Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

สู่ความโปรดปราน -Pastor Isaiah

สู่ความโปรดปราน ..เพราะ​พระ​องค์​ทรง​อวย​พร​ คน​ชอบ​ธรรม พระ​องค์​ทรง​คุ้ม​ครอง​พวก​เขา​ไว้​ด้วย​ความ​โปรด​ปราน​ประ​ดุจ​โล่ - สดด. 5:12

http://xn--12cfkcm6dev3ggdc8c6aet9gvac3aqu6y3f.com/index.php/th/2016-01-22-11-23-43/2016-01-22-15-46-53/78-%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

สู่ความโปรดปราน -Pastor Isaiah

 1. 1. ข้าแต่พระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ทรงอวยพร คนชอบธรรม พระองค์ทรงคุ้มครองพวกเขาไว้ ด้วยความโปรดปรานประดุจโล่ - สดด. 5:12
 2. 2. ความโปรดปรานคืออะไร คําว่า ความโปรดปราน แปลว่า “การแสดงความกรุณาอย่าง มากกว่าปกติธรรมดา”
 3. 3. สดด. 30:5“เพราะความกริ้วของพระองค์นั้นเป็น แต่ชั่วขณะหนึ่ง แต่ความโปรด ปรานของพระองค์นั้นตลอด ชีวิต การร้องไห้อาจจะคงอยู่สักคืน หนึ่ง แต่ความยินดีจะมาเวลาเช้า”
 4. 4. ชีวิตที่พระเจ้าทรงโปรดปราน • โยเซฟรับใช้ถูกใจนาย ได้รับความโปรดปราน ในสายตาของนาย •ปฐก. 39:4 โยเซฟเป็นที่โปรดปรานของ นาย และท่านรับใช้นาย นายก็ตั้งให้เป็น ผู้ดูแลบ้าน และมอบทุกสิ่งที่เขามีไว้ใน มือของท่าน
 5. 5. • ต่อมาภรรยานายหลงใหลโยเซฟ โยเซฟปฏิเสธ นางจึงถูกนางกล่าวหาว่าล่วงเกินนางจนถูกจับ เข้าคุก แต่พระเจ้าทรงอํานวยพระพรแก่โยเซฟ •ปฐก. 39:21 แต่ว่าพระยาห์เวห์ทรงอยู่กับโยเซฟ ทรงสําแดงความรักมั่นคงต่อท่าน และ ทรงให้พัศดีโปรดปรานท่าน
 6. 6. •ปฐก. 39:22 พัศดีก็มอบนักโทษทั้งหมดใน เรือนจําไว้ในความดูแลของโยเซฟ การงาน ที่ทําในที่นั้นทุกอย่างโยเซฟเป็นผู้ทํา •ปฐก. 39:23 พัศดีไม่ต้องดูการงานทุก อย่าง ที่โยเซฟดูแล เพราะพระยาห์เวห์ทรงอยู่กับ ท่าน และพระยาห์เวห์ก็ทรงทําให้สิ่งที่ท่าน ทํานั้นสําเร็จ
 7. 7. •ต่อมาฟาโรห์ฝัน ทั้งแผ่นดินไม่มีใคร ทํานายฝันนั้นได้ เว้นแต่โยเซฟด้วยความ ช่วยเหลือของพระเจ้า •ปฐก. 41:38 ฟาโรห์ตรัสกับบรรดาข้าราชการว่า “พวก เราจะหาคนที่มีพระวิญญาณพระเจ้าอยู่ใน ตัวเหมือนคนนี้ได้หรือ?”
 8. 8. เวลาแห่งความโปรดปราน •อิสราเอล ตกเป็น ทาส ในอียิปต์ 400 ปี •อพย. 2:24 พระเจ้าทรงได้ยินเสียงครํ่า ครวญของพวกเขา จึงทรงระลึกถึง พันธสัญญาที่พระองค์ได้ทรงทําไว้กับ อับราฮัม อิสอัค และยาโคบ
 9. 9. ลก. 4:18-19“พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าสถิตกับ ข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงเจิมตั้งข้าพ เจ้าไว้ เพื่อนําข่าวดีมายังคนยากจน พระ องค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาประกาศอิสรภาพแก่ พวกเชลย ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้ เห็นอีก ปล่อยผู้ถูกบีบบังคับให้เป็นอิสระ
 10. 10. “และประกาศปีแห่ง ความโปรดปราน ขององค์พระผู้เป็นเจ้า” ลก. 4:19
 11. 11. จากพระพิโรธสู่.. ความโปรดปราน
 12. 12. สภษ. 19:12“...พระพิโรธของพระราชาเหมือน เสียงคํารามของสิงห์หนุ่ม แต่ ความโปรดปรานของพระ องค์เหมือนนํ้าค้างบนหญ้า”
 13. 13. เราจะเป็นที่ โปรดปราน ได้อย่างไร?
 14. 14. มก. 1:11แล้วมีพระสุรเสียงมาจากฟ้ า สวรรค์ว่า “ท่านเป็นบุตรที่ รักของเรา เราชอบใจ ท่านมาก”
 15. 15. 1. การดําเนินชีวิตตามพระประสงค์ • รม. 8:28 เรารู้ว่าเหตุการณ์ทุก อย่างร่วมกันก่อผลดี แก่คนที่รักพระเจ้า คือแก่คนทั้งหลายที่พระองค์ทรง เรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ • ยน.4:34 พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “อาหารของ เราคือการทําตามพระประสงค์ของผู้ที่ทรงใช้เรา มาและทําให้งานของพระองค์สําเร็จ
 16. 16. 2 ชีวิตบริสุทธิ์ชอบธรรม การดําเนินชีวิตบริสุทธิ์ชอบธรรม ในสังคมที่ เต็มด้วยบาป คือ เป็นเกลือและแสงสว่าง อย่างแท้จริง •ชีวิตของ โนอาห์ (ปฐก.6:8-9) •ดาเนียล (ดนล.1:8) •โยเซฟ (ปฐก.39:7-10)
 17. 17. แบบอย่าง ชีวิตของ โนอาห์ •ปฐก.6:8-9 8แต่โนอาห์เป็นที่โปรดปรานในสายพระ เนตรของพระยาห์เวห์ 9ต่อไปนี้คือลําดับ พงศ์พันธุ์ของโนอาห์ โนอาห์เป็นคนชอบ ธรรมดีพร้อมในสมัยของเขา โนอาห์ ดําเนินกับพระเจ้า
 18. 18. แบบอย่างจากโยเซฟ (ปฐก.39:7-10) 7อยู่มาภายหลัง ภรรยาของนายจ้องมองโย เซฟ และชวนว่า “มานอนกับฉันเถิด” 8แต่ท่านปฏิเสธ และตอบกับภรรยาของนาย ว่า “คิดดูเถิด เมื่อมีข้าพเจ้า นายก็ไม่ได้ห่วง สิ่งใดซึ่งอยู่ในบ้านเรือน นายได้มอบของ ทุกอย่างที่มีอยู่ไว้ในมือข้าพเจ้า
 19. 19. 9ในบ้านนี้นายก็ไม่ใหญ่กว่าข้าพเจ้า นายไม่ ได้หวงสิ่งใดจากข้าพเจ้า เว้นแต่ตัวท่าน เพราะเป็นภรรยาของนาย ข้าพเจ้าจะทํา ความชั่วร้ายใหญ่หลวงนี้ และทําบาปต่อ พระเจ้าอย่างไรได้” 10แม้นางชวนโยเซฟวันแล้ววันเล่า ท่านก็ไม่ ยอมฟังนางคือที่จะไปนอนกับนางหรืออยู่ ด้วยกันกับนาง
 20. 20. แบบอย่างจากดาเนียล •ดนล. 1:8 แต่ดาเนียลตั้งใจว่าจะไม่ทําให้ ตัวเป็นมลทินด้วยอาหารชั้นสูงของ กษัตริย์ หรือด้วยเหล้าองุ่นซึ่งพระองค์ เสวย ท่านจึงขอหัวหน้าขันทีให้อนุญาต เพื่อท่านจะไม่ทําตัวเองเป็นมลทิน
 21. 21. สดด. 5:12 ...เพราะพระองค์ทรงอวยพร คนชอบธรรม พระองค์ทรง คุ้มครองพวกเขาไว้ด้วย ความโปรดปรานประดุจโล่
 22. 22. 3. ตั้งใจเชื่อฟังทําตามพระเจ้า ปฐก. 6:22 พระเจ้าทรงบัญชาให้ โนอาห์ทําอย่างไร โนอาห์ก็ทํา อย่างนั้นทุกประการ
 23. 23. 2คร. 6:2...เพราะว่าพระองค์ตรัสว่า “ในเวลา โปรดปรานเราได้ฟังเจ้า ในวันแห่ง ความรอดเราได้ช่วยเจ้า” นี่แน่ะ บัดนี้ เป็นเวลาแห่งความโปรดปราน นี่แน่ะ บัดนี้เป็นวันแห่งความรอด

×