Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Gi i Ph u C t L p
CT - MRI
Cu n 3: Ph n C t S ng - Chân - Tay
LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636
FB: SÁCH Y DƯỢC HAY...
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.
LH ...
Gi i Ph u C t L p: CT - MRI
Cu n 3: Ph n C t S ng - Tay - Chân
Torsten B. Moeller, MD
Khoa ch n đoán hình nh
B nh vi n Car...
V
L i Nói Đ u Nhóm D ch
Cu n sách ‘’Gi i Ph u C t L p: CT - MRI ’’ đư c biên d ch t
cu n Pocket Atlas of Sectional Anatomy...
Nhóm D ch
Trư ng nhóm:Admin Page Chia s Ca lâm sàng
Facebook: https://www.facebook.com/calamsanghay
Tham gia biên d ch:
1....
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.
LH ...
M c L c
Chi Trên . ..................................................................... 1
Cánh tay, ngang . ................
Color Comity 1
Đ ng m ch
Th n kinh
Tĩnh m ch
Xương
Môm
S n
Gân cơ
Đĩa s n, s n vi n...
Ch t d ch
Cơ thân mình:
Cơ răng trư...
2 Chi Trên
Trư c
Sau
Gi aBên
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms a...
1 Cơ thang
2 Cơ Del-ta (ph n đòn)
3 Xương đòn
4 Dây ch ng qu - đòn
5 Kh p cùng vai - đòn
6 ĐM - TM dư i vai
7 M m cùng vai...
4 Chi Trên
Trư c
Sau
Gi aBên
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms a...
1 Dây ch ng qu - cánh tay
2 Cơ Del-ta (ph n đòn)
3 Dây ch ng ch o - cánh tay gi a
4 M m qu
5 Gân cơ trên gai
6 Xương đòn
7...
6 Chi Trên
Trư c
Sau
Gi aBên
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms a...
1 Dây ch ng qu - cánh tay
2 Cơ Del-ta (ph n đòn)
3 Dây ch ng ch o - cánh tay
gi a
4 M m qu
5 Xương cánh tay (c bé)
6 Cơ ng...
8 Chi Trên
Trư c
Sau
Gi aBên
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms a...
1 Cơ Del-ta (ph n đòn)
2 Cơ ng c l n
3 Gân cơ qu cánh tay
4 TM đ u
5 Cơ nh đ u (đ u ng n, gân)
6 Cơ dư i đòn
7 Xương cánh ...
10 Chi Trên
Trư c
Sau
Gi aBên
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms ...
1 TM đ u
2 Cơ ng c l n
3 Cơ qu cánh tay (+ gân)
4 Cơ ng c bé
5 Cơ nh đ u (đ u ng n, gân)
6 ĐM - TM nách
7 Xương cánh tay (...
12 Chi Trên
Trư c
Sau
Gi aBên
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms ...
1 TM đ u
2 Cơ ng c l n
3 Cơ nh đ u (đ u ng n, gân)
4 Cơ ng c bé
5 Cơ nh đ u (Đ u dài, gân)
6 Cơ qu cánh tay
7 Xương cánh t...
14 Chi Trên
Trư c
Sau
Gi aBên
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms ...
1 TM đ u
2 Cơ ng c l n
3 Cơ nh đ u
4 Cơ ng c bé
5 Cơ qu cánh tay
6 Ph i
7 Dây TK cơ bì
8 Xương sư n
9 Cơ Del-ta
10 ĐM, TM,...
16 Chi Trên
Trư c
Sau
Gi aBên
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms ...
1 TM đ u
2 Cơ nh đ u (đ u ng n)
3 Cơ nh đ u (đ u dài)
4 TK cơ bì
5 Cơ cánh tay
6 TK gi a
7 Xương cánh tay (thân)
8 ĐM - TM...
18 Chi Trên
Trư c
Sau
Gi aBên
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms ...
1 TM đ u
2 Cơ nh đ u (đ u ng n)
3 Cơ nh đ u (đ u dài)
4 TK cơ bì
5 Cơ cánh tay quay
6 ĐM - TM cánh tay
7 TK quay
8 TK gi a...
20 Chi Trên
Trư c
Sau
Gi aBên
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms ...
1 TM đ u
2 Cơ nh đ u (đ u ng n)
3 Cơ cánh tay quay
4 Cơ nh đ u (đ u dài và gân)
5 TK quay
6 ĐM - TM cánh tay
7 ĐM, TK cánh...
22 Chi Trên
Trư c
Sau
Gi aBên
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms ...
1 TK bì c ng tay
2 Cơ nh đ u + gân
3 TM tr gi a
4 ĐM - TM cánh tay
5 Cơ cánh tay quay
6 TK gi a
7 TM đ u
8 Cơ cánh tay
9 Đ...
24 Chi Trên
Trư c
Sau
Gi aBên
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms ...
1 TK bì c ng tay
2 Cân cơ nh đ u
3 ĐM tr gi a
4 ĐM - TM cánh tay
5 Gân cơ nh đ u
6 TK gi a
7 Cơ cánh tay quay
8 Cơ s p trò...
26 Chi Trên
Trư c
Sau
TrQuay
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms a...
1 TM tr gi a
2 Cân cơ nh đ u
3 Cơ cánh tay quay
4 ĐM - TM cánh tay
5 Gân cơ nh đ u
6 TK gi a
7 Cơ du i c tay quay dài
8 Cơ...
28 Chi Trên
Trư c
Sau
TrQuay
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms a...
1 TM tr gi a sâu
2 ĐM - TM quay
3 TM đ u ph
4 Cơ s p tròn
5 Cơ cánh tay quay
6 TK gi a
7 TM đ u
8 ĐM - TM tr
9 Cơ du i c t...
30 Chi Trên
Trư c
Sau
TrQuay
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms a...
1 TM tr gi a
2 Cơ g p c tay quay
3 Cơ cánh tay quay
4 Cơ gan tay dài
5 ĐM - TM quay
6 Cơ g p các ngón nông
7 Nhánh nông TK...
32 Chi trên
Trư c
Sau
TrQuay
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms a...
1 Cơ g p c tay quay
2 Cơ gan tay dài
3 TK gi a
4 TM gi a n n
5 ĐM - TM quay
6 Cơ g p các ngón nông
7 Gân cơ cánh tay quay
...
34 Chi Trên
Trư c
Sau
TrQuay
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms a...
1 Gân cơ gan tay dài
2 TM dư i da
3 Cơ g p các ngon nông
4 ĐM - TM tr
5 Gân cơ g p c tay quay
6 Cơ g p c tay tr
7 TK gi a
...
36 Chi Trên
Mu tay
Gan tay
TrQuay
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to te...
1 Cơ du i ngón cái dài
2 Cơ du i các ngón
3 Gâm cơ du i c tay quay ng n
4 Cơ du i ngón út
5 Gân cơ du i c tay quay dài
6 C...
38 Chi Trên
Mu tay
Gan tay
TrQuay
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to te...
1 TM dư i da
2 M c gi gân du i
3 Cơ du i các ngón
4 Gân cơ du i ngón út
5 Gân cơ du i ngón tr
6 Gân cơ du i c tay tr
7 Gân...
40 Chi Trên
Mu tay
Gan tay
TrQuay
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to te...
1 Gân cơ du i ngón tr
2 M c gi gân du i
3 Gân cơ du i ngón cái dài
4 TM dư i da
5 Gân cơ du i c tay quay ng n
6 Gân cơ du ...
42 Chi Trên
Mu tay
Gan tay
TrQuay
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to te...
1 M c gi gân du i
2 TM dư i da
3 Gân cơ du i ngón tr
4 Gân cơ du i các ngón
5 Gân cơ du i c tay quay ng n
6 Gân cơ du i ng...
44 Chi Trên
Mu tay
Gan tay
TrQuay
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to te...
1 Gân cơ du i các ngón
2 TM dư i da
3 Gân cơ du i ngón tr
4 Bao kh p
5 Gân cơ du i c tay quay ng n
6 Gân cơ du i ngón út
7...
46 Chi Trên
Mu tay
Gan tay
TrQuay
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to te...
1 Gân cơ du i các ngón
2 Xương c
3 Gân cơ du i ngón tr
4 Xương móc
5 Gân cơ du i c tay quay ng n
6 Gân cơ du i ngón út
7 D...
48 Chi Trên
Mu tay
Gan tay
TrQuay
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to te...
1 Kh p gian c tay (c - móc)
2 Gân cơ du i các ngón
3 Gân cơ du i ngón tr
4 Gân cơ du i ngón út
5 Gân cơ du i c tay quay ng...
50 Chi Trên
Mu tay
Gan tay
TrQuay
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to te...
1 Gân cơ du i ngón tr
2 Gân cơ du i các ngón
3 Dây ch ng đ t bàn tay - mu tay
4 N n xương bàn tay IV
5 N n xương bàn tay I...
52 Chi Trên
Mu tay
Gan tay
TrQuay
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to te...
1 Cơ gian c t mu tay
2 Gân cơ du i các ngón
3 Gân cơ du i ngón tr
4 N n xương bàn tay IV
5 N n xương bàn tay II và III
6 G...
54 Chi Trên
Mu tay
Gan tay
TrQuay
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to te...
1 Gân cơ du i ngón tr
2 Gân cơ du i các ngón
3 Cơ gian c t mu tay
4 Gân cơ du i ngón út
5 Cung gan tay sâu
6 Thân xương bà...
56 Chi Trên
Mu tay
Gan tay
TrQuay
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to te...
1 Gân cơ du i các ngón
2 Thân xương bàn tay II-IV
3 Cung gan tay sâu
4 Cơ gian c t mu tay
5 Cơ giun
6 Gân cơ du i ngón út
...
58 Chi Trên
Mu tay
Gan tay
TrQuay
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to te...
1 Gân cơ du i các ngón
2 Thân xương bàn tay II-IV
3 ĐM, TK mu ngón tay
4 Gân cơ du i ngón út
5 Cơ gian c t mu tay
6 Tr gân...
60 Chi Trên
Mu tay
Gan tay
TrQuay
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to te...
1 Gân cơ du i các ngón
2 TM lưng ngón tay
3 Sagittal ligament
4 Dây ch ng bên
5 ĐM, TK lưng ngón tay
6 Gân cơ du i ngón út...
62 Chi Trên
Trên
Dư i
BênGi a
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms ...
1 Cơ thang
2 Xương đòn
3 ĐM - TM trên vai
4 Dây ch ng qu cùng vai
5 Cơ trên gai
6 Dây ch ng qu cánh tay
7 Dây ch ng qu đòn...
64 Chi Trên
Trên
Dư i
BênGi a
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms ...
1 Cơ thang
2 Xương đòn
3 Túi ho t d ch dư i m m cùng vai
4 Kh p và dây ch ng cùng vai đòn
5 Cơ trên gai
6 M m cùng vai
7 X...
66 Chi Trên
Trên
Dư i
BênGi a
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms ...
1 Xương đòn
2 Dây ch ng và kh p cùng vai đòn
3 Cơ thang
4 M m cùng vai
5 Cơ dư i gai
6 Gân và đ u dài cơ nh đ u
7 Xương va...
68 Chi Trên
Trên
Dư i
BênGi a
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms ...
1 Cơ thang
2 M m cùng vai
3 Nhánh m m cùng vai c a
ĐM - TM trên vai 4
Túi ho t d ch dư i m m
cùng vai
5 Cơ trên gai
6 C bé...
70 Chi Trên
Trên
Dư i
BênGi a
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms ...
1 Cơ thang
2 M m cùng vai
3 Nhánh cùng vai c a ĐM,
TM, TK dư i vai
4 Cơ trên gai
5 Gai vai
6 Đ u xương cánh tay
7 ĐM, TM, ...
72 Chi Trên
Trên
Dư i
BênGi a
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms ...
1 Cơ thang
2 M m cùng vai
3 Gai vai
4 Cơ trên gai
5 Bao kh p
6 C bé
7 Cơ dư i gai
8 Đ u xương cánh tay
9 Đ u dài cơ tam đ ...
74 Chi Trên
Trên
Dư i
SauTrư c
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms...
1 Ph n cùng vai cơ Del-ta
2 Gân cơ trên gai
3 Dây ch ng ch o cánh tay trên
4 Gân cơ dư i gai
5 Rãnh gian c (bao cơ nh đ u)...
76 Chi Trên
Trên
Dư i
SauTrư c
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms...
1 Gân và đ u dài cơ nh đ u
2 Ph n cùng vai cơ Del-ta
3 Dây ch ng ch o cánh tay trên
4 Gân cơ trên gai
5 Dây ch ng ch o cán...
78 Chi Trên
Trên
Dư i
SauTrư c
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms...
1 Dây ch ng ngang cánh tay
2 M m cùng vai
3 Gân và đ u dài cơ nh đ u
4 Túi ho t d ch dư i cơ Del-ta
5 Dây ch ng ch o cánh ...
80 Chi Trên
Trên
Dư i
SauTrư c
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms...
1 Dây ch ng qu cùng vai
2 M m cùng vai
3 Túi ho t d ch dư i m m cùng vai
4 Gân + cơ trên gai
5 Dây ch ng qu cánh tay
6 Gân...
82 Chi Trên
Trên
Dư i
SauTrư c
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms...
1 Kh p cùng vai đòn
2 Xương đòn
3 Dây ch ng qu cùng vai
4 Dây ch ng cùng vai đòn
5 Ph n đòn cơ Del-ta
6 M m cùng vai
7 Dây...
84 Chi Trên
G n
Xa
Quay
Bên
Tr
Gi a
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to ...
1 Cơ cánh tay
2 TK quay
3 Ròng r c
4 Cơ cánh tay quay
5 Cơ s p tròn
6 Ch m con
7 Gân cơ cánh tay
8 Dây ch ng vòng và dây c...
86 Chi Trên
G n
Xa
Quay
Bên
Tr
Gi a
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to ...
1 Cơ tam đ u
2 Cơ cánh tay quay
3 Cơ cánh tay
4 Thân xương cánh tay
5 H v t
6 Cơ du i c tay quay dài
7 M m trên l i c u tr...
88 Chi Trên
G n
Xa
Quay
Bên
Tr
Gi a
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to ...
1 Cơ tam đ u
2 Cơ cánh tay quay
3 Thân xương cánh tay
4 Cơ cánh tay
5 H m m khu u (phía sau mô m )
6 Cơ du i c tay quay dà...
90 Chi Trên
G n
Xa
Trư cSau
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms an...
1 Cơ tam đ u
2 Cơ nh đ u
3 TK tr
4 ĐM, TK cánh tay
5 Cơ cánh tay
6 TK gi a
7 Dây ch ng bên tr , bó
sau(+ bao kh p sau c a
...
92 Chi Trên
G n
Xa
Trư cSau
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms an...
1 Cơ tam đ u
2 Cơ nh đ u
3 Xương cánh tay
4 Cơ cánh tay
5 Mô m phía sau c a khu u
6 Mô m phía trư c và h v t
7 H m m khu u...
94 Chi Trên
G n
Xa
Trư cSau
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms an...
1 Cơ tam đ u
2 Cơ nh đ u
3 Thân xương cánh tay
4 Cơ cánh tay
5 H m m khu u
6 TM đ u
7 M m khu u
8 Ch m con
9 Túi ho t d ch...
96 Chi Trên
G n
Xa
Trư cSau
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms an...
1 Cơ tam đ u
2 Cơ nh đ u
3 Thân xương cánh tay
4 Cơ cánh tay
5 Bao kh p
6 TK quay
7 Kh p cánh tay quay
8 Ch m con
9 Đ u xư...
98 Chi Trên
Xa
G n
Quay Tr
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms and...
1 TK gan ngón riêng (TK gi a)
2 ĐM gan ngón riêng
3 Đ u ngang cơ khép ngón cái
4 TK gan ngón riêng (TK tr )
5 N n đ t g n ...
100 Chi Trên
Xa
G n
Quay Tr
1 Đ t xa ngón I
2 ĐM, TK gan ngón riêng
3 Ch m đ t g n ngón I
4 Cơ giun
Moeller / Reif, Sectio...
Bàn tay, m t ph ng đ ng ngang 101
1
3
5
7
11
13
2
4
6
8
10
16
15 12
9
1417
19
21
22
18
2023
25
27 24
29
31
33
35
36
26
32
...
102 Chi Trên
Xa
G n
Quay Tr
1 Đ t xa ngón 2
2 Kh p đ t gi a - xa ngón tay
3 N n đ t gi a
4 ĐM, TK gan ngón riêng
5 Ch m đ ...
10 Dây ch ng bên
11 Kh p gi a các đ t ngón I
12 Kh p bàn - ngón tay
13 Gân cơ du i ngón cái dài
14 Cơ gian c t
15 Đ t g n ...
104 Chi Trên
Xa
G n
Quay Tr
1 N n đ t gi a ngón tay
2 ĐM, TK mu ngón tay
3 Dây ch ng bên
4 Kh p đ t g n - gi a ngón tay
5 ...
Bàn tay, m t ph ng đ ng d c 105
1
3
5
7
11
13
2
4
6
8
10
16
15
12
9
14
17
19
21
22
18
20
23
25
27
24
29
31
33
35
37
26
32
...
106 Chi Trên
Xa
G n
Gan tayMu tay
1 Đ t xa
2 Kh p đ t gi a - xa ngón tay
3 Bao kh p
4 Ch m đ t gi a
5 N n đ t gi a
6 Dây c...
12 Cơ giun
13 N n đ t g n
14 ĐM gan bàn tay
15 Ch m xương bàn tay
16 Gân cơ g p ngón út
17 Dây ch ng bên k t h p v i
gân c...
108 Chi Trên
Xa
G n
Gan tayMu tay
1 Đ t xa
2 Ch m đ t gi a
3 Kh p đ t gi a - xa ngón tay
4 Dây ch ng gan tay
5 Bao kh p
6 ...
Bàn tay, m t ph ng đ ng d c 109
1
3
5
7
11
13
2
4
6
8
14
5
10
9
4
15
17
19 22
18
20
21
25
27
24
29
31
33
35
37
26
18
28
30...
110 Chi Trên
Xa
G n
Gan tayMu tay
1 Dây ch ng bên (kh p đ t gi a - xa ngón tay)
2 Kh p đ t gi a - g n ngón tay
3 N n đ t g...
Bàn tay, m t ph ng đ ng d c 111
1
3
5
7
11
7
2
4
6
8
14
13
4
9
12
15
9
17 22
18
20
19
23
25
24
27
29
31
33
35
26
32
28
30
...
112 Chi Trên
Xa
G n
Gan tayMu tay
1 TM mu ngón tay
2 ĐM gan ngón chung
3 N n đ t g n
4 Cơ giun
5 Dây ch ng bên (kh p bàn -...
9 Cơ gian c t
10 Gân cơ g p các ngón
11 ĐM mu ngón tay
12 Cung gan tay nông
13 Gân cơ du i các ngón
14 Đ u chéo cơ khép ng...
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license.
LH ...
Mã màu: Chi dư i 115
Đ ng m ch
Th n kinh
Tĩnh m ch
Xương
Mô m
S n
Gân
S n chêm, g
D ch
Cơ may
Cơ căng m c đùi
Cơ ch u
Cơ t...
116 Chi dư i
B ng
Lưng
TrongNgoài
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to te...
1 Dây ch ng b n
2 Cơ chéo b ng trong và cơ
ngang b ng
3 Cơ may
4 Đ ng và tĩnh m ch thư ng
v dư i
5 Cơ căng m c đùi
6 Cơ th...
118 Chi dư i
B ng
Lưng
TrongNgoài
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to te...
1 Th n kinh đùi
2 Cơ chéo b ng trong và cơ
ngang b ng
3 Cơ may
4 Cơ th ng b ng
5 Cơ th t lưng ch u
6 Đ ng và tĩnh m ch ch ...
120 Chi dư i
B ng
Lưng
TrongNgoài
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to te...
1 Cơ may
2 Đ ng, tĩnh m ch và th n kinh
đùi
3 Cơ th t lưng ch u
4 Cơ th ng b ng
5 Cơ th ng đùi (+ gân)
6 Cơ lư c
7 Cơ căng...
122 Chhhi dư i
B ng
Lưng
TrongNgoài
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to ...
1 Cơ may
2 Đ ng, tĩnh m ch th n kinh
đùi
3 Cơ th ng đùi ( + gân)
4 Cơ lư c
5 Cơ th t lưng ch u
6 Cơ th ng b ng
7 Cơ căng m...
124 Chhhi dư i
B ng
Lưng
TrongNgoài
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to ...
1 Cơ may
2 Đ ng, tĩnh m ch và th n kinh
đùi
3 Cơ th ng đùi
4 Tĩnh m ch hi n l n
5 Đ ng và tĩnh m ch mũ đùi
6 Đ ng và tĩnh ...
126 Chhhi dư i
B ng
Lưng
TrongNgoài
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to ...
1 Cơ th ng đùi
2 Cơ may
3 Cơ r ng gi a
4 Th n kinh, đ ng tĩnh m ch
đùi
5 Cơ r ng ngoài
6 Tĩnh m ch hi n l n
7 D i ch u chà...
128 Chi dư i
B ng
Lưng
TrongNgoài
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to te...
1 Cơ th ng đùi
2 Cơ r ng trong
3 Cơ r ng gi a
4 Cơ may
5 Cơ r ng ngoài
6 Th n kinh hi n
7 Xương đùi
8 Tĩnh m ch hi n l n
9...
130 Chi dư i
B ng
Lưng
TrongNgoài
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to te...
1 Cơ th ng đùi (+ gân)
2 Cơ r ng trong
3 Cơ r ng gi a
4 Cơ may
5 Cơ r ng ngoài
6 Tĩnh m ch hi n l n
7 Xương đùi
8 Th n kin...
132 Chi dư i
B ng
Lưng
TrongNgoài
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to te...
1 Cơ th ng đùi (gân)
2 Cơ r ng trong
3 Cơ r ng gi a
4 Xương đùi
5 D i ch u chày
6 Cơ may
7 Cơ r ng ngoài
8 Cơ khép l n(gân...
134 Chi dư i
B ng
Lưng
TrongNgoài
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to te...
1 Cơ th ng đùi (gân)
2 Cơ r ng trong
3 Cơ r ng gi a (+ gân)
4 Xương đùi
5 Cơ r ng ngoài
6 Cơ khép l n (gân)
7 D i ch u chà...
136 Chhhi dư i
B ng
Lưng
TrongNgoài
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to ...
1 Dây ch ng bánh chè
2 Xương bánh chè
3 S n sau xương bánh chè
4 Kh p đùi chè
5 M c gi bánh chè ngoài
6 M c gi bánh chè tr...
138 Chi dư i
B ng
Lưng
TrongNgoài
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to te...
1 Dây ch ng bánh chè
2 Xương bánh chè
3 S n sau xương bánh chè
4 M c gi bánh chè trong
5 M c gi bánh chè ngoài
6 Kh p đùi ...
140 Chi dư i
B ng
Lưng
TrongNgoài
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to te...
1 Dây ch ng bánh chè
2 T m m dư i xương bánh
chè
3 M c gi bánh chè ngoài
4 M c gi bánh chè trong
5 L i c u ngoài xương đùi...
142 Chi dư i
B ng
Lưng
TrongNgoài
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to te...
1 Dây ch ng bánh chè
2 T m m dư i xương bánh
chè
3 M c ngang gi xương
bánh chè
4 M c gi xương bánh chè
trong
5 M c gi xươn...
144 Chi dư i
Trư c
B ng
Lưng
Sau
TrongNgoài
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage sub...
1 Dây ch ng bánh chè
2 T m m dư i xương bánh
chè
3 M c gi xương bánh chè
ngoài
4 M c gi xương bánh chè
trong
5 D i ch u ch...
146 Chi dư i
Trư c
Sau
TrongNgoài
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to te...
1 Dây ch ng bánh chè
2 L i c chày
3 Xương chày
4 M c gi xương bánh chè
trong
5 Cơ chày trư c
6 Cơ may (gân)
7 Cơ du i các ...
148 Chhhi dư i
Trư c
Sau
TrongNgoài
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to ...
1 Cơ chày trư c
2 Xương chày
3 Màng gian c t
4 Tĩnh m ch và đ ng m ch
đùi
5 Cơ chày sau
6 Tĩnh m ch hi n l n
7 Cơ du i các...
150 Chhhi dư i
Trư c
Sau
TrongNgoài
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to ...
1 Cơ chày trư c (+ gân)
2 Xương chày
3 Cơ du i ngón chân cái dài
4 Cơ chày sau
5 Cơ du i các ngón chân dài
(+ gân)
6 Tĩnh ...
152 Chi dư i
Trư c
Sau
TrongNgoài
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to te...
1 Cơ chày trư c (+ gân)
2 Xương chày
3 Cơ du i ngón chân cái dài
4 Đ ng và tĩnh m ch mác
5 Cơ du i các ngón chân dài
(+ gâ...
154 Chi dư i
Trư c
Sau
TrongNgoài
Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme
All rights reserved. Usage subject to te...
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
 giai phau cat lop ct mri p3
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

5

Share

Download to read offline

giai phau cat lop ct mri p3

Download to read offline

giai phau cat lop ct mri p3

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

giai phau cat lop ct mri p3

 1. 1. Gi i Ph u C t L p CT - MRI Cu n 3: Ph n C t S ng - Chân - Tay LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 2. 2. Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 3. 3. Gi i Ph u C t L p: CT - MRI Cu n 3: Ph n C t S ng - Tay - Chân Torsten B. Moeller, MD Khoa ch n đoán hình nh B nh vi n Caritas, Đ c Emil Reif, MD Khoa ch n đoán hình nh B nh vi n Caritas, Đ c Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 4. 4. V L i Nói Đ u Nhóm D ch Cu n sách ‘’Gi i Ph u C t L p: CT - MRI ’’ đư c biên d ch t cu n Pocket Atlas of Sectional Anatomy 3rd. Đây là cu n sách th trong series g m 3 cu n, n i dung Cu n 3: Ph n Chân - Tay - C t S ng Chương 1 Ph n Chân Chương 2 Ph n Tay Chương 3 Ph n C t S ng Cu n sách đư c ra đ i nh s c g ng r t l n c a nhóm d ch ‘’Chia s Ca Lâm Sàng’’ v i trư ng nhóm là Admin Fanpage : Chia S Ca Lâm Sàng. Cu i cùng, dù đã r t c g ng nhưng quá trình d ch và so n không th tránh kh i nh ng sai sót. M i ki n đóng góp xin g i v : Facebook: <https://www.facebook.com/calamsanghay/> Email: chiasecalamsang@gmail.com Xin trân tr ng c m ơn! Ngày 25/07/2016 LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 5. 5. Nhóm D ch Trư ng nhóm:Admin Page Chia s Ca lâm sàng Facebook: https://www.facebook.com/calamsanghay Tham gia biên d ch: 1. Võ Th Di m Hà Đ i H c Y Ph m Ng c Th ch 2. Nguy n Hưng Trư ng ĐH Y Dư c TP HCM 3. Đào Th Mai Ng c Đ i H c Y Hà N i 4. Tr nh Th H ng Nhung Đ i H c Y Hà N i 5. Nguy n Văn Th ch Đ i H c Y Ph m Ng c Th ch 6. Nguy n M nh Th Đ i h c Y Hà N i 7. Bùi Th Th ng H c Vi n Quân Y 8. Tr n Th Dung Đ i H c Y Hà N i 9. Ph m Th H i Y n Đ i H c Y Dư c H i Phòng 10. Vương Th Hư ng Đ i H c Y Hà N i 11. Tr n Th Di m Phương Đ i H c Y Dư c TPHCM 12. Nguy n Phúc Tân Đ i H c Y Dư c TPHCM 13. Truy n Thi n T n Trí Tài Đ i H c Tân T o LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 6. 6. Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 7. 7. M c L c Chi Trên . ..................................................................... 1 Cánh tay, ngang . .................................................................................. 2 Vai, đ ng ngang. ................................................................................... 62 Vai, đ ng d c. ....................................................................................... 74 Khu u tay, đ ng ngang. ....................................................................... 84 Khu u tay, đ ng d c. ........................................................................... 90 Bàn tay, đ ng ngang. ............................................................................ 98 Bàn tay, đ ng d c . ............................................................................... 106 Chi Dư i. ........................................................................... 115 Chân, ngang. .......................................................................................... 116 Hông, đ ng ngang . ............................................................................... 180 Hông, đ ng d c. .................................................................................... 190 G i, đ ng ngang. .................................................................................. 200 G i, đ ng d c........................................................................................ 212 Bàn chân, đ ng ngang. .......................................................................... 232 Bàn chân, đ ng d c. .............................................................................. 254 C t S ng. ........................................................................... 263 C t s ng, đ ng d c . .............................................................................. 264 C t s ng c , đ ng d c. .......................................................................... 266 C t s ng c , đ ng ngang. ...................................................................... 272 C t s ng c , ngang . . ............................................................................ 278 C t s ng ng c, đ ng d c. ...................................................................... 288 C t s ng ng c, ngang. ........................................................................... 294 C t s ng th t lưng, đ ng d c. ............................................................... 296 C t s ng th t lưng, đ ng ngang. ........................................................... 304 C t s ng th t lưng, ngang. .................................................................... 310 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 8. 8. Color Comity 1 Đ ng m ch Th n kinh Tĩnh m ch Xương Môm S n Gân cơ Đĩa s n, s n vi n... Ch t d ch Cơ thân mình: Cơ răng trư c Cơ vai móng Cơ thang Cơ dư i đòn Cơ liên sư n Cơ vai Cơ Del-ta Cơ dư i gai Cơ ng c bé và ng c l n Cơ dư i vai Cơ qu - cánh tay Cơ lưng r ng Cơ m t sau c ng tay: Cơ ng a Cơ du i ngón cái dài/ng n Cơ du i ngón tr Cơ bàn tay: Cơ gian c t mu - gan bàn tay Cơ giun Cơ m t trư c cánh tay: Cơ nh đ u Cơ cánh tay Cơ m t sau c ng tay (l p nông): Cơ du i các ngón Cơ du i ngón út Cơ du i c tay tr Cơ bên quay c ng tay: Cơ cánh tay quay Cơ du i c tay quay dài/ng n Cơ m t trư c c ng tay (l p nông): Cơ s p tròn Cơ g p các ngón nông Cơ g p c tay tr /g p c tay quay Cơ gan tay ng n/dài Cơ m t trư c c ng tay (l p sâu) Cơ g p các ngón tay sâu Cơ g p ngón cái dài Cơ s p vuông Cơ m t sau cánh tay: Cơ tam đ u Cơ khu u Cơ ngón út: Cơ d ng ngón út Cơ g p ngón út ng n Cơ đ i ngón út Cơ ngón cái: Cơ d ng ngón cái dài/ng n Cơ đ i ngón cái Cơ g p ngón cái ng n Cơ khép ngón cái Mã màu: Chi Trên Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 9. 9. 2 Chi Trên Trư c Sau Gi aBên Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 10. 10. 1 Cơ thang 2 Cơ Del-ta (ph n đòn) 3 Xương đòn 4 Dây ch ng qu - đòn 5 Kh p cùng vai - đòn 6 ĐM - TM dư i vai 7 M m cùng vai 8 Cơ dư i đòn 9 Cơ Del-ta (ph n m m cùng vai) 10 Cơ vai móng 11 Cơ dư i gai (gân trung tâm) 12 Xương sư n 13 Cơ Del-ta (ph n gai vai) 14 Cơ răng trư c 15 Cơ dư i gai (dây ch ng lưng) 16 Cơ dư i gai (dây ch ng b ng) 17 Gai vai M t ph ng ngang, cánh tay 3 1 3 5 7 9 11 13 15 17 2 3 6 8 10 12 14 16 1 4 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 11. 11. 4 Chi Trên Trư c Sau Gi aBên Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 12. 12. 1 Dây ch ng qu - cánh tay 2 Cơ Del-ta (ph n đòn) 3 Dây ch ng ch o - cánh tay gi a 4 M m qu 5 Gân cơ trên gai 6 Xương đòn 7 Xương cánh tay (c l n) 8 Cơ dư i đòn 9 Cơ Del-ta (ph n m m cùng vai) 10 Dây ch ng qu - đòn 11 Đ u xương cánh tay 12 Cơ răng trư c 13 S n vi n ch o trên 14 Xương sư n 15 ch o 16 Cơ gian sư n trong 17 Cơ Del-ta (ph n gai vai) 18 Cơ gian sư n ngoài 19 Cơ dư i gai 20 Cơ trên gai 21 Gai vai M t ph ng ngang, cánh tay 5 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 13. 13. 6 Chi Trên Trư c Sau Gi aBên Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 14. 14. 1 Dây ch ng qu - cánh tay 2 Cơ Del-ta (ph n đòn) 3 Dây ch ng ch o - cánh tay gi a 4 M m qu 5 Xương cánh tay (c bé) 6 Cơ ng c l n 7 Cơ nh đ u (đ u dài, gân) 8 Xương đòn 9 Rãnh gian c (bao cơ nh đ u) 10 Cơ ng c bé (gân) 11 Xương cánh tay (c l n) 12 Cơ dư i đòn 13 Cơ Del-ta (ph n m m cùng vai) 14 Đám r i cánh tay 15 Đ u xương cánh tay 16 ch o 17 S n vi n ch o trên 18 Xương sư n 19 Cơ dư i gai (gân k t h p) 20 Dây ch ng qu - đòn 21 Gai vai 22 Ph i 23 Cơ Del-ta (ph n gai vai) 24 Cơ gian sư n trong/ngoài 25 Cơ trên gai 26 ĐM - TM trên vai 27 Cơ dư i gai 28 Cơ răng trư c M t ph ng ngang, cánh tay 7 1 3 5 7 9 11 13 15 7 19 21 23 25 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 28 17 24 26 27 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 15. 15. 8 Chi Trên Trư c Sau Gi aBên Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 16. 16. 1 Cơ Del-ta (ph n đòn) 2 Cơ ng c l n 3 Gân cơ qu cánh tay 4 TM đ u 5 Cơ nh đ u (đ u ng n, gân) 6 Cơ dư i đòn 7 Xương cánh tay (c bé) 8 Cơ ng c bé 9 Cơ nh đ u (đ u dài, gân) 10 ĐM - TM nách 11 Xương cánh tay (c l n) 12 Đám r i cánh tay và TK dư i vai 13 Dây ch ng ch o - cánh tay gi a 14 Cơ dư i vai 15 Cơ Del-ta (ph n m m cùng vai) 16 Cơ gian sư n trong 17 S n vi n ch o trư c 18 Cơ răng trư c 19 Đ u xương cánh tay 20 Xương sư ng 21 Kh p cánh tay - vai 22 ĐM, TM, TK gian sư n 23 S n vi n ch o sau 24 ch o 25 Cơ dư i gai 26 ĐM, TM, TK trên vai 27 Xương vai 28 Cơ gian sư n ngoài 29 Cơ Del-ta (ph n gai vai) M t ph ng ngang, cánh tay 9 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 2 4 6 10 12 8 16 18 20 22 24 26 14 28 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 17. 17. 10 Chi Trên Trư c Sau Gi aBên Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 18. 18. 1 TM đ u 2 Cơ ng c l n 3 Cơ qu cánh tay (+ gân) 4 Cơ ng c bé 5 Cơ nh đ u (đ u ng n, gân) 6 ĐM - TM nách 7 Xương cánh tay (c bé) 8 Đám r i cánh tay 9 Cơ nh đ u (đ u dài, gân) 10 Xương sư n 11 Xương cánh tay 12 Cơ răng trư c 13 S n vi n ch o dư i 14 Ph i 15 ch o 16 ĐM, TM, TK gian sư n 17 Bao kh p 18 Cơ gian sư n ngoài 19 ĐM, TM, TK trên vai 20 Cơ gian sư n trong 21 Cơ Del-ta 22 Xương vai 23 Cơ tròn bé 24 Cơ răng sau 25 Cơ dư i gai M t ph ng ngang, cánh tay 11 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 19. 19. 12 Chi Trên Trư c Sau Gi aBên Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 20. 20. 1 TM đ u 2 Cơ ng c l n 3 Cơ nh đ u (đ u ng n, gân) 4 Cơ ng c bé 5 Cơ nh đ u (Đ u dài, gân) 6 Cơ qu cánh tay 7 Xương cánh tay 8 TK ng c dài 9 Cơ lưng r ng và cơ tròn l n 10 ĐM - TM nách và đám r i cánh tay 11 Cơ Del-ta 12 Xương sư n 13 Cơ tam đ u (đ u ngoài) 14 ĐM - TM mũ cánh tay trư c 15 TK nách 16 Cơ dư i vai 17 ĐM - TM mũ cánh tay sau 18 Ph i 19 Cơ tam đ u (đ u dài) 20 Cơ gian sư n trong và đ u t n cùng c a chúng 21 ĐM mũ vai 22 Cơ gian sư n ngoài 23 Cơi tròn bé 24 Cơ răng trư c 25 Cơ dư i gai 26 Xương vai M t ph ng ngang, cánh tay 13 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 21. 21. 14 Chi Trên Trư c Sau Gi aBên Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 22. 22. 1 TM đ u 2 Cơ ng c l n 3 Cơ nh đ u 4 Cơ ng c bé 5 Cơ qu cánh tay 6 Ph i 7 Dây TK cơ bì 8 Xương sư n 9 Cơ Del-ta 10 ĐM, TM, TK gian sư n 11 Xương xánh tay (thân) 12 ĐM - TM cánh tay 13 TK quay 14 TK gi a 15 Cơ tam đ u (đ u trong) 16 ĐM và TK ng c lưng 17 TK tr 18 Cơ răng trư c 19 Cơ tam đ u (đ u ngoài) 20 Cơ gian sư n trong và đ u t n c a chúng 21 Cơ tam đ u (đ u ngoài) 22 Cơ gian sư n ngoài 23 Cơ tròn l n và cơ lưng r ng 24 Cơ dư i gai M t ph ng ngang, cánh tay 15 1 3 7 9 11 13 15 17 2 4 6 8 10 12 14 20 22 23 16 24 5 19 21 18 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 23. 23. 16 Chi Trên Trư c Sau Gi aBên Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 24. 24. 1 TM đ u 2 Cơ nh đ u (đ u ng n) 3 Cơ nh đ u (đ u dài) 4 TK cơ bì 5 Cơ cánh tay 6 TK gi a 7 Xương cánh tay (thân) 8 ĐM - TM cánh tay 9 TK quay 10 TM n n 11 Cơ tam đ u (đ u ngoài) 12 TK tr 13 ĐM - TM cánh tay sâu 14 Cơ tam đ u (đ u trong) 15 Cơ tam đ u (đ u dài) M t ph ng ngang, cánh tay 17 1 3 5 7 9 11 13 15 2 4 6 8 10 12 14 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 25. 25. 18 Chi Trên Trư c Sau Gi aBên Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 26. 26. 1 TM đ u 2 Cơ nh đ u (đ u ng n) 3 Cơ nh đ u (đ u dài) 4 TK cơ bì 5 Cơ cánh tay quay 6 ĐM - TM cánh tay 7 TK quay 8 TK gi a 9 ĐM - TM cánh tay sâu 10 Cơ cánh tay 11 Cơ du i c tay quay dài 12 TM n n 13 TK bì c ng tay sau 14 Xương cánh tay (thân) 15 Cơ tam đ u 16 ĐM, TM, TK tr M t ph ng ngang, cánh tay 19 1 3 5 7 9 11 13 15 2 4 6 8 10 12 14 16 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 27. 27. 20 Chi Trên Trư c Sau Gi aBên Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 28. 28. 1 TM đ u 2 Cơ nh đ u (đ u ng n) 3 Cơ cánh tay quay 4 Cơ nh đ u (đ u dài và gân) 5 TK quay 6 ĐM - TM cánh tay 7 ĐM, TK cánh tay sâu 8 TK gi a 9 Cơ du i c tay quay dài 10 TM n n 11 ĐM bên gi a 12 Cơ cánh tay 13 TK bì c ng tay sau 14 TK tr 15 Xương cánh tay (thân) 16 ĐM - TM tr 17 Cơ tam đ u (đ u ngoài) 18 Cơ tam đ u (đ u trong) 19 Cơ tam đ u (gân) M t ph ng ngang, cánh tay 21 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 29. 29. 22 Chi Trên Trư c Sau Gi aBên Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 30. 30. 1 TK bì c ng tay 2 Cơ nh đ u + gân 3 TM tr gi a 4 ĐM - TM cánh tay 5 Cơ cánh tay quay 6 TK gi a 7 TM đ u 8 Cơ cánh tay 9 ĐM - TM bên quay 10 Cơ s p tròn 11 TK quay 12 TM n n 13 Cơ du i c tay quay dài 14 H m m khu u 15 Kh p cánh tay tr 16 M m trên l i c u trong 17 M m trên l i c u ngoài 18 Gân k t h p c a cơ m t nông phía trư c c ng tay và dây ch ng bên 19 TK bì c ng tay sau (TK quay) 20 TK tr 21 Bao kh p 22 TK, ĐM bên tr trên 23 M m khu u 24 Cơ tam đ u + gân 25 Cơ khu u 26 Túi ho t d ch m m khu u M t ph ng ngang, cánh tay 23 1 3 5 7 9 11 13 15 17 21 19 23 25 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 31. 31. 24 Chi Trên Trư c Sau Gi aBên Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 32. 32. 1 TK bì c ng tay 2 Cân cơ nh đ u 3 ĐM tr gi a 4 ĐM - TM cánh tay 5 Gân cơ nh đ u 6 TK gi a 7 Cơ cánh tay quay 8 Cơ s p tròn 9 TM đ u 10 Cơ cánh tay + gân 11 TK quay 12 Bao kh p khu u 13 ĐM - TM bên quay 14 TM n n 15 Ch m con xương cánh tay 16 Cơ g p c tay quay (gân k t h p) 17 Cơ du i c tay quay dài 18 Cơ gan tay dài (gân k t h p) 19 Dây ch ng bên quay 20 M m trên l i c u trong 21 TK bì c ng tay sau (TK quay) 22 TK tr 23 Kh p cánh tay tr 24 ĐM - TM bên tr trên 25 Cơ khu u 26 Cơ tam đ u + gân 27 M m khu u 28 Túi ho t d ch m m khu u M t ph ng ngang, cánh tay 25 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 33. 33. 26 Chi Trên Trư c Sau TrQuay Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 34. 34. 1 TM tr gi a 2 Cân cơ nh đ u 3 Cơ cánh tay quay 4 ĐM - TM cánh tay 5 Gân cơ nh đ u 6 TK gi a 7 Cơ du i c tay quay dài 8 Cơ s p tròn 9 TM đ u 10 Cơ cánh tay + gân 11 Nhánh nông TK quay 12 Cơ g p c tay quay 13 Nhánh sâu TK quay 14 Cơ gan tay dài 15 Gân cơ ng a 16 Cơ g p các ngón nông 17 Cơ du i c tay quay ng n 18 TM n n 19 Đ u xương quay 20 TK tr 21 Dây ch ng vòng 22 ĐM - TM bên tr trên 23 Cơ du i các ngón 24 Cơ g p c tay tr 25 Cơ du i c tay tr 26 Kh p quay tr g n 27 ĐM qu t ngư c gian c t 28 Cơ g p các ngón tay sâu 29 Cơ khu u 30 Xương tr M t ph ng ngang, cánh tay 27 1 3 7 9 11 5 15 17 19 21 23 25 27 29 2 4 8 6 10 12 14 16 18 20 22 28 24 26 13 30 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 35. 35. 28 Chi Trên Trư c Sau TrQuay Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 36. 36. 1 TM tr gi a sâu 2 ĐM - TM quay 3 TM đ u ph 4 Cơ s p tròn 5 Cơ cánh tay quay 6 TK gi a 7 TM đ u 8 ĐM - TM tr 9 Cơ du i c tay quay dài 10 Cơ g p c tay quay 11 Nhánh nông TK quay 12 Cơ gan tay dài 13 Nhánh sâu TK quay 14 TK bì c ng tay trong 15 TK bì c ng tay sau 16 Cơ g p các ngón nông 17 Cơ ng a 18 Cơ cánh tay và gân k t h p 19 Cơ du i c tay quay ng n 20 TK tr 21 Cơ du i các ngón 22 TM n n 23 Xương quay 24 Cơ g p c tay tr 25 Cơ du i c tay tr 26 Cơ g p các ngón sâu 27 ĐM - TM qu t ngư c gian c t 28 Xương tr 29 Cơ khu u M t ph ng ngang, cánh tay 29 1 3 5 7 9 11 17 13 19 15 21 2223 27 5 29 2 4 8 6 10 111 4 2 16 18 22 20 24 222 8 6 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 37. 37. 30 Chi Trên Trư c Sau TrQuay Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 38. 38. 1 TM tr gi a 2 Cơ g p c tay quay 3 Cơ cánh tay quay 4 Cơ gan tay dài 5 ĐM - TM quay 6 Cơ g p các ngón nông 7 Nhánh nông TK quay 8 TK gi a 9 Cơ du i c tay quay dài + gân 10 ĐM - TM tr 11 Cơ s p tròn 12 TK tr 13 Cơ du i c tay quay ng n 14 Cơ g p c tay tr 15 Cơ g p ngón cái dài 16 ĐM, TM, TK gian sư n sau 17 Nhánh sâu TK quay 18 Cơ g p các ngón sâu 19 Xương quay 20 TM đ u 21 Cơ ng a 22 Xương tr 23 Cơ d ng ngón cái dài 24 Cơ du i ngón cái dài 25 Cơ du i các ngón 26 Cơ du i c tay tr 27 ĐM, TM, TK gian sư n sau 28 Cơ du i ngón út M t ph ng ngang, cánh tay 31 1 3 5 7 9 11 15 13 17 19 23 21 25 27 28 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 39. 39. 32 Chi trên Trư c Sau TrQuay Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 40. 40. 1 Cơ g p c tay quay 2 Cơ gan tay dài 3 TK gi a 4 TM gi a n n 5 ĐM - TM quay 6 Cơ g p các ngón nông 7 Gân cơ cánh tay quay 8 ĐM, TM, TK tr 9 Nhánh nông TK quay 10 Cơ g p c tay tr 11 TK bì c ng tay sau 12 Cơ g p các ngón sâu 13 ĐM, TM, TK gian c t trư c 14 TK bì c ng tay bên 15 TM đ u 16 Xương tr 17 Cơ g p ngón cái dài 18 TM n n 19 Gân cơ du i c tay quay dài 20 Màng gian c t 21 Cơ du i c tay quay ng n + gân 22 Cơ du i ngón cái dài 23 Xương quay 24 Cơ du i ngón tr 25 Cơ du i ngón cái ng n 26 Cơ du i c tay tr 27 Cơ d ng ngón cái dài 28 Cơ du i ngón út 29 Cơ du i các ngón M t ph ng ngang, cánh tay 33 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 20 24 26 28 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 41. 41. 34 Chi Trên Trư c Sau TrQuay Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 42. 42. 1 Gân cơ gan tay dài 2 TM dư i da 3 Cơ g p các ngon nông 4 ĐM - TM tr 5 Gân cơ g p c tay quay 6 Cơ g p c tay tr 7 TK gi a 8 TK tr 9 ĐM - TM quay 10 Cơ g p các ngón sâu 11 Cơ g p ngón cái dài 12 Cơ s p vuông 13 Gân cơ cánh tay quay 14 TM n n 15 Cơ d ng ngón cái dài + gân 16 Xương tr 17 Xương quay 18 ĐM, TM, TK gian c t trư c 19 Gân cơ du i c tay quay dài 20 Cơ du i c tay tr 21 TM đ u 22 Cơ du i ngón tr 23 Gân cơ du i c tay quay ng n 24 Cơ du i ngón út 25 Cơ du i ngón cái ng n 26 M c gi gân du i 27 Cơ du i ngón cái dài 28 Cơ du i các ngón + gân M t ph ng ngang, cánh tay 35 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 43. 43. 36 Chi Trên Mu tay Gan tay TrQuay Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 44. 44. 1 Cơ du i ngón cái dài 2 Cơ du i các ngón 3 Gâm cơ du i c tay quay ng n 4 Cơ du i ngón út 5 Gân cơ du i c tay quay dài 6 Cơ du i ngón tr 7 Xương quay 8 Cơ du i c tay tr 9 Gân cơ du i ngón cái ng n 10 Xương tr 11 Nhánh nông TK quay 12 TK bì c ng tay bên 13 Gân cơ d ng ngón cái dài 14 Cơ s p vuông 15 TM đ u 16 TM n n 17 TK bì c ng tay bên 18 Cơ g p các ngón sâu 19 Gân cơ cánh tay quay 20 TK tr 21 Cơ g p ngón cái dài 22 ĐM - TM tr 23 ĐM - TM quay 24 Cơ g p c tay tr 25 Gân cơ g p c tay quay 26 TM dư i da 27 TK gi a 28 Cơ g p các ngón nông 29 Cơ gan tay dài M t ph ng ngang, cánh tay 37 1 3 5 7 9 11 13 15 19 21 23 2725 29 2 4 6 8 18 12 14 16 20 22 2624 28 17 10 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 45. 45. 38 Chi Trên Mu tay Gan tay TrQuay Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 46. 46. 1 TM dư i da 2 M c gi gân du i 3 Cơ du i các ngón 4 Gân cơ du i ngón út 5 Gân cơ du i ngón tr 6 Gân cơ du i c tay tr 7 Gân cơ du i ngón cái dài 8 Bao kh p 9 TM đ u ph 10 Xương tr 11 Gân cơ du i c tay quay ng n 12 TM n n 13 Nhánh nông TK quay 14 Dây ch ng gan c tay tr 15 Gân cơ du i c tay quay dài 16 Nhánh lưng TK tr 17 Xương quay 18 Cơ g p các ngón sâu 19 TM đ u 20 TK tr 21 Gân cơ du i ngón cái ng n 22 Cơ g p c tay tr 23 Gân cơ d ng ngón cái dài 24 ĐM - TM tr 25 Cơ g p ngón cái dài 26 M c c ng tay 27 ĐM - TM quay 28 Cơ g p các ngón nông 29 Gân cơ g p c tay quay 30 TK gi a 31 Cơ gan tay dài M t ph ng ngang, cánh tay 39 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 23 21 1 27 29 31 2 4 6 8 10 12 14 16 26 20 18 22 28 30 24 25 8 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 47. 47. 40 Chi Trên Mu tay Gan tay TrQuay Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 48. 48. 1 Gân cơ du i ngón tr 2 M c gi gân du i 3 Gân cơ du i ngón cái dài 4 TM dư i da 5 Gân cơ du i c tay quay ng n 6 Gân cơ du i các ngón 7 Bao kh p 8 Gân cơ du i c tay tr 9 Gân cơ du i c tay quay dài 10 M m trâm tr 11 TK bì c ng tay sau (TK quay) 12 Gân cơ du i ngón út 13 Xương thuy n 14 Dây ch ng c tay quay mu tay 15 TM đ u 16 TM n n 17 Xương quay 18 Dây ch ng gan c tay tr 19 Nhánh nông TK quay 20 Dây ch ng bên tr c a kh p c tay 21 Gân cơ du i ngón cái ng n 22 S n xơ tam giác 23 Dây ch ng gan c tay quay 24 Xương nguy t 25 Gân cơ d ng ngón cái dài 26 Nhánh lưng TK tr 27 ĐM - TM quay 28 Gân cơ g p các ngón sâu 29 Cơ g p ngón cái dài 30 Cơ g p c tay tr 31 Gân cơ g p c tay quay 32 ĐM, TM, TK tr 33 TK gi a 34 Gân cơ g p các ngón nông 35 Cơ gan tay dài 36 M c gi gân g p M t ph ng ngang, cánh tay 41 1 3 5 7 9 11 13 15 19 17 23 21 27 29 31 33 2 4 6 8 10 12 14 16 30 24 22 26 32 34 2825 20 35 7 18 36 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 49. 49. 42 Chi Trên Mu tay Gan tay TrQuay Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 50. 50. 1 M c gi gân du i 2 TM dư i da 3 Gân cơ du i ngón tr 4 Gân cơ du i các ngón 5 Gân cơ du i c tay quay ng n 6 Gân cơ du i ngón út 7 Bao kh p 8 Gân cơ du i c tay tr 9 Gân cơ du i ngón cái dài 10 Xương tháp 11 Gân cơ du i c tay quay dài 12 TM n n 13 Xương c 14 Xương nguy t 15 TK bì c ng tay sau (TK quay) 16 Dây ch ng gan c tay tr 17 TM đ u 18 Dây ch ng gian c tay - gan tay 19 Xương thuy n 20 Gân cơ g p các ngón sâu 21 Nhánh nông TK quay 22 Gân cơ g p các ngón nông 23 Gân cơ du i ngón cái ng n 24 Xương đ u 25 Gân cơ d ng ngón cái dài 26 Cơ g p c tay tr (gân k t h p) 27 ĐM - TM quay 28 ĐM, TM, TK tr 29 Dây ch ng c tay quay tr 30 M c gi gân g p 31 Nhánh gan tay nông c a ĐM - TM quay 32 TK gi a 33 Gân cơ g p c tay quay 34 Cơ gan tay dài 35 Cơ g p ngón tay dài M t ph ng ngang, cánh tay 43 1 3 5 7 9 11 13 15 19 17 23 21 27 29 31 33 2 4 6 8 10 12 14 16 24 20 18 22 28 30 2625 7 32 3435 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 51. 51. 44 Chi Trên Mu tay Gan tay TrQuay Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 52. 52. 1 Gân cơ du i các ngón 2 TM dư i da 3 Gân cơ du i ngón tr 4 Bao kh p 5 Gân cơ du i c tay quay ng n 6 Gân cơ du i ngón út 7 Dây ch ng lưng gian c tay 8 Gân cơ du i c tay tr 9 Xương c 10 Xương tháp 11 Gân cơ du i ngón cái dài 12 TM n n 13 Gân cơ du i c tay quay dài 14 Dây ch ng gan c tay tr 15 Xương thuy n 16 Xương nguy t 17 TM đ u 18 Gân cơ g p các ngón sâu 19 Nhánh nông TK quay 20 Xương đ u 21 Gân cơ du i ngón cái ng n 22 Gân cơ g p các ngón nông 23 ĐM - TM quay 24 Cơ d ng ngón út 25 Gân cơ d ng ngón cái dài 26 Cơ g p c tay tr 27 Dây ch ng gan c tay quay 28 TK tr 29 Cơ g p ngón cái dài 30 ĐM - TM tr 31 Nhánh gan tay nông c a ĐM - TM quay 32 TK gi a 33 Gân cơ g p c tay quay 34 M c gi gân g p 35 Cơ gan tay dài M t ph ng ngang, cánh tay 45 1 3 5 7 9 11 13 15 19 17 23 4 27 29 31 33 2 4 6 8 10 12 14 16 24 20 18 22 28 30 26 25 21 32 34 35 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 53. 53. 46 Chi Trên Mu tay Gan tay TrQuay Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 54. 54. 1 Gân cơ du i các ngón 2 Xương c 3 Gân cơ du i ngón tr 4 Xương móc 5 Gân cơ du i c tay quay ng n 6 Gân cơ du i ngón út 7 Dây ch ng lưng gian c tay 8 Gân cơ du i c tay tr 9 Bao kh p 10 TM n n 11 Gân cơ du i c tay quay dài 12 Xương tháp 13 Gân cơ du i ngón cái dài 14 Dây ch ng gian c tay - gan tay 15 Xương thê 16 Dây ch ng đ u - bàn tay 17 TM đ u 18 Dây ch ng móc - đ u 19 Nhánh nông TK quay 20 Gân cơ g p các ngón sâu 21 ĐM - TM quay 22 Xương đ u 23 Gân cơ g p ngón cái ng n 24 Gân cơ g p các ngón nông 25 Xương thuy n 26 Gân cơ g p c tay tr 27 Xương thang 28 Cơ d ng ngón út 29 Gân cơ d ng ngón cái dài 30 TK tr 31 Gân cơ g p ngón cái dài 32 ĐM - TM tr 33 Gân cơ g p c tay quay 34 Gân cơ gan tay ng n 35 Cơ đ i ngón cái 36 Gân cơ gan tay dài 37 M c gi gân g p 38 TK gi a 39 Cơ d ng ngón cái ng n M t ph ng ngang, cánh tay 47 1 3 5 7 9 11 15 13 19 17 25 21 29 31 33 35 2 4 6 8 10 12 14 16 24 20 18 22 28 30 26 27 23 32 34 37 39 36 38 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 55. 55. 48 Chi Trên Mu tay Gan tay TrQuay Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 56. 56. 1 Kh p gian c tay (c - móc) 2 Gân cơ du i các ngón 3 Gân cơ du i ngón tr 4 Gân cơ du i ngón út 5 Gân cơ du i c tay quay ng n 6 Xương móc 7 Xương c 8 Gân cơ du i c tay tr 9 Gân cơ du i c tay quay dài 10 N n xương bàn tay V 11 Xương thê 12 Dây ch ng đ u - bàn tay 13 Gân cơ du i ngón cái dài 14 Gân cơ g p các ngón sâu 15 TM đ u 16 Cơ d ng ngón út 17 ĐM - TM quay 18 Móc xương móc 19 Nhánh nông TK quay 20 Nhánh sâu TK tr 21 Dây ch ng gian c tay - gan tay 22 Cơ g p ngón út 23 Xương thang 24 Gân cơ g p các ngón nông 25 Gân cơ du i ngón cái ng n 26 TK tr 27 Gân cơ g p c tay quay 28 Cơ gan tay ng n 29 Cơ g p ngón cái dài 30 ĐM - TM tr 31 Gân cơ d ng ngón cái dài 32 M c gi gân g p 33 Cơ đ i ngón cái 34 TK gi a 35 Cơ d ng ngón cái ng n 36 Cân gan tay M t ph ng ngang, cánh tay 49 1 3 5 7 9 11 15 13 19 17 25 21 29 31 33 35 2 4 6 8 10 12 14 16 24 20 18 22 28 30 26 27 23 32 34 36 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 57. 57. 50 Chi Trên Mu tay Gan tay TrQuay Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 58. 58. 1 Gân cơ du i ngón tr 2 Gân cơ du i các ngón 3 Dây ch ng đ t bàn tay - mu tay 4 N n xương bàn tay IV 5 N n xương bàn tay III 6 Gân cơ du i ngón út 7 N n xương bàn tay II 8 Dây ch ng gian c tay - gan tay 9 ĐM - TM quay 10 N n xương bàn tay V 11 TM đ u 12 Gân cơ g p các ngón sâu 13 Gân cơ du i ngón cái dài 14 Cơ đ i ngón út 15 Bao kh p 16 Cơ d ng ngón út 17 Cơ khép ngón cái (đ u chéo) 18 Móc xương móc 19 Gân cơ du i ngón cái ng n 20 ĐM, TM, TK tr (nhánh sâu) 21 N n xương bàn tay I 22 Cơ g p ngón út 23 Gân cơ g p ngón cái dài 24 Cơ gan tay ng n 25 TK gi a 26 TK tr 27 Cơ đ i ngón cái 28 ĐM - TM tr 29 Cơ d ng ngón cái ng n 30 Gân cơ g p các ngón nông 31 Cân gan tay 32 M c gi gân g p M t ph ng ngang, cánh tay 51 1 3 5 7 9 11 15 13 19 17 25 21 29 31 2 4 6 8 10 12 14 16 24 20 18 22 28 30 26 27 23 32 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 59. 59. 52 Chi Trên Mu tay Gan tay TrQuay Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 60. 60. 1 Cơ gian c t mu tay 2 Gân cơ du i các ngón 3 Gân cơ du i ngón tr 4 N n xương bàn tay IV 5 N n xương bàn tay II và III 6 Gân cơ du i ngón út 7 Cơ gian c t mu tay I 8 Xương bàn tay V 9 TM đ u 10 Cơ gian c t gan tay 11 Cung gan tay sâu (t ĐM quay) 12 Cung gan tay sâu (t ĐM tr ) 13 Gân cơ du i ngón cái dài 14 Cơ d ng ngón út 15 Cơ khép ngón cái (đ u chéo) 16 Nhánh sâu TK tr 17 Dây ch ng gian c tay - gan tay 18 Cơ g p ngón út 19 Gân cơ du i ngón cái ng n 20 Gân cơ g p các ngón sâu 21 Ch m xương bàn tay I 22 Cơ đ i ngón út 23 TK và ĐM mu tay c a ngón cái 24 Gân cơ g p các ngón nông 25 Cơ đ i ngón cái 26 Cơ gan tay ng n 27 Cơ g p ngón cái ng n (đ u sâu) 28 TK tr 29 Gân cơ g p ngón cái dài 30 ĐM - TM tr 31 TK gi a 32 M c gi gân g p 33 Cơ d ng ngón cái ng n 34 Cân gan tay 35 Cơ g p ngón cái ng n (đ u nông) M t ph ng ngang, cánh tay 53 1 3 5 7 9 13 11 17 15 23 19 27 29 31 33 2 4 6 8 10 12 14 16 24 20 18 22 28 30 26 25 21 32 3435 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 61. 61. 54 Chi Trên Mu tay Gan tay TrQuay Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 62. 62. 1 Gân cơ du i ngón tr 2 Gân cơ du i các ngón 3 Cơ gian c t mu tay 4 Gân cơ du i ngón út 5 Cung gan tay sâu 6 Thân xương bàn tay II-V 7 Cơ khép ngón cái (đ u chéo) 8 Cơ gian c t gan tay 9 ĐM ngón cái chính và TK gan ngón tay (ngón cái) 10 Gân cơ g p các ngón sâu 11 Gân cơ du i ngón cái dài 12 Cơ đ i ngón út 13 TM đ u (ngón cái) 14 Cơ g p ngón út ng n 15 Gân cơ du i ngón cái ng n 16 Gân cơ g p các ngón nông 17 Thân xương bàn tay I 18 Cơ khép ngón út 19 ĐM, TK mu ngón cái 20 Cơ gan tay ng n 21 Cơ g p ngón cái ng n (đ u dài) 22 ĐM, TM, TK tr 23 Cơ g p ngón cái ng n (đ u nông) 24 Cân gan tay 25 Cơ g p ngón cái ng n (đ u nông) 26 TK gi a 27 Cơ đ i ngón cái 28 Cơ d ng ngón cái ng n M t ph ng ngang, cánh tay 55 1 3 5 7 9 11 13 15 19 21 23 25 27 28 2 4 6 8 5 12 14 16 18 20 24 22 26 17 10 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 63. 63. 56 Chi Trên Mu tay Gan tay TrQuay Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 64. 64. 1 Gân cơ du i các ngón 2 Thân xương bàn tay II-IV 3 Cung gan tay sâu 4 Cơ gian c t mu tay 5 Cơ giun 6 Gân cơ du i ngón út 7 Cơ khép ngón cái (đ u ngang) 8 Cơ gian c t gan tay 9 ĐM, TK mu ngón cái 10 Ch m xương bàn tay V 11 Dây ch ng bên 12 Gân cơ đ i ngón út 13 Gân cơ du i ngón cái ng n 14 Cơ du i ngón út ng n 15 Gân cơ du i ngón cái ng n 16 Nhánh nông TK tr 17 Ch m xương bàn tay I 18 Cơ d ng ngón út 19 Xương v ng 20 Gân cơ g p các ngón sâu 21 Cơ đ i ngón cái (+ gân k t h p) 22 Gân cơ g p các ngón nông 23 Cơ d ng ngón cái ng n 24 TK gan ngón chung c a TK gi a 25 Cơ g p ngón cái ng n (đ u nông) 26 Cơ khép ngón cái (đ u chéo) 27 Gân cơ g p ngón cái dài 28 Cơ g p ngón cái ng n (đ u sâu) M t ph ng ngang, cánh tay 57 1 3 5 7 9 11 13 15 19 21 23 27 25 2 4 6 8 10 14 16 18 20 22 26 24 28 17 12 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 65. 65. 58 Chi Trên Mu tay Gan tay TrQuay Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 66. 66. 1 Gân cơ du i các ngón 2 Thân xương bàn tay II-IV 3 ĐM, TK mu ngón tay 4 Gân cơ du i ngón út 5 Cơ gian c t mu tay 6 Tr gân cơ du i 7 Dây ch ng đ t bàn ngang sâu 8 Cơ gian c t gan tay 9 Cân cơ du i ngón cái 10 Dây ch ng bên 11 Cơ khép ngón cái (gân k t h p) 12 Ch m xương bàn tay V 13 Đ t g n ngón tay 14 Cơ giun 15 Cơ g p ngón cái ng n và cơ d ng ngón cái ng n (gân k t h p) 16 Cơ d ng ngón út 17 ĐM, TK mu ngón cái 18 Cơ g p ngón út ng n 19 Gân cơ g p ngón cái dài 20 Dây ch ng gan tay 21 ĐM, TK gan ngón cái 22 Gân cơ g p các ngón nông 23 ĐM, TK gan ngón tay 24 Gân cơ g p các ngón sâu 25 Bó d c cân gan tay M t ph ng ngang, cánh tay 59 5 7 9 13 21 2 4 6 8 10 1622 182024 11 12 25 14 1 3 23191715 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 67. 67. 60 Chi Trên Mu tay Gan tay TrQuay Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 68. 68. 1 Gân cơ du i các ngón 2 TM lưng ngón tay 3 Sagittal ligament 4 Dây ch ng bên 5 ĐM, TK lưng ngón tay 6 Gân cơ du i ngón út 7 Gân cơ du i ngón tr 8 Tr cân cơ du i (“cân mu tay”) 9 Thân xương bàn tay 10 Gân cơ gian c t 11 Cơ gian c t 12 N n đ t g n ngón V 13 Dây ch ng gan tay 14 Gân cơ g p các ngón sâu 15 Cân cơ du i ngón cái 16 Gân cơ g p các ngón nông 17 Đ t g n ngón I 18 ĐM, TK gan ngón tay 19 Gân cơ g p ngón cái dài 20 Dây ch ng vòng 21 Cơ giun M t ph ng ngang, cánh tay 61 9 13 11 21 17 19 8 10 6 18 15 12 7 15 2 20 16 8 4 14 3 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 69. 69. 62 Chi Trên Trên Dư i BênGi a Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 70. 70. 1 Cơ thang 2 Xương đòn 3 ĐM - TM trên vai 4 Dây ch ng qu cùng vai 5 Cơ trên gai 6 Dây ch ng qu cánh tay 7 Dây ch ng qu đòn 8 M m qu 9 B trên xương vai 10 Đ u xương cánh tay 11 Cơ răng trư c 12 Bao kh p 13 Cơ dư i vai 14 ĐM, TM mũ cánh tay trư c 15 Ph i 16 Cơ Del-ta 17 Cơ gian sư n 18 Cơ qu cánh tay 19 Xương sư n 20 TK quay 21 TK ng c lưng 22 TK gi a 23 ĐM - TM trên vai 24 ĐM - TM cánh tay 25 Cơ lưng r ng Vai, m t ph ng đ ng ngang 63 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 20 24 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 71. 71. 64 Chi Trên Trên Dư i BênGi a Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 72. 72. 1 Cơ thang 2 Xương đòn 3 Túi ho t d ch dư i m m cùng vai 4 Kh p và dây ch ng cùng vai đòn 5 Cơ trên gai 6 M m cùng vai 7 Xương vai 8 Dây ch ng qu cùng vai 9 ĐM - TM trên vai 10 Dây ch ng qu cánh tay 11 ch o 12 Đ u dài + gân cơ nh đ u 13 Kh p cháo cánh tay 14 Cơ trên gai (gân k t h p) 15 Cơ dư i vai 16 C l n 17 S n vi n ch o dư i 18 S n vi n ch o trên 19 TK nách 20 Đ u xương cánh tay 21 ĐM, TM, TK dư i vai 22 Dây ch ng cháo cánh tay 23 Cơ gian sư n 24 ĐM - TM mũ cánh tay sau 25 Cơ răng trư c 26 Cơ tròn l n 27 ĐM - TM nách 28 Cơ Del-ta 29 Cơ lưng r ng 30 Cơ qu cánh tay 31 Xương sư n 32 TK quay 33 Ph i 34 TK gi a 35 TK tr 36 Đ u dài cơ nh đ u Vai, m t ph ng đ ng ngang 65 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 27 29 31 33 26 28 30 32 34 35 36 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 73. 73. 66 Chi Trên Trên Dư i BênGi a Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 74. 74. 1 Xương đòn 2 Dây ch ng và kh p cùng vai đòn 3 Cơ thang 4 M m cùng vai 5 Cơ dư i gai 6 Gân và đ u dài cơ nh đ u 7 Xương vai 8 S n vi n ch o trên 9 ĐM, TM, TK trên vai 10 C l n 11 ch o 12 Đ u xương cánh tay 13 Cơ dư i vai 14 Kh p ch o cánh tay 15 S n vi n ch o dư i 16 Ngách nách 17 Cơ gian sư n 18 ĐM - TM mũ cánh tay sau TK nách 19 Cơ răng trư c 20 Cơ Del-ta 21 ĐM - TM dư i vai 22 Thân xương cánh tay 23 Cơ tròn l n 24 Cơ qu cánh tay 25 Xương sư n 26 Đ u dài cơ nh đ u 27 Cơ lưng r ng 28 TK tr , gi a, quay 29 ĐM - TM cánh tay Vai, m t ph ng đ ng ngang 67 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 20 24 27 29 26 28 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 75. 75. 68 Chi Trên Trên Dư i BênGi a Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 76. 76. 1 Cơ thang 2 M m cùng vai 3 Nhánh m m cùng vai c a ĐM - TM trên vai 4 Túi ho t d ch dư i m m cùng vai 5 Cơ trên gai 6 C bé 7 ĐM, TM, TK trên vai 8 S n vi n ch o trên 9 Xương vai 10 Đ u xương vai 11 ĐM - TM mũ vai 12 Kh p ch o cánh tay 13 Cơ dư i gai 14 ch o 15 C xương vai 16 S n vi n ch o dư i 17 Cơ tam đ u (đ u dài, gân k t h p) 18 ĐM - TM mũ cánh tay sau TK nách (nhánh cho cơ) 19 Cơ tròn bé 20 Ngách nách 21 ĐM - TM dư i vai 22 ĐM - TM mũ cánh tay sau TK nách 23 Cơ tròn l n 24 Thân xương cánh tay 25 Đ u dài cơ tam đ u 26 Đ u ngoài cơ tam đ u 27 Cơ lưng r ng 28 Cơ Del-ta Vai, m t ph ng đ ng ngang 69 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 2 4 6 10 8 12 14 16 18 22 20 24 27 26 28 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 77. 77. 70 Chi Trên Trên Dư i BênGi a Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 78. 78. 1 Cơ thang 2 M m cùng vai 3 Nhánh cùng vai c a ĐM, TM, TK dư i vai 4 Cơ trên gai 5 Gai vai 6 Đ u xương cánh tay 7 ĐM, TM, TK vai 8 Kh p ch o cánh tay 9 Cơ dư i gai 10 ch o 11 ĐM - TM mũ vai 12 Bao kh p 13 Cơ tròn bé 14 ĐM - TM mũ cánh tay sau TK nách (nhánh cho cơ) 15 ĐM - TM dư i vai 16 ĐM - TM mũ cánh tay sau TK nách 17 Đ u dài cơ tam đ u 18 Cơ Del-ta 19 Cơ tròn l n 20 Thân xương cánh tay 21 Xương vai 22 Đ u ngoài cơ tam đ u 23 Cơ lưng r ng Vai, m t ph ng đ ng ngang 71 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 2 4 6 8 10 12 14 16 18 22 20 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 79. 79. 72 Chi Trên Trên Dư i BênGi a Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 80. 80. 1 Cơ thang 2 M m cùng vai 3 Gai vai 4 Cơ trên gai 5 Bao kh p 6 C bé 7 Cơ dư i gai 8 Đ u xương cánh tay 9 Đ u dài cơ tam đ u 10 Cơ tròn bé 11 ĐM - TM dư i vai 12 ĐM - TM mũ cánh tay sau TK nách 13 Xương vai 14 Cơ Del-ta 15 Cơ tròn l n 16 Thân xương cánh tay 17 Cơ lưng r ng 18 Đ u ngoài cơ tam đ u Vai, m t ph ng đ ng ngang 73 1 3 5 7 9 11 13 15 17 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 81. 81. 74 Chi Trên Trên Dư i SauTrư c Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 82. 82. 1 Ph n cùng vai cơ Del-ta 2 Gân cơ trên gai 3 Dây ch ng ch o cánh tay trên 4 Gân cơ dư i gai 5 Rãnh gian c (bao cơ nh đ u) 6 C l n 7 Dây ch ng ch o cánh tay gi a 8 Gân và đ u dài cơ nh đ u 9 C bé 10 Mào c l n 11 ĐM - TM mũ cánh tay trư c 12 ĐM - TM mũ cánh tay sau 13 TM đ u 14 Thân xương cánh tay 15 Đ u dài cơ nh đ u Vai, m t ph ng đ ng d c 75 1 3 5 7 9 11 13 15 2 4 6 8 10 12 14 1 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 83. 83. 76 Chi Trên Trên Dư i SauTrư c Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 84. 84. 1 Gân và đ u dài cơ nh đ u 2 Ph n cùng vai cơ Del-ta 3 Dây ch ng ch o cánh tay trên 4 Gân cơ trên gai 5 Dây ch ng ch o cánh tay gi a 6 Gân cơ dư i gai 7 Bao kh p 8 Đ u xương cánh tay 9 TM đ u 10 ĐM - TM mũ cánh tay sau 11 ĐM - TM mũ cánh tay trư c 12 Thân xương cánh tay 13 Cơ ng c l n 14 Đ u trong cơ tam đ u 15 Đ u dài cơ nh đ u Vai, m t ph ng đ ng d c 77 1 3 5 7 9 11 2 15 2 4 6 8 10 12 14 13 2 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 85. 85. 78 Chi Trên Trên Dư i SauTrư c Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 86. 86. 1 Dây ch ng ngang cánh tay 2 M m cùng vai 3 Gân và đ u dài cơ nh đ u 4 Túi ho t d ch dư i cơ Del-ta 5 Dây ch ng ch o cánh tay trên 6 Gân cơ trên gai 7 Cơ dư i vai 8 Gân cơ dư i gai 9 TM đ u 10 Đ u xương cánh tay 11 Dây ch ng ch o cánh tay gi a 12 Cơ tròn bé (+ gân k t h p) 13 Dây ch ng ch o cánh tay dư i 14 Ph n cùng vai cơ Del-ta 15 ĐM - TM mũ cánh tay trư c 16 ĐM - TM mũ cánh tay sau 17 Cơ ng c l n 18 Cơ lưng r ng 19 Cơ tròn l n 20 Thân xương cánh tay 21 Đ u dài cơ nh đ u 22 Đ u trong cơ tam đ u 23 Cơ qu cánh tay Vai, m t ph ng đ ng d c 79 1 3 5 7 9 11 15 17 2 4 6 8 10 14 22 13 12 19 21 23 16 18 20 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 87. 87. 80 Chi Trên Trên Dư i SauTrư c Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 88. 88. 1 Dây ch ng qu cùng vai 2 M m cùng vai 3 Túi ho t d ch dư i m m cùng vai 4 Gân + cơ trên gai 5 Dây ch ng qu cánh tay 6 Gân + đ u dài cơ nh đ u 7 Dây ch ng ngang cánh tay 8 Gân + cơ dư i gai 9 Dây ch ng ch o cánh tay trên 10 Đ u xương cánh tay 11 TM đ u 12 Cơ tròn bé 13 Ph n cùng vai cơ Del-ta 14 Dây ch ng ch o cánh tay dư i 15 Dây ch ng ch o cánh tay gi a 16 Gân cơ tròn l n 17 Cơ dư i vai 18 ĐM - TM mũ cánh tay sau + nhánh cơ 19 Ph n đòn cơ Del-ta 20 TK nách 21 Cơ ng c l n 22 Cơ tròn l n 23 ĐM - TM mũ cánh tay trư c 24 Cơ lưng r ng 25 Cơ ng c bé 26 Đ u dài cơ nh đ u 27 Gân + đ u ng n cơ nh đ u 28 TM n n 29 Đ u dài cơ nh đ u 30 Cơ qu cánh tay Vai, m t ph ng đ ng d c 81 1 3 5 7 11 13 17 19 2 4 6 8 10 14 28 15 11 23 25 29 16 18 20 9 21 27 12 22 24 26 30 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 89. 89. 82 Chi Trên Trên Dư i SauTrư c Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 90. 90. 1 Kh p cùng vai đòn 2 Xương đòn 3 Dây ch ng qu cùng vai 4 Dây ch ng cùng vai đòn 5 Ph n đòn cơ Del-ta 6 M m cùng vai 7 Dây ch ng qu cánh tay 8 Nhánh cùng vai - ĐM ng c cùng vai 9 M m qu 10 Gân + cơ trên gai 11 TM đ u 12 Gân + đ u dài cơ nh đ u 13 Nhánh del-ta - ĐM ng c cùng vai 14 Gân + cơ dư i gai 15 Cơ dư i vai 16 Kh p và bao kh p ch o cánh tay 17 Cơ qu cánh tay 18 Ph n cùng vai cơ Del-ta 19 Cơ ng c l n 20 Cơ tròn l n 21 TK cơ bì 22 C dư i ch o 23 ĐM cánh tay 24 ĐM - TM mũ cánh tay sau 25 Đ u ng n cơ nh đ u 26 ĐM - TM mũ cánh tay sau (nhánh cơ) 27 TK nách 28 Gân + đ u dài cơ tam đ u 29 TK quay 30 Ph n gai vai cơ Del-ta 31 TK tr 32 Cơ tròn l n 33 Cơ ng c bé 34 Cơ lưng r ng 35 TK gi a 36 TM cánh tay Vai, m t ph ng đ ng d c 83 1 3 5 7 11 13 17 19 2 4 6 8 10 16 30 15 12 23 25 29 18 20 22 9 21 27 14 24 26 28 3231 33 35 36 34 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 91. 91. 84 Chi Trên G n Xa Quay Bên Tr Gi a Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 92. 92. 1 Cơ cánh tay 2 TK quay 3 Ròng r c 4 Cơ cánh tay quay 5 Cơ s p tròn 6 Ch m con 7 Gân cơ cánh tay 8 Dây ch ng vòng và dây ch ng bên quay c a kh p c tay 9 Gân cơ nh đ u 10 Đ u xương quay 11 TK gi a 12 Nhánh sâu TK quay 13 Cơ g p c tay quay 14 Cơ du i c tay quay dài/ng n 15 Cơ gan tay dài 16 Cơ ng a 17 Cơ g p c tay tr 18 ĐM - TM gian c t 19 Cơ g p các ngón sâu 20 Thân xương quay Khu u tay, m t ph ng đ ng ngang 85 1 3 5 7 11 13 17 19 2 4 6 8 10 16 15 12 18 20 9 14 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 93. 93. 86 Chi Trên G n Xa Quay Bên Tr Gi a Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 94. 94. 1 Cơ tam đ u 2 Cơ cánh tay quay 3 Cơ cánh tay 4 Thân xương cánh tay 5 H v t 6 Cơ du i c tay quay dài 7 M m trên l i c u trong 8 M m trên l i c u ngoài 9 Cơ s p tròn 10 Gân du i chung 11 Dây ch ng bên tr 12 Dây ch ng bên quay 13 Ròng r c 14 Ch m con 15 Kh p cánh tay tr 16 Kh p cánh tay quay 17 M m v t - xương tr 18 Đ u xương quay 19 Cơ g p c tay quay 20 Cơ ng a 21 Gân cơ nh đ u 22 L i c xương quay 23 Cơ gan tay dài 24 Cơ du i các ngón 25 Cơ g p các ngón nông 26 Đ u xương quay 27 Cơ g p các ngón sâu Khu u tay, m t ph ng đ ng ngang 87 1 3 5 7 11 13 17 3 2 4 6 8 10 1615 12 18 20 9 14 21 23 27 25 19 22 24 26 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 95. 95. 88 Chi Trên G n Xa Quay Bên Tr Gi a Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 96. 96. 1 Cơ tam đ u 2 Cơ cánh tay quay 3 Thân xương cánh tay 4 Cơ cánh tay 5 H m m khu u (phía sau mô m ) 6 Cơ du i c tay quay dài 7 M m trên l i c u trong 8 M m khu u 9 Gân g p chung 10 M m trên l i c u ngoài 11 Ròng r c 12 Dây ch ng vòng 13 M m v t - xương tr 14 Nhánh sâu TK quay 15 Gân cơ cánh tay 16 Đ u xương quay 17 TK tr 18 Gân du i chung 19 Cơ g p c tay tr 20 Cơ ng a 21 Cơ g p các ngón nông 22 ĐM - TM gian c t chung 23 Cơ g p các ngón sâu 24 Cơ du i các ngón Khu u tay, m t ph ng đ ng ngang 89 1 3 5 7 11 13 17 2 4 6 8 10 16 15 12 18 20 9 14 21 23 19 22 24 1 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 97. 97. 90 Chi Trên G n Xa Trư cSau Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 98. 98. 1 Cơ tam đ u 2 Cơ nh đ u 3 TK tr 4 ĐM, TK cánh tay 5 Cơ cánh tay 6 TK gi a 7 Dây ch ng bên tr , bó sau(+ bao kh p sau c a kh p khu u) 8 Ròng r c 9 Kh p cánh tay tr 10 TM tr gi a 11 M m khu u 12 Cơ s p tròn 13 ĐM qu t ngư c tr 14 Cơ g p các ngón nông 15 Cơ g p các ngón sâu 16 Cơ g p c tay quay Khu u tay, m t ph ng đ ng d c 91 1 3 5 7 11 13 2 4 6 8 10 16 15 12 9 14 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 99. 99. 92 Chi Trên G n Xa Trư cSau Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 100. 100. 1 Cơ tam đ u 2 Cơ nh đ u 3 Xương cánh tay 4 Cơ cánh tay 5 Mô m phía sau c a khu u 6 Mô m phía trư c và h v t 7 H m m khu u 8 Ròng r c 9 Túi ho t d ch m m khu u 10 Gân cơ nh đ u 11 M m khu u 12 Cơ s p tròn (đ u tr ) 13 Khuy t ròng r c 14 Cơ cánh tay quay 15 M m v t 16 ĐM - TM quay 17 ĐM - TM tr 18 Cơ s p tròn 19 Cơ g p các ngón sâu 20 TK quay 21 Cơ g p các ngón nông 22 TK gi a Khu u tay, m t ph ng đ ng d c 93 1 3 5 7 11 13 2 4 6 8 10 16 15 12 9 14 17 19 21 22 18 20 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 101. 101. 94 Chi Trên G n Xa Trư cSau Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 102. 102. 1 Cơ tam đ u 2 Cơ nh đ u 3 Thân xương cánh tay 4 Cơ cánh tay 5 H m m khu u 6 TM đ u 7 M m khu u 8 Ch m con 9 Túi ho t d ch m m khu u 10 TK quay 11 Khuy t ròng r c 12 Kh p cánh tay quay 13 M m v t 14 ĐM cánh tay sâu 15 Đ u xương quay 16 C xương quay 17 Kh p quay tr g n 18 Nhánh nông TK quay 19 Gân cơ nh đ u 20 Cơ ng a 21 ĐM - TM gian c t 22 Cơ g p các ngón nông 23 L i c xương quay 24 Cơ cánh tay quay 25 Cơ g p các ngón sâu 26 Thân xương quay 27 Cơ s p tròn (đ u tr ) Khu u tay, m t ph ng đ ng d c 95 1 3 5 7 11 13 2 4 6 8 10 16 15 12 9 14 17 19 21 22 18 20 23 25 27 26 24 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 103. 103. 96 Chi Trên G n Xa Trư cSau Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 104. 104. 1 Cơ tam đ u 2 Cơ nh đ u 3 Thân xương cánh tay 4 Cơ cánh tay 5 Bao kh p 6 TK quay 7 Kh p cánh tay quay 8 Ch m con 9 Đ u xương quay 10 Dây ch ng vòng 11 Dây ch ng bên quay 12 TM đ u 13 Cơ khu u 14 Cơ ng a 15 ĐM - TM gian c t 16 Cơ cánh tay quay 17 Thân xương tr 18 Nhánh sâu TK quay 19 Cơ du i c tay tr 20 Cơ du i c tay quay dài 21 Cơ s p tròn (đ u tr ) 22 Cơ g p các ngón nông (đ u quay) 23 Thân xương quay Khu u tay, m t ph ng đ ng d c 97 1 3 5 7 11 13 2 4 6 8 10 16 15 12 9 14 17 19 21 22 18 20 23 5 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 105. 105. 98 Chi Trên Xa G n Quay Tr Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 106. 106. 1 TK gan ngón riêng (TK gi a) 2 ĐM gan ngón riêng 3 Đ u ngang cơ khép ngón cái 4 TK gan ngón riêng (TK tr ) 5 N n đ t g n xương ngón I 6 Cơ đ i ngón út 7 Ch m xương bàn I 8 Cơ g p ngón út 9 Đ u sâu cơ g p ngón cái ng n 10 Cơ d ng ngón út 11 Cơ d ng ngón cái 12 Móc xương móc 13 Cơ đ i ngón cái 14 Nhánh sâu TK tr 15 Gân cơ g p ngón cái dài 16 Dây ch ng đ u móc 17 N n xương bàn I 18 Xương đ u 19 Xương thang 20 Dây ch ng gan c tay quay 21 Gân cơ d ng ngón cái dài 22 Gân cơ g p các ngón sâu 23 Xương thuy n 24 Cơ g p c tay tr 25 Nhánh gan tay nông - ĐM quay 26 Gân cơ cánh tay quay Bàn tay, m t ph ng đ ng ngang 99 1 3 5 7 11 13 2 4 6 8 10 16 15 12 9 14 17 19 21 22 18 20 23 25 26 24 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 107. 107. 100 Chi Trên Xa G n Quay Tr 1 Đ t xa ngón I 2 ĐM, TK gan ngón riêng 3 Ch m đ t g n ngón I 4 Cơ giun Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 108. 108. Bàn tay, m t ph ng đ ng ngang 101 1 3 5 7 11 13 2 4 6 8 10 16 15 12 9 1417 19 21 22 18 2023 25 27 24 29 31 33 35 36 26 32 28 30 34 5 Gân cơ g p ngón cái dài 6 N n đ t g n ngón V 7 Đ u ngang cơ khép ngón cái 8 Ch m xương bàn V 9 N n đ t g n ngón I 10 Gân cơ g p các ngón sâu 11 Xương v ng 12 Cơ đ i ngón út 13 Kh p bàn - ngón I 14 Cơ g p ngón út 15 Bao kh p 16 Cơ d ng ngón út 17 Đ u chéo cơ khép ngón cái 18 Móc xương móc 19 Cơ gian c t 20 Dây ch ng đ u móc 21 Cơ g p ngón cái ng n 22 Dây ch ng c tay quay 23 Cơ đ i ngón cái 24 Xương đ u 25 Xương bàn I 26 Dây ch ng bên tr - kh p c tay 27 Kh p c tay - bàn tay I 28 Xương nguy t 29 Xương thang 30 Dây ch ng gan c tay tr 31 Xương thuy n 32 Xương quay 33 Cơ du i ngón cái ng n 34 Cơ s p vuông 35 Dây ch ng gan c tay quay 36 ĐM quay Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 109. 109. 102 Chi Trên Xa G n Quay Tr 1 Đ t xa ngón 2 2 Kh p đ t gi a - xa ngón tay 3 N n đ t gi a 4 ĐM, TK gan ngón riêng 5 Ch m đ t g n ngón tay 6 Gân cơ g p các ngón 7 Đ t xa ngón 1 8 Kh p đ t g n - gi a ngón tay 9 Ch m xương bàn II Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 110. 110. 10 Dây ch ng bên 11 Kh p gi a các đ t ngón I 12 Kh p bàn - ngón tay 13 Gân cơ du i ngón cái dài 14 Cơ gian c t 15 Đ t g n ngón I 16 Đ u ngang cơ khép ngón cái 17 Xương v ng 18 Cơ d ng ngón út 19 Đ u chéo cơ khép ngón cái 20 Cung gan tay sâu và cung gan - c tay 21 Ch m xương bàn I 22 N n xương bàn tay 23 Cơ g p ngón cái ng n 24 Kh p c tay - bàn tay 25 Xương thang 26 Xương móc 27 Xương thê 28 Xương c 29 ĐM quay 30 Dây ch ng bên tr - kh p c tay 31 Xương thuy n 32 Xương tháp 33 Xương nguy t 34 M m trâm tr 35 Dây ch ng gian c t (thuy n - nguy t) 36 Ph c h p tam giác s n xơ 37 Kh p c tay 38 Xương tr 39 Gân cơ cánh tay quay 40 Cơ s p vuông 41 Xương quay Bàn tay, m t ph ng đ ng d c 103 1 3 5 7 11 13 2 4 6 12 8 16 15 10 9 17 19 21 22 20 23 25 27 24 29 31 33 35 37 26 32 28 30 34 39 41 38 36 40 12 14 18 6 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 111. 111. 104 Chi Trên Xa G n Quay Tr 1 N n đ t gi a ngón tay 2 ĐM, TK mu ngón tay 3 Dây ch ng bên 4 Kh p đ t g n - gi a ngón tay 5 Ch m đ t g n ngón tay 6 Kh p bàn tay - ngón tay 7 Thân đ t g n ngón tay 8 Cơ gian c t 9 N n đ t g n ngón tay 10 TM mu bàn tay 11 Ch m xương bàn tay Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 112. 112. Bàn tay, m t ph ng đ ng d c 105 1 3 5 7 11 13 2 4 6 8 10 16 15 12 9 14 17 19 21 22 18 20 23 25 27 24 29 31 33 35 37 26 32 28 30 34 39 41 38 36 40 12 Bao kh p 13 Thân xương bàn tay 14 ĐM mu bàn tay 15 ĐM, TK mu ngón cái 16 Gân cơ du i các ngón 17 Ch m xương bàn I 18 Nhánh xuyên ĐM mu bàn tay 19 Gân cơ du i ngón cái dài 20 Kh p c tay - bàn tay 21 Dây ch ng gian c t bàn tay 22 Xương móc 23 Nhánh mu tay - ĐM quay 24 Xương tháp 25 N n xương bàn II 26 Xương nguy t 27 Xương thê 28 Dây ch ng mu c tay quay 29 Dây ch ng gian c t gian c tay 30 Dây ch ng bên tr - kh p c tay 31 Xương c 32 S n kh p xương tr 33 Gân cơ du i c tay quay dài 34 M m trâm tr 35 Dây ch ng bên quay - kh p c tay 36 Gân cơ du i c tay tr 37 Xương thuy n 38 Xương tr 39 Xương quay 40 Màng gian c t 41 Gân cơ cánh tay quay Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 113. 113. 106 Chi Trên Xa G n Gan tayMu tay 1 Đ t xa 2 Kh p đ t gi a - xa ngón tay 3 Bao kh p 4 Ch m đ t gi a 5 N n đ t gi a 6 Dây ch ng bên gan tay 7 Kh p đ t g n - gi a ngón tay 8 Gân cơ g p các ngón 9 Ch m đ t g n 10 Kh p bàn - đ t ngón tay 11 Gân cơ du i các ngón Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 114. 114. 12 Cơ giun 13 N n đ t g n 14 ĐM gan bàn tay 15 Ch m xương bàn tay 16 Gân cơ g p ngón út 17 Dây ch ng bên k t h p v i gân cơ gian c t 18 Cơ đ i ngón út 19 Cơ gian c t mu tay 20 Cơ g p ngón út ng n 21 Cơ gian c t gan tay 22 Cung gan tay sâu 23 N n xương bàn V 24 Cơ d ng ngón út 25 Dây ch ng mu c tay - bàn tay 26 Nhánh sâu TK tr 27 Xương tháp 28 Cơ gan tay ng n 29 Xương nguy t 30 Xương đ u 31 Dây ch ng mu c tay quay 32 Dây ch ng gan c tay tr 33 Ph c h p tam giác s n xơ (+ đĩa s n) 34 ĐM, Tk tr 35 Xương tr 36 Dây ch ng gan tr quay 37 Dây ch ng mu tr quay 38 Gân cơ g p các ngón sâu 39 Cơ du i c tay tr 40 Gân cơ du i các ngón nông 41 Cơ s p vuông Bàn tay, m t ph ng đ ng d c 107 1 3 5 7 11 13 2 4 6 8 10 16 15 12 9 14 17 19 21 22 18 2023 25 27 24 29 31 33 35 37 26 32 28 30 34 39 41 38 36 40 11 12 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 115. 115. 108 Chi Trên Xa G n Gan tayMu tay 1 Đ t xa 2 Ch m đ t gi a 3 Kh p đ t gi a - xa ngón tay 4 Dây ch ng gan tay 5 Bao kh p 6 ĐM gan ngón tay 7 N n đ t gi a 8 Gân cơ g p các ngón 9 Kh p đ t gi a - g n ngón tay Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 116. 116. Bàn tay, m t ph ng đ ng d c 109 1 3 5 7 11 13 2 4 6 8 14 5 10 9 4 15 17 19 22 18 20 21 25 27 24 29 31 33 35 37 26 18 28 30 34 39 41 38 36 40 23 16 12 32 42 10 Thân đ t g n 11 Ch m đ t g n 12 Gân cơ g p các ngón nông 13 N n đ t g n 14 Gân cơ g p các ngón sâu 15 Kh p bàn - ngón tay 16 Đ u ngang cơ khép ngón cái 17 Ch m xương bàn tay 18 Cơ giun 19 Gân cơ du i các ngón 20 Cung gan tay nông 21 TM gan ngón tay 22 Nhánh sâu TK tr 23 Cung gan tay sâu 24 Đ u sâu cơ khép ngón cái 25 N n xương bàn tay 26 Cân gan tay 27 Kh p c tay - bàn tay 28 Dây ch ng gan c tay - bàn tay 29 Dây ch ng mu c tay - bàn tay 30 M c gi gân g p 31 Xương c 32 TK gi a 33 Dây ch ng mu gian c tay 34 Dây ch ng gan gian c tay 35 Kh p gian c tay (thuy n - c ) 36 Xương nguy t 37 Xương thuy n 38 Dây ch ng gan c tay quay 39 Dây ch ng mu c tay quay 40 Kh p c tay 41 Xương quay 42 Cơ s p vuông Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 117. 117. 110 Chi Trên Xa G n Gan tayMu tay 1 Dây ch ng bên (kh p đ t gi a - xa ngón tay) 2 Kh p đ t gi a - g n ngón tay 3 N n đ t gi a 4 Dây ch ng gan tay 5 Ch m đ t g n 6 Gân cơ g p các ngón Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 118. 118. Bàn tay, m t ph ng đ ng d c 111 1 3 5 7 11 7 2 4 6 8 14 13 4 9 12 15 9 17 22 18 20 19 23 25 24 27 29 31 33 35 26 32 28 30 38 37 39 36 40 21 16 10 34 7 Bao kh p 8 Kh p bàn - đ t ngón tay 9 Gân cơ du i các ngón 10 Gân cơ g p các ngón nông 11 N n đ t g n 12 ĐM gan tay chung 13 Ch m xương bàn tay 14 Gân g p các ngón sâu 15 Cơ gian c t 16 Cơ giun 17 Nhánh sâu TK tr 18 Đ u ngang cơ khép ngón cái 19 Cung gan tay sâu 20 Cung gan tay nông 21 N n xương bàn tay 22 Đ u chéo cơ khép ngón cái 23 Kh p c tay - bàn tay 24 Cân gan tay 25 Xương c 26 Cơ d ng ngón cái ng n 27 Dây ch ng mu c tay - bàn tay 28 TK gi a 29 Dây ch ng mu gian c tay 30 M c gi gân g p 31 Xương thuy n 32 Đ u sâu cơ g p ngón cái 33 Dây ch ng mu c tay quay 34 Dây ch ng gan gian c tay 35 Kh p c tay quay 36 Kh p gian c tay (thuy n - c ) 37 Xương quay 38 Cơ g p ngón cái dài 39 Cơ s p vuông 40 Dây ch ng gan c tay quay Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 119. 119. 112 Chi Trên Xa G n Gan tayMu tay 1 TM mu ngón tay 2 ĐM gan ngón chung 3 N n đ t g n 4 Cơ giun 5 Dây ch ng bên (kh p bàn - ngón tay) 6 Đ u ngang cơ khép ngón cái 7 Ch m xương bàn tay 8 Cân gan tay Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 120. 120. 9 Cơ gian c t 10 Gân cơ g p các ngón 11 ĐM mu ngón tay 12 Cung gan tay nông 13 Gân cơ du i các ngón 14 Đ u chéo cơ khép ngón cái 15 Nhánh sâu TK tr 16 TK gan ngón chung (TK gi a) 17 ĐM, TK mu ngón tay 18 Cung gan tay sâu 19 N n xương bàn II 20 Đ u nông cơ g p ngón cái ng n 21 N n xương bàn III 22 Gân cơ g p ngón cái dài 23 Kh p c tay - bàn tay 24 Đ u sâu cơ g p ngón cái ng n 25 Xương thê 26 Cơ đ i ngón cái 27 Cơ du i c tay quay ng n 28 Cơ d ng ngón cái ng n 29 Xương thuy n 30 Móc xương móc 31 Dây ch ng gan c tay quay 32 M c gi gân g p 33 Dây ch ng bên quay - kh p c tay 34 Cơ g p c tay quay 35 Xương quay 36 ĐM quay 37 Cơ s p vuông Bàn tay, m t ph ng đ ng d c 113 1 3 5 1 9 11 2 4 6 8 14 13 4 7 12 15 17 19 22 18 2021 25 27 24 29 31 33 35 37 26 32 28 30 3366 23 16 10 34 9 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 121. 121. Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 122. 122. Mã màu: Chi dư i 115 Đ ng m ch Th n kinh Tĩnh m ch Xương Mô m S n Gân S n chêm, g D ch Cơ may Cơ căng m c đùi Cơ ch u Cơ th t lưng ch u Cơ th t lưng Cơ mông l n, mông nh , nh Cơ th ng b ng Cơ chéo b ng trong và ngoài Cơ hình lê Cơ sinh đôi Cơ vuông đùi Cơ b t trong Cơ bán gân Cơ bán màng Cơ nh đ u đùi Nhóm cơ mác: Cơ mác mác dài Cơ mác ng n Cơ t đ u đùi: Cơ th ng đùi Cơ r ng ngoài, r ng trong, r ng gi a Cơ kheo Cơ khép: Cơ b t ngoài Cơ lư c Cơ khép dài, khép ng n, khép l n Cơ thon Cơ ngón chân út (ngón 5): Cơ d ng ngón út Cơ g p ngón út ng n Cơ đ i chi u ngón út Nhóm cơ g p: Cơ chày sau Cơ g p các ngón chân dài Cơ g p ngón cái dài Cơ ngón chân cái: Cơ g p ngón cái ng n Cơ d ng ngón cái Cơ khép ngón cái Ru t Cơ tam đ u c ng chân: Cơ b ng chân Cơ dép Cơ gan chân Nhóm cơ du i Cơ chày trư c Cơ du i các ngón chân dài Cơ du i ngón cái dài Cơ du i các ngón chân ng n Cơ du i ngón chân cái ng n Cơ vùng c ng chân: Cơ vùng bàn chân Cơ vùng mông và đùi: Cơ gian c t mu và gan chân Cơ g p các ngón chân ng n Cơ vuông gan chân Các cơ giun Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 123. 123. 116 Chi dư i B ng Lưng TrongNgoài Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 124. 124. 1 Dây ch ng b n 2 Cơ chéo b ng trong và cơ ngang b ng 3 Cơ may 4 Đ ng và tĩnh m ch thư ng v dư i 5 Cơ căng m c đùi 6 Cơ th ng b ng 7 Th n kinh đùi 8 Bàng quang 9 Gai ch u trư c dư i 10 Đ ng và tĩnh m ch ch u ngoài 11 Cơ th t lưng ch u 12 Bu ng tr ng và vòi t cung 13 Cơ mông nh 14 Đ ng m ch, tĩnh m ch th n kinh b t 15 Cơ mông nh 16 T cung 17 Xương cánh ch u 18 Ru t non 19 Cơ b t trong 20 Ni u qu n 21 Đ ng và tĩnh m ch mông trên 22 Đám r i th t lưng cùng 23 Cơ hình lê 24 Đ ng và tĩnh m ch ch u trong 25 Cơ mông l n 26 Tr c tràng 27 Dây ch ng cùng c 28 Xương cùng M t ph ng ngang 117 1 3 5 7 11 13 2 4 6 8 10 16 15 12 9 14 17 19 21 22 18 20 23 25 24 26 27 28 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 125. 125. 118 Chi dư i B ng Lưng TrongNgoài Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 126. 126. 1 Th n kinh đùi 2 Cơ chéo b ng trong và cơ ngang b ng 3 Cơ may 4 Cơ th ng b ng 5 Cơ th t lưng ch u 6 Đ ng và tĩnh m ch ch u ngoài 7 Cơ căng m c đùi 8 Bàng quang 9 Cơ th ng đùi (gân) 10 Kh p mu (trên) 11 G trư c c i 12 Dây ch ng ch m đùi 13 Dây ch ng ch u đùi 14 Ni u qu n 15 Cơ mông nh 16 T cung 17 Ch m xương đùi 18 Đ ng, tĩnh m ch th n kinh b t 19 D i ch u chày 20 Đám r i tĩnh m ch t cung 21 Cơ mông nh (+ gân) 22 H c i 23 G sau c i 24 Tr c tràng và cơ nâng h u môn 25 Cơ hình lê 26 Cơ b t trong 27 Th n kinh ng i 28 Xương ng i 29 Đ ng và tĩnh m ch mông trên 30 Gai ng i 31 Cơ mông l n 32 Dây ch ng cùng c M t ph ng ngang 119 1 3 5 7 11 13 2 4 6 8 10 16 15 12 9 14 17 19 21 22 18 20 23 25 24 26 28 30 32 27 29 31 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 127. 127. 120 Chi dư i B ng Lưng TrongNgoài Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 128. 128. 1 Cơ may 2 Đ ng, tĩnh m ch và th n kinh đùi 3 Cơ th t lưng ch u 4 Cơ th ng b ng 5 Cơ th ng đùi (+ gân) 6 Cơ lư c 7 Cơ căng m c đùi 8 Bàng quang 9 G trư c c i 10 Kh p mu (nhành trên) 11 Dây ch ng ch u đùi 12 Ni u qu n 13 Cơ mông nh 14 Đ ng, tĩnh m ch và th n kinh b t 15 Cơ mông nh ( + gân) 16 Âm đ o 17 C xương đùi 18 Tr c tràng 19 D i ch u chày 20 H c i 21 Ch m xương đùi 22 Cơ nâng h u môn 23 Dây ch ng ng i đùi và bao dây ch ng 24 Cơ b t trong 25 M u chuy n l n 26 G sau c i 27 Cơ sinh đôi dư i 28 Xương ng i 29 Th n kinh ng i 30 Dây ch ng cùng c 31 Đ ng m ch và th n kinh mông trên 32 Cơ mông l n M t ph ng ngang 121 1 3 5 7 11 13 2 4 6 8 10 16 15 12 9 14 17 19 21 22 18 20 23 25 24 26 28 30 32 27 29 31 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 129. 129. 122 Chhhi dư i B ng Lưng TrongNgoài Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 130. 130. 1 Cơ may 2 Đ ng, tĩnh m ch th n kinh đùi 3 Cơ th ng đùi ( + gân) 4 Cơ lư c 5 Cơ th t lưng ch u 6 Cơ th ng b ng 7 Cơ căng m c đùi 8 Kh p mu (ngành dư i) 9 Cơ r ng ngoài 10 Th n kinh b t (nhánh trư c) 11 Dây ch ng ch u đùi 12 Cơ khép ng n 13 Cơ mông nh (+ gân) 14 Âm đ o và ni u đ o 15 Cơ mông nh (+ gân) 16 Cơ b t ngoài 17 D i ch u chày 18 Tr c tràng 19 Xương đùi 20 Cơ nâng h u môn 21 Dây ch ng ng i đùi 22 H ng i tr c tràng 23 Cơ vuông đùi 24 Dây ch ng mu đùi 25 Th n kinh ng i 26 Cơ b t trong 27 Dây ch ng c a cơ vùng đùi sau 28 ng i 29 Cơ mông l n 30 Dây ch ng cùng c M t ph ng ngang 123 1 3 5 7 11 13 2 4 6 8 10 16 15 12 9 14 17 19 21 22 18 20 23 25 24 26 28 30 27 29 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 131. 131. 124 Chhhi dư i B ng Lưng TrongNgoài Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 132. 132. 1 Cơ may 2 Đ ng, tĩnh m ch và th n kinh đùi 3 Cơ th ng đùi 4 Tĩnh m ch hi n l n 5 Đ ng và tĩnh m ch mũ đùi 6 Đ ng và tĩnh m ch đùi sâu 7 Cơ căng m c đùi 8 Cơ khép dài 9 Cơ r ng trong 10 Cơ lư c 11 Cơ r ng gi a 12 Cơ thon 13 Cơ r ng ngoài 14 Cơ khép ng n 15 D i ch u chày 16 Cơ th t lưng ch u 17 Xương đùi 18 Cơ khép l n 19 Vách gian cơ đùi ngoài 20 Cơ b t trong 21 Cơ vuông đùi 22 M u chuy n nh 23 Th n kinh ng i 24 Cơ bán màng (gân) 25 Cơ mông l n 26 Cơ nh đ u đùi (gân) 27 Cơ bán gân (gân) M t ph ng ngang 125 1 3 5 7 11 13 2 4 6 8 10 1615 12 9 14 17 19 21 22 18 20 23 25 24 26 27 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 133. 133. 126 Chhhi dư i B ng Lưng TrongNgoài Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 134. 134. 1 Cơ th ng đùi 2 Cơ may 3 Cơ r ng gi a 4 Th n kinh, đ ng tĩnh m ch đùi 5 Cơ r ng ngoài 6 Tĩnh m ch hi n l n 7 D i ch u chày 8 Cơ r ng trong 9 Xương đùi 10 Cơ khép dài 11 Nhánh xuyên c a đ ng m ch đùi sâu ( nhánh c a đ ng m ch đùi) 12 Đ ng và tĩnh m ch đùi sâu 13 Vách gian cơ đùi ngoài 14 Cơ thon 15 Đ ng và tĩnh m ch t i th n kinh ng i 16 Cơ khép ng n 17 Th n kinh ng i 18 Cơ khép l n 19 Cơ mông l n 20 Cơ bán màng (gân) 21 Cơ nh đ u đùi 22 Cơ bán gân M t ph ng ngang 127 1 3 5 7 11 13 2 4 6 8 10 16 15 12 9 14 17 19 21 22 18 20 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 135. 135. 128 Chi dư i B ng Lưng TrongNgoài Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 136. 136. 1 Cơ th ng đùi 2 Cơ r ng trong 3 Cơ r ng gi a 4 Cơ may 5 Cơ r ng ngoài 6 Th n kinh hi n 7 Xương đùi 8 Tĩnh m ch hi n l n 9 D i ch u chày 10 Đ ng và tĩnh m ch đùi 11 Đ ng và tĩnh m ch đùi sâu 12 Cơ khép dài 13 Cơ nh đ u đùi (đ u ng n) 14 Cơ khép ng n 15 Đ ng m ch t i th n kinh ng i 16 Cơ thon 17 Th n kinh ng i 18 Cơ khép l n 19 Cơ nh đ u đùi (đ u dài) 20 Cơ bán màng 21 Cơ bán gân M t ph ng ngang 129 1 3 5 7 11 13 2 4 6 8 10 16 15 12 9 14 17 19 21 18 20 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 ThiemeMoeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 137. 137. 130 Chi dư i B ng Lưng TrongNgoài Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 138. 138. 1 Cơ th ng đùi (+ gân) 2 Cơ r ng trong 3 Cơ r ng gi a 4 Cơ may 5 Cơ r ng ngoài 6 Tĩnh m ch hi n l n 7 Xương đùi 8 Th n kinh hi n 9 D i ch u chày 10 Đ ng và tĩnh m ch đùi 11 Đư ng ráp xương đùi 12 Đ ng và tĩnh m ch xuyên c a đ ng m ch đùi sâu (nhánh c a đ ng m ch đùi) 13 Cơ khép l n 14 Cơ thon 15 Cơ nh đ u (đ u ng n) 16 Cơ bán màng 17 Th n kinh mác chung 18 Cơ bán gân 19 Th n kinh chày 20 Cơ nh đ u đùi (đ u dài) 21 Th n kinh bì đùi sau M t ph ng ngang 131 1 3 5 7 11 13 2 4 6 8 10 16 15 12 9 1417 19 18 20 21 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 139. 139. 132 Chi dư i B ng Lưng TrongNgoài Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 140. 140. 1 Cơ th ng đùi (gân) 2 Cơ r ng trong 3 Cơ r ng gi a 4 Xương đùi 5 D i ch u chày 6 Cơ may 7 Cơ r ng ngoài 8 Cơ khép l n(gân) 9 Nhánh cơ c a th n kinh đùi 10 Th n kinh hi n 11 Đ ng và tĩnh m ch đùi 12 Tĩnh m ch hi n l n 13 Cơ nh đ u đùi (đ u ng n) 14 Cơ thon 15 Đ ng và tĩnh m ch xuyên c a đ ng m ch đùi sâu (nhánh c a đ ng m ch đùi) 16 Cơ bán màng 17 Th n kinh mác chung 18 Cơ bán gân 19 Th n kinh chày 20 Cơ nh đ u đùi (đ u dài) M t ph ng ngang 133 1 3 5 7 11 13 2 4 6 8 10 16 15 12 9 14 17 19 1820 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 141. 141. 134 Chi dư i B ng Lưng TrongNgoài Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 142. 142. 1 Cơ th ng đùi (gân) 2 Cơ r ng trong 3 Cơ r ng gi a (+ gân) 4 Xương đùi 5 Cơ r ng ngoài 6 Cơ khép l n (gân) 7 D i ch u chày 8 Cơ may 9 Đ ng và tĩnh m ch đùi 10 Tĩnh m ch hi n l n 11 Cơ nh đ u đùi (đ u ng n) 12 Th n kinh hi n 13 Tĩnh m ch xuyên ( tĩnh m ch sâu c a đùi) 14 Cơ thon 15 Th n kinh mác chung 16 Cơ bán màng 17 Cơ nh đ u đùi (đ u dài) 18 Cơ bán gân 19 Th n kinh chày M t ph ng ngang 135 1 3 5 7 11 13 2 4 6 8 10 16 15 12 9 14 17 19 18 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 143. 143. 136 Chhhi dư i B ng Lưng TrongNgoài Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 144. 144. 1 Dây ch ng bánh chè 2 Xương bánh chè 3 S n sau xương bánh chè 4 Kh p đùi chè 5 M c gi bánh chè ngoài 6 M c gi bánh chè trong 7 Cơ r ng ngoài (gân) 8 Xương đùi 9 D i ch u chày 10 Cơ b ng chân (đ u trong, gân) 11 Cơ kheo (gân) 12 Cơ khép l n (gân) 13 Cơ b ng chân (đ u ngoài) 14 Tĩnh m ch hi n l n 15 Đ ng và tĩnh m ch g i trên ngoài 16 Đ ng và tĩnh m ch g i trên trong 17 Cơ nh đ u đùi (+ gân) 18 Cơ may 19 Đ ng m ch và tĩnh m ch đùi 20 Th n kinh hi n 21 Th n kinh mác chung 22 Cơ thon (gân) 23 Đ ng m ch xuyên c a đ ng m ch đùi sâu 24 Cơ bán màng 25 Th n kinh chày 26 Cơ bán gân M t ph ng ngang 137 1 3 5 7 11 13 2 4 6 8 10 16 15 12 9 14 17 19 1821 23 25 26 22 20 24 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 145. 145. 138 Chi dư i B ng Lưng TrongNgoài Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 146. 146. 1 Dây ch ng bánh chè 2 Xương bánh chè 3 S n sau xương bánh chè 4 M c gi bánh chè trong 5 M c gi bánh chè ngoài 6 Kh p đùi chè 7 Dây ch ng bên ngoài 8 Xương đùi 9 D i ch u chày 10 Bao kh p và dây ch ng chéo sau 11 Dây ch ng chéo trư c 12 L i c u ngoài xương đùi 13 Đ ng m ch g i gi a 14 Cơ may 15 Cơ kheo (gân) 16 Bao kh p và dây ch ng kheo chéo 17 Cơ nh đ u đùi (+ gân) 18 Tĩnh m ch hi n l n 19 L i c u trong xương đùi 20 Cơ thon (gân) 21 Cơ gan chân 22 Cơ b ng chân ( đ u trong) 23 Cơ b ng chân (đ u ngoài) 24 Cơ bán màng (+ gân) 25 Th n kinh mác chung 26 Cơ bán gân (gân) 27 Đ ng và tĩnh m ch đùi 28 Th n kinh chày M t ph ng ngang 139 1 3 5 7 11 13 2 4 6 8 10 1615 12 9 14 17 19 18 21 23 25 27 22 20 24 26 28 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 147. 147. 140 Chi dư i B ng Lưng TrongNgoài Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 148. 148. 1 Dây ch ng bánh chè 2 T m m dư i xương bánh chè 3 M c gi bánh chè ngoài 4 M c gi bánh chè trong 5 L i c u ngoài xương đùi 6 Dây ch ng chéo sau 7 D i ch u chày 8 Dây ch ng bên trong 9 Dây ch ng bên ngoài 10 L i c u trong xương đùi 11 H gian l i c u 12 Cơ may 13 Dây ch ng chéo trư c 14 Cơ thon (gân) 15 Cơ kheo (gân) 16 Tĩnh m ch hi n l n 17 Cơ nh đ u đùi (+ gân) 18 Cơ bán màng (+ gân) 19 Dây ch ng kheo chéo và bao kh p 20 Cơ bán gân (gân) 21 Cơ gan chân 22 Cơ b ng chân (đ u trong) 23 Th n kinh mác chung 24 Tĩnh m ch kheo 25 Đ ng và tĩnh m ch đùi 26 Cơ b ng chân (đ u ngoài) 27 Th n kinh chày M t ph ng ngang 141 1 3 5 7 11 13 2 4 6 8 10 16 15 12 9 14 17 19 1821 23 25 27 22 20 24 26 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 149. 149. 142 Chi dư i B ng Lưng TrongNgoài Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 150. 150. 1 Dây ch ng bánh chè 2 T m m dư i xương bánh chè 3 M c ngang gi xương bánh chè 4 M c gi xương bánh chè trong 5 M c gi xương bánh chè ngoài 6 Dây ch ng chéo trư c 7 Bao kh p 8 S n chêm trong (s ng trư c) 9 S ng chêm ngoài (s ng trư c) 10 S ng chêm trong (ph n gi a) 11 D i ch u chày 12 L i c u trong xương đùi v i s n kh p 13 L i c u ngoài xương đùi v i s n kh p 14 Dây ch ng bên trong 15 S n chêm ngoài (ph n gi a) 16 Dây ch ng chéo sau 17 Dây ch ng bên ngoài 18 S n chêm trong (s ng sau) 19 Cơ nh đ u đùi (gân) 20 Tĩnh m ch hi n l n 21 Cơ kheo (gân) 22 Cơ thon (gân) 23 S n chêm ngoài (s ng sau) 24 Cơ may (+ gân) 25 Th n kinh mác chung 26 Cơ bán màng (+ gân) 27 Cơ gan chân 28 Cơ bán gân (gân) 29 Th n kinh chày 30 Đ ng và tĩnh m ch đùi 31 Cơ b ng chân (đ u ngoài, gân) 32 Cơ b ng chân (đ u trong, gân) 33 Tĩnh m ch kheo M t ph ng ngang 143 1 3 5 7 11 13 2 4 6 8 10 1615 12 9 14 17 19 18 21 23 25 29 22 20 24 27 33 31 26 30 28 32 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 151. 151. 144 Chi dư i Trư c B ng Lưng Sau TrongNgoài Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 152. 152. 1 Dây ch ng bánh chè 2 T m m dư i xương bánh chè 3 M c gi xương bánh chè ngoài 4 M c gi xương bánh chè trong 5 D i ch u chày 6 Bao kh p 7 Dây ch ng bên ngoài 8 Đ u xương chày 9 Dây ch ng bên mác 10 Dây ch ng bên trong 11 Dây ch ng chéo sau 12 Cơ may (gân) 13 Cơ nh đ u đùi (gân) 14 Tĩnh m ch hi n l n 15 Cơ kheo (+ gân) 16 Cơ thon (gân) 17 Th n kinh mác chung 18 Cơ bán màng (+ gân) 19 Cơ gan chân 20 Cơ bán gân (gân) 21 Tĩnh m ch và đ ng m ch đùi 22 Dây ch ng chéo kheo và bao kh p 23 Th n kinh chày 24 Cơ b ng chân (đ u trong, gân) 25 Cơ b ng chân (đ u ngoài, gân) 26 Tĩnh m ch kheo M t ph ng ngang 145 1 3 5 7 11 13 2 4 6 8 10 1615 12 9 14 17 19 18 21 23 25 22 20 24 26 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 153. 153. 146 Chi dư i Trư c Sau TrongNgoài Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 154. 154. 1 Dây ch ng bánh chè 2 L i c chày 3 Xương chày 4 M c gi xương bánh chè trong 5 Cơ chày trư c 6 Cơ may (gân) 7 Cơ du i các ngón chân dài 8 Cơ thon (gân) 9 Màng gian c t 10 Tĩnh m ch hi n l n 11 Cơ mác dài 12 Cơ bán gân (gân) 13 Ch m xương mác 14 Cơ kheo 15 Th n kinh mác chung 16 Tĩnh m ch và đ ng m ch đùi 17 Cơ dép 18 Th n kinh chày 19 Cơ gan chân 20 Cơ b ng chân (đ u trong) 21 Cơ b ng chân (đ u ngoài) 22 Tĩnh m ch kheo 23 Th n kinh bì b p chân trong M t ph ng ngang 147 1 3 5 7 11 13 2 4 6 8 10 1615 12 9 14 17 19 18 21 23 22 20 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 155. 155. 148 Chhhi dư i Trư c Sau TrongNgoài Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 156. 156. 1 Cơ chày trư c 2 Xương chày 3 Màng gian c t 4 Tĩnh m ch và đ ng m ch đùi 5 Cơ chày sau 6 Tĩnh m ch hi n l n 7 Cơ du i các ngón chân dài 8 Cơ gan chân (gân) 9 Cơ mác ng n 10 Th n kinh chày 11 Đ ng và tĩnh m ch chày trư c và th n kinh mác sâu 12 Cơ dép 13 Cơ mác dài 14 Cơ b ng chân (đ u trong) 15 Th n kinh mác nông 16 Th n kinh bì b p chân trong 17 Xương mác 18 Tĩnh m ch hi n bé 19 Cơ b ng chân (đ u ngoài) M t ph ng ngang 149 1 3 5 7 11 13 2 4 6 8 10 16 15 12 9 14 17 19 18 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 157. 157. 150 Chhhi dư i Trư c Sau TrongNgoài Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 158. 158. 1 Cơ chày trư c (+ gân) 2 Xương chày 3 Cơ du i ngón chân cái dài 4 Cơ chày sau 5 Cơ du i các ngón chân dài (+ gân) 6 Tĩnh m ch hi n l n 7 Th n kinh mác nông 8 Cơ g p các ngón chân dài (+ gân) 9 Th n kinh mác sâu 10 Đ ng và tĩnh m ch chày sau 11 Đ ng và tĩnh m ch chày trư c 12 Th n kinh chày 13 Màng gian c t 14 Đ ng và tĩnh m ch mác 15 Cơ mác ng n 16 Cơ gan chân (gân) 17 Xương mác 18 Cơ du i ngón chân cái dài 19 Cơ mác dài (+ gân) 20 Cơ dép 21 Cơ b ng chân (gân) 22 Tĩnh m ch hi n bé 23 Th n kinh bì b p chân trong M t ph ng ngang 151 1 3 5 7 11 13 2 4 6 8 10 16 15 12 9 14 17 19 18 21 23 20 22 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 159. 159. 152 Chi dư i Trư c Sau TrongNgoài Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 160. 160. 1 Cơ chày trư c (+ gân) 2 Xương chày 3 Cơ du i ngón chân cái dài 4 Đ ng và tĩnh m ch mác 5 Cơ du i các ngón chân dài (+ gân) 6 Tĩnh m ch hi n l n 7 Th n kinh mác nông 8 Cơ chày sau (+ gân) 9 Th n kinh mác sâu 10 Cơ g p ngón chân cái dài 11 Đ ng và tĩnh m ch chày trư c 12 Cơ g p các ngón chân dài (+ gân) 13 Màng gian c t 14 Đ ng và tĩnh m ch chày sau 15 Cơ mác ng n 16 Th n kinh chày 17 Xương mác 18 Cơ dép 19 Cơ mác dài (+ gân) 20 Cơ b ng chân (gân, + gân cơ gan chân) 21 Th n kinh b p chân 22 Tĩnh m ch hi n bé M t ph ng ngang 153 1 3 5 7 11 13 2 4 6 8 10 16 15 12 9 14 17 19 18 21 20 22 Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 161. 161. 154 Chi dư i Trư c Sau TrongNgoài Moeller / Reif, Sectional Anatomy © 2007 Thieme All rights reserved. Usage subject to terms and conditions of license. LH để mua sách Y-Dược hay : 0974 652 636 FB: SÁCH Y DƯỢC HAY THÁI NGUYÊN
 • HiTiu1

  Oct. 25, 2019
 • KhenNguyenTan

  May. 21, 2019
 • hoangdungnguyen4

  Nov. 24, 2017
 • nangnguyen3

  Sep. 5, 2017
 • lethuybaothy

  Feb. 26, 2017

giai phau cat lop ct mri p3

Views

Total views

240

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

10

Shares

0

Comments

0

Likes

5

×