Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Suorituskykymittariston kehittäminen

Alustus 'Strateginen työympäristöjohtaminen ja tietotyön suorituskyky- –klinikan 4. työpajassa pe 27.11.

Suorituskykymittariston kehittäminen

 1. 1. S U O R I T U S K Y K Y M I T TA R I S TO N K E H I T T Ä M I N E N 2 7 . 1 1 . R A K L I K L I N I K K A @ M a i j u V u o l l e P r o d i a O y
 2. 2. S U O R I T U S K Y K Y – m i t a t t a v a n k o h t e e n k y k y s a a v u t t a a a s e t e t t u j a t a v o i t t e i t a . S U O R I T U S K Y V Y N M I T TA A M I N E N – p r o s e s s i , j o n k a t a r k o i t u k s e n a o n s e l v i t t ä ä t a i m ä ä r i t t ä ä t u n n u s l u k u j a k ä y t t ä e n j o n k i n l i i k e t o i m i n n a l l i s e n t e k i j ä n t i l a .
 3. 3. S U U N N I T T E L U K Ä Y T T Ö Ö N OT TO K Ä Y T T Ö J A Y L L Ä P I TO
 4. 4. Mittaamisen kehittämisprosessi 4
 5. 5. Työmäärä mittaamisen eri vaiheissa TYÖPANOS Suunnittelu AIKA Käyttöönotto Käyttö Käytettävissä olevien resurssien maksimitaso (Bourne 2003) Mittareilla tukea johtamiseen
 6. 6. Mittaamisen kehittämisen muistilista SUUNNITTELU – aloita työ esittämällä kaksi kysymystä: MIKSI? ja MITÄ MITATAAN? – mittareiden on liityttävä tarkasteltavan yksikön toimintaan ja tavoitteisiin – teknisesti täydellinen mittari ei takaa sen hyvyyttä – mittareiden määrä ei korvaa niiden laatua – kaikkea ei voi sisällyttää mittausjärjestelmiin KÄYTTÖÖNOTTO – varaa riittävästi resursseja – ”Data häviää järjestelmiin” - muista selvittää tarvittavien tietojärjestelmien tai niiden muutosten tarve ajoissa – Mittauskulttuurin luominen - informoi ja osallista johtoa ja työntekijöitä, pyri huomioimaan heidän mielipiteensä jo suunnitteluvaiheessa KÄYTTÖ – huolehdi, että mittaamisen KÄYTTÖPERIAATTEET on dokumentoitu ja että niitä noudatetaan – hyväkin järjestelmä vaatii päivittämistä 21.10.2008 6
 7. 7. Miksi mitata? Tietoa kehitettävän tekijän tilasta Konkretisoi strategisia tavoitteita Ohjaa oikeisiin asioihin Motivoi Luo perustan palkitsemiselle Pohja vertailulle Korostaa merkitystä Todentaa vaikutuksia Viestintä ja ulkoinen raportointi
 8. 8. Mittaamisen eri lähestymistapoja INFORMAATION LAATU MITTAUSTAPA MITATTAVA TEKIJÄ Tuottavuus Suora esim. työn tuottavuus Objektiivinen esim. palvelut/ hlö Subjektiivinen esim. esimiehen arvio Välillinen esim. työhyvinvointi Objektiivinen esim. lyhyet poissaolot / hlö Subjektiivinen esim. työn imun kyselyn indeksi
 9. 9. Mittauskohteiden hahmottelua Case Stara rakentamispalvelu
 10. 10. Mittarit muodostavat kokonaisuuden esimerkki päivähoidon tuottavuudesta Tuottavuus Toiminnan kustannustehokkuus Tilojen käyttöaste Henkilöstömitoitus Toiminnan laatu Asiakas- tyytyväisyys Työntekijöiden hyvinvointi Työntekijöiden sairauspoissaolot Tilakustannukset, ruokailukustannukset, henkilöstökustannukset Hoidettavat lapset (monikulttuuriset erityishoitoa vaativat, eri ikäiset) • laskennallisen läsnäolopäivän hinta • monikulttuuristen lasten osuus % • tilojen käyttöaste % • lasten määrä / koko henkilökunnan määrä • henkilöstön sairauspoissaolo % • asiakastyytyväisyys (1-5)
 11. 11. Tuottavuusmatriisi 27.11.2015 laskennallisen läsnäolopäivän hinta ilman vuokra- kustannuksia asiakastyy- tyväisyys (1-5) lasten määrä / koko henkilökunnan määrä tilojen käyttöaste % S2 opetusta saavien lasten osuus % henkilöstön sairauspoissaolo % kauden tulos 10 33 4,5 5,7 100 40 2 9 33,5 4,45 5,6 99 36 2,5 8 34 4,4 5,4 98 32 3 7 35 4,35 5,2 97 28 3,5 6 36 4,3 5 96 24 4 5 37 4,25 4,8 94 20 5 4 38 4,2 4,6 92 16 6 3 40 4,1 4,4 90 12 7 2 42 3,9 4,2 85 8 8 1 45 3,7 3,9 80 4 9 0 48 3,5 3,6 75 0 10 pistearvo painoarvo 45 15 15 15 5 5 kok. arvo 0 0 0 0 0 0 3 8 4 2 4 2 135 120 60 30 20 10 Pisteet matriisista yhteensä 375 3 * 45 = 135 39,5 4,4 4,6 87 18 8
 12. 12. MIKSI T U O T T A V U U S M A T R I I S I IN PÄÄDYTTY • Pilottiyksiköiden edustajien kiinnostus matriisia kohtaan – johdon tuki • Halu saada selkeästi uutta aikaisempaan mittaustapaan verrattuna • Toive tuotosten laadun huomioimisesta tuottavuustarkastelussa • Pyrkimys olemassa olevien mittareiden merkityksen lisäämiseen o eräänlainen automatisoitu esianalyysi suuresta määrästä dataa • Toivomus yhdestä indeksiarvosta, jota selittävät tekijät helposti ymmärrettävissä • Matriisin selkeys ja helppo ymmärrettävyys • Matriisin tavoitteellisuus • Mittaustulosten (tuottavuuden tason) vertailtavuus samaa matriisia käyttävien yksiköiden välillä
 13. 13. C A S E -esimerkkejä mittaristoista ja mittareista: Kuinka alkuun? Tee kypsyysanalyysi ja selvitä millä tasolla organisaatiosi mittauskäytännöt ovat: http://tiny.cc/kypsyysanalyysi Arvoa palvelutuotannon mittareista – kirja ladattavissa ilmaiseksi: http://URN.fi/URN:ISBN:978-952-15-3162-0 Mittausdata johdon työkaluksi – raportti ladattavissa ilmaiseksi: http://URN.fi/URN:ISBN:978-952-15-3444-7
 14. 14. AKI JÄÄSKELÄINEN aki.jaaskelainen@prodia.fi HARRI LAIHONEN MAIJUVUOLLE VIRPI SILLANPÄÄ P RO D I A auttaa asiakkaita onnistumaan tiedolla johtamisessa: • Kehityshankkeiden suunnittelu ja fasilitointi • Mittaristojen suunnitteluun osallistavat työpajat • Koulutustilaisuudet • Mittarien ja mittaristojen auditointi • SmartWoW-analyysi #fiksumpityö #tietotyöntuottavuus.

×