Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hubungan Etnik

 • Login to see the comments

Hubungan Etnik

 1. 1. SOALAN 2.1 BANDINGKAN ANTARA KONSEP : a. Rasisme dan etnosentrisme b. Segregasi dan integrasi masyarakat c. Ekomodasi dan akulturasi
 2. 2. PERBEZAAN ANTARA: Anggapan seseorang bahawa ras sendiri adalah lebih baik, iaitu lebih superior, daripada ras orang lain. Cth: Dasar Appertite Afrika Kepercayaan bahawa unsur-unsur yang terdapat pada budaya sendiri seperti agama, nilai, sikap dan amalan budaya adalah lebih baik daripada yang dimiliki oleh kelompok-kelompok etnik lain. Cth: Jews RASISME ETNOSENTRISME
 3. 3. Segregasi merupakan pemisahan atau pengasingan antara satu kumpulan etnik dengan kumpulan etnik yang lain dalam sesubuah negara. Cth: Suku Kaum Sabah SEGREGASI Proses mewujudkan satu identiti nasional dalam kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik. INTEGRASI
 4. 4. Proses yang menyebabkan setiap kumpulan etnik menyedari serta menghormati norma dan nilai kumpulan etnik lain dan tetap mempertahankan budaya hidup masingmasing. AKOMODASI Proses penerimaan unsur kebudayaan dalam kalangan individu atau kelompok dari sesuatu kebudayaan lain yang berbeza. Satu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing yang berbeza sehingga unsur kebudayaan asing itu akhirnya diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri. AKULTURASI
 5. 5. Vander Zanden: Proses percantuman dan penyatuan antara kumpulan etnik berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama. Proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis budaya dan ras baru. Cara utama dalam menentukan proses amalgamasi adalah dengan terjadinya perkahwinan campur antara kumpulan etnik. Cth : Melayu Thailand & Baba Nyonya Melaka Cth : Perkahwinan Campur ASIMILASI AMALGAM ASI
 6. 6. Bincangkan kelebihan dan kepentingan amalan hubungan etnik dalam konteks masyarakat Malaysia.
 7. 7. EKONO MI KELEBIHAN & KEPENTINGAN SOSIA L BUDAYA
 8. 8. EKONOMI  Menghapuskan penguasaan satu ekonomi untuk satu kaum sahaja  Memberi peluang kepada setiap golongan etnik untuk menceburi mana-mana bidang ekonomi tanpa sebarang halangan  Menjana ekonomi negara dengan pelaburan dari pelbagai bidang
 9. 9. BUDAYA  Mewujudkan kefahaman tentang budaya yang berbeza  Mewujudkan budaya yang pelbagai dalam sesebuah negara  Masyarakat pelbagai etnik boleh melakukan aktiviti keagamaan dengan bebas dan lancar.
 10. 10. SOSIAL  Melahirkan perasaan cintakan tanah air dan sanggup berkorban untuk negara  Menghapuskan sikap mementingkan kaum sendiri  Mengelakkan Peristiwa 13 Mei 1969 berulang kembali
 11. 11. SOALAN 2.1 a. b. c. d. e. BINCANGKAN TEORI-TEORI HUBUNGAN RAS: Teori Ekologi Teori Freudian Teori Pasaran Buruh Teori Pilihan Rasional Teori Sistem Ekologikal
 12. 12. Teori Ekologi Teori Sistem Ekologikal Brofenbre nner Teori Pertukara n Sosial Teori Freudian Bincangkan teori-teori hubungan ras yang berikut: Teori Pilihan Rasional Tentang Hubungan Etnik Teori Pasaran Buruh Teori Masyarakat Majmuk
 13. 13. Teori Ekologi  Penghijrahan membawa bersama manusia yang mempunyai fenotaip berbeza iaitu pengkelasan ras mengikut warna kulit seperti Caucasoid, Mongoloid, Negroid, dan Australoid.  Dalam perhubungan persaingan, individu sedar akan ciri-ciri status yang membezakan mereka.  Manusia yang berstatus tinggi tidak mahu bersaing atas dasar sama rata dengan mereka yang memiliki status rendah.  Prejudis merupakan luahan kesedaran kumpulan, mempertahankan kepentingan mereka dan memperkukuh struktur kategori tersebut.
 14. 14. Teori Freudian  Kehidupan sosial mengakibatkan lahirnya pelbagai kekecewaan psikologi dalam diri individu.  Kekecewaan itu dapat dikurangkan dengan melepaskan kekerasan. i. Kekerasan lebih senang diluahkan ke atas sasaran tertentu. ii. Bagi orang kulit putih, kehitaman dikaitkan dengan ketakutan dan keinginan yang terpendam. iii. Semakin lemah kuasa kelompok minoriti, semakin sesuai kelompok ini dijadikan sebagai sasaran.
 15. 15. Teori Masyarakat Majmuk  Furnivall dan Smith mengutarakan konsep masyarakat majmuk untuk mengenal pasti masyarakat di Asia Tenggara.  Mereka bergaul tetapi tidak bergabung dengan setiap kumpulan berpegang pada agama, kebudayaan, bahasa, idea dan cara hidup tersendiri.  Wujud satu masyarakat plural dengan pelbagai bahagian komuniti hidup sebelah-menyebelah tetapi berasingan dalam unit politik yang sama.  Kuper berpendapat teori struktural fungsionalisme dam Marxisme tidak menjelaskan ciri-ciri utama masyarakat yang dipisahkan oleh batas etnik dan ras.
 16. 16.  Teori Kuper tentang hubungan ras dalam masyarakat majmuk adalah berdasarkan usul: i. Masyarakat yang terdiri daripada kumpulan status atau tuan tanah yang dibezakan mengikut fenotaip, berada di tempat berbeza dalam susunan ekonomi, dan terikat dalam sektor politik pada tahap yang berbeza akan dikenali sebagai masyarakat majmuk. ii. Apabila konflik berlaku dalam masyarakat majmuk, konflik berkenaan mengikut garisan pemisah ras. iii. Kategori ras dalam masyarakat majmuk ditentukan oleh sejarah, dan kategori berkenaan dibentuk oleh persaingan dan konflik antara kumpulan.
 17. 17. Teori Pasaran Buruh Terpisah  Sesetengah pasaran buruh terpisah mengikut garisan etnik.  Terdapat beberapa kelas utama yang mempunyai kepentingan berbeza: i. Ahli kelas peniaga mengkehendakkan buruh murah dan lemah untuk bersaing dengan peniaga-peniaga lain. ii. Buruh yang dibayar gaji tinggi diancam oleh kewujudan buruh murah. iii. Kelemahan kuasa kelas buruh murah menakutkan buruh bergaji tinggi kerana mereka ini mudah dikuasai kelas peniaga. iv. Kelas buruh bergaji tinggi akan mencari jalan untuk mengukuhkan kedudukan mereka.
 18. 18. Teori Pilihan Rasional Tentang Hubungan Etnik  Individu mempunyai matlamat dan kecenderungan yang berbeza.  Individu bertindak untuk memaksimumkan ganjaran material dan kedudukan sosial.  Tingkah laku individu merupakan fungsi sentimen peribadi dan kepercayaan terhadap kelompok sebayanya.  Apabila individu membuat satu pilihan untuk bertindak, pilihan lain akan tertutup.  Individu akan mewujudkan ikatan sosial yang lebih erat dengan individu lain yang terlibat.
 19. 19.  Apabila gagal memaksimumkan ganjaran yang dihajati, ia akan mengambil tindakan mengemblengkan kekuatan kolektif, dan dimensi yang dipilih akan menggambarkan konteks sejarah budaya masyarakat tersebut.  Apabila individu gagal memaksimumkan kepuasan melalui pelbagai dimensi kumpulan sosial yang wujud, ia akan berpaling kepada soal keagamaan dan ketuhanan.  Apabila individu memilih untuk menggembelengkan kekuatan kolektif berdasarkan warisan kebudayaan, batas kumpulan bersifat terbuka.  Apabila individu memilih untuk menggemblengkan kekuatan kolektif berdasarkan warisan fizikal, batas kumpulan bersifat tertutup.
 20. 20. Teori Pertukaran Sosial  Berkembang daripada bidang psikologi dan sosiologi.  Teori ini mengintegrasikan teori tingkah laku: pembelajaran berbentuk ganjaran dan denda berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi klasik.  Melihat manusia terlibat dalam aktiviti sosial bagi mendapatkan ganjaran, keuntungan dan meminimumkan kos.  Menunjukkan kehidupan manusia sebagai ikhtiar sosial.  Proses pertukaran sosial manusia memerlukan tolak ansur yang menghasilkan pergantungan sosial.
 21. 21. Teori Sistem Ekologikal Brofenbrenner MIKROSISTEM Melibatkan persekitaran yang terdekat. Keluarga Contohnya, inte merupakan agen raksi kanaksosialisasi paling kanak di dalam penting dalam keluarga, denga kehidupan n ibu bapa dan seorang kanakadik-beradik. kanak. Faktor kepincangan keluarga dan taraf sosioekonomi sesebuah keluarga akan mencorakkan kehidupan seorang kanak-kanak.
 22. 22. Perhubungan antara mikrosistem dengan mikrosistem yang lain. Individu yang mempunyai masalah di rumah akan membawa masalah tersebut ke sekolah dan boleh menjejaskan tumpuan dan prestasi mereka dalam pelajaran. MESOSISTEM Contoh: keadaan di rumah dapat mempengaruhi tingkah laku dan personaliti individu ketika berada di sekolah. Perkara yang berlaku dalam mikrosistem dapat mempengaruhi interaksi dengan mikrosistem yang lain.
 23. 23. Ekosistem Pengalaman dengan persekitaran yang tidak melibatkan murid secara kangsung, tetapi keputusan yang diambil dapat memberi kesan kepada kanak-kanak atau orang dewasa yang terlibat dengan kanakkanak itu. Pengalaman individu dapat mempengaruhi orang lain.
 24. 24. Makrosistem Perkembangan individu yang dipengaruhi oleh norma-norma, nilai dan amalan masyarakat . Misalnya, dalam sesetengah masyarakat, peranan jantina amat dititikberatkan . Dalam sesetengah negara, kaum lelaki diberi peranan dan tanggungjawab yang lebih dominan. Wanita dianggap tidak layak mendapat pendidikan yang setaraf dengan lelaki.
 25. 25. Kronosistem Perubahan keadaan dalam satu tempoh masa. Contohnya, kanakkanak hari ini lebuh fokus kepada permainan berteknologi selaras dengan perubahan serta pembangunan sesebuah negara. Kanak-kanak menjadi lebih maju ke hadapan serta berpandangan jauh. Pembangunan sesebuah negara memberi implikasi yang besar kepada perkembangan kanak-kanak.
 26. 26. OBJEKTIF 1. Berikut merupakan teori-teori hubungan ras, KECUALI: A) Teori Ekologi B) Teori Freudian C) Teori Pasaran Buruh D) Teori Masyarakat Asing
 27. 27. OBJEKTIF 2) di Manakah antara berikut bukan merupakan kepentingan hubungan etnik Malaysia? a. Dapat memupuk sikap berbudi bahasa antara kaum. b. Semangat Rasime dan etnosentrisme akan terhapus. c. Dapat meraih ketidak persefahaman antara kaum. d. Membawa negara ke arah kemajuan. 3) Dalam konteks masyarakat Malaysia, sikap yang manakah yang sesuai diaplikasikan bagi mengelakkan masalah antara kaum? a. Stereotaip b. Prejudis c. Persefahaman d. diskriminasi
 28. 28. 1. Dalam formula Asimilasi, B dan C mewakili kumpulan ? a) b) Etnik Kreatif c) Etnik Majoriti d) 2. Etnik Dominan Etnik Minoriti Apakah formula untuk konsep Akulturasi? a) A + B + C = A** + B** + C** b) A + B + C = A* + B* + C* c) A + B + C = A + B + C*
 29. 29. SUBJEKTIF 1. Berikan TIGA sistem dalam Teori Ekologikal Bronfenbrenner: I. ………………………………………….. II. …………………………………………… III. ………………………………………….. 2. Nyatakan kepentingan amalan hubungan etnik dalam konteks Masyarakat Malaysia. I. ………………………….............. II. …………………………………………... III. …………………………………………..
 30. 30. 3. Rasisme dibahagikan kepada dua tahap 1. ________________________ 2. ________________________
 31. 31. ESEI Kemasukkan British ke Malaysia telah menyebabkan berlakunya segregasi kaum bedasarkan ekonomi dan tempat tinggal. Huraikan faktor-faktor berlakunya integrasi nasional dan langkah-langkah kerajaan mewujudkan perpaduan antara kaum

×