Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Suomi npp v2

474 views

Published on

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Suomi npp v2

 1. 1. Байгаль орчны мэдээллийн төв www.icc.mn 2014.03.19
 2. 2. *Suomi NPP хиймэл дагуул *Сенсор, бүтээгдэхүүн *Ашиглалт
 3. 3. Suomi NPP хиймэл дагуул (1) Local Equatorial Crossing Time 0530 1330 0930 METOP NPP METOP NPOESS NPP  NASA/NOAA  Ball Aerospace  2011/10/28 09:48 UTC  2200 кг  Туйлын тойрог замтай  5 сенсортой National Polar-orbiting Partnership
 4. 4. Suomi NPP хиймэл дагуул (2)
 5. 5. Suomi NPP хиймэл дагуул (3) 2011 оны 10 сарын 28 09:48 UTC
 6. 6. Suomi NPP хиймэл дагуул (4)
 7. 7. Сенсор, бүтээгдэхүүн (1) Visible/Infrared Imager/Radiometer Suite Cross-track Infrared Sounder Advanced Technology Microwave Sounder Ozone Mapping and Profiler Suite Cloud and Earth Radiant Energy System
 8. 8. Visible/Infrared Imager/Radiometer Suite (VIIRS)  Газрын гадарга, агаар мандал мөсөн бүрхүүл болон далай судлах. (аэрозолийн төлөв байдал, газар, далайн гадаргын Т, мөсний шилжилт болон Т, түймэр, ургамал, гадаргын ойлт)  Өдөр шөнийн сувгаар хэмжилт хийнэ  ЦСД: Үзэгдэх гэрэл, ойрын нил улаан туяа (0,4µm – 12µm, 22 суваг)  3000 км зурвасын өргөнөөр хэмжилт хийнэ
 9. 9. Visible/Infrared Imager/Radiometer Suite (VIIRS) 22 суваг – 2 төрлийн орон зайн ялгах чадвартай High Imagery resolution bands: 375 m (I5) Moderate resolution bands: 740 m (M16) Day-Night Band (DNB) Онцлог: <I>, <M> сувгуудын хэмжилт хийж байгаа ЦСД-ы мужууд давхцадаг) жишээ: RGB: M10, 7, 5 мөн I3, 2, 1
 10. 10. Cross-track Infrared Sounder (CrIS) Дэлхийн хэмжээнд температур, даралт, чийгийн босоо урсгалын хэмжилт (Агаар мандлын босоо урсгалын мэдээг цаг агаарын богино болон урт хугацааны урьдчилсан мэдээ гаргахад) Спектрометрийн хувиргах зарчмаар ажилладаг ЦСД: урт, дунд, богино долгионы мужид хэмжилт хийнэ (1305 суваг) 2200 км зурвасын өргөнөөр хэмжилт хийнэ.
 11. 11. Advanced Technology Microwave Sounder (ATMS)  Глобал температур, чийгийн босоо урсгалын хэмжилт (мэдээг цаг агаарт ашиглахаас гадна уур амьсгалын мониторинг хийх зорилготой. Агаар мандлын доод давхаргын усны уурын мэдээг хэмждэгээрээ онцлогтой)  ЦСД: Хэт богино долгион (22 суваг)  2300 км зурвасын өргөн
 12. 12. Ozone Mapping and Profiler Suite (OMPS)  Агаар мандлын дээд давхаргын озоны тархалт, босоо чиглэл дэх озоны хэмжилт хийнэ. (озоны мэдээг судлаачид, бодлого гаргагч нар ашигладаг.)  Хайперспектр спектрометр  ЦСД: ойрын нил улаан туяа – нил ягаан туяа  2600 км өргөнөөр хэмжилт хийнэ.
 13. 13. Cloud and Earth Radiant Energy System (CERES)  Үүлний шинж чанарыг тодорхойлох, агаар мандлын дээд давхаргаас газар хүртэлх, мөн нарны цацрагын ойлт болон дэлхийн цацаргалтын хэмжилт (Үүлний бүтцийн хэмжээ, зузаан, фаз, төлөв байдал бусад хэмжилт)  Богино долгионы радиометрийн мужид скайн хийх зарчмаар ажиллана.  ЦСД: ойрын үзэгдэх гэрлийн муж – хэт улаан туяаны алсын хэсэг (22 суваг)
 14. 14. Уур амьсгалын өөрчлөлт –- Хүрээлэн буй орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн динамик, дэлхийн хэмжээний урт хугацааны мэдээлэлтэй болох Озоны давхарга – Озоны давхаргын хэмжилт Байгалийн гамшиг – Түймэр, галт уулын дэлбэрэлт, цасан шуурга, ган, үер, далайн болон шороон шуурганы шилжилт хөдөлгөөний мониторинг Цаг агаарын урьдчилсан мэдээ – агаар мандлын Т, үүлний тухай мэдээлэл, чийг болон бусад урьчилан мэдээнд ашиглах үзүүлэлтүүд Ургамал –дэлхийн ургамлаг бүрхүүл болон хөдөө аж ахуйн мониторинг түүний мэдээллийг тоон хэлбэрээр үзүүлэх боломж олгодог нь дэлхий нийтийн хувьд ус хүнсний хомсдолын мэдээлэл гэх мэт,... Дэлхийн мөсөн бүрхүүл –- мөнх цас, мөсөн бүрхүүлийн өөрчлөлтийг хоцролтгүй хэмжих, мониторинг хийх Агаарын бохирдол – байгаль орчныг бохирдуулагчын тархалт, эрүүл мэндэд нөлөөлөх нөлөөллийн мониторинг, жишээ: хөө тортог, агаар болон хог хаягдалд илэрдэг утаа, уур, хий зэрэг шингэн эсвэл хатуу бие, NO2, SO2 Температур –- Уур амьсгалын өөрчлөлтийн урт хугацааны динамик, газрын болон далайн гадаргын температур ажиглалтаар дэлхийн агаар мандлын судалгаа хийх Дэлхийн энергийн нөөц – хэр хэмжээний энерги дэлхийн агаар мандлаас гарч орж байгааг тодорхойлох Suomi NPP мэдээний ашиглалт
 15. 15. Suomi NPP мэдээний ашиглалт
 16. 16. Suomi NPP мэдээний ашиглалт Шороон шуурга: ягаан – шороо, газар болон сүүдэр – ногоон, үүл – цэнхэр. 2012/03/19 .
 17. 17. RGB combination = 421 4 band – MIR 2 band – NIR 1 band – RED Suomi NPP мэдээний ашиглалт
 18. 18. www.icc.mn

×