Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[Margroup-CMO] How to plan your social media

Workshop: How to plan your Social Media
Audience: Leaders, presidents

 • Login to see the comments

[Margroup-CMO] How to plan your social media

 1. 1. Trình Bày: Phạm Thanh Thuý VyTÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 2. 2. CASE STUDIES  Tổ chức: DRD Việt Nam  Dự án: “Bản Đồ Tiếp Cận”  Mục tiêu: Thay đổi nhận thức cộng đồng  Kênh tích hợp:  Fan Page  Youtube  Wordpress  Tổ chức: UEH  Chƣơng trình: “Tự Tin Vào Đời”  Mục tiêu: Hỗ trợ Sinh Viên tiếp cận doanh nghiệp  Kênh tích hợp:  Fan Page Website  Youtube Các kênh khác  WordpressTÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 3. 3. CASE STUDIES  Tổ chức: Margroup  Chƣơng trình: “Kích hoạt ngòi nổ thành công”  Mục tiêu: Định hướng cho Sinh Viên  Kênh tích hợp:  Fan Page Zing Me  Youtube Khác  Wordpress  Tổ chức: CLB Kinh Doanh Quốc Tế  Dự án: Fan Page của CLB  Mục tiêu: Xây dựng thương hiệu&truyền thông  Kênh truyền thông:  Fan Page  WebsiteTÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 4. 4. 7 BƢỚC CHO CHƢƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG Xác lập mục tiêu truyền thông Tổ chức team Tối ƣu hoá social media Phác thảo bức Đo lƣờng & tranh toàn cảnh Phân tích social media Triển khai truyền Viết kế hoạch thông hành độngTÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 5. 5. BƢỚC 1 XÁC ĐỊNH VAI TRÒ & MỤC TIÊU TRUYỀN THÔNG SOCIAL MEDIATÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 6. 6. 1 XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU TRUYỀN THÔNG Mục tiêu truyền thông Mục tiêu chƣơng trình Mục tiêu tổ chức TÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 7. 7. 1 TRUYỀN THÔNG ĐỂ LÀM GÌ? Tuyên truyền về một chƣơng trình Thông báo – Công Bố tin tức Xây dựng thƣơng hiệu Thu hút số ngƣời tham gia chƣơng trình TÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 8. 8. 1 MẠNG XÃ HỘI KHÔNG CHỈ TRUYỀN THÔNG Chăm sóc thành viên Giao tiếp cộng đồng TÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 9. 9. ? VỚI 1 CLB, MỤC TIÊU TRUYỀN THÔNG MẠNG XÃ HỘI LÀ GÌ TÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 10. 10. 1 mục tiêu phổ biến: TUYÊN TRUYỀN CHƢƠNG TRÌNH TÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 11. 11. 1 mục tiêu phổ biến: XÂY DỰNG THƢƠNG HIỆU TÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 12. 12. 1 mục tiêu phổ biến: NÊU VẤN ĐỀ - THAY ĐỔI NHẬN THỨC TÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 13. 13. BƢỚC 2 THÀNH LẬP & TỔ CHỨC TEAM SOCIAL MEDIA CỦA CLBTÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 14. 14. 2 THÀNH LẬP & TỔ CHỨC TEAM SOCIAL MEDIA Trƣởng nhóm Kỹ thuật viên QT Nội dung Designer Quảng bá Xác lập vai trò của team Xác lập vai trò cuả từng thành viên trong team TÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 15. 15. 2 THÀNH LẬP & TỔ CHỨC TEAM SOCIAL MEDIA Mối quan hệ của các thành viên trong team TÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 16. 16. ? LÀM SAO ĐÂY KHI NGUỒN LỰC KHAN HIẾM, NHÂN TÀI CÕN KHUẤT BÓNG TÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 17. 17. “How to…”TÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 18. 18. 2 QUY TRÌNH THÀNH LẬP VÀ TỔ CHỨC Xác định Chọn Tuyển Training Team Leader thành viên Thực Hành TÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 19. 19. BREAK TIMETÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 20. 20. BƢỚC 3 PHÁC HOẠ BỨC TRANH TOÀN CẢNHTÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 21. 21. 3 “LÊN KHUNG” TÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 22. 22. BƢỚC 4 VIẾT KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNGTÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 23. 23. 4 CẤU TRÖC KẾ HOẠCH TRUYỀN THÔNG 1. Mục tiêu truyền thông 1. Phân tích bối cảnh 2. Công chúng mục tiêu 2. Các đối tượng có liên quan 3. Thông điệp chính 3. Xác định mục tiêu truyền thông 4. Các kênh truyền thông 4. Xác định thông điệp 5. Nguồn lực 5. Xác định kênh truyền thông 6. Lịch trình truyền thông 6. Xác định thang đo hiệu quả 7. Đánh giá & Tối ưu hoá 7. Lịch trình thực hiện TÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 24. 24. 4 XÁC ĐỊNH KÊNH TRUYỀN THÔNG Kênh Xuất Bản Kênh Chia Sẻ Kênh Tƣơng Tác Chính TÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 25. 25. 4 PHÂN BỔ NỘI DUNG CÁC KÊNH TRUYỀN THÔNG Website Blog Email Fan Page Youtube VAI TRÒ Hàng ngàyTẦN SuẤT CẬP NHẬT Hàng tuần Hàng Tháng Không định kỳNỘI DUNG Chuyên mục 1 Chuyên mục 2 TÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 26. 26. 4 “LỊCH PHÁT SÓNG” Tuần 1 Tuần 2 Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5 Sự kiện bối cảnh Chủ đề Tin tức Quảng cáo PR liên kết Website Blog TÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 27. 27. 4 XÁC ĐỊNH THANG ĐO HIỆU QUẢ (KPI) XÂY DỰNG THƢƠNG HIỆU Reach Visits/Visitors Fan Clicks/CTR Are Talking About You TĂNG SỐ NGƢỜI THAM GIA SỰ KIỆN Lead Conversions Rate TÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 28. 28. BƢỚC 5 TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNGTÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 29. 29. 5 TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNGXÂY DỰNG KỸTHUẬTTRIỂN KHAI NỘI DUNGTƢƠNG TÁC NỘIDUNGLAN TRUYỀN NỘI DUNG TÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 30. 30. 5 xây dựng kỹ thuật: XÂY DỰNG CÁC KÊNH TÍCH HỢP LẬP TÀI KHOẢN LẬP CHANNEL LẬP FAN PAGE LẬP BLOG TÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 31. 31. 5 xây dựng kỹ thuật: XÂY DỰNG CÁC KÊNH TÍCH HỢP -Hoàn thiện Profile - Xây dựng các TABS: - Nội quy - Hình Ảnh - Notes - Các Tab ứng dụng - Homepage - Sẵn sàng tất cả các chức năng - Questions/ Polls - Links - Avatars - Events TÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 32. 32. Một số Tabs ứng dụng phổ biến TOP FAN INVITE FANSTÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 33. 33. Một số Tabs ứng dụng phổ biến NỘI QUY HomepageTÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 34. 34. XÂY DỰNG KÊNH YOUTUBETÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 35. 35. 5 xây dựng nội dung – tƣơng tác – lan truyền 1.Rắc rối 2.Thắc mắc 1 Lắng nghe Giải pháp Nội dung 2 Giải pháp -Liên quan - Tiếp cận đúng - Đúng insight 3 Tương tác 4 Lan truyền TÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 36. 36. 5 xây dựng nội dung – tƣơng tác – lan truyền CÔNG CỤ LẮNG NGHE BLOG FORUM FEEDBACK TÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 37. 37. 5 xây dựng nội dung – tƣơng tác – lan truyền CÔNG CỤ XUẤT BẢN Nguồn tin bài “Làm đẹp” bài viết TÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 38. 38. 5 xây dựng nội dung – tƣơng tác – lan truyền NỘI DUNG TƢƠNG TÁC Chủ động tạo nội dung tƣơng tác TÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 39. 39. 5 xây dựng nội dung – tƣơng tác – lan truyền NỘI DUNG TƢƠNG TÁC Định hƣớng tƣơng tác TÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 40. 40. Lan Truyền + Email + Forum SeedingTÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 41. 41. BƢỚC 6 ĐO LƢỜNG & PHÂN TÍCHTÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 42. 42. 6 CÔNG CỤ ĐO LƢỜNG CẬP NHẬT 24/7 PHẢN ỨNG NGAY LẬP TỨC TÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 43. 43. CÔNG THỨC QUẢN TRỊ Theo dõi mỗi ngày Báo cáo định kỳ Tổng kết cuối chƣơng trìnhTÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 44. 44. 6 PHÂN TÍCH CÁC CHỈ SỐ Số đếm  Quy mô & Độ phủ Số %  So sánh Hiệu Quả giữa các kênh Số đo chi phí  So sánh Hiệu Suất giữa các kênh KPI TÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 45. 45. BƢỚC 7 TỐI ƢU HOÁTÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 46. 46. 7 TỐI ƢU HOÁ LÀ GÌ? “I know that half of my advertising budget is 1990s wasted, but Im not sure which half” 2000s + Không chỉ XEM, NGHE, ĐỌC, PHÂN TÍCH mà còn HÀNH ĐỘNG TÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 47. 47. 7 CLB CÓ THỂ TỐI ƢU HOÁ NHỮNG GÌ? IR – Tăng tương tác ER – Tăng độ gắn kết Are Talking About You – Tăng độ lan truyền NGUYÊN TẮC CHUNG Pre-Optimize Optimization in event  Chọn kênh  Cải thiện  Dự báo  Thay mới  Lên lịch phát sóng  Chọn thời điểm hoạt động TÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 48. 48. TỐI ƢU HOÁ MỘT SỐ KÊNH KHÁC Forum A Forum B Forum C 1 topic 1 topic 1 topic 100 clicks 50 clicks 0 clicks Level A Level B Loại bỏ 10 fans 10 fans -Conversions Rate 10% 20% - Level B Level A Loại bỏTương tự với kênh email, banner,… TÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 49. 49. TÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY
 50. 50. THANK YOU PHẠM THANH THUÝ VY Thuyvypham Copgiay.wordpress.comTÀI LIỆU TRAINING “HOW TO PLAN YOUR SOCIAL MEDIA” – MARGROUP 2011 – PHẠM THANH THUÝ VY

×