Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bibliografické citace

41,188 views

Published on

Tvorba bibliografických citací dle aktualizované normy ISO 690. Více informací v kurzu na portále IVA: http://iva.k.utb.cz/?page_id=34. Prezentace ke stažení v PDF: http://www.knihovna.utb.cz/download/bibliografickecitace.pdf

Published in: Education
 • If you need your papers to be written and if you are not that kind of person who likes to do researches and analyze something - you should definitely contact these guys! They are awesome ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • I’ve personally never heard of companies who can produce a paper for you until word got around among my college groupmates. My professor asked me to write a research paper based on a field I have no idea about. My research skills are also very poor. So, I thought I’d give it a try. I chose a writer who matched my writing style and fulfilled every requirement I proposed. I turned my paper in and I actually got a good grade. I highly recommend ⇒ www.WritePaper.info ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • You can ask here for a help. They helped me a lot an i`m highly satisfied with quality of work done. I can promise you 100% un-plagiarized text and good experts there. Use with pleasure! ⇒ www.WritePaper.info ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Hello! I can recommend a site that has helped me. It's called ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ So make sure to check it out!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F7hN3u ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Bibliografické citace

 1. 1. CO JE TO CITACE?Citace je uvedení cizího výroku nebo textu v rámci vlastního dokumentu doprovázenéobvykle přesnou identifikací pramene, ze kterého daný výrok nebo text pochází, tedybibliografickou citací. V textu je obvykle uvedena uvozovkami, odsazením anebotypem písma.Bibliografická citace je formalizovaný údaj o dokumentu, který autor bezprostředněpouţil při přípravě své práce. Odkazy na citovaný dokument jsou v textu uvedenyformou číselných ukazatelů nebo zkrácených citací.1. Přímá citace – Jedná se o doslovné převzetí části textu. Přímá citace se uvádí v uvozovkách nebo kurzivou.2. Parafráze – Jedná se o volně přeformulované myšlenky jiného autora. Parafráze je většinou oddělena odstavcem.3. Obecně známá informace – Obecně známé informace se citují pouze v případě, ţe doslovně přebíráte text z jiného zdroje.
 2. 2. PROČ CITOVAT?Karel Jánoš uvádí 3 důvody, proč citovat:1. ověření uvedených tezí2. získání širšího kontextu ohledně dané tématiky3. informační etikaAutorský zákon umožňuje použít výňatky z cizích děl v následujících případech:• v odůvodněné míře citace výňatků ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle• zařazení celých drobných zveřejněných děl do svého samostatného díla určeného k vyučovacím účelům pro objasnění jeho obsahu• uţití zveřejněného díla v přednášce výlučně k účelům vědeckým nebo vyučovacímVždy je však nutné citovat!
 3. 3. KOLIK CITOVANÉ LITERATURY POUŢÍT?• mnoţství pouţitých zdrojů závisí na rozsáhlosti práce a obsáhlosti tématu• platí, ţe čím více pouţijete literatury, tím bohatší je pak teoretická část práce• přemíra citování sniţuje původnost díla→ nutný kompromis Vědecká práce vysoké úrovně (článek v odborném časopise, kniha, ale např. i diplomová práce) by neměla překročit limit 10% přímých citací na celkovém objemu textu.Prohřešky:• citování díla, které jste nepouţili• necitování díla, které jste pouţili• citování vlastních děl, která nemají souvislost s novým dílem (tzv. autocitace)• nepřesné citování, znemoţňující identifikaci díla
 4. 4. ODKAZY NA CITACE V TEXTUExistuje několik metod, jak zapisovat odkazy na citace v textu. Všechny metodymají svá pro a proti. Doporučujeme metodu odkazování v závěrečných pracíchvolit na základě poţadavků fakulty či ústavu, popř. po dohodě s vedoucím práce.1. Harvardský systém - hojně pouţívaná zejména v USA, známá také jako „metoda prvku a data“2. Metoda číselných odkazů – metoda pouţívaná především v přírodních a technických vědách3. Metoda poznámek - často se kombinuje se seznamem zdrojů na konci dokumentu
 5. 5. HARVARDSKÝ SYSTÉMNa intrapersonální úrovni se komunikační výzkum soustřeďuje na zpracování informace(McQuail, 2002, s. 29). Například Holá (2006) tvrdí, ţe komunikaci lze charakterizovat jakoproces sdílení určitých informací. Řečené však ještě neznamená slyšené (Šuleř, 2009b,s. 75)• Jméno tvůrce a rok vydání citovaného zdroje jsou uvedeny v textu ve formě jméno- datum v kulatých závorkách. Pokud se jméno tvůrce vyskytuje přirozeně v textu, následuje pouze rok v kulatých závorkách.• Lokace citace ve zdroji (rozsah stran, ze kterých bylo citováno) se uvádí do závorek za rok.• Pokud mají dva nebo více zdrojů stejného tvůrce i rok vydání, odlišují se malými písmeny abecedy přiřazenými k roku vydání. Nutno uvést i v závěrečném soupisu bibliografických citací.• Dva či více zdrojů se uvádějí v jedněch kulatých závorkách a oddělují se středníkem.• V případě chybějícího autora se pouţije název nebo část názvu (kurzivou). V případě většího mnoţství autorů se píše do závorky pouze první a doplňuje se zkratkou et al.
 6. 6. HARVARDSKÝ SYSTÉMBibliografické citace jsou uspořádány v seznamu v abecedním pořadí podle příjmeníautorů. Rok vydání se u této metody neuvádí aţ za nakladatele, ale přímo za tvůrce počárce. Jako datum vydání se uvádí pouze přesnější datum, je-li známé. Seznam jemoţné i číslovat.V textu:Na intrapersonální úrovni se komunikační výzkum soustřeďuje na zpracování informace(McQuail, 2002, s. 29). Například Holá (2006) tvrdí, ţe komunikaci lze charakterizovat jako processdílení určitých informací. Řečené však ještě neznamená slyšené (Šuleř, 2009b, s. 75)V seznamu:HOLÁ, Jana, 2006. Interní komunikace ve firmě. Brno: Computer Press. ISBN 80-251-1250-0.McQUAIL, Denis, 2002. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál. ISBN 80-7178-714-0.ŠULEŘ, Oldřich, 2009b. 100 klíčových manažerských technik: komunikování, vedenílidí, rozhodování a organizování. Brno: Computer Press. ISBN 978-80-251-2173-3.
 7. 7. METODA ČÍSELNÝCH ODKAZŮ• Číslem v kulatých závorkách, hranatých závorkách nebo horním indexu odkazujeme v textu na citované zdroje v pořadí, v jakém jsou citovány poprvé.• Bibliografické citace jsou uspořádány dle výskytu v dokumentu v číslovaném seznamu.• V textovém editoru se propojují kříţovými odkazy.• Následné odkazy stejného citovaného zdroje obdrţí stejné číslo jako první.• Lokace citace v dokumentu se píše po číslicích.
 8. 8. METODA ČÍSELNÝCH ODKAZŮV textu:Na intrapersonální úrovni se komunikační výzkum soustřeďuje na zpracování informace [15].Například Holá [25] tvrdí, ţe komunikaci lze charakterizovat jako proces sdílení určitýchinformací. Řečené však ještě neznamená slyšené. [8, s. 75]V seznamu:[8] ŠULEŘ, Oldřich. 100 klíčových manažerských technik: komunikování, vedenílidí, rozhodovánía organizování. Brno: Computer Press, 2009. ISBN 978-80-251-2173-3.…[15] McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2. Praha: Portál, 2002 ISBN80-7178-714-0.…[25] HOLÁ, Jana. Interní komunikace ve firmě. Brno: Computer Press, 2006. ISBN 80-251-1250-0.
 9. 9. METODA POZNÁMEK POD ČAROU• Číslem v kulatých závorkách, hranatých závorkách nebo horním indexu odkazujeme v textu na citované zdroje uvedené v poznámce pod čarou v pořadí, v jakém se objeví v textu.• Kaţdá bibliografická citace stejného informačního zdroje obdrţí zvláštní číslo.• Číslo se uvádí vţdy jen jedno (nelze podobně jako u Harvardského systému či číselné formy uvádět dva odkazy za sebou), ale v jedné poznámce můţe být uvedeno více bibliografických citací.
 10. 10. METODA POZNÁMEK POD ČAROUV textu:Na intrapersonální úrovni se komunikační výzkum soustřeďuje na zpracováníinformace.18 Například Holá19 tvrdí, ţe komunikaci lze charakterizovat jako processdílení určitých informací. Řečené však ještě neznamená slyšené 20.V seznamu:18 McQUAIL, Denis. Úvod do teorie masové komunikace. Vyd. 2. Praha:Portál, 2002, s. 25. ISBN 80-7178-714-0.…19 HOLÁ, Jana. Interní komunikace ve firmě. Brno: Computer Press, 2006, s. 86. ISBN80-251-1250-0.…20 ŠULEŘ, Oldřich. 100 klíčových manažerských technik: komunikování, vedenílidí, rozhodování a organizování. Brno: Computer Press, 2009, s. 164-166. ISBN 978-80-251-2173-3.21 McQUAIL, Denis, ref. 2, s. 7522 HOLÁ, Jana, ref. 5
 11. 11. OBECNÉ ZÁSADY CITOVÁNÍ1. bibliografická citace by měla jednoznačně identifikovat citovaný dokument2. údaje pro bibliografickou citaci přebíráme z citovaného zdroje3. pořadí údajů je přesně stanoveno normou4. bibliografická citace by měla být co nejpřesnější5. pokud některý údaj chybí, vynechává se a pokračuje se následujícím6. v případě, ţe některý z údajů přebíráme z jiného zdroje, uvádíme jej v hranaté závorce7. údaje se zapisují v jazyce, ve kterém jsou uvedeny v citovaném dokumentu8. podoba bibliografických citací musí být jednotná v celém dokumentu (styl, formát, interpunkce)
 12. 12. STRUKTURA BIBLIOGRAFICKÉ CITACEV citaci se setkáte s povinnými a nepovinnými údaji. Povinný údaj musí býtVŽDY uveden, pokud je zjistitelný. Pokud není v dokumentu uveden, v citaci sezastupuje předepsanými formulacemi, odhaduje se, nebo vynechává. Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Vydání. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize, Číslování [Datum citování]. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup. Lokace. Požadavky na systém. Poznámky.
 13. 13. TVŮRCETvůrcem jsou fyzické osoby nebo korporace odpovědné za obsah dokumentu.V případě, ţe není tvůrce známý, tento údaj se vynechává a je vhodné uvádět vedlejšítvůrce. V některých případech lze jako tvůrce uvést významného editora.Jména tvůrců se uvádějí v takové podobě, v jaké jsou uvedena v dokumentu.ČAPEK, Karel.KOMENSKÝ, J. A.LA FONTAINE, Jean de.Pokud mají tvůrci stejnou roli, měli by být všichni uvedeni v bibliografické citaci. Pokudje tvůrců více, nebo nemají stejnou roli, píše se první tvůrce a přidává se zkratkaet al. (= aj.). Jméno prvního tvůrce se píše v invertovaném pořadí, ostatní se mohoupsát v přirozeném pořadí. Dva poslední se oddělují spojkou „a“.KLEMEŠ, Jiří et al.KULHAVÝ, František a Zbyněk KULHAVÝ.BRIGGS, R. O., P. ANTUNES, G.-J. de VREEDE a A. S. READ, ed.
 14. 14. jméno se uvádí bez titulů NOVÁK, Jan, Mgr.(dávají se jen pro odlišení) NOVÁK, Jan, MUDr.upřesnění místa u korporací MCDONALD [Londýn].se stejným jménem MCDONALD [Praha].není-li součást nezávislá, UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ. Fakulta humanitníchuvádí se v hierarchii studií. IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES. Paints Division.jurisdikce se uvádí se v FRANCIE pro République française (pokud píšeme text např.jazyce citace (např. u zákonů v angličtině, pouţijeme v citaci anglický tvar FRANCE)a vyhlášek) ČESKO pro Českou republikupokud není tvůrce, vynechá Pravidla českého pravopisu.se hodí se uvést vedlejšího International Conference on Scientific Information.tvůrce Black Swan [film]. Directed by Darren AROFONSKY.je-li více tvůrců a ţádný Výlet [film]. Reţie Alice NELLIS.nemá dominantní roli (např.u filmu), uvádí se jakovedlejší tvůrciuvádí se, pokud je to pro STEEL, Alfred. Engineered plumbing design II. Revised by A. C.identifikaci dokumentu nutné LAWS. HERBERT, Zbigniew. Barbar v zahradě. Přeloţil Josef MLEJNEK.uvádí se pseudonym, popř. STENDHAL.pravé jméno do závorky VRCHLICKÝ, Jaroslav [pseud. Emila Bohuslava FRÍDY].
 15. 15. NÁZEV• Název by měl být uveden ve tvaru, v jakém se nachází v citovaném zdroji, a píše se kurzivou.• Pokud jsou uvedeny i alternativní názvy, měl by být pouţit ten nejvýznamnější.• Název zapisujeme v takové podobě, v jaké je na titulním listě.• Pokud má několik forem názvů stejnou váhu, měly by být uvedeny v tomto pořadí: název v jazyce a písmu citovaného zdroje, název s významným místem v uspořádání názvů (např. tučně vytištěný, typograficky oddělený od ostatních názvů apod.), název v jazyce hlavní cílové skupiny, další názvy.• U webových stránek se název přebírá z hlavního názvu na stránce, poté z názvu v hlavičce webu a dále z jakéhokoliv jiného významného místa na webové stránce.
 16. 16. pokud je u díla vícejazyčný Stará Šumava, Der Alte Böhmerwald.název, uvádí se všechny Chorvatské pobřeží, Kroatische Küste, Croatian Coast.má-li dílo oficiální a Mona Lisa [Portrét Lisy Gherardini].populární název, je moţné Beatles [White album] [CD].uvést obojípříliš dlouhý název je moţné Ve zdroji: Interaction of Bending Stressed Piles and the Subsoilzkrátit, nebo vynechat with Respect to the Creep of Both Piles’ and Subsoil Materials –některé jeho části (nahrazuje Piles are Fixed-ended at Their Foots.se třemi tečkami) V bibliografické citaci: Interaction of Bending Stressed Piles…je-li třeba název upřesnit, Statistical digest of the war [1939-1945].uvede se doplněk v závorce Guil’s eye view [HughTown, St Mary’s, ScillyIsles].jestliţe název chybí, uvádí se [Wild life sanctuaries of Trinidad].populární nebo tradiční Bez názvu [Dáma se psem] [fotografie].název v hranatých [Hong Kong. 1:1 000. Series HP1C].závorkách, popř. se uvedespecifický námět obsahu,druh citované poloţky činázev znázorněného objektupro odlišení se přidává National Geographic (Washington).jméno vydávající organizace National Geographic (Praha).nebo místo publikování dozávorky
 17. 17. TYP NOSIČE A VYDÁNÍTyp nosiče je povinný údaj u všech druhů dokumentů kromě tištěných. Tento údaj sepíše v jazyce tvorby bibliografické citace do hranaté závorky.[online] [Braillovo písmo] [CD] [DVD] [Blu-ray disk] [mapa] [fotografie] [notový zápis]Vydání se uvádí ve tvaru, v jakém je zapsáno v dokumentu včetně všech symbolů,a lze jej zkrátit. Tento údaj je povinný v případě, že se nejedná o první vydánídokumentu.3rd ed., revised.2. přeprac. vyd.V bibliografické citaci dokumentů, které mohou být aktualizovány, změněny nebo zcelanahrazeny (např. operační systém, program, webová stránka), se uvádí datum aktualizaceči údaj o verzi, která byla citována.ADOBE SYSTEMS. Adobe Captivate [program]. Version 2. San Jose: Adobe systems, 2006.INTERNATIONAL DOI FOUNDATION. DOI Handbook [online]. ©2006, updated 19September 2007.
 18. 18. NAKLADATELSKÉ ÚDAJEMísto vydání: Nakladatel, Rok vydání. nebo [s.l.: s.n., b.r.]• Místo vydání se uvádí ve tvaru, v jakém je uvedeno v citovaném zdroji.• V případě více míst vydání se uvádí pouze první, typograficky zvýrazněné, popř. významné místo vydání.• Nakladatel (vydavatel) je osoba nebo korporace odpovědná za publikování dokumentu.• V případě více nakladatelů (vydavatelů) se uvádí pouze první.• Uvádí se většinou pouze rok (vţdy číslicemi), ale u některých druhů dokumentů (el. dokumenty, noviny, patenty, televizní vysílání apod.) je nezbytný téţ přesný měsíc, den, popř. čas a časové pásmo.• Pokud se uvádí copyright, píše se před rok značka ©.• Datum publikování uvádíme ve tvaru, v jakém se objevuje v citovaném dokumentu.
 19. 19. můţe-li dojít k záměně místa London (Ontario)vydání, nebo je třeba Virginia (Nevada)zpřesnění, uvede se vzávorcejméno nakladatele se V dokumentu: Grada Publishing, a.s., John Wiley & Sons,zkracuje (vynechávají se Cambridge University Presshlavně obchodní zkratky) V bibliografické citaci: Grada, Wiley, Cambridge University Pressje-li rok zjevně chybný, 1959 [1995]uvede se oprava v hranaté 20113 [2011]závorce.v případě, ţe není datum [cca. 1750]publikování uvedeno, [16. století]dohledáváme jej z jinéhozdroje či odhadujemev případě více dat vydání 2009, reprint 2011.(popř. data copyrightu či 2009, ©2010.reprintu) se uvádí všechnau periodik se uvádí rozsah 1970-1973, vol 1-3.dat, v případě, ţe dokument 1978- .stále vychází, uvádí sepouze rok publikování prvníčásti a za pomlčku mezera
 20. 20. ČÍSLOVÁNÍ, STRÁNKOVÁNÍ, EDICEÚdaje o číslování se vypisují ve tvaru, v jakém se nachází v dokumentu.Popisné údaje je možné také vynechat a čísla odlišit typograficky. Větší vţdypředchází menšímu.2010, roč. 5, č. 8, s. 25-45. nebo 2010, 5(8), 25-45.Citujeme-li část díla, uvádí se také rozsah stran, ze kterých bylo citováno (a to jaku přímé citace, tak i u parafráze). Toto se zapisuje v jazyce tvorby bibliografickécitace, uvádíme tedy s. 256-263, nikoliv např. p. 256-263. Je-li citováno celédílo, údajo počtu stránek se může vynechat.ŠKRHA, Jan. Diabetes mellitus 2. typu jako subklinický zánět. Časopis lékařů českých. 2010, roč. 149, č.6, s. 277-281. ISSN 0008-7335. nebo ŠKRHA, Jan. Diabetes mellitus 2. Typu jako subklinickýzánět. Časopis lékařů českých. 2004, 149(6), 277-281. ISSN 0008-7335.Pokud publikace obsahuje název edice, uvádí se do bibliografické citace včetněprůběţného číslování. Název edice se uvádí ve tvaru, v jakém je uveden v dokumentu.Je-li edice uvedena, je tento údaj povinný.Edice FLEET, sv. 10
 21. 21. IDENTIFIKÁTORY, LOKACE, POZNÁMKYPokud má citovaný zdroj mezinárodní standardní číslo, nejčastěji ISBN (knihy), ISSN(časopisy) nebo DOI (digitální objekty), je povinné ho v bibliografické citaci uvést.Týden. (…) ISSN 1210-9940.Latex pro začátečníky. (…) ISBN 80-76302-049-1.Routing around censorship. Network security (…) DOI 10.1016/S1353-4858(11)70049-6Pokud existuje jen omezený počet kopií citovaného zdroje, uvádí se v bibliografickécitaci lokace zdroje.GOSSE, Sylvia. The Garden, Rowlandson House [lept a akvatinta, 1912]. V: London: BritishMuseum, Department of Prints and Drawings. Register number 1915-27-41.V bibliografické citaci je moţné uvést i další informace nutné pro identifikacidokumentu (tzv. poznámka). Poznámku je moţné uvést na jakémkoliv místě vcitaci, pokud dovysvětluje některý z údajů (např. informaci o překladu dáme k údajio vedlejších tvůrcích). Pokud není vázána na ţádný údaj, uvádí se na konci.
 22. 22. MODELY – MONOGRAFIEJméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název. Vydání. Další tvůrce. Místopublikování: Nakladatel, Datum publikování. Název edice a číslování. Standardníidentifikátor. Poznámky.WEINBERG, Steven. První tři minuty: moderní pohled na počátek vesmíru. 2. aktualizovanévydání. Přeloţil Michal HORÁK. Praha: Mladá fronta, 1998. Kolumbus, sv. 138. ISBN 80-204-0700-6.Model citace pro monografii, která je dostupná i v digitální podobě :Jméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název. Vydání. Další tvůrce. Místopublikování: Nakladatel, Datum publikování. Název edice a číslování. Standardníidentifikátor. Dostupnost a přístup. Poznámky.ARMS, William Y. Digital Libraries. Cambridge (Mass): MIT Press, 2000. ISBN 0-262-01180-8. Online vydání dostupné od roku 2005 také z: http://www.cs.cornell.edu/wya/DigLib/.
 23. 23. MODELY – MONOGRAFIE – ÚKOLKnihaAnglicky psaná kniha
 24. 24. Kvalifikační práceJméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název. Místo odevzdání práce, Datumodevzdání práce. Dostupnost a přístup. Druh práce. Název instituce, kde bylapráce napsána. Vedoucí kvalifikační práce. Poznámky.Nevydaná kvalifikační práce: KNOTEK, P. Kultura jako péče o duši. Praha, 1999. Diplomová práce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na katedře andragogiky. Vedoucí diplomové práce Zdeněk Kratochvíl.Vydaná kvalifikační práce: AXMAN, Petr. Návrh a vývoj zařízení pro řešení vybraných biomechatronických problémů. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inţenýrství, Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky, 2009. PhD. Thesis, sv. 545. ISBN 978- 80-214-3939-9. Dostupné také z: http://www.vutium.vutbr.cz/tituly/pdf/ukazka/978-80- 214-3939-9.pdf.
 25. 25. MODELY – MONOGRAFIE – ÚKOLBakalářská práce
 26. 26. Patenty, normy, zákonyAutorem je majitel nebo ţadatel patentu, následuje název patentu, název nebo kód země aoficiální označení řady, ve které je patent číslován. U číslování stačí uvést patentovépořadové číslo.NOVOTNÝ, Jiří. Propustek s deformační zónou. IPC: E01F 5/00. Česká republika. Patentovýspis, CZ 302313B6. 2011-01-12. Dostupné také z: http://spisy.upv.cz/Patents/FullDocuments/302/302313.pdf.ČSN ISO 690. Informace a dokumentace – Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačníchzdrojů. Praha: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2011. 39 s. Třídícíznak 01 0197.Norma ČSN ISO 690 neřeší citování zákonů a dalších legislativních dokumentů.U zákonů se do pole tvůrce píše jméno země (ve smyslu působnosti zákona). Konvenčníjméno „ČESKO“ se uţívá pro dokumenty vydané od 1. 1. 1993. Česká republika jenepreferovaným výrazem. Zákon se cituje obdobně jako část jednoho ročníku seriálovépublikace.ČESKO. Zákon č. 111 ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalšíchzákonů (zákon o vysokých školách). In: Sbírka zákonů České republiky. 1998, částka 39, s. 5388-5419. ISSN 1211-1244. Dostupný také z: http://aplikace.mvcr.cz/archiv2008/sbirka/1998/sb039-98.pdf.
 27. 27. MODELY – MONOGRAFIE – ÚKOLPatentZákon
 28. 28. MODELY – ČÁSTI MONOGRAFIÍKapitola v knizeJméno tvůrce knihy. Název knihy: podnázev knihy. Vedlejší název knihy. Vydání.Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování, Lokace citacev dokumentu (rozsah stran). Název a číslo kapitoly. Název edice a číslování.Standardní identifikátor. Poznámky.PISTORIUS, Vladimír. Jak se dělá kniha. 3. doplněné a přepracované vydání. Příbram:Pistorius & Olšanská, 2011, s. 200-201. Kap. 9.1.2 Práva autora. ISBN 978-80-87053-50-8.Příspěvek:Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. In: Jméno tvůrce mateřskéhodokumentu. Název mateřského dokumentu. Vedlejší název. Vydání. Další tvůrcemateřského dokumentu. Místo publikování: Nakladatel, Datum publikování.Číslování svazku obsahujícího příspěvek, Rozsah stran příspěvku. Název edicea číslování. Standardní identifikátor. Poznámky.ŠIMŠA, Jaromír. Důkazy beze slov. In: TROJÁNEK, A., J. NOVOTNÝ a D. HRUBÝ, eds.Matematika, fyzika a vzdělávání: sborník z XI. semináře o filozofických otázkách matematikya fyziky. Velké Meziříčí: Komise pro vzdělávání učitelů matematiky a fyziky JČMF, 2004, s.64-78. ISBN 80-214-2601-2.
 29. 29. MODELY – ČÁSTI MONOGRAFIÍ – ÚKOLKapitola v knizePříspěvek
 30. 30. MODELY – PERIODIKUMNázev periodika. Vedlejší název. Vydání. Místo publikování: Vydavatel, Datumpublikování, Číslování. Standardní identifikátor (ISSN). Poznámky.Citace seriálu jako celku:Molecular microbiology. Edited by Tony PUGSLEY. Oxford: Blackwell, 1987- . Vychází 6x ročně.ISSN 0950-382X. (Spojovník a mezera za datem prvního vydání znamená, ţe seriál stále vychází.)Citace jednoho čísla:CHIP: magazín informačních technologií. Praha: Vogel, 1999, č. 12. ISSN 1210-0684. Dostupnétaké z: http://www.chip.cz/.Článek:Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Název periodika. Vedlejší název. Vydání. Místopublikování: Vydavatel, Datum publikování, Číslování, Rozsah stránek příspěvku. Standardníidentifikátor (ISSN). Poznámky.SLAVÍK, Petr. Terénní cyklisté v les – škodná nebo příleţitost? Lesnická práce: časopis prolesnickou vědu a praxi. Kostelec nad Černými lesy: Lesnická práce, 2008, roč. 87, č. 8, s. 26-27.ISSN 0322-9254. nebo SLAVÍK, Petr. Terénní cyklisté v les – škodná nebo příleţitost? Lesnickápráce: časopis pro lesnickou vědu a praxi. Kostelec nad Černými lesy: Lesnickápráce, 2008, 87(8), 26-27. ISSN 0322-9254.nakladatelské údaje je moţné vynechat
 31. 31. MODELY – PERIODIKUM – ÚKOLČlánek v časopise
 32. 32. MODELY – ELEKTRONICKÉ DOKUMENTYJméno tvůrce. Název: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Další tvůrce. Místopublikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datumcitování]. Název edice a číslování. Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup.Lokace. Poţadavky na systém. Poznámky.• Typ média pro elektronické informační zdroje by měl být uveden jako typ nosiče. Píše se v hranaté závorce za názvem v jazyce tvorby bibliografické citace. Většinou se pouţívá univerzální označení [online], citovaný zdroj je ale moţné specifikovat, např. [online blog], [online databáze], [online časopis], [podcast] apod.• Povinným údajem pro el. zdroje je i datum citování, které se uvádí do hranaté závorky. Uvozuje se formulací „cit.“ (= citováno). Doporučujeme zapisovat datum (popř. i čas) ve tvaru [cit. RRRR-MM-DD, HH:MM časové pásmo].• Posledním povinným údajem pro el. dokumenty je dostupnost a přístup. Informace o umístění se uvádějí formulací „Dostupné z:“ a měly by odkazovat na zdroj, který byl skutečně otevřen (přesné URL, URI apod.)
 33. 33. MODELY – ELEKTRONICKÉ DOKUMENTY – ÚKOLWebové sídlo
 34. 34. MODELY – ČÁSTI ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTŮWebová stránka (nesamostatná část)Jméno tvůrce webového sídla. Název webové stránky. Název webového sídla: podnázev.Vedlejší název [Typ nosiče]. Další tvůrce. Místo publikování: Nakladatel, Datumpublikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování]. Standardní identifikátor. Dostupnosta přístup webové stránky. Lokace. Poznámky.WESTCOM. O nás. Webnode.cz [online]. ©2008-2011 [cit. 2011-04-26]. Dostupné z:http://www.webnode.cz/o-nas/.Příspěvek do webového sídla (samostatná část – má jiného autora neţ webové sídlo)Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku: podnázev. In: Jméno tvůrce webového sídla.Název webového sídla: podnázev. Vedlejší název [Typ nosiče]. Další tvůrce. Místopublikování: Nakladatel, Datum publikování, Datum aktualizace/revize [Datum citování].Standardní identifikátor. Dostupnost a přístup příspěvku. Lokace. Poznámky.KAN, Michael. China blocks LinkedIn, ramps up Internet censorship. In: Macworld [online].Feb 25, 2011, 2 pm [cit. 2011-05-11]. Dostupné z:http://www.macworld.com/article/158155/2011/02/linkedin_china.html.
 35. 35. MODELY – ČÁSTI ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTŮ – ÚKOLWebová stránkaPříspěvek do webového sídla
 36. 36. MODELY – ELEKTRONICKÉ PERIODIKUMNázev periodika. Vedlejší název [Typ nosiče]. Vydání. Místo publikování:Nakladatel, Datum publikování, Číslování [Datum citování]. Standardníidentifikátor (ISSN). Dostupnost a přístup. Lokace. Poznámky.Elektronické periodikum jako celekJEP: the journal of electronic publishing [online časopis]. Ann Arbor (Michigan, USA):University of Michigan Press, 1995- [cit. 2011-08-05]. ISSN 1080-2711. Dostupné z:http://www.press.umich.edu/jep/.Jedno číslo elektronického periodikaJEP: the journal of electronic publishing [online časopis]. Ann Arbor (Michigan, USA):University of Michigan Press, 2010, vol. 13, no. 1 [cit. 2011-08-05]. ISSN 1080-2711. Dostupné z: http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?type=simple;c=jep;cc=jep;rgn=publications;q1=3336451.0013.1*. nebo JEP: the journal of electronic publishing [onlinečasopis]. Ann Arbor (Michigan, USA): University of Michigan Press, 2010, 13(1) [cit. 2011-08-05]. ISSN 1080-2711. Dostupné z: http://quod.lib.umich.edu/cgi/t/text/text-idx?type=simple;c=jep;cc=jep;rgn=publications;q1=3336451.0013.1*.
 37. 37. Opět je mnohem častější citovat spíše články z elektronických časopisů.Jméno tvůrce příspěvku. Název příspěvku. Název periodika. Vedlejší název [Typnosiče]. Vydání. Místo publikování: Nakladatel, Datumpublikování, Číslování, Rozsah stránek příspěvku [Datum citování]. Standardníidentifikátor (ISSN). Dostupnosta přístup. Lokace. Poznámky.SRBECKÁ, Gabriela. Rozvoj kompetencí studentů ve vzdělávání. Inflow: informationjournal [online]. 2010, roč. 3, č. 7 [cit. 2010-08-06]. ISSN 1802-9736. Dostupné z:http://www.inflow.cz/ rozvoj-kompetenci-studentu-ve-vzdelavani nebo SRBECKÁ, Gabriela.Rozvoj kompetencí studentů ve vzdělávání. Inflow: information journal [online]. 2010, 3(7)[cit. 2010-08-06]. ISSN 1802-9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/ rozvoj-kompetenci-studentu-ve-vzdelavani.nakladatelské údaje je moţné vynechat
 38. 38. MODELY – ELEKTRONICKÉ PERIODIKUM – ÚKOLČlánek v elektronickém periodiku
 39. 39. MODELY – OBRÁZKY, TABULKY A GRAFYZáleţí na tom, zda je obrázek/tabulka samostatnou nebo nesamostatnousoučástí jiného díla, ať uţ tištěného nebo elektronického. Cituje se pak dlepříslušného modelu.Příklad citace obrázku, který je příspěvkem v tištěné monografiiCOUBERT, Gustave. Malířův ateliér [olej na plátně, 1855]. In: PIJOAN, José. Dějiny umění11. Praha: Kniţní klub, 2000, s. 124-125. ISBN 8024204495.Příklad citace obrázku, který je nesamostatnou součástí webového sídlaCHAM, Jorge. Cecilia in Thesisland, Pt. 3: To be sure, this is generally what happens whenyou think. Pilled Higher & Deeper: a grad student comic strip [online]. 2010-03-02 [cit. 2011-01-06]. Obrázek ve formátu GIF. Dostupné z: http://www.phdcomics.com/comics/archive.php?comicid=1276.Příklad citace tabulky ze stránek Českého statistického úřaduČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Tab. Průměrná hrubá měsíční mzda - na přepočtené počty(podnikatelská, nepodnikatelská sféra). Český statistický úřad [online]. 05.09.2011 [cit. 2011-09-26]. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/css.nsf/excel.gif.
 40. 40. MODELY – OBRÁZKY, TABULKY A GRAFY – ÚKOLObrázek na internetu (cituje se jako příspěvek do webového sídla)Graf na internetu

×