Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Extern fin klimatkommuner_vers3

611 views

Published on

 • If you need your papers to be written and if you are not that kind of person who likes to do researches and analyze something - you should definitely contact these guys! They are awesome ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Extern fin klimatkommuner_vers3

 1. 1. Idéer men inga pengar - om extern finansiering och projektutveckling Klimatkommunerna-borgmästaravtalet WSP Environmental Charlotte Hauksson
 2. 2. Förslag upplägg • Processen - hur vi jobbar med extern finansiering och strategiutveckling • Era klimatåtgärder– vilka, idéer, utmaningar, möjligheter • Fonder och program • Ser ni något? • Tips och råd komma vidare ExternFin - Idéer men inag pengar? 2
 3. 3. WSP SVERIGE Vi arbetar med de flesta delar av svenskt näringsliv Bostäder Energi och klimatfrågor Flyg Handel Hälso- och sjukvård Industri Internationell utveckling Järnväg Kontor Rekreation och fritid Samhällsutveckling Telecom Utbildning Vatten, reningsverk, avfallshantering Vägar, gator och broar Övriga offentliga byggnader
 4. 4. Hållbar utveckling och hitta externa bidrag är vi bra på! Vi hjälper dig utv & verifierar din projektide Revisioner, utvärderingar, hållbarhets rapporter Vi har vana att driva både mindre och större ansökningsprojekt Vi hjälper dig ”sälja in” idén Energieffekt . & förnybar energi Hållbar samhälls utveckling Hållbar produkt& tjänste utveckling Vi vet vilka fonder och program som finns Miljöanpassade transporter LCA, CO2 beräkn., GRI Strategier, planer och analyser inom området Vi har brett nätverk av nationella och EU nivå.
 5. 5. Goda ideer som gett pengar! Miljöanpassade transporter 62 miljoner SEK i bidrag Turnover SEK 8,6 billion Hållbar stadsutveckling 120 milj SEK i bidrag Förnybar energi-biogas 20 milj SEK i bidrag EPIC, Bucefalus, Wastetofuel, Biomaster, Biogasys, Komin. Biogas Svedala, ZEN, Buildsmart, MIL, CLICC, NEA, E-mission, Green emotion, Emobility, Plug-in city, Smartset….
 6. 6. Om extern finansiering och strategiutveckling Från idé till beviljad projektansökan Formulera sökbar projektidé Skanna fonder och program Analys och strategi utformning Bevakning av utlysningar Kompletteringar Projektutveckling Ansökan Partner sök Kontraktsförhandling ar Projektledning Projektrapportering och redovisning Beviljat projekt
 7. 7. Vad kan jag få pengar till?? Exempel Finansierbart WASTETOFUEL Ny teknik/ process Klimat förbättring Innovativa processer Etablering av anläggning för tillverkning av flytande biogas (LBG) från deponigas vid Filborna, Helsingborg. Omfattar även kringundersökningar för gasdetektion, driftsförhållanden, test av LBG i sopbilar och tunga fordon, etablering av tankstation. WSP har designat projekt, skrivit ansökan och stöttar med projektledning. Hållbar stadsutv. Innovativa Samarbeten Transportlösningar Projektdeltagare är Nordvästra Skånes Renhållning, Terracastus AB och Jims Åkeri. Ansökan beviljades och genererade 12 miljoner kr i bidrag Demoanlägg. Sysselsätt ning/ tillväxt Stimulera marknad. NEA Syftet med projektet är att testa och demonstrera elfordons flotta i Oslo, Göteborg, Helsingborg och Köpenhamn. Öresundskraft är Lead partner och i projektet ingår 5 partners från Norge, Danmark och Sverige bla MA SW. Projektet beviljades 3,5 miljoner kronor från Nordiska Ministerrådet år 2011.
 8. 8. Borgmästaravtalet-klimatåtgärder….  Förnybar energiproduktion-sol, vind, biogas  Smarta energisystem, utnyttja spillvärme,  Energieffektivisering i fastigheter, befintliga och ny byggnation  Förnybar energianvändning i transportsektor och fastighetssidan  Planering och strategier för minska koldioxid utsläpp  Minskade biltransporter, ökad användning cykel, smart och hållbar transportsystem, ecodriving ExternFin - Idéer men inag pengar? 8
 9. 9. Fonder och program – alla storlekar och former Europeiska Nationella Regionala/lokala
 10. 10. Vad finns det för aktuella fonder?  Nationellt: Tillväxtverket & Vinnova & Energimyndigheten − Flera olika typer av stöd för nya företag. − Ex. Miljödriven tillväxt ( 25 oktober). − Ex. på aktuella utlysningar Materialbaserad konkurrenskraft, VinnNu, nystartade unga företag, Testbäddar inom miljöteknik (16 sept)  Regionala EU-fonder (2014-2020) − Främja tillväxt, sysselsättning & integration i regionen. Nya fonder på gång. − Landbygdsprogrammet, Interreg fonder, Mål 2 pengar  EU fonder: Horizon 2020, LIFE+ och ECO-innovation (2 sept) − Stora projektbudgetar, ofta offentlig och privat sektor i samverkan. − SME har möjlighet att delta som partner.  Andra aktörer: - Region Skåne (Biogasbidrag, Klimatbidrag) - NIB och EIB
 11. 11. Fonder och program - EU Horizon 2020 Syfte och prioriteringar BUILDSMART  Syftet med projektet är att testa och demonstrera kostnadseffektiva metoder och tekniker för lågenergibyggnader. Demonstrationsområde är bla nybyggnationsområdet Hyllie i Malmö. EUs huvudinstrument för att bistå forskning och innovation. Tre huvudprioriteringar:  Spetskompetens  Industriellt ledarskap  Samhällsutmaningar Spetskompetens  Syfte: Stärka EUs globala ställning inom forskning och innovation Industriellt ledarskap  Syfte: Attrahera mer investeringar till EU  Satsningar på Key enabling technologies: ICT, nanoteknologi, material, produktion och processer, bioteknologi, rymd.  Riskkapital  Stöd till innovationer i SME  Stora pilot och demonstrationsaktiviteter  Test-bäddar, living labs, prototyper och produktvalidering i piloter  PCP (Pre-commercial Procurement) and PPI (Public Procurement of Innovation) Malmö stad är Lead partner och i projektet ingår 13 partners från 3 EU-länder bla byggherrar, kommuner, forskningsinstitut. Projektet beviljades 50 miljoner kronor från FP7 år 2011. WSPs roll var att utveckla, utforma, samordna och skriva Malmös del av ansökan. WSP är även partner i projektet.
 12. 12. Fonder och program - EU Very Low Energy Buildings Horizon 2020, forts I Malmö kommer inom kort ett nytt konsert, hotell och kongress område att byggas i närheten av centralstationen. Syfte och prioriteringar Samhälleliga utmaningar:  Syfte: möta de stora utmaningarna som EU/världen står inför  Energi – säker, ren och effektiv  Transporter – smarta, gröna och integrerade  Klimatåtgärder, resurseffektivitet, råmaterial  Hälsa, åldrande, välmående  Samhällen – inkluderande, innovativa och säkra  Livsmedelssäkerhet, hållbart jordbruk, marin/maritim forskning, och bio-economy Projektdeltagare är Malmö Stad, Skanska, NCC, IKEA samt ett flertal deltagare från ett antal länder. WSP hyrdes in som konsult för att hjälpa till att ta fram hållbarhetslösningarna för området. I lösningarna ingick tex energieffektivisering, gröna tak, vindsnurror, solceller, skapa mötesplatser samt hjälpa till med ansökan till FP7. Fondfakta  Sökande: Offentliga aktörer, universitet, högskola, forskningsinstitut, företag, minst från tre länder i EU.  Programbudget: totalt 80 miljarder Euro  Projektbudget: 5-15 milj Euro  Finansiering: upp till 80 procent stöd Utlysningar  En gång per år i juli from 2014 (ev första utlysningen 2013) Några nyckelord Innovation i alla former: design, affärsmodeller, sociala Tvärvetenskapliga projekt Samarbete akademin-industrin
 13. 13. Fonder och program - EU LIFE – 2014- 2020 Syfte och prioriteringar   Syftet är att främja genomförandet och integrationen av EUs miljö- och klimatmål i den övriga politiken och i praxis. Två delprogram: 1. Miljö, 2. Klimatpolitik Delprogram miljö  Miljö och resurseffektivitet, Biologisk mångfald, Miljöstyrning och information  Politik- eller förvaltningsstrategier, bästa praxis och lösningar på miljöproblem, särskilt sambandet miljö-hälsa, resurseffektivitet (upprepning, spridning/integrering)  Integrerade strategier för genomförande av planer och program enligt EUs miljöpolitik (vatten, avfall, resurser)  Kunskapsbas för effektivare övervakning och utvärdering av EUs miljöpolitik och miljölagstiftning  Ökad medvetenhet om miljöfrågor: informations- och kunskapsspridning, kunskapsutbyte, utbildning, plattformar för samarbete  Effektivare efterlevnad och efterlevnadskontroll av EUs miljölagstiftning. BIOGASSYS Storskalig och småskalig biogasproduktion, konsumentkampanjer och tekniska försök med rötning och rötrester. Kapacitetsuppbyggnad i hela biogasens livscykel för ökad produktion och konsumtion Etablering av ett Biogas Center of Excellence i Skåne - ett Europeiskt besöks- och demonstrationscenter Projektdeltagare är Biogas Syd, E.ON Gas, Malmö Stad, Trelleborgs stad, WSP och Lunds universitet. Ansökan beviljades och genererade 14 miljoner kr.
 14. 14. Fonder och program – EU/regionala Interreg Syfte och prioriteringar  Generellt för Interreg: Stärka ekonomisk och social utveckling, samt samarbetet över gränserna  Miljö (säker, hälsosam)  Ekonomin (konkurrenskraft, innovation)  Samhällen (attraktiva, dynamiska) Programperioden 2014-2020:  Interreg IVA: ex. Central baltic  Interreg IVB: ex. Östersjöprogrammet (Baltic sea region programme)  Interreg IVC (regioner behöver inte gränsa till varandra) Fondfakta  Sökande: Offentlig eller privat (icke vinstdrivande) aktör, från minst två länder i regionen  Projektbudget: ca 1-2 milj Euro  Finansiering: upp till 75 (ibland 85) procent stöd  Projektlängd: ca 3 år Utlysningar  2-4 ansökningsomgångar per år beroende på program E-MISSION Syftet är att utveckla och stimulera till en elfordonsutveckling i Öresundsregionen, inta en ledande position. Aktiviteter som elrally, integrera elfordon i den stadsmiljön, utveckla elfordonsflottor, start av elfordonspool osv Projektdeltagare är Malmö Stad, Köpenhamns Kommun, Region Skåne, Öresundskraft, Helsingborgs Stad, Region Hovedstaden mfl. Ansökan beviljades med 9 milj kr från Interreg Öresund. WSP har utvecklat och skrivit ansökan.
 15. 15. Fonder och program – EU LIFE forts. WASTETOFUEL Etablering av anläggning för tillverkning av flytande biogas (LBG) från deponigas vid Filborna, Helsingborg. Omfattar även kringundersökningar för gasdetektion, driftsförhållanden, test av LBG i sopbilar och tunga fordon, etablering av tankstation. Fondfakta Projektdeltagare är Nordvästra Skånes Renhållning, Terracastus AB och Jims Åkeri.  Ansökan beviljades och genererade 12 miljoner kr i bidrag. Typ av projekt: pilot, demonstration, bästa praxis, integrerade tekniskt stöd, förberedande, information-, medvetenhet-, och kunskapsspridning  Sökande: privat eller offentlig aktör, en eller flera sökande inom EU  Programperiod: 2104-2020  Programbudget: 3,6 miljarder euro, varav 900 miljoner euro för Klimatpolitik  Projektbudget: ca 2-3 miljoner euro (stora projekt prioriteras)  Finansiering: upp till 70 procent  WSP har designat projekt, skrivit ansökan och stöttar med projektledning. Projektlängd: ca 3-5 år Utlysning  En gång per år, ung feb  Ansökan: jun/jul BUCEFALOS Några nyckelord Test och demonstration Bästa praxis, strategier Upprepning, spridning/integrering Syftet med projektet är att uppnå ett hållbart utnyttjande av akvatisk biomassa ur ett regionalt perspektiv. Det omfattar hela produktionskedjan, från insamling eller odling av biomassa , till undersökning av användningsområden, utvärdering av rötresten från biogasproduktion och etablering av biogasanläggning för rötning av tång och alger. Malmö stad är Lead partner, övriga partners är Region Skåne och Trelleborgs Stad. Projektet beviljades med 16 miljoner i bidrag från LIFE. WSP ledde projektutveckling och genomförde en ansökan till LIFE, samt utförde förhandlingar och projektledningsstöd.
 16. 16. Landsbygdsprogrammet, 2014-2020  Syfte: Landsbygdsprogrammet ska ge stöd och ersättningar som stimulerar till att utveckla landsbygden. Nästa landsbygdsprogram (2014-2020) får en helt ny struktur jämfört med det nuvarande landsbygdsprogrammet.  Tidsaspekter: 2014-2020  Sökande: Företag med sin bas i landsbygden som resurs. Främst lantbrukare, men även andra företag på landsbygden, som har projekt som utvecklar näringsverksamhet och sysselsättning på landsbygden. Kommuner och andra företag kan vara medsökande.  Förslaget är dock att det finns sex prioriteringar för landsbygdsutveckling som landsbygdsprogrammet ska arbeta med. Den första prioriteringen, Kunskap och innovationer är övergripande och ska genomsyra hela programmet. Inom varje prioritering finns fokusområden. Totalt är det 18 fokusområden. ExternFin - Idéer men inag pengar?  Ekonomiska aspekter: Programbudget: 5 miljarder kr per år (EUs jordbruksfond) 16
 17. 17. Regionala tillväxtprogram  Övre Norrland  Mellersta Norrland De tre målen är - att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation, att öka små och medelstora företags konkurrenskraft samt att stödja övergången till en koldioxidsnål ekonomi  Norra mellan Sverige  Östra mellan Sverige  Stockholm  Småland och Halland  Väst Sverige  Skåne-Blekinge  Nationellt regionalt program ExternFin - Idéer men inag pengar? 17
 18. 18. Fonder och program -Norden Nordiska ministerrådet - Klimatoch luftgruppens stödordning  Nordiska ministerrådet - Klimat- och luftgruppens stödordning  Typ: Program, hanteras av Nordiska Ministerrådet  Syfte: Klimat- och luftgruppens stödordning  Klimat- och luftgruppen (KoL) är en arbetsgrupp under Nordiska ministerrådet för miljö. På basis av årliga prioriteringar finansierar gruppen nordiska projekt inom sitt särskilda område. Klimat- och luftgruppen bidrar till de överordnade nordiska målen om att förhindra allvarliga klimatförändringar, och till att förebygga att luftföroreningarna skadar miljön eller människors hälsa. NEA Syftet med projektet är att testa och demonstrera elfordons flotta i Oslo, Göteborg, Helsingborg och Köpenhamn. Öresundskraft är Lead partner och i projektet ingår 5 partners från Norge, Danmark och Sverige bla MA SW. Projektet beviljades 3,5 miljoner kronor från Nordiska Ministerrådet år 2011.
 19. 19. Fonder och program – nationella Vinnova – Testbäddar inom miljöteknik Syfte och prioriteringar  Syftet är att skapa tillväxt genom utveckling av nya varor, tjänster och processer med högre miljöprestanda Tre erbjudanden:  A. Förstudie: utredning av behov, krav, partners, budget mm  B1. Etablering: komplett projekteringsunderlag och/eller ny testbädd i pilotutförande  B2. Tillgänliggörande: uppgardering eller anpassning av testinfrastrukturen (organisation, teknik, utrustning mm) Fondfakta  Sökande: Företag, universitet, högskola, forskningsinstitut, offentliga organisationer, ek fören., stiftelser  Programperiod: 2013-2015  Programbudget: 41 miljoner kr till ca 20 projekt  Finansiering: Utlysningar  Nästa utlysning: öppnar 3 sept 2013
 20. 20. Fonder och program – nationella Vinnova – Bygginnovation Syfte och prioriteringar  Syftet är att utveckla en stark och uthållig innovationsmiljö för svensk samhällsbyggnadssektor. Tre erbjudanden:  A. Innovationsbidrag för små- och medelstora företag med begränsade FoU-resurser med egna projektidéer.  B. Planeringsbidrag för en projektgrupp att ta fram underlag för beslut om genomförande av utvecklingsprojekt.  C. Genomförande av utvecklingsprojekt. Fondfakta  Sökande: Företag inom eller med anknytning till samhällsbyggnadssektorn  Programperiod: 2011-2014  Programbudget: 17 miljoner kr  Finansiering: Medfinansiering krävs Utlysningar  Sökes löpande tom 31 dec 2013
 21. 21. Fonder och program – nationella Energimyndigheten Inriktning  Forsknings- och utvecklingsprojekt och demonstrationsverksamhet på energiområdet  Finansierar genom programutlysningar, löpande stöd till enskilda projekt och medfinansiering av EU-projekt.  Förnybar energi och biogas, energieffektivisering i byggnader och i industrin, elfordon, solvärme och solceller Fondfakta  Sökande: Privata och offentliga aktörer, intresseorg., en eller flera aktörer  Projektbudget: 2-30 milj kr  Projektlängd ca 3-4 år  Finansiering: forskning 100%, utveckling 50%, demo 25% Utlysningar  Programutlysningar flera gånger per år, enskilda projekt kan sökas löpande. Energieffektivisering kalkbränningsprocessen Ett projekt för energieffektivisering av kalkbränningsprocessen via oxyförbränning och förgasning av biomassa. Livscykelanalyser och kostnadsanalyser var en del av projektet. Projektdeltagare är Nordkalk, Lunds Tekniska Högskola, AGA. Ansökan beviljades med 5,5 milj kr. WSP anlitades för idéutveckling och en projektansökan till Energimyndighetens program för energieffektivisering i industrin. Det betalade sig med 80 ggr insatsen!
 22. 22. Energimyndigheten-utlysningar Utlysning Deadline Energimyndigheten - Demonstrationsprogram för elfordon 18 oktober Energimyndigheten – BELOK Typ: Bidrag/stöd, hanteras av Energimyndigheten Kont. Lågan Kont. Energikartläggningscheck Kont. Solcellsstöd 2012 Översökt. Stöd till informations-, utbildnings- och samverkansprojekt, 2013-2014 ? ExternFin - Idéer men inag pengar? 22
 23. 23. Fonder och program – nationella Energimyndigheten - LÅGAN Syfte och prioriteringar Projekt Fröjdenborg Syftet med projektet är att hitta bidrag för uppföljning av energieffektivisering av ett bostadsområde.  Syftet är att stimulera till energieffektiv ny- och ombyggnad.  Demonstrationsprojekt och regionala/lokala samverkansinitiativ. Projektdeltagare är LandskronaHem  Fokus på idéutveckling genom att utvärdera och sprida information från demonstrationsprojekt. WSP har hjälpt till att skriva ansökan.  Stöd ges till uppföljning, utvärdering och marknadsföring av insatser.  Krav att energianvändningen är lägre än byggnormen: för nybyggnation 50 procent lägre än BBR, för ombyggnation minska med minst 50 procent och resultera i en energianvändning som är 40 procent lägre än BBR. Fondfakta  Programperiod: 2010-2015  Finansiering: upp till 25 procent av projektets merkostnad vanligtvis upp till 800 000 kr. Utlysningar  Ansökningsomgångar: 4 ggr per år, nästa i höst
 24. 24. Regionala och lokala fonder (nationella)  Skånes miljövårdsfond  Skånes klimatmiljon  Biogasutveckling i Skåne  Sparbanken Öresund  Stiftelser… ExternFin - Idéer men inag pengar? 24
 25. 25. Ser ni något passar? ExternFin - Idéer men inag pengar? 25
 26. 26. Projekt ska sammanfalla med nationell och europeisk miljöoch energi- och utvecklingspolitik Hur är din idé? –dvs kan den ha finansieringspotential? Teknik ”Sustainability”  Tekniska innovationer  Hållbara stadslösningar  Kommersialisering av ny teknik  Hållbara industriparkslösningar  Gammal teknik som används på ett nytt sätt, nya system, kombinationer, användningsområden  Hållbara transportlösningar  Pilotanläggningar  Projekt som stimulerar marknaden Tillväxt  Nytt företagande Innovation  Nya affärsmöjligheter  Innovativa systemlösningar  Fokus på SMEs  Innovativa samarbeten mellan organisationer  Innovativa produkter Kunskapsspridning  Nätverk och informationsinsatser  Kunskapsöverföring Idéer men inga pengar?
 27. 27. Måluppfyllelse, projektresultat och samhällseffekter WASTETOFUEL och CLICC, två LIFE+ projekt igång i Skåne WASTETOFUEL Måluppfyllelse Etablering av anläggning för tillverkning av flytande biogas (LBG) från deponigas vid Filborna, Helsingborg. Omfattar även kringstudier för gasdetektion, driftsförhållanden, test av LBG i sopbilar och tunga fordon samt etablering av tankstation.  Stämmer målsättningarna överrens?  Fattas något? Kan vi ”spetsa till” det? Projektresultat och samhällseffekter  När vi utfört det vi vill, har vi gjort sådant som de vill att vi gör? Projektdeltagare är Nordvästra Skånes Renhållning, Terracastus AB och Jims Åkeri. Ansökan beviljades och genererade 12 miljoner kr i bidrag  Uppnås de effekter som fonden vill åt och i så fall hur effektivt? CLICC Ska reducera klimatfotavtrycket hos stadens invånare. Förändringen mot minskade utsläpp ska ske i tre steg: Hemmet, Transporter samt Mat och annan konsumtion. I alla dessa steg ska de boende vara delaktiga. Malmö stad, Stena Fastigheter och ”Hållbara” Brf Hilda projektdeltagare Titel: "Climate Living in Cities Concept (CLICC)". Projektet finansierat med ca 12 milj kr. Idéer men inga pengar?
 28. 28. Projektdesign BIOGASSYS ”En praktansökan” (?) enligt EU Kommissionen…. Projektstruktur och upplägg  Är alla obligatoriska delar på plats? Lusläs!!!  Har vi beskrivit ett tydligt projekt? Kan projektupplägget leverera?  Språk, språk, språk BIOGASSYS Storskalig och småskalig biogasproduktion, konsumentkampanjer och tekniska försök med rötning och rötrester. Kapacitetsuppbyggnad i hela biogasens livscykel för ökad produktion och konsumtion. Etablering av ett Biogas Center of Excellence i Skåne - ett Europeiskt besöks- och demonstrationscenter Projektdeltagare är Biogas Syd, SB3, Malmö Stad, Trelleborgs stad, WSP och Lunds universitet. Ansökan beviljades och genererade 14 miljoner kr. Idéer men inga pengar?
 29. 29. Vad behöver ni pengar till?  Områden?  Samerkan-gemensam ansökan?  Investeringsmedel-process medel  Aktörer?  Marknad-affär-replikerbarhet? ExternFin - Idéer men inag pengar? 29
 30. 30. Att tänka på  Projektbudget allt mellan ca 200 000 SEK och 50 miljoner SEK  Egen finansiering i projektet på 50 procent (ibland mer, mindre)  Ansökningskostnad 50 000 – 300 000 SEK  Vara ute i god tid  Samarbeten och partners  Det är en stor möjlighet, men också en risk
 31. 31. Om extern finansiering och strategiutveckling Från idé till beviljad projektansökan Formulera sökbar projektidé Skanna fonder och program Analys och strategi utformning Bevakning av utlysningar Kompletteringar Projektutveckling Ansökan Partner sök Kontraktsförhandling ar Projektledning Projektrapportering och redovisning Beviljat projekt
 32. 32. Vi kan hjälpa er… Nästa steg  Rådgivning och bollplank för att identifiera och formulera projektidéer  Skanning på en eller flera specifika idéer  Analys och strategiutformning  Ansökan Charlotte Hauksson, Gruppchef Andrea Öström Erik Ronnle Kristoffer Persson Martina Merlöv Anna Bruun Månsson Thea Ohlander Arfwidsson

×