Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La poesia trobadoresca

440 views

Published on

Per Carla Montagud Navalón i Martín Sáez Celda
de 1r Batx. A. IES Cid, València

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

La poesia trobadoresca

  1. 1. C a r l a M o n t a g u d N a v a l ó n M a r t í n S á e z C e l d a LA POESIA TROBADORESCA
  2. 2. ÍNDEX • Context i origen. • L’amor cortés. • Gèneres. • Trobadors. • Tipus i estils. • Poesia.
  3. 3. CONTEXT I ORIGEN • Origen dels trobadors: Occitània (S. XI-XII) • Propiciaren l’inici de la història cultural i política. • Lligada a la societat feudal. • •
  4. 4. L’AMOR CORTÉS • És el tema més recurrent de la poesia trobadoresca. • Es tracta d’un codi de comportament per als amants. • Representa el món medieval: -Midons: amada/representa el rei/casada -Hom: poeta/vassall -Gilós: Marit de la dona • Lausangiers: malparlen de la relació. • Triangle amorós, la dama ha d’estar sempre casada. • Tema molt influent en tota la literatura medieval.
  5. 5. ELS GÈNERES TROBADORESCOS • La cançó. • La dansa i la balada. • L’alba i l’albada. • La pastorel·la. • El sirventès. • El plany. • El tençó o joc partit
  6. 6. TROBADORS • Trobadors més destacats: - Alfons I El Cast (1157-1196) - Guillem de Berguedà (1138-1192) - Guillem de Cervera (1259-1285) - Guillem de Cabestany (XII-XIII)
  7. 7. ESTILS I TIPUS Estils: • Trobar lleu. • Trobar clus. Tipus de poesia: • Poesia culta. • Poesia lírica. • Poesia en llengua occitana. •
  8. 8. POESIA

×