Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
Gi¶i phÉu thÇn kinh ®èi chiÕu
chÈn ®o¸n H×nh ¶nh
TS Ph¹m Minh Th«ng
2
Gi¶i phÉu nhu m« n·oGi¶i phÉu nhu m« n·o
1.Thuú tr¸n
2.Thuú ®Ønh
3.Thuú chÈm
4.Thuú th¸i d- ¬ng
5.R·nh Rolando
3
C¸c thuú n·oC¸c thuú n·o
Gi¶i phÉu nhu m« n o
4
C¸c thuú n·oC¸c thuú n·o
5
Gi¶i phÉu nhu m« n·oGi¶i phÉu nhu m« n·o
Nh©n x¸m trung t©mNh©n x¸m trung t©m
Gi¶i phÉu nhu m« n·oGi¶i phÉu nhu m« n·o
N...
6
HÖ thèng n·o thÊtHÖ thèng n·o thÊtHÖ thèng n·o thÊtHÖ thèng n·o thÊt
7
HÖ thèng n·o thÊtHÖ thèng n·o thÊtHÖ thèng n·o thÊtHÖ thèng n·o thÊt
8
C¸c bÓ n·o vµ khoang d- íi nhÖnC¸c bÓ n·o vµ khoang d- íi nhÖnC¸c bÓ n·o vµ khoang d- íi nhÖnC¸c bÓ n·o vµ khoang d- íi ...
9
Xoang hangXoang hangXoang hangXoang hang
1.TuyÕn yªn
2.Cuèng
3.d©y TK III
4.D©y IV
5.D©y VI
7.Xoang b- ím
8.§M c¶nh tron...
10
Mµng n·oMµng n·oMµng n·oMµng n·o
1. Vßm sä
2. Mµng cøng
3.Mµng nhÖn
4. Mµng mµng mÒm
5. b¸n cÇu ®¹i n·o
Khoang ngoµi mµ...
11
Mµng n·oMµng n·oMµng n·oMµng n·o
Mµng cøng : - LiÒm n·o(faux du cerveau)
- LÒu tiÓu n·o
- lÒu vµ di©phm tuyÕn yªn
• Kho...
12Mµng n·oMµng n·oMµng n·oMµng n·o
13
Mµng n·oMµng n·oMµng n·oMµng n·o
14
XoangXoang
tÜnh m¹chtÜnh m¹ch
XoangXoang
tÜnh m¹chtÜnh m¹ch
15
Mµng cøng vµ xoang tÜnh m¹chMµng cøng vµ xoang tÜnh m¹chMµng cøng vµ xoang tÜnh m¹chMµng cøng vµ xoang tÜnh m¹ch
16
HÖ thèng m¹ch m¸uHÖ thèng m¹ch m¸u
§§éng m¹ch c¶nh ngoµiéng m¹ch c¶nh ngoµi
HÖ thèng m¹ch m¸uHÖ thèng m¹ch m¸u
§§éng m¹...
17
HÖ thèng m¹ch m¸uHÖ thèng m¹ch m¸u
§§éng m¹ch c¶nh trongéng m¹ch c¶nh trong
HÖ thèng m¹ch m¸uHÖ thèng m¹ch m¸u
§§éng m¹...
18
HÖ thèng m¹ch m¸uHÖ thèng m¹ch m¸u
§§éng m¹ch n·oéng m¹ch n·o
HÖ thèng m¹ch m¸uHÖ thèng m¹ch m¸u
§§éng m¹ch n·oéng m¹ch...
19
HÖ thèng m¹ch m¸uHÖ thèng m¹ch m¸u
§§éng m¹ch n·oéng m¹ch n·o
HÖ thèng m¹ch m¸uHÖ thèng m¹ch m¸u
§§éng m¹ch n·oéng m¹ch...
20
HÖ thèng m¹ch m¸uHÖ thèng m¹ch m¸u
§§éng m¹ch sèng nÒnéng m¹ch sèng nÒn
HÖ thèng m¹ch m¸uHÖ thèng m¹ch m¸u
§§éng m¹ch s...
21
HÖ thèng m¹ch m¸uHÖ thèng m¹ch m¸u
§§éng m¹ch n·oéng m¹ch n·o
HÖ thèng m¹ch m¸uHÖ thèng m¹ch m¸u
§§éng m¹ch n·oéng m¹ch...
22
HÖ thèng m¹ch m¸uHÖ thèng m¹ch m¸u
§§éng m¹ch n·oéng m¹ch n·o
HÖ thèng m¹ch m¸uHÖ thèng m¹ch m¸u
§§éng m¹ch n·oéng m¹ch...
23
HÖ thèng m¹ch m¸uHÖ thèng m¹ch m¸u
§§a gi¸c Willisa gi¸c Willis
HÖ thèng m¹ch m¸uHÖ thèng m¹ch m¸u
§§a gi¸c Willisa gi¸...
24
SCANNER IRMIRM
33 Dïng tia xDïng tia x 33 Kh«ng dïng tia XKh«ng dïng tia X
33 C¾t ngang víi t¸i t¹o däcC¾t ngang víi t¸...
25
IRMIRMIRMIRM
¦u thÕ --Kh«ng bøc x¹ i on
- H×nh ¶nh nhiÒu mÆt ph¼ng
-§é nh¹y víi tæ chøc . CT
-Xung :
T1 : Cêu tróc
T2...
26
C¸c líp c¾tC¸c líp c¾tC¸c líp c¾tC¸c líp c¾t
üüAxialAxial
¯¯ §§- êng lç tai hèc m¾t (OM)- êng lç tai hèc m¾t (OM)
OM : ...
27
S¬ ®å c¸c líp c¾t ngang+MP tr¸nS¬ ®å c¸c líp c¾t ngang+MP tr¸n
28
Plan NeuroPlan Neuro--Oculaire (PNO)Oculaire (PNO)Plan NeuroPlan Neuro--Oculaire (PNO)Oculaire (PNO)
29
Gi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·o
TDM :
1 – Xoang däc tr...
30
Gi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·o
TDM & IRM:
1 .Xoang dä...
31
Gi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·o
TDM & IRM
1-Xoang däc ...
32
Gi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·o
TDM & IRM
1 - SSS
5 - ...
33
Gi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·o
TDM & IRM
1 - SSS
2 – ...
34
Gi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·o
TDM & IRM
22 – Thuú ch...
35
Gi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·o
TDM & IRM
22 –Thuú chÈ...
36
Gi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·o
TDM & IRM
29 – Cçu n·o...
37
Gi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·o
TDM & IRM
31 - Vermis
...
38
Gi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·o
TDM :
38 –Hèc mòi
45 –...
39
T- íi m¸u n·oT- íi m¸u n·oT- íi m¸u n·oT- íi m¸u n·o
Vïng t- íi m¸uVïng t- íi m¸u §§M n·o tr- ícM n·o tr- íc
40
T- íi m¸u n·oT- íi m¸u n·oT- íi m¸u n·oT- íi m¸u n·o
Vïng t- íi m¸uVïng t- íi m¸u §§m n·o gim n·o gi÷÷aa
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

5

Share

Download to read offline

Giai phau than kinh doi chieu cdha gs thong

Download to read offline

Giai phau than kinh doi chieu cdha gs thong

Giai phau than kinh doi chieu cdha gs thong

 1. 1. 1 Gi¶i phÉu thÇn kinh ®èi chiÕu chÈn ®o¸n H×nh ¶nh TS Ph¹m Minh Th«ng
 2. 2. 2 Gi¶i phÉu nhu m« n·oGi¶i phÉu nhu m« n·o 1.Thuú tr¸n 2.Thuú ®Ønh 3.Thuú chÈm 4.Thuú th¸i d- ¬ng 5.R·nh Rolando
 3. 3. 3 C¸c thuú n·oC¸c thuú n·o Gi¶i phÉu nhu m« n o
 4. 4. 4 C¸c thuú n·oC¸c thuú n·o
 5. 5. 5 Gi¶i phÉu nhu m« n·oGi¶i phÉu nhu m« n·o Nh©n x¸m trung t©mNh©n x¸m trung t©m Gi¶i phÉu nhu m« n·oGi¶i phÉu nhu m« n·o Nh©n x¸m trung t©mNh©n x¸m trung t©m
 6. 6. 6 HÖ thèng n·o thÊtHÖ thèng n·o thÊtHÖ thèng n·o thÊtHÖ thèng n·o thÊt
 7. 7. 7 HÖ thèng n·o thÊtHÖ thèng n·o thÊtHÖ thèng n·o thÊtHÖ thèng n·o thÊt
 8. 8. 8 C¸c bÓ n·o vµ khoang d- íi nhÖnC¸c bÓ n·o vµ khoang d- íi nhÖnC¸c bÓ n·o vµ khoang d- íi nhÖnC¸c bÓ n·o vµ khoang d- íi nhÖn 1 – BÓ tuû tr- íc 2 – BÓ lín 3 –BÓ quanh cÇu 4 – BÓ tiÓu n·o trªn 5 – BÓ gi÷a c¸c n·o 6 – BÓ trªn yªn 7 – BÓ quanh cuèng 8 – BÓ cñ n·o sinh t- 9 - Velum interpositum
 9. 9. 9 Xoang hangXoang hangXoang hangXoang hang 1.TuyÕn yªn 2.Cuèng 3.d©y TK III 4.D©y IV 5.D©y VI 7.Xoang b- ím 8.§M c¶nh trong 9.PhÇn tr- íc b¶n dèc 10.N·o thÊt III 11.Giao thoa thÞ gi¸c 12.BÓ trªn yªn 13.C¸c khoang XH 15.Vïng d- íi ®åi 16.D©y V2 17.Di©phm tuyÕn yªn
 10. 10. 10 Mµng n·oMµng n·oMµng n·oMµng n·o 1. Vßm sä 2. Mµng cøng 3.Mµng nhÖn 4. Mµng mµng mÒm 5. b¸n cÇu ®¹i n·o Khoang ngoµi mµng cøng (gi÷a1-2) Khoang d- íi mµng cøng(gi÷a 2-3) Khoang d- íi nhÖn ( gi÷a 3-4)
 11. 11. 11 Mµng n·oMµng n·oMµng n·oMµng n·o Mµng cøng : - LiÒm n·o(faux du cerveau) - LÒu tiÓu n·o - lÒu vµ di©phm tuyÕn yªn • Khoang ngoµi mµng cøng : - Khoang ¶o - Gi÷a vßm sä vµ mµng cøng • Khoang d- íi mµng cøng: - Gi÷a mµng cøng vµ mµng nhÖn • Khoang d- íi nhÖn : - gi÷a mµng nhÖn vµ mµng mÒm - t¹o t¸c bÓ n·o - Th«ng víi hÖ thèng n·o thÊt: . C¸c lç Magendie .C¸c lç Luscka
 12. 12. 12Mµng n·oMµng n·oMµng n·oMµng n·o
 13. 13. 13 Mµng n·oMµng n·oMµng n·oMµng n·o
 14. 14. 14 XoangXoang tÜnh m¹chtÜnh m¹ch XoangXoang tÜnh m¹chtÜnh m¹ch
 15. 15. 15 Mµng cøng vµ xoang tÜnh m¹chMµng cøng vµ xoang tÜnh m¹chMµng cøng vµ xoang tÜnh m¹chMµng cøng vµ xoang tÜnh m¹ch
 16. 16. 16 HÖ thèng m¹ch m¸uHÖ thèng m¹ch m¸u §§éng m¹ch c¶nh ngoµiéng m¹ch c¶nh ngoµi HÖ thèng m¹ch m¸uHÖ thèng m¹ch m¸u §§éng m¹ch c¶nh ngoµiéng m¹ch c¶nh ngoµi 1.§éng m¹ch gi¸p trªn 2.§M hÇu lªn 3.§M l- ìi 4.§M mÆt 5.§M chÈm 6.§M tai sau 7.§M th¸i d- ¬ng n«ng 8.§M hµm trong 9.§M c¶nh trong
 17. 17. 17 HÖ thèng m¹ch m¸uHÖ thèng m¹ch m¸u §§éng m¹ch c¶nh trongéng m¹ch c¶nh trong HÖ thèng m¹ch m¸uHÖ thèng m¹ch m¸u §§éng m¹ch c¶nh trongéng m¹ch c¶nh trong 1.§M c¶nh trong ®o¹n cæ 2.Th©n mµng cøng hè yªn 3.Th©n d- íi bªn 4,§M m¾t 5.§M th«ng sau 6.§M n·o sau
 18. 18. 18 HÖ thèng m¹ch m¸uHÖ thèng m¹ch m¸u §§éng m¹ch n·oéng m¹ch n·o HÖ thèng m¹ch m¸uHÖ thèng m¹ch m¸u §§éng m¹ch n·oéng m¹ch n·o §m c¶nh trong th¼ng 1.Bê trªn x- ¬ng ®¸ 2.Bê trªn hèc m¾t 3.§MCT trong x- ¬ng ®¸ 4.Xiph«ng 5.§o¹n trong bÓ n·o cña MMT 6.§o¹n trong n·o thÊt 7.A1 §MNT 8.§o¹n A2 9.§o¹n M1 10.C¸c §M bÌo v©n 11.§o¹n M2.
 19. 19. 19 HÖ thèng m¹ch m¸uHÖ thèng m¹ch m¸u §§éng m¹ch n·oéng m¹ch n·o HÖ thèng m¹ch m¸uHÖ thèng m¹ch m¸u §§éng m¹ch n·oéng m¹ch n·o T- thÕ nghiªng 1.Xiph«ng 2.§M n·o sau 3.§M n·o tr- íc 4.§M quanh thÓ trai 5.§M viÒn thÓ trai 6.Nh¸nh vá n·o lªn
 20. 20. 20 HÖ thèng m¹ch m¸uHÖ thèng m¹ch m¸u §§éng m¹ch sèng nÒnéng m¹ch sèng nÒn HÖ thèng m¹ch m¸uHÖ thèng m¹ch m¸u §§éng m¹ch sèng nÒnéng m¹ch sèng nÒn 1.§M sèng 2.§M tuû sèng tr- íc 3.§M tiÓu n·o sau d- íi 4.§M th©n nÒn 5.§M tiÓu n·o tr- íc d- íi 6.C¸c nh¸nh xiªn c©u n·o 7.§M n·o sau.
 21. 21. 21 HÖ thèng m¹ch m¸uHÖ thèng m¹ch m¸u §§éng m¹ch n·oéng m¹ch n·o HÖ thèng m¹ch m¸uHÖ thèng m¹ch m¸u §§éng m¹ch n·oéng m¹ch n·o 1.§m sèng; 2.§M tiÓu n·o sau d- íi(PICA); 3.§M th©n nÒn 4.§M tiÓu n·o tr- íc d- íi, 5.§M tiÓu n·o trªn; 6. §M n·o sau
 22. 22. 22 HÖ thèng m¹ch m¸uHÖ thèng m¹ch m¸u §§éng m¹ch n·oéng m¹ch n·o HÖ thèng m¹ch m¸uHÖ thèng m¹ch m¸u §§éng m¹ch n·oéng m¹ch n·o 1.§m sèng; 2.§M tiÓu n·o sau d- íi(PICA); 3.§M th©n nÒn 4.§M tiÓu n·o tr- íc d- íi, 5.§M tiÓu n·o trªn; 6. §M n·o sau
 23. 23. 23 HÖ thèng m¹ch m¸uHÖ thèng m¹ch m¸u §§a gi¸c Willisa gi¸c Willis HÖ thèng m¹ch m¸uHÖ thèng m¹ch m¸u §§a gi¸c Willisa gi¸c Willis 1.§M c¶nh trong 2.§o¹n A1 §M n·o tr- íc 3.§M th«ng tr- íc 4.§M th«ng sau 5.§o¹n P1 §M n·o sau 6.§M th©n nÒn 7.§M n·o gi÷a 8.§M sèng 9.Giao thoa thÞ gi¸c
 24. 24. 24 SCANNER IRMIRM 33 Dïng tia xDïng tia x 33 Kh«ng dïng tia XKh«ng dïng tia X 33 C¾t ngang víi t¸i t¹o däcC¾t ngang víi t¸i t¹o däc 33 NhiÒu h- íngNhiÒu h- íng 33 §§é nh¹y caoé nh¹y cao 33 nghiªn cøu x- ¬ng tètnghiªn cøu x- ¬ng tèt 33 ThÊy m¹ch m¸u (ARM)ThÊy m¹ch m¸u (ARM) 33 CÇn thuèc c¶n quangCÇn thuèc c¶n quang ®Ó thÊy èng tuû, m¹ch®Ó thÊy èng tuû, m¹ch 33 Thuèc ¸i tõThuèc ¸i tõ 33 Gi¸ rÎGi¸ rÎ 33 §§¾t h¬n¾t h¬n
 25. 25. 25 IRMIRMIRMIRM ¦u thÕ --Kh«ng bøc x¹ i on - H×nh ¶nh nhiÒu mÆt ph¼ng -§é nh¹y víi tæ chøc . CT -Xung : T1 : Cêu tróc T2 : h×nh gièng ’Myªlo’ Tæ chøc ++ -Thuèc Gadolinium : Ph¸t hiÖn tæn th- ¬ng nhu m« -Angio-IRM hay ARM +++ BÊt lîi - Ng- êi mang m¸y t¹o nhÞp -Clip m¹ch m¸u
 26. 26. 26 C¸c líp c¾tC¸c líp c¾tC¸c líp c¾tC¸c líp c¾t üüAxialAxial ¯¯ §§- êng lç tai hèc m¾t (OM)- êng lç tai hèc m¾t (OM) OM : 0OM : 0°° ¯¯ Plan neuroPlan neuro--oculaire (PNO)oculaire (PNO) OM :OM : -- 1515°° üücoronalcoronal OM : +80OM : +80°° üüsagittalsagittal
 27. 27. 27 S¬ ®å c¸c líp c¾t ngang+MP tr¸nS¬ ®å c¸c líp c¾t ngang+MP tr¸n
 28. 28. 28 Plan NeuroPlan Neuro--Oculaire (PNO)Oculaire (PNO)Plan NeuroPlan Neuro--Oculaire (PNO)Oculaire (PNO)
 29. 29. 29 Gi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·o TDM : 1 – Xoang däc trªn 2 – LiÒm n·o 3 – ChÊt x¸m 4-ChÊt tr¾ng
 30. 30. 30 Gi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·o TDM & IRM: 1 .Xoang däc trªn 2 – LiÒm n·o 5 – Th©n thÓ trai (CC) 6 – N·o thÊt bªn (VL) 7 –V¸ch trong suèt 8 – r·nh däc n·o
 31. 31. 31 Gi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·o TDM & IRM 1-Xoang däc trªn 2 –LiÒm n·o 5 - CC 6 - VL 8 – R·nh däc n·o 9 – Nh©n ®u«i 10 - §¸m rèi m¹ch m¹c 11 – Thuú ®¶o
 32. 32. 32 Gi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·o TDM & IRM 1 - SSS 5 - CC 6 - VL (sõng tr¸n) 9 - §Çu nh©n ®u«i 12 - §åi thÞ 13 – Xoang TM däc d- íi 14 – Bao trong 15 – Nh©n bÌo
 33. 33. 33 Gi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·o TDM & IRM 1 - SSS 2 – LiÒm n·o 6 - VL (sõng chÈm) 8 - FLC 10 - §¸m rèi m¹ch m¹c v«i hãa 12 - Thalamus 13 – Xoang däc d- íi (SSI) 14 – Bao trong 15 –Nh©n bÌo 16 – c¸c r·nh bªn ( Sylvius) 17 – N·o thÊt ba (V3) 18 – tuyÕn tïng v«i ho¸ 19 – Xoang tr¸n 20 – Thuú tr¸n 21 – Thuú ®Ønh 22 –Thuú chÈm
 34. 34. 34 Gi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·o TDM & IRM 22 – Thuú chÈm 23 – Thuú th¸i d- ¬ng 24 – Hèc m¾t 25 - §M n·o gi÷a 26 – Cuèng n·o 27 – èng n·o gi÷a 28 –C¸c sîi thÞ gi¸c 30 – cñ n·o sinh t- trªn 31 – Thuú nhéng
 35. 35. 35 Gi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·o TDM & IRM 22 –Thuú chÈm 23 – thuú th¸i d- ¬ng 29 – CÇu n·o 31 - Vermis 32 – TK thÞ gi¸c 34 –M¾t 35 – Cñ n·o sinh t- d- íi 36 – Th©n nÒn 37 –Chç ®Ì vµo cña TK sinh ba
 36. 36. 36 Gi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·o TDM & IRM 29 – Cçu n·o 31 - Vermis 38 – Hèc mòi 39 –Xoang b- ím 40 – x- ¬ng ®¸ 41 – Cuèng tiÓu n·o 42 – NT IV 43 – Héi l- u c¸c xoang 44 – Xoang sigma 56 –b¸n cÇu tiÓu n·o
 37. 37. 37 Gi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·o TDM & IRM 31 - Vermis 38 –Hèc mòi 39 – Xoang b- ím 40 – X- ¬ng ®¸ 44 –Xoang sigma 45 – Xoang hµm 46 – Hµnh n·o (bulbe) 47 - vßm 48 – H¹nh nh©n tiÓu n·o (amygdale) 56 – B¸n cÇu tiÓu n·o
 38. 38. 38 Gi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·oGi¶i phÉu ®iÖn quang n·o TDM : 38 –Hèc mòi 45 – Xoang hµm 46 – Tuû sèng kÐo dµi 47 - Cavum 48 – amygdale TN
 39. 39. 39 T- íi m¸u n·oT- íi m¸u n·oT- íi m¸u n·oT- íi m¸u n·o Vïng t- íi m¸uVïng t- íi m¸u §§M n·o tr- ícM n·o tr- íc
 40. 40. 40 T- íi m¸u n·oT- íi m¸u n·oT- íi m¸u n·oT- íi m¸u n·o Vïng t- íi m¸uVïng t- íi m¸u §§m n·o gim n·o gi÷÷aa
 • quanganhl2

  Jun. 8, 2020
 • MnhNguyn54

  Nov. 1, 2018
 • VQuyn6

  May. 5, 2018
 • NguynTrn45

  Sep. 22, 2017
 • nangnguyen3

  Sep. 5, 2017

Giai phau than kinh doi chieu cdha gs thong

Views

Total views

232

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

12

Shares

0

Comments

0

Likes

5

×