Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Diễn họa ( Sketch with water colour)

223 views

Published on

Bút pháp màu nước, marker,...
(Help you how to use the water colour)

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Diễn họa ( Sketch with water colour)

 1. 1. I . . . .l 1 .1 . .‘ 47» I .1 w . . .5. 0 . f. A V k ii I :1 I . . . V 1.42.4 . r In . I I ":4 4. , 5 I - «I; “I “L . ..>. l- I . . I .4.. I. o .2. . Ir! .. 1 3.. . . . . - I 1 . /- ” l . I V . . 1: .4’ . o . . L . . | MO . . I . m . .1 WV 4. . f It’ . Jvuo. r. .. .. . V. ..» , 2 C? r L . . . .3. o I 1: I1 0. .5 n V‘. I .1 All A I & . ‘ I HI. I9 ' 1 I . s . . . .2. . U I I . .. u. u . . _.I . 2.3. -II . . . 4 "(H . _ ‘ I o 1 3. J} - w. . 4., ,_ . . L. . . - L. . . c . . . .! .i. .. ., .I . .r/ ca | nrroL. .._«. u3.. i.). _ . I . . 1 . . I. ‘V. . L s. _ , ._ . .«: ... ... cf. .. . . . .. _ -s . . . . . J. .. _. ..J? «T 4 _ . . . . . ... ... ..~. «J. .- . ._. .( . ... . . . . . .1.. . . . . . . . . .. .1. . .. . . Y . H . ... +_~ . . u . . 1 _ oofi. .»_v . . . u. . . 4.4 .7 . II: «I. . . . n .4. u . .. }.1 . . ‘ » . . . . Z. _ . '| a I . ».. L7.. . . y I! L 1 s. .. . . J . . 3 WM. .. _ A. , . ... . . . _ - x . .. V. .. J. H. u I’ . , .1 _. . . .. . r ». ... .Jo, .yu ~| .. . T H (V 1 wk} 0.53;: Of ; _, .0 av. u . . . ‘ . » J- #1 . 1.4. . . 3:. .. . .9. _. . .1 _. ... .,€. . . . . ,r1.. g%. ... C,. .v. . flew: .. . :1.. . 1.1‘? .v! . . .-f. l L I? Cr. 1.’. . .1HL. ... .1.. .. . . . . kl». .. Um}. .. Lm. ..vH . . _. . . ._ a . . . .1 . T . e H. . - . . . .w. .n. .o. |4. . .1. . _ » . . . ||. .n. V! 1.4- . _. . um 4 ? ._. .._. .t. .. . I. I.. I.IIo. ’.. w.. ..»; .r. ... R,». ~y u¢. u. . . I. 4 LP. .4. - - » kn: .. «_. ¢.ws6.n . .|.
 2. 2. Elisabeth Harden Le Héng (bién dlch) - WWW/ W ,4 5 bang mau nuoc %- - (Taibénlén3)
 3. 3. NGHE THU1§. T VE HOA BANG NIAU NU()’C Elisabeth Harden , ;‘gg‘ NBA XUKT BAN MY T111121? 44B Ham Long, Hoim I(ié'm, Ha N01 or ; 8225473 - 9436126 Fax : 9436133 ~52’ Chiu trach nhicm xust ban ; C0 THANH DAM Bién tap : Thién Kim Trinh bay : Lan Nhi _ Va bia : Hs. Qufic An Sfra bén in : Thién Kim .99’ GONG TY CP VAN HOA VAN LANG 40-42 Nguyén Thi Minh Khai, Q.1, TP. HCM DT: 33.242157 — 33.233022 — Fax : 8-'I.38.235079 In 1000 cu6n khd I3xl9cm1ai Xuérng in Cty CP VH van Lang. SO’ dang 1:5» KHXB QD.54—20l0/CXB1'l8-02/MT ngiay 29.01.2010 Quyét dinh xufit bin 50': 41fQD — MT cip nginy 29.01.2010. In xong V11 nop l1.ru chiéu quy I nam 2010.
 4. 4. Méu vang trang 18 Man hfing trang 34 I-Ioa Mau tim trang 42 Mau tréng kem trang 56 Man cam trang 24 Man db trang 28 Main xanh Iuc trang 60 Mau xanh duong trang 48 La trang 62
 5. 5. Nghé thuét v'é hoa bing méu nuérc Muc dich c1.’1a tap séch 1a trinh bay céc buérc vé hoa, giéi thich k5’! thuat vé, dfing thdi phan -tich céch ph6i méu nhém tao phb’ séc hoa tL‘1' tréng nhat C1611 d6 tia. Hoa ducjc xé'p thénh nhfing hinh dang cd bén. Nfai dung m6 té tfifng kié’u hoa, céc bén vé xem xét ph6i cénh V5 miu séng t6i tao nén hinh déng ba chiéu. 1. Mfiu mau nay cho bié’t v1‘1ng chon hoa trong day mau cu thé va gai 9 pha mau cdn th| e't nhém dat duqc séc do tinh 16. v1‘1ng da m nh3'1 nai cfin khéo Iéo pha man my 161 nhung sdng déng. 2. Nhan dién hoa qua ten thong dung va trlnh bay It nha't mot VI du vé’ tang hlnh dang oa ca him. 5. Day 13 v11n'g chon 1:1 gidi han va nguyén téc chung cé thé m6 rang thénh he thdng pha tron c1'1a riéng ban. 6. Hfiu h§t céc bang hoa déu was 116 V61 énh séng chié'u tit goo phéi trén. cm’: 1'1 ngufin sang sau dé tau hinn bang hoa tuong (mg.
 6. 6. BANG MAU Vang chanh Vang nghe Tim hfing Vang nghe H6ng Luc nhat caf1:1a11rir:1m 96 sang D6 bac do bé+:16‘r]ngéu Tim Xanh cobalt dugfflm Xanh duong Xanh 1a dzaggat Néu Vang cam B6 cb Nau db éwfig Erma] xmnmnm Xmhmm Xmhmw Vang dé't Nau db d£1’t Nau vang 65! Nau 1151
 7. 7. K5? Thuét C6 thé’ vé méu mrc’1c theo miy céch. Mét 56 kfr thuat cL_1.'c k)‘r hfiu dung d6i v6‘i hoa si thich vé hoa, tao hoa Vin vé ké't cfiu khéng dé gi cé du’(_‘! c qua co vé. Luon ghi nhé céc yé’u t6 cd bén dé vé thémh cbng : khéng gian lam viec ngén nip, thu6c méu sa_1ch va mréfc trong. LOP MAU LQT Létp man lét 15 khoéng mau déi khi bién thién sang sic dam hdn. Pha dfi thu6c mau cho cé vfmg va phét béng C9 C6 kich C6 thich hqp, pha thém chfit nude cho nhffng vfing nhat ho’n. Vé nhanh céc 16p tié'p theo. Lop mau lot xanh bie'cth1'I ha! dong vai trb nhu lap mau cho phép lap mau lot hdng tin’: nhfit chie'u xuyén ra. cf’ Ldp mau ldt nhat dfiu tien (13 km va dmc lap mau I61 th1’l hai dam hon pm’: lén. Lap mau 101 véng chanh bi méu xanh biefc ph1’1 Ien, chit mau doi khi trb nen (E xi: x1 vé tao k6't ca'u asp mét.
 8. 8. m. . cc 1116 ta_1o két ca’u va dénh ‘ : " da'u cénh hoa bfing co cftng. Xbe céc lfing cfmg ctia co déu vuéftg va dfing chfit thu6c rnéu. Co cffng cbn dfing dé’ te_1o nhfing dufdng ménh lam bin tée val vé ch3’m — cho nhuy hoa hoéc vé't 16m d6’m. Tao nhuy hoa béng each bin tde thudc méu ra khéi co Ding noon tay cai hay dao. Bat co c1'Ing gifia ngén 1261 V3 ngdn tré, sau dé R’ quet vac muse man 1101 -I-HKM M 11111 as vé nét ménh. Bot bién, khan giffy C6 the’? tha'm 16p thu6c méu gm trdt, dé 16 ra nhfing phfin séng nhat. Mu6n lé'y di 16p thuO'c méu khé, qué't udc sach véo lérp thu6c méu dc’) bfing cg cfrng. Thfi'm di Xéa nhflng phdn sang cfia cénh hoa nay hing khan giiy. 13> ‘R1 Ouétcéc dLl‘Jng nuflc sach Ian lap thudc méu 161 mm man dé’ tan céc cufing lé.
 9. 9. 59111 THEM LQP M01 TREN LOP CON 1101 Thu6c méu nhé lén giiy 5m sé loang ra via tao thénh hoa van ngfiu nhién. N116 cang nhiéu thuffc méu sé d§y lui lc’>'p thu6c man that nhit va dén lfic khé sé tao thénh mép 16m chém - tua nhu! cénh hoa. Vé thém 16p thu6'c méu 1<h6 hon véo 16p mau lét sé tao sL_r hba trén méu sic tinh té'. Cé haj phu’o‘ng phép déu khéng thé’ doén tru’6c du'qc V51 day 1:31 mét thti thuat. ‘i> I Canh hoa phia sau : Nhb thufic mau Ien g1a'y um. Canh hoa co canh séc nét : Nhb nuac vac 16p thudc mau kho. Cénh hoa tmbc : Ouét lap mau I6! Vang hol Ioang. sau ac nhb thutfc mau Vang dam hon vao khi Idp din tlén dfi khd. Lap son thudc mau dat ban canh v1‘1ng thu6c mau wt (5 s6 hoa tan v30 n6. Phudng phép hna tron nhu the’ V0 gié cho viec that‘ men nét tinh ta’ cfia cay cb. __ CHINH s1’1A D63 vé‘i méu nude, cc’) thé chinh sfta that hoan héo. Mét 56 chit méu tit khé xéa, nhuhg s6 khéc 1a_1i rfft dé va cbn mang lai két qué déng ngac nhién. C6 thd xéa nnflng cha'm mau ngoai mong mu0'n nay hing dao séc. Day cfing 1a céch th1'Ic tao méng sang. «:9
 10. 10. Dung dich chuyén dfing c6 thé dfing dé che céc v1‘1ng khéi 16p méu lét, gifi' la_1i mau tréng hoéc béo vé méu sic khéi ldp méu tié'p theo. Thu6c méu c6 khuynh htrfing t1_1 quanh nhfifng vfmg bi che tao ctrdng do méu ldn hdn vé canh sic nét. Dung dich chuyen dung no the! bio Ve nhi hoava duoc My sach khi lap mau lot‘ 115 khd. Dung dich nay thwng lam hucododo 9 bay n’Ia ch(1ng that nhanh. ‘h 00 mm sé nhe nhang Iiy di. lap thu6c nuoc. S1’: dung dung d1ch chuyen dimg nhfim gin lai Vang tring Iin vflng to man dwl nhiéu lap thudc nudc. ‘*1: C6 thé tfiy xoa chit man bén hon bing co cimg thfim not Va khin gifiy, mac d1‘1 gifiy mt sfi ching thim tie'p lap thudc nwc.
 11. 11. Hinh Dang Hoa Ngu'6’i ta thufing chiém ngudng hoa chuéng vdi tinh séng chié'u véo vém trén va nhfing vting t6'i bén trong. Vi vay cfin ch11 3’! dé'n céch n61 cu6'ng hoa véfi hoa, du't‘5ng cong v méu sic, cfing nhu déc dié’m ctia nhi hoa bén HINH CHLDNG trong — thinh thoéng chi 121 ché'm nhé, nhutng C6 ltic lai lei nha’nh hoa chfim dam ra. Budng mép cénh hoa rat nhat so V61 vfing t6i bén trong va phéi that séc nét. Mét s6’ uO'n Cong, s6 khéc thi khéng déu. Mép tru'6c phéi séc nét ho‘n mép sau. Mfiu hoa van trén bong hoa nha’n manh chiéu hwng c1’1a cénh hoa. 10
 12. 12. HINH LOA KEN I-Iinh loa kén nom nhu’ hinh chép nén — loe ra 6’ dfiu nay va hep din thanh mot diém 6 can kia. Mép du. 'c’ri ctia Sng sé té béng vé bén trong loa l<i-: -n thi 55m horn. Béo dim tam ctia m5i cénh hoa Cong véo vi tri nay vi sé gitip cho thfiy dac 3'” 'I‘ die‘-Em loe ra béng hoa. S13.’ dung -‘ ~ 3-5» _ / c téng méu t6i cho phfin bén ”‘, }¢,5F; ’ ‘ trong hoa loa kén, n0‘i khfmg 1 J, ’ W nhan énh szing. Nhi hoa. -’ ' ' _. cho thé'y bén chit hinh ‘. "- ; ?/ ,rv‘~ 6ng ctia hoa, vi vay héy 1 % A " R tan dung téng méu that t6i V " V _/ , cho vfmg t6 béng gifia. __, .,, ... , A T: V’ chfmg Via ch1’1 5’! C51 % "I '_ bdng dd’ nfla. " i _ Dang hoa loa kén phfic tap hdn cé A. . hoa thtjy 1‘ tié n. Ap dung nhfing nguyén tic cfia . ; dang hoa loa kén don gién _ " “ cho hoa thtiy tién. 11
 13. 13. QANQ NHIEU Emu (Juan sat tang phén khéc nhau r6i xem k9 m5i phdn n6i thénh t6ng mé nhu thé nao. dfiu nhu mét t6ng the”-5, sau ' dé phén tich nhfing thénh _ _ . phfin khéc nhau tao nén t6ng .0 thé dé. Trong véi trufémg hqp, né cé hinh dang nhuf qué béng, vc’3i mat du'6i cfia dfiu hoa ném l<hua't trong béng t6i, mat trén tan biéfn mét phéin véo ainh séng. Cimg nguyén téc nay ép dung ‘ cho nhfing hoa da déu cé bén chit léng Iéo ho'n. Mét trong nhftng bi quyé't vé hoa nhiéu déu phfrc tap la vé vfing gén rnét bfing maiu sic manh vé chi tié-'t sic nét, cbn d6i v6‘i chfim hoa 6 xa thi nhat va 16 mt)‘. 12
 14. 14. QANG NHANH HOA CHUM t 3 T1_Ianh11ngL‘1len, x1’1’l)’rhoanéy -A ‘ du'6'i dang t6ng thé. C6 thé’ vi né % A ‘ lé 1<h6i tr1_1. Phén tich mfiu sang ' . t5i Chung tao thénh hinh dang t6ng thé bing céch nheo mét nhin hinh béng réi phéc hoa hinh dang nay. Sau d6, lam n6i bat tfmg phfin c1_1 thé’ : K _ , ‘L xem k§' tfrng cum, 4;? hinh dang V5 ‘ Ouan sat kii céch sip xé'p m5i cong rieng Ié. each lién két thanh tfing thé va bong dd. Vé chi tlét vai cong 6 can cénh. trén nhffng Cong xung quanh va chqn ra viii ,1 {_ vfmg chi tiét. Vai ‘. “3'? .-‘5‘~. __“T. j-~ A” nhénh hoa ch1‘1m ‘1 ,1 gém nhfing chu5i __§ 5‘: .5 k116i hoa lé n2’1m ‘=3 céch déu trén lirf’ cu6ng. Bu’b‘ng nét ciia ‘. _‘ *4. cu<5'ng nay r&'t quan ‘ trcpng. . , 13
 15. 15. Tia luén luén d1_Ia trén dufc‘>'ng Cong — la hinh trbn khi xem tit tréndéunhtmgphficénh A, __ A , _ y d6i sang hinh dia d_ep ( ~' 5’ 1"-. khihoa quay di. ChL'1 . , .1 -‘~/ ,. ' y ykycéch mac va *4 ggg h ” 3’ v’ vi tri n6'i 1<é't “T w; . ~- - 7 —' cu6ng hoa vé'i ‘<3; i _ A hoa vé déc , g , -_ 3 dié’m cfia ch6 , ; ' i. :._ '7 n6id6—déihoa , ,,}' ‘V J / =?*I; "’ to horn hay n6i "' ' ‘ ‘ s. t 15 l1I6‘t. g‘ ' ‘xy ‘ ff’ H‘mhng1‘1lentf1’v<‘)m _ I cong dén kh6i c5u. Trong L; I p y .3 m5i tru. '<‘)'ng hqp, hay xem 1". t 5? ‘''’_; _‘‘. ‘ béng hoa dudi dang t6ng / ' ; . »: ,? ~; ~ " thé thay vic1_1mcénhhoaddn1é. Sau‘ ' khi tao hinh CO’ bén, chon véi cénh 4‘ , ‘.'K L _ hoa sé vé chi tiét. ; _ T Bong d6 thudng hay xu3’t i , . men 6 vi trf cénh hoa ddu ‘ ' no’: thanh vbm, tren mat ~: ~""‘ * dufii cfla dTa trung tam . —.s_, ;.; " ' ‘ nay va tren dfiu dual cfia " ' ‘ ' » cénh hoa dufii. 14
 16. 16. ‘.23: W4 '9? CD 0 | :> ; ,—,1a 2 Z Bay 1:. mt j T T trong nhfi’ng kiéu ' - hoa dé vé nha't. ‘.2. Cac dac tinh . W 7' ‘_ 3} can lufu y la . Vf ‘ méicénh hoa . ‘ C6 cfing kich . _-§: g§. C6, ké't cé'u, . ‘,9 '5” t6 11 g ' N ‘Z 1' 43:‘ ‘ man 4*; _ bién the‘? Va dac diém canh xé'p né'p, .-/ -' *". nhon hoac lat tip — hay . T T «um khéng. Tam diém ‘ ' ‘*1 ' ~ bdng hoa V, _ hié’n hién ‘ _. r6 rang, ' 7 5“ C6 _ j '1 thé t’ T ’ tu’ / . » I, nhfing , x = / J, '7” cha'rn li ti dé'n bung " ‘ "' ' réng ttia nhi hoa. Cfing . A véi nhém hoa trén cuéfng ' hoa, durdi dang hoa ddn lé hay I‘ ( cho nhifng hoa nay. ( 1 I Khi vé hoa tit mat hen, dim béo cufing , , hoa phéi thing hang H vdi tam diém bang f hoa. chfim hoa sé jao S1._f gifing nhau 15
 17. 17. game HOA CANH MONG co RAU Xem xét ky kiéu hoa nay vi n ay ca hoa phfrc tap nha't Ciing tié't lo hoa van gian. Kficat déi, m5i bén sé gi6'ng _ ' A . -II Z > X, M" ~ / .. Ngay cé hoa khbng “x, // /’ then thl? tu nhu _) V’ dien V? (II cnang _. ‘, nflacflngcfiuthanh A - . ‘/ theo caich blnh C * »- » thuUng—3dan vi rd ret trong ha In. het bén kia. Ltic vé Ca'u tnic Cd ban, ghi chfi kich C6 tu'0‘ng d6'i Cfia m5i canh hoa, két Ca'u Va di§m Cham. Khi Canh hoa u6n Cong khéi nguén sang va nam Ch5ng chéo ‘ h . ' lén nhau, 6 dc’) sé C6 béng. ;. I Va tam diam bong hoa C6 . I , thé ra't sam ca vé mau sac ' ' Ian tong mau. 16
 18. 18. I-finh dung nhfing bong hoa nay la nhfifng t6 phang hay chén sa u. Miéng t6 hoac Chén nhln tit Al V phia trén la du'(‘3ng trén -4 _ _ , 4 nhtrng khi xoay di thi tréf C x-g. :_, - _, " _ _' <j“'~ thanh hinh é-lip. Bong <16 E‘ "f ’ A C : nhat va bién thién trén mat W‘ "fl_. __ hu'6‘ng1énCL’1ab6nghoa, nhan ' ' . manh dudng Cong X thanh thoat Cfia Canh hoa, " day dac va _, .. ’ t6i 6’ mat I duéi. .-~. '_' »' . X e m ' : Xét _ . 9''’ H 6 0 C6 , C — . _ oa n r xu 1,1 Oa -. _.__ U3 8. OOH C I ' ‘*3 non thi khép chat trén fué “E , va co hinh kh6i hoa, ban chat noi nay Va vi céu. tri la trén Cu6ng hoa. 17
 19. 19. VANG _a+oa Juana Vé lfip mau lét Vang ‘mans chanh Ién canh hoa, D'3“9 Ha chula lai mat sd’ mang trang. Q cfi’ 1. Pha mau Vang ¢f> chanh V3 V3 "9 Tao hinh chuong bang "QM N5i Quét '90 rpau xanh ngoc Va tirnu cénh hoa. Hqa mau nan Vang oat. them nudc dé day thufic mau dé'n rla canh. Che nhfing mang sang trén tam bong hoa. a+ Thém thuo'c mau Vang nghe/ Vang da't lén nhflng la °a' sam mau hon. ans [50 Dang chuong 2. Tao hlnh - chuong bang mau Ch xanh dam Va nau sam cha’m Vao Vé chi tie't la bang mau pha gifra Idp thuO'c mau mau Vang da't nhat/ nau sam voi dang khb. Q9 xanh Ia/ Vang chanh. 18
 20. 20. I Phe"t dim 1. V6 hoa bang mau pha thud-C ma“ Vang dat nhat/ Vang chanh. _ Nhb nuac vao as lam sang vfmg djanh 16?" mép trén cfla hoa. ‘W8 “mh ho“- cy Khi ms khé di, chuyé’n sang dcfu ca’nh hoa U va tfym hoa. dVuE[un Dang nhanh . hoa chum -1. 2 Thém vdng nghé/ miu wing vao nhf hoa mi mdu pha wing ch an h/ xn n h dém cho cdnh hoa. 2 T6 mfiu xanh dim cho curing hoa chinh mi '. cu6'ng hoa bén. €Poeu. a[[a Dang sao don gién 3. Think mating, ‘ cho phép pha vdi ~ mdu wing. :9 mau xanh dam hon cho ' (E 3 cang dang mfiu dd, véi : ch61‘ non vb Id. 19
 21. 21. aiba. dwlllzom. Dang nhleu dau 1. Va cac Vfing nudc mau Vang chanh vdi do ma n h kha c nhau nham thé hién nhflng bong hoa xa Va gan. Nha nuac vao mot s6’ pnan 116’ day :9 thu6c mau flan ria canh. V6 phac than nhanh hoa bang mauxanh nhat. 20 6.-‘ hang mau xanh ha. <9 2. Tan dang trim giia nhiing khdi can gan nun bang Vang nghe Va Vang da’t I xanh Ia. To Ia Va cufing hoa qmnh hoa 1. Nhb mau Vang nghe Va Vang dat nhat Vac canh hoa. Nhé nuoc Vao dé lam Ioang lap thuric mau ‘bun ‘Vt Llppcd B ‘in 2. Dang mau Vang nghe Vdi chm nau Vang G51 at? them chi tiét canh hoa. Rita sach nhnng mang sang tren canh hoa trucc. 3. V6 chi tie'1 bang Vang dat. Pha mau xanh la I nau Vang da't cho cu6ng hoa.
 22. 22. ¢:9‘1'oa " 1 To dam Vang Da oa Ken nghelvang chanh - Z cho nhflng canh 1 V6 canh hoa bang “°aM’"9'3 5"“ nhflng vet mau pha Vang 53"9- X63 “W19 nghe I Vang dat nhat. "15"" “"9 km"° chira Iasiogwng trang cho km ‘"- amng ng canh nos}. :3) <9 4 U5 2 Them I w Vang nghel 2 Quét méng Va? mauvang nghe am“ we thanh hinh loa cénh hoa kan. say an "5 thanh nhflng vfing ria canh. Ouét mbng nhflng mang Vang cam I g . Ana s‘; ".2.°c~. ":2 ""°° W9‘ m u ng c an mau xanh Ia cho Ia. Dang to O $9 ‘P. 3 Them mau}. 3 Chon bong 66 cfia canh xanh dam Vao hoa bang mau pha Vang mau pha Va lam W nghelnau Vang dat. D61 vdi sac nét can - nhflng Vim t6i cI'Ja hinh dubng béng dd. V ' loa ken. di m them Vang . Tham mau Vang ca’: Va nau db dat. Nhan chanh cho nhi manh la bang mau xanh hoa Va mau la dam hon. xanh Ia cho la. 21
 23. 23. Hoa Huéng Duong Maiu tim xanh cfia nu'c’1c trong binh ~ ~ V51 méu d6 tia nhat tinh té' ctia chié’c 2 binh Béng Phudng tén thém vé dep cfia ‘ ' nhflng béng hoa Vang r1_Ic r6’. Hoa s1 C15 dfmg nhiéu sic - . _ xanh, tim vé Vang, ‘ d6ng thdi d5 pha “ V" mau dam nhegt dé -' tao m’1'a téng tinh té'. Q; 1. Hoa nan duac thé men thay v1 va chi nét. cann hoa bang nét V6 co day Va co ménh danh cho cufino hoa V3 vién I6. 2. Gin M19 de'n nhflng phén d6 bong — tao tong mau dam hon bang each them mau db va nau db dit. B63 Vdi vimg sau nhit. d5 diém them mau tim xanh Véo mau Vang. 22
 24. 24. ‘h 3. Phén chiéu Va khflc xa tao nan hoa van riéng. Nhflng cu0'ng hoa dé trb thanh méng ghép mau xanh, xanh dam Va tréng Va cudng hoa dat xién géc khie'n ngufii xem huéng mét véo nhirng bong hoa bén trén. 23
 25. 25. 1. Tudng tugng bong hoa c6 hinh cau. V6 phac than toan D0 div hoa. Ouét mdng mau Vang nghe tham sau Vao mau cam cadmium. 1. V6 cac canh hoa V chinh bang mau Vang nghe manh. cho phép tao da canh. Khi no kho di, didm mau Vang da't Vao cac bong G6. cling 4% Vay cho nhflng canh A} hoa khac. Dang co 2- Them "3" 00 manh as Mm um cac V3_0 "130 FM Vimg Va tham nhflng {Mm Vao cac mam sang. canh hoa hen dwi khi chfing -J the di. 3. Thdm sup *5‘; thud’: mau V‘ dam tren cac canh hoa. Dong cung mau pha voi nau dd da’t cho cac chi ti6't. V6’ Ié bang maubha Vang nghél a"'OG xanth la/ Iuc %m'l Q; "M . « 7 akin 2. Dinng co manh "'9 ad vs cat: dtém ‘ (vans cdanh ho? ’ [gang ' m as a a tva . D‘3”9 “me” mega muau xanh Ia ‘ dau cho outing hoa. 24
 26. 26. 1. Ouot mong mau Vang math: éhrfllzzla. . n n g c n ' hoa chtnh Va Upped mau Vang 53 chanh Ien cuong hoa Va Ia. kchfla Iai mot so’ Vung trang. ‘<9 Q3 1. Ouét mong mau Vang nghe Vao canh hoa tnflc. gong: mgng mau pha Khi no mo di. them mau 5 aa cfllvéng ngng ten 1 cam cadmium. canh hoa. ngoai tn] f; nhttng Vflng trang Va , " Vang. Phat them ldp 2 thuoc mau khi no khd di. Che nhl hoa. Cwwn. ‘ / .- . 1 ‘*9 Dang chuong 2. Them cac canh hoa sau Vao. cho mau cam cadmium chay Vao d6 hoa. V6 nhi hoa bang mau xanh blén. Ouét mong mau Vang nghel do ca Vao d6 hoa. 3. Pha nau do Vao mau Dha. V5 canh hoa dtfii. phat tn'€n tong mau Va sac 3. Lam sau bong mau. Them xanh Ia dam . do cfla canh hoa. '3> hdn Vao cud’ng hoa Va la. ,' Tham uot ad’ hoa V5 nh] hoa mau Vang: Va do mau Iuc ' none. nhat Vao. ’ 25
 27. 27. 2. one kho. dang dung cu cang manh do tha'm lop thudc mau tren tang ccng hoa Va mau pha Vang dat I do tudi do nha’ n ma nh nhang Vang to'i. 26 dqzd. 3“‘ol: @O‘. ~"l£’L Hhanh hoa chum 1. V6 V0 so canh hoa toa ra ta tam. Dang mau pha do tudi I Vang nghe cho canh hoa trén Va Vang nghe cho canh hoa dudi. cho phép mau sac tron Ian Vao nhau Va diam mau Vang nghe Vao giaa mau cam. 4’ 9 1. Che nhi hoa bang dung dich chuyan dang, Va lop mau lot Vang ngha co nhiéu dom mau khac nhau, chaa lai mang trang. Diém mau do tudi cho dé’ canh hoa. .91.. .. an Dang loa ken cf’ 3. Dang mau pha dam hdn dé’ Vé duong song canh hoa. Them mau nau do Va V6 don tam hinh Ioa kan, tao mép trang cho canh hoa trudc. Tay raa dung dich chuyén dang Va Va nhi hoa bang mau Vang nghe nhat. 2. Them mau do tudi Va Va canh hoa do bong.
 28. 28. 1. Ouét mot loat lop mau Vang Va cam lot rat nhat. Nho nude Vao as tao rla canh I’ h . 1. Va tang canh °'“ ° 5'" hoa bang mau pha Vang nghel . cam. Tay sacn diam giaa de tao rla canh sac nét. &‘§'oa §u: Van. 11:1‘; Ian. Dang ngoi sao don gtén 5? 2. Quét top mau lot sau hon Ién canh hoa dudi. diém them xanh la o do’ 2. Them mau pha xanh hoa. Diém nhang Vang Ii xam/ nau oat Vao aiém ti cfla mép cénh hoa bang giaa mau den. . Cam Cadmium- fleatama OH13 Dang o 3. Va duong manh taa ta ta tam bang mau Vang nghe. O mat 161 hon. cho phép hoa Ian Vao lop thuoc mau gtaa. <1: 3. Lam sau Vang ban duoi. Diém thém tam hoa Va _cua’ng hoa Vdi mau pha Vang nghél xanh la. Dang lop thuoc mau ra’t loang cho bong caa cuong hoa phta sau. 27
 29. 29. 1. Bang dung dich chuyen dang do che dau nhi hoa. Chi mot 11 lo ra. nhung chang so them so lap Ianh cho mau do. Va cudng hoa bang mau pha Vang cam Va xanh Ia, cho phép ca hat hoa Ian Vao nhau. <1: 1. Que! mong mau do ham (do bac-do) len canh hoa Bottfasvgugrp, huong ra anh sang. Cham . nhe nhang Vang sang rot “ham h°° chum to mau xanh cam Va mau pha xanh biec / nau do. 2. Dang dung cu manh Va ab Ct‘! :15 1.30 nhi hoa. Va lop gags‘ 95" hm bang ma" 2. V5 mat trcng chuong bang mau nau do Va do ham (do bac-do) I xanh hie'c. Cho phép thuoc mau chay Vao Vang dam nhat. 3 Them chléu sau cho Vung ho ng bi ng cach them nau " do Vao mau . ‘- xoa. Tay dung A _ , dich chuyen ; *7‘. dang ha ng . _; _: ‘ 95'“ '5 2 ' ‘ i V _‘_ 3. Dang co manh Va mau s c khac nhau them nhi hoa. chi <3x, l.tl, [[a, vx, H tlet canh hoa. Q9 Dang Chuong 28
 30. 30. 1. Va mot chat mau Vang chanh nhat len canh hoa huong len. Them mau pha hdng ben mau Va do tudi nhu Ia lop mau lot dau tién. Cho phép thu6c mau tu lat tren ria canh duoi. <9’ 1 aka Cam conning Dang tla 2. Them mau pha do bam (do bac-do) Va do tuoi Vao canh hoa dam. Nghieng to may do cho thuoc mau yen fit, Vi quanh rla canh sac caa canh hoa nhat. 2. Dang chat mau xanh ble'c do Ve bong o canh hoa tho hal. Ve mau xanh cobalt len mat sang caa than hoa. Dang mau do cam (do bac-do) Va xanh cobalt tren mat bong, cho phép ca hal hoa Ian. I ‘ah - 3. Tie'p tuc them _r thuoc mau dam hon Vac Vang cach xa anh sang, nghieng to may do tao rla (canh co nap nhan. Mau dam nha’t Ia do tool voi it mau xanh mac. 1. Lam uot tang canh E33. Them chat mau xanh cobalt Vao rla canh dudi. Them mau pha do ham (do bac-do) Va xanh cobalt ngay tren. kam theo mau do barn (do bac-do) o giaatren. a+oo. alltam . £qJ. P.Ed. as 3. Dang mau do tuoil do bam (do bac-dd) cho canh hoa truoc. Ve bong hoa sau Va choi non bang nuoc mau lot nhat coa mau pha as dang (3 budc 1. Rita sach mot so’ phan caa canh hoa truoc Va them mau Vang nghe dam Vao tam hoa. 29
 31. 31. 5’ 2. Va mau pha dam hon cho canh hoa gan. Dang thuoc mau Ioang cho bong hoa o xa. 1. Lam dot hinh dang canh hoa. Nho mau pha hong ben mau Va Q! do tool Vao. Raa sach thuoc mau o nhilng Vang sang. at. .. 9350.9 1.. . ‘Jean Dang ngol sao don glam 30 Q: ‘’n 1. Lam udt tang canh hoa rot nho mau Vang nghe Va do do Vao cho no tu de'n oe’ hoa. Them chot mau xanh Ia khi no kho di. a+oa Dang to 2. V6 canh hoa nhu truoc. Them chat mau do 5} ham (do bac-do) Vao bong ad caa canh hoa. 3. To bong Val gan canh hoa bang mau pha dam. Them chat mau xanh cobalt Vao dau canh hoa duoi. ‘o 3. Dang thuoc mau dam Vdi nhieu mau sac cho chi tié’t canh hoa.
 32. 32. &+oa. (Vang Dang hoa ken 1. Va canh hoa trén bang hong G: hon mau. Chaa| ai mang sang do cho thay be mat ong anh. 9 1. To mau Vang nghe Ioang tal ndi anh sang chie'u Vao dau canh hoa. Nho man do tuoi Vao trong lac no con udt. 2. Them mau do tool Vao Vang 161 Va mau pha ca hai cho bong do 2. Va them cac caa canh hoa. Quét mong mau . canh hoa kha'c tlm hong Ién canh hoa duoi. Nho bang mau do tuoi. chat hong bén mau Vao. Them chat mau {E nau do Vao ndi canh hoa pha Ien nhau. aaoagmqng ngugan Dang nhleu dau <1: 3. Thom U131 timg doi giaa rot nho mau Vang nghe, do tudi 3) . / ’ Va xanh Ia Vao. Ouat mong mau do tuoi Va nau do lén canh 1 hoa cach xa nguon sang nhat. Va gen 3. To diom chi tiot la tren Val canh hoa hoa bang mau sac de lam chang sac thlch hop. nét 31
 33. 33. Hoa Anh Tfic Hoa anh ttic C6 pham chat ctia lua nhau, gion va gi6'ng nhu giay. Bong d6 cfia canh hoa thu'c‘>'ng la 1<h6i nhtffng tam giac Va hinh thoi 1i ti; mép canh hoa co rang cu'a. Bfrc vé nay the hién mau sac va s1i'c song ctia chfim hoa no rd. Mau sac ta. ’ hong bén mau qua do t11o’i Va nau do den do bam, dong thoi ducjc vé u'6t. 2. canh hoa toa ra caa bong hoa anh tac nay duoc nha’n manh bang nhang duong rach Vao gia'y. Thudc mau sam yen Vi Va nwc mau lot nhat dude phép hoa Ian phia tren. . 3. Hlnh dang dac biet coa bong hoa anh toc nay dmc tao nho nhang Vang to mau xmg quanh no Va do duc duoc tang len qua cuong do caa tong mau. Trong tam la ndi cuong hoa Voi bong hoa. Q9 1. Hoa Van kho bie't trudc khi nho thuoc mau udt Vao thudc mau dang kho da duoc khal thac o day nham tao canh hoa co duong Vion. <9 32
 34. 34. _ aW, ,LH. 11. W11 ‘talk All IL. ‘ . ‘_f: ‘ . I. ‘ , arr: . «M HKWM4 .4.rfi. M.. m,fl. .O. u
 35. 35. d"'aa man ‘Latina Dang chuong 6’ 2. Thém ldp mau not naa as -3 tan hinh. Chon hoa van chuong hen trong hing mau pha ma- genta/ xanh la. 34 1. Ouét mong hong bén mau nhat. ch| ‘Ia Iai nhflng maing tréng. Them lop mau lot magenta thfl hai va bong nhat cfia mau xanh cobalt! hong bén mau bén trong bong hoa. <5’ 1. Ouét mong mau Vang chanh cho nhnng canh hoa huong vé phta :43‘ mt trbi. Chfla Ial mot so vimg sach. quét mong hong bén mau/ Vang chanh Ién nhflng canh hoa nfla tong. Nghiéng gia'y dé cho no chéy véo vimg sfim. a+OG. E-3319 Dang to 2. Tham mau xanh cobalt cho canh hoa sém. Dang mau xanh biéc va do him (do hac-do) vai mau pha nay cho canh hoa sém nha’t. 3. Dbng mau xanh hiéc I do him GE tan’ hinh ca'nh hoa va thu6c mau cho dubng nét canh hoa. Diém chat mau xanh oohall I9 cho to hoa. Xanh la/ xanh cobalt cho la.
 36. 36. 1. Lam udt tang _. cénh hoa. Ouét mong mau Ming [)6 n ma u/ Va ng , chanh nhat My no , - ~ ddn mép canh hoa. Chfim nne CI ulna. 4h 1. Quét mang mau vino nghe nhat Ien canh hoa sau. Dflng mau pha nude , vane chanh vé hong bén mau cho canh hoa tnnc. 2- VG them nhflng canh‘ hoanfla. Dt‘1ngoomann cho chi tiét Va didm canh hoa V! Ia hing mau xanh la. ‘b Dang to 2. Duet tiép mau pha dd‘? khi no KM di. qlét thuflc mau dé tao diém canh hoa. Them ldp mau lot nhat cfia mau pha nay vac canh hoa sau. 3. Dang mau pha hdl khd aa’ chon ne'p ga'p vi hdnu dd cfla canh hoa. V6 tam hoa hing mau Vang nghe/ tim him. V6 lé hing lop mau ldt xanh Ii. 35
 37. 37. 1. Ouét mong mau vang chanh co nhié’u do'm mau khac nhau Ién canh hoa huong vé phia mat troi. Q9 gut: 2-ta Dang tla :9 2. Dong hong cho lop mau lot tho hai. cho phép no yon vi trong vong do bong. 'iTys'. .é' 2. Quét mong mau dam hdn Ién can canh hoa gin va thém mau xanh co- balt cho hong do. ‘b 3. V6 chot hong bén mau lén mot so’ canh hoa. D61 voi bong do, them nau an vao hong bén mau. Pha mau tlm ham voi mau Q! nau an cho tam hoa. Vé nhénh hoa chom bang mau vang nghe dam xung quanh no. 36 dVzw. na Dang nhiéu dau ‘R: 1. Che nhi hoa. Vé rieng tang cong. quét mong hong bén nhat. 3. Va dab hoa to nhflng cong riéng Ié, dimg cong mau nhat hon cho hong hoa o xa. Tdy n'ta dung dich chuyén dong. Them mau Vang nghe dam cho cong va xanh Ia cho cuong hoa.
 38. 38. 1. ouét mong mau hong/ vang nghé. Ouét dam hon o mép canh hoa. Chua Iai nhfing mang trang. <9 3+5 n9 Dang ngol sao don gian 2. Lam not tong canh hoa va quét mong hong hen. Nho thuoc mau dam hon Ien mép va bong do cua canh hoa. 2. Pha chot mau ‘, _ xanh hie'c va ve‘ ‘9 . T ' canh hoa dam hon. <5 I 3. Them do ham (do bac-do) vao mau pha. To diém mép canh hoa hang each quot mong thuoc mau vao céc dau. Dong sac mau dé ve duong nét canh hoa. Them mau xanh ngoc vao gifta. 42: 1. Ctuét mong hong hen dam Ien canh hoa truoc. Rita sach no it ria canh tren. atoa not Dang Ioa kén . /T, " 3. To dam Vung bong hang maupha Q. xanh biec I hong hen mau, them mauvang cho nhi hoa va tam hoa. 37
 39. 39. &'%'oafa. i_. , an. Hhanh hoa chum 1. Che nhi hoa. Ve rieng tong canh hoa, ve quét mong hong hen! do tudi 06 nhiéu do'm mau khac nhau. cho phép no tn 6 do coa moi canh hoa. Diem chot mau Vang nghe o gifla. «Q: 2. Dung mau pha dam hon, Ve canh hoa dam hon. Them mau xanh cobalt cho nhitng canh hoa Ii xa. c3+oa. afi. al: &5 Dang ha 3. Dung thuoc mau dam de Ve dudng so’ ng canh hoa. Tay rfra dune dich 3. To diem firgyéngflngfi mot -so’ mm uxanh canh hoa la Vao tam hoa. bang mau DgI_ wnalé. hha cam. Mau V ' m U lic xanh ngoc nhat. :1, cho Ta. :9 38 ‘an 1. Ciuet mong hong hen co nhieu dom mau, nho ma u Vang an nhat Ien canh hoa tren Va canh hoa huong we phia mat troi. 2. Dong hong hen ‘E dam hon cho lop mau [fit thfl hai. them métl tim hong Vao canh hoa duoi. ‘J5 dI'a gifla ba ng ml u Va ng chanh. Nho mau nau Vang Vao.
 40. 40. T? 1. vs canh hoa bang lop mau lot hong hen nhat. Chlla lal nhllng mang trang. a+OG. GJ'Jl. t‘. a.O Dang Ioa ken 2. Diem them mau xanh cobalt cho phan dam hon. Duet mong mau xanh ngoc Ien la. J+oa. 3.3 q in 1. Duet mong mau Vang nghe nhat Vao canh hoa huong Ve phia mat trtli. To mau dam hon a gltla. Che nhi hoa hang dung dich chuyen dong. 11$ 2. Lam Llottlmg canh hoa. Diem hong hen nho len rla canh. J 3. V6 canh hoa dam hon Q: bang hong ben. Them mot chot mau magenta cho bong do coa canh hoa Va xanh cobalt cho Vung dam nhat. Dong mau Vang datl Vang nghe cho nhi hoa Va Dang nhléu c‘. -iu xanh la cho la. 39
 41. 41. B6 Hoa Véi Va hoa dé két hqp thanh céng dé tao nén mau sac can véng Va chap vé hoa van. S1_1' ru’6m ra nhu’ the co the gay nhtic mat song 6 day hoa si dong du'<‘)’ng nét tinh tee’, cu6'ng hoa Va la dé huong ngutoti xem Vao trong tam cfia bfxc vé. Mau Vang chéi, d6, h6ng Va tim dufqc xé'p dat hai hoa, Chen 1511 vdi nhftng déa hué traing va canh la. 1. Man tim Ia mau sac rat dac Va de rot xuong. Hoa Tulip nay duoc Ve to hong sang xanh xarnl tim Violet. Q) 2. Mau xanh xam ,4) tao cam giac mat mat thuiing mo ta bong Va duong riem coa canh hoa hue. Hoa oo dang Ioa ken thoong co % gag can%' “hang 3 Hoa tren he met :1n0ant%I ginriiohltllrlfilg “"9 53 ha. ‘ 3"“ “"9 "haw" man“ can phan chieu. Nhiing (Mm man séng canh hoa coa doa tu- - - lip nay co mau do tuoi cua no" nhung diam them mau sac nhat hon (3 de hoa.
 42. 42. - I I i - , . —' . L, I, ‘ - . ’ . ,,. . C V. in ‘{. ;. ' ‘if I I l . r»~. ;:*. ~.—. : ' l — 1- - ‘ A" T: . I. ’ -2. . ‘r , . 71 . Tr . + ‘_ . ' " $““V. ' ‘fir . l: - P _ __ T‘ < '5‘? - V. £7- . x.. T T . ._, _ ,2, . . V. p. - "18 J: -7. ’I 1' <- - _ ; *—~r. rf-71 .1
 43. 43. ’«. ~.. .~ ' 1.Vériengtl'Ing I i cong bang mau xanh bie'c I tlm hen mau. Nho 6 5 . nuoc Vao de day i ‘gr: -:‘"9;o'; ‘a| '1!’Jh? ng I mau sac den rla ‘ X 1' h_ N. ' T hen mau dlu len can Vong toi coa canh hoa. Ve nhi hoa hang mau Vang chanh dam diem them mau xanh Ia. c9‘%’oa oil huong Hhanh hoa chum / " a+oa. l: l.'£. n. V . . ‘ J .3 Dang tla 2. Va Vbng to'i bang . A A" man pha dam hon. ‘ . _y. .‘ g T 1 ,1 I ; V, ’.T*. —M : * '3? : 3. Them chi 5-‘ -x tie’t bang ‘ I QT . _ , . -_ 7‘: man Vang ‘ " . » , chanh, _ . hong hen . ‘ gngau Va dg -. 2. V6 them nhdng m (d cong nila oo hoa nho ba c-do). mau tim nhat. Dong N_903l f§. mau pha Vang chanh dlém chut / xanh Ia/ xanh ngoc V30 "199 '3. tren cuong hoa. 42
 44. 44. 1. Che’ m dung dich chuyen dong Ien dau hoa dd tao nhung mang sang. Ouet mong mau tim hong Ien man b0 hinh. Olfit them nlla khi no kho di. diem choi tim hen mau. - ‘L <9 2. Tab bong bang mau tlm dam Va cho phep chong chay Vao hlnh co ban dI. |3i. 3. Tay dung dich chwen dong. Dong no that manh, Ve nhanh hoa ohiim bang mau tlm dam. Cong dong on do cho can gal trong canh la mau xanh ngoca, Dang nhleu dau 1. Chon tong canh hoa trong lop ,4) _, mau lot mag enta Va xanh bie'c. Dong nwc de day mau ra khoi WW trang. atoa 45 Jan raging Dang to 3. Chon duong song 2. Diem them mau Q canh hoa bang thuoc xanh bie'c Va Ve Vong mau kho hon. Duet lop dam hon. chlta lai mau pha magenta I dlfing manh quanh xanh biec len mat owl tong canh hoa do canh hoa. Nho mau lam ndi bat mép cham Vao phan sam rang cua. nhat. 43
 45. 45. nh hoa hdnol ong. Cho "3, ,9 (Iain mfii . » 1 . ;I 4‘ V1 ’ M‘ 2. Chon canh hoa sau Va V vflng to bong béng mu . —_‘, _._4 pha dam hon. V6 tam hoa ’ bang mau Vang chanh, nhb mau Vang nghe Vao 1. Chila lai khong gian cho mau Vang nhat. nhé mau tlm hai um. , _. Pha val chat mau xanh bide cho canh hoa truflc. khi "5 KM 55- <9 at. .. min ea, 2. V5 thudc mau ‘ V dam hon Ien canh V D°"9 09°‘ 53° 5°“ 9'3“ hoa Va mau pha V xanh hide I Ming :9 . A, ’ bdn mau cho canh . ‘ 3 4 V hoa tren. 3. Wii co rnénh Va thu6c mau khfl. to mau Vang none Va tim dam Vao hinh giiia. 37 3. To tham mau xanh biéc. chon ban dam hm va hinh tam gléc Ii ti quanh Vbm - mau Vang. Nhb nhung chim mau nau Vang non um Vao bén slm born. 44
 46. 46. I Dang chuong 1. Dung hinh chuong hang ldp mau lot db him ((16 hac-do)/ xanh ', _ ‘. _ '-. <9 , I . ' ch 1. V6 tang Vang hang lap mau Iot tim hén , mau, chita trang Vang tren. didm chm mau 2- Pm‘ "'3" d5°"'°" ‘GP ‘ . 7 ~ Vang chanh that nhat. To bong hang mau maulfnwna maudénhét tim khi no khb di. trtfin mau sac Va tao -' chléu sau. Chin Iai nhung Vang trang. 2. V6 canh hoa dap dhn bang lap mau lot dam hon Va nhang mang hai mau. <9 “ _ 4 Jazntfiao' 3. Dung hinh V3 ‘J ! / on H hoa Va n hang 4”" Dang Ioa ken mau pha cfia ha “fix mau. Them chi ‘ tilt bang thuo’c fl mau kho Va co 3" manh. La Va cuing hoa trong lap mau lot xanh cohaltlxanh la. 3. Them mau xanh hiéc Vao mau pha dé phan hiet hinh Ioa ken Va gan dam tren canh hoa. 1: 45
 47. 47. Hoa Cflc Va Hoa Dai Btifc vé nay thé hién ban chat lam charm cfia hoa dai va s1’Ic s6'ng mdi cfia hoa cfic. N6 du'qc vé bang mau lanh, vé cd ban la mau xanh biéc, xanh cobalt Va xanh xam, diam thém chfit mau Vang cho tam hoa cfic va lérp mau lét Vang da't lam nén. Nhfing cuc‘>'ng hoa chen Ian va u6n ltrqn da duqc lét ta qua nhfing ldp té béng quanh chfing. Nhfing hoa 6 xa chi la hinh dang va mau sac mat ao can hoa can canh thi nha’n manh vao chi tiéft. Mau xanh Mac as who dang cho hoa dal. dam (5 dau hoa can canh Va rat nhat 6 nén. Dung dich chuyen hang glap hao ve hinh dang caa nhi hoa. :3, I (5 V6 mau sam quanh hoa trang sé tao nen hinh ~ 4 lap tné. Dung hinh nay V , * hang cach them tam ‘ - » . ’ ' hoa, bong Va hinh tam . . 1;, A _ . giac sac nét xtny canh “ : / hoa theo khdi cang tong .1 ' - mau thay V1 rieng la. 46
 48. 48. 47
 49. 49. Xanh Durong I 1 M: - . “ 5’ 2. V6 tam bang mau tlm hang. them nhi hoa mau 1. Che nh] hoa. To hinh g - - ’; canh hoa hang mau xanh . ‘ ’ 4 hie'c. Tham cac canh hoa trén khi n6 khO di. 1. Dung canh hoa naa tang bang tap mau lat xanh duang co nhiéu d6m mau khac nhau. Khi no kho di. diam can cham hang hén mau. tb , aaba. tong aam Dang Ioa ken db ham (db bac-da). 2. Dang mau xanh hléc dam cho Vang to'i hon. <9 ' i : ‘I % I ‘, ‘_ _ 3. Tay dung dich chuyen dang. Nha’n manh cac cong hang mau xanh biac dam hon. Dang mau pha xanh ngoclvang chanh cho Ia. &“oa. J91. Dang tla 48 3. Dung hinh Ioa ken Vai cac duang sang. Them rla canh xoan cang. Via’ la hang mau Vang nghe/ xanh la. Q;
 50. 50. 1. Lam uat hlnh bong hoa rdi nha ~ mau um hang, xanh hide I xanh ‘ duang Va tim nhat Vao. cho phép 1 mau sac hoa tan Vao nhau Va nha them nit; khi chang khb di. ’ 1. Che nhi Ouét mang mau xanh cobalt I h6n ban mau. Nha nudc Vao a day thu6c mau den mép canh hoa. a-I-on PL; {En (El 2: Thgn 1%" mvaau bug: déénhghmhgao . Vung m ng. m no Hhanh hoa C Um nhat Vao Vam giaa Va Vien quanh N‘ ~ bang mau xanh ngoc. 2 Dang thuac mau dam hon Vi, co manh 0 tan hinh bang hoa, gia %' Ial lap mang fig ha. :12: ' ch n ng. ‘ng xanhla chola. mau pha Vang nghe/ xanh ngocl I cu: xanh dunng cho la Va chdl non. 49
 51. 51. _ 1. uuet mang mau aha art‘: hm xanh duung nhat B t _ Ien tang canh hoa. our chaa nhang mang " trang. <9 nhat. chaa trang duhng sang canh hoa. Them mau Vang chanh Va V6 nhang hao ph_a'n cuon tran. V6 canh hoa sam hon hang mau pha xanh da trail xanh hiac. S 1. Va lap mau I6! xanh da trai A} 1 I 2. Them mau xanh duang. Va mot s6 Vang sam hon, _ _ _ kéothuac mau Vao duang "flout In tr” ml“ “ sang canh hoa. Dang ha 3. Va tam hoa bang nhang dam mau Vang chanh Va nau 2. Pha mau xanh bie'c I Vang. Them thu6c mau dam cham cho tam, chaa nhang Vao nhang Vang sam nhat. r6i cha'm trang cho nhi hoa. V6 V6 cu6ng hoa Va chai non long Va cufing hoa hang mau hang mau xanh ngoc. pha xanh cobalt/ Vang chanh. 50
 52. 52. 1. ouet lap mau |6t hang ,3) hen maulxanh blec nhat. Them thu6c mau khi n6 khe at as tan hieu ang khong am Ouet lap mau lat xanh mac thfl hai Va Va hoa am: vfli cac hinh canh hoa hang thuec mau pha nudc. a+. .. , .:. ... ,, meta. Dang ngol sao don glan 2. Them thuec mau d8 tao nhang mang sang. Lam n61 bat gan canh hoa hang mau nau db, quet thudc mau hang co kho Ien Ge’ canh hoa to béng. Va Ia bang mau xanh la Va xanh F3, ‘W. .. 1. Lam not hing canh hoa. Ouet mang mau xanh biec. chaa trang tam hoa. Them chat mau tim. Q5 aha him Fun. Dang Ioa ken 2. Duet lap mau lot xanh bie'c I tim dam hon. To sam den ria canh. Che nhi hoa. V6 tam hoa bang mau Vang nghe. : '.? .*"". .°. :."". :‘z"; :: they rla canh, _-1'? T: g'; ;5"a": '"" khong deu. Duet :6 ' "9 °‘ hai lap mau lat sap " "°"' 51
 53. 53. 1. Dung mau xanh da trbi cho nhtimg déa hoa 6 xa va xanh coban cho nhflng doa hoa gén. Nhd céc chim thudc mu 7 dc? ’ tao déu ' h o a . 0 h o n he’ 9 mot so’ cha'm mau hoa |5n véo nhau va diém thém chat hdng bén mau. ‘1> 2. Thém chi tiéft vfio mot so’ bong hoa can cénh. Dflng mau Vang nghé cho vai tam hoa. Lién ké’t tit cé bong hoa voi cuffng hoa cf’ 1. Lam udt cénh hoa trén. rfii quét lap mau Vang chanh. Thém mau xanh co- halt véo rla canh dudi. Quét thém thufic mau khi no khi’: di. Vii canh hoa kmic then each tuong tu. Vé bao phéin mau vzi ng tuai diém chat mau mau xanh lé. IQ, -. ._<. _. 2. Them chfit mu :9. tlm, vie’ canh hoa 52 dudi. a+. .acu. .t, Dang nhleu dau ‘Q2 chanh nau Vang. a+oa. chin oi Llpped 3. Ouét them Idp nfia. Dung mau tlm dam cho bdng sfim via cénh hoa.
 54. 54. aim J4 Fl. I.BO'|1.9 tan. Dang Ioa ken 2. Them do n N: nét hing 4*‘ mau pha dam hUn. vé. .,_” . matdufiihoa hing mau hfing nat. VE lei héng nhung Idp maulétxanh la. 1. Ouét Idp méu Iét. dhng mau xanh bié'c/ hdng cho canh hoa trén va xanh duang cho phén to bang. Nhb mau Vang chanh vao Dang nhléu dau khi no khh di. Q) 1. Via‘ hinh hong hoa bfing mau pha xanh bié'c I hfing bén mau. Khi no khb di, thém mau xanh hiéc vao hen to hang. ¢P 3. Dung chng mau, tao cum hoa. Pha mau Vang chanh va , % xanh duong cho I51. I a+oa. hi. can. 2. Quét méng ldp thfl hai. tao nét cho vimg 55m Va canh hoa dac hiet. <9 53
 55. 55. Hang Tr T Hlnh can cénh béc 16) ra chiéu kich khéc, nhffng méng béng tr6 thanh phong cénh trong chinh chfing vé bié'n thién tinh té cfia mau sic tao nén vé mép mo. Céc mau sic 11_1c nhat, xanh ngqc, cham, Vang nghé va néu Vang tao cém giéc ddn sic cho bL’tc vé. Hoa si d5 dé’y thu6'c mau dén ria canh béng co vs‘: méy sfi’y téc dé tao czinh hoa cé dtrtmg riém. Cac hao pha'n auoc che vé va hing mau pha. Chfing la trong tam cha bfic vi. :5 Man pha Iuc nhatl cham dam 19 danh cho nén dwc quét nho Ien timg canh hoa. béo dém vflng hen duai mép cénh hoa nim ch6ng na ho“: nhfit. 54
 56. 56. D1911‘ . w‘. II . . . _ my . . . .., ‘
 57. 57. Tréng kem | <9 N am Fm. Dang Ioa kén 2. Dung hang hén mau cho duhng sdng tren hinh Ioa kan Va mat dufii canh hoa. Diém tham mau hdng Va xanh oohalt cho duhng sdng canh hoa Va dwng riém. Dhng mau Vang chanh dam cho tam hoa. 3. V5 bao phan mau Vang nghé, nha’n manh nhi hoa bang mau pha Vang nghe/ xanh cobalt. 56 1. Phac hoa déa hoa bang mau pha Vang da't nhat I xanh coba1t. To bang bang mau xanh cobalt. 1. Dimg I0 mau Int xanh bi§c d dinh hlnh timg dda hoa. Day mau sac de'n rla canh dé lam sac nét mot s6 during Vién. ‘b aha glql: hnait chflt mau cham. Dang chuong 3. V§ cudng hoa V3 dai hoa bang mau xanh cobalt/ Vang- chanh. Them mau xanh hia'c/ Vang chanh dé‘ dinh r6 hinh dang na. 96: Va: aai hoa, aiém . :9 . .«r~— A’ 2. Quét mang mau xanh during Va Vang chanh hau tao khO'i hinh Ia. Van Idp mau lot do dam nan cho cudng hoa duai Va mau xanh cobalt/ Vang chanh cho hoa Van ciua canh hoa.
 58. 58. 2. Guét lap mau lat dam hon Ian Ia. Pha thudc mau xanh Iuc Vao mau hang dé to bong. 341:0. téo Dang ngol sao don glén 3. Them tam mau Vang nghe. Pha hang bén maul xanh la cho cudng hoa. Va cac lap thufic mau tren canh hoa bang co manh. :9 1. Phac hoa dda hoa bang lop mau lot Vang nghé/ xanh la. V% nhflng mang héng ban mau nhat cho Vang canh hoa nfla tang. chaa hang nhang Vhngldn. Q! 1. D61 vdi bong cita canh hoa tren, dL‘1ng mau xanh cobalt, them chat nau Vang. Chon mau pha dam hon cho canh hoa dudi. 4% 2. To bang dam hon bang mau xanh cobalt Nhi hoa bang mau Vang chanh Va Vang nghe. Ouét lop mau lot Vang nghel xanh la Ién la. c3'a'oa. mafia Dang to 3. Pha mau hoa la dam hon dd’ tao chiéu sau. Va nhi hoa Va duong nét dam nha't bang nét vé manna) 57
 59. 59. 2. D61 Val bong tren canh hoa. dang mau xanh cobalt. nha ‘mau Vang nghe Vao. V6 canh hoa sau Va bong dam. chon mau xanh bldc Val chat sac db ham (db bac-do). dang mau Vang chanh cho Vom. &"oa aim Dang tie: ‘at 1. Ouét mang mau xanh bia'c co nhldu dam mau khac nhau quanh daa hoa. Lay Vang sa m 06 nha' n manh canh hoa trang nhat. C I. Spthnwu ong Ioa ken L 1. Phac hoa canh hoa trang Q: bang mau pha xanh cobalt / Vang chanh nhat. Dang mau chanh dam cho m6i tam hoa. 2. DJ dan tao hlnh Ioa kén. diam them chat mau xanh cobalt. . ’ _ '1 4 f l 3. Lam wt Vom. Nha mau Vang nghe Va nau Vang Vao Q. hen bong. Nhan manh outing nat bang mau xanh biéo. 58 ‘an 3. Them mau xanh duong cho bong sam nha't Va chat do nét tren canh hoa.
 60. 60. 1.0uét mang mau Vang chanh nhat len canh hoa. chaa nhiéu -J - chatrang. Dang mau Vang ngha dam cho , tam hoa. . an 6’ ‘ I. ' Dang oa ken V ' ' 2. Vldn quanh doa hoa bang 1‘ lap mau not xanh la/ hang. Va g_ Vang canh hoa sam hon bang W’ . mau Vang da't nhat/ Vang chanh. 2. Tao hlnh doa hoa bang ldp mau lot Vang chanhlxanh Ia. . 3} ( 1. Ouét mang mau Vang an Esggtfigtxigg nhatlvang chanh Ien canh bong W‘ “m cm hoa. cnaa mang trang. bong sam hon. I 3. Va Ia bang mau xanh la dam hon. Lam sac nét tam hoa Va mat (Mi 5 cudng hoa bang mau nau Vang. nha'n manh dac diam xoay tlt caa —" .1 cham hoa. . 0 bang canh hoa bang mau xanh cobalt. Do'i V61 cuang hoa Va bong sam nhat. chon mau hdngl xanh la. :19 Dang t0 59
 61. 61. aaoa. [an Llpped 2. V6 duong dlém bang mau db ham sao cho man 63 do to lai 6 rla mép. Them duong nét mau db sam Ien canh hoa. d’ 1. Phac hoa dda hoa bang ldp mau lat Vang nghé Ixanh la, day mau sac d§n rla canh. Vé ban trong hlnh loa ken bang mau 1. float mang mau Vang chanh nhat 9'13 K30" 001331’! / xanh | é- Nghit‘-"Q 9i5V Ien tang canh hoa. Ouét nap Idp mau dé thuoc mau tu <3 vfmo béna s5m nhat. lot Vang chanh Ixanh cobalt. Dang khan gia’y dé tham cac mang sang. ) 2. Biam them mau cham cho mat dual canh hoa. Va nhi hoa bang mau Vang nghe dam. Q9 3. V6 chi 1161.9 2 it ‘at hang mau sac G’ E‘ H thlch hop. Dang Ioa ken 60
 62. 62. 1. Va nhang ngol sao nha bang dung dich chuyan dang cho cong nhat mau nhat. Ouét mang may Vang chanh. <9 [alga Dang nhleu dau 2. Them dung dich ohuyén dang. not voi lap mau lot tha hai, thém mau xanh cobalt. 1. Che tang hlnh chuang. Quét mang mau Vang chanh r6i quét mang lap tha hai. diam chat sac Iuc nhat. Va mau pha Iuc nhat I Vang da't nhat I xanh cobalt dam xung quanh doa hoa dude che. Them cuang hoa mau Iuc nhat. Q Qt, 3. Them tié'p mau xanh co- balt. V5 la trén. Diém chat mau xanh dtldng Va Va la sam hon. chaa lai nhang duang manh dé lam n61 bat mép rang cua. &+oa . .£an. crmanfl Dang chuong a. 2. Quét mang mau xa_nh cobalt Ién Vang la sam hon. Tay dung dich chuyen dang. To diém tang hlnh chuong bang mau Vang oat. nhat Va lam sac nét cac chi tie’t. 61
 63. 63. I Q‘ 1. Ouét mang mau Vang chanh nhat. Khi no kho di. quot mau - - pha Vang chanh I ‘ca Jun’ ‘'7'’ "3"" "°°°' 2. Dang mau xanh Ia cho ldp mau lot that hai. 3. Them mau xanh dudng Va mot chat mau xanh bldc Vao mau pha. Va nhung mang sam hm, hoa Ian thuoc mau thong qua co cang. Q; 2. Tao hlnh la hang nhtlng mang man xanh ngoc. Them mau xanh cobalt cho nhang cha sarn hon. Nha'n manh mép canh hoa bang co manh. 62
 64. 64. 1. Dual mang mau Vang nghe I xanh cobalt To dlém mép tang cm Va so hang mau do co. . ‘mf- 1. Ouat mang mau Vang chanh. Dang khan giiy tham nhang mang sang. .£a “” t. ..9 L. -:1-. . 2. Them mau xanh duong Vao mau pha '5 Va quét ldp mau lot co nhiau dam mau khac nhau. 3. Tham mau xanh dtmg, V§Vang Ia sam hon. Tay raa thudc mau khai nhang ch6’i> sang can thia't. 3. Tham mau db cad- Qz mium Va Vi cham bang co cang. 0 2. Pha mau xanh la V61 Vang chanh. Quat lop mau lot tha hal. che gan la.
 65. 65. Céch st’! dung quydn sach K37 thuat Hinh dang hoa. ‘ Dung mau vang 18 ' , Hoa hudng dudng ' Dimg mau cam .24. -. “ Dung mau d6 28 ‘ Hoa anh we _ Dang mau hdng 34 ‘ 1’ « so hoa - 2 % Dung mau tim 42 _. V‘ ‘ Hoa czic & hoa dai / ’ . fin ' Dung mau xanh during 4 Hdng tra‘ng Dung mau trang kem 569. Dimg mau xanh Iuc 60 La 62
 66. 66. VAN LANG - NG u6N ml mm: ‘rots same > I . U. , ’ ‘ . N976 thuéf V! hoa MW mau nun: flcrr co PHAN vim HOA ‘: U’3I.7Vl. A.’V0 ‘I? ! 42 N51" H. l‘. hni. L11' [)'I':38'M'ZI'57 3351712 ' 3135079 or c: o. cvsp'm= aeee« 3989-m. v .93-am 3 935073 073231 M 9% Im. Q,p1' ' UT: '27:” 354l33®' hx;5B-H5306 Emivmhrgneyuhoomn 'Wcba': tc wvw. van| nn5bookcolI Gié: 24.0006

×