Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
Hinh anhtonthuongxoanghang
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0

Share

Download to read offline

Lt xoangbshiep

Download to read offline

Lt xoangbshiep

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Lt xoangbshiep

 1. 1. THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄTTHOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT CT XOANGCT XOANG KHAÛO SAÙT TREÂN HAI BÌNH DIEÄN : AXIAL:Maët caét ngang . CORONAL : Maët caét traùn.
 2. 2. THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄTTHOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT CT XOANGCT XOANG MAËT CAÉT AXIAL:  Höôùng phaûi song song vôùi voøm khaåu caùi.  Lôùp caét ñaàu tieân:Töø döôùi voøm khaåu caùi cöùng.  Lôùp caét cuoái cuøng : ngang phaàn thaáp xoang traùn . 
 3. 3. Chieàu theá
 4. 4. THOÂNG SOÁ KYÕTHOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT CT XOANGTHUAÄT CT XOANG MAËT CAÉT CORONAL:  Höôùng thaúng goùc vôùi voøm cöùng khaåu caùi.  Lôùp ñaàu tieân: töø xoang traùn höôùng ra sau.  Lôùp cuoái cuøng : chaám döùt ôû vuøng xoang böôùm.
 5. 5. Chieàu theá
 6. 6. Chieàu theá
 7. 7. THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄTTHOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT CT XOANGCT XOANG  Tröôøng nhìn FOV(field of view):150 mm.  Ñoä loïc: Thöôøng choïn ñoä loïc xöông.  Cöûa soå: Ñoä loïc xöông: W:2500 , L:250 Ñoä loïc moâ meàm: W:350, L: 40  Thuoác caûn quang:Thöôøng khoâng duøng thöôùc caûn quang, chæ duøng trong tröôøng hôïp U…
 8. 8. THOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄTTHOÂNG SOÁ KYÕ THUAÄT CT XOANG (tt)CT XOANG (tt) CHIEÀU DAØY vaø KHOAÛNG CAÙCH LÔÙP CAÉT: Axial: +Chieàu daøy lôùp caét:3 -> 5 mm. +Khoaûng caùch lôùp caét: 3 -> 5 mm. Coronal: +Chieàu daøy lôùp caét:3 -> 5 mm. +Khoaûng caùch lôùp caét: 3 -> 5 mm.
 9. 9. GIAÛI PHAÃU XOANG BÌNHGIAÛI PHAÃU XOANG BÌNH THÖÔØNGTHÖÔØNG Caùc hoác muõi:  Thoâng ra phía tröôùc laø loå muõi .  Phía sau vaøo voøm hoïng. Caùc xoang:  Xoang traùn  Xoang haøm  Xoang saøng  Xoang böôùm
 10. 10. GIAÛI PHAÃU HOÁC MUÕIGIAÛI PHAÃU HOÁC MUÕI Moãi hoác muõi goàm 4 thaønh: 1.Thaønh treân 2.Thaønh trong 3.Thaønh döôùi 4.Thaønh ngoaøi
 11. 11. GIAÛI PHAÃU HOÁCGIAÛI PHAÃU HOÁC MUÕI(TT)MUÕI(TT) 1.Thaønh treân:Goàm 3 phaàn tröôùc, giöõa vaø sau Phaàn giöõa:Töông baûn loå saøng cuûa xoang saøng. Phaàn sau:  Phía sau : Thaân xöông böôùm.  Phía trong: Xöông laù mía.  Phía sau- ngoaøi : Maûnh thaúng ñöùng xöông khaåu caùi vaø moûm chaân böôùm.
 12. 12. GIAÛI PHAÃU HOÁC MUÕIGIAÛI PHAÃU HOÁC MUÕI (TT)(TT) 2.Thaønh trong: Taïo bôûi vaùch muõi suïn töù giaùc -> maûnh thaúng xöông saøng, xöông laù mía. 3.Thaønh döôùi :Tao bôûi moûm khaåu caùi  2/3 tröôùc : Moûm khaåu caùi cuûa xöông haøm.  1/3 sau : Maûnh trong cuûa moûm chaân böôùm.
 13. 13. GIAÛI PHAÃU HOÁC MUÕIGIAÛI PHAÃU HOÁC MUÕI (tt)(tt) 4.Thaønh ngoaøi:  Lôùp ngoaøi  Lôùp giöõa  Lôùp trong  Lôùp ngoaøi:  Phía tröôùc:moûm traùn , thaân xöông haøm treân.  Phía sau: Maûnh trong moûm chaân böôùm.
 14. 14. GIAÛI PHAÃU HOÁC MUÕIGIAÛI PHAÃU HOÁC MUÕI (tt)(tt) Lôùp giöõa:  Phía tröôùc:Xöông leä.  Phía sau: maûnh ñöùng xöông khaåu caùi. Lôùp trong:  Phía treân : Khoái beân xoang saøng  Phía döôùi: Cuoän muõi döôùi.
 15. 15. CUOÄN MUÕI – KHE MUÕICUOÄN MUÕI – KHE MUÕI  Goàm 3 cuoän muõi: Cuoän muõi treân:Nguoàn goác töø xöông saøng . Cuoän muõi giöõa: Nguoàn goác töø xöông saøng Cuoän muõi döôùi: Vò trí ñoäc laäp.  Khe muõi: Khe muõi treân Khe muõi giöõa Khe muõi döôùi.
 16. 16. CAÁU TRUÙC CAÙC KHECAÁU TRUÙC CAÙC KHE MUÕIMUÕI  Khe muõi treân: Nôi löu dòch xoang saøng sau vaø xoang böôùm.  Khe muõi giöõa: Nôi ñoå vaøo xoang saøng tröôùc , xoang haøm , xoang traùn.  Khe muõi döôùi : + Coù raõnh leä muõi.
 17. 17. HOÁC MUÕI SAU–CAÙCHOÁC MUÕI SAU–CAÙC LOÅ MUÕILOÅ MUÕI  Hoác muõi sau:  Phía treân:Thaân xöông böôùm.  Phía döôùi :Maûnh ngang xöông khaåu caùi.  Phía ngoaøi:Maûnh trong moûm chaân böôùm.  Phía trong: Xöông laù mía.
 18. 18. CAÙC XOANG HAØM MAËTCAÙC XOANG HAØM MAËT 1.Xoang traùn. 2.Xoang haøm. 3.Xoang saøng. 4.Xoang böôùm.
 19. 19. CAÁU TRUÙC XOANGCAÁU TRUÙC XOANG TRAÙN.TRAÙN. Xuaát hieän: 4 tuoåi -> ngöng :16-20 tuoåi .  Kích thöôùc: Thay ñoåi, khoâng ñoái xöùng.  Giôùi haïn: +Thaønh tröôùc:Da +Thaønh sau: Naõo cuûa thuøy traùn. +Thaønh döôùi:  Phía ngoaøi :Hoác maét.  Phía trong :Saøng muõi.
 20. 20. CAÁU TRUÙC XOANGCAÁU TRUÙC XOANG HAØMHAØM  Xuaát hieän:Luùc môùi sanh  Kích thöôùc: ÑK ngang: Lôùn nhaát # 11 tuoåi Chieàu cao:Phaùt trieån ñeán # 15 tuoåi  Giôùi haïn:Coù hình thaùp  Ñænh:Moûm goø maù.  Ñaùy:1/2 döôùi hoác muõi.  Maët treân:Hoác maét.  Maët sau:Hoá moûm caùnh khaåu caùi
 21. 21. CAÁU TRUÙC KHÍ BAØOCAÁU TRUÙC KHÍ BAØO SAØNGSAØNG  Soá löôïng: 3 ->18 moãi beân.  Vò trí:Phaàn cao hoác maét , hoác muõi.  Xuaát hieän: Sôùm -> chaám döùt # 12-13 thaùng .  Giôùi haïn: Khí baøo saøng tröôùc: Xoang traùn -> daån löu vaøo khe muõi giöõa. Khí baøo saøng sau : Xoang böôùm.
 22. 22. CAÁU TRUÙC XOANGCAÁU TRUÙC XOANG BÖÔÙM.BÖÔÙM.  Nguoàn goác :Khí baøo saøng sau.  Xuaát hieän: °50% : 2 tuoåi . °90% : 4 tuoåi .  Kích thöôùc vónh vieån : 14 tuoåi .  Hình daùng: Khoâng ñoái xöùng.
 23. 23. CAÁU TRUÙC XOANGCAÁU TRUÙC XOANG BÖÔÙM.BÖÔÙM. 1.Thaønh tröôùc:Vaùch muõi + Maët sau khoái beân xoang saøng. 2.Thaønh döôùi:Tî haàu. 3.Thaønh treân:T.Yeân + GT thò giaùc 4.Thaønh sau:Phaàn neàn xöông chaåm + Ñænh xöông ñaù + Ñm thaân neàn + TK soá VI+caàu naõo. 5.Thaønh beân: xoang hang,ÑM caûnh,raõnh TK maët,ñaàu trong khe hoác maét treân,phaàn sau thaønh trong hoác maét.
 24. 24. Chieàu theá
 25. 25. Xoang traùn Trai traùn Hoá soï tröôùc Xöông Ñính
 26. 26. Maûnh OM xöông traùn Xoang traùn Hoá soï trong Xöông ñính
 27. 27. Xoang traùn Maûnh OM Xg traùn Hoá thaùi döông Trai traùn Maøo gaø Hoác ma Caùnh beù Xg. böôùm Caùnh lôùn Xg.Böôù mTrai thaùi döông
 28. 28. Maøo gaø Xoang saøn Caùùnh lôùn Xg böôùm Maùu giöôøn tröôùc Bôø treân HM Hoác maét Maûnh saøng Caùnh beù xg böôùm Hoá thaùi döông Trai thaùi döông
 29. 29. Xoan gsaøn g Hoác maét Caùnh lôùn Xg böôùm Hoá thaùi döông Xöôn gmuõi Maûnh OM Xg saøng Moûm goø maù Cô thaùi döông Trai thaùi döông OÁng thò giaùc
 30. 30. Xg.muõ Xoangsaø OÅå maét(T) Moûm traùn Xg goø maù Xg.böôùm Xoan gböôù m OÁng tai trong OÅ.maét (P) Maûnh OM Xoang saøng Hoá soï sau Cô TDöông Xg thaùi döônga Hoá soï giöõa Phaàn ñaù xöông TD
 31. 31. Hoá soï OÁng caûnh vaø loå Khí baøo chuõm Phaàn ñaù Xg TD Xg.T döông Xg.böôù m Vaùch ngaên muûi Hoác maét Xöông muõi Khoang muõi Xoang haøm Phaàn traùn Cung GM Cô.TDöôn Xoang.böô m Cuû tröôùc XTD Hoá haøm XTDLoå baàu duïc Loå gai OÁng tai ngoøai
 32. 32. Maáu gai Ñoäng maïch caûnh Xöông muõi Vaùch ngaên muõiXoang haøm Cung goø maù Cô T.döông Loài caàu XHD OÁng tai ngoøai Phaàn ñaù Xg TD OÁng leä muõi Xoaên muõi giöõa Xöông goø maù Khoang muõi Xoang böôùm Xöông TDLoå baàu duïc Loå troøn
 33. 33. Ñoäng maïchMaáu giöôøng Khí baøo chuûm Cung goø maù Xoang haøm Xg.goø maù Bôø oå maét döôùi OÁng leä muõi Xöông muõi Vaùch ngaên muõiXoaên muõi giöõaKhoan g muõi Moûm quïa XHDÑaùy moûm chaân böôùmLoài caàu XHDOÁng tai ngoaøi
 34. 34. Maáu Khí baøo chuûm moûm chuûm Ñaùy moûm traâm Ngaønh leân Xg.haøm Xg goø maù Xoang haø Vaùch ngaên muõi OÁng leä muõi Moûm chaân böôùm Moûm quïa XHD Muõi haàu
 35. 35. Muõi Loài caàu Xoaên muõi döôùiXoang haøm Chaân böôùm Cô Caén Hoá hoïng beân Khoang muõiXg.goø maù Vaùch ngaên muõi Ngaønh XHD Moûm traâm Moûm chuûm
 36. 36. Cung tröôùc ñoát ñoäi Moûm nha Cung beân ñoát ñoäi Ngaønh XHD Muõi haàu Vaùch ngaên muõi Tieàn ñình muõi Xoaên muõi döôùiXoang haø Hoá hoïng beân Moûn traâm Chaân böôùm
 37. 37. Moûm nha Cung tröôùc ñoát ñoäi Ngaønh XHD Muõi haàu Xoang haøm VN muõ Khoan gmuõi Caùnh muõi Cung XHD Khoái beân ñoá ñoäi
 38. 38. Khaåu caùi cöùng Ngaønh XHD Cung tröôù ñoát ñoäi Khoái beân ñoát ñoäi Moûn nha Muõi haàu Xoang haøm
 39. 39. Cung oå raêng XHT Muõi haàu Truïc Ngaønh xöông haøm döôùi
 40. 40. Chieàu theá
 41. 41. Xoang Traùn Mi treân Mi döôùi Vaùch ngaên muõi Xöông muõi Xoaên muõi döôùi Moûm huyeät raêng
 42. 42. Xoang traùn Vaùch ngaên muõ Xoang haøm Huyeät raêng xöông haøm Bôø treân oå maét Nhaûn caàu Bôø döôùi oå maét Xoaên muõi döôùi
 43. 43. Phaân trai Xg traùn Hoá soï tröôùc Nhaûn caàu Vaùch ngaên muûiXoang haøm Moûm huyeät raêng Xoaên muõi döôùi Xoaên muõi giöõa Xoang traùn Khaåu caùi cöùng
 44. 44. Khaåu caùi cöùng Vaùch ngaên muõi Xoaên muõi döôùi Xoaên muõi giöõa Nhaõn caàu Trai traùn Maûnh saøng Xoang haøm Maøo gaø Xöông Goø Maù Xoang saøng Maûnh OM xoang saøng Maûnh OM xoang traùn
 45. 45. Khaåu caùi cöùng Xoaên muõi döôùi Vaùch ngaên muõi Xg.Goø maù Xoaên muõi treân Maûnh saøng Trai traùn Moûm huyeät raêng Xoang haøm Xoaên muõi giöõa Xoang saøng Hoác maét Maûnh oå maét Xg traùn Maûnh oå maét xoang saøng
 46. 46. Khaåu caùi cöùng Vaùch ngaên muõi Xoang haøm Cung goø maù Maûnh saøng Hoác maét Caùnh lôùn Xg böôùm Maûnh HM xoang saøng Cung huyeät raêng XHD Xoaên muõi döôùi Xoaên muõi giöõa Xoaên muõi treân Thaàn kinh thò Xoang saøng (P) Maûnh oå maét Xg traùn
 47. 47. Caùnh lôùn Xg böôùm Xoaên muõi giöõa Xoaên muõi döôùiKhaåu caùi meàm Vaùch ngaên muõi Caùnh beù Xg böôùm Hoác maét Cung goø maù Ngaønh leân XHD Moûm chaân böôùm Moûm veït XHD
 48. 48. Khaåu caùi Ngaønh leân XHD Xg. laù mía caùùnh beù Xg böôùm Maët treân thaân Xg böôùm Hoác muõi sau Xoang böôùm OÁng thò giaùc Hoá T.Döông Khe oå maét treân Cung goø maù Maùu chaân böôùm
 49. 49. Khaåu caùi meàm Hoïng muõi Xöông laù mía Thaân Xg böôùm Xoang böôùm Maët treân thaân Xg böôùm Trai traùn Hoá TDöông Ngaønh leân XHD Maùu giöôøn tröôùc Cung goø ma Maùu chaân böôùm
 50. 50. Löôõi gaø Ngaønh leân XHD Hoïng muõi Thaân xöôn böôùm Raõnh tröôùc cheùo thò giaùc Xoang böôùm Cung goø maù Xöông TDöông Maáu giöôøng tröôùc
 51. 51. Hoïng Loài caàu XHD Xoang böôùm Xöông thaùi döông Hoá soï giöõa

Lt xoangbshiep

Views

Total views

114

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

0

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×