHAÙY 02CAÙI TUÛ ÑÖÏNG BÌNH CHÖÕA CHAÙY 02CAÙI BÌNH CHÖÕA CHAÙY Co2 3kg 02CAÙI BÌNH BOÄT CHÖÕA CHAÙY 4kg 02CAÙI 08 09 10 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MB. PCCC TẦNG 2 PCCC-02 MẶT BẰNG PCCC TẦNG 2 1
 28. 28. BẢN VẼ ĐIỆN + CHỐNG SÉT
 29. 29. 19 32 01 64 16 02 1500 250 100 01 40 10 32 02 250 100 - MOÃI PHOØNG COÙ 01 APTOMATL - LUOÀN DAÂY SAU KHI LAÉP ÑAËT XONG HEÄ THOÁNG OÁNG. - NOÁI DAÂY TAÏI HOÄP PHAÂN DAÂY, CHIEÁT CAÙP - NOÁI DAÂY SÖÛ DUÏNG DOMINO - DAÂY ÑIEÄN ÑEÁN OÅ CAÉM LOAÏI DAÂY 2.5 mm2 - OÅ CAÉM CAÙCH SAØN 0.4m - DAÂY ÑIEÄN NGUOÀN ÑEÁN APTOMATL PHOØNG LOAÏI 4.0mm2 -TAÁT CAÛ HEÄ THOÁNG DAÂY ÑIEÄN ÑÖÔÏC BAÛO VEÄ - HEÄ THOÁNG DAÂY ÑIEÄN ÑÖÔÏC BOÁ TRÍ AÂM TÖÔØNG, TRAÀN,SAØN - DAÂY ÑIEÄN ÑEÁN ÑEØN 1.5mm2 - BAÛNG ÑIEÄN CAÙCH MAËT SAØN 1,4m TRONG OÁNG NHÖÏA CHOÁNG CHAÙY STT KÍ HIEÄU DIEÃN GIAÛI ÑEØN BAÙN CAÀU HUYØNH QUANG 32W QUAÏT XOAY CAÙI BOÄ TUÛ ÑIEÄN AÂM TÖÔØNG 80x50x25 ÑEØN HUYØNH QUANG 40W x 1.2m ÑOÂI CAÙI BOÄ BOÄ ÑVT SL CAÙI DAÂY CAÙP ÑIEÄN , RUOÄT ÑOÀNG 1.5mm2 DAÂY CAÙP ÑIEÄN , RUOÄT ÑOÀNG 2.5mm2 DAÂY CAÙP ÑIEÄN , RUOÄT ÑOÀNG 4.0mm2 (1x2.5) (1x1.5) (1x4.0) m m m COÂNG TAÉC ÑÔN 1 HAÏT AÂM TÖÔØNG OÅ CAÉM 10A AÂM TÖÔØNG 1 CAÙIATOMATL TÖÏ ÑOÄNG 3P-100A DAÂY CAÙP ÑIEÄN , RUOÄT ÑOÀNG 16.0mm2(1x16.0) m CAÙIATOMATL TÖÏ ÑOÄNG 1P-20A OÁNG NHÖÏA CHOÁNG CHAÙY D25 m 1200 CAÙICOÂNG TAÉC ÑOÂI 2 HAÏT AÂM TÖÔØNG CAÙIATOMATL TÖÏ ÑOÄNG 1P-50A DAÂY CAÙP ÑIEÄN , RUOÄT ÑOÀNG 10.0mm2(1x10.0) m DAÂY CAÙP ÑIEÄN , RUOÄT ÑOÀNG 25.0mm2(1x25.0) m 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 BAÛNG THOÁNG KEÂ VAÄT LIEÄU ÑIEÄN CHÍNH 100A MD 1x(2x25) Cu/XLPE/PVC MCCB 1P 16KA 1 R Y B2A 2 DA1 50A MCCB 1P 16KA MCCB 16KA 1P NGUOÀN TÖØ TUÛ ÑIEÄN CHUNG (TUÛ ÑIEÄN CHÍNH) 50A CHIEÁUSAÙNG CHIEÁUSAÙNG CHIEÁUSAÙNG DA1/WA1 DA1/WA2 DA1/WA3 OÅCAÉM,THIEÁTBÒ MCB 1P 1 MCB 20A 1P DA1/WB1 DA1/WB2 2x1Cx4.0mm²Cu/PVC 2x1C x 4.0mm² Cu/PVC OÅCAÉM,THIEÁTBÒ 50A 2 x 1c-16.0mm² Cu/XLPE/PVC MCCB 1P 16KA 20A NGUOÀN TÖØ TUÛ ÑIEÄN MD 2 TAÀNG 2TAÀNG 1 MCB 20A 1P DA1/WB3OÅCAÉM,THIEÁTBÒ 3 MCB 20A 1P DA1/WB4OÅCAÉM,THIEÁTBÒ 4 CHIEÁUSAÙNGDA1/WA4 DA1 (TUÛ ÑIEÄN PHAÂN PHOÁI TAÀNG 1) DA2 2x1c-10.0mm²Cu/XLPE/PVC CHIEÁUSAÙNGDA1/WA5 MCB 20A 1P 5 CHIEÁUSAÙNG CHIEÁUSAÙNG CHIEÁUSAÙNG DA1/WA1 DA1/WA2 DA1/WA3 OÅCAÉM,THIEÁTBÒ MCB 1P 1 MCB 20A 1P DA1/WB1 DA1/WB2 2x1Cx4.0mm²Cu/PVC 2x1C x 4.0mm² Cu/PVC OÅCAÉM,THIEÁTBÒ 50A 2 x 1c-16.0mm² Cu/XLPE/PVC MCCB 1P 16KA 20A NGUOÀN TÖØ TUÛ ÑIEÄN MD 2 MCB 20A 1P DA1/WB3OÅCAÉM,THIEÁTBÒ 3 MCB 20A 1P DA1/WB4OÅCAÉM,THIEÁTBÒ 4 CHIEÁUSAÙNGDA1/WA4 DA2 (TUÛ ÑIEÄN PHAÂN PHOÁI TAÀNG 2) CHIEÁUSAÙNGDA1/WA5 MCB 20A 1P 5 GHI CHUÙ : TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ ĐIỆN Đ-01
 30. 30. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 A A B B C C D D E E 4(1x10) 2(1x10) 2(1x10) ĐA1 4200 4200 4200 4200 3900 4200 4200 4200 4200 37500 11100 3600360021001800 11100 720021001800 4200 4200 4200 4200 3900 4200 4200 4200 4200 DA1/WB1 2(1x2.5) DA1/WB2 2(1x2.5) DA1/WB3 2(1x2.5) DA1/WB4 2(1x2.5) ĐÈN ÁP TRẦN HUỲNH QUANG 32W APTOMAT ĐÈN HUỲNH QUANG 40W 1.2m ĐÔI CÔNG TẮC ĐÔI CÔNG TẮC ĐƠNCÔNG TẮC ĐƠN XOAY CHIỀU HỘP ĐẤU NỐI Ổ CẮMTỦ ĐIỆN TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MB. ĐIỆN ĐỘNG LỰC TẦNG 1 Đ-02 MĂT BẰNG CẤP ĐIỆN ĐỘNG LỰC TẦNG 1 1
 31. 31. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 A A B B C C D D E E 2(1X1.5) 2(1X1.5) DA1/WA1 DA1/WA2 DA1/WA3 DA1/WA4 2(1X1.5) 2(1X1.5) 2(1X1.5) 2(1X1.5) 2(1X1.5) 2(1X1.5) DA1/WA5 Đ1 Đ1 Đ1 Đ1 Đ1Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 CÁP NGẦM ( 2x25) CẤP ĐIỆN TỔNG THỂ 4200 4200 4200 4200 3900 4200 4200 4200 4200 37500 11100 3600360021001800 11100 720021001800 4200 4200 4200 4200 3900 4200 4200 4200 4200 ĐÈN ÁP TRẦN HUỲNH QUANG 32W APTOMAT ĐÈN HUỲNH QUANG 40W 1.2m ĐÔI CÔNG TẮC ĐÔI CÔNG TẮC ĐƠNCÔNG TẮC ĐƠN XOAY CHIỀU HỘP ĐẤU NỐI Ổ CẮMTỦ ĐIỆN TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MB. ĐIỆN CHIẾU SÁNG TẦNG 1 Đ-03 MĂT BẰNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG TẦNG 1 1
 32. 32. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 A A B B C C D D E E 4(1x10) 2(1x10) 2(1x10) ĐA2 4200 4200 4200 4200 3900 4200 4200 4200 4200 37500 11100 3600360021001800 11100 720021001800 4200 4200 4200 4200 3900 4200 4200 4200 4200 DA2/WB1 2(1x2.5) DA2/WB2 2(1x2.5) DA2/WB3 2(1x2.5) DA2/WB4 2(1x2.5) ĐÈN ÁP TRẦN HUỲNH QUANG 32W APTOMAT ĐÈN HUỲNH QUANG 40W 1.2m ĐÔI CÔNG TẮC ĐÔI CÔNG TẮC ĐƠNCÔNG TẮC ĐƠN XOAY CHIỀU HỘP ĐẤU NỐI Ổ CẮMTỦ ĐIỆN TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MB. ĐIỆN ĐỘNG LỰC TẦNG 2 Đ-04 MẶT BẰNG CẤP ĐIỆN ĐỘNG LỰC TẦNG 2 1
 33. 33. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 A A B B C C D D E E DA2/WA1 DA2/WA2 DA2/WA3 DA2/WA4 DA2/WA5 Đ1 Đ1 Đ1 Đ1 Đ1Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 Đ2 4200 4200 4200 4200 3900 4200 4200 4200 4200 37500 11100 3600360021001800 11100 720021001800 4200 4200 4200 4200 3900 4200 4200 4200 4200 2(1X1.5) 2(1X1.5) 2(1X1.5) 2(1X1.5) 2(1X1.5) ĐÈN ÁP TRẦN HUỲNH QUANG 32W APTOMAT ĐÈN HUỲNH QUANG 40W 1.2m ĐÔI CÔNG TẮC ĐÔI CÔNG TẮC ĐƠNCÔNG TẮC ĐƠN XOAY CHIỀU HỘP ĐẤU NỐI Ổ CẮMTỦ ĐIỆN TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MB. ĐIỆN CHIẾU SÁNG TẦNG 2 Đ-05 MẶT BẰNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG TẦNG 2 1
 34. 34. TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM DANH MỤC BẢN VẼ KC-01 DANH MỤC BẢN VẼ KÝ HIỆU TÊN BẢN VẼ KC-41 MB. BỐ TRÍ THÉP TRÊN SÀN MÁI KC-42 CHI TIẾT MC SÀN TẦNG MÁI KC-43 MẶT BẰNG TƯỜNG THU HỒI KC-44 MB. LANH TÔ - Ô VĂNG TẦNG 1, TẦNG 2 KC-45 KẾT CẤU LAM CHE KC-46 CHI TIẾT LAN CAN KC-47 CHI TIẾT LAN CAN KC-48 TKT MÓNG KC-49 TKT MÓNG KC-50 TKT MÓNG KC-51 TKT MÓNG KC-52 TKT MÓNG KC-53 TKT ĐÀ KIỀNG KC-54 TKT DẦM TẦNG 2 KC-55 TKT DM KC-56 TKT SÀN MÁI KC-57 TKT SÀN TẦNG 2 KC-58 TKT CẦU THANG KC-59 TKT KC-60 TKT KC-61 TKT LT_OV KC-62 BTKT CỘT TẦNG 1 KC-63 BTKT CỘT TẦNG 2 KC-64 BẢNG THỐNG KÊ THÉP DANH MỤC BẢN VẼ KÝ HIỆU TÊN BẢN VẼ KC-01 DANH MỤC BẢN VẼ KC-02 YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG KC-03 MẶT BẰNG MÓNG KC-04 MẶT BẰNG MÓNG BÓ NỀN KC-05 MÓNG M1 KC-06 MÓNG M2, M3 KC-07 MÓNG M4 KC-08 MÓNG M5 KC-09 MÓNG M6 KC-10 MÓNG M7 KC-11 MÓNG M2* KC-12 MÓNG M3* KC-13 MÓNG M5* KC-14 MÓNG M6* KC-15 MC MÓNG ĐÁ KC-16 CHI TIẾT GĐM KC-17 CHI TIẾT GĐM KC-18 CHI TIẾT GĐM KC-20 MẶT BẰNG ĐÀ KIỀNG KC-21 CHI TIẾT ĐK1 KC-22 CHI TIẾT ĐK1 KC-23 CHI TIẾT ĐK2, DCT KC-24 MẶT BẰNG KẾT CẤU TẦNG 2 KC-25 CHI TIẾT DẦM DD1 KC-26 CHI TIẾT DẦM DD1 KC-27 DẦM DD2 KC-28 DẦM DD3, DD4 KC-29 MẶT BẰNG KẾT CẤU TẦNG MÁI KC-30 CHI TIẾT DM1 KC-31 CHI TIẾT DM1 KC-32 KHUNG K1 KC-33 KHUNG K2 KC-34 KHUNG K3 KC-35 KẾT CẤU CẦU THANG KC-36 MB. BỐ TRÍ THÉP DƯỚI SÀN TẦNG 2 KC-37 MB. BỐ TRÍ THÉP TRÊN SÀN TẦNG 2 KC-38 CHI TIẾT MC SÀN TẦNG 2 KC-39 CHI TIẾT MC SÀN TẦNG 2 KC-40 MB. BỐ TRÍ THÉP DƯỚI SÀN TẦNG MẤI
 35. 35. e D D e D Lng 600 D 100 200 500 500 200 200 L<500 L<1000 d b a L<1000 a aa' a L<500 a a a a e D D e b-2a h-2aLn Ln 400 400 400 400 400 400 100 D 30∅ 30∅30∅ 30∅ 30∅ 5. CÖÔØNG ÑOÄ THIEÁT KEÁ CUÛA BEÂ TOÂNG ÑÖÔÏC SÖÛ DUÏNG NHÖ SAU: 2 LÔÙP 2Þ 12 D. CHI TIEÁT ÑAI CHÒU XOAÉN - VÒ TRÍ NOÁI THEÙP DOÏC CUÛA DAÀM PHAÛI NAÈM TRONG VUØNG CHÒU NEÙN THEÙP TRONG VUØNG CHÒU NEÙN: Lng>=25 Þ THEÙP TRONG VUØNG CHÒU KEÙO: Lng>=30 Þ - ÑOÁI VÔÙI THEÙP GAÂN (AII, AIII): - ÑOÁI VÔÙI THEÙP TRÔN (AI): Lng=40 Þ 75 <D<= 100 DAÀM TREÂN 4m PHAÛI COÙ BOÅ TRUÏ LIEÂN KEÁT. CHI TIEÁT XEM HÌNH BEÂN: 10. CAÙC TÖÔØNG BAO CHE, TÖÔØNG LAN CAN, TÖÔØNG NGAÊN DAØI LAØ 400mm; HAI ÑAÀU UOÁN MOÙC. CHIEÀU SAÂU NEO TRONG COÄT LAØ 200mm, TRONG TÖÔØNG GAÏCH 9. ÑAËT SAÉT RAÂU D6a400 TRONG COÄT ÑEÅ LIEÂN KEÁT VÔÙI TÖÔØNG GAÏCH. 100 <D<=200 DAÀM ∅6a200 2∅12 ∅6a200 4∅12 2 LÔÙP 2 10 H. CAÁU TAÏO LOÅ XUYEÂN SAØN - DAÀM B. KHOAÛNG CAÙCH THEÙP CHÒU LÖÏC C. CHIEÀU DAØI NGAØM VAØ NOÁI THEÙP TRONG BT b>=25 , b<30 d>=25 hoaëc >= CHÒU LÖÏC (COÁT DOÏC) TOÁI THIEÅU: - KHOAÛNG CAÙCH GIÖÕA CAÙC COÁT THEÙP a=25 5. ÑAN SAØN - SAØN LAÀU a=15; a'=15 - LÔÙP BEÂ TOÂNG BAÛO VEÄ THEÙP DAØY: - LÔÙP BEÂ TOÂNG BAÛO VEÄ THEÙP DAØY: a=25 TAÏI GOÙC D 6<= 1e PHAÛI TAÏO ÑOÄ VOÀNG f=1/250. ÑOÄ VOÕNG f=1/400 ÔÛ GIÖÕA NHÒP VAØ CONSOLE TÖØ 1m TRÔÛ LEÂN 8. SAØN COÙ BÖÔÙC >4m, YEÂU CAÀU KHI CHOÁNG COFFRAGE PHAÛI TAÏO PHAÏM VI NOÁI TRAÊM SOÁ THEÙP ÑÖÔÏC NOÁI TAÏI 1 VÒ TRÍ ÑÖÔÏC CHO TRONG BAÛN SAU: 7. VÒ TRÍ MOÁI NOÁI THEÙP CHÒU LÖÏC PHAÛI XEN KEÕ NHAU, TYÛ LEÄ PHAÀN >30 Þ 25% 50% VUØNG CHÒU NEÙNVUØNG CHÒU KEÙO - Þ >=10 : MAÙC AII COÙ CÖÔØNG ÑOÄ Ra=2800 Kg/cm². 6. CÖÔØNG ÑOÄ THIEÁT KEÁ CUÛA COÁT THEÙP: TAÏI GIÖÕA 6D >e 1 NHÖÕNG YEÂU CAÀU KYÕ THUAÄT CHUNG: 1 6 G. CHI TIEÁT CAÁU TAÏO TAÏI NUÙT KHUNG 3. COÄT - LÔÙP BEÂ TOÂNG BAÛO VEÄ THEÙP DAØY: a=25 4. ÑAØ SAØN - LÔÙP BEÂ TOÂNG BAÛO VEÄ THEÙP DAØY: a=25 <=D e 20∅ A. LÔÙP BAÛO VEÄ THEÙP TRONG BEÂ TOÂNG 1. MOÙNG - LÔÙP BEÂ TOÂNG BAÛO VEÄ THEÙP DAØY: a=35 2. ÑAØ KIEÀNG 1. DAÀM VAØ COÄT 4. CAÙC CAO ÑOÄ CHÆ ÑÒNH TREÂN BAÛN VEÕ LAØ CAO ÑOÄ NHAØ XÖÔÛNG SAØN. ÑÖÔÏC ÑOÏC LAØ MET (m). 3. TAÁT CAÛ CAÙC KÍCH THÖÔÙC ÑÖÔÏC ÑOÏC LAØ MILIMET (mm), CAO ÑOÄ NGAY VÔÙI ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ ÑEÅ KÒP ÑIEÀU CHÆNH. COÂNG TRÌNH... VAØ NEÁU PHAÙT HIEÄN SÖÏ SAI KHAÙC NAØO PHAÛI BAÙO CAÛ CAÙC BAÛN VEÕ, KIEÅM TRA CAO ÑOÄ VAØ KÍCH THÖÔÙC TRONG VEÕ KIEÁN TRUÙC TÖÔNG ÖÙNG. ÑÔN VÒ THI COÂNG SEÕ KIEÅM TRA TAÁT 2. TAÁT CAÛ CAÙC BAÛN VEÕ PHAÛI ÑÖÔÏC ÑOÏC CUØNG VÔÙI BAÛN e D 6 1> TAØI LIEÄU KHAÛO SAÙT ÑÒA CHAÁT COÂNG TRÌNH. CUÛA BOÄ XAÂY DÖÏNG; CAÊN CÖÙ THEO YEÂU CAÀU CUÛA CHUÛ ÑAÀU TÖ; BAN HAØNH THEO QUYEÁT ÑÒNH SOÁ 682/BXD-CSXD NGAØY 14/12/1998 1. CÔ SÔÛ THIEÁT KEÁ CAÊN CÖÙ THEO TIEÂU CHUAÀN XAÂY DÖÏNG VIEÄT NAM, TAÁT CAÛ CAÙC BAÛN VEÕ CAÙC GHI CHUÙ SAU ÑÖÔÏC AÙP DUÏNG CHO Ln ∅ b - BEÀ ROÄNG DAÀM h - CHIEÀU CAO DAÀM a - LÔÙP BAÛO VEÄ CHIEÀU DAØI ÑOAÏN UOÁN MOÙC CUÛA THEÙP AI & COÁT ÑAI ∅ Ln 6 50 8 60 10 80 12 90 14 110 16 120 18 140 20 150 22 170 24 190 25 200 28 220 COÁT ÑAI (THEÙP COÙ GÔØ AII, AIII: KHOÂNG CAÀN UOÁN MOÙC) COÄT COÄT TÖÔØNG GAÏCH TÖÔØNG GAÏCH DAØY 100 2 LÔÙP 2 12 TÖÔØNG GAÏCH SAØN BTCT 2 18 F. CHI TIEÁT GIA CÖÔØNG TAÏI VÒ TRÍ XAÂY TÖÔØNG TREÂN SAØN DAÀM CHÍNH DAÀM PHUÏ 8a50 E. CHI TIEÁT GIA CÖÔØNG TAÏI VÒ TRÍ DAÀM PHUÏ GIAO DAÀM CHÍNH KEÁT HÔÏP BAÛN VEÕ KIEÁN TRUÙC ÑEÅ XAÙC ÑÒNH VÒ TRÍ XAÂY TÖÔØNG TREÂN SAØN Þ 6a200 30∅ 30∅ 30∅ 30∅ 30∅ 30∅ 30∅ 2 LÔÙP 2 10 ∅6a400 - Þ < 10 : MAÙC AI COÙ CÖÔØNG ÑOÄ Ra=2100 Kg/cm². - Coå coät, Coät, daàm, saøn taàng treät vaø laàu 1 : duøng beâ toâng ñaù 1x2, #200. - Caùc caáu kieän khaùc : duøng beâ toâng ñaù 1x2, #200. ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ ∅ 2∅6 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM YÊU CẦU KỸ THUẬT CHUNG KC-02
 36. 36. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 A B C D E 1600 2600 1600 2600 1600 2600 1600 2500 1800 2100 1800 2500 1600 2600 1600 2600 1600 2600 1600 4200 4200 4200 4200 3900 4200 8400 4200 37500 3600360021001800 11100 3200 M3 M5M5 M2 M6 M4M1 M7 M7 M4M1 M4 M4 800 800 1800 800 800 800 800 4752100122511751025 900 900 1000 1000 10001000 65018002100650 900 900 GỐI ĐÁ GỐI ĐÁ GỐI ĐÁ GỐI ĐÁ M3 700 500 8 M3* M3* M5* M3* M5* M3* M2*M6* M6* M6* M4M1 M1 1600 1600 1800 2200 2000 2000 1800 1600 1600 1600 1800 2200 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MẶT BẰNG MÓNG KC-03 MẶT BẰNG MÓNG1
 37. 37. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 A B C D E 1600 2600 1600 2600 1600 2600 1600 2500 1800 2100 1800 2500 1600 2600 1600 2600 1600 2600 1600 4200 4200 4200 4200 3900 4200 8400 4200 37500 3600360021001800 11100 3200 800 800 1800 800 800 800 800 4752100122511751025 900 900 1000 1000 10001000 65018002100650 900 900 GỐI ĐÁ GỐI ĐÁ GỐI ĐÁ GỐI ĐÁ 400 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 33 3 3 33 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2244 44 445 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MẶT BẰNG MÓNG BÓ NỀN KC-04 MẶT BẰNG MÓNG ĐÁ BÓ NỀN1
 38. 38. -2.450 4 4Ø20 6 2Ø14 2 Ø12a150 1 Ø12a150 7 Ø8a300 100100 1600 200300250100 750 5 4Ø20 1600 400 +0.000 BC -2.450 1 Ø12a150 3 Ø10a150 4 4Ø20 5 4Ø20 6 2Ø14 7 Ø8a300 10 Ø8a150 11 2Ø18 9 Ø8a150 475 300 1800 300 325 3 Ø10a150 3 Ø10a150 100 625 2100 475 100 3200 600350400850750100 2350 MĐTN11 2Ø18 8 2Ø18 8 2Ø18 BC 2 2 1 1 1004752100625100 3200 1 Ø12a150 2 Ø12a150 11 4Ø18 100600400600100 1600 300 300 300 300 10 Ø8a150 8 4Ø18 9 Ø8a150 PHAÛI BAÙO THIEÁT KEÁ ÑEÅ CUØNG NHAU GIAÛI QUYEÁT (LIEÂN KEÁT VÔÙI TÖÔØNG, KEÅ CAÛ TÖÔØNG HOÄP GEN,TÖÔØNG BOÙ NEÀN) - KEÁT HÔÏP VÔÙI BVKT KHI THI COÂNG - KHI THI COÂNG COÄT NHÔÙ CHÔØ THEÙP RAÂU þ6a500, L=500 + COÁT ÑAI þ6a200 BOÁ TRÍ KHOAÛNG 2/4 NHÒP ( VÒ TRÍ ÑOAÏN GIÖÕA NHÒP) + COÁT ÑAI þ6a100 BOÁ TRÍ KHOAÛNG 1/4 NHÒP ( VÒ TRÍ 2 ÑOAÏN ÑAÀU NHÒP) - CAÙC DAÀM, ÑAØ THEÅ HIEÄN BAÈNG 1 MAËT CAÉT; COÁT ÑAI ÑÖÔÏC BOÁ TRÍ NHÖ SAU: - DUØNG THEÙP AII CHO LOAÏI THEÙP COÙ ÑÖÔØNG KÍNH THANH þ>=10 (TCVN 356: 2005) - DUØNG THEÙP AI CHO LOAÏI THEÙP COÙ ÑÖÔØNG KÍNH THANH þ<10 (TCVN 356: 2005) - TRONG QUAÙ TRÌNH THI COÂNG NEÁU COÙ PHAÙT SINH VEÀ KYÕ THUAÄT, - BEÂTOÂNG MOÙNG,COÄT DAÀM, DAÀM, SAØN MAÙC 200 - BEÂTOÂNG LOÙT ÑAÙ 40x60 VÖÕA MAÙC XM100 - TÍNH MOÙNG THEO KEÁT QUAÛ KHAÛO SAÙT ÑÒA CHAÁT GHI CHÚ: TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MÓNG M1 KC-05 M1_1-11 M1_2-22 MÓNG M13
 39. 39. +0.000 -2.450 100 1800 100 1800 1002502501100400350600 2 Ø12a150 1 Ø12a150 3 Ø8a150 MĐTN 4 3Ø20 4 3Ø20 100 1600 100 1600 1001800100 1800 3 Ø8a150 1 Ø12a150 2 Ø12a150 50 300 50 5045050 4 6Ø20 +0.000 -2.450 1 Ø8a150 2 Ø12a150 2 Ø12a150 1600 1600 3504001100250250 2450 3 2Ø18 MĐTN 4 2Ø18 33 1 Ø8a150 2 Ø12a150 2 Ø12a150 100 1600 100 1800 1001600100 1600 50 300 50 5030050 4 4Ø18 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MÓNG M2, M3 KC-06 M2_1-11 M22 M3_1-13 M34
 40. 40. -2.450 2 4Ø22 4 2Ø14 5 Ø8a300 7 Ø12a150 6 Ø12a150 1001600100 1600 200300250100 750100 3 4Ø22 400 2 2Ø22 BC 1 11225 2100 475 600400600 1600 450 300 300 300 7 Ø12a150 6 Ø12a150 3800 3800 22 10 6Ø20 9 Ø8a150 12 4Ø18 8 Ø8a150 PHAÛI BAÙO THIEÁT KEÁ ÑEÅ CUØNG NHAU GIAÛI QUYEÁT (LIEÂN KEÁT VÔÙI TÖÔØNG, KEÅ CAÛ TÖÔØNG HOÄP GEN,TÖÔØNG BOÙ NEÀN) - KEÁT HÔÏP VÔÙI BVKT KHI THI COÂNG - KHI THI COÂNG COÄT NHÔÙ CHÔØ THEÙP RAÂU þ6a500, L=500 + COÁT ÑAI þ6a200 BOÁ TRÍ KHOAÛNG 2/4 NHÒP ( VÒ TRÍ ÑOAÏN GIÖÕA NHÒP) + COÁT ÑAI þ6a100 BOÁ TRÍ KHOAÛNG 1/4 NHÒP ( VÒ TRÍ 2 ÑOAÏN ÑAÀU NHÒP) - CAÙC DAÀM, ÑAØ THEÅ HIEÄN BAÈNG 1 MAËT CAÉT; COÁT ÑAI ÑÖÔÏC BOÁ TRÍ NHÖ SAU: - DUØNG THEÙP AII CHO LOAÏI THEÙP COÙ ÑÖÔØNG KÍNH THANH þ>=10 (TCVN 356: 2005) - DUØNG THEÙP AI CHO LOAÏI THEÙP COÙ ÑÖÔØNG KÍNH THANH þ<10 (TCVN 356: 2005) - TRONG QUAÙ TRÌNH THI COÂNG NEÁU COÙ PHAÙT SINH VEÀ KYÕ THUAÄT, - BEÂTOÂNG MOÙNG,COÄT DAÀM, DAÀM, SAØN MAÙC 200 - BEÂTOÂNG LOÙT ÑAÙ 40x60 VÖÕA MAÙC XM100 - TÍNH MOÙNG THEO KEÁT QUAÛ KHAÛO SAÙT ÑÒA CHAÁT GHI CHÚ: +0.000 BC -2.450 1 1 1 Ø10a150 2 4Ø22 3 4Ø22 4 2Ø14 5 Ø8a300 6 Ø12a150 10 3Ø20 11 2Ø18 8 Ø8a150 9 Ø8a150 2 2Ø22 100 1225 2100 475 100 3800 600350400850750100 2450 925 450 1800 300 325 1 Ø10a150 1 Ø10a150 MĐTN10 3Ø20 12 2Ø18 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MÓNG M4 KC-07 M4_1-11 M43 M4_2-22
 41. 41. +0.000 E -2.450 100 2200 100 2200 1002502501100400350600 50 50 1 Ø12a150 2 Ø12a150 3 Ø8a150 4 3Ø20 MĐTN 5 3Ø20 2 1 Ø12a150 2 Ø12a150 3 Ø8a150 1002200100 2200 100 1800 100 1800 50 300 50 5045050 5 6Ø20 PHAÛI BAÙO THIEÁT KEÁ ÑEÅ CUØNG NHAU GIAÛI QUYEÁT (LIEÂN KEÁT VÔÙI TÖÔØNG, KEÅ CAÛ TÖÔØNG HOÄP GEN,TÖÔØNG BOÙ NEÀN) - KEÁT HÔÏP VÔÙI BVKT KHI THI COÂNG - KHI THI COÂNG COÄT NHÔÙ CHÔØ THEÙP RAÂU þ6a500, L=500 + COÁT ÑAI þ6a200 BOÁ TRÍ KHOAÛNG 2/4 NHÒP ( VÒ TRÍ ÑOAÏN GIÖÕA NHÒP) + COÁT ÑAI þ6a100 BOÁ TRÍ KHOAÛNG 1/4 NHÒP ( VÒ TRÍ 2 ÑOAÏN ÑAÀU NHÒP) - CAÙC DAÀM, ÑAØ THEÅ HIEÄN BAÈNG 1 MAËT CAÉT; COÁT ÑAI ÑÖÔÏC BOÁ TRÍ NHÖ SAU: - DUØNG THEÙP AII CHO LOAÏI THEÙP COÙ ÑÖÔØNG KÍNH THANH þ>=10 (TCVN 356: 2005) - DUØNG THEÙP AI CHO LOAÏI THEÙP COÙ ÑÖÔØNG KÍNH THANH þ<10 (TCVN 356: 2005) - TRONG QUAÙ TRÌNH THI COÂNG NEÁU COÙ PHAÙT SINH VEÀ KYÕ THUAÄT, - BEÂTOÂNG MOÙNG,COÄT DAÀM, DAÀM, SAØN MAÙC 200 - BEÂTOÂNG LOÙT ÑAÙ 40x60 VÖÕA MAÙC XM100 - TÍNH MOÙNG THEO KEÁT QUAÛ KHAÛO SAÙT ÑÒA CHAÁT GHI CHÚ: TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MÓNG M5 KC-08 M5_1-11M53
 42. 42. +0.000 -2.450 1 Ø12a150 1 Ø12a150 2 Ø8a150 100 2000 100 2000 1002502501100400350600 50 50 MĐTN 4 3Ø203 3Ø20 100 2000 100 2000 1002000100 2000 50 300 50 5045050 1 Ø12a150 1 Ø12a150 2 Ø8a150 3 6Ø20 PHAÛI BAÙO THIEÁT KEÁ ÑEÅ CUØNG NHAU GIAÛI QUYEÁT (LIEÂN KEÁT VÔÙI TÖÔØNG, KEÅ CAÛ TÖÔØNG HOÄP GEN,TÖÔØNG BOÙ NEÀN) - KEÁT HÔÏP VÔÙI BVKT KHI THI COÂNG - KHI THI COÂNG COÄT NHÔÙ CHÔØ THEÙP RAÂU þ6a500, L=500 + COÁT ÑAI þ6a200 BOÁ TRÍ KHOAÛNG 2/4 NHÒP ( VÒ TRÍ ÑOAÏN GIÖÕA NHÒP) + COÁT ÑAI þ6a100 BOÁ TRÍ KHOAÛNG 1/4 NHÒP ( VÒ TRÍ 2 ÑOAÏN ÑAÀU NHÒP) - CAÙC DAÀM, ÑAØ THEÅ HIEÄN BAÈNG 1 MAËT CAÉT; COÁT ÑAI ÑÖÔÏC BOÁ TRÍ NHÖ SAU: - DUØNG THEÙP AII CHO LOAÏI THEÙP COÙ ÑÖÔØNG KÍNH THANH þ>=10 (TCVN 356: 2005) - DUØNG THEÙP AI CHO LOAÏI THEÙP COÙ ÑÖÔØNG KÍNH THANH þ<10 (TCVN 356: 2005) - TRONG QUAÙ TRÌNH THI COÂNG NEÁU COÙ PHAÙT SINH VEÀ KYÕ THUAÄT, - BEÂTOÂNG MOÙNG,COÄT DAÀM, DAÀM, SAØN MAÙC 200 - BEÂTOÂNG LOÙT ÑAÙ 40x60 VÖÕA MAÙC XM100 - TÍNH MOÙNG THEO KEÁT QUAÛ KHAÛO SAÙT ÑÒA CHAÁT GHI CHÚ: TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MÓNG M6 KC-09 M6_1-11 M62
 43. 43. -2.450 7 4Ø22 3 2Ø14 2 4Ø22 6 Ø12a150 1 Ø10a150 4 Ø8a300 1001800100 1800 200300250100 750 400 5 Ø12a150 7 2Ø22 +0.000 A B C -2.450 500 1500 1800 1 Ø10a150 2 4Ø22 3 2Ø14 4 Ø8a300 5 Ø12a150 6 Ø12a150 9 2Ø18 8 Ø8a150 10 Ø8a150 12 2Ø18 8 Ø8a150 7 4Ø22 1 Ø10a150 1 Ø10a150 500300 300 300 1 Ø10a150 600350400850750100 2450 100 650 1800 2100 650 100 5200 7 2Ø22 MĐTN9 2Ø18 11 2Ø18 14 2Ø18 13 2Ø18 A B C 1 1 2 2 8 Ø8a150 5 Ø12a150 10 Ø8a150 8 Ø8a150 6 Ø12a150 1001800100 1800 400 300 300 300 300 300 300 100 650 1800 2100 650 100 5200 9 4Ø18 11 4Ø18 13 4Ø18 PHAÛI BAÙO THIEÁT KEÁ ÑEÅ CUØNG NHAU GIAÛI QUYEÁT (LIEÂN KEÁT VÔÙI TÖÔØNG, KEÅ CAÛ TÖÔØNG HOÄP GEN,TÖÔØNG BOÙ NEÀN) - KEÁT HÔÏP VÔÙI BVKT KHI THI COÂNG - KHI THI COÂNG COÄT NHÔÙ CHÔØ THEÙP RAÂU þ6a500, L=500 + COÁT ÑAI þ6a200 BOÁ TRÍ KHOAÛNG 2/4 NHÒP ( VÒ TRÍ ÑOAÏN GIÖÕA NHÒP) + COÁT ÑAI þ6a100 BOÁ TRÍ KHOAÛNG 1/4 NHÒP ( VÒ TRÍ 2 ÑOAÏN ÑAÀU NHÒP) - CAÙC DAÀM, ÑAØ THEÅ HIEÄN BAÈNG 1 MAËT CAÉT; COÁT ÑAI ÑÖÔÏC BOÁ TRÍ NHÖ SAU: - DUØNG THEÙP AII CHO LOAÏI THEÙP COÙ ÑÖÔØNG KÍNH THANH þ>=10 (TCVN 356: 2005) - DUØNG THEÙP AI CHO LOAÏI THEÙP COÙ ÑÖÔØNG KÍNH THANH þ<10 (TCVN 356: 2005) - TRONG QUAÙ TRÌNH THI COÂNG NEÁU COÙ PHAÙT SINH VEÀ KYÕ THUAÄT, - BEÂTOÂNG MOÙNG,COÄT DAÀM, DAÀM, SAØN MAÙC 200 - BEÂTOÂNG LOÙT ÑAÙ 40x60 VÖÕA MAÙC XM100 - TÍNH MOÙNG THEO KEÁT QUAÛ KHAÛO SAÙT ÑÒA CHAÁT GHI CHÚ: TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MÓNG M7 KC-10 M7_1-11 M7_2-22 M73
 44. 44. PHAÛI BAÙO THIEÁT KEÁ ÑEÅ CUØNG NHAU GIAÛI QUYEÁT (LIEÂN KEÁT VÔÙI TÖÔØNG, KEÅ CAÛ TÖÔØNG HOÄP GEN,TÖÔØNG BOÙ NEÀN) - KEÁT HÔÏP VÔÙI BVKT KHI THI COÂNG - KHI THI COÂNG COÄT NHÔÙ CHÔØ THEÙP RAÂU þ6a500, L=500 + COÁT ÑAI þ6a200 BOÁ TRÍ KHOAÛNG 2/4 NHÒP ( VÒ TRÍ ÑOAÏN GIÖÕA NHÒP) + COÁT ÑAI þ6a100 BOÁ TRÍ KHOAÛNG 1/4 NHÒP ( VÒ TRÍ 2 ÑOAÏN ÑAÀU NHÒP) - CAÙC DAÀM, ÑAØ THEÅ HIEÄN BAÈNG 1 MAËT CAÉT; COÁT ÑAI ÑÖÔÏC BOÁ TRÍ NHÖ SAU: - DUØNG THEÙP AII CHO LOAÏI THEÙP COÙ ÑÖÔØNG KÍNH THANH þ>=10 (TCVN 356: 2005) - DUØNG THEÙP AI CHO LOAÏI THEÙP COÙ ÑÖÔØNG KÍNH THANH þ<10 (TCVN 356: 2005) - TRONG QUAÙ TRÌNH THI COÂNG NEÁU COÙ PHAÙT SINH VEÀ KYÕ THUAÄT, - BEÂTOÂNG MOÙNG,COÄT DAÀM, DAÀM, SAØN MAÙC 200 - BEÂTOÂNG LOÙT ÑAÙ 40x60 VÖÕA MAÙC XM100 - TÍNH MOÙNG THEO KEÁT QUAÛ KHAÛO SAÙT ÑÒA CHAÁT GHI CHÚ: +0.000 -4.700 1 Ø12a150 2 Ø12a150 3 Ø8a150 1001800100 1800 1002502503750350600 MĐTN -2.250 4 3Ø20 4 3Ø20 3 Ø8a150 1 Ø12a150 2 Ø12a150 100 1600 100 1600 1001800100 1800 50 300 50 5045050 4 6Ø20 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MÓNG M2* KC-11 M2*_1-11 M2*2
 45. 45. PHAÛI BAÙO THIEÁT KEÁ ÑEÅ CUØNG NHAU GIAÛI QUYEÁT (LIEÂN KEÁT VÔÙI TÖÔØNG, KEÅ CAÛ TÖÔØNG HOÄP GEN,TÖÔØNG BOÙ NEÀN) - KEÁT HÔÏP VÔÙI BVKT KHI THI COÂNG - KHI THI COÂNG COÄT NHÔÙ CHÔØ THEÙP RAÂU þ6a500, L=500 + COÁT ÑAI þ6a200 BOÁ TRÍ KHOAÛNG 2/4 NHÒP ( VÒ TRÍ ÑOAÏN GIÖÕA NHÒP) + COÁT ÑAI þ6a100 BOÁ TRÍ KHOAÛNG 1/4 NHÒP ( VÒ TRÍ 2 ÑOAÏN ÑAÀU NHÒP) - CAÙC DAÀM, ÑAØ THEÅ HIEÄN BAÈNG 1 MAËT CAÉT; COÁT ÑAI ÑÖÔÏC BOÁ TRÍ NHÖ SAU: - DUØNG THEÙP AII CHO LOAÏI THEÙP COÙ ÑÖÔØNG KÍNH THANH þ>=10 (TCVN 356: 2005) - DUØNG THEÙP AI CHO LOAÏI THEÙP COÙ ÑÖÔØNG KÍNH THANH þ<10 (TCVN 356: 2005) - TRONG QUAÙ TRÌNH THI COÂNG NEÁU COÙ PHAÙT SINH VEÀ KYÕ THUAÄT, - BEÂTOÂNG MOÙNG,COÄT DAÀM, DAÀM, SAØN MAÙC 200 - BEÂTOÂNG LOÙT ÑAÙ 40x60 VÖÕA MAÙC XM100 - TÍNH MOÙNG THEO KEÁT QUAÛ KHAÛO SAÙT ÑÒA CHAÁT GHI CHÚ: +0.000 -4.700 1 Ø12a150 1 Ø12a150 2 Ø8a150 6003504000250100 4700 100 1600 100 1600 50 50 4 3Ø18 3 3Ø18 2 Ø8a150 1 Ø12a150 1 Ø12a150 100 1600 100 1600 1001600100 1600 50 300 50 5030050 4 6Ø18 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MÓNG M3* KC-12 M3*_1-11M3*2 MĐTN -2.250
 46. 46. PHAÛI BAÙO THIEÁT KEÁ ÑEÅ CUØNG NHAU GIAÛI QUYEÁT (LIEÂN KEÁT VÔÙI TÖÔØNG, KEÅ CAÛ TÖÔØNG HOÄP GEN,TÖÔØNG BOÙ NEÀN) - KEÁT HÔÏP VÔÙI BVKT KHI THI COÂNG - KHI THI COÂNG COÄT NHÔÙ CHÔØ THEÙP RAÂU þ6a500, L=500 + COÁT ÑAI þ6a200 BOÁ TRÍ KHOAÛNG 2/4 NHÒP ( VÒ TRÍ ÑOAÏN GIÖÕA NHÒP) + COÁT ÑAI þ6a100 BOÁ TRÍ KHOAÛNG 1/4 NHÒP ( VÒ TRÍ 2 ÑOAÏN ÑAÀU NHÒP) - CAÙC DAÀM, ÑAØ THEÅ HIEÄN BAÈNG 1 MAËT CAÉT; COÁT ÑAI ÑÖÔÏC BOÁ TRÍ NHÖ SAU: - DUØNG THEÙP AII CHO LOAÏI THEÙP COÙ ÑÖÔØNG KÍNH THANH þ>=10 (TCVN 356: 2005) - DUØNG THEÙP AI CHO LOAÏI THEÙP COÙ ÑÖÔØNG KÍNH THANH þ<10 (TCVN 356: 2005) - TRONG QUAÙ TRÌNH THI COÂNG NEÁU COÙ PHAÙT SINH VEÀ KYÕ THUAÄT, - BEÂTOÂNG MOÙNG,COÄT DAÀM, DAÀM, SAØN MAÙC 200 - BEÂTOÂNG LOÙT ÑAÙ 40x60 VÖÕA MAÙC XM100 - TÍNH MOÙNG THEO KEÁT QUAÛ KHAÛO SAÙT ÑÒA CHAÁT GHI CHÚ: +0.000 -4.700 100 2200 100 2200 1002502503750350600 50 50 1 Ø12a150 2 Ø12a150 4 Ø8a150 5 3Ø20 3 3Ø20 4 Ø8a150 66 7 7 4 Ø8a150 1 Ø12a150 2 Ø12a150 100 1800 100 1800 1002200100 2200 50 300 50 5045050 5 6Ø20 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MÓNG M5* KC-13 M5*_1-11 M5*2 MĐTN -2.250
 47. 47. PHAÛI BAÙO THIEÁT KEÁ ÑEÅ CUØNG NHAU GIAÛI QUYEÁT (LIEÂN KEÁT VÔÙI TÖÔØNG, KEÅ CAÛ TÖÔØNG HOÄP GEN,TÖÔØNG BOÙ NEÀN) - KEÁT HÔÏP VÔÙI BVKT KHI THI COÂNG - KHI THI COÂNG COÄT NHÔÙ CHÔØ THEÙP RAÂU þ6a500, L=500 + COÁT ÑAI þ6a200 BOÁ TRÍ KHOAÛNG 2/4 NHÒP ( VÒ TRÍ ÑOAÏN GIÖÕA NHÒP) + COÁT ÑAI þ6a100 BOÁ TRÍ KHOAÛNG 1/4 NHÒP ( VÒ TRÍ 2 ÑOAÏN ÑAÀU NHÒP) - CAÙC DAÀM, ÑAØ THEÅ HIEÄN BAÈNG 1 MAËT CAÉT; COÁT ÑAI ÑÖÔÏC BOÁ TRÍ NHÖ SAU: - DUØNG THEÙP AII CHO LOAÏI THEÙP COÙ ÑÖÔØNG KÍNH THANH þ>=10 (TCVN 356: 2005) - DUØNG THEÙP AI CHO LOAÏI THEÙP COÙ ÑÖÔØNG KÍNH THANH þ<10 (TCVN 356: 2005) - TRONG QUAÙ TRÌNH THI COÂNG NEÁU COÙ PHAÙT SINH VEÀ KYÕ THUAÄT, - BEÂTOÂNG MOÙNG,COÄT DAÀM, DAÀM, SAØN MAÙC 200 - BEÂTOÂNG LOÙT ÑAÙ 40x60 VÖÕA MAÙC XM100 - TÍNH MOÙNG THEO KEÁT QUAÛ KHAÛO SAÙT ÑÒA CHAÁT GHI CHÚ: +0.000 -4.700 1 Ø12a150 1 Ø12a150 3 Ø8a150 100 2000 100 2000 1002502503750350600 2 3Ø20 2 3Ø20 1 Ø12a150 1 Ø12a150 100 2000 100 2000 1002000100 2000 50 300 50 5045050 2 6Ø20 3 Ø8a150 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MÓNG M6* KC-14 M6*_1-11 M6*2 MĐTN -2.250
 48. 48. +0.000 1001250 1350 100 400 100 400 100 200 100 400 +0.0001 3Ø10 2 Ø6a150 1001250100 1350 100 400 100 400 +0.000 1 6Ø16 3501750200700100 7 Ø6a150 +0.000 3501950100 100 200 100 +0.000 -2.450 3502000100 2450 100 500 100 100700100 100 500 100 1001250350 ĐÀ KIỀNG XÂY ĐÁ HỘC VỮA XI MĂNG M75 BT LÓT ĐÁ 40x60 M100 100 200 100 200 1 2Ø14 2 Ø6a100 7 7 100200100 200200 100100200 1 2Ø14 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MC MÓNG ĐÁ KC-15 MC. BÓ NỀN 1-11 MC. MÓNG ĐÁ 3-33 MC. BÓ NỀN 2-22 MC. 4-4 GĐM4 MC. BÓ NỀN 5-55 GỐI ĐÁ MC GHG7 GIẰNG HG6
 49. 49. DE -2.450 -4.700 3600 300 3225 450 10 3Ø16 11 3Ø16 7 Ø6a150 M3* D E -2.450 -4.700 3600 7 Ø6a150 8 3Ø16 9 3Ø16 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM CHI TIẾT GĐM KC-16 GĐM - C31 GĐM - C42
 50. 50. 5 6 7 300 3600 300 3900 300 1 3Ø16 2 3Ø16 1 3Ø16 2 3Ø16 42003900 7 Ø6a150 7 Ø6a150 7 98 300 3900 300 3900 300 3 3Ø16 4 3Ø16 3 3Ø16 4 3Ø16 42004200 7 Ø6a150 7 Ø6a150 9 10 300 3900 300 6 3Ø16 5 3Ø16 4200 7 Ø6a150 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM CHI TIẾT GĐM KC-17 GĐM - A11 GĐM - A22 GĐM - A33
 51. 51. DE -2.450 -4.700 300 3225 450 3600 10 3Ø16 9 3Ø16 7 Ø6a150 DE -2.450 -4.700 300 3225 450 3600 10 3Ø16 9 3Ø16 7 Ø6a150 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM CHI TIẾT GĐM KC-18 GĐM - C11 GĐM - C22
 52. 52. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 A B C D E ĐK1 (200x350) K3D1(200x350) K3D1(200x350) K1D1(200x350) K1D1(200x350) K1D1(200x350) K1D1(200x350) ĐK2 (200x350) K2D1(200x350) K2D1(200x350) K2D1(200x350) K2D1(200x350) DCT (200x350) ĐK1 (200x350) 4200 4200 4200 4200 3900 4200 8400 4200 37500 3600360021001800 11100 ĐK1 (200x350) ĐK1 (200x350) ĐK1 (200x350) ĐK1 (200x350)ĐK1 (200x350) ĐK1 (200x350) ĐK1 (200x350) ĐK1 (200x350) ĐK1 (200x350)ĐK1 (200x350) ĐK1 (200x350) ĐK1 (200x350) ĐK1 (200x350) ĐK1 (200x350)ĐK1 (200x350)ĐK1 (200x350)ĐK1 (200x350) ĐK1 (200x350)ĐK1 (200x350)ĐK1 (200x350)ĐK1 (200x350) ĐK1 (200x350)ĐK1 (200x350)ĐK1 (200x350)ĐK1 (200x350) GM(400x100) GM (400x100) GM(400x100) 8 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MẶT BẰNG ĐÀ KIỀNG KC-20 MẶT BẰNG ĐÀ KIỀNG1
 53. 53. +0.000 1 2 3 42004200 4 3Ø18 1 3Ø18 3 3 4 4 1 3Ø18 300 3900 300 3900 300 130016001300130016001300 10 Ø6a200 10 Ø6a100 10 Ø6a100 10 Ø6a200 10 Ø6a100 4 3Ø18 3 3 4 4 3 3 3 3 10 Ø6a100 +0.000 3 4 5 42004200 2 3Ø18 2 3Ø18 300 3900 300 3900 300 130016001300130016001300 10 Ø6a100 10 Ø6a200 10 Ø6a100 10 Ø6a100 10 Ø6a200 10 Ø6a100 4 3Ø18 9 3Ø18 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 +0.000 5 6 7 42003900 3 3Ø18 9 3Ø18 3 3Ø18 9 3Ø18 9 3Ø18 300 3600 300 3900 300 130016001300130013001300 10 Ø6a100 10 Ø6a200 10 Ø6a100 10 Ø6a100 10 Ø6a200 10 Ø6a100 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM CHI TIẾT ĐK1 KC-21 ĐK1 - A1 ĐK1 - B2 ĐK1 - C3
 54. 54. +0.000 7 9 42004200 8 5 3Ø18 7 3Ø18 7 3Ø18 300 3900 300 3900 300 130016001300130016001300 10 Ø6a100 10 Ø6a200 10 Ø6a100 10 Ø6a100 10 Ø6a200 10 Ø6a100 5 3Ø18 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 10 Ø6a100 6 6 +0.000 9 10 4200 6 3Ø18 8 3Ø18 300 3900 300 130016001300 10 Ø6a200 10 Ø6a100 3 3 4 4 3 3 10 Ø6a100 6 6 4 3Ø18 1 3Ø18 200 350 10 Ø6a100 4 3Ø18 1 3Ø18 200 350 10 Ø6a200 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM CHI TIẾT ĐK1 KC-22 ĐK1 - D1 ĐK1 - E2 ĐK1_1-13 ĐK1_2-24
 55. 55. 2 3Ø16 1 3Ø16 3 Ø6a100 200 350 2 3Ø16 1 3Ø16 3 Ø6a200 200 350 +0.000 5 6 120015001200 1 3Ø16 2 3Ø16 3 Ø6a100 3 Ø6a200 3 Ø6a100 4 4 4 45 5 2 3Ø18 1 3Ø18 3 Ø6a100 200 350 2 3Ø18 1 3Ø18 5 Ø6a200 200 350 +0.000 5 6 350 120015001200 1 3Ø18 2 3Ø18 3 Ø6a100 5 Ø6a200 4 Ø6a100 7 7 8 8 7 7 +7.200 5 6 2 2 2 2 2728 2727 5 2Ø16 6 2Ø16 7 Ø6a150 3900 300 300 6 2Ø16 5 2Ø16 1 Ø8a100 3 Ø6a200 4 Ø6a200 2 Ø6a200 200 800 300 80 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM CHI TIẾT ĐK2, DCT KC-23 ĐK2_1-14 ĐK2_2-25ĐK26 DCT_1-17 DCT_2-28 DCT9 DX1 DX_1-12
 56. 56. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 A B C D E K2D2(200x600) K2D2(200x600) K2D2(200x600) K2D2(200x600) DD1 (200x350) K3D2(200x350) K3D2(200x350) K1D2(200x350) K2D2(200x350) K1D2(200x350) K2D2(200x350) K2D2(200x350) K1D2(200x350) K2D2(200x350) K1D2(200x350) DD2 (200x350) DD1 (200x350) DD1 (200x350) DD3 (200x350) DD4 (200x350) DD1 (200x350)DD1 (200x350) DD1 (200x350) DD1 (200x350) DD1 (200x350) DD1 (200x350) DD1 (200x350)DD1 (200x350) DD1 (200x350) DD1 (200x350)DD1 (200x350) DD1 (200x350)DD1 (200x350)DD1 (200x350) DD1 (200x350)DD1 (200x350) DD1 (200x350) DD1 (200x350) DD1 (200x350) DD1 (200x350) DD1 (200x350) DD1 (200x350)DD1 (200x350)DD1 (200x350) DD2 (200x350) DD2 (200x350)DD2 (200x350) DD2 (200x350)DD2 (200x350)DD2 (200x350) DD2 (200x350) K2D2(200x600) K1D2(200x350) K2D2(200x350) K3D2(200x350) K1D2(200x350) 4200 4200 4200 3450 750 3900 750 3450 8400 4200 37500 3600360021001800 11100 D = 100 D = 100 D = 100 D = 100 D = 100 D = 100 D = 100 D = 100 D = 100 D = 100 D = 100 D = 100 D = 100 D = 100 D = 100 D = 100 D = 100 D = 100 D = 100 D = 100 D = 100 D = 100 D = 100 D = 100D = 100 7501700 8 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MẶT BẰNG KẾT CẤU TẦNG 2 KC-24 MẶT BẰNG KẾT CẤU TẦNG 21
 57. 57. +3.600 1 2 3 1 Ø6a100 1 Ø6a200 1 Ø6a100 2 3Ø18 7 3Ø18 3 3 4 4 3 3 130016001300130016001300 42004200 3 3 4 4 3 37 3Ø18 2 3Ø18 1 Ø6a100 1 Ø6a200 1 Ø6a100 +3.600 3 4 5 130016001300130016001300 42004200 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 38 3Ø18 3 3Ø18 8 3Ø18 3 3Ø18 1 Ø6a100 1 Ø6a200 1 Ø6a100 1 Ø6a100 1 Ø6a200 1 Ø6a100 +3.600 5 6 7 1 Ø6a100 8 3Ø18 4 3Ø18 130016001300120015001200 42003900 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 39 3Ø18 4 3Ø18 1 Ø6a200 1 Ø6a100 1 Ø6a100 1 Ø6a200 1 Ø6a100 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM CHI TIẾT DẦM DD1 KC-25 DẦM DD1 - A1 DẦM DD1 - B2 DẦM DD1 - C3
 58. 58. +3.600 7 98 130016001300130016001300 42004200 3 3 4 4 3 3 3 3 4 4 3 39 3Ø18 5 3Ø18 10 3Ø18 5 3Ø18 1 Ø6a100 1 Ø6a200 1 Ø6a100 1 Ø6a100 1 Ø6a200 1 Ø6a100 +3.600 9 10 130016001300 4200 3 3 4 4 3 310 3Ø18 6 3Ø18 1 Ø6a1001 Ø6a100 1 Ø6a200 7 3Ø18 1 Ø6a100 200 100250 350 2 3Ø18 7 3Ø18 2 3Ø18 1 Ø6a200 200 350 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM CHI TIẾT DẦM DD1 KC-26 DẦM DD1 - D1 DẦM DD1 - E2 DD1_1-13 DD1_2-24
 59. 59. 250100 350 200 3 3Ø18 1 3Ø18 5 Ø6a100 3 3Ø18 1 3Ø18 5 Ø6a200 250100 350 200 +3.600 1 2 3 3 3 130016001300130016001300 42004200 1 3Ø18 3 3Ø18 5 Ø6a100 5 Ø6a100 5 Ø6a200 5 Ø6a100 5 Ø6a200 3 3Ø18 1 3Ø18 4 4 3 3 3 3 4 4 5 Ø6a100 1 3Ø18 3 3Ø18 5 Ø6a100 +3.600 3 4 5 1600260016001300 42004200 2 3Ø18 4 3Ø18 5 Ø6a100 5 Ø6a200 5 Ø6a100 5 Ø6a100 5 Ø6a200 4 3Ø18 2 3Ø18 13001300 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3Ø18 5 Ø6a100 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM DẦM DD2 KC-27 DD2_1-13 DD2_2-24 DD2 - A6 DD2 - B7
 60. 60. 1 3Ø18 2 3Ø18 80270 350 200 3 Ø6a100 1 3Ø18 2 3Ø18 80270 350 200 +3.600 2 3Ø18 1 3Ø18 3 Ø6a100 100250 350 200 +3.600 2 3Ø18 1 3Ø18 3 Ø6a200 100250 350 200 +3.600 5 6 1 1 750 1200 1500 1200 750 7503900750 1 3Ø18 2 3Ø18 1 1 1 1 1 12 2 3 Ø6a100 3 Ø6a100 3 Ø6a200 3 Ø6a100 3 Ø6a100 +3.600 5 6 120015001200 3900 1 3Ø18 2 3Ø18 3 Ø6a100 3 Ø6a200 3 Ø6a100 3 3 4 4 3 3 2 3Ø18 3 3Ø18 1 Ø6a100 120230 200 350 2 3Ø18 3 3Ø18 1 Ø6a200 120230 350 200 200 1100 1500 1100 200 200 3700 200 1 Ø6a100 1 Ø6a200 1 Ø6a100 2 3Ø18 3 3Ø18 7 7 8 8 7 7 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM DẦM DD3, DD4 KC-28 DD3_1-11 DD3_2-22 DD4_1-13 DD4_2-24 DD35 DD46 DCN_1-17 DCN_2-28 DCN9
 61. 61. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 A B C D E K2D3(200x600) DM1 (200x350) K2D3(200x350) K1D3(200x350) DM1 (200x350) DM1 (200x350) K3D3(200x350) K3D3(200x350) K2D3(200x600)K2D3(200x350) K1D3(200x350)K1D3(200x350) K2D3(200x600) K2D3(200x600) K3D3(200x350) DM1 (200x350) DM1 (200x350) DM1 (200x350) DM1 (200x350)DM1 (200x350) DM1 (200x350) DM1 (200x350) DM1 (200x350) DM1 (200x350) DM1 (200x350) DM1 (200x350) DM1 (200x350) DM1 (200x350) DM1 (200x350) K2D3(200x600)K2D3(200x350) K1D3(200x350) DM1 (200x350) K1D3(200x350) K3D3(200x350) K2D3(200x600)K2D3(200x350) K1D3(200x350) K1D3(200x350)K1D3(200x350) K2D3(200x600) K1D3(200x350) K2D3(200x600) K3D3(200x350) DM1 (200x350)DM1 (200x350)DM1 (200x350) DM1 (200x350)DM1 (200x350) DM1 (200x350) DM1 (200x350)DM1 (200x350) DM1 (200x350)DM1 (200x350) DM1 (200x350) DM1 (200x350)DM1 (200x350) DM1 (200x350)DM1 (200x350) 4200 4200 4200 4200 3900 4200 8400 4200 37500 3600360021001800 11100 D = 80 D = 80 D = 80 D = 80 D = 80 D = 80 D = 80 D = 80 D = 80 D = 80 D = 80 D = 80 D = 80 D = 80 D = 80 D = 80 D = 80 D = 80 D = 80 D = 80 D = 80 D = 80 D = 80 D = 80D = 80 K1D3(200x350)K1D3(200x350)K1D3(200x350) 8 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MẶT BẰNG KẾT CẤU TẦNG MÁI KC-29 MẶT BÀNG KẾT CẤU TẦNG MÁI1
 62. 62. +7.200 1 2 3 900 600 3600 4200 1 3Ø18 10 Ø6a100 10 Ø6a200 10 Ø6a100 11 2Ø18 12 Ø6a100 900 1300 1600 1300 1300 1600 1300 6 3Ø18 6 3Ø18 1 3Ø18 3 3 3 3 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 1 3Ø18 6 3Ø18 10 Ø6a100 10 Ø6a200 10 Ø6a100 +7.200 3 4 5 4200 4200 1300 1600 1300 1300 1600 1300 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 56 3Ø18 2 3Ø18 7 3Ø18 2 3Ø18 10 Ø6a100 10 Ø6a200 10 Ø6a100 10 Ø6a100 10 Ø6a200 10 Ø6a100 +7.200 5 6 7 3900 4200 10 Ø6a100 10 Ø6a200 7 3Ø18 3 3Ø18 1100 1700 1100 1300 1600 1300 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 57 3Ø18 3 3Ø18 10 Ø6a100 10 Ø6a100 10 Ø6a200 10 Ø6a100 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM CHI TIẾT DM1 KC-30 DM1 - A1 DM1 - B2 DM1 - C3
 63. 63. +7.200 7 9 4200 4200 1300 1600 1300 1300 1600 1300 8 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 5 58 3Ø18 4 3Ø18 8 3Ø18 4 3Ø18 10 Ø6a100 10 Ø6a200 10 Ø6a100 10 Ø6a100 10 Ø6a200 10 Ø6a100 +7.200 9 10 4200 900 1300 1600 1300 900 4 4 5 5 3 3 3 38 3Ø18 5 3Ø18 9 3Ø18 5 3Ø18 11 2Ø18 9 3Ø18 5 3Ø18 10 Ø6a100 10 Ø6a200 10 Ø6a100 12 Ø6a100 6 3Ø18 1 3Ø18 11 2Ø18 12 Ø6a100 80270 350 200 6 3Ø18 1 3Ø18 10 Ø6a200 80270 350 200 6 3Ø18 1 3Ø18 10 Ø6a100 27080 350 200 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM CHI TIẾT DM1 KC-31 DM1 - D1 DM1 - E2 DM1_1-13 DM1_2-24 DM1_3-35
 64. 64. 35 1,000 35 2 3Ø18 3 3Ø18 1 Ø6a100 200 350 2 3Ø18 3 3Ø18 1 Ø6a200 200 350 3 3Ø18 4 3Ø18 1 2Ø18 2 Ø6a100 27080 350 200 3 3Ø18 4 3Ø18 2 Ø6a200 80270 350 200 3 3Ø18 4 3Ø18 2 Ø6a100 27080 350 200 200 200 2 4Ø18 5 Ø6a200 350 200 3 Ø6a200 1 6Ø20 1 4Ø18 200 200 5 Ø6a200 200 350 2 6Ø20 4 Ø6a200 +0.000 +3.600 +7.200 +10.500 B C D E 1 Ø6a100 1 Ø6a200 1 Ø6a100 1 Ø6a100 1 Ø6a200 1 Ø6a100 1 Ø6a100 1 Ø6a200 1 Ø6a100 2 3Ø18 3 3Ø18 1 Ø6a100 1 Ø6a200 1 Ø6a100 1 Ø6a100 1 Ø6a200 1 Ø6a100 1 Ø6a100 1 Ø6a200 1 Ø6a100 2 3Ø18 3 3Ø18 1 6Ø20 600 700 600 600 700 600 1000 1350 975 925 1400 1000 200 900 1600 825 4 Ø6a100 4 Ø6a100 2 3Ø18 3 3Ø18 2 3Ø18 3 3Ø18 4 Ø6a200 4 Ø6a200 3 Ø6a100 2 3Ø18 3 3Ø18 2 3Ø18 3 3Ø18 3 Ø6a100 3 Ø6a100 3 Ø6a200 3 Ø6a100 3 Ø6a200 2100 3600 3600 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 3 3 3 34 4 4 4 5 5 5 5 66 66 6677 88 88 99 330036003600 200 200 1000 1350 975 350 925 1400 1000 200 900 700 700 600 350 925 1400 1100 900 1 2Ø18 3 3Ø18 4 3Ø18 3 3Ø18 4 3Ø18 3 3Ø18 4 3Ø18 3 3Ø18 4 3Ø18 3 3Ø18 1 2Ø18 4 3Ø18 2 Ø6a100 2 Ø6a100 2 Ø6a200 2 Ø6a100 2 Ø6a100 2 Ø6a200 2 Ø6a100 2 Ø6a100 2 Ø6a200 2 Ø6a100 2 Ø6a100 330035060020506003506002050600 4 Ø6a100 4 Ø6a200 4 Ø6a100 5 Ø6a100 5 Ø6a200 5 Ø6a100 4 Ø6a100 2 2Ø18 2 2Ø18 2 2Ø18 2 2Ø18 1 3Ø201 3Ø20 2 2Ø18 2 2Ø18 1 2Ø18 1 2Ø18 1 2Ø18 1 2Ø18 2 3Ø20 2 3Ø20 1 2Ø18 1 2Ø18 1 1 66 400 400 Thép râu giằng tường 6 Ø6a500 4 Ø6a100 3 Ø6a100 3 Ø6a100 3 Ø6a200 5 Ø6a100 5 Ø6a200 5 Ø6a100 4 Ø6a100 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH BAN QLDA-XD HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM KHUNG K1 KC-32 K1_1-11 K1_2-22 K1_3-33 K1_4-44 K1_5-55 K1_6-66 K1_7-77 K1_8-88 K1_9-99 K1.10
 65. 65. 1 3Ø18 350 200 3 3Ø18 2 Ø6a100 1 3Ø18 200 350 3 3Ø18 2 Ø6a200 2 3Ø20 4 3Ø20 11 Ø6a100 100250 350 200 5 2Ø22 2 3Ø20 4 3Ø20 11 Ø6a200 100250 350 200 5 2Ø22 100500 600 200 2 3Ø20 5 2Ø22 8 2Ø12 3 3Ø20 2 3Ø20 3 3Ø20 7 2Ø22 8 2Ø12 1 Ø8a100 100500 600 200 1 3Ø18 7 Ø6a100 27080 350 200 11 3Ø18 12 2Ø18 7 Ø6a200 200 80270 350 1 3Ø18 11 3Ø18 12 2Ø18 10 3Ø18 4 Ø8a100 200 80520 11 3Ø18 12 2Ø18 600 14 2Ø12 10 3Ø18 4 Ø8a100 80520 600 200 11 3Ø18 13 2Ø18 14 2Ø12 3 Ø6a200 200 200 1 4Ø18 200 350 5 Ø6a200 2 6Ø20 4 Ø6a200 350 200 2 6Ø20 4 4Ø18 3 Ø6a200 200 200 200 350 2 Ø6a200 1 3Ø20+0.000 +3.600 +7.200 +10.500 B C D E 200 600 700 600 350 850 1350 1150 1100 1400 850 350 1 3Ø18 1 Ø8a100 3 3Ø20 6 2Ø22 8 2Ø12 9 2Ø16 1 Ø8a100 11 Ø6a100 5 Ø6a100 200 600 700 600 350 3350 3350 350 1 Ø8a100 1 Ø8a100 1 Ø8a100 1 Ø8a100 2 3Ø20 7 2Ø22 7 2Ø22 3 3Ø20 2 3Ø20 3 3Ø20 7 2Ø22 5 2Ø22 2 3Ø20 4 3Ø20 700 600 350 3350 3350900 700 250 900 2 2Ø18 10 3Ø18 3 2Ø16 10 3Ø18 1 3Ø18 1 3Ø18 2 2Ø18 8 3Ø18 7 Ø6a100 6 Ø6a100 7 Ø6a200 6 Ø6a100 4 Ø8a100 4 Ø8a100 4 Ø8a100 4 Ø8a100 9 Ø6a100 5 Ø8a50 3 Ø6a100 1 3Ø18 1 3Ø18 5 Ø6a100 10 Ø8a50 4 Ø8a100 4 Ø8a100 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 7 7 1111 1212 1313 1414 1515 1515 2100 330060035020506006003502050600350 330036003600 12 Ø6a100 11 Ø6a200 13 2Ø18 11 3Ø1811 3Ø18 13 Ø18 12 2Ø18 11 3Ø18 12 2Ø18 11 3Ø18 2 Ø6a200 2 Ø6a200 2 Ø6a200 2 Ø6a200 2 Ø6a100 3 3Ø18 3 3Ø18 3 3Ø18 3600 3600 1 2Ø18 1 2Ø18 2 3Ø20 2 3Ø20 2 3Ø20 2 3Ø20 4 2Ø18 4 2Ø18 1 3Ø20 1 3Ø20 1 3Ø20 1 3Ø20 3 Ø6a100 500 400 4900 900 1755 3190 1755 900 4900 900 1750 3200 1750 500500 14 2Ø12 3 Ø6a200 5 Ø6a200 5 Ø6a100 4 Ø6a100 4 Ø6a200 4 Ø6a100 3 Ø6a100 3 Ø6a200 3 Ø6a100 2 Ø6a100 2 Ø6a200 2 Ø6a100 2 Ø6a100 2 Ø6a200 2 Ø6a100 2 Ø6a100 2 Ø6a200 2 Ø6a100 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH BAN QLDA-XD HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM KHUNG K2 KC-33 K2_1-11 K2_2-22 K2_3-33 K2_4-44 K2_5-55 K2_6-66 K2_7-77 K2_8-88 K2_9-99 K2_10-1010 K2_11-1111 K2_12-1212 K2_13-1313 K2_14-1414 K2_15-1515 K216
 66. 66. 200 350 1 3Ø18 2 3Ø18 3 Ø6a100 200 350 1 3Ø18 2 3Ø18 3 Ø6a100 200 350 1 3Ø18 2 3Ø18 3 Ø6a200 2 3Ø18 4 2Ø18 3 3Ø18 5 Ø6a100 5 4Ø18 6 Ø6a200 200 200 3 6Ø20 4 Ø6a200 350 200 +0.000 +3.600 +7.200 +10.500 A B C D E 1 1 2 2 3 3 4 4 2 2 2 2 3 3 3 3 200 600 700 600 200 1000 1350 975 350 925 1400 1000 200200 1600 750 1700 200 600 700 600 200 1000 1350 975 350 925 1400 1000 200 900 700 700 600 200 1000 1350 975 350 925 1400 1000 200 800 330035060020506003506002050600 330036003600 10500 1800 2100 3600 3600 11100 6 Ø6a100 6 Ø6a200 6 Ø6a100 6 Ø6a100 6 Ø6a200 1 Ø6a100 6 Ø6a100 6 Ø6a200 6 Ø6a100 6 Ø6a150 2 3Ø18 3 3Ø18 5 Ø6a100 1 Ø6a100 1 Ø6a100 1 Ø6a200 1 Ø6a100 1 Ø6a100 1 Ø6a200 1 Ø6a100 1 Ø6a100 1 Ø6a200 1 Ø6a100 1 Ø6a100 55 2 3Ø18 4 2Ø18 3 3Ø18 2 3Ø18 3 3Ø18 2 3Ø18 3 3Ø18 2 3Ø18 3 3Ø18 2 3Ø18 3 3Ø18 2 3Ø18 3 3Ø18 2 3Ø18 4 2Ø18 4 4 3 3 3 3 2 2 55 55 66 55 55 55 55 55 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 6 Ø6a100 6 Ø6a100 6 Ø6a100 4 Ø6a100 2 Ø6a100 2 Ø6a200 2 Ø6a100 1 Ø6a100 1 Ø6a200 1 Ø6a100 4 Ø6a100 4 Ø6a200 4 Ø6a100 4 Ø6a100 4 Ø6a200 4 Ø6a1001 Ø6a100 1 Ø6a200 1 Ø6a100 1 Ø6a100 1 Ø6a200 1 Ø6a100 6 Ø6a100 6 Ø6a200 1 3Ø18 2 3Ø18 1 3Ø18 2 3Ø18 1 3Ø18 2 3Ø18 1 3Ø18 2 3Ø18 5 2Ø18 5 2Ø18 1 2Ø18 1 2Ø18 1 2Ø18 1 2Ø18 3 3Ø20 3 3Ø20 1 2Ø18 1 2Ø18 2 2Ø18 2 2Ø18 3 3Ø20 3 3Ø20 2 2Ø18 2 2Ø18 2 2Ø18 2 2Ø18 300 300 300 3 Ø6a100 3 Ø6a100 3 Ø6a200 6 Ø6a100 6 Ø6a200 6 Ø6a200 6 Ø6a100 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH BAN QLDA-XD HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM KHUNG K3 KC-34 k3_1-11 k3_2-22 K3_3-33 K3_4-44 K3_5-55 K3_6-66 K37
 67. 67. 5 6 D E 4 Ø10a150 2 Ø12a120 12 Ø12a120 1 Ø12a120 8 Ø12a120 9 Ø12a120 7 Ø12a120 4 Ø10a120 1900 100 3900 1700 5300 6 2Ø18 11 1Ø18 7 Ø12a120 13 1Ø18 +0.000 DE 12 Ø12a120 1 Ø12a120 3 Ø10a150 5 Ø6a200 5 Ø6a200 3 Ø10a150 6 2Ø18 . 4 Ø10a150. . . 4 Ø10a150 200 1800 1000 4 Ø10a150 1728 1000 1450350 . 3 Ø10a150 2 Ø12a120 10 Ø12a120 1900 1700 1700 DE 3 Ø10a150 3 Ø10a150 9 Ø12a120 8 Ø12a120 5 Ø6a200 5 Ø6a200 4 Ø10a120 . . 4 Ø10a120. . . 9 Ø12a120 . 200 1800 1000 1630 1000 7 Ø12a120 1900 3400 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM KẾT CẤU CẦU THANG KC-35 MB. KC CẦU THANG1 MC 1-12 MC 2-23
 68. 68. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 A B C D E -- 2 2 9 Ø8a150 10 Ø8a150 9 Ø8a150 10 Ø8a150 9 Ø8a150 3 Ø8a150 2 Ø8a150 4200 4200 4200 4200 3900 4200 8400 4200 37500 3600360021001800 11100 22 11 24 Ø8a150 23 Ø8a150 11 8 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MB. BỐ TRÍ THÉP DƯỚI SÀN TẦNG 2 KC-36 MẶT BẰNG BỐ TRÍ THÉP DƯỚI SÀN TẦNG 21
 69. 69. 80 1,085 80 80 1,085 80 80 1,085 80 80 1,085 80 80 2,000 80 80 2,000 80 80 2,000 80 80 2,000 80 80 2,000 80 80 2,000 80 80 2,000 80 80 2,000 80 80 2,000 80 80 2,000 80 80 1,600 80 80 1,60080 80 1,600 80 80 1,600 80 80 1,200 80 80 1,200 80 80 1,200 80 80 1,085 80 80 1,085 80 80 1,085 80 80 1,085 80 80 1,200 80 65 2,610 65 80 2,585 80 80 1,085 80 80 1,085 80 80 1,085 80 80 1,085 80 80 2,000 80 80 2,000 80 80 2,000 80 80 2,000 80 80 2,000 80 80 2,000 80 80 2,000 80 80 2,000 80 80 2,000 80 80 2,000 80 80 1,600 80 80 1,600 80 80 1,600 80 80 1,600 80 80 1,200 80 80 1,200 80 80 1,200 80 80 1,085 80 80 1,085 80 80 1,085 80 80 1,085 80 80 1,200 80 65 820 65 65 820 65 1 2 3 4 5 6 7 9 10 A B C D E -- 2 2 4200 4200 4200 4200 3900 4200 8400 4200 37500 3600360021001800 11100 22 11 11 11 Ø10a150 11 Ø10a150 11 Ø10a150 11 Ø10a150 17 Ø10a150 17 Ø10a150 17 Ø10a150 17 Ø10a150 11 Ø10a150 11 Ø10a150 19 Ø10a150 14 Ø10a150 14 Ø10a150 14 Ø10a150 14 Ø10a150 15 Ø10a150 15 Ø10a150 15 Ø10a150 15 Ø10a150 13 Ø10a150 13 Ø10a150 13 Ø10a150 13 Ø10a150 25 Ø10a150 8 Ø10a150 4 Ø10a150 4 Ø10a150 14 Ø10a150 14 Ø10a150 14 Ø10a150 14 Ø10a150 20 Ø10a150 17 Ø10a150 17 Ø10a150 15 Ø10a150 15 Ø10a150 15 Ø10a15015 Ø10a150 17 Ø10a150 15 Ø10a150 15 Ø10a150 15 Ø10a150 15 Ø10a150 15 Ø10a150 15 Ø10a150 13 Ø10a150 13 Ø10a150 13 Ø10a150 13 Ø10a150 22 Ø10a150 15 Ø10a150 15 Ø10a150 15 Ø10a150 15 Ø10a150 15 Ø10a150 15 Ø10a150 11 Ø10a150 11 Ø10a150 675 675 675 675 675 675 675 675 675 675 22 Ø10a150 22 Ø10a150 22 Ø10a150 22 Ø10a150 22 Ø10a150 22 Ø10a150 22 Ø10a150 17 Ø10a150 17 Ø10a150 11 Ø10a150 8 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MB. BỐ TRÍ THÉP TRÊN SÀN TẦNG 2 KC-37 MẶT BẰNG BỐ TRÍ THÉP TRÊN SÀN TẦNG 21
 70. 70. 1 2 3 1000100022001000100022001000 20040002004000200 9 Ø8a150 10 Ø8a150 11 Ø10a150 16 Ø6a200 15 Ø10a150 16 Ø6a200 15 Ø10a150 16 Ø6a200. . . 10 Ø8a1509 Ø8a150 9 Ø8a150 10 Ø8a150 3 4 5 200900220010001000220010001000 20040002004000200 9 Ø8a150 10 Ø8a150 15 Ø10a150 16 Ø6a200 15 Ø10a150 16 Ø6a200 11 Ø10a150 16 Ø6a200. . 10 Ø8a150 10 Ø8a1509 Ø8a150 9 Ø8a150 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM CHI TIẾT MC SÀN TẦNG 2 KC-38 ST2_1-1 A1 ST2_1-1 B2
 71. 71. +3.600 5 6 5 2Ø14 6 2Ø6 1 Ø6a200 4 Ø10a150 3 Ø8a150 2 Ø8a150 8 Ø10a150 7 Ø6a200 3 Ø8a150 2 Ø8a150 5 2Ø14 6 2Ø6 1 Ø6a200 1 Ø6a200 3 Ø8a150 2 Ø8a150 80 670 3800 200 570 80 7503900750 50080 80 570 200 3700 200 570 80 BCDE 200 3400 200 3400 200 1900 200 9 Ø8a150 10 Ø8a150 11 Ø10a150 12 Ø6a200 12 Ø6a200 13 Ø10a150 14 Ø10a150 29 Ø6a200 200 900 2600 2600 1000 600 900 500 200 10 Ø8a1509 Ø8a150 10 Ø8a1509 Ø8a150 9 Ø8a150 9 Ø8a150 15 Ø10a150 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM CHI TIẾT MC SÀN TẦNG 2 KC-39 ST2_3-31 ST2_2-22
 72. 72. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 A B C D E 1 1 22 5 Ø6a150 5 Ø6a150 5 Ø6a150 3 Ø6a150 14 Ø6a200 14 Ø6a200 15 Ø6a200 15 Ø6a200 18 Ø6a200 13 Ø6a200 13 Ø6a200 13 Ø6a200 28 Ø6a200 28 Ø6a200 18 Ø6a200 4200 4200 4200 4200 3900 4200 8400 4200 37500 3600360021001800 11100 8 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MB. BỐ TRÍ THÉP DƯỚI SÀN TẦNG MẤI KC-40 MẶT BẰNG BỐ TRÍ THÉP DƯỚI TẦNG MÁI1
 73. 73. 65 970 65 65 970 65 65 1,080 65 65 1,080 65 65 1,080 65 65 2,000 65 65 2,000 65 65 2,000 65 65 2,000 65 65 2,000 65 65 2,000 65 65 2,000 65 65 2,000 65 65 2,000 65 65 2,000 65 65 2,000 65 65 2,000 65 65 2,000 65 65 2,000 65 65 2,000 65 65 2,000 65 65 970 65 65 970 65 65 970 65 65 970 65 65 970 65 65 970 65 65 1,600 65 65 1,600 65 65 1,600 65 65 1,600 65 65 1,600 65 65 1,600 65 65 1,600 65 65 1,600 65 65 1,600 65 65 2,000 65 65 2,00065 65 2,000 65 65 2,000 65 65 2,000 65 65 2,000 65 65 2,000 65 65 2,000 65 65 2,000 65 65 970 65 65 970 65 65 970 65 65 970 65 65 970 65 65 1,200 65 65 1,200 65 65 1,200 65 65 1,200 65 65 1,200 65 65 1,200 65 65 1,200 65 65 1,200 65 1 2 3 4 5 6 7 9 10 A B C D E12 Ø8a150 1 1 22 4200 4200 4200 4200 3900 4200 8400 4200 37500 3600360021001800 11100 10 Ø8a150 10 Ø8a150 10 Ø8a150 10 Ø8a150 10 Ø8a150 10 Ø8a150 10 Ø8a150 10 Ø8a150 10 Ø8a150 10 Ø8a150 8 Ø8a150 8 Ø8a150 8 Ø8a150 8 Ø8a150 8 Ø8a150 8 Ø8a150 8 Ø8a150 8 Ø8a150 8 Ø8a150 6 Ø8a150 6 Ø8a150 6 Ø8a150 6 Ø8a150 6 Ø8a150 6 Ø8a150 6 Ø8a150 6 Ø8a150 12 Ø8a150 12 Ø8a150 12 Ø8a150 12 Ø8a150 12 Ø8a150 17 Ø8a150 12 Ø8a150 17 Ø8a150 17 Ø8a150 17 Ø8a150 17 Ø8a150 17 Ø8a150 17 Ø8a150 17 Ø8a150 17 Ø8a150 12 Ø8a150 12 Ø8a150 12 Ø8a150 12 Ø8a150 12 Ø8a150 6 Ø8a150 6 Ø8a150 8 Ø8a150 8 Ø8a150 8 Ø8a150 8 Ø8a150 8 Ø8a150 8 Ø8a150 8 Ø8a150 8 Ø8a150 8 Ø8a150 8 Ø8a150 21 Ø6a200 8 Ø8a150 8 Ø8a150 8 Ø8a150 8 Ø8a150 8 Ø8a150 17 Ø8a150 25 Ø8a150 25 Ø8a150 25 Ø8a150 25 Ø8a150 25 Ø8a150 25 Ø8a150 25 Ø8a150 25 Ø8a150 17 Ø8a150 8 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MB. BỐ TRÍ THÉP TRÊN SÀN MÁI KC-41 MẶT BẰNG BỐ TRÍ THÉP TRÊN TẦNG MÁI1
 74. 74. BCDE 900 3600 3600 2100 900 80 720 200 900 1600 900 200 900 1600 900 200 500 900 500 200 720 80 1 2Ø14 2 2Ø6 3 Ø6a150 4 Ø6a150 3 Ø6a150 5 Ø6a150 6 Ø8a150 7 Ø6a200 8 Ø8a150 9 Ø6a200 10 Ø8a150 11 Ø6a200 12 Ø8a15013 Ø6a200 13 Ø6a200 14 Ø6a200 12 Ø8a150 15 Ø6a200 15 Ø6a200 16 2Ø14 15 2Ø6 5 Ø6a150 3 Ø6a150 5 Ø6a150 17 Ø8a150 7 Ø6a200 1 2 5 6 10 900 4200 12600 3900 16800 900 80 720 200 4000 200 12400 200 3700 200 16600 200 720 80 18 2Ø6 19 Ø6a150 20 Ø8a150 21 Ø6a200 8 Ø8a150 21 Ø6a200 8 Ø8a150 8 Ø8a150 21 Ø6a200 6 Ø8a150 21 Ø6a200 22 Ø6a200 12 Ø8a150 18 Ø6a200 18 Ø6a200 23 2Ø14 18 2Ø6 22 Ø6a150 12 Ø8a150 18 Ø6a200 18 Ø6a200 21 Ø6a200 3 Ø6a150 22 Ø6a200 23 2Ø14 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM CHI TIẾT MC SÀN TẦNG MÁI KC-42 SM_1-1.1 SM_2-22
 75. 75. 200 100150 200 150 3 2Ø10a900 2Ø10 1 Ø6a150 2 2Ø10 Ø6a150 TÖÔØNG THU HOÀI XAÂY GAÏCH OÁNG VXM M75 GIAÈNG TÖÔØNG THU HOÀI 2 1 LANH TOÂ CÖÛA THOÂNG MAÙI ( L= 1.000 ; 22 CK ) 1 2 3 4 5 6 7 9 10 A B C D E 4200 4200 4200 4200 3900 4200 8400 4200 37500 3600360021001800 11100 XÂYTƯỜNGTHUHỒIXÂYTƯỜNGTHUHỒI XÂYTƯỜNGTHUHỒIXÂYTƯỜNGTHUHỒI XÂYTƯỜNGTHUHỒIXÂYTƯỜNGTHUHỒI XÂYTƯỜNGTHUHỒIXÂYTƯỜNGTHUHỒI XÂYTƯỜNGTHUHỒIXÂYTƯỜNGTHUHỒI XÂYTƯỜNGTHUHỒIXÂYTƯỜNGTHUHỒI XÂYTƯỜNGTHUHỒIXÂYTƯỜNGTHUHỒI XÂYTƯỜNGTHUHỒIXÂYTƯỜNGTHUHỒI XÂYTƯỜNG THU HỒI XÂYTƯỜNG THU HỒI XÂYTƯỜNG THU HỒI XÂYTƯỜNG THU HỒI CỬA THÔNG CỬA THÔNG CỬA THÔNG CỬA THÔNG CỬA THÔNG CỬA THÔNG CỬA THÔNG CỬA THÔNG CỬA THÔNG CỬA THÔNG XÂY TƯỜNG THU HỒI XÂYTƯỜNG THUHỒI XÂYTƯỜNGTHUHỒI 8 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MẶT BẰNG TƯỜNG THU HỒI KC-43 MẶT BẰNG XÂY TƯỜNG THU HỒI1
 76. 76. 1 2 3 4 5 6 7 9 10 A B C D E LT_S1-D1 LT_S1-D1 LT_S1-D1 LT_S1-D1 LT_S1-D1 LT_S1-D1 LT_S1-D1 LT_S1-D1 LT-OV_S2 LT-OV_S2 LT-OV_S2 LT-OV_S2 LT-OV_S2 LT-OV_S2 LT-OV_S2 LT-OV_S2 4200 4200 4200 4200 3900 4200 8400 4200 37500 3600360021001800 11100 3800 400 3800 400 3800 400 3800 4300 3800 400 3800 400 3800 400 3800 8 1 4Ø14 2 Ø6a150 200 200 3 Ø8a150 4 Ø6a200 500 1 4Ø14 2 Ø6a150 200 200 1 2Ø10 2 Ø6a150 125 313 125 50 50 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM MB. LANH TÔ - Ô VĂNG TẦNG 1, TẦNG 2 KC-44 MB. LANH TÔ - Ô VĂNG TẦNG 1, TẦNG 21 LANH TÔ - Ô VĂNG2 LT_D1-S13 LAM LẤY SÁNG CẦU THANG4
 77. 77. 12 3 12 3 12 3 12 3 3 3 123 3 3 3 3 1830 70 200 70 1830 7013070130 4000 780 70 200 70 780 7013070130 1900 200 50 700 700 50 200 200300250 15 50 15 15 200 35 5030 762 762 450 50 1450 1450 50 450 200300250 1481 1481 3900 1900 2Ø10 a150 Ø6 a200 2Ø10 a150 Ø6 a200 1Ø101Ø10 2Ø10 a150 Ø6 a200 2Ø10 a150 Ø6 a200 1Ø101Ø10 1Ø8 2∅12∅6a150 1Ø8 1Ø8 1Ø8 1Ø8 1Ø8 1Ø8 CHI TIEÁT 01 (08 CK) CHI TIEÁT 02 (02 CK) CHI TIEÁT 11(02CK) 2 2 MC 2-2 CHI TIEÁT 01(08CK) 2 2 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM KẾT CẤU LAM CHE KC-45
 78. 78. 1 2 1 2 1 2 1 2 215 2151780 70 200 70 1780 701307013035030050024060 1200 1500 1200 701307011538028530020060 100 100 701307011538028530024060 100 100 40 15 100 15 15 100 15 3900 1500 2Ø10 Ø6a150 2Ø10 Ø6a150 2Ø10 Ø6a150 2Ø10 Ø6a150 KEÁT CAÁU LAN CAN (CT2) (14CK) LAM BTCT LAM BTCT TÖÔØNG GAÏCH 2 2 MC 1-1 TÖÔØNG GAÏCH LAM BTCT LAM BTCT MC 2-2 1 1 2 2 TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM CHI TIẾT LAN CAN KC-46
 79. 79. 200 100150 200 150 50 200 1 2 1 2 70130701153808706010040 15 100 15 15 215 50 100 50 780 70 200 70 780 701307013035010004060 1900 2Ø10 Ø6a150 2Ø10 Ø6a150 3 2Ø10a900 2Ø10 1 Ø6a150 2 2Ø10 Ø6a150 CHI TIEÁT 12 (2CK) 3 3 LAM BTCT LAM BTCT MC 3-3 CT GI ẰNG TAM CẤP TÖÔØNG THU HOÀI XAÂY GAÏCH OÁNG VXM M75 GIAÈNG TÖÔØNG THU HOÀI 2 1 LANH TOÂ CÖÛA THOÂNG MAÙI ( L= 1.000 ; 22 CK ) TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM CHI TIẾT LAN CAN KC-47
 80. 80. TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM TKT MÓNG KC-48 BẢNG THỐNG KÊ THÉP MÓNG M1 KÝ HIỆU HÌNH DẠNG THÉP Ø (mm) DÀI THANH (mm) SÔ LƯỢNG Dài tổng (m) TKL (KG)1CK TỔNG 11 18 3120 2 8 24.98 49.89 11 18 3120 2 8 24.98 49.89 786.61 900.99 BẢNG THỐNG KÊ THÉP MÓNG M1 KÝ HIỆU HÌNH DẠNG THÉP Ø (mm) DÀI THANH (mm) SÔ LƯỢNG Dài tổng (m) TKL (KG)1CK TỔNG M1 1 12 1530 22 88 134.64 119.54 2 12 3130 5 20 62.60 55.58 2 12 3130 5 20 62.60 55.58 3 10 2130 22 88 187.39 115.53 4 20 3130 4 16 50.08 123.50 5 20 4150 4 16 66.40 163.75 6 14 3130 2 8 25.04 30.26 7 8 430 12 48 20.64 8.14 8 18 3080 2 8 24.67 49.29 8 18 3080 2 8 24.67 49.29 9 8 1080 9 36 38.83 15.32 10 8 1090 9 36 39.10 15.43
 81. 81. TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM TKT MÓNG KC-49 BẢNG THỐNG KÊ THÉP MÓNG M2, M2* KÝ HIỆU HÌNH DẠNG THÉP Ø (mm) DÀI THANH (mm) SÔ LƯỢNG Dài tổng (m) TKL (KG)1CK TỔNG M2 1 12 1730 12 12 20.76 18.43 2 12 1530 13 13 19.89 17.66 3 8 1380 14 14 19.29 7.61 4 20 3140 3 3 9.43 23.25 4 20 3140 3 3 9.43 23.25 78.80 90.20 M2* 1 12 1550 13 13 20.18 17.91 2 12 1750 12 12 21.02 18.67 3 8 1380 29 29 39.98 15.78 4 20 5400 3 3 16.19 39.94 4 20 5400 3 3 16.19 39.94 113.57 132.23 BẢNG THỐNG KÊ THÉP MÓNG M3, M3* KÝ HIỆU HÌNH DẠNG THÉP Ø (mm) DÀI THANH (mm) SÔ LƯỢNG Dài tổng (m) TKL (KG)1CK TỔNG M3 1 8 1080 14 28 30.24 11.93 2 12 1520 12 24 36.48 32.39 2 12 1520 12 24 36.48 32.39 3 18 3140 2 4 12.55 25.07 4 18 3140 2 4 12.58 25.13 128.33 126.90 M3* 1 12 1520 12 48 72.96 64.77 1 12 1520 11 44 66.88 59.38 2 8 1040 28 112 116.60 46.01 3 18 5410 3 12 64.92 129.68 4 18 5410 3 12 64.92 129.68 386.27 429.52
 82. 82. TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM TKT MÓNG KC-50 BẢNG THỐNG KÊ THÉP MÓNG M4 KÝ HIỆU HÌNH DẠNG THÉP Ø (mm) DÀI THANH (mm) SÔ LƯỢNG Dài tổng (m) TKL (KG)1CK TỔNG 7 12 3730 5 20 74.60 66.23 8 8 1080 9 36 38.81 15.31 9 8 1380 9 36 49.61 19.57 10 20 3110 3 12 37.29 91.96 10 20 3110 3 12 37.29 91.96 11 18 3100 2 8 24.81 49.55 12 18 3100 2 8 24.81 49.55 961.91 1266.65 BẢNG THỐNG KÊ THÉP MÓNG M4 KÝ HIỆU HÌNH DẠNG THÉP Ø (mm) DÀI THANH (mm) SÔ LƯỢNG Dài tổng (m) TKL (KG)1CK TỔNG M4 1 10 2130 26 104 222.00 136.87 2 22 3730 2 8 29.84 89.04 2 22 3730 4 16 59.68 178.09 3 22 4720 4 16 75.55 225.45 4 14 3730 2 8 29.84 36.06 5 8 430 14 56 24.08 9.50 6 12 1530 26 104 159.12 141.27 7 12 3730 5 20 74.60 66.23
 83. 83. TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM TKT MÓNG KC-51 BẢNG THỐNG KÊ THÉP MÓNG M5, M5* KÝ HIỆU HÌNH DẠNG THÉP Ø (mm) DÀI THANH (mm) SÔ LƯỢNG Dài tổng (m) TKL (KG)1CK TỔNG M5 1 12 1720 16 32 55.04 48.87 2 12 2120 13 26 55.12 48.94 3 8 1380 14 28 38.58 15.22 4 20 3140 3 6 18.84 46.46 5 20 3140 3 6 18.85 46.49 186.44 205.98 M5* 1 12 1750 16 32 56.06 49.77 2 12 2150 13 26 55.95 49.67 3 20 5390 3 6 32.32 79.71 4 8 1390 29 58 80.49 31.76 5 20 5390 3 6 32.32 79.71 257.15 290.64 BẢNG THỐNG KÊ THÉP MÓNG M6, M6* KÝ HIỆU HÌNH DẠNG THÉP Ø (mm) DÀI THANH (mm) SÔ LƯỢNG Dài tổng (m) TKL (KG)1CK TỔNG M6 1 12 1920 14 14 26.88 23.86 1 12 1920 14 14 26.88 23.86 2 8 1380 14 14 19.29 7.61 3 20 3140 3 3 9.42 23.22 4 20 3140 3 3 9.42 23.24 91.89 101.81 M6* 1 12 1950 14 42 81.98 72.79 1 12 1950 14 42 81.98 72.79 2 20 5390 3 9 48.52 119.66 2 20 5390 3 9 48.52 119.66 3 8 1380 29 87 119.66 47.21 380.67 432.11
 84. 84. TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM TKT MÓNG KC-52 BẢNG THỐNG KÊ THÉP MÓNG M7 KÝ HIỆU HÌNH DẠNG THÉP Ø (mm) DÀI THANH (mm) SÔ LƯỢNG Dài tổng (m) TKL (KG)1CK TỔNG 8 8 1080 9 18 19.49 7.69 9 18 3140 2 4 12.56 25.09 9 18 3140 2 4 12.56 25.09 10 8 1090 9 18 19.67 7.76 11 18 3110 2 4 12.43 24.82 12 18 3100 2 4 12.41 24.79 13 18 3100 2 4 12.41 24.80 14 18 3110 2 4 12.44 24.84 678.38 845.81 BẢNG THỐNG KÊ THÉP MÓNG M7 KÝ HIỆU HÌNH DẠNG THÉP Ø (mm) DÀI THANH (mm) SÔ LƯỢNG Dài tổng (m) TKL (KG)1CK TỔNG M7 1 10 2130 36 72 153.06 94.37 2 22 6160 4 8 49.30 147.12 3 14 5130 2 4 20.52 24.80 4 8 430 19 38 16.34 6.45 5 12 1730 35 70 121.10 107.51 6 12 5130 6 12 61.56 54.65 6 12 5130 6 12 61.56 54.65 7 22 5130 2 4 20.52 61.23 7 22 5130 4 8 41.04 122.47 8 8 1080 9 18 19.40 7.66 BTKT MÓNG NHỎ HƠN 10 Ø (mm) Dài tổng (m) TKL (KG) 8 750.08 295.97 10 562.45 346.77 1312.53 642.74 BTKT MÓNG LỚN HƠN 10 Ø (mm) Dài tổng (m) TKL (KG) 12 1546.93 1373.39 14 75.40 91.11 18 378.69 756.47 2001.03 2220.98 BTKT MÓNG LỚN HƠN 18 Ø (mm) Dài tổng (m) TKL (KG) 20 460.52 1135.71 22 275.93 823.39 736.45 1959.10
 85. 85. TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH BAN QLDA-XD HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM TKT ĐÀ KIỀNG KC-53 BẢNG THỐNG KÊ THÉP ĐK KÝ HIỆU HÌNH DẠNG THÉP Ø (mm) DÀI THANH (mm) SÔ LƯỢNG Dài tổng (m) TKL (KG)1CK TỔNG 2 6 980 10 40 39.06 8.67 2 6 980 24 96 93.74 20.81 3 18 9880 3 12 118.52 236.74 458.13 512.89 ĐK-K3 1 18 11700 3 6 70.18 140.20 2 18 11250 3 6 67.51 134.86 3 6 980 4 8 7.81 1.73 3 6 980 6 12 11.72 2.60 3 6 980 7 14 13.67 3.03 3 6 980 7 14 13.67 3.03 3 6 980 8 16 15.62 3.47 3 6 980 10 20 19.53 4.33 3 6 980 10 20 19.53 4.33 3 6 980 11 22 21.48 4.77 3 6 980 11 22 21.48 4.77 3 6 980 16 32 31.25 6.94 313.46 314.07 2919.2 9 3020.63 BẢNG THỐNG KÊ THÉP ĐK KÝ HIỆU HÌNH DẠNG THÉP Ø (mm) DÀI THANH (mm) SÔ LƯỢNG Dài tổng (m) TKL (KG)1CK TỔNG 10 6 980 13 39 38.08 8.45 10 6 980 13 39 38.08 8.45 10 6 980 13 39 38.08 8.45 10 6 980 13 39 38.08 8.45 10 6 980 14 42 41.01 9.10 10 6 980 14 42 41.01 9.10 1582.5 4 1621.59 ĐK2 1 16 4040 3 3 12.11 19.11 2 16 4460 3 3 13.38 21.12 3 6 980 9 9 8.79 1.95 3 6 980 11 11 10.74 2.38 3 6 980 11 11 10.74 2.38 55.76 46.95 ĐK-K1 1 6 980 3 12 11.72 2.60 1 6 980 6 24 23.44 5.20 1 6 980 7 28 27.34 6.07 1 6 980 7 28 27.34 6.07 1 6 980 7 28 27.34 6.07 1 6 980 10 40 39.06 8.67 1 6 980 10 40 39.06 8.67 1 6 980 10 40 39.06 8.67 1 6 980 11 44 42.97 9.54 2 18 9920 3 12 119.03 237.77 3 18 9420 3 12 113.05 225.82 509.39 525.14 ĐK-K2 1 18 9420 3 12 113.07 225.86 2 6 980 4 16 15.62 3.47 2 6 980 5 20 19.53 4.33 2 6 980 6 24 23.44 5.20 2 6 980 9 36 35.15 7.80 BẢNG THỐNG KÊ THÉP ĐK KÝ HIỆU HÌNH DẠNG THÉP Ø (mm) DÀI THANH (mm) SÔ LƯỢNG Dài tổng (m) TKL (KG)1CK TỔNG ĐK1 1 18 8660 3 9 77.96 155.73 2 18 8940 3 9 80.44 160.68 3 18 8570 3 9 77.14 154.09 4 18 11700 3 9 105.30 210.34 5 18 9120 3 9 82.08 163.96 6 18 4560 3 9 41.05 82.00 7 18 8740 3 9 78.64 157.10 8 18 6690 3 9 60.22 120.30 9 18 12510 3 9 112.60 224.92 10 6 980 7 21 20.51 4.55 10 6 980 7 21 20.51 4.55 10 6 980 7 21 20.51 4.55 10 6 980 7 21 20.51 4.55 10 6 980 7 21 20.51 4.55 10 6 980 7 21 20.51 4.55 10 6 980 7 21 20.51 4.55 10 6 980 7 21 20.51 4.55 10 6 980 7 21 20.51 4.55 10 6 980 12 36 35.15 7.80 10 6 980 12 36 35.15 7.80 10 6 980 12 36 35.15 7.80 10 6 980 13 39 38.08 8.45 10 6 980 13 39 38.08 8.45 10 6 980 13 39 38.08 8.45 10 6 980 13 39 38.08 8.45 10 6 980 13 39 38.08 8.45 10 6 980 13 39 38.08 8.45 10 6 980 13 39 38.08 8.45 10 6 980 13 39 38.08 8.45 10 6 980 13 39 38.08 8.45 BTKT ĐK NHỎ HƠN 10 Ø (mm) Dài tổng (m) TKL (KG) 6 1577.02 350.02 1577.02 350.02 BTKT ĐK LỚN HƠN 10 Ø (mm) Dài tổng (m) TKL (KG) 16 25.49 40.23 18 1316.78 2630.38 1342.27 2670.61
 86. 86. TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH BAN QLDA-XD HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM TKT DẦM TẦNG 2 KC-54 BẢNG THỐNG KÊ THÉP DẦM TẦNG 2 KÝ HIỆU HÌNH DẠNG THÉP Ø (mm) DÀI THANH (mm) SÔ LƯỢNG Dài tổng (m) TKL (KG)1CK TỔNG 8 12 7250 2 8 57.99 51.49 9 16 1370 2 8 10.97 17.31 10 8 1500 7 28 42.11 16.62 10 8 1500 7 28 42.11 16.62 11 6 970 4 16 15.53 3.45 11 6 970 7 28 27.26 6.05 12 6 960 7 28 26.84 5.96 931.32 1151.08 DD-K3 1 6 960 10 20 19.29 4.28 2 18 12330 3 6 73.96 147.74 3 18 11910 3 6 71.46 142.75 4 18 3060 2 4 12.24 24.45 5 6 990 6 12 11.93 2.65 6 6 970 3 6 5.84 1.30 6 6 970 6 12 11.68 2.59 6 6 970 7 14 13.63 3.02 6 6 970 7 14 13.63 3.02 6 6 970 7 14 13.63 3.02 6 6 970 10 20 19.47 4.32 6 6 970 10 20 19.31 4.29 6 6 970 10 20 19.47 4.32 6 6 970 11 22 21.44 4.76 326.98 352.52 3943.4 0 4258.26 BẢNG THỐNG KÊ THÉP DẦM TẦNG 2 KÝ HIỆU HÌNH DẠNG THÉP Ø (mm) DÀI THANH (mm) SÔ LƯỢNG Dài tổng (m) TKL (KG)1CK TỔNG 3 6 980 12 12 11.75 2.61 3 6 980 12 12 11.75 2.61 77.48 76.57 DD4 1 18 4040 3 3 12.11 24.19 2 18 4470 3 3 13.40 26.76 3 6 970 8 8 7.79 1.73 3 6 970 12 12 11.68 2.59 3 6 970 12 12 11.68 2.59 56.66 57.86 DD-K1 1 6 970 3 12 11.62 2.58 1 6 970 6 24 23.24 5.16 1 6 970 7 28 27.12 6.02 1 6 970 7 28 27.12 6.02 1 6 970 7 28 27.12 6.02 1 6 970 10 40 38.74 8.60 1 6 970 10 40 38.74 8.60 1 6 970 10 40 38.74 8.60 1 6 970 10 40 38.74 8.60 2 18 9900 3 12 118.83 237.37 3 18 9440 3 12 113.23 226.19 503.23 523.75 DD-K2 1 8 1480 31 124 183.89 72.56 1 8 1480 31 124 183.89 72.56 2 20 10070 3 12 120.90 298.16 3 20 7640 3 12 91.70 226.15 4 20 2930 3 12 35.11 86.59 5 22 4320 2 8 34.59 103.22 6 22 2400 2 8 19.23 57.38 7 22 4900 2 8 39.20 116.97 BẢNG THỐNG KÊ THÉP DẦM TẦNG 2 KÝ HIỆU HÌNH DẠNG THÉP Ø (mm) DÀI THANH (mm) SÔ LƯỢNG Dài tổng (m) TKL (KG)1CK TỔNG 4 18 8560 3 9 77.05 153.90 5 18 8880 3 9 79.92 159.64 6 18 4600 3 9 41.41 82.71 7 18 7360 3 9 66.28 132.39 8 18 12610 3 9 113.45 226.62 9 18 9480 3 9 85.28 170.35 10 18 10130 3 9 91.15 182.09 1565.0 8 1612.17 DD2 1 18 8620 3 6 51.70 103.28 2 18 8850 3 6 53.12 106.10 3 18 11180 3 6 67.10 134.04 4 18 6750 3 6 40.51 80.92 5 6 990 8 16 15.90 3.53 5 6 990 8 16 15.90 3.53 5 6 990 8 16 15.90 3.53 5 6 990 8 16 15.90 3.53 5 6 990 13 26 25.83 5.73 5 6 990 13 26 25.83 5.73 5 6 990 13 26 25.83 5.73 5 6 990 13 26 25.83 5.73 5 6 990 13 26 25.83 5.73 5 6 990 13 26 25.83 5.73 5 6 990 13 26 25.83 5.73 5 6 990 13 26 25.83 5.73 482.65 484.32 DD3 1 18 5780 3 3 17.33 34.61 2 18 5370 3 3 16.11 32.18 3 6 980 6 6 5.87 1.30 3 6 980 7 7 6.85 1.52 3 6 980 8 8 7.83 1.74 BẢNG THỐNG KÊ THÉP DẦM TẦNG 2 KÝ HIỆU HÌNH DẠNG THÉP Ø (mm) DÀI THANH (mm) SÔ LƯỢNG Dài tổng (m) TKL (KG)1CK TỔNG DD1 1 6 970 8 24 23.36 5.19 1 6 970 8 24 23.36 5.19 1 6 970 8 24 23.36 5.19 1 6 970 8 24 23.36 5.19 1 6 970 8 24 23.36 5.19 1 6 970 8 24 23.36 5.19 1 6 970 8 24 23.36 5.19 1 6 970 9 27 26.28 5.83 1 6 970 10 30 29.20 6.48 1 6 970 10 30 29.20 6.48 1 6 970 10 30 29.20 6.48 1 6 970 11 33 32.12 7.13 1 6 970 11 33 32.12 7.13 1 6 970 12 36 35.05 7.78 1 6 970 12 36 35.05 7.78 1 6 970 12 36 35.05 7.78 1 6 970 12 36 35.05 7.78 1 6 970 12 36 35.05 7.78 1 6 970 12 36 35.05 7.78 1 6 970 12 36 35.05 7.78 1 6 970 13 39 37.97 8.43 1 6 970 13 39 37.97 8.43 1 6 970 13 39 37.97 8.43 1 6 970 13 39 37.97 8.43 1 6 970 13 39 37.97 8.43 1 6 970 13 39 37.97 8.43 1 6 970 13 39 37.97 8.43 2 18 8630 3 9 77.70 155.22 3 18 8900 3 9 80.08 159.96 BTKT DẦM TẦNG 2 NHỎ HƠN 10 Ø (mm) Dài tổng (m) TKL (KG) 6 1708.31 379.17 8 452.00 178.35 2160.31 557.52 BTKT DẦM TẦNG 2 LỚN HƠN 10 Ø (mm) Dài tổng (m) TKL (KG) 12 57.99 51.49 16 10.97 17.31 18 1373.40 2743.47 1442.36 2812.27 BTKT DẦM TẦNG 2 LỚN HƠN 18 Ø (mm) Dài tổng (m) TKL (KG) 20 247.71 610.90 22 93.02 277.57 340.73 888.47
 87. 87. TRÖÔØNG THCS LÖÔNG THEÁ VINH BAN QLDA-XD HAÏNG MUÏC: NHAØ LÔÙP HOÏC 08 PHOØNG TK BAÛN VEÕ THI COÂNGCHUÛ ÑAÀU TÖ SOÁ HIEÄU BAÛN VEÕ ÑÔN VÒ THIEÁT KEÁ THEÅ HIEÄNCHUÛ TRÌGIAÙM ÑOÁC COÂNG TRÌNHKIEÅM TKT DM KC-55 BẢNG THỐNG KÊ THÉP DẦM TẦNG MÁI KÝ HIỆU HÌNH DẠNG THÉP Ø (mm) DÀI THANH (mm) SÔ LƯỢNG Dài tổng (m) TKL (KG)1CK TỔN G 12 18 5170 2 8 41.38 82.67 13 18 4900 2 8 39.20 78.31 14 12 7250 2 8 57.99 51.49 1050.28 1075.58 DM-K3 1 6 970 4 8 7.79 1.73 1 6 970 6 12 11.68 2.59 1 6 970 7 14 54.50 12.10 1 6 970 8 16 15.59 3.46 1 6 970 10 20 38.94 8.64 1 6 970 11 22 42.83 9.51 2 18 11540 3 6 69.21 138.26 3 18 11040 3 6 66.25 132.34 4 18 1470 2 4 11.73 23.44 318.53 332.06 4220.10 4360.74 BẢNG THỐNG KÊ THÉP DẦM TẦNG MÁI KÝ HIỆU HÌNH DẠNG THÉP Ø (mm) DÀI THANH (mm) SÔ LƯỢNG Dài tổng (m) TKL (KG)1CK TỔN G 2 6 970 6 24 23.36 5.19 2 6 970 7 28 81.77 18.15 2 6 970 8 32 62.17 13.80 2 6 970 10 40 77.88 17.29 2 6 970 11 44 85.67 19.01 3 18 11520 3 12 138.23 276.12 4 18 11010 3 12 132.16 264.00 639.85 663.03 DM-K2 1 18 3720 3 12 44.61 89.11 2 18 3070 2 8 24.52 48.99 3 16 1400 2 8 11.23 17.73 4 8 1480 31 124 367.78 145.12 5 8 1500 7 28 84.22 33.23 6 6 960 7 28 53.67 11.91 7 6 970 4 16 15.54 3.45 7 6 970 8 32 30.90 6.86 8 18 1610 3 12 19.34 38.63 9 6 900 8 32 28.75 6.38 10 18 7670 3 12 92.01 183.79 11 18 11590 3 12 139.13 277.92 BẢNG THỐNG KÊ THÉP DẦM TẦNG MÁI KÝ HIỆU HÌNH DẠNG THÉP Ø (mm) DÀI THANH (mm) SÔ LƯỢNG Dài tổng (m) TKL (KG)1CK TỔN G DM1 1 18 9450 3 12 113.43 226.59 2 18 8870 3 12 106.38 212.51 3 18 8510 3 12 102.11 203.98 4 18 8970 3 12 107.69 215.12 5 18 5360 3 12 64.31 128.47 6 18 12480 3 12 149.80 299.24 7 18 15660 3 12 187.92 375.38 8 18 9280 3 12 111.37 222.47 9 18 3700 3 12 44.35 88.59 10 6 970 8 32 279.79 62.10 10 6 970 10 40 38.86 8.62 10 6 970 11 44 85.36 18.95 10 6 970 12 48 326.42 72.45 10 6 970 13 52 404.14 89.70 11 18 1620 2 8 25.93 51.80 12 6 990 8 32 63.58 14.11 2211.43 2290.07 DM-K1 1 18 1440 2 8 23.03 46.01 2 6 970 4 16 15.58 3.46 BTKT DM NHỎ HƠN 10 Ø (mm) Dài tổng (m) TKL (KG) 6 1844.77 409.45 8 452.00 178.35 2296.77 587.81 BTKT DM LỚN HƠN 10 Ø (mm) Dài tổng (m) TKL (KG) 12 57.99 51.49 16 11.23 17.73 18 1854.10 3703.72 1923.32 3772.93

×