Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Modaclub Ofertas 03

350 views

Published on

Modaclubmx trae las mejores ofertas de esta temporada para ti. Que esperas. Adquierelos ¡ya!

Published in: Design
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Modaclub Ofertas 03

 1. 1. , f-_ . l “N «. . ¡ a‘, — ‘¡n o‘ r. i f y‘ ¡v t ‘¿Jxh l ' ’-'g‘ g. ‘ l‘ dí, ls‘ » . y IK 1 Y ai; “q < "L . fl " a i 1 k" . _ ¡k —. H .1}: ’ RH‘ - — 4-3‘: lv É '— 3 ‘l ' ‘r ) E Í r. , » ' ‘ ‘. « Í »_‘. _-; -:'¡_: al M}? 3.; 1 1 J -— _*-_--_. ïás‘—'f’ , ' . .._ k Pfzsacgy " 0 l S 05579 ‘” «. Blusón P137‘ CH, xe 10 Negro . 7 f‘ / f 01 Blanco x‘ I. A . “»'5 .5 y ccáguk4gg 5“«, ;¡. s / ,4; AU2260 ‘3 7,, F 90"“ J" ' T Blusa PG"‘°‘; J * CH. ME. GR. xe 7 Plaïuaráh, 3‘Ïï'á't'c_}j¿ x‘ 60 Verde Esmeralda . craft-asa, _ 3’ «M 5am".
 2. 2. LL 1-4 CK AN’78(5() Blusa vt ‘ . CH. ME, GR. XG j 60 Verde Esmeralda / a. I V1354 AC7382 ¿w925 CE83 10 ’ ‘¡ip Blusa P05 Playera ‘. ' CH. ME, GR. XG j CH. ME. ._ R, _ B2 Plata Jaspe / _ ,1 1o NegfÏJP T j
 3. 3. "er-xuzazx r. Blusa CH. ME. GR. ‘ ‘= 28 Husha BLOO] 9 Blusón CH 19 Turquesa? d . 9X1“ K951 S‘ ¿ga ' 4 13103025 ; — ¡- — *ï w ï _ ‘ l ’ “ Blusón 32. 34. 36,'-_: f“ 0B Azul Rey; z" ' e - r / ,1, . ‘ . ‘ u‘ _‘ r x x‘ _ ' _¡ . » , r n. ¡J J _‘. .7 . . | 1 v ' Í . ,o1 r. ‘ m». ' v. ” á L‘ 74 . , V‘ í ‘E: ‘M’ ' ‘ ‘ ‘x 2 c" ’)( .2. — o A oy J J ¡mi ' 133“ CH. ME, GR. XG 10 Negro r’.
 4. 4. I Al ¡X3296 , _ A173 l! ) Blusa 3 d ‘ Blusa u CH. ME. GH. XG 96 Ivory B'34()l Blusón CH. ME. GR. XG, XXG 01 Blanco j‘ ¿Coral V _ _. S
 5. 5. Av’7348 Blusa cH, ME. gR; %á¡ 48 Coral AL1208 Blusa CH. ME, XG 08 Azul Rey ó 1 AW S 710 Blusa CH, ME 10 Negro IG 1406 Torera CH. GR 06 Café
 6. 6. __ ‘ | e s. ‘ . , . -“‘ï L‘ ¡j A f“u_ N ‘ a‘, w ‘ r (I ¡K l Y ” : — T . n ’ e , , -- “s A‘ V’ n‘ ÁI * > ALl210 S’ ¿’ , axhfimnmv S’ K, J Blusa pgis-¡‘-‘*’“A5 "")"“ -‘ ‘ 13.1.‘? CH, XG 10 Negro «l» [: - 2 “: BK60 1z}¿ BÍUSÓH I, ‘ 32. 34, 36. sïïrj-ifáïvïï. 11 Verde Botálljal —-’ ‘F ’* S‘ v” -WY74?3 . ¡_ (¿y-n . ¡ ‘r ‘ -': #35? 511x451 . ,—'*, .,; ¿‘al nï: ¡¿H. _re1E. __GR. .>: <g‘a“ ’ " r SE-¡Jfixzulïlmpenal
 7. 7. Malla RT-uxgnxg UT. GR 01 Blanco > - 44)‘)! tu ‘h 907KB“ x %. 2 ‘. 1;“ v: Í r. ' 7‘ .4’. "x ' Í V o C I A-’3(-)()í) Blusa 32.34,3q. é%5 —A‘ O9 AZULPÏÉQTI. _‘ÁÍ_? ’" 8 F l 7// _/¡, «.3 b v Í ¡ l --. '.- "CK - _* 7 ' v . ;". . . _": ' V c‘ ' » AL / 3 b / o 3090,, , Blusa 9'? !“ CH, ME. GR. XG 67 Bugambnlna e / « AU2 388 Blusa CH, ME, GR. XG 88 Verde Agua _ . «
 8. 8. ‘x __ e -B—Neo.2‘ es y Blusón CH. GR x19 Cïamello " ¿é Aev’5928 Blusa CH. ME, GR. XG 28 Fiusha YUUZ .7 3 Vezálrcric) y CH. ME. GR. 55 Azul Imperial _. “ I . B nea A‘’5 796 CH. ME. enzxcá ¿ 96 Ivory
 9. 9. «Ea-n. ífilayera HQRÏÉÏG 1 “ïñyAraradano ; —’3 3 I 0 Blusa CH. ME. GR 10 Negro 10
 10. 10. c‘ ‘I! < , .4 r ¡J v" y " ‘p r ‘r o . W ‘, ‘ p, l U ¡Í . l ¡y f ‘x F‘ i w «a .2" ‘Í 4 y ‘¡Á A i ¿ >- _: .í" í! ’ I, ‘ _ S’ ¿“go , (ÏD3748 Blusa 90”“ Playera CH. MEJÉÏJÜ y , , - 1. CH. N1E. GR. XG 27 Sky urge, -¡ ' .18 Coral . y x r I V ; "¿ . A] V‘. de’ fi» « y ¿ f. ‘ ¡N I JHQ_ . Ï s’ l’ ‘ _ r1"! ., “' ‘ (18 M? " "y e , ¡w H k _ x , AWS7S8 S’ ; -.: ,;. AU-u 1o Blusa VC“ Q9 Blusa N CH. ME, GR ME, GF-‘nï t 58 Morado _ 10 Negro . / . / '
 11. 11. Efi; &uï= « w Bhur-¡(Ïím ‘n t- AC 65 7] Blusa ME, GR _gE¿-‘x; i:¿, j22:*. (nr . 5.3% 71 Verde Laguna 12 . . w r EN / ’1 ") QV l 837 Falda CH, ME, GR 37 Kakhi 1 , / ' l’ 4 ’ r a. ï 1! “q, 1:38‘, I {ha} I [y Í . -__: ( y" ‘Í ‘. T .4‘ , - l‘ / x Blusón ‘M. — ME, GR 71 Verde Laguna — j
 12. 12. f. .— AHVG-L Mi)‘ Bluxa 32, 34. "sp, 10 Negro BLZ 3 l 0 Blusón ME, GR 10 Negro ¿, B(}Li! :)ij[({): S’ -. ,;, ¿V r J Á . * ‘f _ v ‘W . ‘N . x ' ‘ - 7 . " '. — . ‘ IS “ l - ' ' A I, , » _ * . . _ _ ¡s5 Í ¡ . h‘ ¡ . . í _ I: . y t ‘ c J d’ ‘ y’ Í Í . _ ‘ . ¡ ‘ A, z: 4‘ «u. o q l "" - -' 1 r f A‘ ‘ x . / ' w ‘J "x > Í u. I ( ___7"">_¿_ ‘ ‘m f’ n- t“ ¿A Blusúw 7g CH¿. rv1E«GRÏ5('GÏ-¿__ V’ a? " Í 1L1;‘: ’_Jeqr. -a7S‘ . '¡ I. t á ‘_ , / . / V‘ k b a , "¡Á . '. fx Ka ¡v4 . f , ‘ / t, I , , Blïsusluï»; S t, BI n Mtv)’: _- #75“? V ME, GRnX-gg ' . í;«-= '7'"___ 10Negro A"
 13. 13. ¡ ws 44v ¡n51 Í’ . - 8 ‘ , ¡ _ Bjzslqïgïíx x S .23 , 313540 Blusónnlflï ' ' o ‘x, __ P43 ‘ _ Blusón xG. , - _ y CH, ME. GR. XG D9 AZUIFGÉÉLÉÏG: ._- “ _Í .3 40 Petroleo _! :w. r,. _.'.2 . " y‘: s. " o I. ’ "r f‘ ' x1 A‘ ¡¿. ‘/¿ 1 '_, ' w Í l/ Á‘ 1, k ', - I}. 4g‘ , Í’; : x ’ l ' ‘ fl! y _ ‘ _ _ . , _ 1 , ¡w _4 > 7 1L 7 - < ‘Till S ‘6333/ “L, ¿A'" f) ' ¡‘Jl . {gl} ¡sgh r, ' Ï 3' - Blusafil 4 ‘h’, , H __'_: r¿1g. GR l? y ‘s34; XG) , « r , ' r A . ‘ 09 Áaïulflviárfrïïo ' 14 , ‘ 3 g
 14. 14. 111113111 ¿g __ _'‘ Blusón , .s‘filí_‘1¿w_'gg1 32 1 611x11 @í:1>: «;s1 07 Iunto ,1’ N aro
 15. 15. r J - (‘E8781 u J - , scosrr 5:» l Playera f’ ' - VÍJWÏÁV Pala/ zo p ¿’Nm / / CH. ME. GR. qeu: /’ GR. xo r’ B1 Verde ‘ 72 Jade _, Y, ri _ ¡_ x‘ 1 t. » . ' ‘ l‘ f 1/. “ i| ’ ' ¿ Ü‘ ' W ’_ -’ N r A - ‘ - w. I“ J ‘¡fx ,5 a , . p u. 1 ¡f ¡ ‘ . -' ‘h; ¡o ' ‘ ‘l, . É BJ33 ¡o S" ‘ , “ w143 ¡”sv Blnsón vïlwïlïi/ 4 “ 1 CH. ME, en / A Emeaga; 10 Negro _ . ú 1í31>"aIo 335913093 i‘, 16
 16. 16. :'** ‘ r M ‘ _; . , T . ,. -'>*= -*”ï - P- (2511333 9! ? , ¡nanny En «a J ; Falda Bluxón CH. ME. GR. xa / CH. ME 1 55 Azul | mpenal ú 10 ¡‘Jegro f ,4 5 x Ï 5;: . . 1 A V -‘ " AIOS) l 0 ‘Í; Blusa v1 ¡”Ey CH. me. GR ¡’l 10 Negro 17
 17. 17. BJÍÉLSHS Blusón GR. XG 88 Verdé Fxgua SCOSHXS Palaxm CH. GR. XG 08 Azul Rey 18 I (- ' . J m” Ipfig} o_= '4 1 1o Falda CH. ME. GR. XG 10 Negro (15100!) Falda GR, XG 09 Azul Marmo
 18. 18. « r- r ¡, F l . , u:021 9 B | 1 ¡sa 913m ‘L? ’ ca. me / ' 21 Azul cjnelo l 2T l I l l¡ v l’, l . « = . ‘ l H, , o. o zl’ ‘ l‘ ‘+ a ¿ . ¡ n vt, ‘ l F . ' . l w “ ‘ y a l . ' n . AHÜ838w _ _. S a¿¿ Bllfl-‘¡F! ’ y ‘ n ' 3 l‘ 32 1.10.4248 a ¿.7 . . / " ' - WA. ‘ g mir ' - v 3ílg_a'l°«imát_jc¿u f-¡f * v 2/" I _ l! Y _. n‘ ‘ ¡ '_ ( . . 4.‘ n3o29l Vashrlc) CH. ME. GR. XG 29 Grosella IV‘-' V , . Í f. ‘ _ .2 u n ‘ L‘) V1335“; ‘P’ , 19
 19. 19. "Aun ¡’a4 (o CD3 306 Playera 34. 36 06 Café 20
 20. 20. ¿ 1 BJ3096 Blusón CH. ME. GR. XG 96 lvory l l’ AG3208 Blusa CH 08 Azul Rey A¿l(r)3—l'8 Blusa A 52.. 34.38: -lfl(ÉÍ(: ïl'1l QV3 78 2 Falda GR, XG 82 Plata Jaspe
 21. 21. a» , —-O ' Bi Ü I"! ‘Í v v i" l f. l“ ()ï43l() Falda ME, GR. XG 10 Negro BG8340 Blusón ME. GR 40 Petroleo fx A. x“. .' IN V, -.v; .v, - V n V, v, ‘V3 vÑÉ ¿V? ¿V1 vVv vVv vVv vVv v ¡AJJNÉÓCÓÓKÓCSÁOÁIÓÁÓÓÁÓÓQQCCIÓÁÉÓÁÓ ooooooovcoo jAy: )Ív n ‘yvivvvvv ,3‘ , - , ' , «vAvAv/ x
 22. 22. 813488 Blusón CH. ME. GR. XG 88 Verde Agua 8120460 Palazzo CH. ME, GR, XG 60 Verde Esmeralda l“ “ ll _ , . w(sl, e ‘ * "" ‘a 7 Blusa _ L —'_ú, 32. 311.4 ' ¿ÏÏ s IO NeQrLrïjFL-F '
 23. 23. LR’ "06 Pantalon e Verne. » .43 J- ‘v, u) Ü ll 1913.5363 CH. AGE. GR. XG 9G lvory CH. Nils, GR. ¡tía o 43 vería OlIVO A 32, 34. 36 13 Uva n b a t n a HF
 24. 24. BG8896 Blusón CH. ME, XG 96 Ivory Sfiïlozlellïá Pala. -'¿<‘-J d G R . _ XG lL A. _ ‘*’ Rusia! v: 1 5 Vestido CH, ME. GR, X6 55 Aml Imperial Ir’ . v‘ ‘t; -'. r’. -f' f l ‘o v l. ._* f) s ,1 ' 7 n ' Í‘ 1 . / 25
 25. 25. V r l a. n». '_. Allflilll) ¡e fl_ Blusa ly , ca. ME. GR. xcf“ O9 Azul Marmo ¡ p. t n I Mlgzüïaïtnllí, M135‘ l3(: —1¡¡ï3°, .E'Ï¿-' y LT8343 Pantalón 03. 05. 07, 09. 11, 13 ,7 45 Azul Plzarra " . i’ . ‘v x . .; __l __ 1 r ¿A 1 ‘L’ K E. ñ, .. — "_f‘ o ‘ v . ‘_ ¡ . . ‘ . _ ’ l ,4 l f ‘q’ l, l l ‘ l a. K, K ¿‘a ‘ 4 V, l . . ' ' u ‘ c, " 4. , ‘ ‘X, “vgflÜ .1 fi '
 26. 26. l x ¡l ' ‘J J _ f, ’ " l ¡ ' r l l ‘p; - Y l l ‘l l iv . ; l . ' r l‘ ’ g ‘l l 1 ' l‘ _. _¡ ¡‘lx l ‘ l _ ' -: —'* *>‘ I’. l 1 l, . I, ‘ y mu"; nn . __ >49” l i thx‘ F. ‘ Zrlslmf FflSHfllhlEkL ME. 1D Negruï” RT67S S Malla 32. 34, 36. 38 55 Azul Imperial s ¿»‘ . 1 = Ve» ALT2901 Blusa CH, GR. XG 01 Blanco { A>’l Brü%49,v I Sle "9 . 32331:. 36, :3ja¿s_ ' l: ' » l
 27. 27. ' r I H i’ ha v 1 / ' ¡f . - x f r. » QA! ’ 1 Lv- . ’ ’ ) _- wgIJÜV“ ‘V * n&; _‘ q? , -— « ¡ ' ¿‘>l-u, ,.“, o .14.- » A *‘ -‘ / ' 4 n M l‘ ' ' í r 1 l, ‘ , l l . r e‘ ¿. .'. l ‘ F. ¡ '_ ‘A, ¡r ’ a n; ‘ , -s . .. - , ,-__. Í’ ‘x . , 4 1 ' ‘ o ‘ ' " r — — . ' v, r A r - DE2113Ï _ S‘1¿Ï. ¡Ï¿_ / _, CIOZOI S" _, ¿¿2 e, Camisa e 9C‘ E‘. ' Playera 957“) CH. GR. xr; , u’ A l CH. ME. GR, xe I 15 Arena ": .-x—_—_-, __ , ' F I’: /l 01 Blanco l 1 “j ‘ n A ¿f5 lvou‘ x . , N r I l s ' O‘ t? ‘ ¿ a —, u. ‘ -_ ’ ¡Mx-Alla ï ‘ ', :Fill-. .3:Á_¡; _ . v: stCzlrlrME, GR 0-555 A'zuI Imberlal O
 28. 28. 1l 3 l O, Vestrdn CH, GR. XG lO Negro Í vrxxtrV-"¿ñz/ C .2 f” PV3 2 2 7 Shen ME. GR. XG 27 Sky Blue 11.. ‘I . .) . . , ,.. .I lx, » ¿(ul . a .2 _ 0h l 3 H s. 3 n L. ,9 —/ 131,4 m0., ,. W3H vïmnzfiu ‘¡Nnfil y P c, « " » .36 p«; n.. o*‘*‘. / - r, ,r í ¿MV-LE 36 Blusa CH. NE, XG 5G Azul Francua
 29. 29. ‘ ‘¿o HÁ“ y v. _—— a: W n _aaI.7'-23*: (:)=1ï’¡ su. * * S " 5'52”? ! ‘L NE¿GRX@_r i. í BK8IbÜ' Blusón _ azaapa ‘ 60 Verd3;—'[L¿_sIn‘er-g: [¿-Ï:3}— Hi7.’ 30 , a : (ft;7»’(. j.;1 53'59 ( x a hflfl0l09 Capri 03. 05, O7 09 Azul Marino 7 f‘ ' i u? . ‘ ‘ rx s‘ r ‘ - x pclaüly ‘¡q , ¿»ï”Ïp¡ ) Í ‘_ x ! -, i. 1 V
 30. 30. 'O Cb 4 A ‘P; s, '_', _ Ï «. . -«. ..'¡ ¡ 'k_. u e . . r; x: w ' ‘ ‘m3 r ' _ 12.43 v4 ', “ -¡-; . ' ‘ . r ‘:2 a « : .,¡. . 32:93 I "‘LIÜÍ_ ' ‘x r x "' ' 4.»; ' l . ... A g , . x. -—-———I—"“ ‘ ¡ l «Q/ N ' —‘ v . s ’ 1 y _, RThZ ‘romana j — 63h15 rpg KTGBTXG‘ D002 Canusa A ME. GH _, — i‘ _ __ I > _ 13 Uva í 7 ‘ 3;, ‘ "EÍÍPÏÏSÏUraIL -————- *_ ’ » _ **7'""** s‘ P4 _-- ‘ A _ Í ’ MA” ‘N ÑXN’ . ‘ . y x. — ¡l "‘ ’ x. L}- Y f v ï v": ‘ _ ‘ _o> T‘ '. . : ' h AF-l 70 l. Blusa CH 01 Blanco 8134901 S ¿W _, Blusón VC“) CH. ME. GR. XG O1 Blanco
 31. 31. x‘ - , j ‘ __‘_ " tm i! » " , :- ¿ya - 1T . . ‘si’ 4 ÏVÏ‘ “fi. ¡a a R ' . ‘1. , r ? AFGÏïOI Blusa I CH. ME. GR. XG 01 Blsfrïriïo u EL: ¡j r ¿h? ,2!» vu zum-m’ á Vestido ME. GR. XG 01 Blanco K 32 . -/ s ‘ ur a >16‘ J’ ; “ii*tiri: ;tfl4zï. jifi" f‘ ¿[vïxllá , _, - eRÏxG 46 Negro Jaspe AWOG 10 Blusa 32, 34, 36 10 Negro
 32. 32. _ 1 l‘ 2- , ’ " ‘r: f, 1 ‘ _ _'___A_ _1 4 -. _:‘ x a- - i, ,'. ¡‘. ‘ . . ‘a " ¡ ¡ Q¡ L. Liu“ _ ¡Í . .' Í . _ P3 . ,‘/ - If. ¡o . ._- 3} ' N‘ F2! ï‘ r f 1 _ -5 ' I ‘NX . ‘ X ‘ . :«-. 4‘ . . , . _ ‘h , ___ y . ¡ - . ‘q; ‘“ x : . 3”’ "i. ‘f’ ¿“(MMM ‘fl / r " r .0‘ ' E? “ Ï- v: y ' ¡ ‘¿kh ’ z s; rïï/ ‘Ífrv’ , g = .1 > z‘ L? ¿f .112‘, H ¡{kai <__ ‘ n . “ ‘N . r ¿ar . ‘A'Z3 1 0 S s i, , .« mf-IVL‘) -- « [ilusa , _ _ - 94.19324‘! ME. GR ” f” íVÏ4,-r‘ray' w“ . 10 Negro í . k‘ Iflwcgfl. T571. :3‘ ' / :;< ÏI“ / f ‘ i VK“ i ‘ l , « Jv 4‘ J. KL ‘ ' á, ‘ ' i ' 1" ¡{q f‘. > J . “‘ ' j . ' , I - i } ' Í‘! . r n v V_ r 1 ¡y N Í ‘Ïïïf-‘ns r , j I ; zh? " r .13.. ¿4.»: u.. )¿ 1 8 ¡M V Hrzudgh/ S ‘Lilnsórw P059‘ Saco 1 * . ' 95m‘ Maeaxtïá‘ Fv/ fi Idsalmón . - / 2 ú «x g ' — . w fi 33 CH. 12:45; GFLXG. SÏanMuI-Impcwnal
 33. 33. r fi-r ¡l [IC r ¡-—- ¡v ‘ÉAÍ-ïcïfiuïést) . . Bluzga, . "ïmeïeaxca . , ¡I ¡Éüverde Lsmeralda ZG l 20' Ensamble UT. GR O3 Natura 34
 34. 34. AL82 10 Blusa ME. GR. XG 10 Negro BI l l 5 (S Blusón CH. GR. XG 56 Azul Francia VESO l 2 Vashdn 32, 34. 36, 38 12 Rojo
 35. 35. 813-1 1 o ‘BW , , Blusón P52“? UT. GR 1 10 Negro v P vlïiïa‘ Bu“ _ S. 6 a v- 32. 34. 36, 38 10 Negro ¡V RTSTH) M Á, 1 Malla í.
 36. 36. l x f ¡& _ r’ ». = . Ï y ¡ V ' ¡ L‘ ’ ' y _ ‘ V1" ‘l. ¿‘o z . ‘¡.1 ’. d}? ,V}_'_. _ ¡v _‘n l . H3" f» “. ”‘ ‘ ' [k - / _,'. .A v‘ ‘ ‘Jïrvjfl: _® l”, . ‘¿x L, , . _ ,11”? i‘ ‘. _v‘¿((, » J‘, , J 41.’. r _ . ‘1 “,1, 19" W. f; a‘. : - ‘ . ,. e< ‘L? ÉL‘ zïlfï‘ “v , ¿ 5V “’: c. ‘ ,1- V, _ ¡:7 . i‘: _ x ’ . . ‘-- x - . -"_ j , r 3.3 , ‘ ¡= ¿>"- 1 ¿ha w 3 K « x . ‘ l HIP’ l, ‘ ÉJÏ’, ; . . - ü '21: _; ‘.'. ¡r r . j Í Í Áilïr" V RTS 509 « S ‘bug, ,, 1;ï‘r‘41r. s 1o S ¿“gs v Malla PC” BÍHSÓH P? » 32. 34. 35. 38 ELELXG j O9 Azul Nlanno TÜïïJe-gro _ 3. Í , e i! Ji XX“; r‘ '_ ’ ‘ ’ _ l "l . _ r _- ’ 1' j’ - ‘E. ' ¡ ; 7 .3' c K f V) . ¡ , . r, n ) 1 ' ' R» o! NN 3.3.17] . f‘ ‘ . . '. e 1 D í u“ ' I ¡ Q ' h, { ¡ Ñ ' ‘I v4‘. , L , . r ‘¿l -’ ' " a z m" z ¡ ,4 ‘v Q _, — a! f ‘L ‘y f _ - t’ ‘ l! ‘ V , ¿y ‘ ‘A z’ ‘ ¡‘j ‘x ' __ ___1 BG-‘IZÜÜ Blusón ME 06 Café Blusón sLzzoz-i" 34, 36, 40 24 Verde Menta 37
 37. 37. zEocájvï-ï‘ ¿: R R ¿ . Ensamlílïeg; 32. 34. , 3 10 Negro " "El r ' , n . ‘ e? ¡‘la P . ' ‘ ‘, . q, r. ‘ ’ n í‘. > l 9555 “í a l PiÉÏHQ/ 3 _ _ÏÍ '. ‘, J ‘ r ‘vi . - x BWW210 Blusón 32, 34. 36 10 Negro ‘)_s PV36l5 Shnn ME. GR. XG 15 Arena
 38. 38. "I . / BL280 Blusón ME 08 Azul Rey q- _ _ fi . ‘_' W r * añ, ‘ ‘l . fi“ . 4' ¿[Í __ »- _ u LRSSÜQ . Pantalón — P03 CH, MEKGR, XG 09PaulMafinp 1/ . ,Lw GWMM3 Sue-ng ' UIGR 13 UMa 39
 39. 39. v‘, {í y fx"; f “. ‘A. -.a<': .-. :. n - " ' , ' . A f 1' ‘n. ¿K 1 ‘a v- f, - . _, M: a I’ u» l“ __ ¿i? í. 1 ‘ Ó a. -. L: l MÍ H l ‘ x“. f vt 5’ ‘kw: . SDIOÜÍ . . S "1 ' , BCÍ-¿ÜS Palazzo BhJSgn CH. N1E. 'GR-. XG CH. GR. XG 96 Ivory La} q’ . V oe Azur Rey ‘x tf 3 r Á ‘ y, , ‘d ¡I 1/. ' i“ ' r‘ 1 vI1912 S _¿¿, ;, , LTSGTS S . _ M Vestido PG°° Pantalon P95 CH, ME, GR, XG O3. 05. 07, 09 12 Rojo 75 Amarillo Neón _ 40
 40. 40. AISZIO Blusa 32. 34 10 Negro BJ] ‘1 sm" . Blusón 36. 38 96 Ivory YÏIÏVTÍTSSS Vesl I (-10) - gra WÜKÏÉÏT“) _ gBl_v¿s_nn_ ¿M6463
 41. 41. Blusón 32. 34 10 Negra- w 1 7m r Vestido f CH. ME. GRL 10 Negro 42 5., J , l. fis‘; (zu u‘. Amr! ' "¿fl p.113. ‘u? - k‘ , X ï Capri 19x21 l, ’ / '1(‘ , / AH l 88 Blusa 34, 40 88 Verde Agua “TO-l l ()— E». Í ífié? ‘ ‘ In? .1 H K 9057;”) - ¿’ÉPJH . Lx v, ‘.1 l; _, / - é- .1
 42. 42. DFHNR) l Ganusa GR. XG O1 Blanco GEI 30] Sumar UT. GR 01 Blanco : 1 ‘f Í f" —'-' , ‘ A. .- v), .- l viv". o? '“*ï% I‘ _, J r V W 034m1} Vestido 32, 34. 38 10 Negro VEB S 24 vestida ME, GR 24 Verde Menta F ¡ Í ' «¿v5.53? wm‘ za.
 43. 43. Íïznoï Vexhdn GR. XG O7 ÏIMO RJPÜKR Blnxtárï 34. 36. 38 38 Gns Plata s24 I l ‘x . " — I . . ‘v n 5o , ‘ ; '- Y f ‘ ¿f RTs81of Malla 32. 36. 38 10 Negro Blusón CH 06 Café K _. . I í‘ '
 44. 44. l I l ; I 3g w _, _ _ _‘ t r’ Ñ‘ ° i} . -——’ fi ‘ r ¡-—— _‘ N ÍÏÏ . i¿ , * > J- ‘-: +’73_ ’C(i2(i() Vesluk) ; ¿a Brléls SR’ . . nv709 9"? WMV-gg 7 vFÁJWÏD/ j 4 Vestido vn’. -—— * Ü‘ “ ME, en z’ G ' »/ _ . O9 Azul Marmo
 45. 45. “ l 9. " ‘x .4‘ y‘ t, _. ‘¿ i " k. ‘ s ' ‘ ‘ ‘ Nx», r x á , ¡‘la ‘l 2- — . r SDHTIO . "=, ‘. v » ¿»soy , sAoaoo‘ F‘z«1|a. «'¡<> ‘ ‘ _ ,2)? " 9070i" Pala/ xo CH. ME. GR k , « I‘ Z CH. GR. xa 10 Negro ‘ y, - 06 Café L}; QRl333 ¿A 4, LT4208 Falda VKÏ; Ï—E/ Pantalón XG '/ 03. 09.11.13 55 Azul lmpenal . _ . 08 Azul Rey ¿ó —. r-¡rn¡—¡
 46. 46. k3 ¡HM L‘, Pm “¿irá u . ¡m u, ¿ . . í . _ r . xl‘ . _ f , . * - T‘! ¡s ¡ a v: P. r, ¿ , PR0647 R. ¿¿ , VT08l0 Y . S- Short b Veslndo ', r l. 05.07, 09 7 CH. me. GR. xe; r__ . —» 47 Azul ' 1D Negro A i ‘ "V x. "' , f)‘ ' ‘IA. ’ ’ÍÏ"Í"_’S ' ¿ïyjï fi, ,1 I z kk‘. - I vai‘ 4' Q I E “ S’ A” {T srmarm ' Palm-Kg» ' 73H. N15 2,2’. . . ‘< ‘lo j M: ' LLïiNegrcu
 47. 47. ¿IL' A___ . ¡ uD581o S”¿¿¿, ¡ , V579,” V *m¿, , Veslidf) P5153? Vasllgn _ 94-93“ 34, 3a, 4o f, i 34. se. 3a- 10 Negro ‘ ¡G 55 Azul lmpenal ”&—— , . l. r p ___ v " v’ . « 4‘ . ‘A’ ‘ _; ;¿¡5;, -¿_n-g1¿' ¿’,12 . . -04.. . ‘.7 Gr694u3 I u 4 : . IU- "GN J_)' a". v‘ , r . ., í , zno137 1’ 5'; xk Sueter «M» . . u Ensamble ú P03“ ' 32. 33 u UT, GR ' X’ y, 46 Negro Jasgïfe} K‘ “H Ïaá. 4,": ‘ J 37 Kakhi ‘ME: ¡.1 . . . . ú IIIIIIÍÍÍÍIÏÍHÍIÍIHHIWII IIHIÍIIIIIHIÏÍIIÍIIIII Í 5000511! v o , ¡¡ ‘u w . .‘. ¡wn -, }_1‘, l¡“' . .. ¡Invitada por. Teléfono. ""4 ‘i’ '

×