Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

8th blue print

452 views

Published on

8th standard question paper blue print

Published in: Education
 • Be the first to comment

8th blue print

 1. 1. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀAPÀ®£ÁvÀäPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À ªÀiÁZïð - 2016 8 £ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw - ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¤Ã® £ÀPÁ±É ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ£ÀÄß vÀAiÀiÁj¹zÀªÀgÀÄ ©. gÀ«Ã±ï PÀĪÀiÁgï PÀ£ÀßqÀ ¨sÁµÁ ²PÀëPÀgÀÄ ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. 1
 2. 2. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀAPÀ®£ÁvÀäPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À 8 £ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¤Ã® £ÀPÁ±É ¥Àj«r ºÀAvÀ zÀ ¸ÀASÉå ºÀAvÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀÄl ¸ÀASÉå EAzÀ ¥ÀÄl ¸ÀASÉå ªÀgÉUÉ 1 G¢ÝµÀÖªÀ£ÀÄß DzsÀj¹ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀ ºÀAaPÉ. 3 3 2 ¥Àæ±ÉßUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß DzsÀj¹ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀ ºÀAaPÉ 3 3 3 QèµÀÖvÉAiÀÄ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß DzsÀj¹ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀ ºÀAaPÉ 3 3 4 ¥ÀoÁåA±ÀUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀ ºÀAaPÉ. 4 4 5 ¤Ã® £ÀPÁ±É 5 5 6 ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ 6 7 7 ªÀi˯ÁåA±À / GvÀÛgÀ ¸ÀÆa ªÀÄvÀÄÛ CAPÀ «vÀgÀuÉ 8 11 8 ¥Àæ±ÁߣÀĸÁgÀ «±ÉèõÀuÉ 12 12 JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀAPÀ®£ÁvÀäPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À 2
 3. 3. 8 £ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¤Ã® £ÀPÁ±É ºÀAvÀ : 1. G¢ÝµÀÖªÀ£ÀÄß DzsÀj¹ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀ ºÀAaPÉ. PÀæ.¸ÀA. G¢ÝµÀÖUÀ¼ÀÄ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1 eÁÕ£À 30 12 12 2 UÀæ»PÉ 35 14 09 3 C©üªÀåQÛ 30 12 04 4 ¥Àæ±ÀA¸É 05 02 01 MlÄÖ 100 40 26 ºÀAvÀ : 2. ¥Àæ±ÉßUÀ¼À ¸ÀégÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß DzsÀj¹ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀ ºÀAaPÉ. PÀæ.¸ÀA. ¥Àæ±ÉßAiÀÄ ¸ÀégÀÆ¥À ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1 ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× 30 12 12 2 QgÀÄ GvÀÛgÀ - 1 10 04 04 3 QgÀÄ GvÀÛgÀ - 2 40 16 08 4 ¢ÃWÀð GvÀÛgÀ 20 08 02 MlÄÖ 100 40 26 ºÀAvÀ : 3. QèµÀÖvÉAiÀÄ ªÀÄlÖªÀ£ÀÄß DzsÀj¹ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀ ºÀAaPÉ. PÀæ.¸ÀA. QèµÀÖvÉAiÀÄ ªÀÄlÖ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1 ¸ÀÄ®¨sÀ 30 12 12 2 ¸ÁzsÁgÀt 50 20 12 3 PÀpt 20 08 02 MlÄÖ 100 40 26 ºÀAvÀ : 4(J). ¥ÀoÁåA±ÀªÀ£ÀÄß DzsÀj¹ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀ ºÀAaPÉ. PÀæ.¸ÀA. «µÀaiÀÄ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1 UÀzÀå MlÄÖ 35 14 09 2 ¥ÀzÀå MlÄÖ 35 14 08 3 ªÁåPÀgÀt, ªÁPÀå gÀZÀ£É MlÄÖ 30 12 09 ¸ÀªÀÄUÀæ MlÄÖ 100 40 26 ºÀAvÀ : 4(©) ¥ÀoÁåA±ÀUÀ¼À£ÀÄß DzsÀj¹ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀ ºÀAaPÉ. 1. UÀzÀå ¨sÁUÀ 3
 4. 4. PÀæ.¸ÀA. UÀzÀå ¥ÁoÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1 gÁdPÀĪÀiÁjAiÀÄ eÁuÉä 07.5 03 02 2 ©®èºÀ§â 05.0 02 02 3 CdÓAiÀÄå£À C¨sÀåAd£À 07.5 03 02 4 CAvÀgÁ¼À 05.0 02 01 5 ¨sÀÆPÉʯÁ¸À 05.0 02 01 6 ¹AzsÀÆ ¸ÀA¸ÀÌøw 05.0 02 01 UÀzÀå MlÄÖ 35.0 14 09 2. ¥ÀzÀå ¨sÁUÀ PÀæ.¸ÀA ¥ÀzÀå ¥ÁoÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1 ±ÀgÀtgÀ ªÀZÀ£ÁªÀÄÈvÀ 07.5 03 02 2 M¼ÀÄßr 07.5 03 02 3 fêÀ£À zÀ±Àð£À 10.0 04 01 4 ªÁvÀì®å 10.0 04 03 ¥ÀzÀå MlÄÖ 35.0 14 08 3. ªÁåPÀgÀt, bÀAzÀ¸ÀÄì, C®APÁgÀ, ªÁPÀå gÀZÀ£É PÀæ.¸ÀA. ¥ÁoÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ±ÉÃPÀqÀªÁgÀÄ CAPÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼ÀÄ 1 ªÁåPÀgÀuÁA±À 20 08 08 2 ¥ÀvÀæ / ¥Àæ§AzsÀ ¯ÉÃR£À 10 04 01 MlÄÖ 30 12 09 4
 5. 5. ºÀAvÀ : 5(J). ¤Ã® £ÀPÁ±É JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀAPÀ®£ÁvÀäPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À 8 £ÉAiÀÄ vÀgÀUÀw ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉAiÀÄ ¤Ã® £ÀPÁ±É PÀæ. ¸ÀA . ¥ÁoÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ eÁÕ£À UÀæ»PÉ C©üªÀåQÛ ¥Àæ±ÀA¸É MlÄÖ CAPÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À ¸ÀASÉåªÀ. ¤ ªÀ. ¤ Q. G. 1 Q. G. 2 Q. G. 2 ¢Ã G. 1 ¢Ã. G. 1 ªÀ. ¤ Q. G. 1 Q. G. 2 ¢Ã. G. 1 1 gÁdPÀĪÀiÁjAiÀÄ eÁuÉä 1(1) 1(2) 1(1) 1(2) 3 2 2 ©®èºÀ§â 1(1) 1(1) 1(1) 1(1) 2 2 3 CdÓAiÀÄå£À C¨sÀåAd£À 1(1) 1(2) 1(1) 1(2) 3 2 4 CAvÀgÁ¼À 1(2) 1(2) 2 1 5 ¨sÀÆPÉʯÁ¸À 1(2) 1(2) 2 1 6 ¹AzsÀÆ ¸ÀA¸ÀÌøw 1(2) 1(2) 2 1 UÀzÀå MlÄÖ 2(1) 2(1) 4(2) 1(2) 2(2) 2(2) 5(2) 14 09 1 ±ÀgÀtgÀ ªÀZÀ£ÁªÀÄÈvÀ 1(1) 1(2) 1(1) 1(2) 3 2 2 M¼ÀÄßr 1(1) 1(2) 1(1) 1(2) 3 2 3 fêÀ£À zÀ±Àð£À 1(4) 1(4) 4 1 4 ªÁvÀì®å 1(1) 1(1) 1(2) 1(1) 1(1) 1(2) 4 3 ¥ÀzÀå MlÄÖ 2(1) 2(1) 1(2) 1(2) 1(4) 1(2) 2(1) 2(1) 3(2) 14 08 5 ¥ÀvÀæ / ¥Àæ§AzsÀ ¯ÉÃR£À 1(4) 1(4) 04 01 6 ªÁåPÀgÀt 8(1) 8(1) 08 08 MlÄÖ 8(1) 1(4) 8(1) 1(4) 12 09 ¸ÀªÀÄUÀæ MlÄÖ 12(1) 4(1) 5(2) 2(2) 2(4) 1(2) 12(1) 4(1) 8(2) 2(4) 40 26 12 – 30% 14 – 35% 12 – 30% 2 – 5% 40 – 100% ¸ÀÆZÀ£É :- DªÀgÀtzÀ ºÉÆgÀV£À ¸ÀASÉåAiÀÄÄ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ M¼ÀVgÀĪÀ ¸ÀASÉåAiÀÄÄ CAPÀUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÀÛzÉ. 5
 6. 6. ¸ÀPÁðj ¥ËæqsÀ±Á¯É, PÉÃUÀð½î, ªÉÄʸÀÆgÀÄ vÁ®ÆèPÀÄ ªÀÄvÀÄÛ f¯Éè. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀAPÀ®£ÁvÀäPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À 8 £Éà vÀgÀUÀw ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ ¥Àæ±Éß ¥ÀwæPÉ ¸ÀªÀÄAiÀÄ : 1.30 UÀAmÉUÀ¼ÀÄ UÀjµÀ× CAPÀUÀ¼ÀÄ : 40 PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæw¥Àæ±ÉßUÀÆ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀÄÄvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹, PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆA¢UÉ §gɬÄj. 4*1=4 1. ‘ªÀÄÆqÀt’ ¥ÀzÀªÀÅ F ªÁåPÀgÀuÁA±ÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ: (C) UÀÄtªÁZÀPÀ (D) ¸ÀASÁåªÁZÀPÀ (E) ¥ÀjªÀiÁtªÁZÀPÀ (F) ¢UÁéZÀPÀ 2. EªÀÅUÀ¼À°è ¥ÀÄ°èAUÀ ¥ÀzÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁzÀzÀÄÝ: (C) ¥ÀÆvÀ¤ (D) PÀȵÀÚ (E) PÀÄA§¼À (F) gÉÆût 3. “¸ÀħæºÀätåªÀiï £ÀªÀÄä£ÀÄß «±Áé¸À¢AzÀ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ.” F ªÁPÀåªÀÅ: (C) ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁPÀå (D) ¸ÀAAiÉÆÃfvÀªÁPÀå (E) «Ä±ÀæªÁPÀå (F) «±ÉõÀªÁPÀå 4. “ªÀÄ£ÉÆÃgÀªÉÄAiÀÄ ºÀuÉ ¨Á®ZÀAzÀæ£ÀAvÉ DPÀµÀðtÂÃAiÀĪÁVvÀÄÛ” F ªÁPÀåzÀ°ègÀĪÀ C®APÁgÀ: (C) gÀÆ¥ÀPÀ (D) G¥ÀªÀiÁ (E) zÀȵÁÖAvÀ (F) GvÉàçÃPÉë PÉÆnÖgÀĪÀ ‘C’ ¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ½UÉ ¸ÀjºÉÆAzÀĪÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ‘§’ ¥ÀnÖ¬ÄAzÀ Dj¹ §gɬÄj. 4*1=4 ‘C’ ¥ÀnÖ ‘§’ ¥ÀnÖ 5. µÀlࢠ(C) «ÄUÀ 6. C£ÀÄPÀÆ® (D) UÀd 7. D£É (E) CPÀëgÀUÀt 8. ªÀÄÈUÀ (F) £Á®ÄÌ¥ÁzÀ (G) C£À£ÀÄPÀÆ® (H) ªÀiÁvÁæUÀt PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀæwªÁPÀåzÀ®Æè ©lÄÖºÉÆÃzÀ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ¥ÀzÀ¢AzÀ vÀÄA© §gɬÄj. 4*1=4 9. gÁdPÀĪÀiÁj UÀAzsÀzÀ PÀrØ ºÀaÑ _______________ ¹Q̸ÁÛ¼É. 10. ºÁ®Ä PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ________________ gÀPÀÛ »ÃjzÀ£ÀAvÉ. 11. §®èªÀgÀ MqÀ£Ál ___________________ ªÉÄzÀÝAvÉ. 12. CA§ÄeÁ£À£É PÉüÀÄ ______________ £ÉA§ ªÀÄĤ ¦vÀȪÀiÁvÀÈ ¸ÉêÁ®A§PÀ£ÀÄ. PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæw¥Àæ±ÉßUÀÆ MAzÉÆAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹j. 4*1=4 13. PÀȵÀÚ AiÀiÁgÀ ¸ÉÆAlªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀ£ÀÄ? 14. C¨sÀåAd£ÀzÀ ¢£À ªÀÄ£É ¯ÉPÀÌPÉÌ AiÀiÁªÀÅAiÀiÁªÀÅzÀÄ RZÁðUÀÄvÀÛzÉ? 15. CªÀÄÄUÉ gÁAiÀĪÀÄä£À ¥ÀæPÁgÀ PÉÆÃV¯ÉAiÀiÁUÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÀPÉÌ ¸ÁzsÀå«®è? 16. zÀ±ÀgÀxÀ£ÀÄ ‘¥ÀÆuÉÃðAzÀĪÀÄÄT’ JAzÀÄ AiÀiÁgÀ£ÀÄß ¸ÀA¨ÉÆâü¹zÀ£ÀÄ? PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæw¥Àæ±ÉßUÀÆ ªÀÄÆgÀÄ / £Á®ÄÌ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹j. 4*2=8 17. vÀ£Àß D±ÀæªÀÄPÉÌ §AzÀ CwyUÀ¼À£ÀÄß CgÀtåPÀ ºÉÃUÉ ¸ÀvÀÌj¹zÀ£ÀÄ? 18. gÁªÀt¤UÉ ²ªÀ¤AzÀ zÉÆgÀQzÀ C¨sÀAiÀĪÀZÀ£ÀªÉãÀÄ? 19. gÁdPÀĪÀiÁgÀgÀÄ PÁ½PÁzÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¸ÉgÉAiÀiÁUÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? 20. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwUÉ ¹AzsÀÆ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ PÉÆqÀÄUÉ K£ÀÄ? 6
 7. 7. PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀæwºÉýPÉAiÀÄ£ÀÆß ¸ÀAzÀ¨sÀðzÉÆqÀ£É «ªÀj¹. 2*2=4 21. “¥ÀÄgÁt ¥Àæ¹zÀÞgÁzÀ ¸À¥ÀÛagÀAfëUÀ¼À ¸ÁägÀPÀ ©AzÀÄ” 22. “¤Ã £ÀgÀ£ÉÆà ¤±ÁZÀgÀ£ÉÆÔ PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀzÀåzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀÄä ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è §gɬÄj. 1*2=2 23. vÉAPÀ®Ä ªÀÄÄV®qÀgÉ | ±ÀAPÀgÀ£À zÉ¸É «ÄAZÉ | ¥ÀAPÀeÁgÁw UÀÄrUÀmÉÖ – ªÀļÉAiÀÄÄ vÁ | ¨sÉÆÃAPÀ£É §PÀÄÌ ¸ÀªÀðdÕ PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀzÀå¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉƽ¹. 1*2=2 24. ZÀAzÀ£ÀªÀ _________________________ ___________________________________ ___________________________________ __________________________ »r¬ÄvÉÛÃ? CxÀªÁ PɸÀgÉƼÀÄ ______________________ _____________________________ _______________________________ _________________________ ¨sÀƸÀÄgÀgÀÄt°®èªÉ? PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀPÉÌ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÀÄ/K¼ÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹, 1*4=4 25. * ²æÃ¥ÁzÀgÁdgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ fêÀ£À ¸ÀAzÉñÀ w½¹. * vÁAqÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀ±ÀgÀxÀ EªÀj§âgÀ°è AiÀiÁgÀ£ÀÄß ªÉÄZÀÄÑwÛÃj? KPÉ? «ªÀj¹. 26. ¤ªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ §UÉÎ «ªÀj¹ ¤ªÀÄä UɼÉAiÀĤUÉ ¥ÀvÀæ §gɬÄj. 1*4=4 CxÀªÁ PÉÆnÖgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÀvÀÄÛ ªÁPÀåUÀ½UÉ «ÄÃgÀzÀAvÉ ¥Àæ§AzsÀ §gɬÄj. * QëÃgÀ¨sÁUÀå AiÉÆÃd£É ªÀĺÀvÀÛ÷é * ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ°è «zÁåyðUÀ¼À ¥ÁvÀæ * gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÀ§âUÀ¼À ªÀĺÀvÀÛ÷é 7
 8. 8. JgÀqÀ£ÉAiÀÄ ¸ÀAPÀ®£ÁvÀäPÀ ªÀiË®åªÀiÁ¥À£À 1. 8 £Éà vÀgÀUÀw ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ – ªÀiÁzÀj GvÀÛgÀ ¥ÀwæPÉ PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæw¥Àæ±ÉßUÀÆ £Á®ÄÌ DAiÉÄÌUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ. EªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀÄÄvÀÛgÀªÀ£ÀÄß Dj¹, PÀæªÀiÁPÀëgÀzÉÆA¢UÉ §gɬÄj. 4*1=4 1. ‘ªÀÄÆqÀt’ ¥ÀzÀªÀÅ F ªÁåPÀgÀuÁA±ÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁVzÉ: (C) UÀÄtªÁZÀPÀ (D) ¸ÀASÁåªÁZÀPÀ (E) ¥ÀjªÀiÁtªÁZÀPÀ (F) ¢UÁéZÀPÀ GvÀÛgÀ (F) ¢UÁéZÀPÀ 2. EªÀÅUÀ¼À°è ¥ÀÄ°èAUÀ ¥ÀzÀPÉÌ GzÁºÀgÀuÉAiÀiÁzÀzÀÄÝ: (C) ¥ÀÆvÀ¤ (D) PÀȵÀÚ (E) PÀÄA§¼À (F) gÉÆût GvÀÛgÀ (D) PÀȵÀÚ 3. “¸ÀħæºÀätåªÀiï £ÀªÀÄä£ÀÄß «±Áé¸À¢AzÀ ¸ÁéUÀw¹zÀgÀÄ.” F ªÁPÀåªÀÅ: (C) ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁPÀå (D) ¸ÀAAiÉÆÃfvÀªÁPÀå (E) «Ä±ÀæªÁPÀå (F) «±ÉõÀªÁPÀå GvÀÛgÀ (C) ¸ÁªÀiÁ£ÀåªÁPÀå 4. “ªÀÄ£ÉÆÃgÀªÉÄAiÀÄ ºÀuÉ ¨Á®ZÀAzÀæ£ÀAvÉ DPÀµÀðtÂÃAiÀĪÁVvÀÄÛ” F ªÁPÀåzÀ°ègÀĪÀ C®APÁgÀ: (C) gÀÆ¥ÀPÀ (D) G¥ÀªÀiÁ (E) zÀȵÁÖAvÀ (F) GvÉàçÃPÉë GvÀÛgÀ (D) G¥ÀªÀiÁ PÉÆnÖgÀĪÀ ‘C’ ¥ÀnÖAiÀÄ°ègÀĪÀ ¥ÀzÀUÀ½UÉ ¸ÀjºÉÆAzÀĪÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ‘§’ ¥ÀnÖ¬ÄAzÀ Dj¹ §gɬÄj. 4*1=4 ‘C’ ¥ÀnÖ ‘§’ ¥ÀnÖ GvÀÛgÀ ¥ÀnÖ 5 µÀlࢠ(C) «ÄUÀ (H ) ªÀiÁvÁæUÀt 6 C£ÀÄPÀÆ® (D) UÀd (G) C£À£ÀÄPÀÆ® 7 D£É (E) CPÀëgÀUÀt (D) UÀd 8 ªÀÄÈUÀ (F) £Á®ÄÌ¥ÁzÀ (C) «ÄUÀ (G) C£À£ÀÄPÀÆ® (H ) ªÀiÁvÁæUÀt PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀæwªÁPÀåzÀ®Æè ©lÄÖºÉÆÃzÀ ¸ÀܼÀªÀ£ÀÄß ¸ÀÆPÀÛ¥ÀzÀ¢AzÀ vÀÄA© §gɬÄj. 4*1=4 9 gÁdPÀĪÀiÁj UÀAzsÀzÀ PÀrØ ºÀaÑ ¸ÀÆjUÉ ¹Q̸ÁÛ¼É. 10 ºÁ®Ä PÉÆqÀ®Ä ºÉÆÃzÀ ¥ÀÆvÀ¤AiÀÄ gÀPÀÛ »ÃjzÀ£ÀAvÉ. 11 §®èªÀgÀ MqÀ£Ál ¨É®èªÀ£ÀÄ ªÉÄzÀÝAvÉ. 12 CA§ÄeÁ£À£É PÉüÀÄ vÁAqÀªÀ£ÉA§ ªÀÄĤ ¦vÀȪÀiÁvÀÈ ¸ÉêÁ®A§PÀ£ÀÄ. PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæw¥Àæ±ÉßUÀÆ MAzÉÆAzÀÄ ªÁPÀåzÀ°è GvÀÛj¹j. 4*1=4 13. PÀȵÀÚ AiÀiÁgÀ ¸ÉÆAlªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀ£ÀÄ? PÀȵÀÚ ±ÀPÀl£À ¸ÉÆAlªÀ£ÀÄß ªÀÄÄjzÀ£ÀÄ. 14. C¨sÀåAd£ÀzÀ ¢£À ªÀÄ£É ¯ÉPÀÌPÉÌ AiÀiÁªÀÅAiÀiÁªÀÅzÀÄ RZÁðUÀÄvÀÛzÉ? 8
 9. 9. C¨sÀåAd£ÀzÀ ¢£À ªÀÄ£É ¯ÉPÀÌPÉÌ CzsÀð qÀ§â ºÀgÀ¼ÉuÉÚ, JgÀqÀħÄwÛ ¹ÃUÉ¥ÀÄr RZÁðUÀÄvÀÛzÉ. 15. CªÀÄÄUÉ gÁAiÀĪÀÄä£À ¥ÀæPÁgÀ PÉÆÃV¯ÉAiÀiÁUÀ®Ä AiÀiÁªÀÅzÀPÉÌ ¸ÁzsÀå«®è? CªÀÄÄUÉ gÁAiÀĪÀÄä£À ¥ÀæPÁgÀ PÉÆÃV¯ÉAiÀiÁUÀ®Ä PÁUÉAiÀÄ ªÀÄjUÉ ¸ÁzsÀå«®è. 16. zÀ±ÀgÀxÀ£ÀÄ ‘¥ÀÆuÉÃðAzÀĪÀÄÄT’ JAzÀÄ AiÀiÁgÀ£ÀÄß ¸ÀA¨ÉÆâü¹zÀ£ÀÄ? zÀ±ÀgÀxÀ£ÀÄ P˸À¯ÉåAiÀÄ£ÀÄß ‘¥ÀÆuÉÃðAzÀĪÀÄÄT’ JAzÀÄ ¸ÀA¨ÉÆâü¹zÀ£ÀÄ. PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæw¥Àæ±ÉßUÀÆ ªÀÄÆgÀÄ / £Á®ÄÌ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹j. 4*2=8 17. vÀ£Àß D±ÀæªÀÄPÉÌ §AzÀ CwyUÀ¼À£ÀÄß CgÀtåPÀ ºÉÃUÉ ¸ÀvÀÌj¹zÀ£ÀÄ? vÀ£Àß D±ÀæªÀÄPÉÌ §AzÀ ±ÀvÀÄæWÀß ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀjªÁgÀzÀªÀgÀ£ÀÄß CgÀtåPÀ£ÀÄ UËgÀªÀ¢AzÀ §gÀªÀiÁrPÉÆAqÀÄ PÉÊ PÁ®ÄUÀ½UÉ ¤ÃgÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ PÀĽîj¹zÀ£ÀÄ. £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ CªÀgÉ®èjUÀÆ ¸À«AiÀiÁzÀ HlªÀ£ÀÄß ¤Ãr DwäÃAiÀĪÁV ¸ÀvÀÌj¹ ²æÃgÁªÀÄ ¸ÀvÀÌxÁ «£ÉÆÃzÀ UÉÆö×AiÀÄ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆlÖ£ÀÄ. 18. gÁªÀt¤UÉ ²ªÀ¤AzÀ zÉÆgÀQzÀ C¨sÀAiÀĪÀZÀ£ÀªÉãÀÄ? DvÀä°AUÀªÀÅ vÀ£Àß ªÀĺÁ§®¢AzÀ ¤£ÀߣÉßà UÉ¢ÝvÀÄ, DzÀÝjAzÀ E£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ ªÀĺÁ§¯ÉñÀégÀ JA§ ºÉ¸Àj¤AzÀ F ¥À²ÑªÀÄ wÃgÀ ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°è £É¯É¹ ¨sÀPÀÛjAzÀ ¥ÀÆeÉUÉƼÀî° F ¸ÀܼÀ UÉÆÃPÀtð JAzÀÄ ¥Àæ¹¢ÞUÉƼÀî° ªÀiÁvÉ PÉÊPÀ¸Á zÉëUÉ ²ªÀ£À DvÀä°AUÀªÀ£ÀÄß zsÀgÉV½¸ÀÄvÉÛÃ£É JAzÀÄ ¤Ã£ÀÄ ¤ÃrzÀ ªÀZÀ£ÀªÀÅ PÉÊUÀÆrzÀAvÁ¬ÄvÀÄ aAw¸À¨ÉÃqÀ JAzÀÄ ²ªÀ£ÀÄ gÁªÀt¤UÉ C¨sÀAiÀÄ ªÀZÀ£ÀªÀ¤ßvÀÛ£ÀÄ. 19. gÁdPÀĪÀiÁgÀgÀÄ PÁ½PÁzÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¸ÉgÉAiÀiÁUÀ®Ä PÁgÀtªÉãÀÄ? gÁd£À DgÀÄ d£À UÀAqÀÄ ªÀÄPÀ̼ÀÄ CqÀUÀÆgÀÄ gÁd£À ªÉÄÃ¯É AiÀÄÄzÀÞPÉÌ ºÉÆgÀqÀÄvÁÛgÉ DzÀgÉ AiÀÄÄzÀÞzÀ°è CqÀUÀÆgÀÄ zÉÆgÉUÉ M¨ÉÆâ§âgÁV ¸ÉÆîÄvÁÛgÉ. DzÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ PÁ½PÁzÉë zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ°è ¸ÉgÉAiÀiÁUÀÄvÁÛgÉ. 20. ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwUÉ ¹AzsÀÆ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ PÉÆqÀÄUÉ K£ÀÄ? £ÀUÀgÀ ¤ªÀiÁðtzÀ PÀıÀ®vÉ ªÀÄ£ÉUÀ¼À gÀZÀ£ÉAiÀÄ°è PÀAqÀÄ §gÀĪÀ CZÀÄÑPÀlÄÖvÀ£À M¼ÀZÀgÀAr ªÀåªÀ¸ÉÜ «±Á®ªÁzÀ gÀ¸ÉÛUÀ¼ÀÄ ¢éZÀPÀæ ªÁºÀ£À ºÁUÀÆ ¥ÁzÀZÁjUÀ¼ÀÄ NqÁqÀ®Ä C£ÀÄPÀÆ®UÀ¼ÀÄ £ÀUÀgÀzÀ°è GvÀÛgÀ zÀQëtªÁV ºÀ©âzÀ ªÀÄÄRå ©Ã¢ CzÀPÉÌ ¸ÉÃjzÀAvÉ EzÀÝ aPÀÌ aPÀÌ ©Ã¢UÀ¼ÀÄ ¨sÁgÀwÃAiÀÄ ¸ÀA¸ÀÌøwUÉ ¹AzsÀÆ ¸ÀA¸ÀÌøw PÉÆlÖ PÉÆqÀÄUÉAiÀiÁVzÉ. PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀæwºÉýPÉAiÀÄ£ÀÆß ¸ÀAzÀ¨sÀðzÉÆqÀ£É «ªÀj¹. 2*2=4 21. “¥ÀÄgÁt ¥Àæ¹zÀÞgÁzÀ ¸À¥ÀÛagÀAfëUÀ¼À ¸ÁägÀPÀ ©AzÀÄ” DAiÉÄÌ :- ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ªÁPÀåªÀ£ÀÄß PÀĪÉA¥ÀÄ JA§ PÁªÀå£ÁªÀÄ¢AzÀ ¥Àæ¹zÀÝgÁzÀ ²æà PÉ. «. ¥ÀÄlÖ¥Àà CªÀgÀÄ gÀa¹gÀĪÀ “ªÀįɣÁr£À avÀæUÀ¼ÀÄ’ - UÀzÀå avÀæUÀ¼À ¸ÀAPÀ®£À PÀÈw¬ÄAzÀ DAiÀÄÝ ‘CdÓAiÀÄå£À C¨sÀåAd£À’ JA§ ®°vÀ ¥Àæ§AzsÀ ¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀAzÀ¨sÀð :- CdÓAiÀÄå CªÀgÀÄ JuÉÚ ºÀaÑPÉƼÀÄîªÀÅzÀ£ÀÄß ¥ÁægÀA©ü¸ÀĪÁUÀ CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ £É®zÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÉgÀ½¤AzÀ EqÀÄwÛzÀÝ K¼ÀÄ JuÉÚAiÀÄ ZÀÄQÌUÀ¼À£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ªÀtÂð¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è F ªÀiÁvÀ£ÀÄß ¯ÉÃRPÀgÀÄ ºÉüÀÄvÁÛgÉ. ¸ÁégÀ¸Àå :- CdÓAiÀÄå£À ªÀÄÄAzÉ EqÀÄwÛzÀÝ K¼ÀÄ JuÉÚAiÀÄ ZÀÄQÌUÀ¼ÀÄ C±ÀévÁܪÀÄ ºÀ£ÀĪÀÄAvÀ ªÉÆzÀ¯ÁzÀ ¥ÀÄgÁt ¥Àæ¹zÀÞgÁzÀ ¸À¥ÀÛ agÀAfëUÀ¼À ¸ÁägÀPÀ vÉÊ®©AzÀÄUÀ¼ÁVzÀݪÀÅ JAzÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀÄ §ºÀÄ ¸ÁégÀ¸Àå¥ÀÆtðªÁV ªÀtÂð¸ÀÄvÁÛgÉ. 22. “¤Ã £ÀgÀ£ÉÆà ¤±ÁZÀgÀ£ÉÆÔ DAiÉÄÌ :- ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ ªÁPÀåªÀ£ÀÄß ²æà §¸ÀªÁgÁzsÀågÀÄ ¸ÀA¥Á¢¹gÀĪÀ PÀĪÀiÁgÀ ªÁ°äÃQ JAzÀÄ ¥Àæ¹zÀÞgÁzÀ ²æà £ÀgÀºÀj CªÀgÀÄ gÀa¹gÀĪÀ ‘vÉÆgÀªÉ gÁªÀiÁAiÀÄt’ JA§ PÀÈw¬ÄAzÀ DAiÀÄÝ ‘ªÁvÀì®å’ JA§ ¥ÀzÀå ¨sÁUÀ¢AzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀAzÀ¨sÀð:- gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è PÀÄrAiÀÄ®Ä ¤ÃgÀ£ÀÄß vÀgÀ®Ä £À¢UÉ ºÉÆÃV, vÀ£Àß ¨ÁtPÉÌ §°AiÀiÁzÀ vÁAqÀªÀ£À£ÀÄß «ZÁj¸ÀĪÀ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÀ°è zÀ±ÀgÀxÀ£ÀÄ F ªÀiÁvÀ£ÀÄß vÁAqÀªÀ¤UÉ ºÉüÀÄvÁÛ£É. ¸ÁégÀ¸Àå:- gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è ¸ÀAZÀj¸ÀÄwÛgÀĪÀÅzÀjAzÀ ¤Ã£ÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀå£ÉÆà ¤±ÁZÀjAiÉÆà JAzÀÄ ¥Àæ²ß¹gÀĪÀÅzÀÄ ¸ÁégÀ¸Àå¥ÀÆtðªÁVzÉ. 9
 10. 10. PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀzÀåzÀ ¸ÁgÁA±ÀªÀ£ÀÄß ¤ªÀÄä ªÀiÁvÀÄUÀ¼À°è §gɬÄj. 1*2=2 23. vÉAPÀ®Ä ªÀÄÄV®qÀgÉ | ±ÀAPÀgÀ£À zÉ¸É «ÄAZÉ | ¥ÀAPÀeÁgÁw UÀÄrUÀmÉÖ – ªÀļÉAiÀÄÄ vÁ | ¨sÉÆÃAPÀ£É §PÀÄÌ ¸ÀªÀðdÕ ¥Àæ¸ÀÄÛvÀ wæ¥À¢AiÀÄ£ÀÄß ‘M¼ÀÄßr’ ¥ÀzÀå¨sÁUÀPÁÌV PÀ£ÀßqÀ ¸Á»vÀå ¥ÀjµÀvÀÄÛ ¸ÀA¥Á¢¹gÀĪÀ ‘¸ÀªÀðdÕ£À ªÀZÀ£ÀUÀ¼ÀÄ’ PÀÈw¬ÄAzÀ DAiÀÄÝ ¸ÀªÀðdÕ£À wæ¥À¢¬ÄAzÀ Dj¸À¯ÁVzÉ. zÀQëtzÀ°è ªÀÄÄV®Ä DªÀj¸ÀĪÀÅzÀÄ, F±Á£Àå ¢QÌ£À°è «ÄAZÀĪÀÅzÀÄ, ZÀAzÀæ©A§zÀ ¸ÀÄvÀÛ ¥Àæ¨sÁªÀ½ ªÀÄÆqÀĪÀÅzÀÄ ªÀÄ¼É §gÀĪÀ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼ÁVªÉ J£ÀÄߪÀ°è C£ÀĨsÀªÀzÀ ¸ÁgÀªÀ£ÀÄß w½¸À¯ÁVzÉ. 24. PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀzÀå¨sÁUÀªÀ£ÀÄß ¥ÀÇtðUÉƽ¹. 1*2=2 ZÀAzÀ£ÀªÀ PÀrzÀÄ PÉÆgÉzÀÄ vÉÃzÀqÉ £ÉÆAzÉ£ÉAzÀÄ PÀA¥À ©nÖvÉÛ? vÀAzÀÄ ¸ÀĪÀtðªÀ PÀrzÉÆgÉzÀqÉ ¨ÉAzÀÄ PÀ¼ÀAPÀ »r¬ÄvÉÛÃ? CxÀªÁ PɸÀgÉƼÀÄ vÁªÀgÉ ¥ÀÄlÖ®Ä CzÀ vÀAzÀÄ ©¸Àd£Á¨sÀ¤UÀ¦ð¸À°®èªÉ ºÀ¸ÀÄ«£À ªÀiÁA¸ÀzÉƼÀÄvÀàwÛ QëÃgÀªÀÅ ªÀ¸ÀÄzsÉAiÉƼÀUÉ ¨sÀƸÀÄgÀgÀÄt°®èªÉ? PÉÆnÖgÀĪÀ ¥Àæ±ÉßUÀ¼À°è AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀPÉÌ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ DgÀÄ/K¼ÀÄ ªÁPÀåUÀ¼À°è GvÀÛj¹, 1*4=4 25. * ²æÃ¥ÁzÀgÁdgÀÄ ¤ÃrgÀĪÀ fêÀ£À ¸ÀAzÉñÀ w½¹. * vÁAqÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀ±ÀgÀxÀ EªÀj§âgÀ°è AiÀiÁgÀ£ÀÄß ªÉÄZÀÄÑwÛÃj? KPÉ? «ªÀj¹. ªÀåQÛAiÀÄÄ ªÀÄÄQÛ ¥ÀqÉAiÀÄ ¨ÉÃPÁzÀgÉ ¨sÀUÀªÀAvÀ£À°è ¨sÀQÛ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀA¸ÁgÀzÀ ¸ÀÄRUÀ¼À°è «gÀQÛ EgÀ¨ÉÃPÀÄ. eÁÕ£À ¸ÀA¥ÁzÀ£ÉAiÀÄ ªÀÄÆ®PÀ ¸ÀªÀð±ÀQÛAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀî¨ÉÃPÀÄ. ¸ÀwAiÀÄÄ C£ÀÄPÀÆ®ªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄUÀ£À°è GvÀÛªÀÄ UÀÄtUÀ½gÀ¨ÉÃPÀÄ. §Ä¢ÞªÀAvÀ£ÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. C©ü¥ÁæAiÀÄUÀ¼ÀÄ MAzÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. d¥ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀ eÁuÉäAiÀÄÄ w½ ¢gÀ¨ÉÃPÀÄ. vÀ¥ÀzÀ ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À£ÀÄß vÀ¥ÀàzÉà DZÀj¸À¨ÉÃPÀÄ. G¥ÀªÁ¸ÀªÀævÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. ªÀÄ£ÀªÀÅ ±ÁAvÀªÁVgÀ¨ÉÃPÀÄ. GvÀÛªÀÄgÀ ¸ÀºÀªÁ¸À ªÀiÁqÀ¨ÉÃPÀÄ. PÉlÖªÀgÀ ¸ÀºÀªÁ¸ÀªÀ£ÀÄß ©qÀ¨ÉÃPÀÄ. ¨sÀUÀªÀAvÀ£ÁzÀ gÀAUÀ«oÀ®£À£ÀÄß ©qÀzÉ £ÀA©gÀ¨ÉÃPÀÄ. F J®è C£ÀÄPÀÆ®PÀgÀªÁzÀ UÀÄtUÀ¼ÀÄ EzÁÝUÀ ªÀiÁvÀæ ªÀiÁ£ÀªÀ£À fêÀ£ÀzÀ ªÀÄÄRå UÀÄjAiÀiÁzÀ ªÀÄÄQÛAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀA¥ÁzÀ£É ªÀiÁqÀ§ºÀÄzÀÄ JAzÀÄ ²æÃ¥ÁzÀgÁdgÀÄ fêÀ£À ¸ÀAzÉñÀªÀ£ÀÄß ¤ÃrzÁÝgÉ. vÁAqÀªÀ ªÀÄvÀÄÛ zÀ±ÀgÀxÀ EªÀj§âgÀ°è vÁAqÀªÀ£ÀÄ ªÉÄZÀÄÑUÉUÉ ¥ÁvÀæ£ÁUÀÄvÁÛ£É KPÉAzÀgÉ vÁAqÀªÀ£ÀÄ PÀÄgÀÄqÀgÁzÀ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄgÀ ¸ÉêÉAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁqÀĪÀÅzÀgÀ¯Éèà ¸ÀÄRªÀ£ÀÄß PÀAqÀªÀ£ÀÄ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄgÀ C¥ÉÃPÉëAiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ CªÀgÀ£ÀÄß ºÉÆvÀÄÛ ¨ÉøÀj¹PÉƼÀîzÉ wÃxÀðAiÀiÁvÉæ ªÀiÁrzÀªÀ£ÀÄ. D PÁAiÀÄPÀzÀ°èzÁÝUÀ¯Éà zÀÄgÀzÀȵÀÖªÀ±Ávï «¢ü°Ã¯ÉUÉ §°AiÀiÁzÀ£ÀÄ ªÀAiÀĸÁìzÀ vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄgÀ£ÀÄß CqÀØzÀ°è PÀĽîj¹ ºÉUÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆvÀÄÛPÉÆAqÀÄ ¨sÀÆ«ÄAiÀÄ ªÉÄðgÀĪÀ J¯Áè wÃxÀðPÉëÃvÀæUÀ¼À AiÀiÁvÉæAiÀÄ£ÀÄß ªÀiÁr¸ÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. MªÉÄä gÁwæ ªÉüÉAiÀÄ°è vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄjUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¤ÃgÀ£ÀÄß vÀgÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ zÀ±ÀgÀxÀ£À ¨ÁtPÉÌ §°AiÀiÁzÀ£ÀÄ. vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄjUÉ ¥ÀÄtåPÉëÃvÀæªÁzÀ PÁ²AiÀÄ zÀ±Àð£ÀªÀ£ÀÄß ªÀiÁvÀæ ªÀiÁr¸À®Ä ¸ÁzsÀåªÁUÀ°®èªÁzÀÝjAzÀÀ CªÀ£ÀÄ zÀ±ÀgÀxÀ£À°è ‘£À£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄjUÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä ¤ÃgÀ£ÀÄß PÉÆlÄÖ G¥ÀZÀj¸ÀÄ, £ÀAvÀgÀ CªÀgÀ£ÀÄß ¥ÀÄtåPÉëÃvÀæªÁzÀ 10
 11. 11. PÁ²AiÀÄ UÀAUÁ wÃgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀÄ EzÀÄ ¤Ã£ÀÄ £À£ÀUÉ ªÀiÁqÀĪÀ ªÀÄÈvÀ ¸ÀA¸ÁÌgÀ’ JAzÀÄ ¨ÉÃrPÉÆAqÀ£ÀÄ. »ÃUÉ ¸ÁAiÀÄĪÁUÀ®Æ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄAiÀÄgÀ C¥ÉÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß FqÉÃj¸À®Ä §AiÀĸÀÄvÁÛ£É. 26. ¤ªÀÄä ±Á¯ÉAiÀÄ°è £ÀqÉzÀ ªÁ¶ðPÉÆÃvÀìªÀ ¸ÀªÀiÁgÀA¨sÀzÀ §UÉÎ «ªÀj¹ ¤ªÀÄä UɼÉAiÀĤUÉ ¥ÀvÀæ §gɬÄj. 1*4=4 CxÀªÁ PÉÆnÖgÀĪÀ AiÀiÁªÀÅzÁzÀgÀÆ MAzÀÄ «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß PÀÄjvÀÄ ºÀvÀÄÛ ªÁPÀåUÀ½UÉ «ÄÃgÀzÀAvÉ ¥Àæ§AzsÀ §gɬÄj. * QëÃgÀ¨sÁUÀå AiÉÆÃd£É ªÀĺÀvÀÛ÷é * ¥Àj¸ÀgÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉAiÀÄ°è «zÁåyðUÀ¼À ¥ÁvÀæ * gÁ¶ÖçÃAiÀÄ ºÀ§âUÀ¼À ªÀĺÀvÀÛ÷é ¥ÀvÀæzÀ ¥ÁægÀA©PÀ MPÀÌtÂPÉ 1 CAPÀ ¥ÀvÀæzÀ MqÀ®Ä 2 CAPÀUÀ¼ÀÄ ¥ÀvÀæzÀ ªÀÄÄPÁÛAiÀÄzÀ MPÀÌtÂPÉ 1 CAPÀ MlÄÖ 4 CAPÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ§AzsÀzÀ ¦ÃpPÉ 1 CAPÀ ¥Àæ§AzsÀzÀ ¥Àæ¸ÁÛªÀ£É 2 CAPÀUÀ¼ÀÄ ¥Àæ§AzsÀzÀ G¥À¸ÀAºÁgÀ 1 CAPÀ MlÄÖ 4 CAPÀUÀ¼ÀÄ 11
 12. 12. ºÀAvÀ : 8. ¥Àæ±ÁߣÀĸÁgÀ «±ÉèõÀuÉ. ¥Àæ±Éß ¸ÀASÉ å WÀlPÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ G¢ÝµÀÖ ¤¢ðµÀÖ ¥Àæ±ÉßgÀÆ¥À CAPÀ PÀptvÉAiÀÄ ªÀÄlÖ ¨ÉÃPÁUÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄ 1 ªÁåPÀgÀuÁA±À eÁÕ£À ¸Àäj¹ GvÀÛj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× 1 ¸ÀÄ®¨sÀ 2 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 2 ªÁåPÀgÀuÁA±À eÁÕ£À ¸Àäj¹ GvÀÛj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× 1 ¸ÀÄ®¨sÀ 2 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 3 ªÁåPÀgÀuÁA±À eÁÕ£À ¸Àäj¹ GvÀÛj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× 1 ¸ÀÄ®¨sÀ 2 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 4 ªÁåPÀgÀuÁA±À eÁÕ£À ¸Àäj¹ GvÀÛj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× 1 ¸ÀÄ®¨sÀ 2 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 5 ªÁåPÀgÀuÁA±À eÁÕ£À ¸Àäj¹ GvÀÛj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× 1 ¸ÀÄ®¨sÀ 2 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 6 ªÁåPÀgÀuÁA±À eÁÕ£À ¸Àäj¹ GvÀÛj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× 1 ¸ÀÄ®¨sÀ 2 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 7 ªÁåPÀgÀuÁA±À eÁÕ£À ¸Àäj¹ GvÀÛj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× 1 ¸ÀÄ®¨sÀ 2 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 8 ªÁåPÀgÀuÁA±À eÁÕ£À ¸Àäj¹ GvÀÛj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× 1 ¸ÀÄ®¨sÀ 2 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 9 gÁdPÀĪÀiÁjAiÀÄ eÁuÉä eÁÕ£À ¸Àäj¹ GvÀÛj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× 1 ¸ÀÄ®¨sÀ 2 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 10 ©®èºÀ§â eÁÕ£À ¸Àäj¹ GvÀÛj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× 1 ¸ÀÄ®¨sÀ 2 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 11 M¼ÀÄßr eÁÕ£À ¸Àäj¹ GvÀÛj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× 1 ¸ÀÄ®¨sÀ 2 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 12 ªÁvÀì®å eÁÕ£À ¸Àäj¹ GvÀÛj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É ªÀ¸ÀÄÛ¤µÀ× 1 ¸ÀÄ®¨sÀ 2 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 13 ©®èºÀ§â UÀæ»PÉ «ªÀj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É QgÀÄ GvÀÛgÀ 1 1 ¸ÁzsÁgÀt 2 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 14 CdÓAiÀÄå£À C¨sÀåAd£À UÀæ»PÉ «ªÀj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É QgÀÄ GvÀÛgÀ 1 1 ¸ÁzsÁgÀt 2 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 15 ±ÀgÀtgÀ ªÀZÀ£ÁªÀÄÈvÀ UÀæ»PÉ «ªÀj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É QgÀÄ GvÀÛgÀ 1 1 ¸ÁzsÁgÀt 2 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 16 ªÁvÀì®å UÀæ»PÉ «ªÀj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É QgÀÄ GvÀÛgÀ 1 1 ¸ÁzsÁgÀt 2 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 17 CAvÀgÁ¼À UÀæ»PÉ «ªÀj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É QgÀÄ GvÀÛgÀ 2 2 ¸ÁzsÁgÀt 4 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 18 ¨sÀÆPÉʯÁ¸À UÀæ»PÉ «ªÀj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É QgÀÄ GvÀÛgÀ 2 2 ¸ÁzsÁgÀt 4 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 19 gÁdPÀĪÀiÁjAiÀÄ eÁuÉä UÀæ»PÉ «ªÀj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É QgÀÄ GvÀÛgÀ 2 2 ¸ÁzsÁgÀt 4 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 20 ¹AzsÀÆ ¸ÀA¸ÀÌøw UÀæ»PÉ «ªÀj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É QgÀÄ GvÀÛgÀ 2 2 ¸ÁzsÁgÀt 4 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 21 CdÓAiÀÄå£À C¨sÀåAd£À C©üªÀåQÛ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÉÆqÀ£É «ªÀj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É QgÀÄ GvÀÛgÀ 2 2 ¸ÁzsÁgÀt 4 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 22 ªÁvÀì®å C©üªÀåQÛ ¸ÀAzÀ¨sÀðzÉÆqÀ£É «ªÀj¸ÀÄvÁÛ£É/¼É QgÀÄ GvÀÛgÀ 2 2 ¸ÁzsÁgÀt 4 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 23 M¼ÀÄßr ¥Àæ±ÀA¸É ¸ÁgÁA±À §gÉAiÀÄÄvÁÛ£É/¼É QgÀÄ GvÀÛgÀ 2 2 ¸ÁzsÁgÀt 4 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 24 ±ÀgÀtgÀ ªÀZÀ£ÁªÀÄÈvÀ UÀæ»PÉ §gÉAiÀÄÄvÁÛ£É/¼É QgÀÄ GvÀÛgÀ 2 2 ¸ÁzsÁgÀt 4 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 25 fêÀ£À zÀ±Àð£À C©üªÀåQÛ §gÉAiÀÄÄvÁÛ£É/¼É ¢ÃWÀð GvÀÛgÀ 4 PÀpt 13 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 26 ¥ÀvÀæ / ¥Àæ§AzsÀ ¯ÉÃR£À C©üªÀåQÛ §gÉAiÀÄÄvÁÛ£É/¼É ¢ÃWÀð GvÀÛgÀ 4 PÀpt 13 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ MlÄÖ 40 90 ¤«ÄµÀUÀ¼ÀÄ 12
 13. 13. 13

×