Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
www.jigneshahir.com
www.jigneshahir.com
અનુક્રભણીકા
પ્રકયણ 1 - મુરાકાત
પ્રકયણ 2 - મુુંઝલણ..!!
www.jigneshahir.com
પ્રકયણ – 1
પ્રથભ મુરાકાત
9 એપ્રપ્રર 2015 – શોટેર બ્઱ુમુન, રુંડન
રુંડન ળશેયની આલરળાન શોટેર બ્઱ુમુનભાું ...
www.jigneshahir.com
સુુંદય ગુરાફી વાડી તેની બાયતીમ શોલાનો ઩યીચમ આ઩ી યશી શતી. તે
યુલતીનુ ધ્માન જભલા ભાટે મુકેરી દડળ કયતા ફશ...
www.jigneshahir.com
એ ફેઠો ત્માું સુધીભાું તો ફટરય ટેફર ઩ાવે આલી ઉબો યશી ગમો. રુદ્ર એ એક
ગુજયાતી દડળનો ઓડઘય આપ્મો એટરે ઓડઘ...
www.jigneshahir.com
ળકાતુું શતુું. ઩ણ ઩છી ખારી શાકાય ભાું જ ભોઢુ શરાલી ગૌયીએ લાત
઩તાલલાની કોપ્રળળ કયી. આ જોતા જ રુદ્રના ચશ...
www.jigneshahir.com
એટરે ગૌયીએ એકાુંત ભાણલા રુંડન ઩વુંદ કયુઘ, જ્માું અમૂક લગઘના રોકો
પ્રવલામ તેને કોઇ ઓ઱ખતુું નાું શોમ. આજ...
www.jigneshahir.com
ભાયી દેજો. ફવ ભાયી એટરી લાત માદ યાખજો કે તભાયી એક મૂયખાઇ કોઇ
ભાટે મ્રુત્યુુંનુું કાયણ ફની ળકે છે...!!”...
www.jigneshahir.com
રુદ્ર ભોટા બાગે જુનાગઢભાું જ યશેતો અને તેની ઓદપવનુું શેડતલાટય ઩ણ
જુનાગઢભાું જ આલે઱ુું શતુું. વયકાયને ર...
www.jigneshahir.com
અને તે ઩ોતાના ફેડરૂભ તયપ જલા રાગી. તેનુ ધ્માન વાભે વોપા ઩ય ગયુ ત્મા
રુદ્ર ફેઠેરો શતો. ગૌયીનુ યદમ એક ધફ...
www.jigneshahir.com
દડલીડી પ્રેમયભાું રગાલી દટલી ચા઱ુું કયુઘ. ગૌયીને આ ફધુ શુું થઈ યહ્યુું છે તે
વભજાતુું નશોતુ, ઩ણ ઩ોતાની...
www.jigneshahir.com
ગણીને ઩ાુંચ જ એલા શળે જેની ઇભેજ વાપ શળે. ઓછભાું ઩ૂરૂ છેલ્રા ત્રણ લ઴ઘભા
પ્રભદડમાએ ઘણાું ફધાું કોબાુંડોન...
www.jigneshahir.com
“હુ એક વભમે ગુજયાતનો પ્રલધાનવભ્મ શતો અને આ દદનદમાર આ ઩ાટીનો
એક વાભાન્મ કામઘકતાઘ અને ભાયો ખાવ ભાણવ શતો....
www.jigneshahir.com
“અને યાભાનુજને શટાલલા ભાટે ભાયે દદનદમારની ભદદ જરૂય શતી. યાભાનુજનાું
઩દયલાયભાું તેની ઩ત્ની અને તેના ફે ...
www.jigneshahir.com
ગુસ્વો તયી આવ્મો, તેભણે જોયથી ટેફર ઩ય શાથ ઩છાડયો. “ભે જ એ વા઩ને
દુધ ઩ાયુું જેથી તે ભને આગ઱ જતા ડુંખ ભા...
www.jigneshahir.com
વાુંવદ ઩ણ ફની ળકે...!!! લડાપ્રધાનતો ફહુ દુયની લાત છે..!!!” ળસ્તતપ્રવશની
આખોભાું તેના ઩ુત્ર પ્રત્મે ગુસ...
www.jigneshahir.com
જગ્માએ તેને ચુુંટણીભાું ઉબી કયી દઈળ અને આભ઩ણ ગૌયીનુું બાયતભા ખ ૂફ
વારુું નાભ છે એટરે તે ઩ોતાના નાભ અને...
www.jigneshahir.com
આ પ્રવન જોમા ઩છી ગૌયી તો સ્તબ્ધ થઈ વોપા વાથે ચોટી જ ગઈ. રુદ્રએ એના
પ્રતીબાલોની ઩યલા કમાઘ લગય જ ફીજી પ્...
www.jigneshahir.com
જોયદાય ભારને ઉઠાવ્મો છે. ઩ેરો ઇન્વ઩ેતટય, એ ફહુ ઉછ઱તો શતો ને, તેની
એકની એક દદકયીને ઉઠાલી રીધી છે..!! આજ...
www.jigneshahir.com
દદનદમાર ઩ોતે જ ઩ોતાની બુધ્ધી ઩ય ઓલાયી ગમો અને શાથભાું યશેરો દારૂનો
આખો ગ્રાવ એકવાથે ગટગટાલી ગમો.
“઩ણ ગ...
www.jigneshahir.com
“પ્રભસ્ટય ચૌશાણ...!! આલી ખોટી ક્તર઩ો ફતાલતાું તભને ળયભ નથી આલતી...??
આ ફન્ને પ્રવડી ખોટી છે..... હુ એ ...
www.jigneshahir.com
“શા..!!” ગૌયી એટરા જ લઝનથી ફોરી.
રુદ્ર એ ત્રીજી પ્રવડી રગાલી દટલી પયીથી ચા઱ુ થયુું. વાભે દદલ્શીભાું આલ...
www.jigneshahir.com
ગૌયી યાથોડ ડ્રેપ્રવિંગ ટેફર ઩ય ફેઠા ફેઠા લા઱ સુકલી યશી શતી. ભતરફ કે
લચ્ચેનો પ્રલદડમો એડીટ થમેરો શતો.
“...
www.jigneshahir.com
“શા, ફેટા થોડી જરૂયી લાત કયલી શતી..!!” યાથોડ વાશેફે વોપા ઩ય જગ્મા રેતા
ફોલ્મા. ગૌયીએ ઩ોતાના બીના લા઱ ઩...
www.jigneshahir.com
ગૌયીને એટરો ખમાર શતો કે તેના પ્ર઩તા કોઇક મુવીફતભાું છે નદશતય તેના
પ્ર઩તા તેની વાભે આલો પ્રસ્તાલ કદી ના...
www.jigneshahir.com
“પ્રભવ યાથોડ..!?!” રુદ્રએ ગૌયીનો ખબો શરાલીને ફોરાલી ત્માયે ગૌયી વદભા
ભાુંથી જાગી.
“શલે ભને એટ઱ુું કશો ...
www.jigneshahir.com
઩ણ તેને ખફય નશી કેભ રુદ્ર ઩ય પ્રલશ્વાવ કયલાનુું ભન થતુું શતુું. રુદ્ર ફધુું
વભજાલી ઩ોતાની ફેગ રઈ ફેડરૂ...
www.jigneshahir.com
પ્રકયણ – 2
મુુંઝલણ...!!!
10 એપ્રપ્રર 2015
વલાયના ઩ાુંચ લાગ્મા શતા. રુંડનના એય઩ોટઘ ઩ય રુદ્ર લેંઇટીગ રૂભ...
www.jigneshahir.com
લા઱ની લીગ અને રાુંબુ પ્રલચીત્ર ખોટુું નાક ગૌયીએ રગાલે઱ુ શતુું. આ લેળભાું
ગૌયીને ઓ઱ખલી થોડી મુશ્કેર તો ...
www.jigneshahir.com
“એટરે તભે ભાયા પ્રશ્નોના જલાફ નશી આ઩ો..??”
“શુ જલાફ જોઇએ છે તભાયે..?”
“તભાયો આગ઱નો શુું પ્રાન છે..!! અ...
www.jigneshahir.com
પ્ર઩તાએ કયેરા તભાભ ગોટા઱ા અને સ્કેભની જાણકાયી તભને નશોતી..??
દદનદમાર ખાદીના ક઩ડા ઩ાછ઱ શજાયો ખોટા કાભો ...
www.jigneshahir.com
ભોકરી દીધી...!!” ગૌયીની આંખ બીની થઈ ચુકી શતી અને રુદ્ર ફવ તેને યોક્યા
લગય વાુંબ઱ી યહ્યો શતો.
“ત્રણ લ઴ઘ...
www.jigneshahir.com
થોડી નાભના ઩ણ ભે઱લી ઩ણ શલે ભાયે બાયત ઩ાછુું પયવુું શતુું..!! દવ લ઴ઘ ફાદ
જ્માયે હુું યભેળનુું અધુુંરુું...
www.jigneshahir.com
“હુું પ્રનતે઴ વાથે ક્યાયેમ ઩યણલાની જ ન શતી...!! આજે જ હુું આત્ભશત્મા
કયલાની શતી અને ભને એ ઩ણ ખફય છે કે...
www.jigneshahir.com
ભાયા પ્ર઩તા ભાયા ભાટે આત્ભશત્માનો ઩ુયો વાભાન રઈને આવ્મા શતાું તો હુું ળા
ભાટે ઩ાછ઱ યહુું..??” ગૌયીના ચ...
www.jigneshahir.com
“એ રાવલેગવની ફ્રાઇટભાું પ્રભવ ગૌયી યાથોડ વાથે વપય કયી યહ્યો શળે...!!!”
રુદ્રએ આખો ખોલ્મા લગય જ જલાફ આપ...
www.jigneshahir.com
રુદ્ર વાથે જલા તૈમાય થઈ ગઈ. શજી ગૌયીનુું ભન ળાુંત નશોતુું ઩ડયુું ઩ણ
ભશાભશેનતે ઩ોતાની જાત એ વભજાલીએ સ્લ...
www.jigneshahir.com
વાથે લાત ઩ણ કયી ન શતી અને રુદ્રને ઩ુંદય દદલવ ઩શેરા ખફય શતી કે હુું
તેભની વાથે આજે તેભના ચાટઘડ પ્રેનભાુ...
www.jigneshahir.com
“તભે આજે ખુફજ સુુંદય રાગો છો..!!! અત્માયે જ તભાયા પ્રેભભાું ઩ડી જલાનુું
ભન થામ છે...!!!” રુદ્રએ ઩યાઠાન...
www.jigneshahir.com
“ભને એ કશેળો કે તભાયે આટરી ફધી જાસુવી કેભ કયલી ઩ડી અને ભશત્લની
લાત તો એ છે કે તભે ઩કડામા કેભ નશી..? શુ...
www.jigneshahir.com
“તભે કોઇ કટ઩ુત઱ી નથી કે હુું તભને તભાયી ભયજી પ્રલરુધ્ધ નચાવ્મે યાખુું...!!!
તભે તભાયી દયતે ગભે તે કયલા...
www.jigneshahir.com
ચૌશાણ વાથે દશીને ઩યાઠા ખાલા ગઈ શતી...??” ગૌયીના અલાજભાું ગુસ્વો ઩ણ
સ્઩ષ્ટ શતો.
઩ણ રુદ્ર ગૌયીની લાત વાુ...
www.jigneshahir.com
જેની તભે કલ્઩ના ઩ણ ના કયી ળકો..!!” રુદ્રના અલાજભાું ગુસ્વા કયતા દદઘ
લધાયે શતુું
રુદ્રની લાત વાુંબ઱તા જ...
www.jigneshahir.com
“ભાપ કયજો પ્રભસ્ટય ચૌશાણ, તભને નથી રાગતુું કે આ઩ણા આ ઩ગરાથી
આ઩ણે ફન્ને ખુફજ મુશ્કેરીભાું મુકામ ળકીમે ત...
www.jigneshahir.com
પયીથી રાુંફો થમો અને ળાુંતીથી ગીત વાુંબ઱તા વાુંબ઱તા આંખ ફુંધ કયી
દદધી.
“પ્રભસ્ટય ચૌશાણ શજી લાત ઩ુયી નથ...
Rudra  aek nava yug ni sharuaat
Rudra  aek nava yug ni sharuaat
Rudra  aek nava yug ni sharuaat
Rudra  aek nava yug ni sharuaat
Rudra  aek nava yug ni sharuaat
Rudra  aek nava yug ni sharuaat
Rudra  aek nava yug ni sharuaat
Rudra  aek nava yug ni sharuaat
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Rudra aek nava yug ni sharuaat

402 views

Published on

A Urban Gujarati Novel by Jignesh Ahir,

Rudra Chauhan is man who became the biggest threat to democracy of India, overthrow the whole system and become the First Dictator...!!

just try and feel it. To know more details please follow pages
www.facebook.com/Rudra3logy
www.facebook/jigneshahir1990

or log on to website www.jigneshahir.com

Published in: Art & Photos
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Rudra aek nava yug ni sharuaat

 1. 1. www.jigneshahir.com
 2. 2. www.jigneshahir.com અનુક્રભણીકા પ્રકયણ 1 - મુરાકાત પ્રકયણ 2 - મુુંઝલણ..!!
 3. 3. www.jigneshahir.com પ્રકયણ – 1 પ્રથભ મુરાકાત 9 એપ્રપ્રર 2015 – શોટેર બ્઱ુમુન, રુંડન રુંડન ળશેયની આલરળાન શોટેર બ્઱ુમુનભાું આજે બીડ લધાયે શતી. આ શોટેરભા વાભાન્મ યીતે VIP ભાણવોનો જ ઘવાયો લધાયે યશેતો. વયકાયી ભશેભાન, ભોટા લફઝનેવભેન, ફીજા દેળના યાજદૂતોને આ શોટેર લધાયે ઩વુંદ આલતી. ફ઩ોયનો એક લાગલા આવ્મો શતો અને શોટેરની અગાવી ઩યના યેસ્ટોયન્ટભા બીડ લધી યશી શતી. યેસ્ટોયન્ટની કાચની દદલારોના કાયણે અંદય ફેઠા ફેઠા દૂય-દૂય સુધી પેરામેરી રુંડનની ઉંચી ઇભાયતો અને એભા જીલન ભાટે વુંઘઘ઴ કયતુ જીલન એક પ્રેક્ષકની જેભ ફેવી ભાણી ળકામ એલી વ્મલસ્થા શતી. યેસ્ટોયન્ટની બીડથી દૂય એક ખ ૂણાભા કાચની દદલારને અડકીને આલેરા ટેફર ઩ય એક યુલતી ફશાય દેખાતા ખુલ્રા આકાળને તાકી યશી શતી. તેના ક઩ા઱ ઩યથી છરકતી તેજસ્સ્લતા તેના રૂ઩ભા લધાયો કયી યશી શતી, તેની આખો સુુંદય, ઉંડી અને કાભણગાયી શતી, જ્માયે તેનુ નાક સુુંદય અને નાનુ શતુ. તેણે ઩શેયેરી
 4. 4. www.jigneshahir.com સુુંદય ગુરાફી વાડી તેની બાયતીમ શોલાનો ઩યીચમ આ઩ી યશી શતી. તે યુલતીનુ ધ્માન જભલા ભાટે મુકેરી દડળ કયતા ફશાય દેખાતા ખુલ્રા આકાળભા ઩યોલામે઱ુ શતુ. “ભે આઇ પ્રવટ દશમય..???” એ યુલતીની એકરતાને બુંગ કયતુ ઩ણ વભ્મતાથી બયે઱ુ આ અંગ્રેજી લાક્ય યુલતીના કાન ઩ય ઩ડયુ એટરે તે યુલતીની નજય વાભે ઉબેરા યુલક ઩ય ઩ડી, તે યુલક તે યુલતી ને ઩ણ ળયભાલે એટરો દેખાલડો શતો. ભોટુું ક઩ા઱, આક઴ઘક ચશેયો, અને તેનુ બયાલદાય ળયીય તેણે ઩શેયેરા આછા ગુરાફી ળટઘ અને કા઱ા ઩ેન્ટભા આક઴ઘક રાગી યહ્યુ શતુ. યુલતી તે યુલક ને જોતા જ ઓ઱ખી ગઈ કે વાભે ઉબેરો યુલક ફીજો કોઇ નશી ઩ણ બાયતનો વૌથી પ્રિભુંત વ્મસ્તત રુદ્ર અનુંતયામ ચૌશાણ છે. દુપ્રનમાના વૌથી કુળ઱ લફઝનેવભેન તયીકે તેણે નાભના ભે઱લેરી છે, ઩ણ આ ફધા વાથે તે યુલતીને એ ઩ણ માદ આલે છે કે તે ઩ોતે બાયતના લડાપ્રધાન ળસ્તતપ્રવિંશ યાથોડની દદકયી ગૌયી યાથોડ છે, અને વાભે ઉબેરો વ્મસ્તત તેના પ્ર઩તાની રોકળસ્તત ઩ાટીનો વૌથી ભોટો પ્રલયોધી ભાણવ છે. ઩યુંતુ અત્માયના વુંજોગો પ્રભાણે તે જો રુદ્રને ફેવલાની ના ઩ાડે તો એ પ્રળષ્ટાચાય પ્રલરૂધ્ધ કશેલામ એટરે તે યુલતીએ ભાત્ર ભોંઢુ શકાયભા શરાલીને જ શા ઩ાડી. રુદ્ર ઩ણ પ્રલનમથી આબાય ભાની ફેવી ગમો.
 5. 5. www.jigneshahir.com એ ફેઠો ત્માું સુધીભાું તો ફટરય ટેફર ઩ાવે આલી ઉબો યશી ગમો. રુદ્ર એ એક ગુજયાતી દડળનો ઓડઘય આપ્મો એટરે ઓડઘય રઈને ફટરય ત્માુંથી ચારતો થમો. આ ફધાભાું ઩ાુંચેક પ્રભપ્રનટ જેટરો વભમ રાગ્મો શળે ત્માું સુધી ગૌયી ફવ એ જ પ્રલચાયતી યશી કે રુદ્ર ળા ભાટે આ જ ટેફર ઩ય ફેઠો શળે ? “શુ ભાયે ભાયી ઓ઱ખાણ આ઩લાની જરૂય છે, પ્રભવ યાથોડ?” રુદ્ર એ પયી ગૌયીના પ્રલચાયોભા ખરેર ઩શોચાડી. “ના, પ્રભસ્ટય ચૌશાણ બાયતનો કોઇ નાગદયક તભને ના ઓ઱ખતો શોમ એવુ કેલી યીતે ફની ળકે? તભને તો ગયીફોના ધનકુફેય કશેલાભા આલે છે..!!!” ગૌયીએ ઩ણ વાભાન્મ લતઘન જ ચા઱ુું યાખયુું. થોડી લાય સુધી ફન્ને ચૂ઩ જ યહ્યા ત્માું સુધીભા રુદ્રની દડળ પ્ર઩યવામ ગઈ. “તભે અશીં કોઇ વેપ્રભનાય કે રેકચય ભાટે આવ્મા રાગો છો..!!!” રુદ્રએ જ ળાુંપ્રતબુંગ કયતા વલાર ઩ૂછયો. ગૌયીની પ્રલશ્વના ખમાતનાભ અથઘળાસ્ત્રીઓભા ગણના થામ છે અને તેભને રેકચય આ઩લા ભાટે દુપ્રનમાની ભોટી ભોટી યુપ્રનલપ્રવિટીઓ તયપથી અલાયનલાય આભુંત્રણ ઩ણ ભ઱તા યશેતા શોમ છે. શારભાું તે બાયતની દદલ્શી યુપ્રનલઘપ્રવટીના લાઇવ ચાન્વરય છે. રુદ્રનાું વીધા ઩ણ સ્લાબાપ્રલક વલારથી ગૌયી થોડી મુુંઝાઇ ગઈ જે તેના ચશેયા ઩યથી ચોખખુ જોઇ
 6. 6. www.jigneshahir.com ળકાતુું શતુું. ઩ણ ઩છી ખારી શાકાય ભાું જ ભોઢુ શરાલી ગૌયીએ લાત ઩તાલલાની કોપ્રળળ કયી. આ જોતા જ રુદ્રના ચશેયા ઩ય સ્સ્ભત આલી ગયુું. ગૌયી વભજી ના ળકી કે રુદ્ર ળા ભાટે શસ્મો. “શુું હુું જાણી ળકુું કે ભે એલી કઈ યમૂજ કયી જેના કાયણે તભને શવવુું આલી ગયુું...??” ગૌયીએ અક઱ાઇને ઩ુછી રીધુું. “કુંઈ નશી ફવ એ પ્રલચાયતો શતો કે ઩ાુંચ દદલવ ઩છી તભાયા રગ્ન છે અને તભે અદશિંમા શજુ ું રેકચયો આ઩લાભા વ્મસ્ત છો..??” રુદ્રની આ લાત થી ગૌયી વભવભી ઊઠી. ગૌયીની વગાઈ બાયતના ગુશપ્રધાન દદનદમાર ળભાઘના એક ના એક ઩ુત્ર અને બાયત ના વૌથી યુલા નેતા અને યેરલે ભુંત્રી પ્રનતે઴ ળભાઘ વાથે થમેરી શતી. 15 એપ્રપ્રર, 2015 ના યોજ ફન્નેના રગ્ન થલાના શતા. ગૌયીના આ રગ્ન એક યાજકીમ વભજોતાના બાગ રૂ઩ે જ શતાું એટરે ગૌયી એક લખત, ખારી એક અઠલાદડયુું આઝાદીની જીંદગી જીલી રેલા ભાુંગતી શતી. જુની માદો વાથે પયીથી ભૂતકા઱ભાું રટાય ભાયી આલલા ભાુંગતી શતી. આ ફાફત તેના પ્ર઩તાથી ઩ણ અજાણ ન શતી. બાયતભાું તે પ્રભડીમાની નજયભાું આવ્મા લગય ના યશી ળકત
 7. 7. www.jigneshahir.com એટરે ગૌયીએ એકાુંત ભાણલા રુંડન ઩વુંદ કયુઘ, જ્માું અમૂક લગઘના રોકો પ્રવલામ તેને કોઇ ઓ઱ખતુું નાું શોમ. આજે રુંડનભા તેનો છેલ્રો દદલવ શતો અને કારે બાયત ઩ાછી પયલાની શતી. “ભાપ કયજો પ્રભસ્ટય ચૌશાણ ઩ણ આ ભાયો અંગત ભાભરો છે, તો ભશેયફાની કયીને તભે તભાયા રુંચ ઩ય ધ્માન આ઩ળો તો લધાયે વારૂ યશેળે..!!” ગૌયી ના અલાજભાું ગુસ્વો સ્઩ષ્ટ દેખાઇ યહ્યો શતો. “એ કોણ શતુું પ્રભવ યાથોડ, જેને માદ કયલા ભાટે તભે તભાયા રગ્ન ઩શેરા અશી એકાુંતલાવ ભાટે આવ્મા શતા?” રુદ્ર યોકામો નશી. ગૌયી વભજી ના ળકી કે રુદ્ર જેલો ભાણવ ળા ભાટે તેની જીંદગીભાું દખર દઈ યહ્યો છે. “તભે તભાયી ભમાઘદા ઓ઱ુંગી યહ્યા છો, પ્રભસ્ટય ચૌશાણ..!!!!” ગૌયીનો અલાજ ઩ણ થોડો ઊંચો થઇ ગમો. એ જ વભમે રુદ્રના ભોફાઇરભાું ફે-ત્રણ લખત અરાભઘ જેલો લફ઩ લફ઩ નો અલાજ આવ્મો એટરે રુદ્રના ચશેયાના બાલો થોડા ફદરામા. “તભે અદશથી વીધાું તભાયા રૂભ ઩ય જજો ઩ણ દયલાજો રોક કયી ફશાય ‘ડુ નોટ દડસ્ટફઘ’ નુ રેફર
 8. 8. www.jigneshahir.com ભાયી દેજો. ફવ ભાયી એટરી લાત માદ યાખજો કે તભાયી એક મૂયખાઇ કોઇ ભાટે મ્રુત્યુુંનુું કાયણ ફની ળકે છે...!!” આટ઱ુ ઉતાલ઱ભાું ફોરી રુદ્ર ઉબો થઈ વીધો યેસ્ટોયન્ટની ફશાય પ્રનક઱ી ગમો. ગૌયી અલાચક્ ફની રુદ્ર ને જતો જોતી યશી. રુદ્ર ગમો એની થોડી જ લાયભાું ગૌયીના ફોડીગાડઘવ વાભે દેખામા અને તે રોકો ઩ણ જાણે કોઇક જગ્મા એ થી દોડી ને આલતા શોમ તેવુું રાગી યહ્યુું શતુું. તે રોકોનુું ધ્માન ઩ણ ગૌયી તયપ જ શતુું. ગૌયીને સુયલક્ષત જોઇ જાણે તેભને શાળકાયો થમો શોમ તેભ સ્઩ષ્ટ઩ણે દેખામ યહ્યુું શતુું. ગૌયીને આ ફધુ યશસ્મભમ રાગી યહ્યુું શતુું. તેને વૌથી યશસ્મ઩ુણઘ લતઘન તો રુદ્રનુું રાગ્યુું. રુદ્ર બરે તેના પ્ર઩તાની ઩ાટીનો વૌથી ભોટો પ્રલયોધી ભાણવ શોમ ઩ણ ચદયત્રની દ્રષ્ષ્ટ એ રુદ્રનો દુશ્ભન ઩ણ તેના ઩ય અપ્રલશ્વાવ ના કયે..!! રુદ્ર ખારી બાયત નો વૌથી લધુ ધનલાન ભાણવ શતો અથલા ભોટો લફઝનેવભેન શતો એટરે નદશ ઩ણ તેના રોકકલ્માણના કાભોના કાયણે બાયતની પ્રજાના દદરો ઩ય યાજ કયતો શતો...!! રુદ્રનો લફઝનેવ દેળ-પ્રલદેળભાું પેરામેરો શતો કોઇ ઩ણ ભોટા નેતાને ઩ણ તેને ભ઱લા ભાટે એ઩ોઇંન્ટભેન્ટ રેલી ઩ડતી શતી ઩ણ જો કોઇ વાભાન્મ ભાણવની લાત આલતી તો તે ભદદ ભાટે શભેળાું તૈમાય યશેતો.
 9. 9. www.jigneshahir.com રુદ્ર ભોટા બાગે જુનાગઢભાું જ યશેતો અને તેની ઓદપવનુું શેડતલાટય ઩ણ જુનાગઢભાું જ આલે઱ુું શતુું. વયકાયને રુદ્ર આખભાું કણાની જેભ ખ ૂુંચતો ઩ણ રોકોનો રુદ્ર પ્રત્મેનો રગાલ એટરી શદ સુધી શતો કે રુદ્રનાું એક અલાજ ઩ય આખુું બાયત ફુંધ યશેતુું, અને વયકાય જનપ્રલાશ પ્રલરુધ્ધ જઈ ળકે તેભ ન શતીં. લધુભાું રુદ્ર એટરો ફધો ચારાક શતો કે વયકાયના રુદ્રને પવાલલા ભાટેનાું તભાભ પ્રમત્નો એ વ્મથઘ કયી દેતો. જો એક ળબ્દભા કશેલાભાું આલે તો રુદ્ર બાયતનો રોકનામક શતો. ગૌયીને એ જ લાત યશસ્મભમ રાગી કે આલો ભાણવ ળા ભાટે આવુ લતઘન કયે!!? અને ગૌયીને રુદ્રનાું આ પ્રલલચત્ર લતઘન ઩ાછ઱નાું કાયણને જાણલાની કૂતુશરતા લધી ગઈ શતી અને એ ઩ણ જાણવુું શતુું કે તેને કેલી યીતે ખફય ઩ડી કે તે રગ્ન ઩શેરા કોઇની માદો વાથે એકરી યશેલા અશી રુંડન આલી શતી. તે ટેફર ઩યથી ઉબી થઈને યેસ્ટોયન્ટની ફશાય પ્રનક઱ી. તેની ઩ાછ઱ તેના ચાય ફોદડગાડઘ ઩ણ જોડામા જેભાથી ફે લિદટળ શતાું. ગૌયીનો રૂભ છઠ્ઠા ભા઱ ઩ય શતો, ગૌયી લરફ્ટભાું થઈ ને નીચે ઩શોંચી ત્માું સુધી ગૌયીનાું ભગજભાથી રુદ્રના પ્રલચાયો શટતા ન શતાું. ગૌયી એ રૂભભાું ઩શોચી, જ્માયે તેના ફધાું ફોદડગાડઘવ રૂભની ફશાય ઉબા યશી ગમા. રુદ્રનાું કશેલા પ્રભાણે ગૌયીએ દયલાજા ને રોક કમો
 10. 10. www.jigneshahir.com અને તે ઩ોતાના ફેડરૂભ તયપ જલા રાગી. તેનુ ધ્માન વાભે વોપા ઩ય ગયુ ત્મા રુદ્ર ફેઠેરો શતો. ગૌયીનુ યદમ એક ધફકાયો ચૂકી ગયુું. તેને કશુ જ વભજામ નશોતુું યહ્યુું. તે વીધી શોરભાું આલી અને વોપા ઩ય ફેઠી. રુદ્ર ઩ણ ગૌયીની વાભે જ ફેઠો. “કોનો જીલ જોખભભાું છે?” ગૌયીના ભનભાું કૂતુશરતા ઩ણ શતી અને ઉતાલ઱ ઩ણ શતી. “તભાયો...!!!” રુદ્ર એ વાભાન્મ બાલભાું જ જલાફ આપ્મો. “હુ જાણી ળકુું ભાયા જીલનુું દુશ્ભન કોણ છે?” ગૌયીને શલે આ ફધુું લધાયે યશસ્મભમ રાગી યહ્યુું શતુું. “તભાયા પ્ર઩તા, તભાયો થનાય ઩પ્રત અને વવયા...!!!” રુદ્ર આ ફાફતભાું ગુંબીય શતો. “તભને ખમાર આલે છે પ્રભસ્ટય ચૌશાણ, તભે શુું લાત કયી યહ્યાું છો..???” ગૌયી અલાજભાું ગુસ્વો સ્઩ષ્ટ દેખાઇ યહ્યો શતો. આ વાુંબ઱તાું રુદ્રથી પયીથી શવામ ગયુ. તે ઊબો થઈ ફેડરૂભભાું ગમો અને એક કા઱ા કરયની ઓદપવ ફેગ જેલી કોઇ ફેગ રઈ ને ઩ાછો આવ્મો. તેણે ફેગભાુંથી એક કોમ્યુટય પ્રવડી નો થપ્઩ો કાઢયો, એભાુંથી એક પ્રવડી ળોધી ત્માું ઩ડેરા
 11. 11. www.jigneshahir.com દડલીડી પ્રેમયભાું રગાલી દટલી ચા઱ુું કયુઘ. ગૌયીને આ ફધુ શુું થઈ યહ્યુું છે તે વભજાતુું નશોતુ, ઩ણ ઩ોતાની જાતને ધીયજ યાખલા ભાટે વભજાલી તે રુદ્રની શયકતો જોતી યશી. રુદ્ર કુંઈ ઩ણ ફોલ્મા લગય દટલી ચા઱ુું કયી વોપો ઩ય ફેઠો. આ પ્રવડીભાું પ્રધાનભુંત્રીનાું પ્રનલાવ સ્થાનભાું આલેરી રાઇિેયી દેખાઇ યશી શતી. પ્રધાનભુંત્રી અને એભના ઩ુત્ર અલખરેળ યાથોડ રાઇિેયી રૂભભાું ફેઠા શતાું. અલખરે઴ ગૌયી કયતા નાનો શતો અને ખાવ દેખાલડો ઩ણ ન શતો. ગૌયી ને તેની ભાતાનુું રૂ઩ ભ઱ે઱ુ જ્માયે તેના બાઈને તેના પ્ર઩તાની કદરૂ઩તા. “હુું એ પ્રનતેળ ને નશી છોડુું, ઩પ્઩ા... વારાની આટરી દશિંમ્ભત કે એ ભાયી ફશેન ઩ય નજય નાખેં..???” અલખરેળના ચશેયા ઩ય ગુસ્વો સ્઩ષ્ટ દેખાઈ યહ્યો શતો, ઩ણ ળસ્તતપ્રવિંશ યાથોડ લફરકુર ળાુંત દેખાતા શતાું. “અત્માયે એ પ્રસ્તાલનો સ્સ્લકાય કયલો એ ભાયી ભજબુયી ફની ગઈ છે...!!” ળસ્તતપ્રવિંશ યાથોડના ચશેયા ઩ય ઩ીડા તયી આલી. અલખરેળ તેના પ્ર઩તા આગ઱ કુંઈ ફોરે તેની યાશ જોલા રાગ્મો. “આ઩ણી વયકાયની ફીજી ટભઘ ઩ુયી થલા આલી છે અને શલે આગ઱ આ઩ણી ઩ાટીનુું બપ્રલષ્મ ભને વાલ ધુુંધળું દેખાઇ યહ્યુ છે, વાલ્રાું 320 વાુંવદો ભાુંથી
 12. 12. www.jigneshahir.com ગણીને ઩ાુંચ જ એલા શળે જેની ઇભેજ વાપ શળે. ઓછભાું ઩ૂરૂ છેલ્રા ત્રણ લ઴ઘભા પ્રભદડમાએ ઘણાું ફધાું કોબાુંડોનો ઩દાઘપાળ કમો છે જે આ઩ણને ખ ૂફજ નડતય રૂ઩ થળે. અલખરેળ શલે ઩શેરા જેવુ નથી યહ્યુ કે ઩ૈવા ના જોયે કે ફુંદૂકનાું ઇળાયા ઩ય લોટ ભ઱ે.... કાઈક નવુ કયવુ ઩ડળે..!!!” ળસ્તતપ્રવિંશ ફોરી યહ્યા શતા ઩ણ અલખરેળ ઩ાવે એટરી પ્રધયજ ના શતી કે તેના પ્ર઩તાની લાત ળાુંપ્રતથી વાુંબ઱ે. “઩ાટીની જીત અને ગૌયીનાું રગ્નને શુ રેલા-દેલા, ઩પ્઩ા?” અધીયા અલખરેળને જોઇ યાથોડ વાશેફને થોડો ગુસ્વો તો આવ્મો ઩ણ તેભણે ઩ોતાની જાતને ળાુંત યાખલાનો પ્રમત્ન કમો. “જો ફેટા, ફહુ જ ઊંડો વુંફુંધ છે, ઩ણ તુ વભજી નશી ળકે..!!” ળસ્તતપ્રવિંશ થોડી લાય તેના ઩ુત્રના શાલબાલ લાુંચલાું ભાટે યોકામાું. “આજે ભને આખી લાત કયો ઩પ્઩ા, શલે હુ વાલ નાદાન ઩ણ નથી કે તભાયી લાત ના વભજી ળકુું.!!” અલખરેળ આ આખી લાત જાણલા ઉત્સુક શતો. ળસ્તતપ્રવશ તેના ઩ુત્ર વાથે વાભાન્મ યીતે યાજકાયણની લધાયે લાતો કયતો નશી, ઩ણ આજે તેના ઩ુત્રની લાત વાુંબ઱ી તેને ઩ોતાનો જૂનો ઇતીશાવ ખોરલાની ઇચ્છા થઈ ગઈ.
 13. 13. www.jigneshahir.com “હુ એક વભમે ગુજયાતનો પ્રલધાનવભ્મ શતો અને આ દદનદમાર આ ઩ાટીનો એક વાભાન્મ કામઘકતાઘ અને ભાયો ખાવ ભાણવ શતો. એ વભમે ગુજયાતભાું ઩દયલતઘન અને પ્રલકાવનાું સુત્રો ગુુંજતા શતા. તાયા લશારા કાકા યાભાનુજ આચામઘ આ ફધાનાું સુત્રધાય શતા. એ ભાણવ ખાનદાની અપ્રભય શતો. ફહુ જ ઩ૈવા શતાું તેની ઩ાવે અને તેના પ્ર઩તા એ જ ભને બણાવ્મો શતો...!!! શલે એ વભમના ગુજયાતના મુખમભુંત્રી ભોશન ભારપ્રલમા યાભાનુજથી ફહુ જ ડયતા શતા, એટરે રલરત ગુપ્તા, જે એ વભમે આ઩ણી ઩ાટીના મુખમ નેતા અને દેળના લડાપ્રધાન શતાું. તેભના ભાટે આ ક્રાુંતી ળાુંત ઩ાડલી જરૂયી ફની ગઈ શતીં નશીતય ધીભે ધીભે તે ઩ુયાું દેળભાું પેરાઇ જાત અને ઩ાટી ભાટે ઩ોતાની જોહુકભી ચરાલલી અઘયી ઩ડી જાત...!!! એભને ખફય ઩ડી કે ભાયી અને યાભાનુજ લચ્ચે ઉંડા વુંફુંધો છે. અભે ખાવ પ્રભત્રો છીએ એટરે એભણે ભને ઓપય આ઩ી કે જો હુ યાભાનુજને ઠેકાણે ઩ાડી દઉં તો એ ભને ગુજયાતનો નલો લચપ પ્રભપ્રનસ્ટય ફનાલી દેળે...!!!” અલખરેળ ને તેની પ્ર઩તાની લાતભાું યવ ઩ડી યહ્યો શતો ઩ણ ગૌયીની આખભાુંથી મૂુંગા આસુું પ્રનક઱ી યહ્યા શતા.
 14. 14. www.jigneshahir.com “અને યાભાનુજને શટાલલા ભાટે ભાયે દદનદમારની ભદદ જરૂય શતી. યાભાનુજનાું ઩દયલાયભાું તેની ઩ત્ની અને તેના ફે વુંતાનો શતા. તુું અને ગૌયી તો એ રોકો વાથે યભીને ભોટા થમા છો માદ છે ને..?? ઩ેરો તેનો દદકયો યભેળ અને તેની દદકયી કુમુદ..!!!” ળસ્તતપ્રવશ તેના દદકયાને ઩ુછી યહ્યા શતા. “શા, ભાયે તો ઠીક ઩ણ દીદી અને યભેળ એકફીજા વાથે વૌથી લધાયે વભમ કાઢતાું શતાું..!!!” અલખરેળ ઩ોતાના ફા઱઩ણનાળું ધુુંધ઱ાું વુંસ્ભયણો માદ કયતા કહ્યુ. “ના ફેટા..!! એ ભાત્ર એકફીજા વાથે વભમ નોશતાું કાઢતાું, ઩ણ ગૌયી યભેળનાું પ્રેભભાું ગ઱ાડૂફ શતી..!!! છોડ એ લાત અત્માયે હુ ક્યા શતો..?? શા.. તો તકરીપ એ શતી કે હુ યાભાનુજ ને ફદનાભ નશોતો કયી ળકુું તેભ એટરે ભે તેના ઩દયલાય વદશત તેની ઩ુયી શલેરીને દદનદમારની ભદદથી આગ રગાડી દીધી શતી, અને તેના ઩ૂયા ઩દયલાયને એ જ શલેરીભા ભે અસ્ગ્નવુંસ્કાય આ઩ી દીધો..!!! અને ગેવ લરકેજનાું કાયણે આ ફન્યુું તેવુું વાલફત ઩ણ કયી દદધુું..!!! હુ યાભાનુજનો ખાવ પ્રભત્ર શતો એટરે રોકો એ ભાયી લાતનો પ્રલશ્વાવ ઩ણ કયી રીધો. અને એક લ઴ઘભાું ભને ભોશન ભારપ્રલમાની જગ્મા એ ફેવાડી દેલાભાું આવ્મો. દદનદમાર ને ળયત પ્રભાણે ગુજયાતનો ગ્રુશભુંત્રી ફનાલલો ઩ડયો...!!“ ળસ્તતપ્રવશની આખભાું
 15. 15. www.jigneshahir.com ગુસ્વો તયી આવ્મો, તેભણે જોયથી ટેફર ઩ય શાથ ઩છાડયો. “ભે જ એ વા઩ને દુધ ઩ાયુું જેથી તે ભને આગ઱ જતા ડુંખ ભાયે..!!” અલખરેળ ઩ુયી લાત વાુંબ઱લા ભાુંગતો શતો એટરે તેણે તેના પ્ર઩તાને યોક્યા નશી. ઩ણ ગૌયીથી શલે નોતુ વુંબ઱ાતુ કે તેના પ્ર઩તા એ જ યાભાનુજ આચામઘના ઩દયલાયને ભાયલાભાું મુખમ ભુપ્રભકા બજલી શતી. રુદ્ર એ ત્માું ટેફર ઩ય ઩ડેર ઩ાણીનો ગ્રાવ ગૌયી તયપ આગ઱ ઘમો. ગૌયી સ્લસ્થ તો ન શતી ઩ણ છતા તેણે દટલી ઩ય ચારતી ઩ોતાના પ્ર઩તા અને બાઇની લાત વાુંબ઱લા રાગી. “ફવ, એ ઩છી ભે અને દદનદમારે શાથ પ્રભરાલી લરધાું અભે ફન્ને એ એક ઩છી એક અભાયા દુળભનો યસ્તાભાુંથી શટાલતા ગમા, અને ખારી ઩ાુંચ જ લ઴ઘભાું ગુજયાતના મુખમભુંત્રીથી બાયતના લડાપ્રધાન સુધીની વપય કયી રીધી. રલરત ગુપ્તા ઩ય જે આત્ભઘાતી હુભરો થમો તે ઩ણ ભે જ કયાવ્મો શતો અને રલરત ગુપ્તાનાું મ્રુત્યુ ફાદ અભે જ ઩ાટીનાું વલેવલાઘ ફની ગમા. ઩ણ ખફય નદશ કેભ શલે દદનદમારનાું ભનભાું રારચે જન્ભ રઈ લરધો છે..!! તે શલે એભ ઇચ્છે છે કે ભાયા ઩છી પ્રનતેળ, તેનો દદકયો જ બાયતનો લડાપ્રધાન ફને એટરે જ તો તેણે ગૌયીનો શાથ ભાુંગ્મો જેથી પ્રનતે઴ ને ભાયો લાયવદાય વાફીત કયલાભાું કોઇ જ તકલરપના ઩ડે...!!! એને ખફય છે તાયાભાું એટરી રામકાત નથી કે તુ એક
 16. 16. www.jigneshahir.com વાુંવદ ઩ણ ફની ળકે...!!! લડાપ્રધાનતો ફહુ દુયની લાત છે..!!!” ળસ્તતપ્રવશની આખોભાું તેના ઩ુત્ર પ્રત્મે ગુસ્વો અને અણગભો દેખાઇ આલતા શતા. “તો શલે શુું તભે ભાયી ફશેનનાું રગ્ન તેની વાથે કયી દેળો..??” અલખરેળના ચશેયા ઩ય ચીંતા ચોખખી દેખામ યશી શતી. “શા તો ભાયી ઩ાવે લફજો ક્યો યસ્તો છે..? ભને દદનદમાર વાથેની દુળભની અત્માયે બાયે ઩ડે તેભ છે અને તેના લગય આલતી ચુુંટણી જીતલી ઩ણ મુશ્કેર છે. તુ જ કે ભાયે શુું કયવુું..??” ળસ્તતપ્રવિંશ તેના દદકયાની બુધ્ધી ચકાવલા ભાુંગતા શતાું, ઩ણ અલખરેળને લધાયે મુુંઝામેરો જોઇ તેભણે જ ફોરલાનુ ચા઱ુું કયુઘ. “ભાયી ઩ાવે એક પ્રાન છે” ળસ્તતપ્રવશ શ઱લેથી ફોલ્મા અને અખીરે઴ ઩ણ આ પ્રાન વાુંબ઱લા ટટ્ટાય થમો. “હુું ઩શેરા ગૌયી અને પ્રનતે઴ના રગ્ન કયાલીળ અને ઩છી હુું પ્રનતે઴ ને જ ભાયો લાયવદાય ઘો઴ીત કયી દદનદમારનો પ્રલશ્વાવ જીતી રઈળ...!! ચુુંટણીના એકાદ ભદશના ઩શેરા જ હુ પ્રનતે઴ની શત્મા કયાલી દઈળ જેનો આયો઩ આંતકલાદી વુંગઠન ઩ય નાખી દઈળ અને હુ ગૌયીને ઇભોળનર બ્રેકભેર કયી તેના ઩પ્રતની
 17. 17. www.jigneshahir.com જગ્માએ તેને ચુુંટણીભાું ઉબી કયી દઈળ અને આભ઩ણ ગૌયીનુું બાયતભા ખ ૂફ વારુું નાભ છે એટરે તે ઩ોતાના નાભ અને રોકોની એક પ્રલધલા ભાટેની વશાનુભુતીથી તો જીતી જ જળે..!!!! ગૌયી ફનળે બાયતની નલી લડાપ્રધાન અને ભાયી ડાશી દદકયીને હુ ભાયા ઇળાયા ઩ય જ ચરાલીળ જેથી બપ્રલષ્મભાું તાયો યસ્તો આવાન થઈ જળે..!!” એક પ્રલજમી સ્સ્ભત વાથે ળસ્તતપ્રવિંશે ઩ોતાની લાત ઩ુયી કયી. અલખરેળ તો ઩ોતાના પ્ર઩તાની બુધ્ધી ઩ય ઓલાયી જ ગમો, ઩ણ, અચાનક તેના ચશેયા ઩ય ઉદાવી ઩ણ છલાઇ ગઈ. “઩ણ ઩પ્઩ા આભાું દીદી ને શુું કાભ લચ્ચે નાખો છો..?? એ લફચાયીનો તો કોઇ લાુંક નથી..!!! અને પ્રનતે઴ની શત્મા ઩છી એનુું શુું થળે..? એ શુું આખી જીંદગી પ્રલધલા તયીકે જ જીલળે..?” અલખરેળ ને ખયેખય ઩ોતની ભોટી ફશેનની લચિંતા શતી. “શા એ ફાફતનુું ભને ઩ણ દુખ યશેળે ઩ણ દદકયી કયતા ભને ભાયા દદકયાનાું બપ્રલષ્મની લચિંતા લધાયે છે...!!” યાથોડ વાશેફની આ લાત વાથે પ્રવડીનો એ પ્રવન ઩ુયો થમો.
 18. 18. www.jigneshahir.com આ પ્રવન જોમા ઩છી ગૌયી તો સ્તબ્ધ થઈ વોપા વાથે ચોટી જ ગઈ. રુદ્રએ એના પ્રતીબાલોની ઩યલા કમાઘ લગય જ ફીજી પ્રવડી ચા઱ુું કયી દીધી. આ પ્રવડીભાું કોઇ પાભઘશાઉવના ડ્રોઇંગરૂભનો પ્રવન શતો. જેભાું ગ્રુશભુંત્રી દદનદમાર ળભાઘ અને તેભનો દદકયો પ્રનતે઴ ળભાઘ લચ્ચે લાત ચારી યશી શતી. દદનદમારે બાયતીમ નેતાની જેભ ખાદીનાું ક઩ડા ઩શેયેરા શતા. જ્માયે પ્રનતે઴ કોઇ ફગડેરા નફીયા ની જેભ ઱ુુંગી ઩શેયી ને દારૂના એક ઩છી એક ઩ેગ ઩ી યહ્યો શતો. “ફેટા, યાથોડ ને ફાટરીભાું ઉતાયી દદધો છે શલે એ આજકારભાું જ તાયી અને ગૌયીની વગાઈની ઘો઴ણા કયળે.” દદનદમાર કોઇ ભોંધી દાટ દારૂનો ગ્રાવ શાથભાું રેતાું ફોલ્મો. “તો શલે શુું કયલાનુ છે?” પ્રનતે઴ના શાથભાું યશેરા ખારી ગ્રાવને એ બયલા રાગ્મો. “શલે શુું… તભાયા ફન્ને ના રગ્ન થામ એટરે તભાયે ફન્નેને શનીમુન ઩ય જતુું યશેલાનુું લફજૂ શુું..!!!” દદનદમારે ખુળ થતા કહ્યુ. “તભને ખફય છે ને ભને એ યોતર છોકયીભાું જયામ યવ નથી. એના કયતા વાયી છોકયીઓ તો આ઩ણે લેચી ભાયીએ છીએ, અયે શા આજે જ ભશાયાષ્ર ભાુંથી એક
 19. 19. www.jigneshahir.com જોયદાય ભારને ઉઠાવ્મો છે. ઩ેરો ઇન્વ઩ેતટય, એ ફહુ ઉછ઱તો શતો ને, તેની એકની એક દદકયીને ઉઠાલી રીધી છે..!! આજે તેની વાથે જ સુશાગયાત ભનાલલાનો છુ” પ્રનતે઴ના ચશેયા ઩ય વાક્ષવી શાસ્મ તયી આવ્યુ. “અયે ઩ણ ઩પ્઩ા..!! ભને એ તો કશો કે એ કુંટા઱ાજનક છોકયી વાથે રગ્ન કયી આ઩ણને શુ પામદો થળે..???” પ્રનતે઴ને ઩ાછી લાત માદ આલતા તેના પ્ર઩તાને ઩ુછ્ુું. “તને નલો લડાપ્રધાન ફનાલલા ભાટે નુું લગ્રનકાડઘ છે, એ છોકયી..!!” દદનદમારની આખભાું ચભક શતી. “અને એ કેલી યીતે..?” ઩ેગ ગટગટાલતાું તેણે તેના પ્ર઩તાને ઩ુછ્ુું. “તાયા રગ્ન ફાદ તુું યાઠોડનો લાયવદાય ફની જઈળ, અને ઩છી ભોકો જોઇ એ ફા઩-દદકયાની દગાથી શત્મા કયાલતાું કેટરી લાય....?? તુું એનો દાભાદ અને ભાયો દદકયો એટરે તત્કારીન લડાપ્રધાન તયીકે હુ તારુું જ નાભ આ઩ી દઈળ અને આ઩ણી ઩ાવે 320 વભ્મોની ફહુભતી તો છે જ..!!! એટરે ચુુંટણી ઩શેરા જ તુું નલો લડાપ્રધાન થઈ જઈળ અને હુ એ ફન્ને શત્માઓનો ફધો આયો઩ આંતકલાદી વુંગઠનો ઩ય રગાલી દઈળ અને વશાનુભુતીથી રોકો આ઩ણી જ ઩ાટીને લોટ આ઩ળે અને તુ પયીથી ફની જળે બાયતનો નલો લડાપ્રધાન....!!!!”
 20. 20. www.jigneshahir.com દદનદમાર ઩ોતે જ ઩ોતાની બુધ્ધી ઩ય ઓલાયી ગમો અને શાથભાું યશેરો દારૂનો આખો ગ્રાવ એકવાથે ગટગટાલી ગમો. “઩ણ ગૌયી નુું શુું?” પ્રનતે઴ે તેના પ્ર઩તા વાભે જોયુું. “એનુ શુું છે શલે..?? એ તો ભાસ્તયની છે ને..? એક કાભ કયશુું આ઩ણે એને નાણાપ્રધાન ફનાલી દઈશુું અને એભ ના કયવુું શોમ તો તાયે જેટરો વભમ તેની વાથે ઩થાયી ઩ય ભોજ કયલી શોમ એટરી ભોજ કયી રેલાની અને ઩છી એનુ ઩ણ યાભ-નાભ વત્મ..!!!” દદન-દમાર ને ઩ાછો કુંઈક પ્રલચાય આવ્મો. “ના.. ના... એની શત્મા ના કયાુંમ... નદશતય ફધાને એવુ રાગે કે કોઇ આ઩ણી ઩ાટીને નશી... ઩ણ યાથોડ ખાનદાનને જ પ્રનળાન ફનાલી યહ્યુું છે અને કદાચ આ઩ણી ઩ય ઩ણ ળક જઈ ળકે....!!! શુંમ્ભ... ભગજભાું ફેવી ગયુું… રોકોની વાભે આ઩ણે તેને કોઇ અજ્ઞાત જગ્મા ઩ય લેકેળન (શલાપેય કયલાું) ઩ય ભોકરી દઈશુું ફાકી શદકકતભાું તેને આ જ પાભઘશાઉવભાું નજયકેદ કયી યોજ આ઩ણા જ કામઘકયો દ્રાયા તેના ઩ય ફ઱ાત્કાય કયાપ્રલશુ જેથી આ઩ણા કામઘકયો ઩ણ ખુળ અને પ્રધભે પ્રધભે આ યોજે યોજની પ્ર઩ડા આ઩ી તેને ગાુંડી કયી દઈશુું અને દુપ્રનમા વાભે એવુું જાશેય થળે કે બાઇ અને ફા઩ના મ્રુત્યુઘના કાયણે તે ભાનપ્રવક અસ્સ્થય થઈ ચુકી છે...!!!” દદનદમાર આગ઱ કઈ ફોરે તે ઩શેરા ગૌયી એ દટલી જ ફુંધ કયી દદધુ.
 21. 21. www.jigneshahir.com “પ્રભસ્ટય ચૌશાણ...!! આલી ખોટી ક્તર઩ો ફતાલતાું તભને ળયભ નથી આલતી...?? આ ફન્ને પ્રવડી ખોટી છે..... હુ એ કદી નાું ભાની ળકુું કે આ રોકો આટરી પ્રનચ શયકતો ઩ણ કયી ળકે.... અને યશી લાત ભાયા પ્ર઩તાની તો એભના અને યાભાનુજ અંકર લચ્ચે ખુફજ વાયા વુંફુંધો શતા... એને ભાયા પ્ર઩તા તેભના ઩યભ પ્રભત્ર વાથે આવુ કદી ના કયે એટરે ક્પ્રઝ શલે તભે અદશથી જલાની ભશેયફાની કયો...!!!” ગૌયી ઘણી અસ્લસ્થ દેખાઇ યશી શતી તે ઩ોતાના ભન ને ભનાલલાનો પ્રમત્ન કયી યશી શતી કે આ ફધુ ખોટુ જ છે..!!! ગૌયીની લાત વાબ઱તા રુદ્ર ને પયીથી શવવુું આલી ગયુું. થોડી લાય રૂભભાું ળાુંપ્રત જ છલામેરી યશી. ગૌયી લધાયે કુંઇ ફોરાલાનાું મુડભાું ન શતી. “જો હુું એ વાફીત કયી દઊ કે ફન્ને ક્તરપ્ર઩િંગ્વ, જે તભે જોઇ એ વાચી છે તો..??” રુદ્ર ઩ોતાની લાત ભનાલલા શઠ ઩કડી શતી. “તો તભે કશો તે કયલા હુ તૈમાય છુું...!!!” ગૌયીને તેના પ્ર઩તા ઩ય ઩ુયો પ્રલશ્વાવ શતો. “લચન આ઩ો છો કે આ વાચુ શળે તો હુું કહુું તેભ કયળો..?” રુદ્રએ બાય઩ુલઘક કહ્યુ.
 22. 22. www.jigneshahir.com “શા..!!” ગૌયી એટરા જ લઝનથી ફોરી. રુદ્ર એ ત્રીજી પ્રવડી રગાલી દટલી પયીથી ચા઱ુ થયુું. વાભે દદલ્શીભાું આલેરા લડાપ્રધાન પ્રનલાવના એક ફેડરૂભનો પ્રવન દેખામો જે ગૌયીનો જ ફેડરૂભ શતો. ગૌયી આ જોતા જ વભવભી ઉઠી. ગૌયીને ઩ોતાની આખો ઩ય પ્રલશ્વાવ નોતો આલી યહ્યો કે તેના ફેડરૂભભાું ઩ણ સ્઩ામ કેભેયો શતો....!!! અને તેના રૂભભાું થતી તભાભ ગતીપ્રલધી ઩ય રુદ્ર નજય યાખતો શતો...!!! ઩ણ અત્માયે અક઱ાઇ ને યાડો ઩ાડલા કયતાું ચુ઩ યશેલાનુું જ ગૌયીને મોગ્મ રાગ્યુું વાભે દટલીભાું વલાયનો પ્રવન આલી યહ્યો શતો જે ફે ભશીના ઩શેરાનો શતો. આ વભમ વાભાુંન્મ યીતે ગૌયીના નાશલાનો શતો અને ગૌયી ને ઩ોતાની આદતની ખફય શતી કે તે ક઩ડા શુંભેળા રૂભભાું આલી ને જ ફદરતી શતી. આ વભમે તેને ઩ોતાની આ ટેલ ઩ય ખુફજ ગુસ્વો આલી યહ્યો શતો. એ જ વભમે વોપાની ફાજુભાું ઩ડેરી ફુરદાની ઩ય તેનુું ધ્માન ગયુું. એ જ ફુરદાની ઩ય ગૌયીનો શાથ ઩ણ જતો યહ્યો એણે ઩ુરૂ ભન ફનાલી લરધુું શતુું કે એ ફુરદાનીનો ઘા રુદ્રનાું ભાથા ઩ય જ કયળે, ઩છી ઩દયણાભ જે આલે તે...!! ગૌયી નુું ધ્માન દટલી ઩ય તો શતુું જ. વભમ પ્રભાણે તે નાશલા ભાટે ફાથરૂભભાું ગઈ એ ઩ણ તેણે જોયુું, ઩છી તયત જ પ્રવન ફદરાઇ ગમો, શલે
 23. 23. www.jigneshahir.com ગૌયી યાથોડ ડ્રેપ્રવિંગ ટેફર ઩ય ફેઠા ફેઠા લા઱ સુકલી યશી શતી. ભતરફ કે લચ્ચેનો પ્રલદડમો એડીટ થમેરો શતો. “લચિંતા નાું કયતા પ્રભવ યાઠોડ, તભે જેવુું પ્રલચાયો છો એવુું ભે કશુું જ નથી જોયુું. આ ફધા જ પ્રલદડમો ભાયી પ્રલશ્વવનીમ રેડી આપ્રવસ્ટુંટ એડીટ કયીને જ ભને ફતાલે છે, એટરે એ ફુરદાની તભાયે ભને ભાયલી નદશ ઩ડે..!!” રુદ્ર એ સ્ભાઇર વાથે કહ્યુું. ગૌયી ને શાળકાયો તો થમો ઩ણ છતા તેની પ્રાઇલવી આભ રુદ્ર વાભે શતી એ લાત નો તો ગુસ્વો શતો જ. શલે ગૌયીને એ પ્રલશ્વાવ ઩ણ આલી ગમો કે પ્રવડીઓ વાચી શતી કાયણ કે જો તેના ફેડરૂભભાું સ્઩ામ કેભેયો રુદ્ર મુકી ળકતો શોમ તો ફીજે એલા કેભેયા મુકલા તેની ભાટે અઘરુ ન શતુું. દટપ્રલભાું આલેરા ફેડરૂભભા કોઇ દયલાજા ઩ય નોક નોક કયી યહ્યુ શતુ જેથી ગૌયીનુું ધ્માન પયી દટલી ઩ય ગયુ. ડ્રેપ્રવિંગ ટેફર ઩ય ફેઠેરી ગૌયી ઉબી થઈ ને દયલાજો ખોલ્મો તો દયલાજા ઩ય તેના પ્ર઩તા શતાું. “આલો ને ડેડી, આજે તો તભે વલાય વલાયભાું જ ભને ચોંકાલી દીધી...!!!” ગૌયીના ચશેયા ઩ય ભોટુું સ્સ્ભત આલી ગયુું. ળસ્તતપ્રવિંશ અંદય આવ્મા.
 24. 24. www.jigneshahir.com “શા, ફેટા થોડી જરૂયી લાત કયલી શતી..!!” યાથોડ વાશેફે વોપા ઩ય જગ્મા રેતા ફોલ્મા. ગૌયીએ ઩ોતાના બીના લા઱ ઩ય ટુુંલાર પ્રલિંટોળ્મો અને તેના પ્ર઩તાની ફાજુભાું, તેભના તયપ જ ભોઢુું કયીને ફેવી ગઈ. તેના પ્ર઩તા આગ઱ કઈ ફોરે તેની યાશ જોલા રાગી. “આજે હુ તાયી ઩ાવે એક માચના રઈને આવ્મો છુ, જો તાયાથી ળક્ય શોમ તો ભને ભદદ કયજે..!!” ળસ્તતપ્રવશ ખુફજ ઩ીડાભાું શોમ તેભ લાત કયી યહ્યાું શતાું. “ફોરો ને શુું કયલાનુ છે ભાયે..??” ગૌયી ના ચશેયા ઩ય આતુયતા શતી. “જો હુ ગો઱ ગો઱ લાત નશી કરુું ભે આ ફાફતભાું ફહુજ પ્રલચાય કમો છે અને ઩છી આ પ્રનણઘમ ઩ય ઩શોચ્મો છુ.” ળસ્તતપ્રવિંશનો ચશેયો ઉદાવ દેખાઇ યહ્યો શતો. ગૌયીને કુંઈ ફોરલા કયતા યાશ જોલાનુું લધાયે ઉચીત રાગ્યુું. “ફેટાજો તને લાુંધો ના શોમ તો તુું પ્રનતે઴ ળભાઘ વાથે રગ્ન કયલા ભાટે ભાની જા...!!!! ભાયી ઩ણ અમુક ભજબુયીઓ છે જેના કાયણે ભાયે આ પ્રનણઘમ રેલો ઩ડયો છે..!!” રૂભભાું વન્નાટો છલાઈ ગમો. “ઠીક છે, જો તભે આ ફાફતભાું પ્રલચાય કયી ને જ ભાયી વાભે આ પ્રસ્તાલ મુકતા શોમ તો ભાયી શા જ છે...!!” ગૌયીના ચશેયાની એક ઩ણ યેખા ઩ય પયક ના ઩ડયો.
 25. 25. www.jigneshahir.com ગૌયીને એટરો ખમાર શતો કે તેના પ્ર઩તા કોઇક મુવીફતભાું છે નદશતય તેના પ્ર઩તા તેની વાભે આલો પ્રસ્તાલ કદી ના મુકે...!! એટરે તેણે લધાયે પ્રલચામાઘ લગય શા ઩ાડી દીધી. આ વાથે રુદ્ર એ ટીલીને ફુંધ કયી દીધી. “તો ફોરો પ્રભવ યાથોડ…!!! કશો આ ક્તરપ્ર઩િંગ ઩ણ ખોટુું છે...!! અને જો આ વાચુું શોમ તો ફીજા ક્તર઩ીંગ ઩ણ વાચા જ છે..!!” રુદ્રએ કટાક્ષ કયતા ગૌયીને ઩ુછ્ુું. રુદ્ર ગૌયીની વાભે જ જોઇ યહ્યો શતો, ઩ણ ગૌયીના ચશેયા ઩ય ન વભજામ તેલા બાલો દેખામ યહ્યા શતા અને ઩છી થોડી જ લાયભાું ગૌયી ચોધાય આસુું એ યડી ઩ડી. “ભાયા પ્ર઩તા.... આવુ કદી... ના કયે....!!!” ગૌયીથી ભાુંડ ભાુંડ ફોરાતુું શતુું. રુદ્રએ ગૌયી ને ઩ાણીનો ગ્રાવ અને દટસ્યુ ઩ે઩ય આપ્મા. ગૌયી થોડીલાય ઩છી ભાુંડ ળાુંત ઩ડી. “જુઓ પ્રભવ યાથોડ, આ જે તભે જોયુ તે ફધુું જ વાચુું શતુું અને હુ નથી ઇચ્છતો કે તભે આ રોકોની ગુંદી યાજયભતભાું પવાલ...!!!” રુદ્રએ ઩ોતાના ઇયાદો સ્઩ષ્ટ કમો ઩ણ ગૌયીના ભગજભાું તો તેના પ્ર઩તાનાું અને દદનદમારના ળબ્દો જ ઘુભી યહ્યા શતા.
 26. 26. www.jigneshahir.com “પ્રભવ યાથોડ..!?!” રુદ્રએ ગૌયીનો ખબો શરાલીને ફોરાલી ત્માયે ગૌયી વદભા ભાુંથી જાગી. “શલે ભને એટ઱ુું કશો કે તભાયે ભાયી ભદદની જરૂય છે..??” રુદ્ર મુખમ લાત ઩ય આવ્મો ઩ણ ગૌયીને કશુ જ વભજાઇ નોતુું યહ્યુું. “તભે ભાયી શુ ભદદ કયળો..??” ગૌયી શલે પ્રધભે પ્રધભે સ્લસ્થ થલાનો પ્રમાવ કયી યશી શતી. “઩શેરા તભાયે અશીથી પ્રનક઱વુું ઩ડળે...!!! છુ઩ાઇ ને..!!!” રુદ્રએ ખુફજ સ્લાબાપ્રલક યીતે લાત કયી. “એ કેલી યીતે થળે?” ગૌયીનુું ભન તો ન શતુું ઩ણ છતાું લાતભાું યવ રઈ યશી શતી. રુદ્રએ ઩ોતાની ફેગભાુંથી એક પ્રાષ્સ્ટકની ફેગ કાઢી ગૌયીને આ઩ી. “વલાયે ઩ાુંચ લાગ્મે તભે રૂભવપ્રલિવ ભાટે પોન કયજો. એક અંગ્રેજ રેડી આલળે અને એના કેલા પ્રભાણે જો તભે ફધુું કયળો તો આયાભથી એય઩ોટઘ ઩ય ઩શોચી ળકળો. અને આ રાવલેગવની દટકીટ છે તભે યાખો..!! અને માદ યાખજો વલાયે ખારી તભાયી ઩ાવે ઩ુંદય પ્રભપ્રનટ જ શળે અને એ વભમે ફશાય કોઇ ફોદડગાડઘવ નશી શોમ...!!” રુદ્ર ળાુંતીથી ફધુું ગૌયીને વભજાવ્યુું કે અશીથી તેને કેલી યીતે પ્રનક઱લાનુું છે. ગૌયી ફધુું જ વભજી લરધુું ઩ણ શજી તેનુું ભન ખુફજ ઉદાવ શતુું
 27. 27. www.jigneshahir.com ઩ણ તેને ખફય નશી કેભ રુદ્ર ઩ય પ્રલશ્વાવ કયલાનુું ભન થતુું શતુું. રુદ્ર ફધુું વભજાલી ઩ોતાની ફેગ રઈ ફેડરૂભભાું જતો યહ્યો. ગૌયીને શજી ઩ણ તેના પ્ર઩તાના ળબ્દો કાનભાું ગુુંજી યહ્યા શતા. ઩છી તેને પ્રલચાય આવ્મો કે રુદ્ર ક્યા ગમો તો તે ચેક કયલા ઩ાછી ફેડરૂભભાું ગઈ તો રુદ્રનુું ક્યામ નાભોપ્રનળાન ન શતુું...!!!
 28. 28. www.jigneshahir.com પ્રકયણ – 2 મુુંઝલણ...!!! 10 એપ્રપ્રર 2015 વલાયના ઩ાુંચ લાગ્મા શતા. રુંડનના એય઩ોટઘ ઩ય રુદ્ર લેંઇટીગ રૂભભાું ગૌયીની યાશ જોઇ યહ્યો શતો, ઩ણ ગૌયીનો કોઇ જ અણવાય દેખાઇ યહ્યો નશોતો. રુદ્રની ફ્રાઇટ ઉ઩ડલાનો વભમ થઇ યહ્યો શતો, એ જ વભમે રુદ્રની ફાજુની ખારી ચેય ઩ય ગૌયી આલીને ફેવી ગઈ. “તભાયા અંગયક્ષકોએ તભને શેયાન તો નોશતા કમાઘ ને?” રુદ્રએ આજુ ુંફાજુ ું જોઇને ઩ુછ્ુું. ગૌયીના ચશેયા ઩ય ઉદાવી સ્઩ષ્ટ જોઇ ળકાતી શતી. તે આલી તો ગઈ શતી ઩ણ તેને રુદ્ર વાથે જલાની કોઇ જ ઇચ્છા ન શતી. ગૌયીએ રુદ્રની પ્રશ્નનો જલાફ ના આપ્મો. વાભાન્મ યીતે ગૌયી વાડી ભાુંજ શોમ ઩ણ રુદ્રએ આ઩ેરા ક઩ડાભાું જીન્વ, ટીળટઘ અને યુંગફેયુંગી સ્કાપઘ શતુું વાથે ભોટા ગોગલ્વ ઩ણ શતા. ચાઇનીઝ પ્રકાયની
 29. 29. www.jigneshahir.com લા઱ની લીગ અને રાુંબુ પ્રલચીત્ર ખોટુું નાક ગૌયીએ રગાલે઱ુ શતુું. આ લેળભાું ગૌયીને ઓ઱ખલી થોડી મુશ્કેર તો શતી જ. ગૌયી ઩ાવેથી કોઇ જલાફ ના ભ઱તા રુદ્ર ઉબો થમો અને ગૌયી નો શાથ ઩કડી ટભીનર તયપ ચરલા રાગ્મો જે બાયત જલા ભાટેનુું શતુું. રુદ્રએ ગૌયીના શાથભાું એક ઩ાવ઩ોટઘ શ઱લેથી મુકી દીધો. ગૌયીએ ખોરીને જોયુું તો કોઇ ભેધા દદક્ષીતના નાભનો ઩ાવ઩ોટઘ શતો ઩ણ પોટો તો ઩ોતાના આ અત્માય ના ઱ૂકનો જ શતો. ગૌયી તો રુદ્રની શોળીમાયીથી દુંગ જ યશી ગઈ. તેને એ જ વભમે ઘણા ફધા વલાર ઩ુછલા શતા ઩ણ કોઇનુું ધ્માન ના ખેંચામ એ ભાટે એ ચુ઩ જ યશી. ફધા પ્રવક્યોદયટી ચેક લટાલી રુદ્ર ઩ોતાના ચાટઘડ પ્રેન તયપ જલા રાગ્મો. થોડી જ ભીનીટોભાું પ્રેન યનલે ઩ય દોડલા રાગ્યુું. “આ ફધુું શુ ચારી યહ્યુું છે..?? પ્રભસ્ટય ચૌશાણ..!!” ગૌયીએ પ્રેનભા ચા઱ુ થતા જ પ્રશ્ન કમો. “તભાયા પ્ર઩તા અને ફીજી જાસુવી એજ ુંવીઓની આંખભાું ધુ઱ નાખી યહ્યો છુું..!” રુદ્ર કોઇ઩ણ શાલબાલ લગય જ ફોલ્મો.
 30. 30. www.jigneshahir.com “એટરે તભે ભાયા પ્રશ્નોના જલાફ નશી આ઩ો..??” “શુ જલાફ જોઇએ છે તભાયે..?” “તભાયો આગ઱નો શુું પ્રાન છે..!! અને આભ બાગી જલાથી તભને કે ભને શુ પામદો થળે..??” ગૌયીની આતુયતા લધતી જતી શતી. “પ્રભવ યાથોડ...!!! તભને ભાયા ઩ય બયોવો છે કે નશી..??” રુદ્રએ વાભે પ્રશ્ન કમો. “કારે અચાનક ભને કોઇ ભાયા પ્ર઩તા અને વવયાના કા઱ા ભુતકા઱ની ઝાુંખી ફતાલે છે..!! એ ભાણવ ભાયા રૂભભાું ક્યાુંકથી છુ઩ાઇને આલે છે..!! અને છુ઩ાઇને ક્યાું જતો ઩ણ યશે છે એનો ભને ખમાર નથી આલતો..!! ભાયા પ્રવક્યુયીટી ગાડઘવને ફે લખત છેતયે છે..!! શોટેરનો સ્ટાપ તેના ઇળાયા ઩ય નાચે છે..!! ભને રાવ લેગવનુ કશી બાયત ઩ાછી રઈ જામ છે..!!! વાભાન્મ જનતા ભાટે જે બગલાન છે એ ભાણવ ભાયી જાસુવી કયે છે..!!! તો ભને કશો પ્રભસ્ટય ચૌશાણ કે આ ફધાનો હુું શુું અથઘ કાઢુું અને કેલી યીતે તભાયો બયોવો કરુું..???” ગૌયી ઩ણ ળાુંતીથી અને તકઘફધ્ધ યીતે ઩ોતાના વલાર ઩ુછલા રાગી. “શુું તભે પ્રનતે઴ને તભાયી વગી આખેં છોકયીઓ વાથે ગેયલતઘણૂક કયતા નથી જોમો..?? તભને ઩શેરેથી પ્રનતે઴ના ચાર-ચરણ ઩ય ળક નશોતો..?? તભાયા
 31. 31. www.jigneshahir.com પ્ર઩તાએ કયેરા તભાભ ગોટા઱ા અને સ્કેભની જાણકાયી તભને નશોતી..?? દદનદમાર ખાદીના ક઩ડા ઩ાછ઱ શજાયો ખોટા કાભો કયે છે તેનો અંદાજો તભને નશોતો..?? તો ળા ભાટે તભે રગ્ન ભાટે તયત શાું ઩ાડી..?? કેભ તભે એ રોકોને દુપ્રનમા વાભે ખુલ્રા નથી ઩ાડતા..??” રુદ્ર જલાફ આ઩લાને ફદરે વાભે ફીજા વલાર કમાઘ. “શાું...!! પ્રભસ્ટય ચૌશાણ..!! તભાયી લાત વાચી છે..!! ઩ણ ભને ખફય ન શતી કે તે રોકો આટરી નીચ શયકતો કયતાું શળે..!! ઩ણ શા... અમુક વભમે ભે જરૂય આંખ આડા કાન તો કમાઘ જ શતાું..!! હુું ભાયા પ્ર઩તાને અનશદ પ્રેભ કયતી અને કદાચ એટરે ભને તેભના દો઴ દેખાતા ન શતાું...!!!” ગૌયીની આંખભા ઩સ્તાલો સ્઩ષ્ટ દેખાતો શતો. “વાચુું કહુું તો યભેળના મ્રુત્યુ ફાદ વાલ ગાુંડી થઈ ગઈ શતી. ભારુું ગાુંડ઩ણ ભાયી ભાતાથી વશન ના થયુું અને આધાતભાું એ ઩ણ બગલાનને લશારી થઈ ગઈ..!! ભાયા પ્ર઩તાએ ભારુું ગાુંડ઩ણ વશન કયુઘ અને ભને ઉછેયલા રાગ્મા ઩ણ જ્માયે હુું આત્ભશત્મા કયલાની કોળીળો કયલા રાગી ત્માયે તેભણે ભને રુંડન ઇરાજ ભાટે
 32. 32. www.jigneshahir.com ભોકરી દીધી...!!” ગૌયીની આંખ બીની થઈ ચુકી શતી અને રુદ્ર ફવ તેને યોક્યા લગય વાુંબ઱ી યહ્યો શતો. “ત્રણ લ઴ઘ રાગ્મા ભને એ વદભાભાથી ફશાય નીક઱તા..!! ઩છી હુું બાયત ઩ાછી ના આલી ળકી અને આવુું ઩ણ શુું કાભ..?? હુું ભાયા પ્ર઩તાના ઩ોલરટીકર કેદયમયભા ફાધા રૂ઩ ફનલા નશોતી ભાુંગતી..!!! અને જેના કાયણે ભાયા યદમના ધફકાયા ચારતા શતા, શલે તે ઩ણ આ દુપ્રનમાભાું નશતો યહ્યો..!! એટરે ભે અશીંમા જ ભારુું ભન બણલાભાું રગાડયુું..!!” ગૌયી થોડીલાય યોકાઇ. પ્રેન લાદ઱ોને ચીયતુું આગ઱ લધી યહ્યુું શતુું. “અથઘળાસ્ત્ર યભેળને ખુફજ ગભતુું...!! એને દેળનો વૌથી ભોટો અથઘળાસ્ત્રી ફની એલા કોઇ અથઘતુંત્રની યચના કયલી શતી કે દેળભાું કોઇ ગયીફ જ ના યશે..!!” ગૌયીના ચશેયા ઩ય સ્સ્ભતની રશેયકી આલી ગઈ. ગૌયી અત્માયે ભુતકા઱ભા ખોલાઇ ચુકી શતી. ખફય નશી કેભ તે રુદ્ર વાભે ઩ોતાનુું દદર ખોરી યશી શતી. “હુું અથઘળાસ્ત્રને ખુફજ નપયત કયતી શતી ઩ણ યભેળની માદો વાથે જીલલા ભે અથઘળાસ્ત્રને લશા઱ુું કયી રીધુું. ભેં દવ લ઴ઘ અશી રુંડનભાું જ અભ્માવ કમો અને
 33. 33. www.jigneshahir.com થોડી નાભના ઩ણ ભે઱લી ઩ણ શલે ભાયે બાયત ઩ાછુું પયવુું શતુું..!! દવ લ઴ઘ ફાદ જ્માયે હુું યભેળનુું અધુુંરુું સ્લપ્ન ઩ુરુું કયલા બાયત ઩ાછી પયી ત્માયે હુું અશીના યાજકાયણથી ફીરકુર અજાણ શતી. ભને ભાયા પ્ર઩તા અને દદનદમાર અંકર ખુફજ વાયા રાગતા શતાું..!!” ગૌયીના ચશેયા ઩ય દદઘ સ્઩સ્ટ દેખાતુું શતુું. “તભે કોઇ ઩ણ દરીર લગય પ્રનતે઴ વાથે રગ્ન કયલા ભાની કેભ ગમા..??” રુદ્રએ ગૌયીને અટકાલતા પ્રશ્ન કમો. ગૌયીએ આંખ જીણી કયી રુદ્ર વાભે જોયુું. “ક્પ્રઝ પ્રભસ્ટય ચૌશાણ..!!! આ વલારની અ઩ેક્ષા ભને તભાયી ઩ાવેથી તો ન જ શતી..!!” ગૌયી શજી રુદ્રની આંખોભાુંજ જોઇ યશી શતી. “છતાું ઩ણ જો ભાયે જાણવુું શોમ તો તભે ભને જલાફ નશી આ઩ો..??” “ભને અત્માયે નથી તભે વભજાઇ યહ્યાું કે નથી તભાયી યભત વભજાઇ યશી..!!” “એવુું કેભ...?? હુું તો ખુલ્રી દકતાફ જેભ છુું...!!” “઩ણ એનો શુું પામદો જો એ દકતાફની લર઩ી જ વભજભાું ના આલે?” “તભે પ્રનતે઴ વાથે રગ્ન કયલાું ળા ભાટે યાજી થમા..??” રુદ્રએ પયી લાતને ઩ાટા ઩ય રાલલા એ જ વલાર કમો.
 34. 34. www.jigneshahir.com “હુું પ્રનતે઴ વાથે ક્યાયેમ ઩યણલાની જ ન શતી...!! આજે જ હુું આત્ભશત્મા કયલાની શતી અને ભને એ ઩ણ ખફય છે કે તભને આ લાતની જાણ શતી જ અને એટરે જ તભે ભને કારે ભ઱લા આવ્મા શતાું જેથી ભારુું ભગજ ફીજી જગ્માએ લ઱ે અને હુું આ ઩ગ઱ુ ના બરુું...!!!” ગૌયી ખુફજ ઝડ઩થી ઩ણ અક઱ાઇને ફોરી ગઈ..!! “તભે પ્રનતે઴ વાથે રગ્ન કયલાું ળા ભાટે યાજી થમા.?” રુદ્રએ પયી એ જ વલાર કમો. “તભે વાુંબળ્યુ નશી ભે શુું દકધુું..??” ગૌયી અક઱ાતા ફોરી. “તભે અત્માયે શુું કયલાના શતા તે લાત કયી ઩ણ આ આત્ભશત્મા કયલાની નોફત તભે આલલા જ કેભ દદધી..?? શુું યભેળ આચામઘ અત્માયે જીલતા શોત તો તભાયા ઩ગરાને ફયાફય ગણત..??” રુદ્રનો અલાજ પ્રતખો થઈ ગમો. “હુું ભજબુત યશેલાનો ડો઱ કયી કયીને થાકી ચુકી શતી.... અને ક્યાું સુધી હુું ભાયી જાતને ખોટા દદરાવા આ઩તી યશેત..?? ભાયા ભાટે યભેળ લગય જીલવુું અળક્ય ફની ચુક્યુું શતુું..!! ભે ઘણી વપ઱તા ભે઱લી શતી ઩ણ યભેળ લગય એ ફધુું જ નકામુું શતુું..!! હુું ફવ આત્ભશત્મા કયલાના પ્રાન જ ફનાલતી અને એ જ વભમે
 35. 35. www.jigneshahir.com ભાયા પ્ર઩તા ભાયા ભાટે આત્ભશત્માનો ઩ુયો વાભાન રઈને આવ્મા શતાું તો હુું ળા ભાટે ઩ાછ઱ યહુું..??” ગૌયીના ચશેયા ઩ય નવભજામ તેલા બાલો શતાું. “઩ણ ળા ભાટે આત્ભશત્મા..??” રુદ્રએ ઩ણ અક઱ાતા઩ુછ્ુ. ગૌયી ચુ઩ જ યશી..!! રુદ્રના ચશેયા ઩ય ગુસ્વો લધી યહ્યો શતો. “જેભ તભને યભેળ આચામઘ લગય જીલવુું અળક્ય રાગે છે તેભ ભને ઩ણ તભાયા લગય જીલવુું અવુંબલ જ રાગે છે...!!” રુદ્રથી ફોરાઇ ગયુું. રુદ્ર ગૌયીની નઝયને ટા઱લા ઩ોતાની આંખો ફુંધ કયી ઉંઘનો કોટો ઩ુયો કયલાનો ચા઱ુ કયી દીધુ. ગૌયી ઩ણ રુદ્રની લાતથી ઘણુુંફધુું વભજી ચુકી શતી ઩ણ શલે તેને લાતને ચો઱ીને ચીકણી કયલાની ઇચ્છા ન શતી એટરે આ ફાફતભાું કુંઇ ફોરલા કે ઩ુછલા કયતા ઩ોતાને સુઈ જલાનુું જ મોગ્મ રાગ્યુું. ચાય કરાક ની ઉંઘ ફાદ ગૌયીની આંખ ખુરી ત્માયે ટેલ પ્રભાણે તેણે ઩ોતાનો ભોફાઇર ભાટે આજુફાજુ જોયુું, ઩છી તેણે ઩ોતાનુ ઩વઘ પુંપો઱લાનુ ચા઱ુું કયી દીધુું. “પ્રભસ્ટય ચૌશાણ, ભાયો ભોફાઇર ગુભ છે....!!!” ગૌયી લચિંતા વાથે ફોરી.
 36. 36. www.jigneshahir.com “એ રાવલેગવની ફ્રાઇટભાું પ્રભવ ગૌયી યાથોડ વાથે વપય કયી યહ્યો શળે...!!!” રુદ્રએ આખો ખોલ્મા લગય જ જલાફ આપ્મો. “એટરે?” ગૌયીએ આતુયતાથી ઩ુછ્ુું. “એક ગૌયી ળસ્તતપ્રવિંશ યાથોડ રાવલેગવની ફ્રાઇટભા ઩ણ જની કયી યશી છે. જેની ઩ાવે તભાયો ભોફાઇર છે...!!!” રુદ્રએ જલાફ આપ્મો. રુદ્ર આંખો ચો઱તો ઉબો થમો અને ખુફજ રા઩યલાશીથી આ઱વ ભયડી. ગૌયી તો ફવ રુદ્રને જોતી જ યશી. પ્રેન ખુફજ આલરળાન શતુું. રુદ્રએ ઩ોતાની જરૂયીમાત પ્રભાણે પ્રેનભાું ઘણા પેયપાય કયાવ્મા શતાું.પ્રેનભાું ફધી જ સુલીધાઓ શતી, જાણે તભે ઩ોતાના ઘયભાું જ ના યશેતા શોલ....!!! ગૌયી વાભે જોમા લગય જ રુદ્ર ફાથરૂભ તયપ ચારલા રાગ્મો. ગૌયીને રુદ્ર ઘણો યશસ્મભમ ભાણવ રાગી યહ્યો શતો ઩ણ એ જ વભમે તેની નઝય ફશાય તયપ ગઈ અને થતા સુમોદમને પ્રનશા઱લા રાગી. ગઈકારે રુદ્રનાું ગમા ઩છી ગૌયી અડધી યાત્રી સુધી યડતી યશી. યાભાનુજ આચામઘના ઩યીલાય વાથે ગૌયીને ખુફજ રાગણી શતી. ગૌયી કશુું જ જમ્માું લગય ભોડી યાત્રે સુઈ ગઈ શતી. ગૌયીની ઉંઘ વલાયભાું ના ઉડી ઩ણ વભમ પ્રભાણે એક રેડી તેના ફેડરૂભ સુધી ઩શોચી ગઈ શતી. અંતે ઘણો પ્રલચાય કમાઘ ફાદ તે
 37. 37. www.jigneshahir.com રુદ્ર વાથે જલા તૈમાય થઈ ગઈ. શજી ગૌયીનુું ભન ળાુંત નશોતુું ઩ડયુું ઩ણ ભશાભશેનતે ઩ોતાની જાત એ વભજાલીએ સ્લસ્થ થલાનો પ્રમત્ન કયી યશી શતી. ઩ુંદય પ્રભપ્રનટ ઩છી રુદ્ર નાશીને ફશાય આવ્મો. રુદ્રએ આછા લાદ઱ી કરયનો ળટઘ અને બ્રેક ઩ેન્ટ ઩શેયુઘ શતુું. “ક્પ્રઝ તભે ઩ણ ફ્રેળ થતા આલો. ઩ૂજા તભને જરૂયી ફધી જ લસ્તુુંની વ્મલસ્થા કયી આ઩ળે.” ત્માું જ ગૌયીની ઩ાછ઱ એક સુુંદય એયશોસ્ટેવ આલીને ઉબી યશી ગઈ. ગૌયી એ દરીર કમાઘ લગય ઩ુજા ઩ાછ઱ ચારલા રાગી. ઩ુજા તેને ફાથરૂભ સ ૂધી રઈ ગઈ. “તભાયી જરૂયીમાતની ફધી લસ્તુ અંદય છે. તભાયા ભાટે ફે-ત્રણ વાડીઓ ભે ઩વુંદ કયી છે, તભે જેલી ઩શેયો છો એલી જ..!!“ ઩ુજાએ સ્સ્ભત વાથે ઩ોતાની લાત ઩ુયી કયી. “એટરે તભને એટરો ફધો વભમ ભ઱ી ગમો કે તભે ભાયા ભાટે વાડીઓની ળો઩ીંગ કયી ળકો?” ગૌયીએ આતુયતાથી ઩ુછ્ુું. “શા.....!, ચૌશાણ વાશેફે ભને ઩ુંદય દદલવ ઩શેરા તભાયા ભાટે વાયાભાું વાયી વાડીઓ ઩વુંદ કયલાનુું દકધુું શતુું.” આ વાુંબ઱ીને ગૌયીના ચશેયાની ફધી યેખાઓ તુંગ થઈ ગઈ. શજી કાર ફ઩ોય સુધી તો તે ઩ોતે રુદ્રને ભ઱ી ન શતી, કદી તેની
 38. 38. www.jigneshahir.com વાથે લાત ઩ણ કયી ન શતી અને રુદ્રને ઩ુંદય દદલવ ઩શેરા ખફય શતી કે હુું તેભની વાથે આજે તેભના ચાટઘડ પ્રેનભાું વપય કયલાની શતી...!! ગૌયી એક ઩ણ ળબ્દ ફોલ્મા લગય ફાથરૂભભાું જતી યશી. ગૌયી થોડી જ પ્રભપ્રનટોભાું ફ્રેળ થઈને ફશાય આલી. તેણે આછા ગુરાફી કરયની વાડી ઩શેયી શતી અને તેના ઩ય સુુંદય ફુરોની દડઝાઇન શતી. લા઱ બીના શતા અને ગૌયીએ લા઱ને ખુલ્રા જ યાખમા શતાું. ક઩ા઱ ઩ય એક નાની ફીંદી ચોડી શતી. પ્રેનભાું પ્રધમુું વુંગીત લાગી યહ્યુ. એ વુંગીત જાણે ગૌયીની ખુફસુયતીનુું જ લણઘન કયી યહ્યુું શોમ તેભ રાગી યહ્યુું શતુું. વલાયનો િેકપાસ્ટ ઩ીયવામ ચુક્યો શતો. ગૌયી રુદ્રની વાભેની ફાજુ ું એ જઈ ફેઠી. રુદ્ર તો ફવ ગૌયીને જોતો જ યહ્યો અને ગૌયીને ઩ણ ખમાર આલી ગમો કે રુદ્ર તેની વાભે કઈક અરગ જ બાલથી જોઇ યહ્યો છે..!!! એટરે એ થોડી ળયભાઇ અને ખોટી ઉઘયવ ખાઇ ઩ોતાના ગ઱ા ઩ાવે શાથ પેયલલા રાગી. ગૌયીની ઉધયવે રુદ્રને ઩ણ ળયભભાું મુકી દીધો. ઩યાઠા અને દશી વાથે ભવારાલા઱ી ચા ગૌયીનો વૌથી ભનગભતો િેતપાસ્ટ શતો અને શલે ગૌયીને એ આશ્વમઘ ના થયુું કે રુદ્રને કેલી યીતે ખફય ઩ડી કે તેને શુું બાલે છે....!!
 39. 39. www.jigneshahir.com “તભે આજે ખુફજ સુુંદય રાગો છો..!!! અત્માયે જ તભાયા પ્રેભભાું ઩ડી જલાનુું ભન થામ છે...!!!” રુદ્રએ ઩યાઠાનુું ફટકુ ભોઢાભા મુકતાું કહ્યુું. ગૌયીને રુદ્રની આલી યીતે લાત કયલાની સ્ટાઇરથી ગુસ્વો તો આવ્મો ઩ણ તેને વભજાયુ નશી કે શુું કશેવુ. “ભને લધાયે મુુંઝલો નશી. હુું આભ ઩ણ ઘણી ઩યેળાન છુું..??” ગૌયી એ લાત ફદરલાનો પ્રમત્ન કમો. “વારુ, ક્પ્રઝ તભે નાસ્તો કયલાનુું ચા઱ુું કયો કાર યાત્રીનુું તભે કાુંઇ જ નથી ખાધુું...!!” ગૌયી આગ઱ કઈ ઩ુછે તે ઩શેરા રુદ્ર ફોલ્મો “એટરે તભે શોટેરનાું ભાયા રૂભભાું ઩ણ કેભેયા મુક્યા શતાું. એ શોટેર ઩ય હુું શલે તો કેવ કયીળ જ...!!!” ગૌયીએ થોડા ગુસ્વા વાથે ઩ુછ્ુું અને િેતપાસ્ટ ચા઱ુું કયી દીધો. “શું…, ભાપ કયજો ઩ણ જરૂયી શતુું. ગુસ્વાભાું આલી ને તભે જો આત્ભશત્મા નો પ્રમાવ કમો શોત તો ભાયે ફચાલલા તો આલવુું ઩ડે ને? અને ક્પ્રઝ શોટેરને ફક્ષી દેજો એ શોટેરનો ભાલરક હુું જ છુું..!!!” રુદ્ર એ શવતાું શવતાું જ કહ્યુ.
 40. 40. www.jigneshahir.com “ભને એ કશેળો કે તભાયે આટરી ફધી જાસુવી કેભ કયલી ઩ડી અને ભશત્લની લાત તો એ છે કે તભે ઩કડામા કેભ નશી..? શુું બાયતીમ પ્રવક્યુદયટી પ્રવસ્ટભ આટરી ફધી ઩ાુંગ઱ી છે કે લડાપ્રધાન પ્રનલાવભાું સ્઩ામ કેભેયા રાગેરા શોમ અને એ કોઇને ખફય ના ઩ડે..!!” ગૌયીને આ ફધા પ્રશ્નો ક્યાયના વતાલી યહ્યા શતાું. “અત્માયે તો હુું તભાયા એક઩ણ વલારનો જલાફ નશી આ઩ી ળકુું” “જુઓ પ્રભસ્ટય ચૌશાણ, તભે એભ વભજતા શોલ હુું આ પ્રલશ્વાવધાત અને દુખભા ભાયી બુદ્ધી નશી ચારે તો એ તભાયો લશેભ જ છે...!! ભને બરે તભાયા ઇયાદાઓની ખફયના શોમ ઩ણ હુું એભ વાલ આવાનીથી તભાયી જા઱ભા પવાલ તેભ ઩ણ નથી..!!” ગૌયીએ કડક ળબ્દોભાું રુદ્રને કશી દદધુ. “શલે તો તુું પવાઇ જ ગઈ છે..!!” રુદ્ર ખુફજ ધીભે ગણગણ્મો. “શુ ફોલ્મા...??” ગૌયીને વુંબ઱ાયુ નશી કે રુદ્ર ધીભેથી શુું ફોલ્મો. “કુંઇ નશી...!!!” રુદ્રએ લાત ટા઱તા કહ્યુું. “તો શલે ભને જણાલી દો કે તભાયા ફધાની આ યાજનીતીની યભતભાું ભાયે શુું બાગ બજલલાનો છે..!!!” ગૌયીએ પ્રવધો જ વલાર કમો.
 41. 41. www.jigneshahir.com “તભે કોઇ કટ઩ુત઱ી નથી કે હુું તભને તભાયી ભયજી પ્રલરુધ્ધ નચાવ્મે યાખુું...!!! તભે તભાયી દયતે ગભે તે કયલા સ્લતુંત્ર છો..!!!” રુદ્રએ સ્઩ષ્ટતા કયી. ગૌયી રુદ્રની લાત વાુંબ઱તા જ શવલા રાગી. “તભે શજી ભને મુખઘ જ વભજી યહ્યા છો..!! આ઩ણે રુંડનથી નીકળ્મા તેને ચાય- ઩ાુંચ કરાક થલા આવ્મા શળે અને અત્માયે બાયતની ખુદપમા એજ ુંવી RAW ભને ળોધલા ભાટે આકાળ ઩ાતા઱ એક કયી યશી શળે. બાયતના લડાપ્રધાનની દદકયી રુંડનભાથી અચાનક ગામફ થઈ છે તો ઇંગરેંડની MI6 ઩ણ ઩ુયા જોળથી કાભે રાગી શળે કાયણ કે આ ઇંગરેંડની ઩ણ પ્રપ્રતષ્ઠાનો પ્રશ્ન ફની ગમો શળે..!! ફધી ન્યુઝ ચેનર ઩ય ખારી ભાયા ગામફ થમાના ન્યુઝ આલી યહ્યા શળે. આજે પ્રલશ્વની વૌથી ભશત્લની ખફય હુું ફની ગઈ શોઇળ કે દદનદશાડે બાયતના લડાપ્રધાનની દદકયી ગામફ થઈ ગઈ….!!” ગૌયી આલેળભા ઩ણ ઩ુયા શોળભા રુદ્રને વુંબ઱ાલી યશી શતી. “અને પ્રભસ્ટય ચૌશાણ, શલે તભે ભને એભ કશો છો કે હુ ગભે ત્મા જલા ભાટે સ્લતુંત્ર છુું..?? જ્માયે પ્રભડીમા અને રોકો ભને વલાર કયળે કે ક્યાું ગામફ થઈ ગમા શતાું તો હુું શુું એભ કશીળ કે જભીનથી 18000 ફુટ ઉ઩ય હુું પ્રભસ્ટય રુદ્ર
 42. 42. www.jigneshahir.com ચૌશાણ વાથે દશીને ઩યાઠા ખાલા ગઈ શતી...??” ગૌયીના અલાજભાું ગુસ્વો ઩ણ સ્઩ષ્ટ શતો. ઩ણ રુદ્ર ગૌયીની લાત વાુંબ઱તા જ ખડખડાટ શવલા રાગ્મો અને ફીજી વેકુંડે ગૌયીને ઩ણ શવવુું આલી ગયુું. “આભ ઩ણ તભાયી ઩ાવે લધાયે પ્રલકલ્઩ ન શતાું એટરે ભને થયુું કે તભને જીલલાનો એક ભકવદ આ઩ી દઊ ઩ણ......” રુદ્ર થોડો યોકામો ઩ણ ગૌયી ઩ુયી સ્લસ્થતાથી તેની લાત વાુંબ઱ી યશી શતી. “...શલે તભાયે દુનીમાથી છુ઩ાઇને યશેવુું શોમ તો એભ અને તભે દેળની જનતા વાભે તભાયા પ્ર઩તા અને થનાય વવયાની ઩ોર ખોરલા ભાુંગતા શોમ તો એભ...!!! તભે કોઇ ઩ણ ઩ગ઱ુું બયલા ભાટે સ્લતુંત્ર છો...!! પ્રભવ યાથોડ, તભને પ્રલશ્વાવ નદશ આલે ઩ણ દદનદમાર ળભાઘ દેળનુું વૌથી ભોટુું હ્યુભન રાદપદકિંગનુ યેકેટ ચરાલે છે, અને તભાયા પ્ર઩તા આડકતયી યીતે તેભાું વશકાય ઩ણ આ઩ે છે..!!! તે યાત્રે હુું તે ઩ોરીવ ઇન્વ઩ેતટયની દદકયીને ફચાલલા વપ઱ તો થમો શતો ઩ણ દયેક લખતે ભને આલી વપ઱તા નથી ભ઱તી...!!! આલા તો કેટરામ શીન ગુનાશો કયે છે
 43. 43. www.jigneshahir.com જેની તભે કલ્઩ના ઩ણ ના કયી ળકો..!!” રુદ્રના અલાજભાું ગુસ્વા કયતા દદઘ લધાયે શતુું રુદ્રની લાત વાુંબ઱તા જ ગૌયીના ભોઢાભાું ઩યાઠાનો કો઱ીમો એભનો એભ જ યશી ગમો. ગૌયીની આખોભાું આજે પ્ર઩તા ભાટે એટરી નપયત અને ગુસ્વો શતો કે કદાચ આજે જો તેના પ્ર઩તા તેની વાભે ઉબા શોત તો તે તેભના ઩ય ફુંદૂક ચરાલતા ઩ણ ના ખચકાત. “શેરો ભેડભ...!!!” એક ચ઩ટી લગાડતા રુદ્રએ પયીથી ગૌયીને લતઘભાનભાું રાલી દીધી ઩ણ ગૌયી કુંઈ જ ફોરી નશી. રુદ્ર ને ગૌયીનુું મુડ દઠક કયલા ટીલી ચા઱ુું કયુઘ. ટીલીભાું ન્યુઝ ચેનર ચા઱ુું શતી. જેભાું ફન્નેનુ ધ્માન એક વાથે ગયુું. રુદ્ર ઩ાવે વેટેરાઇટ ટીલી શતુું જેભા તે કોઇ઩ણ દેળની કોઇ઩ણ ચેનર ગભે ત્માું અને ગભે ત્માયે જોઇ ળકતો. “આજ કી વફવે ફડી િેદકિંગ ન્યુઝ…!!, ગૌયી યાથોડ પ્ર઩છરે ઩ાુંચ ઘુંટે વે ગામફ શે...!!” ન્યુઝ ચેનરનો એંકય ફયાડા ઩ાડી ફોરી યહ્યો શતો. રુદ્રએ તયત ચેનર ફદરીને કોઇ ગીતની ચેનર રગાલી દદધી. ગૌયી તો ફવ રુદ્ર ને જોઇ યશી અને રુદ્રની જીગયનુું ખારી અનુભાન જ કયલા રાગી.
 44. 44. www.jigneshahir.com “ભાપ કયજો પ્રભસ્ટય ચૌશાણ, તભને નથી રાગતુું કે આ઩ણા આ ઩ગરાથી આ઩ણે ફન્ને ખુફજ મુશ્કેરીભાું મુકામ ળકીમે તેભ છીમે અને તભાયા નાભ અને પ્રપ્રતષ્ઠાને ઩ણ ખુફજ ભોટો આંચકો રાગળે...!!” ગૌયી લચિંતાતુય થતા ફોરી. “તભે તો ક્યાયનાું મુશ્કેરીભાું મુકામેરા જ શતા, એભાું આ એક લધાયે ઩ણ તભાયે ભાયી લચિંતા કયલાની જરૂય નથી...!!” રુદ્રએ ઩ોતાના નાસ્તા ઩ય જ ધ્માન આપ્યુ. “જો તભે ફધો પ્રાન ફનાલીને જ યાખમો છે તો ળા ભાટે ભને પ્રલકલ્઩ આ઩ો છો ભને કશી જ દો કે ભાયે શુું કયલાનુું છે?” ગૌયી અક઱ાતા ફોરી. “ભાયી વાથે રગ્ન..!!!” પ્રેનભાું એક ભીનીટ ભાટે ળાુંતી છલાઇ ગઈ. “તો શુું તભે આ ફધુું ભાયી વાથે રગ્ન કયલા ભાટે કયે઱ુું...?” ગૌયી એ થોડા ગુસ્વા અને થોડી આતુયતાથી ઩ુછ્ુું. “જો તભને એભ રાગતુું શોમ તો એભ શળે ઩ણ તભને સ્઩ષ્ટ઩ણે એક લાત કયી દઊ કે, જ્માું સુધી તભે આ પ્રેન ઩ય છો ત્માું સુધી તભે લચિંતામુતત છો, જ્માયે આ પ્રેન બાયતભાું રેન્ડ કયળે એટરે તભાયે પ્રનણઘમ રેલો ઩ડળે...!! જો તભે ભાયી વાથે રગ્ન કયલા તૈમાય થળો તો તભાયી આ ફધી તકરીપો, અને યભેળ આચામઘના ફધાું વ઩ના ભાયા...!!! હુું તભને યભેળ આચામઘના અધુયા સ્લપ્ન ઩ુયા કયલા ઩ુયા ભનથી ભદદ કયીળ......!!” રુદ્ર ઉબો થમો અને ફાજુના વોપા ઩ય જઈ
 45. 45. www.jigneshahir.com પયીથી રાુંફો થમો અને ળાુંતીથી ગીત વાુંબ઱તા વાુંબ઱તા આંખ ફુંધ કયી દદધી. “પ્રભસ્ટય ચૌશાણ શજી લાત ઩ુયી નથી થઈ..!! ભને જલાફ આ઩ો ળા ભાટે તભાયે ભાયી વાથે રગ્ન કયલા ભાુંગો છો...!!!” ગૌયીથી થોડુ જોયથી ફોરી ઩ણ રુદ્રએ જલાફના આપ્મો. “ભાયી વાથે રગ્ન કયીને તભને શુ ભ઱ળે...??? શુું તભે ઩ણ પ્રવિંશાવન ઩ાછ઱ છો...??” ગૌયીએ ફીજો વલાર કમો. “કદાચ એભ શોમ ળકે..!!” રુદ્રએ શવતા શવતા જલાફ આપ્મો. “જો ફધે ભાયે જ ફકયી ફની શરાર થલાનુું શોમ તો હુું ભાયા પ્ર઩તાને જ કેભ પામદો ના કયાવુું..!!” ગૌયી રુદ્રનો પ્રાન જાણલા ભાુંગતી શતી. “જો તભાયે શજી પ્રનતે઴ કુભાય વાથે રગ્ન કયલા જ શોમ તો હુું તભને ક્યા યોકુું છુું...!! ભે ભાયી પયજ ઩ુયી કયી અને તભને શકીકતની જાણકાયી આ઩ી ફવ ભારુું કાભ ઩ુરુ થયુું..!!!” રુદ્ર કઠોયતાથી ફોલ્મો. ગૌયી શલે અક઱ાઇ ગઈ શતી, તેણે ટેફર ઩ય ઩ડે઱ુું ચાકુ ઉ઩ાડયુું અને ઩ોતાના શાથ ઩ય મુક્યુું.

×