Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

การจัดการร้านค้าปลีก

18,283 views

Published on

Published in: Business
 • Login to see the comments

การจัดการร้านค้าปลีก

 1. 1. ไทยมาร์ท สโตร์ www.thaimartstore.com
 2. 2. ไทยมาร์ท สโตร์ www.thaimartstore.com บทนำา จากสภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรมค้าปลีกในปัจจุบัน ส่งผลให้รูปแบบการค้าขายของผู้ประกอบ การร้านค้าปลีกได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอย่างมากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของห้างค้าปลีกสมัยใหม่หรือ แม้แต่ร้านสะดวกซื้อทีมีจำานวนสาขามากขึนอย่างต่อเนื่องทุกปีๆ ทำาให้กลุ่มลูกค้าผู้บริโภคมีช่องทางในการ ่ ้ จับจ่ายใช้สอยมากขึน อันส่งผลกระทบต่อธุรกิจค้าปลีกดั้งเดิมทีมชนาดเล็ก ดังนั้นเพื่อให้ผประกอบการค้า ้ ่ ี ู้ ปลีกรายย่อยสามารถดำารงอยูได้ตามสภาวะแวดล้อมทีเปลี่ยนไป จึงจำาเป็นทีจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง ่ ่ ่ แนวทางการดำาเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นการปรับตัวเพื่อความอยูรอด เช่นการนำาเสนอสินค้า และบริการให้เหมาะ ่ สมกับความต้องการของผูบริโภคทีเป็นกลุ่มเป้าหมาย การปรับปรุงรูปแบบการจัดเรียงสินค้าภายในร้านเพือ ้ ่ ่ ให้สะดวกต่อการเลือกซื้อของผู้บริโภค ตลอดจนการบริหารและควบคุมต้นทุน ซึ่งต้องคำานึงถึง การจัดการ สินค้าคงคลังให้มประสิทธิภาพ ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ เป็นสิงที่ผประกอบการค้าปลีกควรให้ความใส่ใจเพิมมาก ี ่ ู้ ่ ขึน ซึ่งจำาเป็นต่อการดำาเนินธุรกิจค้าปลีกในสถานการณ์ของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ้ เอกสารคู่มอการจัดการร้านค้าปลีกฉบับนี้ ได้จัดทำาขึนเพือเผยแพร่ให้ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ ื ้ ่ จัดการร้านค้าปลีกในแง่มุมต่างๆ เพือให้ผู้ประกอบการค้าปลีกสามารถนำามาใช้เพื่อเพิมศักยภาพในการ ่ ่ ดำาเนินธุรกิจให้แข่งขันได้ในสภาวการณ์ปัจจุบัน หรือเป็นแนวทางสำาหรับผู้ประกอบการรายใหม่ทสนใจ ี่ ทางด้านธุรกิจค้าปลีก
 3. 3. ไทยมาร์ท สโตร์ www.thaimartstore.com สารบัญ 1.ทำาเลที่ตั้งร้านค้า 2.ความหลากหลายของสิน และบริการ 3.ราคา และผลกำาไร 4.แผนผังร้านค้า และการจัด เรียงสินค้า 5.การตกแต่งร้าน 6.รายการส่งเสริมการขาย 7.การจัการสินค้าคงคลัง
 4. 4. ไทยมาร์ท สโตร์ www.thaimartstore.com า องสำาคัญอันดับต้นๆ ของการประกอบธุรกิจค้าปลีก ซึ่งร้านค้าปลีกที่ตงอยู่ในทำาเลทีดี ก็จะมีโอกาสสูงทีจะประสบความ ั้ ่ ่ ประกอบการจะต้องพิจารณาปัจจัยสำาคัญต่างๆในการเลือกจุดทีตงร้านค้าอย่างรอบคอบ โดยแบ่งออกเป็นหัวข้อสำาคัญ ่ ั้ 1.สถานที่ต ง และสภาพแ ั้ โดยคำานึงถึงป 1.1 ความหนาแน่นของ (จำานวนลูกค้าที่ผ่านไปมา 1.2 สภาพแวดล้อมทางกายภ (สถานประกอบการ หรือส สภาพกา
 5. 5. ไทยมาร์ท สโตร์ www.thaimartstore.com 1.3 ระดับการแข่งขันในธุรกิจเดียวกัน (จำานวนร้านค้าปลีกทีตงในบริเวณใกล้เคียง) ่ ั้ 1.4 แนวโน้มของภูมิทศน์ และเศรษฐกิจโดยรอบ ั (การตัดถนน การเพิมเส้นทางเดินรถ โครงการสิ่งปลูกสร้างต่างๆ) ่ 2.กลุ่ม ลูก ค้า เป้า หมาย โดยการทำาการสังเกตลูกค้าทีเข้าร้าน และทีเดินผ่านไปมาในบริเวณทีตงร้าน ่ ่ ่ ั้ เพื่อเก็บข้อมูลดังต่อไปนี้ 2.1 ประเภทของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย (อาชีพ เพศ อายุ การศึกษา) 2.2 พฤติกรรม และรูปแบบการจับจ่ายใช้สอย (ความถี่ของการซื้อสินค้า กลุ่มสินค้า หรือยีห้อทีเลือกซื้อ) ่ ่ 2.3 กำาลังการซื้อของลูกค้า (เฉลี่ยมูลค่าการซื้อต่อครั้ง ชองแต่ละกลุ่มลูกค้า) 3.ข้อ มูล เกี่ย วกับ คู่แ ข่ง ควรทำาการศึกษาหาข้อมูลของคู่แข่งทางการค้าในประเด็นดังต่อไปนี้ 3.1 ประเภท หรือรูปแบบร้านค้าคู่แข่ง 3.2 สินค้า และบริการทีนำาเสนอ ่ 3.3 ราคาสินค้าภายในร้าน 3.4 ความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้า และเจ้าของร้าน
 6. 6. ไทยมาร์ท สโตร์ www.thaimartstore.com 2. ความหลากหลายของสิน ค้า และบริก าร หลังจากทีเจ้าของร้านสค้าปลีก ได้เรียนรู้แนวทางการเลือกทำาเลทีตงร้านค้า หรือการเพิมความใส่ใจ ่ ่ ั้ ่ กับปัจจัยต่างๆในบริเวณที่ตงร้านค้าของท่านรวมถึงการทำาความเข้าใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของท่านว่าเป็น ั้ ใคร ท่านก็จะสามารถเลือกสินค้าและบริการ เพือนำาเสนอให้สอดคล้อง และตรงกับความต้องการของ ่ ลูกค้า โดยมีหลักการพิจารณาดังต่อไปนี้ 1.สิน ค้า ภายในร้า น 4 กลุ่มสินค้าหลักทีควรนำามาพิจารณาเพือใช้เป็นแนวทาง ่ ่ ในการเลือกซื้อสินค้าเพื่อมาจำาหน่ายทีร้าน คือ ่ 1.1 กลุ่ม สิน ค้า พืน ฐาน ้ - สินค้าบริโภคทีจำาเป็นในชีวิตประจำาวัน ่ - สินค้าสำาหรับกลุ่มลูกค้าทัวไป เช่น ข้าว ซีอว นำ้าปลา นำ้าตาลทราย ่ ิ้
 7. 7. ไทยมาร์ท สโตร์ www.thaimartstore.com - สินค้าอุปโภคทีจำาเป็นในชีวิตประจำาวัน ่ - สินค้าอุปโภคภายในบ้าน เช่น ผงซักฟอก นำ้ายาล้างจาน กระดาษชำาระ - สินค้าอุปโภคส่วนบุคคล เช่น สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน แปรงสีฟัน - สินค้าอุปโภคอืนๆ เช่น เครื่องเขียน ภาชนะในครัวเรือน ่ -สินค้าบริโภค/อุปโภค ทีซื้อเพือความพึงพอใจ ่ ่ - สินค้าบริโภค เช่น บุหรี่ เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ไอศครีม - สินค้าอุปโภค เช่น โลชั่นบำารุงผิว ครีมเปลี่ยนสีผม ของเล่นเด็ก 1.2 กลุ่ม สิน ค้า ใหม่ กล่าวถึงสินค้าใหม่ทมีการทำาโฆษณาทางทีวี วิทยุ และหนังสือพิมพ์ทำาให้มลูกค้าถามถึง ี่ ี สินค้าดังกล่าว เจ้าของร้านค้าปลีกควรพิจารณา นำามาจำาหน่ายที่ร้านในปริมาณที่พอเหมาะก่อน โดยการทำาประชาสัมพันธ์ เช่นการ ติดตังป้าย ้
 8. 8. ไทยมาร์ท สโตร์ www.thaimartstore.com แนะนำา สินค้าใหม่ พร้อมทังติดตามยอดขาย และปริมาณความต้องการของลูกค้า ้ 1.3 กลุ่ม สิน ค้า เทศกาล โดยส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าทีควรนำามาจำาหน่ายร้านในแต่ละช่วงเทศกาล เช่น กระดาษห่อของขวัญ ่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ธูปเทียน และเครื่องสังฆทาน ในช่วงวันสำาคัญทางศาสนา นำ้าอบ และดินสอพอง ในช่วงวันสงกรานต์ 1.4 กลุ่ม สิน ค้า เฉพาะ/พิเ ศษ ของร้า นนั้น ๆ เป็นการสร้างความแตกต่างให้กบร้านค้า และร้านคู่แข่ง โดยนำาเอาสินค้าเฉพาะ หรือพิเศษมา ั จำาหน่ายทีร้านเพือดึงดูดความสนใจของลูกค้า เช่น สินค้าสมุนไพร ขนมพืนบ้าน แต่ทงนี้จะต้องคำานึง ่ ่ ้ ั้ ถึงว่าเป็นสินค้าที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าของร้านด้วยเช่นกัน ดังนั้นการพูดคุยกับลูกค้าก็จะ ช่วยทำาให้เจ้าของร้านได้ข้อมูล เพือนำามาพิจารณา ในการเลือกซื้อสินค้าเข้าร้าน ่
 9. 9. ไทยมาร์ท สโตร์ www.thaimartstore.com นอกเหนือจาก กลุ่มสินค้าหลักทีกล่าวแนะนำาเบื้อต้นแล้ว ประเภทและการจัดเรียงสินค้าเองก็ยังมีความ ่ สำาคัญต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าของลูกค้า อันสามารถจำาแนกออกได้เป็นสาเหตุหลัก ประการคือ 1.Needs สินค้าทีซื้อเพราะความจำาเป็นต้องซื้อ ่ เช่น ข้าวสาร นำ้ามันพืช นำ้าปลา นม สบู่ ยา เป็นต้น 2.Wants สินค้าทีซื้อเพราะความอยากได้อยากมี ่ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มสินค้า บริโภค อุปโภคโดยทั่วไป 3.Impulse สินค้าทีซื้อโดยไม่ได้ตงใจ ส่วนใหญ่ ่ ั้ เป็นสินค้าที่สร้างความเพลิดเพลิน เช่น ลูกอม ไอศครีม 4.Promotion สินค้าทีซื้อเพราะถูกล่อใจ ด้วย ่ รายการส่งเสริมการขาย
 10. 10. ไทยมาร์ท สโตร์ www.thaimartstore.com 2. การนำา เสนอบริก ารเสริม ในปัจจุบันการนำาเสนอเฉพาะสินค้าเพียงอย่างเดียวภายในร้านอาจจะไม่เพียงพอต่อความ ต้องการของลูกค้า ดังนั้นการเพิมบริการเสริม จึงเป็นอีกปัจจัยในการดึงดูดลูกค้าให้มาทีร้าน และเพือ ่ ่ ่ ทีจะสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งทางด้านตัวสินค้า และบริการที่เป็นทีตองการ อันมี ่ ่ ้ หลากหลายประเภท เช่น การให้บริการรับชำาระค่านำ้า-ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ บัตรเครดิต การรับถ่าย เอกสาร ส่งแฟ็กซ์ บริการตู้ซักผ้า/ตูนำ้าดื่มหยอดเหรียญ บริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือ และอืนๆ ้ ่
 11. 11. ไทยมาร์ท สโตร์ www.thaimartstore.com 3. ราคา และผลกำา ไร การตังราคาสินค้า และผลกำาไร มีความสำาคัญมากต่อธุรกิจค้าปลีกในปัจจุบันถือเป็นกลยุทธ์ใน ้ การเรียกลูกค้าที่เห็นผลเร็วทีสด ซึ่งการแข่งขันทางด้านราคา ่ ุ เพียงอย่างเดียว ก็อาจส่งผลทำาให้ร้านค้าขายสินค้าได้จำานวนมาก แต่กำาไรน้อยลงหรืออาจไม่ได้ กำาไรเลยก็ได้ ดังนั้นการวางกลยุทธ์ทางด้านราคา จึงจำาเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องมีวัตถุประสงค์ทชดเจน เพือทีจะสามารถจัดการผลประกอบการโดยภาพรวมของ ี่ ั ่ ่ ร้านได้ วัตถุประสงค์หลักๆ ทีกล่าวถึงคือ ่ 1.เพือ สร้า งยอดขาย อาจมุ่งเน้นการตังราคาพิเศษในกลุ่มสินค้าติดอันดับ หรือในช่วงเปิดร้าน ่ ้ ใหม่ 2.เพือ สร้า งผลกำา ไร มักใช้กบกลุ่มสินค้าเฉพาะ ซึ่งไม่สามารถเปรียบเทียบราคากับสินค้าทัวไป ่ ั ่ ได้ 3.เพือ สร้า งภาพลัก ษณ์ และความสามารถในการแข่งขัน โดยมักจะเป็นการตั้งราคาทัดเทียม ่ หรือตำ่ากว่าของคู่แข่ง โดยจัดทำาป้ายประชาสัมพันธ์ทโดดเด่นทังด้านหน้า และภายในร้าน ี่ ้ หลักการพืนฐานในการตังราคาสินค้า สามารถทำาได้โดยคำานวณต้นทุนของตัวสินค้า ้ ้ บวก กับค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการดำาเนินร้านค้า เช่น ค่านำ้า ค่าไฟ ค่าเดินทางเพื่อไปซื้อสินค้ามาจำาหน่ายทีร้าน และค่าใช้จ่ายอืนๆ ในการบริหารจัดการร้านค้า ซึ่ง ่ ่ ส่วนมากมักนิยมคำานวณออกมาในรูปแบบเปอร์เซนต์
 12. 12. ไทยมาร์ท สโตร์ www.thaimartstore.com ดส่วนกับยอดขายรวมของร้านต่อเดือน แล้วจึงนำามาบวกกับผลกำาไรทีตองการซึ่งแน่นอนราคาที่ตงควรเป็นราคาทีสา ่ ้ ั้ ่ ด้ โดย สูต รการคำา นวณ ทีใช้กันโดยทัวไปคือ ่ ่ ค้า = ต้นทุนสินค้า x (100 % + เปอร์เซ็นต์ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย + เปอร์เซ็นต์กำาไรต่อหน่วยทีเหมาะสม) ่ การคำา นวณ : ต้นทุนสินค้ามูลค่า 20 บาท ค่าใช้จายเฉลี่ย 5 % จาก ยอดขาย 5,000 บาท/วัน หรือ 150,000 บาท ่ x 5% = 7,500 บาท ผลกำาไรที่ตองการ คือ 15% ดังนั้น ้ ค้าคือ 20 x (100% +(5+15%))= 24 บาท ธ์ใ นการตั้ง ราคา งราคาปกติ แล้วมีสวนลดให้ลูกค้าตอนคิดยอดรวม เช่น ทั้งหมด 51 บาท แต่คิดแค่ 50 บาท ่ งราคาโดยอิง เชิง จิต วิท ยา ตังราคาสินค้าลงท้ายด้วยเลช 9 เช่น 19 59 109 ้ ตังราคาสินค้าโดยกำาหนดมูลค่าราคาทีตำ่ากว่าราคาร้านคู่แข่ง เช่น สินค้าทุกตัวถูกกว่า 1 บาท ้ ่
 13. 13. ไทยมาร์ท สโตร์ www.thaimartstore.com 3.การตั้ง ราคาแบบผสม -ตังราคาสินค้าตำ่าในหมวดสินค้าจำาเป็นที่ ้ ลูกค้ามักจดจำาราคาได้ เพือดึงดูดลูกค้า ่ สนใจ -ตังราคาสินค้าตามราคาตลาด สำาหรับสินค้า ้ บริโภค อุปโภคทัวไป เพื่อสร้างภาพราคา ่ มาตรฐาน -ตังราคาสินค้าสูงในระดับทีเหมาะสม สำาหรับ ้ ่ สินค้าเฉพาะ เพือสร้างผลกำาไรให้กับ ่ เจ้าของร้าน
 14. 14. ไทยมาร์ท สโตร์ www.thaimartstore.com 4. แผนผัง ร้า นค้า และการจัด เรีย งสิน ค้า การวางแผนผังร้านค้าที่ตองต้อง ถือเป็นองค์ประกอบสำาคัญอีกส่วนหนึ่งในการจัดการร้านค้า ้ ปลีกให้มประสิทธิภาพ เพราะการบริหารพืนทีภายในร้านทีเหมาะสมนั้น สามารถสร้างความพึง ี ้ ่ พอใจและดึงดูดลูกค้า ให้เข้ามาทีร้าน อีกทังยังเป็นปัจจัยในการพิจารณาปริมาณความหลาก ่ ้ หลายของสินค้า และบริการที่จะมีนำาเสนอของร้านค้า ซึ่งต้องสัมพันธ์ กับพื้นทีขายภายในร้าน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ คือ ่ 1.หน้า ร้า นและทางเข้า ร้า น เป็นจุดสำาคัญทีตองคำานึงถึงเนื่องจากเป็น ่ ้ จุดแรกทีสามารถดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการในร้าน การจัดเรียงสินค้า ่ หน้าร้านค้าทางเข้าร้านค้า ล้วนมีความสำาคัญอยางยิงต่อการตัดสินใจของ ่ ลูกค้า ว่าจะเข้ามาภายในร้านค้าหรือไม่
 15. 15. ไทยมาร์ท สโตร์ www.thaimartstore.com 2.พื้น ทีภ ายในร้า น ซึ่งกล่าวรวมถึง ่ -แผนผังการจัดเรียงชั้นวาง ซึ่งควรอยู่ในตำาแหน่งโอบล้อมภายในร้าน และมีช่องทางเดินทีพอสมควรให้ ่ กับลูกค้า โดยความสูงของชั้นที่ตดผนัง ิ ควรจะสูงกว่า ชั้นวางสินค้าทีวางอยูกลางห้อง ่ ่ -จุดตังวางอุปกรณ์ตาง ๆ เช่น ตูแช่ควรตังในจุดทีลูกค้าสามารถใช้บริการได้อย่างสะดวก หรือเคาน์เตอร์ ้ ่ ้ ้ ่ แคชเชียร์อยูในตำาแหน่งทีสามารถ ่ ่ ต้อนรับลูกค้า และดูแลร้านได้ทวถึง ั่
 16. 16. ไทยมาร์ท สโตร์ www.thaimartstore.com 3.พื้น ที่ห ลัง ร้า น ซึ่งมักใช้เป็นทีเก็บสินค้าคงคลัง โดยควรแยกระหว่างสินค้า บริโภค อุปโภค ่ และสินค้าวัตถุมพิษ สำาหรับร้านค้าที่มขนาดเล็ก และไม่มพื้นทีเพียงพอก็สามารถใช้ชนวางสินค้า ี ี ี ่ ั้ หน้าร้านเป็นพื้นที่เก็บสินค้าคงคลังได้ แต่ตองแกะสินค้าออกจากหีบ/ห่อ ้ ทีบรรจุ และจัดเรียงให้สวยงามบนชันวางสินค้าหน้าร้าน ่ ้ วัต ถุป ระสงค์ใ นการจัด เรีย งสิน ค้า 1.เพื่อ ให้เ กิด ความสะดวดสบายในการเลือ กสิน ค้า ของลูก ค้า ทังเด็ก และผู้ใหญ่ ้ 2.เพื่อ เพิ่ม ยอดขาย - เรียงสินค้าทีเกียวเนื่องกัน ทำาให้เกิดการซื้อพ่วง เช่น ผงซักฟอก และนำ้ายาปรับผ้านุ่ม ่ ่ - เรียงสินค้าในจุดที่ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าโดยไม่ได้ตงใจ เช่น สินค้าบนเคาน์เตอร์ ั้ แคชเชียร์
 17. 17. ไทยมาร์ท สโตร์ www.thaimartstore.com - เรียงสินค้าในจุดที่ลูกค้าสามารถซื้อสินค้าโดยไม่ได้ตงใจ เช่น สินค้าบน ั้ เคาน์เตอร์แคชเชียร์ - เรียงสินค้าในจุดที่โดดเด่น เพื่อล่อใจให้เกิดการซื้อสินค้า เช่น สินค้า 3.ราคาพิอศษบริเวณหน้าร้าน โดยนำาสินค้าที่อาจจะสูญหายง่ายมาเลียงในจุดที่ เพื่อ ป้ เ งกัน สิน ค้า สูญ หาย เจ้าของร้านสามารถดูแลได้ง่าย ซึ่งกลุ่มสินค้าสูญ หายติดอันดับคือ สินค้าเครื่องสำาอาง สินค้าเครื่องเขียนชิ้นเล็ก สินค้า ลูกอม/หมากฝรั่ง หลัก การจัด เรีย งสิน ค้า พื้น ฐาน 1.แยกกลุ่ม สิน ค้า แต่ล ะประเภท และเรียงสินค้าทีมความเกียวเนื่องกันอยู่ใก้ลกัน ่ ี
 18. 18. ไทยมาร์ท สโตร์ www.thaimartstore.com 3.ให้พ ื้น ที่พ เ ศษ สำา หรับ สิน ค้า ที่ท ำา รายการส่ง เสริม การขาย หรือสินค้าใหม่ทต้องทำา ิ ี่ ประชาสัมพันธ์ หัวใจสำาคัญของการจัดเรียงคือ สิน ค้า บนชั้น เรีย งต้อ งเต็ม อยู่เ สมอ อย่าลืมว่า ทุกพืนทีในร้านค้าปลีกเป็นพืนทีทองคำา สำาหรับเจ้าของร้านค้าปลีก แต่ทงนี้ตองคำานึงถึงความเหมาะ ้ ่ ้ ่ ั้ ้ สมเรียบร้อย และสวยงามด้วย
 19. 19. ไทยมาร์ท สโตร์ www.thaimartstore.com 5. การตกแต่ง ร้า นค้า การสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า นอกเหนือจากอัธยาศัยใจคอ และการ บริการทีดีของเจ้าของร้านแล้ว รูปลักษณ์ภายใน และภายนอกร้าน ก็เป็นอีกหนึ่งหัวใจ ่ สำาคัญในการเชือเชิญทังลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ให้แวะเวียนมาอุดหนุนทีร้าน ซึ่งบ่อย ้ ้ ่ ครั้งเจ้าของร้านมักจะละเลย และลืมนึกถึงจุดสำาคัญนี้ ซึ่งเป็นการปรับปรุงที่ทางเจ้าของ ร้านสามารถทำาได้ด้วยตัวเอง โดยแบ่งออกเป็น 2 หัวข้อ คือ 1.การปรับ รูป ลัก ษณ์ร ้า นทางกายภาพ -ความสะอาดของร้านค้า เป็นสิงสำาคัญทีทางเจ้าของร้านต้องคำานึงถึงเป็นอันดับแรก ่ ่ - อุปกรณ์การจัดเรียงสินค้า ต้องมีความเหมาะสมกับขนาดร้าน และรูปแบบของร้านค้า - แสงไฟฉายในร้านค้าควรมีความสว่างทีเพียงพอเพื่อให้ลูกค้าสามารถมองเห็นสินค้า และ ่ ป้ายราคาอย่างชัดเจน ง่ายติอการเลือกซื้อ สินค้า ทังยังช่วยลดการสูญหายของสินค้าอีก ้ ด้วย - วัสดุประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นป้ายลดราคา สติกเกอร์กล่าวต้อนรับ หรือขอบคุณทีมา ๊ ่ อุดหนุน และการคกแต่งร้านตามเทศการต่างๆ -ความพร้อมของสินค้าภายในร้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความหลากหลาย และปริมาณสินค้า บนชันเรียง ้
 20. 20. ไทยมาร์ท สโตร์ www.thaimartstore.com 5. การสร้า งบรรยากาศ และภาพลัก ษณ์ร ้า น พลงภายในร้าน ช่วยสร้างบรรยากาศ และภาพลักษณ์ร้านสำาหรับ กลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภทได้ กทาย กล่าวต้อนรับ และการพูดจาของเจ้าของร้านกับลูกค้า ล้วนช่วยสร้างบรรยากาศที่ดีให้กับร้านค้า
 21. 21. ไทยมาร์ท สโตร์ www.thaimartstore.com 6. การส่ง เสริม การ ขาย การจัดรายการส่งเสริมการขายถือเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ทสำาคัญสำาหรับร้านค้าปลีก ี่ เพื่อหาวิธีจงใจลูกค้ามาซื้อสินค้าทีร้านให้ได้มากที่สด รายการส่งเสริมการขายนั้นสามารถจัดทำาได้ ู ่ ุ ในหลายรูปแบบ และหลายช่วงเวลา แต่ทสำาคัญคือ ควรให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มาก ี่ ทีสุด ่ โดยมักมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อรักษาลูกค้าเก่าทีมีอยู่ ่ 2. เพื่อดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ให้เข้าร้าน 3. เพื่อสร้างยอดขาย โดยกระตุนให้ยอดการซื้อต่อครั้งเพิมขึน หรือจากสินค้าพิเศษ ้ ่ ้ ช่วงเทศกาล 4. เพื่อทำาการประชาสัมพันธ์สนค้าใหม่ที่ร้าน ิ รูป แบบของรายการส่ง เสริม การขาย ลด จัดรายการลดราคาสินค้า แลก จัดรายการแลกของสมนาคุณ เมื่อซื้อสินค้าตามมูลค่า หรือจำานวนที่กำาหนด แจก จัดสินค้าชิม หรือแจกจ่ายสินค้าใหม่ให้นำาไปทดลองใช้ แถม ฟรีของแถมสมนาคุณไปกับตัวสินค้า
 22. 22. ไทยมาร์ท สโตร์ www.thaimartstore.com การจัดการรายการส่งเสริมการขายข้างต้น ทางเจ้าของร้านต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับกลุ่ม ลูกค้าแต่ละประเภท ที่สำาคัญคือ การทำาสือประชาสัมพันธ์ให้ชดเจนถูกต้อง มีการติดป้ายราคา ่ ั หรือป้ายแจ้งรายการส่งเสริมการขายในจุดจัดเรียงสินค้าทีลงรายการ ่
 23. 23. ไทยมาร์ท สโตร์ www.thaimartstore.com 7. การจัด การสิน ค้า คงคลัง การจัดการสินค้าคงคลัง เป็นหัวข้อทีสำาคัญไม่น้อยไปกว่า 6 หัวข้อเบื้องต้น ่ เนื่องจากเจ้าของร้านค้าปลีกจำาเป็นต้องมีการบริหารสินค้าคงคลังทีดี เพือให้ปริมาณสินค้ามี ่ ่ เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า และควบคุมเงินทุนหมุนเวียนทีมีอยู่ไม่ให้จมไปกับ ่ สินค้าทีซื้อมากักตุนจนมากเกินไป โดยปัจจัยในการควบคุมระดับสินค้าคงคลังประกอบด้วย ่ 1.ความถีของการเลือกซื้อสินค้าเข้าร้าน ่ 2.ความพร้อมของเงินทุนหมุนเวียน ทีนำามาใช้ในการลงทุนซื้อสินค้า ่ 3.ปริมาณขายออกของสินค้าแต่ละตัว จะเป็นตัวช่วยระบุปริมาณสินค้าคงคลังที่ตองการ ้ 4.ความผันผวนของราคาสินค้า ซึ่งอาจเกิดขึน และทำาให้เจ้าของร้านจำาเป็นต้องซื้อเพิม ้ ่ หรือลดลงกว่าปกติ
 24. 24. ไทยมาร์ท สโตร์ www.thaimartstore.com ระบบการควบคุม สิน ค้า คงคลัง 1.การทำา บัญ ชีม อ และนับจำานวนสินค้าทีเหลือในคลัง และที่ชนปกติด้วยบุคลากร ซึ่ง ื ่ ั้ วิธนี้จะมีขอดีคือ มีค่าใช้จ่ายขันต้นทีตำ่า ี ้ ้ ่ เพราะใช้แรงงานคนในการนับจำานวนสินค้าคงคลัง แต่ขอด้อยคือขาดความแม่นยำา ้ ของการนับ และใช้เวลาในการดำาเนินการค่อนข้างมาก 2.ระบบจัด การแบบอิเ ล็ค โทรนิค ส์ (E-POS หรือ Electronic Point-of Sales System) ซึ่งข้อดีของวิธนี้คือ สามารถตรวจสอบจำานวนสินค้าคงเหลือ ทั้งในคลัง และ ี บนชั้นปกติผ่านระบบในเครื่อง ประหยัดเวลาในการดำาเนินงาน แต่มีการลงทุนขัน ้ ต้นทางด้านระบบทีสูง ่ แต่ไม่ว่าจะเป็นระบบใด ก็จำาเป็นต้องมีการจัดตารางการนับสินค้าคงคลังโดย บุคลากร เพือตรวจสอบให้เกิดความ ่ แม่นยำา แต่การจะเลือกใช้ระบบใดควรจะขึนอยู่กับยอดขาย, จำานวนลูกค้าทีเข้าร้าน, ้ ่ ขนาดของร้านค้า ตลอดจน จำานวนบุคลากรทีดูแลร้านค้า ่
 25. 25. ไทยมาร์ท สโตร์ www.thaimartstore.com สถานที่ส ำา หรับ จัด เก็บ สิน ค้า คงคลัง การเก็บสินค้าคงคลังทีถูกต้องควรแยกหมูสนค้าอย่าง ่ ่ ิ ชัดเจน ไม่วางปะปนกัน โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม สินค้าหลัก คือ สินค้าบริโภค อุปโภค และสินค้าวัตถุมี พิษ เช่น ยาฆ่าแมลง นำ้ายาทำาความสะอาดสุขภัณฑ์ เป็นต้น ในกรณีทไม่มีพนที่สำาหรับจัดเรียงสินค้าคงคลัง ี่ ื้ สามารถใช้ชั้นวางสินค้าหน้าร้านในการจัดเรียงได้ แต่ตอนอกเหนืค้จากนี้ระบบการเติมสินค้าสัดส่วนโดย ้ งแกะสินอาจากหีบห่อให้เรียบร้อย หน้าร้านก็ ประมาณระหว่างสินค้าหน้าร้าน คือสินนค้ทีคงคลัง คือ ควรยึดหลัก First-in First-out และสิ ค้า า ซื้อมา ่ 80:20 องนำามาจำาหน่ายก่อน เพื่อป้องกันสินค้าหมด ก่อนต้ อายุเหลือค้างโดยนำาหลักการนี้มาใช้ในการจัด เรียงสินค้าหน้าร้าน และการจัดเก็บสินค้าในคลัง
 26. 26. ไทยมาร์ท สโตร์ www.thaimartstore.com สรุป จากหลักการบริหารจัดการร้านค้าปลีกที่นำาเสนอ ทั้ง 7 หัวข้อนั้น ทาง แม็คโครมุ่งหวังทีจะให้เกิดประโยชน์สงสุดแก่ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกทุกท่าน ่ ู เพือนำามาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการร้านค้าปลีกได้อย่างเหมาะสม กับ ่ สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในปัจจุบัน อีกทังเป็นการเสริมสร้าง ้ ศักยภาพร้านค้าปลีกท้องถินในการดำาเนินธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน ่ ท้ายนี้โครงการแม็คโคร มิตรแท้โชห่วย ขอส่งความปรารถนาดี และกำาลัง ใจแก่ผประกอบการร้านค้าปลีกทุกท่าน ให้สามารถดำาเนินธุรกิจร้านค้าปลีกได้ ู้ อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบความสำาเร็จ โดยทีมงานแม็คโคร ภายใต้ โครงการแม็คโคร มิตรแท้โชห่วยก็พร้อมที่จะให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับการบริหาร จัดการร้านค้าแก่ผู้ประกอบการร้านค้าปลีกทังทีเป็นสมาชิก และไม่เป็นสมาชิก ้ ่ ตลอดจนผู้ประกอบการใหม่ทสนใจในธุรกิจค้าปลีก โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่ ี่ ประการใด สำาหรับผู้ทสนใจสามารถติดต่อขอใบสมัคร และรับบริการคำาแนะนำาได้ที่ ี่ ศูนย์แม็คโคร มิตรแท้โชห่วย กรุงเทพฯ หมายเลขโทรศัพ ท์ 02-723-1000 กด 2 หรือที่ แม็คโครทุกสาขาใกล้บ้านท่าน

×