Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Blou print 9th kannada(1)

2,293 views

Published on

9th standard kannada question paper blue print

Published in: Education
  • You can hardly find a student who enjoys writing a college papers. Among all the other tasks they get assigned in college, writing essays is one of the most difficult assignments. Fortunately for students, there are many offers nowadays which help to make this process easier. The best service which can help you is ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here

Blou print 9th kannada(1)

  1. 1. CAPÀUÀ¼ÀÄ 1ªÁPÀå CAPÀ-1 CAPÀ-1 CAPÀ-2 CAPÀ-3 CAPÀ-3 CAPÀ-4 CAPÀ-4 CAPÀ-4 CAPÀ-4 1 3 1*3=3 2 2 1*2=2 3 3 1*3=3 4 3 1*1=1 2*1=2 5 3 1*1=1 2*1=2 6 3 1*1=1 2*1=2 7 3 1*3=3 8 2 2*1=2 9 4 4*1=4 26 1*5=5 2*4=8 3*2=6 1*3=3 4*1=4 CAPÀUÀ¼ÀÄ 1 4 1*1=1 1*3=3 2 4 4*1=4 3 4 4*1=4 4 4 2*1=2 5 4 4*1=4 6 4 1*1=1 1*3=3 24 1*2=2 2*1=2 1*3=3 1*3=3 4*1=4 4*1=4 4*1=4 9£Éà vÀgÀUÀw ¥ÀæxÀªÀÄ ¨sÁµÉ PÀ£ÀßqÀ CAPÀUÀ¼À ºÀAaPÉ CAPÀUÀ¼ÀÄ-90 1. UÀzÀå¨sÁUÀ §ºÀÄDAiÉÄÌ 2-3 ªÁPÀå ¸ÀAzÀ¨sÀð PÀ« ¥ÀjZÀAiÀÄ PÀAoÀ¥ÁoÀ ¥ÀzÀå ¸ÁgÁA±À C¥ÀpvÀ UÀzÀå 8-10 ªÁPÀå C®APÁgÀ bÀAzÀ¸ÀÄì UÁzÉ «¸ÀÛgÀuÉ ¥ÀvÀæ ¯ÉÃR£À ¥Àæ§AzsÀ ¯ÉÃR£À PÀæ.¸ÀA. UÀzÀå ¥ÁoÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀAxÁºÁé£À ¥ÁæªÀiÁtÂPÀvÉ ¨ÉqÀV£À vÁt dAiÀÄ¥ÀÄgÀ DzÀ±Àð ²PÀëPÀÀ ¸ÀªÉÃð¥À°è gÁzsÁPÀȵÀÚ£ï ¸ÀªÀiÁUÀªÀÄ ºÀgÀ°Ã¯É EwºÁ¸ÀzÀ ZÀPÀÌr CZÀÑjAiÀÄ fë EA§¼À d£À¥ÀzÀ PÀ¯ÉUÀ¼À ªÉʨsÀªÀ UÀzÀå MlÄÖ 2  ¥ÀzÀå ¨sÁUÀ2  ¥ÀzÀå ¨sÁUÀ2  ¥ÀzÀå ¨sÁUÀ PÀæ.¸ÀA ¥ÀzÀå ¥ÁoÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ §°AiÀĤvÉÆÛqÉ ªÀÄĤªÉA gÀªÀÄå¸À馅 ºÉƸÀºÁqÀÄ ¹jAiÀĤ£ÉßãÀ §tÂڥɣÀÄ ¸ÁxÀðPÀ gÀPÀëuÉ PÁªÀå ¸ÀAUÀªÀÄ ¥ÀzÀå MlÄÖ 3. ¥ÀoÀå ¥ÉÆõÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À
  2. 2. CAPÀUÀ¼ÀÄ 1 2 2*1=2 2 2 2*1=2 3 2 2*1=2 4 2 2*1=2 5 1 1*1=1 9 1*1=1 2*4=8 CAPÀUÀ¼ÀÄ 1 4 4*1=4 CAPÀUÀ¼ÀÄ 1 10 1*10=10 2 3 1*3=3 3 3 1*3=3 4 3 1*3=3 5 4 4*1=4 6 4 4*1=4 27 1*10=10 1*3=3 1*3=3 1*3=3 4*1=4 4*1=4 1*10=10 1*8=8 1*10=20 3*3=9 3*2=6 4*1=4 4*1=4 4*1=4 4*2=8 1*3=3 1*3=3 1*3=3 4*1=4 4*1=4 PÀæ.¸ÀA ¥ÀoÀå¥ÉÆõÀPÀ CzsÀåAiÀÄ£À ¥ÁoÀzÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ¥ÀæeÁ¤µÉ× ¨sÀÆ«ÄV½zÀ §ÈºÀ¸Ààw ¥ÀæeÁÕ¥Àw ªÀÄ»¼É ªÀÄvÀÄÛ ²PÀët ¥ÀÄlÖºÀQÌ ¥ÀzÀå MlÄÖ 4.C¥ÀpvÀ UÀzÀå PÀæ.¸ÀA C¥ÀpvÀ UÀzÀå C¥ÀpvÀ UÀzÀå 5. ªÁåPÀgÀt, bÀAzÀ¸ÀÄì, C®APÁgÀ, ªÁPÀå gÀZÀ£É PÀæ.¸ÀA. «µÀAiÀÄ ªÁåPÀgÀt C®APÁgÀ bÀAzÀ¸ÀÄì UÁzÉ «¸ÀÛgÀuÉ ¥ÀvÀæ¯ÉÃR£À ¥Àæ§AzsÀ ¯ÉÃR£À ªÁåPÀgÀt, bÀAzÀ¸ÀÄì, C®APÁgÀ, ªÁPÀå gÀZÀ£É MlÄÖ

×